Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 89: Hội thứ nhất Phẩm Học Bát Nhã thứ 26-5. Hội thứ nhất Phẩm Cầu Bát Nhã thứ 27-1

16/04/201316:16(Xem: 15713)
Quyển Thứ 89: Hội thứ nhất Phẩm Học Bát Nhã thứ 26-5. Hội thứ nhất Phẩm Cầu Bát Nhã thứ 27-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 4

Quyển Thứ 89: Hội thứ nhất Phẩm Học Bát Nhã thứ 26-5
Hội thứ nhất Phẩm Cầu Bát Nhã thứ 27-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy tỷ giới hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy tỷ giới hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy tỷ giới hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy tỷ giới hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy tỷ giới hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh tỷ giới thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy thiệt giới hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy thiệt giới hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy thiệt giới hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy thiệt giới hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy thiệt giới hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh thiệt giới thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy thân giới hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy thân giới hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy thân giới hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy thân giới hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy thân giới hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh thân giới thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy ý giới hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy ý giới hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy ý giới hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy ý giới hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy ý giới hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh ý giới thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy địa giới hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy địa giới hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy địa giới hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy địa giới hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy địa giới hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh địa giới thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy khổ thánh đế hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy tập diệt đạo thánh đế hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy khổ thánh đế hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy tập diệt đạo thánh đế hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy khổ thánh đế hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy tập diệt đạo thánh đế hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy khổ thánh đế hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy tập diệt đạo thánh đế hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy khổ thánh đế hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy tập diệt đạo thánh đế hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh khổ thánh đế thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy vô minh hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy vô minh hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy vô minh hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy vô minh hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy vô minh hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh vô minh thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy nội không hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy nội không hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy nội không hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy nội không hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy nội không hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh nội không thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy chơn như hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy chơn như hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy chơn như hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy chơn như hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy chơn như hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh chơn như thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy bố thí Ba la mật đa hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy bố thí Ba la mật đa hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy bố thí Ba la mật đa hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy bố thí Ba la mật đa hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy bố thí Ba la mật đa hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh bố thí Ba la mật đa thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy bốn tĩnh lự hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy bốn tĩnh lự hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy bốn tĩnh lự hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy bốn tĩnh lự hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy bốn tĩnh lự hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh bốn tĩnh lự thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy tám giải thoát hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy tám giải thoát hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy tám giải thoát hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy tám giải thoát hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy tám giải thoát hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh tám giải thoát thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy bốn niệm trụ hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy bốn niệm trụ hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy bốn niệm trụ hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy bốn niệm trụ hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy bốn niệm trụ hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh bốn niệm trụ thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy không giải thoát môn hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy không giải thoát môn hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy không giải thoát môn hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy không giải thoát môn hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy không giải thoát môn hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh không giải thoát môn thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy năm nhãn hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy sáu thần thông hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy năm nhãn hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy sáu thần thông hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy năm nhãn hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy sáu thần thông hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy năm nhãn hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy sáu thần thông hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy năm nhãn hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy sáu thần thông hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh năm nhãn thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy Phật mười lực hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy Phật mười lực hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy Phật mười lực hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy Phật mười lực hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy Phật mười lực hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh Phật mười lực thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy pháp vô vong thất hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy tánh hằng trụ xả hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy pháp vô vong thất hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy tánh hằng trụ xả hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy pháp vô vong thất hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy tánh hằng trụ xả hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy pháp vô vong thất hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy tánh hằng trụ xả hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy pháp vô vong thất hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy tánh hằng trụ xả hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh pháp vô vong thất thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy nhất thiết trí hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy nhất thiết trí hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy nhất thiết trí hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy nhất thiết trí hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy nhất thiết trí hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh nhất thiết trí thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy tất cả đà la ni môn hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy tất cả tam ma địa môn hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy tất cả đà la ni môn hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy tất cả tam ma địa môn hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy tất cả đà la ni môn hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy tất cả tam ma địa môn hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy tất cả đà la ni môn hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy tất cả tam ma địa môn hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy tất cả đà la ni môn hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy tất cả tam ma địa môn hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh tất cả đà la ni môn thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy Dư lưu hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy Dư lưu hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy Dư lưu hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy Dư lưu hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy Dư lưu hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy Nhất lai, Bất hoàn, A la hán hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh Dư lưu thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy Dự lưu hướng Dự lưu quả hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy Dự lưu hướng Dự lưu quả hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy Dự lưu hướng Dự lưu quả hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy Dự lưu hướng Dự lưu quả hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy Dự lưu hướng Dự lưu quả hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh Dự lưu hướng Dự lưu quả thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy Độc giác hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy Độc giác hướng Độc giác quả hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy Độc giác hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy Độc giác hướng Độc giác quả hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy Độc giác hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy Độc giác hướng Độc giác quả hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy Độc giác hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy Độc giác hướng Độc giác quả hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy Độc giác hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy Độc giác hướng Độc giác quả hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh Độc giác thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy Bồ tát Ma ha tát hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy Tam miệu tam Phật đà hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy Bồ tát Ma ha tát hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy Tam miệu tam Phật đà hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy Bồ tát Ma ha tát hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy Tam miệu tam Phật đà hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy Bồ tát Ma ha tát hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy Tam miệu tam Phật đà hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy Bồ tát Ma ha tát hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy Tam miệu tam Phật đà hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh Bồ tát Ma ha tát thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy pháp Bồ tát Ma ha tát hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy pháp Bồ tát Ma ha tát hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy pháp Bồ tát Ma ha tát hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy pháp Bồ tát Ma ha tát hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy pháp Bồ tát Ma ha tát hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh pháp Bồ tát Ma ha tát thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy Thanh văn thừa hoặc sanh hoặc diệt; chẳng thấy Độc giác thừa, Vô thượng thừa hoặc sanh hoặc diệt. Chẳng thấy Thanh văn thừa hoặc lấy hoặc bỏ; chẳng thấy Độc giác thừa, Vô thượng thừa hoặc lấy hoặc bỏ. Chẳng thấy Thanh văn thừa hoặc nhiễm hoặc tịnh; chẳng thấy Độc giác thừa, Vô thượng thừa hoặc nhiễm hoặc tịnh. Chẳng thấy Thanh văn thừa hoặc nhóm hoặc tan; chẳng thấy Độc giác thừa, Vô thượng thừa hoặc nhóm hoặc tan. Chẳng thấy Thanh văn thừa hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy Độc giác thừa, Vô thượng thừa hoặc tăng hoặc giảm. Vì cớ sao? Vì tánh Thanh văn thừa thảy không, vô sở hữu, chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này học Bát nhã Ba la mật đa, năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

Như vậy, Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, đối với tất cả pháp chẳng thấy hoặc sanh hoặc diệt, hoặc lấy hoặc bỏ, hoặc nhiễm hoặc tịnh, hoặc nhóm hoặc tan, hoặc tăng hoặc giảm mà học Bát nhã Ba la mật đa, thời năng thành xong Nhất thiết trí trí, vì đem vô sở học, vô sở thành xong làm phương tiện vậy.

HỘI THỨ NHẤT
Phẩm
CẦU BÁT NHÃ
THỨ 27 – 1

Bấy giờ, Thiên Đế Thích hỏi Xá Lợi Tử rằng: Bạch Đại đức! Sở hành Bát nhã Ba la mật đa của Bồ tát Ma ha tát phải cầu ở đâu? Xá Lợi Tử nói: Kiều Thi Ca! Sở hành Bát nhã Ba la mật đa của Bồ tát Ma ha tát phải cầu ở trong sở thuyết của Thiện Hiện.

Khi ấy, Thiên Đế Thích thưa Thiện Hiện rằng: Nay Tôn giả Xá Lợi Tử vừa nói, phải chăng là thần lực của Đại đức? Đại đức là chỗ nương ư? Thiện Hiện bảo rằng: Kiều Thi Ca! Đấy chẳng phải thần lực tôi, tôi chẳng phải là chỗ nương.

Thiên Đế Thích thưa: Đấy là thần lực ai? Ai là chỗ nương? Thiện Hiện trả lời: Đấy là thần lực của Như Lai, Như Lai là chỗ nương.

Thiên Đế Thích nói: Bạch Đại đức! Tất cả pháp không có chỗ nương, làm sao khá nói lời của Xá Lợi Tử đã nói đều là thần lực Như Lai, Như Lai là chỗ nương? Thiện Hiện bảo rằng: Kiều Thi Ca! Như vậy, như vậy. Như lời ngươi vừa nói, tất cả pháp không có chỗ nương. Vậy nên Như Lai chẳng phải chỗ sở nương, cũng không có sở nương. Chỉ vì tùy thuận thế tục mà thi thiết nói là chỗ nương.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời không chỗ nương khá được Như Lai. Chẳng phải rời không chỗ nương khá được chơn như Như Lai. Chẳng phải rời không chỗ nương khá được pháp tánh Như Lai. Chẳng phải rời không chỗ nương chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời không chỗ nương khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời không chỗ nương chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời không chỗ nương pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong không chỗ nương khá được Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai khá được không chỗ nương. Chẳng phải trong không chỗ nương chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai khá được không chỗ nương chơn như. Chẳng phải trong không chỗ nương pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai khá được không chỗ nương pháp tánh. Chẳng phải trong không chỗ nương khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được không chỗ nương. Chẳng phải trong không chỗ nương khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được không chỗ nương. Chẳng phải trong không chỗ nương chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được không chỗ nương chơn như. Chẳng phải trong không chỗ nương pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được không chỗ nương pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời sắc khá được Như Lai, chẳng phải rời thọ tưởng hành thức khá được Như Lai. Chẳng phải rời sắc chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời thọ tưởng hành thức chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời sắc pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời thọ tưởng hành thức pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời sắc khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời thọ tưởng hành thức khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời sắc khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời thọ tưởng hành thức khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời sắc chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời thọ tưởng hành thức chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời sắc pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời thọ tưởng hành thức pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong sắc khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được sắc. Chẳng phải trong thọ tưởng hành thức khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được thọ tưởng hành thức. Chẳng phải trong sắc chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được sắc chơn như. Chẳng phải trong thọ tưởng hành thức chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được thọ tưởng hành thức chơn như. Chẳng phải trong sắc pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được sắc pháp tánh. Chẳng phải trong thọ tưởng hành thức pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được thọ tưởng hành thức pháp tánh. Chẳng phải trong sắc khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được sắc. Chẳng phải trong thọ tưởng hành thức khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được thọ tưởng hành thức. Chẳng phải trong sắc khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được sắc. Chẳng phải trong thọ tưởng hành thức khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được thọ tưởng hành thức. Chẳng phải trong sắc chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được sắc chơn như. Chẳng phải trong thọ tưởng hành thức chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được thọ tưởng hành thức chơn như. Chẳng phải trong sắc pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được sắc pháp tánh. Chẳng phải trong thọ tưởng hành thức pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được thọ tưởng hành thức pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời nhãn xứ khá được Như Lai, chẳng phải rời nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ khá được Như Lai. Chẳng phải rời nhãn xứ chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời nhãn xứ pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời nhãn xứ khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời nhãn xứ khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời nhãn xứ chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời nhãn xứ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong nhãn xứ khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được nhãn xứ. Chẳng phải trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Chẳng phải trong nhãn xứ chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được nhãn xứ chơn như. Chẳng phải trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như. Chẳng phải trong nhãn xứ pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được nhãn xứ pháp tánh. Chẳng phải trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ pháp tánh. Chẳng phải trong nhãn xứ khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được nhãn xứ. Chẳng phải trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Chẳng phải trong nhãn xứ khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được nhãn xứ. Chẳng phải trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Chẳng phải trong nhãn xứ chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được nhãn xứ chơn như. Chẳng phải trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như. Chẳng phải trong nhãn xứ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được nhãn xứ pháp tánh. Chẳng phải trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời sắc xứ khá được Như Lai, chẳng phải rời thanh hương vị xúc pháp xứ khá được Như Lai. Chẳng phải rời sắc xứ chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời sắc xứ pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời thanh hương vị xúc pháp xứ pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời sắc xứ khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời thanh hương vị xúc pháp xứ khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời sắc xứ khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời thanh hương vị xúc pháp xứ khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời sắc xứ chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời sắc xứ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời thanh hương vị xúc pháp xứ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong sắc xứ khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được sắc xứ. Chẳng phải trong thanh hương vị xúc pháp xứ khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được thanh hương vị xúc pháp xứ. Chẳng phải trong sắc xứ chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được sắc xứ chơn như. Chẳng phải trong thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như. Chẳng phải trong sắc xứ pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được sắc xứ pháp tánh. Chẳng phải trong thanh hương vị xúc pháp xứ pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được thanh hương vị xúc pháp xứ pháp tánh. Chẳng phải trong sắc xứ khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được sắc xứ. Chẳng phải trong thanh hương vị xúc pháp xứ khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được thanh hương vị xúc pháp xứ. Chẳng phải trong sắc xứ khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được sắc xứ. Chẳng phải trong thanh hương vị xúc pháp xứ khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được thanh hương vị xúc pháp xứ. Chẳng phải trong sắc xứ chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được sắc xứ chơn như. Chẳng phải trong thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như. Chẳng phải trong sắc xứ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được sắc xứ pháp tánh. Chẳng phải trong thanh hương vị xúc pháp xứ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được thanh hương vị xúc pháp xứ pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải rời nhãn giới khá được Như Lai; chẳng phải rời sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai. Chẳng phải rời nhãn giới chơn như khá được Như Lai, chẳng phải rời sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như Lai. Chẳng phải rời nhãn giới pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải rời sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai. Chẳng phải rời nhãn giới khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời nhãn giới khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ khá được Như Lai pháp tánh. Chẳng phải rời nhãn giới chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải rời sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như khá được Như Lai chơn như. Chẳng phải rời nhãn giới pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải rời sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh.

Kiều Thi Ca! Chẳng phải trong nhãn giới khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được nhãn giới. Chẳng phải trong sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ. Chẳng phải trong nhãn giới chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được nhãn giới chơn như. Chẳng phải trong sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ chơn như khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ chơn như. Chẳng phải trong nhãn giới pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được nhãn giới pháp tánh. Chẳng phải trong sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai, chẳng phải trong Như Lai khá được sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ pháp tánh. Chẳng phải trong nhãn giới khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được nhãn giới. Chẳng phải trong sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ. Chẳng phải trong nhãn giới khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được nhãn giới. Chẳng phải trong sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ. Chẳng phải trong nhãn giới chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được nhãn giới chơn như. Chẳng phải trong sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ chơn như khá được Như Lai chơn như, chẳng phải trong Như Lai chơn như khá được sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ chơn như. Chẳng phải trong nhãn giới pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được nhãn giới pháp tánh. Chẳng phải trong sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ pháp tánh khá được Như Lai pháp tánh, chẳng phải trong Như Lai pháp tánh khá được sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ pháp tánh.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,247,298