Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển thứ 430. Hội thứ hai phẩm Trời Ðến thứ 34-2. Hội thứ hai phẩm Thiết Lợi La thứ 35

18/04/201317:32(Xem: 15557)
Quyển thứ 430. Hội thứ hai phẩm Trời Ðến thứ 34-2. Hội thứ hai phẩm Thiết Lợi La thứ 35

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 18

Quyển thứ 430
Hội thứ hai phẩm Trời Đến thứ 34-2
Hội thứ hai phẩm Thiết Lợi La thứ 35

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng : Bạch Thế Tôn! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này làm sao giác biết ở thế giới Tam thiên đại thiên này và mười phương vô biên thế giới khác, có bao trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Sắc cứu cánh, cùng bao nhiêu vô lượng có đại oai đức các rồng, dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, người, phi người thảy đi đến chỗ ấy, xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu do kia thơ tả, rồi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chấp tay quanh hữu vui mừng hộ niệm ?

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng : Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân, nếu thấy chỗ an để Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế có diệu quang minh, hoặc nghe chỗ ấy mùi thơm tho khác lạ, hoặc tiếng thiên nhạc. Phải biết bấy giờ có đại thần lực oai đức xí thịnh các thiên long thảy đi đến chỗ ấy, xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu do kia thơ tả, rồi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chấp tay quanh hữu, vui mừng hộ niệm.

Lại nữa, Kiều Thi Ca ! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tu hạnh thuần tịnh, trang nghiêm chỗ ấy, chăm lòng cúng dường kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Phải biết bấy giờ có đại thần lực oai đức xí thịnh các thiên long thảy đi đến chỗ kia, xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu do kia thơ tả, rồi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chấp tay quanh hữu, vui mừng hộ niệm.

Kiều Thi Ca ! Tùy có đủ đại thần lực oai đức xí thịnh các thiên loong thảy như thế đi đến chỗ kia, trong đây có tà thần ác quỷ kinh sợ lui tan, không dám ở trụ. Do nhân duyên đây, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tâm liền rộng lớn, khởi hiểu tịnh thắng, sở tu thiện nghiệp bội thêm tăng trưởng, ra làm việc gì đều không ngăn ngại.

Vì vậy nên, Kiều Thi Ca ! Nếu kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây tùy để chỗ nào, cần nên chung quanh trừ bỏ uế vật, lau quét xoa trị, hương nước rải rưới, trải bày bảo tọa mà an để lên; đốt hương rải hoa, giăng treo màn lọng, bảo tràng phan linh xen lẫn trong ấy, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, y phục anh lạc, vàng bạc bảo khí, kỹ nhạc đèn sáng, các thứ tơ lụa ngũ sắc trang nghiêm chỗ ấy. Nếu năng cúng dường Bát nhã Ba la mật đa như thế, bèn có vô lượng đủ đại thần lực oai đức xí thịnh các thiên long thảy đi đến chỗ kia xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu do kia thơ tả, rồi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chấp tay quanh hữu, vui mừng hộ niệm.

Lại nữa, Kiều Thi Ca ! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nếu năng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, quyết định sẽ được thân tâm không mỏi, thân vui tâm vui, thân nhẹ tâm nhẹ, thân điều nhu tâm điều nhu, thân yên ổn tâm yên ổn, buộc tưởng nghĩaBát nhã Ba la mật đa.

Khi đêm ngủ nghỉ không có ác mộng, duy có thiện mộng, là thấy Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, thân sắc vàng chơn, đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, tám mươi tùy hảo viên mãn trang nghiêm, phóng đại quang minh soi khắp tất cả, Thanh văn Bồ tát vây quanh trước sau; thân ở giữa chúng, nghe Phật vì thuyết pháp tương ưng bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nghe vì thuyết pháp tương ưng nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Bốn niệm trụ nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Lại nghe phân biệt nghĩa tương ưng bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Lại nghe phân biệt nghĩa tương ưng nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Bốn niệm trụ nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Lại nữa, ở trong mộng thấy cội Bồ đề, lượng nó cao rộng, các báu trang nghiêm. Có đại Bồ tát tới cội Bồ đề, ngồi xếp bằng tréo chân, hàng phục ma oán, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng.

Lại thấy vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức Bồ tát Ma ha tát luận nghị quyết trạch các môn pháp nghĩa rằng nên như vầy : Thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, tu hạnh Bồ tát hàng phục ma quân, dứt hẳn thói quen chướng ngại, tới chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại còn mộng thấy mười phương vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức Phật cũng nghe tiếng Phật kia bảo rằng : Thế giới đó, danh Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đó, có bấy nhiêu trăm ngàn trăm ức muôn ức Bồ tát Ma ha tát, bấy nhiêu trăm ngàn trăm ức muôn ức Thanh văn đệ tử cung kính vây quanh mà vì thuyết pháp.

Lại mộng thấy nữa, thấy mười phương vô lượng trăm ngàn trăm ức Phật vào bát Niết bàn. Mỗi mỗi Phật kia sau vào Niết bàn đều có thí chủ vì cúng dường Thiết lợi la Phật nên dùng bảy báu, đều khởi dựng xây vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức số các Bảo tháp.

Lại nơi các chỗ mỗi mỗi Bảo tháp đều đem vô lượng thượng diệu tràng hoa, hương xoa hương bột thảy, y phục anh lạc, bảo tràng phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, trải qua vô lượng kiếp.

Kiều Thi Ca ! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này thấy tướng các loại thiện mộng như thế, hoặc ngủ hoặc thức thân tâm nhẹ nhàng an vui. Các thiên thần thảy ích cho kia tinh khí khiến cho tự giác thân thể nhẹ nhàng.

Do nhân duyên đây chẳng nhiều tham nhiễm uống ăn, thuốc chữa, y phục đồ nằm, với bốn cúng dường tâm kia nhẹ ít. Như sư Du già vào định thắng diệu, do sức định ấy tươi nhuận thân tâm, từ định xuất rồi, tuy gặp thức ăn ngon mà nhẹ ít. Đây cũng như thế. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca ! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do thế giới Tam thiên đại thiên đây và vô biên thế giới khác, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, Thanh văn, Bồ tát, trời, rồng, dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, người, phi người thảy là những kẻ đủ đại thần lực thắng oai đức từ bi hộ niệm, đem diệu tinh khí thấm rót vào thân tâm, khiến kia chí ý dũng mãnh thân thể sung thịnh vậy.

Kiều Thi Ca ! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn được sở hữu công đức thắng lợi hiện tại như thế, nên phát tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc mà làm phương tiệ, đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, tuy đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng năng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố mà chỉ thơ tả, các báu trang nghiêm. Lại đem các phẩm thượng diệu tràng hoa, hương xoa hương bột thảy, y phục anh lạc, bảo tràng phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý la, kỹ nhạc đèn sángï, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, cũng được công đức thắng lợi như trước đã nói. Vì cớ sao ? Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này năng rộng lợi vui vô lượng vô biên các hữu tình vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca ! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố. Hoặc lại thơ tả các báu trau dồi. Lại đem các phẩm thượng diệu tràng hoa cho đến đèn sáng mà vì cúng dường, chỗ được nhóm phước vô lượng vô biên hơn hữu tình khác hết một đời sống, đem vô lượng món thượng diệu uống ăn, áo mặc, đồ nằm, thuốc men, của cải, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen mười phương thế giới tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng đệ tử.

Cũng hơn mười phương Phật và đệ tử sau vào Niết bàn, có vì cúng dường Thiết lợi la nên dùng bảy báu khởi xây Bảo tháp cao rộng nghiêm đẹp. Lại đem vô lượng thiên diệu tràng hoa, cho đến đèn sáng hết một đời sống cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca ! Mười phương chư Phật và chúng đệ tử đều nhờ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế mà xuất sanh vậy.

Hội Thứ Hai
PhẩmThiết Lợi La

Lại nữa, Kiều Thi Ca ! Giả sử Phật Thiết lợi la đầy rẫy châu Thiệm Bộ đây lấy làm một phần, thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế lại làm một phần, trong hai phần đây, ngươi lấy phần nào?

Thiên Đế Thích thưa : Bạch Thế Tôn ! Ý tôi thà lấy Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Sở dĩ vì sao ? Tôi đối chỗ chư Phật Thiết lợi la chẳng phải chẳng tín thọ, chẳng phải chẳng vui mừng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Những Kim Thân chư Phật và Thiết lợi la đều nhân Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế mà xuất sanh vậy, đều do Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế công đức thế lực sở huân tu vậy, nên mới được vì tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc thảy đem vô lượng thứ thượng diệu tràng hoa, cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Khi ấy, Xá Lợi Tử bảo Thiên Đế Thích rằng : Kiều Thi Ca ! Bát nhã Ba la mật đa vô sắc, vô kiến, vô đối, nhất tướng chỗ gọi vô tướng. Pháp vô tướng đã chẳng thể lấy được, ngươi lấy làm sao ? Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu không lấy không bỏ, không thêm không bớt, không nhóm không tan, không ích không tổn, không nhiễm không tịnh; chẳng đồng pháp chư Phật, chẳng đồng pháp Độc giác, chẳng đồng pháp A la hán, chẳng đồng pháp học, chẳng bỏ pháp dị sanh; chẳng đồng vô vi giới, chẳng bỏ hữu vi giới, chẳng đồng nội không cho đến vô tánh tự tánh không; chẳng đồng bốn niệm trụ, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí, chẳng bỏ pháp tạp nhiễm.

Khi ấy, Thiên Đế Thích bèn bảo cụ thọ Xá Lợi Tử rằng : Như vậy, như vậy. Thật như đã nói. Bạch Đại đức ! Nếu như thật biết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu không lấy không bỏ, cho đến chẳng đồng nhất thiết tướng trí, chẳng bỏ tạp nhiễm, đấy là chơn lấy Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, cũng chơn tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Nhưng Bát nhã Ba la mật đa đây chẳng theo hai hạnh, vì không hai tướng vậy. Như vậy tĩnh lự cho đến bố thí Ba la mật đa cũng chẳng theo hai hạnh, vì không hai tướng vậy.

Bấy giờ, Phật khen Thiên Đế Thích rằng : Hay thay, hay thay. Như ngươi đã nói. Bát nhã thẳm sâu cho đến bố thí Ba la mật đa đều chẳng theo hai hạnh. Vì cớ sao ? Kiều Thi Ca ! Như vậy sáu thứ Ba la mật đa, đều vì không hai tướng vậy.

Kiều Thi Ca ! Các kẻ có muốn khiến Bát nhã thẳm sâu cho đến bố thí Ba la mật đa có hai tướng, thời là muốn khiến pháp giới, chơn như, pháp tánh, thật tế, bất tư nghì giới cũng có hai tướng. Vì cớ sao ? Kiều Thi Ca ! Bát nhã thẳm sâu cho đến bố thí Ba la mật đa, đều cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới không hai, vì không hai chỗ vậy.

Khi ấy, Thiên Đế Thích lại thưa Phật rằng : Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu thế gian, trời, người, a tố lạc thảy đều nên chí thành lễ bái quanh hữu, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Sở dĩ vì sao ? Tất cả chúng Bồ tát Ma ha tát đều nương Bát nhã Ba la mật đa, tinh siêng tu học, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Như tôi ngồi trên tòa Thiên Đế ở trong điện Thiện Pháp trời Ba mươi ba, vì các thiên chúng tuyên nói Chánh pháp. Khi có vô lượng các Thiên Tử thảy, đi đến chỗ tôi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái chấp tay mà lui. Nếu khi tôi chẳng ở pháp tòa kia, các thiên tử thảy cũng đến chỗ ấy, dù chẳng thấy tôi như khi tôi ở, cung kính cúng dường, đều nói : Chỗ đây là toà Thiên Đế Thích vì chư thiên thảy thuyết pháp, chúng ta đều nên như thiên chủ có ở, cúng dường quanh hữu mà lui.

Bạch Thế Tôn! Như vậy Bát nhã Ba la mật đa, nếu có thơ tả thọ trì đọc tụng, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố. Phải biết chỗ này hằng có cõi đây và mười phương vô biên thế giới khác, vô lượng vô số trời, rồng, dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, người, phi người thảy đều đến nhóm hội, nếu không có kẻ thuyết pháp, vì kính trọng pháp cũng ở chỗ đây cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen lễ bái mà lui. Vì cớ sao ? Vì tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng các Bồ tát Ma ha tát, Độc giác, Thanh văn, tất cả hữu tình, có bao nhiêu đồ vui đều nương Bát nhã Ba la mật đa mà được có vậy. Phật Thiết lợi la cũng do Bát nhã Ba la mật đa công đức huân tu thọ cúng dường vậy.

Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, cùng các hạnh Bồ tát Ma ha tát và sở chứng được Nhất thiết tướng trí làm nhân, làm duyên, làm chỗ nương dựa, làm năng dẫn phát. Vậy nên tôi nói : Giả sử Phật Thiết lợi la đầy rẫy châu Thiệm Bộ đây lấy làm một phần, thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế lại làm một phần. Trong hai phần đây, ý tôi thà lấy Bát nhã Ba la mật đa như thế.

Bạch Thế Tôn ! Nếu khi tôi đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây thọ trì đọc tụng, chính nhớ nghĩ, vì tâm hợp với pháp nên đều chẳng thấy có các tướng sợ hãi. Vì cớ sao ? Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vô tướng, vô trạng, vô ngôn, vô thuyết. Do Bát nhã Ba la mật đa vô tướng, vô trạng, vô ngôn, vô thuyết nên tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí cũng vô tướng, vô trạng, vô ngôn, vô thuyết.

Bạch Thế Tôn ! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây có tướng trạng ngôn thuyết, chẳng phải vô tướng trạng ngôn thuyết ấy, chẳng lẽ Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác thấu đạt tất cả pháp vô tướng, vô trạng, vô ngôn, vô thuyết chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vì các đệ tử nói tất cả pháp vô tướng, vô trạng, vô ngôn, vô thuyết.

Bạch Thế Tôn ! Do Bát nhã Ba la mật đa đây vô tướng trạng ngôn thuyết, chớ chẳng có tướng trạng ngôn thuyết. Vậy nên Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác thấu đạt tất cả pháp vô tướng, vô trạng, vô ngôn, vô thuyết chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vì các đệ tử nói tất cả pháp vô tướng, vô trạng, vô ngôn, vô thuyết.

Bạch Thế Tôn ! Vậy nên Bát nhã Ba la mật đa kham thọ trời, người, a tố lạc thảy đem vô lượng phẩm thượng diệu tràng hoa, cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn ! Nếu có đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố. Hoặc lại thơ tả các báu trau dồi, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quyết định chẳng đọa lại trong những nơi địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, biên địa quê mùa, chẳng tin Phật pháp, ác kiến; chẳng đọa Thanh văn và Độc giác, tất đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, thường thấy chư Phật, hằng nghe Chánh pháp, chẳng lìa bạn lành, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Mới từ một nước Phật đến một nước Phật, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn và chúng các Bồ tát Ma ha tát.

Lại nữa, Bạch Thế Tôn ! Giả sử Thiết lợi la Phật đầy rẫy Tam thiên đại thiên nơi thế giới đây lấy làm một phần, thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu lại làm một phần. Trong hai phần này, ý tôi thà lấy Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Vì cớ sao ?

Bạch Thế Tôn ! Vì tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và Thiết lợi la Phật Tam thiên giới đều từ Bát nhã Ba la mật đa mà xuất sanh vậy.

Lại Thiết lợi la Phật Tam thiên giới đều do được thế lực Bát nhã Ba la mật đa công đức huân tu vậy, nên được các trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bởi nhân duyên đây, các thiện nam tử thiện nữ nhân cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Thiết lợi la Phật, quyết định chẳng đọa tam ác thú, thường sanh trời người hưởng các giàu vui, tùy tâm sở nguyện cưỡi pháp Tam thừa mà tới Niết bàn.

Bạch Thế Tôn ! Hoặc thấy Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, hoặc thấy Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đã tả. Hai công đức đây bình đẳng không khác. Vì cớ sao ? Vì Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu cùng các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác bình đẳng không hai, không hai chỗ vậy.

Bạch Thế Tôn ! Nếu có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trụ ba phen chỉ dẫn, vì các hữu tình tuyên nói Chánh pháp, chỗ gọi Khế kinh cho đến Luận nghị. Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa đây thọ trì đọc tụng, rộng vì người thuyết, hai công đức đây bình đẳng không khác. Vì cớ sao ? Nếu Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hoặc ba phen chỉ dẫn, hoặc đã tuyên thuyết mười hai phần giáo đều nương Bát nhã Ba la mật đa mà xuất sanh vậy.

Bạch Thế Tôn ! Nếu mười phương cõi, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như cát Căng già trụ ba phen chỉ dẫn, vì các hữu tình tuyên nói Chánh pháp, chỗ gọi Khế kinh cho đến Luận nghị. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa đây, thọ trì đọc tụng, rộng vì người thuyết. Hai công đức đây bình đẳng không khác. Vì cớ sao ? Nếu mười phương cõi tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như cát Căng già, hoặc ba phen chỉ dẫn, hoặc đã tuyên thuyết mười hai phần giáo, đều nương Bát nhã Ba la mật đa mà xuất sanh vậy.

Bạch Thế Tôn ! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đem vô lượng phẩm thượng diệu tràng hoa, cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen mười phương thế giới, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như cát Căng già. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân thơ tả Bát nhã Ba la mật đa, cũng đem vô lượng phẩm thượng diệu tràng hoa đồ cúng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Hai công đức đây bình đẳng không khác. Vì cớ sao ? Vì các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác kia đều nương Bát nhã Ba la mật đa mà xuất sanh vậy.

Bạch Thế Tôn ! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố, kia qua đời sau chẳng đọa địa ngục Thanh văn và bậc Độc giác. Vì cớ sao ? các thiện nam tử, thiện nữ nhân này quyết định sẽ trụ bậc bất thối chuyển, xa lìa tất cả việc tai hoạnh tật dịch khổ não vậy.

Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố, đem vô lượng phẩm thượng diệu đồ cúng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, kia định tuyệt hẳn tất cả sợ hãi. Như mắc nợ người sợ hãi chủ nợ, liền bèn gần gũi phụng sự quốc vương, nương thế lực vua dược khỏi sợ hãi. Bạch Thế Tôn ! Vua dụ Bát nhã Ba la mật đa, kia mắc nợ người dụ thiện nam tử, thiện nữ nhân thảy, nương cậy Bát nhã Ba la mật đa được lìa sợ hãi.

Bạch Thế Tôn ! Ví như có người nương dựa vua, vì vua nhiếp thọ nên được các người đời cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Thiết lợi la Phật cũng lại như thế, do được Bát nhã Ba la mật đa đây huân tu nên được các trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn ! Vua dụ Bát nhã Ba la mật đa, Thiết lợi la Phật dụ kẻ nương Vua.

Bạch Thế Tôn ! Chư Phật đã được Nhất thiết tướng trí cũng nương Bát nhã Ba la mật đa mà được thành tựu. Vậy nên tôi nói giả sử thiết lợi la Phật đầy rẫy Tam thiến giới đây lấy làm một phần, thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế lại làm một phần, trong hai phần đây, ý tôi thà lấy Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Vì cớ sao ? Bạch Thế Tôn ! Thiết lợi la Phật bền chắc hơn Kim cương, đủ các màu sắc và ba mươi hai tướng đại trượng phu, tám mươi tùy hảo trang nghiêm nơi thân, Như Lai mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, cho đến Như Lai nhất thiết tướng trí, đều do Bát nhã Ba la mật đa mà nên xong vậy.

Bạch Thế Tôn ! Do sức oai thần Bát nhã Ba la mật đa đây nên bố thí thảy năm cũng được tên là Ba la mật đa. Vì cớ sao ? Bạch Thế Tôn ! Nếu không Bát nhã Ba la mật đa thí thảy chẳng thể đến rốt ráo được vậy.

Lại nữa, Bạch Thế Tôn ! Nếu Tam thiên đại thiên thế giới đây hoặc các thế giới khác, sở hữu vương đô, thành ấp, xóm làng, trong ấy nếu có thọ trì đọc tụng, thơ tả giải nói, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa như thế, hữu tình chỗ đó chẳng bị tất cả người, phi người thảy làm não hại, chỉ trừ định ác nghiệp đáng chịu. Hữu tình trong đây lần lữa tu học chánh hạnh Tam thừa, tùy kia sở nguyện cho đến mau chứng Tam thừa Niết bàn. Bạch Thế Tôn ! Bát nhã Ba la mật đa như thế ở Tam thiên đại thiên thế giới đây làm nhiêu ích lớn. Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa như thế đủ đại thần lực tùy ở chỗ nào thời là có Phật làm các Phật sự, chỗ gọi lợi vui tất cả hữu tình.

Bạch Thế Tôn ! Ví như Đại bửu thần châu vô giá đủ vô lượng thứ thắng diệu oai đức, tùy ở chỗ nào có thần châu đây người và phi người không có não hại. Nếu có nam tử hoặc lại nữ nhân bị quỷ bắt giữ thân tâm khổ não, nếu có cầm thần châu đây đưa cho thấy, do oai lực của châu quỷ liền bỏ chạy. Bị phải bệnh nóng, hoặc gió, hoặc đàm, hoặc nóng gió đàm tập hợp làm bệnh, nếu có buộc thần châu đây nơi thân, các bệnh như thế không chẳng trừ lành.

Châu đây ở tối, năng làm soi sáng; khi nóng năng làm mát, khi lạnh năng làm ấm. Tùy địa phương chỗ có thần châu đây thời tiết điều hòa, chẳng lạnh chẳng nóng.

Nếu địa phương nào có thần châu đây, rắn độc, bọ cạo thảy không dám nương ở.

Nếu có nam tử hoặc lại nữ nhân bị phải trúng độc đau khổ mê man, nếu có cầm châu đây đưa cho thấy, vì oai thế của châu nên độc tức tiêu diệt.

Nếu các hữu tình thân bị tật hủi, ghẻ dữ, đầy thủng, mắt lòa mù thảy, bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh lưỡi, bệnh hầu, bệnh thân, bệnh các lóng đốt, đeo thần châu đây các bệnh đều lành.

Nếu trong các ao hồ suối giếng, nước bị đục uế, hoặc sắp khô khan, đem châu cho vào, nước liền đầy rẫy, thơm sạch lóng trong, đủ tám công đức.

Nếu đem các thứ áo sắc, màu xanh vàng đỏ trắng, hồng tía bích lục dệt lẫn tạp gói thần châu đây cho vào xuống nước, nước theo áo ngũ sắc kia đều đồng sắc ấy.

Như vậy viên ngọc Đại bửu thần châu vô giá oai đức vô biên khen chẳng thể hết. Nếu đựng rương trắp cũng khiến đồ kia đầy đủ trọn nên vô biên oai đức. Nếu rương trắp trống do từng đựng châu, đồ ấy vẫn được nhiều người mến trọng.

Bấy giờ, Khánh Hỷ hỏi Thiên Đế Thích rằng : Thần châu như thế hãy có trên trời hay người cũng có ư ? Thiên Đế Thích thưa : Trong người trên trời đều có châu này. Nếu ở trong người hình nhỏ mà nặng, nếu ở trên trời hình lớn mà nhẹ. Lại châu trong người tướng chẳng đầy đủ, mà ở trên trời tướng châu tròn trặn, thần châu trên trời oai đức thù thắng vô lượng bội số hơn ở nơi người.

Khi ấy, Thiên Đế Thích lại thưa Phật rằng : Bạch Thế Tôn ! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu cũng lại như thế, làm căn bản các đức, năng diệt vô lượng pháp ác bất thiện, tùy ở chỗ nào khiến các hữu tình thân tâm khổ não thảy đều trừ diệt, người, phi người thảy chẳng làm hại được.

Bạch Thế Tôn ! Đã nói Đại bửu thần châu vô giá chẳng những dụ nơi Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, cũng dụ Như Lai Nhất thiết tướng trí, cũng dụ tĩnh lự Ba la mật đa, cho đến bố thí Ba la mật đa. Cũng dụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Cũng dụ bốn niệm trụ, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng dụ pháp giới, pháp tánh, pháp trụ, pháp định, chơn như, thật tế, bất tư nghì giới. Vì cớ sao ?

Bạch Thế Tôn ! Công đức như thế đều do Bát nhã Ba la mật đa đại oai thần lực đã dẫn hiển rõ công đức sâu rộng vô lượng vô biên. Thiết lợi la Phật do các công đức đã huân tu, nên sau Phật Niết bàn kham thọ tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Lại nữa, Bạch Thế Tôn ! Thiết lợi la Phật là cực viên mãn tối thắng thanh tịnh, Bát nhã Ba la mật đa cho đến bố thí Ba la mật đa, nội không cho đến vô tánh tự tánh không, bốn niệm trụ nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả, dứt hẳn tập khí phền não nối nhau và vô lượng vô biên Phật pháp khác nữa làm chỗ đồ nương, nên sau Phật Niết bàn kham thọ tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn ! Thiết lợi la Phật là cực viên mãn tối thắng thanh tịnh công đức trân bửu Ba la mật đa làm chỗ đồ nương, nên kham thọ tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn ! Thiết lợi la Phật là cực viên mãn tối thắng thanh tịnh không nhiễm không tịnh, không sanh không diệt, không vào không ra, không thêm không bớt, không đến không đi, không động không ngừng, không đây không kia Ba la mật đa làm chỗ đồ nương, nên sau Phật Niết bàn kham thọ tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn ! Thiết lợi la Phật là cực viên mãn tối thắng thanh tịnh các pháp thật tánh Ba la mật đa làm chỗ nương, nên sau Phật Niết bàn kham thọ tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Lại nữa, Bạch Thế Tôn ! Thôi Thiết lợi la Phật đầy Tam thiên đại thiên thế giới. Giả sử Thiết lợi la Phật đầy rẫy mười phương giới đều như cát Căng già, lấy làm một phần, thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế lại làm một phần. Trong hai phần đây, ý tôi thà lấy Bát nhã Ba la mật đa như thế. Vì cớ sao ?

Bạch Thế Tôn ! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, các Thiết lợi la đều nhân Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế mà được sanh vậy. Đều do Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế đã huân tu vậy. Đều là Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế làm chỗ đồ nương nên kham thọ tất cả trời, rồng, dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, người, phi người thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn ! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Thiết lợi la Phật, trên trời trong người hưởng các giàu vui không có cùng tận. Trong người, chỗ gọi đại tộc Sát đế lợi, đại tộc Bà la môn, đại tộc Trưởng giả, đại tộc Cư sĩ. Trên trời chỗ gọi trời Bốn đại vương chúng, cho đến trời Tha hóa tự tại. Tức do căn lành thù thắng như thế, đến thân tối hậu được hết ngằn mé khổ.

Bạch Thế Tôn ! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa đây, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, thơ tả giải nói, suy nghĩ đúng lý. Do đây Bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn. Bát nhã Ba la mật đa như vậy được viên mãn, nên lại khiến tĩnh lự Ba la mật đa cho đến bố thí Ba la mật đa, bốn niệm trụ nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng được viên mãn. Do đây lại năng vượt bậc Thanh văn và bậc Độc giác chứng vào Bồ tát Chánh tánh ly sanh, năng được Bồ tát thù thắng thần thông. Cưỡi thần thông đây dạo các cõi Phật; từ một nước Phật đến một nước Phật, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, phát thắng nghĩ, nguyện thọ các loại thân, vì muốn nhiêu ích các loại hữu tình vậy. Hoặc làm Chuyển luân vương, hoặc làm các Tiểu vương, hoặc làm Sát đế lợi, hoặc làm Bà la môn, hoặc làm Tỳ sa môn, hoặc làm Thiên Đế Thích, hoặc làm Phạm vương, hoặc làm các loại khác lợi ích an vui vô lượng hữu tình.

Vậy nên, Bạch Thế Tôn ! Tôi đối chỗ chư Phật Thiết lợi la chẳng phải chẳng tín thọ, chẳng phải chẳng vui mừng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nhưng đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chỗ được công đức rất nhiều hơn kia. Do nhân duyên đây, ý tôi thà lấy Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu.

Bạch Thế Tôn ! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa như thế thời là tăng trưởng tất cả Phật pháp, cũng là nhiếp nhận thế gian xuất thế gian giàu vui tự tại. Như vậy đã là cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Thiết lợi la Phật.

Lại nữa, Bạch Thế Tôn ! Nếu có muốn được thường thấy Sắc thân, Pháp thân của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới, nên đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố. Kia thấy hai thứ thân của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác mười phương thế giới vô lượng vô số vô biên, nên lần tu Bát nhã Ba la mật đa khiến mau viên mãn. Khi ấy nên đem pháp tánh tu tập quán Phật tùy niệm.

Bạch Thế Tôn ! Pháp tánh có hai : một là hữu vi, hai là vô vi.

Trong đây sao gọi hữu vi pháp tánh ? Là trí nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Trí bốn niệm trụ cho đến trí tám thánh đạo chi, trí ba môn giải thoát; trí Phật mười lực, cho đến trí mười tám pháp Phật bất cộng; trí pháp thiện phi thiện, trí pháp hữu ký vô ký, trí pháp hữu lậu vô lậu, trí pháp hữu vi vô vi, trí pháp thế gian xuất thế gian, trí pháp tạp nhiễm thanh tịnh. Các như thế thảy vô lượng môn trí thảy đều nói tên hữu vi pháp tánh.

Trong đây sao gọi vô vi pháp tánh ? Là tất cả pháp vô sanh vô diệt, vô trụ vô dị, vô nhiễm vô tịnh, vô tăng vô giảm, vô tướng vô vi, tự tánh các pháp. Vì sao gọi là tự tánh các pháp ? Nghĩa là tất cả pháp vô tánh tự tánh. Như vậy nói tên vô vi pháp tánh.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng : Như vậy, như vậy. Như người đã nói. Kiều Thi Ca ! Chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều nương Bát nhã Ba la mật đa đã chứng, sẽ chứng, hiện chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đệ tử Thanh văn của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều nương Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đã được, sẽ được, hiện được quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Độc giác quá khứ, vị lai, hiện tại đều nương Bát nhã Ba la mật đa đã sẽ hiện chứng độc giác bồ đề. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca ! Bát nhã Ba la mật đa như thế trong tạng bí mật rộng nói pháp tương ưng Tam thừa vậy. Nhưng đấy đã nói đem vô sở đắc mà làm phương tiện vậy, vô tánh vô tướng làm phương tiện vậy, vô sanh vô diệt làm phương tiện vậy, vô nhiễm vô tịnh làm phương tiện vậy, vô tạo vô tác làm phương tiện vậy, vô nhập vô xuất làm phương tiện vậy, vô tăng vô giảm làm phương tiện vậy, vô thủ vô xả làm phương tiện vậy, đã nói như thế đều do thế tục chẳng phải thắng nghĩa vậy. Sở dĩ vì sao ?

Bát nhã Ba la mật đa như thế, chẳng bờ đây, chẳng bờ kia, chẳng đất liền, chẳng giữa dòng, chẳng cao, chẳng thấp, chẳng bình đẳng, chẳng có tướng, chẳng không tướng, chẳng thế gian, chẳng xuất thế gian, chẳng có lậu, chẳng không lậu, chẳng hữu vi, chẳng vô vi, chẳng thiện, chẳng phi thiện, chẳng hữu ký, chẳng vô ký, chẳng quá khứ, chẳng vị lai, chẳng hiện tại.

Kiều Thi Ca ! Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng cùng pháp Phật, chẳng cùng pháp Bồ tát Ma ha tát, chẳng cùng pháp Độc giác, chẳng cùng pháp Độc giác, chẳng cùng pháp Thanh văn, cũng chẳng bỏ pháp dị sanh.

Khi ấy, Thiên Đế Thích lại thưa Phật rằng : Bạch Thế Tôn ! Bát nhã Ba la mật đa như thế là Đại Ba la mật đa, là Vô thượng Ba la mật đa, là Vô đẳng đẳng Ba la mật đa.

Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa như thế dù biết tất cả hữu tình tâm hành cảnh giới sai khác mà chẳng đắc ngã, chẳng đắc hữu tình cho đến chẳng đắc tri giả, kiến giả. Chẳng đắc sắc cho đến thức. Chẳng đắc sắc cho đến pháp. Chẳng đắc nhãn thức cho đến ý thức. Chẳng đắc nhãn xúc cho đến ý xúc. Chẳng đắc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chẳng đắc bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng đắc nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Chẳng đắc bốn niệm trụ nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Chẳng đắc Bồ đề, chẳng đắc Niết bàn. Chẳng đắc chư Phật và pháp chư Phật. Vì cớ sao ?

Bạch Thế Tôn ! Chẳng phải Bát nhã Ba la mật đa đây đối tất cả pháp nương hữu sở đắc mà xuất hiện vậy. Sở dĩ vì sao ? Vì Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đều vô tự tánh, cũng vô sở hữu, cũng bất khả đắc, năng đắc sở đắc và hai chỗ nương tánh tướng đều không, bất khả đắc vậy.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng : Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Kiều Thi Ca ! Các Bồ tát Ma ha tát đêm dài tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu hãy chẳng đắc Bồ tát, huống đắc pháp Bồ tát.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng : Bạch Thế Tôn ! Các Bồ tát Ma ha tát vì chỉ hành Bát nhã Ba la mật đa hay cũng hành năm Ba la mật đa kia ư ?

Phật nói : Kiều Thi Ca ! Các Bồ tát Ma ha tát đem vô sở đắc mà làm phương tiện tu đủ sáu thứ Ba la mật đa. Nghĩa là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, chẳng đắc bố thí Ba la mật đa, chẳng đắc kẻ thí và kẻ năng thọ. Khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, chẳng đắc tịnh giới Ba la mật đa, chẳng đắc trì giới và kẻ phạm giới. Cho đến khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng đắc Bát nhã Ba la mật đa, chẳng đắc cụ diệu huệ và kẻ cụ ác huệ.

Lại nữa, Kiều Thi Ca ! Các Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu làm tôn làm dẫn tu hành tất cả Ba la mật đa khiến mau viên mãn. Bồ tát Ma ha tát này khi hành bố thí, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu làm tôn làm dẫn, sở tu bố thí Ba la mật đa không chỗ chấp trước, mau được viên mãn.

Lại nữa, Kiều Thi Ca ! Bồ tát Ma ha tát này đối tất cả pháp đem vô sở đắc mà làm phương tiện tu hành Bát nhã Ba la mật đa nên không chấp trước, khiến sở tu hành mau được viên mãn. Nghĩa là đối sắc vô sở đắc làm phương tiện, cho đến đối nhất thiết tướng trí vô sở đắc làm phương tiện.

Kiều Thi Ca! Như châu Thiệm Bộ có bấy nhiêu các cây nhánh nhóc cọng thân hoa lá quả hạt, dù có nhiều hình sắc chẳng đồng mà bóng nó che đều không sai khác. Như vậy năm Ba la mật đa trước tuy đều có khác mà do Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ hồi hướng Nhất thiết tướng trí, đem vô sở đắc làm phương tiện nên các tướng sai khác đều bất khả đắc.

Khi ấy, Thiên Đế Thích lại thưa Phật rằng : Bạch Thế Tôn ! Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa trọn n6n rộng lớn công đức thù thắng, trọn nên tất cả công đức thù thắng, trọn nên viên mãn công đức thù thắng, trọn nên vô lượng công đức thù thắng, trọn nên vô biên công đức thù thắng, trọn nên vô đẳng đẳng công đức thù thắng.

Bạch Thế Tôn ! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân thơ tả thọ trì Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế các báu trau dồi, đem vô lượng phẩm thượng diệu đồ cúng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, y kinh đây nói, suy nghĩ đúng lý. Lại có các thiện nam tử, thiện nữ nhân thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thí người thọ trì, rộng khiến lưu bố. Hai nhóm phước này nhóm nào nhiều hơn ?

Phật nói : Kiều Thi Ca ! Ta lại hỏi ngươi, cứ tùy ý đáp. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân theo người thỉnh được Thiết lợi la Phật, đựng trong hộp ngọc để trên chỗ cao cả; lại đem vô lượng thượng diệu tràng hoa cho đến đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại có các thiện nam tử, thiện nữ nhân theo người thỉnh được Thiết lợi la Phật chia cho người khác cỡ như hạt cải, khiến kia kính thọ, như pháp an để; lại đem nhiều phẩm thượng diệu tràng hoa cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nơi ý hiểu sao ? Hai nhóm phước đây nhóm nào là hơn ?

Thiên Đế Thích thưa : Như tôi hiểu nghĩa Phật đã nói đó, hai nhóm phước đây, kẻ sau là hơn. Vì cớ sao ? Vì các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác quán loại hữu tình nên đối chỗ Thiết lợi la chư Phật cúng dường cung kính mà được đắc độ. Khi sắp vào Niết bàn, mới dùng sức Kim cương dụ tam ma địa đập nát thân Kim cương khiến như hạt cải. Lại đem đại bi nguyện lực sâu rộng gia trì Thiết lợi la Phật như thế, khiến đối Như Lai sau vào Niết bàn, có được một hạt lượng bằng hạt cải, cúng dường cung kính được phước vô biên, ở trong trời người hưởng nhiều giàu vui, cho đến tối hậu được hết ngằn mé khổ. Vậy nân kẻ chia cho người phước ấy là hơn.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng : Hay thay, hay thay. Như ngươi đã nói. Kiều Thi Ca ! Với Bát nhã Ba la mật đa này cũng lại như vậy. Nếu tự thọ trì, thí người lưu bố, hai nhóm phước đây kẻ sau là nhiều. Vì cớ sao ? Bởi kẻ thí người năng cho vô lượng vô biên hữu tình được vui pháp hỷ vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca ! Nếu có đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây nghĩa thú đã nói, như thật vì người phân biệt giải nói, khiến được chính hiểu, chỗ được nhóm phước lại hơn công đức thí người lưu bố nhiều gấp trăm ngàn.

Kiều Thi Ca ! Kính Pháp sư này phải như kính Phật, cũng như tương tự Phật, tôn trọng kẻ đại trí đồng phạm hạnh. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca ! Phải biết Bát nhã Ba la mật đa tức là chư Phật, phải biết chư Phật tức là Bát nhã Ba la mật đa. Phải biết Bát nhã Ba la mật đa chẳng khác chư Phật, phải biết chư Phật chẳng khác Bát nhã Ba la mật đa. Sở dĩ vì sao ? Chư Phật ba đời đều nương Bát nhã Ba la mật đa tinh siêng tu học chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Hoặc các Thanh văn, Độc giác chủng tánh kẻ tu phạm hạnh cũng nương Bát nhã Ba la mật đa tinh siêng tu học được quả Thanh văn, Độc giác Bồ đề. Bồ tát chủng tánh bổ đặc già la cũng nương Bát nhã Ba la mật đa tinh siêng tu học, vượt các Thanh văn và bậc Độc giác chứng vào Bồ tát chánh tánh ly sanh, lần lữa tu hành các hạnh Bồ tát được trụ bậc Bất thối chuyển.

Vì vậy, nên Kiều Thi Ca ! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn được hiện tiền cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, viết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Kiều Thi Ca ! Ta xem nghĩa này khi mới thành Phật, khởi suy nghĩ đây : Ta nương ai trụ ? Ai kham thọ Ta cúng dường cung kính ? Khi khởi nghĩ này đều chẳng thấy có các thiên ma phạm và các thế gian người, phi người thảy cùng Ta ngang hàng, huống là có hơn.

Lại tự suy nghĩ : Ta nương pháp đây đã chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, pháp đây thẳm sâu mầu nhiệm vắng lặng, Ta phải nương lại pháp đây mà trụ, cúng dường cung kính, chỗ gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Kiều Thi Ca ! Ta đã thành Phật vẫn nương Bát nhã Ba la mật đa cúng dường cung kính, huống các thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề mà chẳng nương Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây tinh siêng tu học, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca ! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng sanh chúng Bồ tát Ma ha tát. Từ chúng Bồ tát Ma ha tát đây sanh các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, nương các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Thanh văn, Độc giác mới được sanh vậy.

Vì vậy, nên Kiều Thi Ca ! Hoặc Bồ tát thừa, hoặc Độc giác thừa, hoặc Thanh văn thừa, các thiện nam tử, thiện nữ nhân đều đối Bát nhã Ba la mật đa nên siêng tu học, đem vô lượng phẩm thượng diệu tràng hoa cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,293,572