Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 327: Hội thứ nhất Phẩm Bất Thối Chuyển thứ 49-3

18/04/201311:21(Xem: 18552)
Quyển Thứ 327: Hội thứ nhất Phẩm Bất Thối Chuyển thứ 49-3

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 14

Quyển Thứ 327: Hội thứ nhất Phẩm Bất Thối Chuyển thứ 49-3

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng bố thí Ba la mật đa thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng nội không thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởnggoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng chơn như thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng bốn niệm trụ thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng khổ thánh đế thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng tập diệt đạo thánh đế thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng bốn tĩnh lự thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng tám giải thoát thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng không giải thoát môn thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng Cực hỷ địa thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng năm nhãn thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng sáu thần thông thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng tam ma địa môn thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng đà la ni môn thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng Phật mười lực thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng pháp vô vong thất thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng tánh hằng trụ xả thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng quả Dự lưu thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, đối tưởng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng Độc giác Bồ đề thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng nhất thiết trí thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng Dị sanh thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển; đối tưởng Thanh văn, tưởng Độc giác, tưởng Bồ tát, tưởng Như Lai thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Sở dĩ vì sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đem tư tưởng không quán tất cả pháp, đã vào Bồ tát Chánh tánh ly sanh cho đến chẳng thấy chút pháp khá được, vì chẳng khá được vậy ; không lự tạo tác, vì không tạo tác vậy, vì rốt ráo chẳng sanh vậy, nên gọi Vô sanh pháp nhẫn. Do được Vô sanh pháp nhẫn như thế, nên gọi Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát, giả sử có ác ma đi đến chỗ Bồ tát, vì muốn chọc tức và phá hoại nên bảo Bồ tát rằng: " Vô thượng Bồ đề ngang đồng hư không, tự tánh tự tướng đều rốt ráo không, đều vô sở hữu. Tự tánh tự tướng các pháp cũng vậy, ngang đồng hư không. Trong tự tánh tự tướng rốt ráo không, không có một pháp khá gọi năng chứng, không có một pháp khá gọi sở chứng, chỗ chứng, khi chứng và do đây mà chứng cũng chẳng khá được. Tất cả pháp tánh tướng đã đều không, ngang đồng hư không, các ngươi vì sao luống chịu khổ nhọc cầu chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Ngươi trước đã nghe các chúng Bồ tát nên chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề đều là ma thuyết, chẳng phải lời chơn Phật. Các ngươi nên bỏ Đại bồ đề, chớ ở đêm dài luống vì lợi vui tất cả hữu tình mà tự chịu khổ nhọc, tuy là hành bao nhiêu khổ hạnh khó hành, muốn cầu Bồ đề trọn chẳng được gì hết ".

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này khi nghe lời kia, năng xem xét kỹ việc ác ma này muốn lui hoặc tấn đã phát Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề của ta. Nay ta chẳng nên tin chịu thuyết kia. Dù là tất cả pháp ngang đồng hư không, tự tánh tự tướng đều rốt ráo không, mà các hữu tình đêm dài sanh tử chẳng biết chẳng thấy, chẳng hiểu chẳng hay, điên đảo buông lung, chịu các khổ dữ dội, nên ta phải mặc dùng áo giáp Đại công đức tánh tướng đều không như thái hư không, mau tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì các hữu tình như pháp nên thuyết khiến nó giải thoát đại khổ sanh tử, được quả Dự lưu, được quả Nhất lai, được quả Bất hoàn, được quả A la hán, hoặc được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này từ sơ phát tâm đã nghe pháp này, nơi tâm vững vàng chẳng động chẳng chuyển. Nương tâm vững vàng chẳng động chuyển đây, hằng chánh tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Do sáu môn này, tùy từng phần trọn nên, đã vào Bồ tát Chánh tánh ly sanh. Lại càng chính tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Do đây mới được vào ngôi Bất thối chuyển. Vậy nên, dù cho ác ma thiết lấy các thứ dối gạt khéo léo, mà chẳng thể lui tâm Bồ tát đã phát Đại bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Bấy giờ cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này vì bất thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển hay thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển ư ?

Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này vì bất thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển, cũng vì thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này bởi sao vì bất thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Bởi sao cũng vì thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển?

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này vượt khỏi bậc Thanh văn và Độc giác, chẳng lui đoạ lại trong hai bậc kia, do đấy nên nói vì bất thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Bồ tát Ma ha tát này xa lìa bậc Thanh văn và Độc giác, đối hai bậc kia quyết định lui bỏ, do đấy nên nói vì thối chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát muốn vào sơ tĩnh lự tức tuỳ ý năng vào; muốn vào đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tĩnh lự cũng tuỳ ý năng vào. Muốn vào từ vô lượng tức tuỳ ý năng vào, muốn vào bi hỷ xả vô lượng cũng tuỳ ý năng vào. Muốn vào định không vô biên xứ tức tuỳ ý năng vào; muốn vào định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng tuỳ ý năng vào. Muốn khởi bốn niệm trụ tức tuỳ ý năng khởi; muốn khởi bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng tùy ý năng khởi. Muốn khởi sơ giải thoát. Muốn khởi sơ giải thoát tức tùy ý năng khởi, muốn khởi đệ nhị giải thoát cho đến đệ bát giải thoát cũng tùy ý năng khởi. Muốn khởi sơ thắng xứ tức tùy ý năng khởi, muốn khởi đệ nhị thắng xứ cho đến đệ bát thắng xứ cũng tùy ý năng khởi. Muốn vào định sơ tĩnh lự tức tùy ý năng vào, muốn vào định đệ nhị tĩnh lự cho đến định diệt thọ tưởng cũng tùy ý năng vào. Muốn khởi sơ biến xứ tức tùy ý năng khởi, muốn khởi đệ nhị biến xứ cho đến đệ thập biến xứ cũng tùy ý năng khởi. Muốn khởi không giải thoát môn tức tùy ý năng khởi; muốn khởi vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng tùy ý năng khởi. Muốn dẫn phát năm thần thông tức tùy ý năng dẫn phát.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này tuy vào sơ tĩnh lự mà chẳng thọ quả sơ tĩnh lự; tuy vào đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tĩnh lự mà chẳng thọ quả đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tĩnh lự. Tuy vào từ vô lượng mà chẳng thọ quả từ vô lượng, tuy vào bi hỷ xả vô lượng mà chẳng thọ quả bi hỷ xả vô lượng. Tuy vào định không vô biên xứ mà chẳng thọ quả định không vô biên xứ; tuy vào định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ mà chẳng thọ quả định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tuy khởi bốn niệm trụ mà chẳng thọ quả bốn niệm trụ, tuy khởi bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà chẳng thọ quả bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Tuy khởi sơ giải thoát mà chẳng thọ quả sơ giải thoát, tuy khởi đệ nhị giải thoát cho đến đệ bát giải thoát mà chẳng thọ quả đệ nhị giải thoát cho đến đệ bát giải thoát. Tuy khởi sơ thắng xứ mà chẳng thọ quả sơ thắng xứ, tuy khởi đệ nhị thắng xứ cho đến đệ bát thắng xứ mà chẳng thọ quả đệ nhị thắng xứ cho đến đệ bát thắng xứ. Tuy vào định sơ tĩnh lự mà chẳng thọ quả định sơ tĩnh lự, tuy vào định đệ nhị tĩnh lự cho đến định diệt thọ tưởng mà chẳng thọ quả định đệ nhị tĩnh lự cho đến định diệt thọ tưởng. Tuy khởi sơ biến xứ mà chẳng thọ quả sơ biến xứ, tuy khởi đệ nhị biến xứ cho đến đệ thập biến xứ mà chẳng thọ quả đệ nhị biến xứ cho đến đệ thập biến xứ. Tuy khởi không giải thoát môn mà chẳng thọ quả không giải thoát môn; tuy khởi vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà chẳng thọ quả vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Tuy dẫn phát năm thần thông mà chẳng thọ quả năm thần thông.

Thiện Hiện! Do nhân duyên đây, Bồ tát Ma ha tát này chẳng tùy vô lượng tĩnh lự thảy và đến thế lực các công đức khác mà thọ sanh, cũng chẳng chứng quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc Độc giác Bồ đề. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này vì muốn lợi vui các hữu tình, nên tùy muốn nhiếp thọ chỗ ứng thọ thân tức tùy sở nguyện đều năng nhiếp thọ.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát trọn nên tác ý Vô thượng Bồ đề, thường chẳng xa lìa tâm Đại bồ đề, chẳng quý trọng sắc, chẳng quý trọng thọ tưởng hành thức. Chẳng quý trọng nhãn xứ, chẳng quý trọng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Chẳng quý trọng sắc xứ, chẳng quý trọng thanh hương vị xúc pháp xứ.

Chẳng quý trọng nhãn giới, chẳng quí trọng nhĩ tử thiệt thân ý giới. Chẳng quý trọng sắc giới, chẳng quý trọng thanh hương vị xúc pháp giới. Chẳng quý trọng nhãn thức giới, chẳng quý trọng nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Chẳng quý trọng nhãn xúc, chẳng quý trọng nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Chẳng quý trọng nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng quý trọng nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Chẳng quý trọng địa giới, chẳng quý trọng thuỷ hoả phong không thức giới. Chẳng quý trọng duyên tánh, duyên khởi. Chẳng quý trọng các tướng tùy hảo. Chẳng quý trọng pháp hữu sắc, vô sắc; chẳng quý trọng pháp hữu kiến, vô kiến; chẳng quý trọng pháp hữu đối, vô đối; chẳng quý trọng pháp hữu lậu, vô lậu; chẳng quý trọng pháp hữu vi, vô vi; chẳng quý trọng pháp thế gian, xuất thế gian. Chẳng quý trọng ngã; chẳng quý trọng hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bổ đặc già la, ý sanh, nho đồng, tác giả, thọ giả, tri giả, kiến giả. Chẳng quý trọng đồ chúng, chẳng quý trọng quyến thuộc.

Chẳng quý trọng bố thí Ba la mật đa; chẳng quý trọng tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Chẳng quý trọng mười thiện nghiệp đạo. Chẳng quý trọng bốn tĩnh lự; chẳng quý trọng bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Chẳng quý trọng năm thần thông. Chẳng quý trọng niệm trụ; chẳng quý trọng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Chẳng quý trọng tám giải thoát; chẳng quý trọng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Chẳng quý trọng không giải thoát môn; chẳng quý trọng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

Chẳng quý trọng khổ thánh đế, chẳng quý trọng tập diệt đạo thánh đế. Chẳng quý trọng nội không; chẳng quý trọng ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Chẳng quý trọng chơn như; chẳng quý trọng pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới.

Chẳng quý trọng Cực hỷ địa; chẳng quý trọng Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa. Chẳng quý trọng năm nhãn, chẳng quý trọng sáu thần thông. Chẳng quý trọng Phật mười lực; chẳng quý trọng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Chẳng quý trọng pháp vô vong thất, chẳng quý trọng tánh hằng trụ xả.

Chẳng quý trọng Thanh văn, chẳng quý trọng Độc giác. Chẳng quý trọng Bồ tát, chẳng quý trọng Như Lai. Chẳng quý trọng quả Dự lưu, chẳng quý trọng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Chẳng quý trọng Độc giác Bồ đề. Chẳng quý trọng nhất thiết trí; chẳng quý trọng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Chẳng quý trọng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Chẳng quý trọng nghiêm tịnh cõi Phật, chẳng quý trọng thành thục hữu tình. Chẳng quý trọng thấy nhiều Phật, chẳng quý trọng các căn lành.

Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đạt tất cả pháp ngang đồng hư không, tự tánh tự tướng đều rốt ráo không, đều vô sở hữu, chẳng thấy có pháp đáng sanh quý trọng. Năng sanh sở sanh, khi sanh, chỗ sanh, do đấy nên sanh đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tất cả pháp này ngang đồng hư không, tánh tướng đều không, vì nghĩa vô sanh vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này trọn nên tác ý Vô thượng Bồ đề, thường chẳng xa lìa tâm Đại bồ đề. Thân bốn oai nghi đi đến vào ra, cất chân lên xuống tâm không tán loạn, đi đứng ngồi nằm, oai nghi tiến chỉ, ra làm sự nghiệp đều trụ chánh niệm.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát vì muốn nhiêu ích các hữu tình nên hiện cư tại gia phương tiện khéo léo. Tuy hiện nhiếp thọ năm món dục lạc mà với trong ấy chẳng sanh nhiễm đắm, đều vì giúp cấp các hữu tình vậy, nghĩa là các hữu tình cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần áo cho áo, cần đồ nằm cho đồ nằm, cần thuốc men cho thuốc men, cần nhà ở cho nhà ở, cần của cải cho của cải, tùy sở cầu các hữu tình đều cấp cho, khiến nó thảy đều đầy đủ ý nguyện.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này mình hành bố thí Ba la mật đa, cũng khuyên người hành bố thí Ba la mật đa, hằng vui xưng nêu pháp hành bố thí Ba la mật đa, vui mừng ngợi khen kẻ hành bố thí Ba la mật đa. Mình hành tịnh giới Ba la mật đa, cũng khuyên người hành tịnh giới Ba la mật đa, hằng vui xưng nêu pháp hành tịnh giới Ba la mật đa, vui mừng ngợi khen kẻ hành tịnh giới Ba la mật đa. Mình hành an nhẫn Ba la mật đa, cũng khuyên người hành an nhẫn Ba la mật đa, hằng vui xưng nêu pháp hành an nhẫn Ba la mật đa, vui mừng ngợi khen kẻ hành an nhẫn Ba la mật đa. Mình hành tinh tiến Ba la mật đa, cũng khuyên người hành tinh tiến Ba la mật đa, hằng vui xưng nêu pháp hành tinh tiến Ba la mật đa, vui mừng ngợi khen kẻ hành tinh tiến Ba la mật đa. Mình hành tĩnh lự Ba la mật đa, cũng khuyên người hành tĩnh lự Ba la mật đa, hằng vui xưng nêu pháp hành tĩnh lự Ba la mật đa, vui mừng ngợi khen kẻ hành tĩnh lự Ba la mật đa. Mình hành bát nhã Ba la mật đa, cũng khuyên người hành bát nhã Ba la mật đa, hằng vui xưng nêu pháp hành bát nhã Ba la mật đa, vui mừng ngợi khen kẻ hành bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này hiện cư tại gia, dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện nhiếp thọ của báu đầy châu Thiệm bộ, cầm đem cúng dường ngôi báu Phật Pháp Tăng và thí các loài hữu tình nghèo thiếu. Dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện nhiếp thọ của báu đầy bốn đại châu, cầm đem cúng dường ngôi báu Phật Pháp Tăng và thí các loài hữu tình nghèo thiếu. Dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện nhiếp thọ của báu đầy cõi Tiểu thiên, cầm đem cúng dường ngôi báu Phật Pháp Tăng và thí các loài hữu tình nghèo thiếu. Dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện nhiếp thọ của báu đầy cõi Trung thiên, cầm đem cúng dường ngôi báu Phật Pháp Tăng và thí các loài hữu tình nghèo thiếu. Dùng sức thần thông hoặc sức đại nguyện nhiếp thọ của báu đầy rẫy cõi thế giới Tam thiên đại thiên, cầm đem cúng dường ngôi báu Phật Pháp Tăng và thí các loài hữu tình nghèo thiếu. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này dù là hiện cư tại gia mà thường tu phạm hạnh, trọn chẳng thọ dụng các cảnh diệu dục. Dù là nhiếp thọ nhiều thứ của báu mà với trong đó chẳng khởi nhiễm đắm, lại với khi nhiếp thọ đồ dục lạc và của báu, trọn chẳng bức bách các loài hữu tình khiến sanh buồn khổ.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát có thần vương, dược xoa cầm chày kim cương thường theo tả hữu mật vì thủ hộ, thường khởi nghĩ này: " Bồ tát Ma ha tát đây chẳng lâu sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Ta nguyện hằng theo mật vì thủ hộ". Cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, năm chúng thần dược xoa cầm chày kim cương cũng theo thủ hộ không khi chút nới, khiến người, phi người thảy đều chẳng thể tổn hại được; các thiên, ma, phạm và các thế gian cũng không có năng đem phép lạ phá hoại tâm đã phát Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Do nhân duyên đây, các Bồ tát này cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, thân ý thư thái hằng không rối loạn.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát thế gian năm căn thường không khuyết thiếu, chỗ gọi nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Xuất thế gian năm căn cũng không khuyết thiếu, chỗ gọi tín căn, tinh tiến căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này thân thể tròn đầy, tướng hảo trang nghiêm, tâm các công đức niệm niệm thêm tiến cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát hằng làm thượng sĩ, chẳng làm hạ sĩ.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao nói Bồ tát Ma ha tát đây hằng làm thượng sĩ, chẳng làm hạ sĩ ? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này tất cả phiền não chẳng hiện tiền lại, sát na sát na công đức tiến thêm, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề ở tất cả thời tâm không tán loạn. Nên ta nói Bồ tát Ma ha tát đây hằng làm thượng sĩ, chẳng làm hạ sĩ.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát trọn nên tác ý Vô thượng Bồ đề, thường chẳng xa lìa tâm Đại bồ đề. Vì tịnh mạng nên chẳng hành chú thuật, y dược, xem bói, các việc tà mạng. Chẳng vì danh lợi chú các quỷ thần khiến nam nữ mê nhau, hỏi kia hung cát; cũng chẳng chú cấm nam nữ, đại tiểu bàng sanh quỷ thảy hiện việc hiếm có; cũng chẳng xem tướng thọ lượng ngắn dài, tài vị, nam nữ, các việc thiện ác; cũng chẳng huyền ký lạnh nóng, được mùa, mất mùa, cát hung tốt xấu hoặc loạn hữu tình; cũng chẳng chú cấm hoà hợp thang dược tả đạo trị bệnh, kết hảo quý nhân, hay chẳng nhiễm tâm xem ngắm nam nữ, vui cười trao lời, huống có việc khác.Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này biết tất cả pháp tự tướng đều không, trong tự tướng không chẳng thấy có tướng. Vì chẳng thấy tướng nên xa lìa các thứ tà mạng, chú thuật, y dược, xem tướng; duy cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, rốt ráo lợi vui các loại hữu tình.

Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát đối các văn chương, kỹ nghệ thế gian, dù được giỏi khéo mà chẳng yêu đắm. Sở dĩ vì sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đạt tất cả pháp đều rốt ráo không. Trong rốt ráo không, những bao văn chương, kỹ nghệ thế gian đều chẳng khá được. Lại các văn chương, kỹ nghệ thế gian đều nhiếp thuộc lời tạp uế, tà mạng, vậy nên Bồ tát biết mà chẳng làm. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối các thơ luận thế tục, ngoại đạo, dù cũng biết giỏi mà chẳng vui đắm. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này rõ thấu tất cả pháp tánh tướng đều không. Ơ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,291,047