Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển thứ 487: Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-6

18/04/201320:03(Xem: 15296)
Quyển thứ 487: Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-6

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 20

Quyển thứ 487: Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-6

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa, chẳng tạp tác ý Thanh Văn Độc giác. Cầm căn lành đây đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Khi tu tinh tiến năng siêng tu học hạnh khó hành thí. Đấy là giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa.

Khi tu tinh tiến siêng hộ tịnh giới trọn chẳng hủy phạm. Đấy là giáp đại công đức tịnh giới Ba la mật đa.

Khi tu tinh tiến năng siêng tu học hạnh khó hành nhẫn. Đấy là giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa.

Khi tu tinh tiến năng siêng tu học khổ hạnh hữu ích. Đấy là giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa.

Khi tu tinh tiến năng siêng tu học tĩnh lự đẳng chí. Đấy là giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa.

Khi tu tinh tiến năng siêng tu học huệ không lấy chấp. Đấy là giáp đại công đức Bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Như vậy Bồ Tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa đủ sáu thứ giáp đại công đức Ba la mật đa. Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa đối tướng sáu Ba la mật đa không lấy không đắc. Phải biết Bồ Tát Ma ha tát này mặc giáp đại công đức.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa, chẳng tạp tác ý Thanh Văn Độc giác. Cầm căn lành đây đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Khi tu tĩnh lự tĩnh tâm hành thí, loạn tâm xan lẫn chẳng còn hiện tiền. Đấy là giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa.

Khi tu tĩnh lự định tâm hộ giới, khiến các ác giới chẳng hiện tiền nữa. Đấy là giáp đại công đức tịnh giới Ba la mật đa.

Khi tu tĩnh lự trụ định từ bi mà tu an nhẫn, chẳng não hữu tình. Đấy là giáp đại công đức nhẫn Ba la mật đa.

Khi tu tĩnh lự an trụ tĩnh định siêng tu công đức, lìa các biếng lười. Đấy là giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa.

Khi tu tĩnh lự, nương tĩnh lự bình đẳng dẫn phát thắng định, lìa tâm rối loạn. Đấy là giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa.

Khi tu tĩnh lự, nương tĩnh lự bình đẳng dẫn phát thắng huệ, lìa tâm ác huệ. Đấy là giáp đại công đức Bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Như vậy Bồ Tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa đủ sáu thứ giáp đại công đức Ba la mật đa. Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa đối tướng sáu Ba la mật đa không lấy không đắc. Phải biết Bồ Tát Ma ha tát này mặc giáp đại công đức.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu Bát nhã Ba la mật đa, chẳng tạp tác ý Thanh Văn Độc giác. Cầm căn lành đây đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Khi tu Bát nhã tuy thí tất cả mà năng chẳng thấy kẻ thí thảy ba thứ. Đấy là giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa.

Khi tu Bát nhã tuy hộ tịnh giới mà năng chẳng thấy trì phạm sai khác. Đấy là giáp đại công đức tịnh giới Ba la mật đa.

Khi tu Bát nhã nương thắng không huệ mà tu an nhẫn, chẳng thấy việc năng nhẫn sở nhẫn. Đấy là giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa.

Khi tu Bát nhã tuy quán các pháp đều rốt ráo không, mà vì Đại bi siêng tu thiện pháp. Đấy là giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa.

Khi tu Bát nhã tuy tu thắng định, mà quán cảnh định đều rốt ráo không. Đấy là giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa.

Khi tu Bát nhã quán tất cả pháp, tất cả hữu tình và tất cả hành đều như huyễn mộng, bóng sáng, vang, tượng, ánh nắng, biến hóa và thành tầm hương mà tu huệ không lấy chấp các thứ. Đấy là giáp đại công đức Bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Như vậy Bồ Tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa mặc đủ sáu thứ giáp đại công đức Ba la mật đa. Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đối tướng sáu Ba la mật đa không lấy không đắc. Phải biết Bồ Tát Ma ha tát này mặc giáp đại công đức.

Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ Tát Ma ha tát khắp vì lợi vui tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức.

Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát an trụ mỗi mỗi Ba la mật đa đều tu sáu thứ Ba la mật đa khiến được viên mãn. Vậy nên gọi mặc giáp đại công đức.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát tuy vào tĩnh lự, vô lượng, vô sắc mà chẳng đắm vị, cũng chẳng bị thế lực kia dắt dẫn, cũng chẳng theo thế lực kia mà thọ sanh. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức phương tiện thiện xảo Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát tuy đối tĩnh lự, vô lượng, vô sắc trụ kiến viễn ly, kiến tịch tĩnh, kiến không, vô tướng,vô nguyện mà chẳng chứng thật tế, chẳng đọa Thanh Văn, Độc giác. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa đã mặc giáp đại công đức phương tiện thiện xảo Bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Vì các Bồ Tát khắp vì lợi vui tất cả hữu tình mặc giáp đại công đức như thế thảy, nên lại gọi Ma ha tát.

Xá Lợi Tử! Như vậy khắp vì lợi vui hữu tình mặc giáp đại công đức, Bồ Tát Ma ha tát khắp được thế giới chư Phật mười phương Căng già sa thảy tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở giữa đại chúng vui mừng khen ngợi, xướng lợi như vầy: “Phương đó, trong thế giới đó, có danh Bồ Tát Ma ha tát đó, khắp vì lợi vui tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, du hý thần thông, làm việc đáng làm”. Tiếng như thế lần lữa chuyển khắp mười phương, các người trời được nghe, đều cả vui mừng, đồng nói lời này: Bồ Tát Ma ha tát đây chẳng lâu sẽ chứng sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khiến các hữu tình đều được lợi vui.

Bấy giờ, Xá Lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử rằng: Sao là Bồ Tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa?

Mãn Từ Tử nói: Các Bồ Tát Ma ha tát khắp vì lợi vui tất cả hữu tình đã mặc sáu thứ giáp đại công đức Ba la mật đa, lại vì lợi vui tất cả hữu tình, lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, vào sơ tĩnh lự an trụ đầy đủ, nói rộng cho đến dứt vui dứt khổ, trước mất mừng buồn, chẳng khổ chẳng vui, xả niệm thanh tịnh vào tĩnh lự thứ tư an trụ đầy đủ.

Lại nương tĩnh lự khởi Từ cùng tâm hành tướng rộng lớn không hai không lường, không oán không hại, không hận không não, khắp đầu khéo tu thắng giải quanh trùm tràn đầy mười phương, ngập hư không nhẫy pháp giới, Từ tâm thắng giải mà trụ đầy đủ.

Khởi Bi Hỷ Xả cùng tâm hành tướng rộng lớn cũng lại như thế. Nương gia hạnh đây lại vượt tất cả tưởng sắc, diệt tưởng hữu đối, chẳng suy nghĩ các thứ tưởng, vào Vô biên không Không vô biên xứ an trụ đầy đủ; nói rộng cho đến vượt tất cả Vô sở hữu xứ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ an trụ đầy đủ.

Bồ Tát Ma ha tát này cầm tĩnh lự, vô lượng, vô sắc đây, đem vô sở đắc mà làm phương tiện cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát khắp vì lợi vui tất cả hữu tình, trước tự an trụ tĩnh lự, vô lượng, vô sắc như thế, đối vào trụ ra các hành tướng trạng khéo léo phân biệt biết, được tự tại rồi, lại khởi nghĩ này: “Ta nay nên đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, vì dứt các phiền não hữu tình nên nói các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, phân biệt khai chỉ khiến khéo rõ biết các định ái vị lầm lỗi ra lìa và vào trụ ra các hành trạng tướng”. Cầm căn lành đây, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát nương dựa tĩnh lự Ba la mật đa, tu hành bố thí Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, khi nói các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc chẳng bị tâm Thanh Văn, Độc giác thảy xen lộn. Cầm căn lành đây, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát nương tĩnh lự Ba la mật đa, tu hành tịnh giới Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, khi nói các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, đối pháp như thế tin nhẫn vui muốn. Cầm căn lành đây đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát nương dựa tĩnh lự Ba la mật đa, tu hành an nhẫn Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, khi tu các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, đối các căn lành siêng tu chẳng dứt. Cầm căn lành đây, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát nương dựa tĩnh lự Ba la mật đa tu hành tinh tiến Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, nương các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc dẫn phát các định thù thắng, đẳng chí, đẳng trì, giải thoát, thắng xứ, biến xứ thảy, đối vào trụ ra đều được tự tại, chẳng rơi Thanh Văn, bậc Độc giác thảy. Cầm căn lành đây đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát nương dựa tĩnh lự Ba la mật đa tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, khi tu các tĩnh lự, vô lượng, vô sắc, dùng hành tướng vô thường, khổ, vô ngã và hành tướng không, vô tướng, vô nguyện như thật quán sát, chẳng bỏ đại bi, chẳng rơi Thanh Văn và bậc Độc giác. Cầm căn lành đây đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát nương dựa tĩnh lự Ba la mật đa tu hành Bát nhã ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, khi tu Từ định khởi nghĩ như vầy: Ta phải cấp giúp tất cả hữu tình đều khiến được vui. Khi tu Bi định khởi nghĩ như vầy: Ta phải cưú vớt tất cả hữu tình đều khiến lìa khổ. Khi tu Hỷ định khởi nghĩ như vầy: Ta phải khen gắng tất cả hữu tình đều khiến phải bình đẳng lợi ích tất cả hữu tình đều khiến giải thoát. Khi tu Xả định khởi nghĩ như vầy: Ta phải bình đẳng lợi ích tất cả hữu tình đều khiến hết lậu. Cầm căn lành đây, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát nương dựa vô lượng tu hành bố thí Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, khi đối bốn vô lượng vào trụ ra trọn chẳng cầu tới bậc Thanh Văn thảy, duy cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, muốn tận vị lai lợi vui tất cả. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát nương dựa vô lượng tu hành tịnh giới Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, khi đối bốn vô lượng vào trụ ra chẳng tạp ý Thanh Văn Độc giác, duy đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tin nhẫn vui muốn. Cầm căn lành đây đem vô sở đắc mà làm phương tiện cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát nương dựa vô lượng tu hành an nhẫn Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, khi đối bốn vô lượng vào trụ ra siêng dứt các ác, siêng tu các thiện, cầu tới Bồ đề từng không chút nới. Cầm căn lành đây, đem vô sở đắc mà làm phương tiện cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát nương dựa vô lượng tu hành tinh tiến Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tát ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, khi đối bốn vô lượng vào trụ ra dẫn phát các môn đẳng trì đẳng chí, năng đối trong ấy được đại tự tại, chẳng bị định kia cướp dẫn, cũng chẳng theo thế lực kia mà thọ sanh. Cầm căn lành đây đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát nương dựa vô lượng tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, khi đối bốn vô lượng vào trụ ra đem hành tướng vô thường, khổ, vô ngã và hành tướng không, vô tướng, vô nguyện như thật quán sát, chẳng bỏ đại bi, chẳng rơi các bậc Thanh Văn Độc giác thảy. Cầm căn lành đây, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát nương dựa vô lượng tu hành Bát nhã Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa.

Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát nương phương tiện khéo léo như thế thảy tu tập sáu thứ Ba la mật đa, khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện tu trí nội không thảy và trí chơn như thảy. Cầm căn lành đây đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, đối tất cả pháp bình đẳng phát khởi trí phi loạn phi định, trí phi thường phi vô thường, trí phi vui phi khổ, trí phi ngã phi vô ngã, trí phi tịnh phi bất tịnh, trí phi không, phi bất không, trí phi hữu tướng phi vô tướng, trí phi hữu nguyện phi vô nguyện, trí phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, trí phi xa lìa phi chẳng xa lìa, trí phi chơn thật phi giả dối. Cầm căn lành đây đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, khởi lên diệu trí chẳng hành quá khứ vị lai hiện tại, chẳng phải chẳng biết pháp ba đời. Chẳng hành cõi Dục, Sắc, Vô sắc, chẳng phải chẳng biết pháp ba cõi. Chẳng hành thiện, bất thiện, vô ký, hữu lậu vô lậu, chẳng phải chẳng biết pháp hữu lậu vô lậu. Chẳng hành thế gian xuất thế gian, chẳng phải chẳng biết pháp thế gian xuất thế gian. Chẳng hành hữu vi vô vi, chẳng phải chẳng biết pháp hữu vi vô vi. Cầm căn lành đây đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa.

Xá Lợi Tử! Vì các Bồ Tát phương tiện khéo léo như thế thảy khắp vì lợi vui các hữu tình nên phát tới Đại Thừa, nên lại gọi Ma ha tát.

Xá Lợi Tử! Như vậy khắp vì lợi vui hữu tình phát tới Đại Thừa, các Bồ Tát Ma ha tát khắp được thế giới chư Phật mười phương Căng già sa thảy tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở giữa đại chúng vui mừng khen ngợi, xướng lời như vầy: “Ở phương đó, trong thế giới đó, có danh Bồ Tát Ma ha tát đó, khắp vì lợi vui các hữu tình phát tới Đại Thừa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, du hý thần thông, làm việc đáng làm”. Tiếng như thế lần lữa khắp mười phương, các người trời thảy nghe đều rất vui mừng đồng khởi lời này: Bồ Tát Ma ha tát này chẳng bao lâu sẽ chứng sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khiến các hữu tình đều được lợi vui.

Bấy giờ, cụ Xá Lợi Tử hỏi cụ thọ Mãn Từ Tử rằng: Sao là Bồ Tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên cưỡi nơi Đại Thừa?

Mãn Từ Tử nói: Nếu Bồ Tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, tuy cưỡi bố thí Ba la mật đa mà chẳng đắc bố thí Ba la mật đa, cũng chẳng đắc Bồ Tát, kẻ thọ, vật thí và pháp bị ngăn.

Tuy cưỡi tịnh giới Ba la mật đa mà chẳng đắc tịnh giới Ba la mật đa, cũng chẳng đắc Bồ Tát và kẻ phạm giới cùng pháp bị ngăn.

Tuy cưỡi an nhẫn Ba la mật đa mà chẳng đắc an nhẫn Ba la mật đa, cũng chẳng đắc Bồ Tát và kẻ nhẫn, cảnh sở nhẫn cùng pháp bị ngăn.

Tuy cưỡi tinh tiến Ba la mật đa mà chẳng đắc tinh tiến Ba la mật đa, cũng chẳng đắc Bồ Tát và kẻ lười nhác cùng pháp bị ngăn.

Tuy cưỡi tĩnh lự Ba la mật đa mà chẳng đắc tĩnh lự Ba la mật đa, cũng chẳng đắc Bồ Tát và kẻ tán loạn, cảnh định, pháp ngăn.

Tuy cưỡi Bát nhã Ba la mật đa mà chẳng đắc Bát nhã Ba la mật đa, cũng chẳng đắc Bồ Tát và kẻ ngu si, cảnh huệ, pháp ngăn.

Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên cưỡi nơi Đại Thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, vì bởi khiển tu, tu ba mươi bảy phần pháp Bồ đề, ba môn giải thoát cho đến Như Lai mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên cưỡi nơi Đại Thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, như thật quán sát các Bồ Tát Ma ha tát chỉ có giả danh, Bồ đề tát đỏa đều tự tánh không, vì bất khả đắc vậy.

Sắc cho đến thức chỉ có giả danh, đều tự tánh không, vì bất khả đắc vậy. Nhãn xứ cho đến ý xứ chỉ có giả danh, đều tự tánh không, vì bất khả đắc vậy. Sắc xứ cho đến pháp xứ chỉ có giả danh, đều tự tánh không, vì bất khả đắc vậy. Nhãn giới cho đến ý giới chỉ có giả danh, đều tự tánh không, vì bất khả đắc vậy. Sắc giới cho đến pháp giới chỉ có giả danh, đều tự tánh không, vì bất khả đắc vậy. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới chỉ có giả danh, đều tự tánh không, vì bất khả đắc vậy.

Vô minh cho đến lão tử chỉ có giả danh, đều tự tánh không, vì bất khả đắc vậy. Ba mươi bảy phần pháp Bồ đề cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chỉ có giả danh, đều tự tánh không, vì bất khả đắc vậy. Nội không cho đến vô tánh tự tánh không chỉ có giả danh, đều tự tánh không, vì bất khả đắc vậy. Chơn như cho đến thật tế chỉ có giả danh, đều tự tánh không, vì bất khả đắc vậy. Bồ đề, Phật Đà chỉ có giả danh, đều tự tánh không, vì bất khả đắc vậy.

Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên cưỡi nơi Đại Thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát từ sơ phát tâm cho đến chứng được Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, thường tu Bồ Tát viên mãn thần thông, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn. Ở chỗ chư Phật nghe thọ Chánh pháp, chỗ gọi diệu pháp tương ưng Đại Thừa, cũng là chỗ học pháp yếu Bồ Tát.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này tuy cưỡi Đại Thừa từ một nước Phật đến một nước Phật, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, ở chỗ chư Phật nghe thọ Chánh pháp mà tâm trọn không có tưởng cõi Phật thảy.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này trụ bậc Bất nhị, quán các hữu tình nên dùng thân nào mà được đắc độ liền bèn hiện thọ thân như thế.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này cho đến chứng được Nhất thiết trí trí, tùy sanh chỗ nào thường chẳng xa lìa Chánh pháp Đại Thừa.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này chẳng bao lâu sẽ chứng được Nhất thiết trí trí, vì trời người thảy quay xe Chánh pháp. Xe pháp như thế, Thanh Văn, Độc giác, chư thiên ma phạm, a tố lạc thảy chỗ chẳng năng quay. Xá Lợi Tử! Vì các Bồ Tát khắp vì lợi vui các hữu tình nên cưỡi nơi Đại Thừa, nên lại gọi Ma ha tát.

Xá Lợi Tử! Như vậy khắp vì lợi vui hữu tình cưỡi nơi Đại Thừa, Bồ Tát Ma ha tát khắp được tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở thế giới chư Phật mười phương Căng già sa thảy giữa đại chúng, vui mừng khen ngợi, xướng lời như vầy: “Ở phương đó, trong thế giới đó, có danh Bồ Tát Ma ha tát đó, khắp vì lợi vui tất cả hữu tình, cưỡi nơi Đại Thừa, chẳng bao lâu sẽ được Nhất thiết trí trí, vì trời người thảy quay xe Chánh pháp. Xe ấy thế gian các Thanh Văn thảy đều chẳng năng quay được.” Tiếng như thế lần lữa khắp mười phương, người trời thảy nghe đều rất vui mừng đồng nói lời này: Bồ Tát Ma ha tát này chẳng bao lâu sẽ được Nhất thiết trí trí, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Như Thế Tôn nói các Bồ Tát Ma ha tát mặc giáp Đại Thừa, ngang đau mà nói các bồ tát Ma ha tát mặc giáp Đại Thừa?

Phật bảo: Thiện Hiện! Các bồ tát Ma ha tát năng mặc giáp bố thí Ba la mật đa cho đến giáp Bát nhã Ba la mật đa. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát mặc giáp Đại Thừa.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát năng mặc giáp bốn niệm trụ, cho đến giáp tám thánh đạo chi, đấy là Bồ Tát Ma ha tát mặc giáp Đại Thừa.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát năng mặc giáp nội không cho đến giáp vô tánh tự tánh không, đấy là Bồ Tát Ma ha tát mặc giáp Đại Thừa.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát năng mặc giáp chơn như cho đến giáp thật tế, đấy là Bồ Tát Ma ha tát mặc giáp Đại Thừa.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát cho đến năng mặc giáp Như Lai mười lực cho đến giáp mười tám pháp Phật bất cộng, đấy là Bồ Tát Ma ha tát mặc giáp Đại Thừa.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát năng mặc giáp nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí đấy là Bồ Tát Ma ha tát mặc giáp Đại Thừa.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát năng tự biến thân như hình tượng Phật, phóng đại quang minh soi khắp tam thiên đại thiên thế giới, cho đến thế giới chư Phật mười phương Căng già sa thảy, làm việc nhiêu ích cho các hữu tình, đấy là Bồ Tát Ma ha tát mặc giáp Đại Thừa.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát mặc giáp các công đức như thế thảy, phóng đại quang minh soi khắp tam thiên đại thiên thế giới cho đến thế giới chư Phật mười phương Căng già sa thảy, cũng khiến các thế giới kia sáu thứ biến động, làm đại nhiêu ích cho các hữu tình, nghĩa là diệt lửa dữ tất cả địa ngục khiến hữu tình kia dứt hết các khổ. Bồ Tát biết kia hết khổ rồi, hóa làm tiếng tăm quy Phật rộng lớn, kính lễ Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, khiến địa ngục kia nghe tiếng Phật rồi đều được thân tâm yên ổn vui mừng; từ địa ngục ra sanh trong trời người, gặp chư Phật Bồ Tát thế giới kia phụng thờ. Cũng khiến tất cả bàng sanh, quỷ giới nghe tiếng Phật rồi, thân tâm yên vui, từ thú kia chết, sanh trong trời người, gặp chư Phật Bồ Tát thế giới kia phụng thờ. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát mặc giáp Đại Thừa.

Thiện Hiện! Như thầy huyễn giỏi hoặc học trò kia trụ đường ngã tư đối trước công chúng hóa địa ngục, bàng sanh, quỷ giới. Lại vì xưng khen Phật Pháp Tăng bảo, khiến kia nghe rồi thân tâm yên vui; từ thú kia chết sanh trong trời người. Nơi ý hiểu sao? Việc huyễn như thế là có thật chăng?

Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng thật.

Phật bảo: Thiện Hiện! Các Bồ Tát Ma ha tát cũng lại như thế, tuy khiến các loại hữu tình vô số vô biên thế giới thoát ba ác thú, mà không hữu tình được giải thoát ấy. Sở dĩ vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát năng mặc giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa, khắp hóa tam thiên đại thiên thế giới như phệ lưu ly, tự thân hóa làm Chuyển luân thánh vương, bảy báu, quyến thuộc không thứ nào chẳng viên mãn. Các loại hữu tình cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần áo cho áo, cần cưỡi cho cưỡi, cần các cụ thảy đều thí cho. Làm thí đây rồi, tùy kia sở nghi lại vì tuyên nói pháp tương ưng bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa, khiến kia nghe rồi, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng bỏ lìa pháp tương ưng Ba la mật đa. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát mặc giáp Đại Thừa.

Thiện Hiện! Như thầy huyễn giỏi hoặc học trò kia, trụ giữa ngã tư đường đối trước công chúng, hoá làm các loại hữu tình nghèo cùng, tùy ý cần dùng đều hóa thí cho. Nơi ý hiểu sao? Việc huyễn như thế là có thật chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng thật.

Phật bảo: Thiện Hiện! Các Bồ Tát Ma ha tát cũng lại như thế, năng mặc giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa, hoặc hóa thế giới như phệ lưu ly, hoặc hóa tự thân ngự ngôi vua luân vương, tùy loại hữu tình cần gì thí cho và vi tuyên nói pháp tương ưng Ba la mật đa. Như vậy, Bồ Tát dù có sở vi mà không nơi thật. Sở dĩ vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tự mặc giáp đại công đức tịnh giới Ba la mật đa, vì các hữu tình nên sanh nhà Luân vương, nối ngôi Luân vương giàu sang tự tại, an lập vô lượng vô số trăm ngàn trăm ức muôn ức chúng nơi mười thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc ba mươi bảy phần pháp Bồ đề, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng vì tuyên nói pháp tương ưng công đức như thế kia khiến an trụ, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng bỏ lìa. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát mặc giáp Đại Thừa.

Thiện Hiện! Như thầy huyễn giỏi hoặc học trò kia, trụ ngã tư đường đối trước công chúng hóa làm vô lượng trăm ngàn hữu tình, khiến kia an trụ mười thiện nghiệp đạo nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Nơi ý hiểu sao? Việc huyễn như thế là có thật chăng?

Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng thật.

Phật bảo: Thiện Hiện! Các Bồ Tát Ma ha tát cũng lại như thế, vì hữu tình nên sanh nhà Luân vương giàu sang tự tại, an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức chúng nơi mười thiện nghiệp đạo, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Như vậy, Bồ Tát dù có sở vi mà không nơi thật. Sở dĩ vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tự mặc giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến mặc giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa.

Thiện Hiện! Vì sao Bồ Tát Ma ha tát tự mặc giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến mặc giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát từ sơ phát tâm cho đến chứng được Nhất thiết trí trí, mặc giáp an nhẫn, thường khởi nghĩ này: Giả sử tất cả loại hữu tình đều cầm khổ cụ, nghĩa là dao gậy thảy đến gia hại nhau, ta trọn chẳng khởi tâm một niệm giận hờn. Khuyên các hữu tình cũng tu nhẫn này.

Thiện Hiện! Bồ Tát Ma ha tát đây như tâm đã nghĩ đều năng thành xong, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng bỏ lìa an nhẫn như thế, cũng khuyên hữu tình tu nhẫn như vậy. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát mặc giáp Đại Thừa.

Thiện Hiện! Như thầy huyễn giỏi hoặc học trò kia, trụ ngã tư đường đối trước công chúng hóa làm các loại hữu tình, hoặc cầm đồ khổ gia hại lẫn nhau, hoặc có khuyên nhau tu pháp an nhẫn. Nơi ý hiểu sao? Việc huyễn như thế là có thật chăng?

Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng thật.

Phật bảo: Thiện Hiện! Các Bồ Tát Ma ha tát cũng lại như thế, tự mặc giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến mặc giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa. Như vậy, Bồ Tát dù có sở vi mà không nơi thật. Sở dĩ vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tự mặc giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến mặc giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa.

Thiện Hiện! Vì sao Bồ Tát Ma ha tát tự mặc giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến mặc giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, phát tới các thứ thân tâm tinh tiến, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình phát tới các thứ thân tâm tinh tiến. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát mặc giáp Đại Thừa.

Thiện Hiện! Như thầy huyễn giỏi hoặc học trò kia, trụ ngã tư đường đối trước công chúng hóa làm các loại hữu tình tự tu tinh tiến, cũng khuyên người tu. Nơi ý hiểu sao? Việc huyễn như thế là có thật chăng?

Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng thật.

Phật bảo: Thiện Hiện! Các Bồ Tát Ma ha tát cũng lại như vậy, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, tự tu tinh tiến, cũng khuyên hữu tình khiến tu tinh tiến. Như vậy, Bồ Tát dù có sở vi mà không nơi thật. Sở dĩ vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tự mặc giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến mặc giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa.

Thiện Hiện! Vì sao Bồ Tát Ma ha tát tự mặc giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến mặc giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát trụ trong tánh bình đẳng tất cả pháp, chẳng thấy các pháp có định có loạn, mà thường tu tập tĩnh lự Ba la mật đa như thế, cũng khuyên hữu tình tu tập tĩnh lự bình đẳng như thế. Cho đến Vô thượng Chánh đẳng bồ đề chẳng lìa tĩnh lự bình đẳng như thế. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát mặc giáp Đại Thừa.

Thiện Hiện! Như thầy huyễn giỏi hoặc học trò kia, trụ ngã tư đường đối trước công chúng hóa làm các loại hữu tình khiến tu tĩnh lự các pháp bình đẳng, cũng khiến khuyên tu tĩnh lự như thế. Nơi ý hiểu sao? Việc huyễn như thế là có thật chăng?

Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng thật.

Phật bảo: Thiện Hiện! Các Bồ Tát Ma ha tát cũng lại như thế, trụ trong tánh bình đẳng tất cả pháp, cũng khuyên hữu tình tu định như thế. Như vậy, Bồ Tát dù có sở vi mà không nơi thật. Sở dĩ vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tự mặc giáp đại công đức Bát nhã Ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến mặc giáp đại công đức Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Hiện! Vì sao Bồ Tát Ma ha tát tự mặc giáp đại công đức Bát nhã ba la mật đda, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến mặc giáp đại công đức bát nhã Ba la mật đa?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát trụ vô hý luận Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, chẳng đắc các pháp bờ đây bờ kia nhiễm tịnh sai khác, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình an trụ huệ vô hý luận như thế. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát mặc giáp Đại Thừa.

Thiện Hiện! Như thầy huyễn giỏi hoặc học trò kia ngụ ngã tư đường đối trước công chúng hóa làm các loại hữu tình khiến tự an trụ huệ vô hý luận, cũng khuyên khiến kia trụ huệ trụ huệ như thế. Nơi ý hiểu sao? Việc huyễn như thế là có thật chăng?

Thiện Hiện thưa rằng: bạch Thế Tôn! Chẳng thật.

Phật bảo: Thiện Hiện! Các Bồ Tát Ma ha tát cũng lại như thế, tự năng an trụ huệ vô hý luận, cũng khuyên hữu tình trụ huệ như thế. Như vậy, Bồ Tát dù có sở vi mà không nơi thật. Sở dĩ vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát mặc các giáp công đức như trên đã nói, quan sát tất cả hữu tình thế giới chư Phật mười phương Căng già sa thảy. Hoặc các hữu tình nhiếp thọ tà pháp, hành các tà hạnh, Bồ Tát Ma ha tát này dùng sức thần thông, tự biến nơi thân khắp nhẫy thế giới chư Phật như thế, theo hữu tình kia muốn gì, thị hiện tự hành bố thí Ba la mật đa, cũng khuyên kia hành bố thí Ba la mật đa; như vậy cho đến tự hành Bát nhã Ba la mật đa, cũng khuyên kia hành bát nhã Ba la mật đa. Làm việc này rồi, lại theo âm loại vì nói pháp tương ưng sáu thứ Ba la mật đa, khiến kia nghe rồi cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng bỏ lìa diệu pháp như thế. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát mặc giáp Đại Thừa.

Thiện Hiện! Như thầy huyễn giỏi hoặc học trò kia, trụ ngã tư đường đối trước công chúng hóa làm các loại hữu tình khiến tự an trụ bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa, cũng khuyên kia trụ bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa. Nơi ý hiểu sao? Việc huyễn như thế là có thật chăng?

Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng thật.

Phật bảo: Thiện Hiện! Các Bồ Tát Ma ha tát cũng lại như thế, ở khắp thế giới chư Phật mười phương Căng già sa thảy tự hiện nơi thân tùy nghi an trụ bố thí thảy sáu Ba la mật đa thường chẳng bỏ lìa, cũng khuyên người trụ bố thí thảy sáu Ba la mật đa thường chẳng bỏ lìa. Như vậy, Bồ Tát dù có sở vi mà không nơi thật. Sở dĩ vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát mặc các giáp đại công đức như trên đã nói, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện lợi ích an vui tất cả hữu tình, chẳng xen tác ý Thanh Văn, Độc giác.

Bồ Tát Ma ha tát này chẳng khởi nghĩ đây: Ta nên an lập chừng nấy hữu tình khiến trụ bố thí Ba la mật đa, chừng nấy hữu tình chẳng nên an lập khiến trụ bố thí Ba la mật đa. Chỉ khởi nghĩ này: Ta nên an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình khiến trụ bố thí Ba la mật đa.

Như vậy cho đến chẳng khởi nghĩ này: Ta nên an lập chừng nấy hữu tình khiến an trụ Bát nhã Ba la mật đa, chừng nấy hữu tình chẳng nên an lập khiến trụ Bát nhã Ba la mật đa. Chỉ khởi nghĩ này: Ta nên an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình khiến trụ Bát nhã Ba la mật đa.

Chẳng khởi nghĩ này: Ta nên an lập chừng nấy hữu tình khiến trụ nội không, chừng nấy hữu tình chẳng nên an lập khiến trụ nội không. Chỉ khởi nghĩ này: Ta nên an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình khiến trụ nội không.

Như vậy cho đến chẳng khởi nghĩ này: Ta nên an lập chừng nấy hữu tình khiến trụ vô tánh tự tánh không, chừng nấy hữu tình chẳng nên an lập khiến trụ vô tánh tự tánh không. Chỉ khởi nghĩ này: Ta nên an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình khiến trụ vô tánh tự tánh không.

Chẳng khởi nghĩ này: Ta nên an lập chừng nấy hữu tình khiến trụ ba mươi bảy phần pháp bồ đề, chừng nấy hữu tình chẳng nên an lập khiến trụ ba mươi bảy phần pháp bồ đề. Chỉ khởi nghĩ này: Ta nên an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình khiến trụ ba mươi bảy phần pháp bồ đề.

Chẳng khởi nghĩ này: Ta nên an lập chừng nấy hữu tình khiến trụ ba môn giải thoát, chừng nấy hữu tình chẳng nên an lập khiến trụ ba môn giải thoát. Chỉ khởi nghĩ này: Ta nên an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình khiến trụ ba môn giải thoát.

Nói rộng cho đến chẳng khởi nghĩ này: Ta nên an lập chừng nấy hữu tình khiến trụ Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, chừng nấy hữu tình chẳng nên an lập khiến trụ Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Chỉ khởi nghĩ này: Ta nên an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình khiến trụ Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Chẳng khởi nghĩ này: Ta nên an lập chừng nấy hữu tình khiến trụ quả Dự lưu cho đến Độc giác bồ đề, chừng nấy hữu tình chẳng nên an lập khiến trụ quả Dự lưu cho đến Độc giác bồ đề. Chỉ khởi nghĩ này: Ta nên an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình khiến trụ quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ đề.

Chẳng khởi nghĩ này: Ta nên an lập chừng nấy hữu tình khiến trụ Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chừng nấy hữu tình chẳng nên an lập khiến trụ Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Chỉ khởi nghĩ này: Ta nên an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình khiến trụ Vô thượng Chánh đẳng bồ đề.

Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát mặc giáp đại công đức Đại Thừa.

Thiện Hiện! Như thầy huyễn giỏi hoặc học trò kia trụ ngã tư đường, đối trước công chúng hóa làm vô lượng vô số hữu tình khiến trụ sáu thứ Ba la mật đa, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nơi ý hiểu sao? Việc huyễn như thế là có thật chăng?

Phật bảo: Thiện Hiện! Các Bồ Tát Ma ha tát cũng lại như thế, đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, an lập vô lượng vô số hữu tình khiến trụ sáu thứ Ba la mật đa cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Như vậy, Bồ Tát dù có sở vi mà không nơi thật. Sở dĩ vì sao? Vì tánh tướng các pháp đều như huyễn vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,291,006