Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 312: Hội thứ nhất Phẩm Các Dụ thứ 44-2

17/04/201319:48(Xem: 15803)
Quyển Thứ 312: Hội thứ nhất Phẩm Các Dụ thứ 44-2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 13

Quyển Thứ 312: Hội thứ nhất Phẩm Các Dụ thứ 44-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Hiện! các các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, nếu chẳng biên chép, thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ tu tập, vì người diễn nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Nếu chẳng đem Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu nhiếp hữu tình kia; nếu chẳng đem tĩnh lự , tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa nhiếp hữu tình kia. Nếu chẳng đem nội không nhiếp hữu tình kia; nếu chẳng đem ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không nhiếp hữu tình kia. Nếu chẳng đem chơn như nhiếp hữu tình kia; nếu chẳng đem pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới nhiếp hữu tình kia. Nếu chẳng đem khổ thánh đế nhiếp hữu tình kia, nếu chẳng đem tập diệt đạo thánh đế nhiếp hữu tình kia. Nếu chẳng đem bốn tĩnh lự nhiếp hữu tình kia; nếu chẳng đem bốn vô lượng, bốn vô sắc định nhiếp hữu tình kia. Nếu chẳng đem tám giải thoát nhiếp hữu tình kia; nếu chẳng đem tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ nhiếp hữu tình kia. Nếu chẳng đem bốn niệm trụ nhiếp hữu tình kia; nếu chẳng đem bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi nhiếp hữu tình kia. Nếu chẳng đem không giải thoát môn nhiếp hữu tình kia; nếu chẳng đem vô tướng, vô nguyện giải thoát môn nhiếp hữu tình kia. Nếu chẳng đem Bồ tát thập địa nhiếp hữu tình kia. Nếu chẳng đem năm nhãn nhiếp hữu tình kia, nếu chẳng đem sáu thần thông nhiếp hữu tình kia. Nếu chẳng đem Phật mười lực nhiếp hữu tình kia; nếu chẳng đem bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng nhiếp hữu tình kia. Nếu chẳng đem pháp vô vong thất nhiếp hữu tình kia, nếu chẳng đem tánh hằng trụ xả nhiếp hữu tình kia. Nếu chẳng đem nhất thiết trí nhiếp hữu tình kia, nếu chẳng đem đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí nhiếp hữu tình kia. Nếu chẳng đem tất cả đà la ni môn nhiếp hữu tình kia, nếu chẳng đem tất cả tam ma địa môn nhiếp hữu tình kia. Nếu chẳng đem pháp quả Dự lưu nhiếp hữu tình kia, nếu chẳng đem pháp quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán nhiếp hữu tình kia. Nếu chẳng đem pháp Độc giác Bồ đề nhiếp hữu tình kia. Nếu chẳng đem tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát nhiếp hữu tình kia. Nếu chẳng đem chư Phật Vô thượng chánh đẳng Bồ đề nhiếp hữu tình kia.

Thiện Hiện! Các các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, nếu chẳng tùy thuận tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu; nếu chẳng tùy thuận tu hành tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa. Nếu chẳng tùy thuận tu hành nội không; nếu chẳng tùy thuận tu hành ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Nếu chẳng tùy thuận tu hành chơn như; nếu chẳng tùy thuận tu hành pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Nếu chẳng tùy thuận tu hành khổ thánh đế, nếu chẳng tùy thuận tu hành tập diệt đạo thánh đế. Nếu chẳng tùy thuận tu hành bốn tĩnh lự; nếu chẳng tùy thuận tu hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nếu chẳng tùy thuận tu hành tám giải thoát; nếu chẳng tùy thuận tu hành tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nếu chẳng tùy thuận tu hành bốn niệm trụ; nếu chẳng tùy thuận tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Nếu chẳng tùy thuận tu hành không giải thoát môn; nếu chẳng tùy thuận tu hành vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nếu chẳng tùy thuận tu hành Bồ tát thập địa. Nếu chẳng tùy thuận tu hành

năm nhãn, nếu chẳng tùy thuận tu hành sáu thần thông. Nếu chẳng tùy thuận tu hành Phật mười lực; nếu chẳng tùy thuận tu hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Nếu chẳng tùy thuận tu hành pháp vô vong thất, nếu chẳng tùy thuận tu hành tánh hằng trụ xả. Nếu chẳng tùy thuận tu hành nhất thiết trí; nếu chẳng tùy thuận tu hành đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nếu chẳng tùy thuận tu hành tất cả đà la ni môn, nếu chẳng tùy thuận tu hành tất cả tam ma địa môn. Nếu chẳng tùy thuận tu hành pháp quả Dự lưu; nếu chẳng tùy thuận tu hành quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Nếu chẳng tùy thuận tu hành pháp Độc giác Bồ đề. Nếu chẳng tùy thuận tu hành tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Nếu chẳng tùy thuận tu hành chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Phải biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa như thế, do nhân duyên đây hoặc đọa hai chỗ, hai bậc đọa một, nghĩa là bậc Thanh văn, hoặc bậc Độc giác. Sở dĩ vì sao? Vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, cũng chẳng năng đem Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu nhiếp hữu tình kia, lại chẳng năng tùy thuận tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Do nhân duyên dây, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này hoặc đọa hai chỗ, hai bậc đọa một, nghĩa là bậc Thanh văn hoặc bậc Độc giác.

Lại nữa, Thiện Hiện! Như biển cả mênh mông chở thuyền bị phá, các người trong ấy nếu chẳng lấy gỗ, chẳng lấy đồ vật, chẳng lấy đãy nổi, chẳng lấy tấm ván, chẳng lấy thây chết làm đồ nương tựa, quyết định biết sẽ chết chìm, chẳng đến bờ kia. Thiện Hiện! Lại có biển cả, thuyền chở tuy phá mà các người trên thuyền nếu lấy cây gỗ đồ vật, đãy nổi, tấm ván, thây chết để làm nương tựa. Phải biết loại này quyết chẳng chết chìm, được yên ổn đến bên kia biển cả, không tổn, không hại, hưởng các vui sướng.

Thiện Hiện! Như vậy, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, tuy đối Đại thừa trọn nên phần ít tin kính yêu mến, nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu lấy làm nương tựa; nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa lấy làm nương tựa. Nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập nội không lấy làm nương tựa; nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lấy làm nương tựa. Nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập chơn như lấy làm nương tựa; nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lấy làm nương tựa; Nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập khổ thánh đế lấy làm nương tựa, nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập tập diệt đạo thánh đế lấy làm nương tựa. Nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập bốn tĩnh lự lấy làm nương tựa; nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập bốn vô lượng, bốn vô sắc định lấy làm nương tựa. Nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập tám giải thoát lấy làm nương tựa; nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lấy làm nương tựa. Nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập bốn niệm trụ lấy làm nương tựa; nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lấy làm nương tựa. Nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập không giải thoát môn lấy làm nương tựa; nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lấy làm nương tựa. Nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập Bồ tát thập địa lấy làm nương tựa. Nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập năm nhãn lấy làm nương tựa; nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập sáu thần thông lấy làm nương tựa. Nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập Phật mười lực lấy làm nương tựa; nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lấy làm nương tựa. Nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập pháp vô vong thất lấy làm nương tựa; nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập tánh hằng trụ xả lấy làm nương tựa. Nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập nhất thiết trí lấy làm nương tựa; nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lấy làm nương tựa. Nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập tất cả đà la ni môn lấy làm nương tựa; nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập tất cả tam ma địa môn lấy làm nương tựa. Nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát lấy làm nương tựa. Nếu chẳng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lấy làm nương tựa. Thiện Hiện! Phải biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa như thế, giữa đường suy bại, chẳng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lui vào Thanh văn hoặc bậc Độc giác.

Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, có đối Đại thừa trọn nên tròn đủ tin kính yêu mến. Nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu lấy làm nương tựa; nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa lấy làm nương tựa. Nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập nội không lấy làm nương tựa; nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh khôngng lấy làm nương tựa. Nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập chơn như lấy làm nương tựa; nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lấy làm nương tựa. Nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập khổ thánh đế lấy làm nương tựa; nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập tập diệt đạo thánh đế lấy làm nương tựa. Nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập bốn tĩnh lự lấy làm nương tựa; nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập bốn vô lượng, bốn vô sắc định lấy làm nương tựa. Nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập tám giải thoát lấy làm nương tựa; nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lấy làm nương tựa. Nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập bốn niệm trụ lấy làm nương tựa; nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lấy làm nương tựa. Nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập không giải thoát môn lấy làm nương tựa; nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lấy làm nương tựa. Nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập Bồ tát thập địa lấy làm nương tựa. Nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập năm nhãn lấy làm nương tựa; nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập sáu thần thông lấy làm nương tựa. Nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập Phật mười lực lấy làm nương tựa; nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lấy làm nương tựa. Nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập pháp vô vong thất lấy làm nương tựa; nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập tánh hằng trụ xả lấy làm nương tựa. Nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập nhất thiết trí lấy làm nương tựa; nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lấy làm nương tựa. Nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập tất cả đà la ni môn lấy làm nương tựa; nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập tất cả tam ma địa môn lấy làm nương tựa. Nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát lấy làm nương tựa. Nếu năng biên chép, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lấy làm nương tựa. Thiện Hiện! Phải biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa như thế, quyết chẳng giữa đường lui vào bậc Thanh văn hoặc Độc giác, nhất định chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Như người muốn qua đồng nội mênh mông hiểm ác, nếu chẳng nhiếp thọ đồ tư lương khí cụ , chẳng thể đạt đến cõi nước an vui, mà nơi giữa đường gặp khổ thất mạng. Như vậy, Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, tuy đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có lạc dục, có thắng giải, có xả, có tinh tiến. Nếu chẳng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu; nếu chẳng nhiếp thọ tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa. Nếu chẳng nhiếp thọ nội không; nếu chẳng nhiếp thọ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không.

Nếu chẳng nhiếp thọ chơn như ; nếu chẳng nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Nếu chẳng nhiếp thọ khổ thánh đế ; nếu chẳng nhiếp thọ tập diệt đạo thánh đế. Nếu chẳng nhiếp thọ bốn tĩnh lự ; nếu chẳng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn vô sắc định . Nếu chẳng nhiếp thọ tám giải thoát ; nếu chẳng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nếu chẳng nhiếp thọ bốn niệm trụ ; nếu chẳng nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Nếu chẳng nhiếp thọ không giải thoát môn ; nếu chẳng nhiếp thọ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nếu chẳng nhiếp thọ Bồ tát thập địa. Nếu chẳng nhiếp thọ năm nhãn, nếu chẳng nhiếp thọ sáu thần thông.

Nếu chẳng nhiếp thọ Phật mười lực ; nếu chẳng nhiếp thọ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Nếu chẳng nhiếp thọ pháp vô vong thất, nếu chẳng nhiếp thọ tánh hằng trụ xả. Nếu chẳng nhiếp thọ nhất thiết trí; nếu chẳng nhiếp thọ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nếu chẳng nhiếp thọ tất cả đà la ni môn; nếu chẳng nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn. Nếu chẳng nhiếp thọ tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Nếu chẳng nhiếp thọ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Phải biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa như thế, giữa đường suy bại, chẳng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lui vào Thanh văn hoặc bậc Độc giác.

Thiện Hiện! Như người muốn qua đồng nội mênh mông hiểm ác, nếu năng nhiếp thọ đồ tư lương khí cụ, chắc sẽ đạt đến cõi nước an vui, trọn chẳng giữa đường gặp khổ bỏ mạng. Như vậy, Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, nếu đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có lạc dục, có thắng giải, có xả, có tinh tiến, lại năng nhiếp thọ bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu; lại năng nhiếp thọ tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa. Lại năng nhiếp thọ nội không; lại năng nhiếp thọ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Lại năng nhiếp thọ chơn như; lại năng nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Lại năng nhiếp thọ khổ thánh đế, lại năng nhiếp thọ tập diệt đạo thánh đế. Lại năng nhiếp thọ bốn tĩnh lự; lại năng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Lại năng nhiếp thọ tám giải thoát, lại năng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Lại năng nhiếp thọ bốn niệm trụ; lại năng nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Lại năng nhiếp thọ không giải thoát môn; lại năng nhiếp thọ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Lại năng nhiếp thọ Bồ tát thập địa. Lại năng nhiếp thọ năm nhãn, lại năng nhiếp thọ sáu thần thông. Lại năng nhiếp thọ Phật mười lực; lại năng nhiếp thọ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lại năng nhiếp thọ pháp vô vong thất; lại năng nhiếp thọ tánh hằng trụ xả. Lại năng nhiếp thọ nhất thiết trí; lại năng nhiếp thọ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Lại năng nhiếp thọ tất cả đà la ni môn; lại năng nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn. Lại năng nhiếp thọ tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Lại năng nhiếp thọ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Phải biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa như thế, trọn chẳng giữa đường suy hao bại lui, vượt khỏi Thanh văn và bậc Độc giác, thành thịc hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Ví như chàng trai hoặc các người gái, mang cầm bình đất đi tới sông hồ, hoặc ao hoặc giếng hoặc suối hoặc ngòi để mà lấy nước. Phải biết bình này chẳng lâu tan vỡ. Vì cớ sao? Vì bình này chưa được nung chín, chẳng kham đựng nước, quyết tan mất vậy. Như vậy, Thiện Hiện! Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, dù đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có tín, có nhẫn , có tịnh tâm, có thâm tâm, có lạc dục, có thắng giải, có xả, có tinh tiến. Nếu chẳng nhiếp thọ bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu làm phương tiện khéo léo; nếu chẳng nhiếp thọ tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa. Nếu chẳng nhiếp thọ nội không; nếu chẳng nhiếp thọ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không.

Nếu chẳng nhiếp thọ chơn như; nếu chẳng nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Nếu chẳng nhiếp thọ khổ thánh đế, nếu chẳng nhiếp thọ tập diệt đạo thánh đế. Nếu chẳng nhiếp thọ bốn tĩnh lự ; nếu chẳng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nếu chẳng nhiếp thọ tám giải thoát; nếu chẳng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nếu chẳng nhiếp thọ bốn niệm trụ; nếu chẳng nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Nếu chẳng nhiếp thọ không giải thoát môn; nếu chẳng nhiếp thọ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nếu chẳng nhiếp thọ Bồ tát thập địa. Nếu chẳng nhiếp thọ năm nhãn, nếu chẳng nhiếp thọ sáu thần thông. Nếu chẳng nhiếp thọ Phật mười lực; nếu chẳng nhiếp thọ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Nếu chẳng nhiếp thọ pháp vô vong thất; nếu chẳng nhiếp thọ tánh hằng trụ xả. Nếu chẳng nhiếp thọ nhất thiết trí; nếu chẳng nhiếp thọ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nếu chẳng nhiếp thọ tất cả đà la ni môn, nếu chẳng nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn. Nếu chẳng nhiếp thọ tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Nếu chẳng nhiếp thọ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Phải biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, là giữa đường suy bại, chẳng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lui vào Thanh văn hoặc bậc Độc giác.

Thiện Hiện! Ví như chàng nam hoặc các người nữ, cầm bình mang chén đi tới sông hồ, hoặc ao hoặc giếng hoặc suối hoặc ngòi để mà lấy nước. Phải biết bình này chẳng quyết tan vỡ. Vì cớ sao? Vì bình chén này đã khéo nung chắc, kham năng đựng nước rất bền chắc vậy. Như vậy, Thiện Hiện! Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, nếu đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có lạc dục, có thắng giải, có xả, có tinh tiến, lại năng nhiếp thọ bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu là phương tiện khéo léo; lại năng nhiếp thọ tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa. Lại năng nhiếp thọ nội không; lại năng nhiếp thọ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Lại năng nhiếp thọ chơn như; lại năng nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Lại năng nhiếp thọ khổ thánh đế; lại năng nhiếp thọ tập diệt đạo thánh đế. Lại năng nhiếp thọ bốn tĩnh lự ; lại năng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn vô sắc định . Lại năng nhiếp thọ tám giải thoát; lại năng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Lại năng nhiếp thọ bốn niệm trụ; lại năng nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Lại năng nhiếp thọ không giải thoát môn; lại năng nhiếp thọ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Lại năng nhiếp thọ Bồ tát thập địa. Lại năng nhiếp thọ năm nhãn, lại năng nhiếp thọ sáu thần thông. Lại năng nhiếp thọ Phật mười lực; lại năng nhiếp thọ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lại năng nhiếp thọ pháp vô vong thất, lại năng nhiếp thọ tánh hằng trụ xả. Lại năng nhiếp thọ nhất thiết trí; lại năng nhiếp thọ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Lại năng nhiếp thọ tất cả đà la ni môn, lại năng nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn. Lại năng nhiếp thọ tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Lại năng nhiếp thọ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Phải biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa như thế, trọn chẳng giữa đường suy bại, lại vượt cả Thanh văn và bậc Độc giác, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Như có người buôn không trí khôn khéo, thuyền ở bờ biển chưa sửa trị xong, liền đem của vật chất để trên thuyền, đẩy thuyền xuống nước cấp tốc khởi hành. Thiện Hiện! Phải biết thuyền này giữa đường hư chìm, người thuyền của vật đều tan xứ khác. Người buôn không trí khôn khéo như thế, chết mất thân mạng và bao của cải. Như vậy, Thiện Hiện! Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, dù đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có lạc dục, có thắng giải, có xả, có tinh tiến, nếu chẳng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu làm phương tiện khéo léo; nếu chẳng nhiếp thọ tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa. Nếu chẳng nhiếp thọ nội không; nếu chẳng nhiếp thọ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không.

Nếu chẳng nhiếp thọ chơn như ; nếu chẳng nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Nếu chẳng nhiếp thọ khổ thánh đế, nếu chẳng nhiếp thọ tập diệt đạo thánh đế. Nếu chẳng nhiếp thọ bốn tĩnh lự; nếu chẳng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nếu chẳng nhiếp thọ tám giải thóat; nếu chẳng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nếu chẳng nhiếp thọ bốn niệm trụ; nếu chẳng nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Nếu chẳng nhiếp thọ không giải thoát môn; nếu chẳng nhiếp thọ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nếu chẳng nhiếp thọ Bồ tát thập địa. Nếu chẳng nhiếp thọ năm nhãn, nếu chẳng nhiếp thọ sáu thần thông. Nếu chẳng nhiếp thọ Phật mười lực; nếu chẳng nhiếp thọ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Nếu chẳng nhiếp thọ pháp vô vong thất, nếu chẳng nhiếp thọ tánh hằng trụ xả. Nếu chẳng nhiếp thọ nhất thiết trí; nếu chẳng nhiếp thọ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nếu chẳng nhiếp thọ tất cả đà la ni môn, nếu chẳng nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn. Nếu chẳng nhiếp thọ tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Nếu chẳng nhiếp thọ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Phải biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa như thế, giữa đường suy bại, chết mất thân mạng và mất của báu lớn. Chết thân mạng nghĩa là đọa Thanh văn hoặc bậc Độc giác, mất của báu lớn nghĩa là mất Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Ví như người buôn có trí khôn khéo, trước khi thuyền ở bờ biển, cho sửa trị thuyền xong mới kéo xuống nước, xem biết không kẽ lỗ, nhiên hậu đem của vật chở trên thuyền mà đi. Thiện Hiện! Phải biết thuyền này chắc chẳng hư chìn, người vật yên ổn đạt đến nơi chỗ. Như vậy, Thiện Hiện! Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, nếu đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có lạc dục, có thắng giải, có xả, có tinh tiến, lại năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu làm phương tiện khéo léo; lại năng nhiếp thọ tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa. Lại năng nhiếp thọ nội không; lại năng nhiếp thọ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Lại năng nhiếp thọ chơn như; lại năng nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Lại năng nhiếp thọ khổ thánh đế, lại năng nhiếp thọ tập diệt đạo thánh đế. Lại năng nhiếp thọ bốn tĩnh lự; lại năng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Lại năng nhiếp thọ tám giải thoát; lại năng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Lại năng nhiếp thọ bốn niệm trụ; lại năng nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Lại năng nhiếp thọ không giải thoát môn; lại năng nhiếp thọ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Lại năng nhiếp thọ Bồ tát thập địa. Lại năng nhiếp thọ năm nhãn, lại năng nhiếp thọ sáu thần thông. Lại năng nhiếp thọ Phật mười lực; lại năng nhiếp thọ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lại năng nhiếp thọ pháp vô vong thất, lại năng nhiếp thọ tánh hằng trụ xả. Lại năng nhiếp thọ nhất thiết trí; lại năng nhiếp thọ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Lại năng nhiếp thọ tất cả đà la ni môn, lại năng nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn. Lại năng nhiếp thọ tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát . Lại năng nhiếp thọ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Phải biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa như thế, trọn chẳng giữa đường suy hao bại lui, vượt khỏi Thanh văn và bậc Độc giác, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Ví như có người trăm hai chục tuổi, già nua suy yếu lại thêm nhiều bệnh, nghĩa là bệnh phong, bệnh nóng, bệnh đàm, hoặc bá bệnh tập trung. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Người già bệnh này vả từ tòa giừơng tự dậy được chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng dậy được. Phật nói: Thiện Hiện! Người này nếu có phò đỡ đứng dậy cũng không sức đi năm trăm bước, hoặc ngàn bước, hay ngàn năm trăm bước. Sở dĩ vì sao? Vì già bệnh lắm vậy. Như vậy, Thiện Hiện! có các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, dù đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có lạc dục, có thắng giải, có xả, có tinh tiến, nếu chẳng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu làm phương tiện khéo léo; nếu chẳng nhiếp thọ tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa. Nếu chẳng nhiếp thọ nội không; nếu chẳng nhiếp thọ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Nếu chẳng nhiếp thọ chơn như; nếu chẳng nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Nếu chẳng nhiếp thọ khổ thánh đế; nếu chẳng nhiếp thọ tập diệt đạo thánh đế. Nếu chẳng nhiếp thọ bốn tĩnh lự; nếu chẳng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nếu chẳng nhiếp thọ tám giải thoát; nếu chẳng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nếu chẳng nhiếp thọ bốn niệm trụ; nếu chẳng nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Nếu chẳng nhiếp thọ không giải thoát môn; nếu chẳng nhiếp thọ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nếu chẳng nhiếp thọ Bồ tát thập địa. Nếu chẳng nhiếp thọ năm nhãn, nếu chẳng nhiếp thọ sáu thần thông. Nếu chẳng nhiếp thọ Phật mười lực; nếu chẳng nhiếp thọ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Nếu chẳng nhiếp thọ pháp vô vong thất, nếu chẳng nhiếp thọ tánh hằng trụ xả. Nếu chẳng nhiếp thọ nhất thiết trí; nếu chẳng nhiếp thọ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nếu chẳng nhiếp thọ tất cả đà la ni môn, nếu chẳng nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn. Nếu chẳng nhiếp thọ tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Nếu chẳng nhiếp thọ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Phải biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa như thế, giữa đường suy bại, chẳng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lui vào Thanh văn hoặc bậc Độc giác. Vì cớ sao? Vì chẳng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu cho đến chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, không có phương tiện khéo léo vậy.

Thiện Hiện! Ví như có người trăm hai mươi tuổi, già nua suy yếu lại thêm nhiều bệnh, nghĩa là bệnh phong, bệnh nóng, bệnh đàm, hoặc bá bệnh tập trung. Người già bệnh này muốn từ giừơng tòa dậy qua chỗ khác, mà tự chẳng được. Có hai người mạnh, mỗi người phò một nách lần đỡ đứng dậy, mà bảo đó rằng: "Chớ có sao đâu, tùy ý muốn qua. Hai người chúng tôi trọn chẳng bỏ nhau, chắc tới chỗ muốn, yên ổn không hại chi". Như vậy, Thiện Hiện! Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, nếu đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có lạc dục, có thắng giải, có xả, có tinh tiến, lại năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu; lại năng nhiếp thọ tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa. Lại năng nhiếp thọ nội không; lại năng nhiếp thọ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Lại năng nhiếp thọ chơn như; lại năng nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Lại năng nhiếp thọ khổ thành đế, lại năng nhiếp thọ tập diệt đạo thánh đế. Lại năng nhiếp thọ bốn tĩnh lự; lại năng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Lại năng nhiếp thọ tám giải thoát; lại năng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Lại năng nhiếp thọ bốn niệm trụ; lại năng nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Lại năng nhiếp thọ không giải thoát môn; lại năng nhiếp thọ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Lại năng nhiếp thọ Bồ tát thập địa. Lại năng nhiếp thọ năm nhãn, lại năng nhiếp thọ sáu thần thông. Lại năng nhiếp thọ Phật mười lực; lại năng nhiếp thọ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Lại năng nhiếp thọ pháp vô vong thất; lại năng nhiếp thọ tánh hằng trụ xả. Lại năng nhiếp thọ nhất thiết trí; lại năng nhiếp thọ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Lại năng nhiếp thọ tất cả đà la ni môn; lại năng nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn. Lại năng nhiếp thọ tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Lại năng nhiếp thọ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Phải biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa như thế, trọn chẳng giữa đường suy hao bại lui, vượt khỏi bậc Thanh văn và bậc Độc giác, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu cho đến chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, có phương tiện khéo léo vậy.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, bởi chẳng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, cũng chẳng nhiếp thọ phương tiện khéo léo nên lui đọa Thanh văn và bậc Độc giác? Phật nói: Thiện Hiện! Hay thay, hay thay! Ngươi vì lợi vui các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, thỉnh hỏi Như Lai yếu sự như thế. Ngươi nay lắng nghe, sẽ vì ngươi thuyết. Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, từ sơ phát tâm trụ chấp ngãvà ngã sở tu hành bố thí Ba la mật đa; trụ chấp ngã, ngã sở tu hành tịnh giới Ba la mật đa; trụ chấp ngã, ngã sở tu hành an nhẫn Ba la mật đa; trụ chấp ngã, ngã sở tu hành tinh tiến Ba la mật đa; trụ chấp ngã, ngã sở tu hành tĩnh lự Ba la mật đa; trụ chấp ngã, ngã sở tu hành bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đây, khi tu bố thí tác nghĩ như vầy: "Ta năng hành bố thí, kia thọ sự thí ta, ta thí vật như vậy". Khi tu tịnh giới tác nghĩ như vầy: "Ta năng trì giới, giới này ta đã trì, ta trọn nên giới này". Khi tu an nhẫn tác nghĩ như vầy: "Ta năng tu nhẫn, kia là được ta nhẫn, ta trọn nên nhẫn này". Khi tu tinh tiến tác nghĩ như vầy: "Ta năng tinh tiến, ta vì tinh tiến đây, ta được tinh tiến này". Khi tu tĩnh lự tác nghĩ như vầy: "Ta năng tu định, ta vì tu định đây, ta trọn nên định này". Khi tu Bát nhã Ba la mật đa tác nghĩ như vầy: "Ta năng tu huệ, ta vì tu huệ đây, ta trọn nên huệ này".

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa đây, khi tu bố thí chấp có bố thí này, chấp do bố thí đây, chấp bố thí là ngã sở.

Khi tu tịnh giới chấp có tịnh giới này, chấp do tịnh giới đây, chấp tịnh giới là ngã sở. Khi tu an nhẫn chấp có an nhẫn này, chấp do an nhẫn đây, chấp an nhẫn là ngã sở. Khi tu tinh tiến chấp có tinh tiến này, chấp do tinh tiến đây, chấp tinh tiến là ngã sở. Khi tu tĩnh lự chấp có tĩnh lự này, chấp do tĩnh lự đây, chấp tĩnh lự là ngã sở. Khi tu bát nhã chấp có bát nhã này, chấp do bát nhã đây, chấp bát nhã là ngã sở. Sở dĩ vì sao? Trong bố thí Ba la mật đa không phân biệt như thế. Vì cớ sao? Vì xa lìa bờ đây kia, là tướng bố thí Ba la mật đa vậy. Trong tịnh giới Ba la mật đa không phân biệt như thế. Vì cớ sao? Vì xa lìa bờ đây kia, là tướng tịnh giới Ba la mật đa vậy. Trong an nhẫn Ba la mật đa không phân biệt như thế. Vì cớ sao? Vì xa lìa bờ đây kia, là tướng an nhẫn Ba la mật đa vậy. Trong tinh tiến Ba la mật đa không phân biệt như thế. Vì cớ sao? Vì xa lìa bờ đây kia, là tướng tinh tiến Ba la mật đa vậy. Trong tĩnh lự Ba la mật đa không phân biệt như thế. Vì cớ sao? Vì xa lìa bờ đây kia, là tướng tĩnh lự Ba la mật đa vậy. Trong bát nhã Ba la mật đa không phân biệt như thế. Vì cớ sao? Vì xa lìa bờ đây kia, là tướng bát nhã Ba la mật đa vậy.

Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa đây, vì chẳng biết tướng bờ đây bờ kia, nên chẳng năng nhiếp thọ bố thí Ba la mật đa; chẳng năng nhiếp thọ tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Chẳng năng nhiếp thọ nội không; chẳng năng nhiếp thọ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Chẳng năng nhiếp thọ chơn như; chẳng năng nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Chẳng năng nhiếp thọ khổ thánh đế; chẳng năng nhiếp thọ tập diệt đạo thánh đế.

Chẳng năng nhiếp thọ bốn tĩnh lự; chẳng năng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Chẳng năng nhiếp thọ tám giải thoát; chẳng năng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ.

Chẳng năng nhiếp thọ bốn niệm trụ; chẳng năng nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi.

Chẳng năng nhiếp thọ không giải thoát môn; chẳng năng nhiếp thọ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Chẳng năng nhiếp thọ Bồ tát thập địa. Chẳng năng nhiếp thọ năm nhãn, chẳng năng nhiếp thọ sáu thần thông. Chẳng năng nhiếp thọ Phật mười lực; chẳng năng nhiếp thọ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Chẳng năng nhiếp thọ pháp vô vong thất; chẳng năng nhiếp thọ tánh hằng trụ xả. Chẳng năng nhiếp thọ nhất thiết trí; chẳng năng nhiếp thọ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Chẳng năng nhiếp thọ tất cả đà la ni môn; chẳng năng nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn.

Chẳng năng nhiếp thọ tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Chẳng năng nhiếp thọ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Do nhân duyên này nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa đây, đọa lạc Thanh văn hoặc bậc Độc giác, chẳng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,290,785