Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 324: Hội thứ nhất Phẩm Chơn Như thứ 47- 7. Hội thứ nhất Phẩm Bồ Tát Trụ thứ 48- 1

17/04/201320:24(Xem: 16794)
Quyển Thứ 324: Hội thứ nhất Phẩm Chơn Như thứ 47- 7. Hội thứ nhất Phẩm Bồ Tát Trụ thứ 48- 1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 13

Quyển Thứ 324: Hội thứ nhất Phẩm Chơn Như thứ 47- 7
Hội thứ nhất Phẩm Bồ Tát Trụ thứ 48- 1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Bố thí Ba la mật đa đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa bố thí Ba la mật đa có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Bố thí Ba la mật đa chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa bố thí Ba la mật đa chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Nội không đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa nội không có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Nội không chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa nội không chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa pháp giới cho đến bất tư nghì giới có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Chơn như chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Pháp giới cho đến bất tư nghì giới chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa chơn như chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa pháp giới cho đến bất tư nghì giới chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Bốn niệm trụ đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa bốn niệm trụ có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Bốn niệm trụ chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa bốn niệm trụ chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Khổ thánh đế đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Tập diệt đạo thánh đế đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa khổ thánh đế có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa tập diệt đạo thánh đế có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Khổ thánh đế chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Tập diệt đạo thánh đế chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa khổ thánh đế chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa tập diệt đạo thánh đế chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Bốn tĩnh lự đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Bốn vô lượng, bốn vô sắc định đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa bốn tĩnh lự có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa bốn vô lượng, bốn vô sắc định có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Bốn tĩnh lự chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa bốn tĩnh lự chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Tám giải thoát đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa tám giải thoát có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Tám giải thoát chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa tám giải thoát chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Không giải thoát môn đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa không giải thoát môn có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa vô tướng, vô nguyện giải thoát môn có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Không giải thoát môn chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa không giải thoát môn chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Năm nhãn đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Sáu thần thông đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa năm nhãn có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa sáu thần thông có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Năm nhãn chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Sáu thần thông chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa năm nhãn chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa sáu thần thông chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Tam ma địa môn đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Đà la ni môn đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa tam ma địa môn có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa đà la ni môn có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Tam ma địa môn chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Đà la ni môn chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa tam ma địa môn chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa đà la ni môn chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Phật mười lực đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa Phật mười lực có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Phật mười lực chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa Phật mười lực chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Quả Dự lưu đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa quả Dự lưu có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Quả Dự lưu chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa quả Dự lưu chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Độc giác Bồ đề đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa Độc giác Bồ đề có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Độc giác Bồ đề chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa Độc giác Bồ đề chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Nhất thiết trí đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa nhất thiết trí có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Nhất thiết trí chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa nhất thiết trí chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy. Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Lìa đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như có pháp đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bảo Xá Lợi Tử rằng: Nếu tất cả pháp chắc vậy, trụ vậy, đều vô sở hữu, đều bất khả đắc, thời nói những pháp nào khá đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề mà có trụt lui?

Khi ấy, Xá Lợi Tử bảo cụ thọ Thiện Hiện rằng: Như lời ngài vừa thuyết, trong pháp vô sanh nhẫn đều không có pháp, cũng không có Bồ tát khá đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề nói có trụt lui. Nếu quả vậy, cớ sao Phật thuyết ba chủng tánh trụ Bồ tát thừa bổ đặc già la, mà chỉ nên thuyết một? Lại như thuyết của ngài, lẽ nên không có sai biệt tam thừa Bồ tát, chỉ nên có một đẳng thừa chánh giác?

Khi ấy, ngài cụ thọ Mãn Từ Tử bảo ngài Xá Lợi Tử rằng: Nên hỏi lại Thiện Hiện vì hứa nhận có một Bồ tát thừa chăng, nhiên hậu mới nạn, không nên kiến lập tam thừa sai biệt, chỉ nên có một Chánh đẳng giác thừa.

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Vì hứa nhận có một Bồ tát thừa sao?

Bấy giờ, Thiện Hiện bảo Xá Lợi Tử rằng: Nơi ý hiểu sao? Trong tất cả pháp chơn như, vì có tướng sai biệt của ba chủng tánh trụ Bồ tát thừa bổ đặc già la chăng? Nghĩa là đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề quyết định có trụt lui, quyết định không trụt lui và bất định ư? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Trong tất cả pháp chơn như, vì có tam thừa Bồ tát khác nhau chăng? Nghĩa là Thanh văn thừa Bồ tát, Độc giác thừa Bồ tát, Chánh đẳng giác thừa Bồ tát ư? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Trong tất cả pháp chơn như, vì thật có một Bồ tát thừa nhất định không trụt lui chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Trong tất cả pháp chơn như, vì thật có các Bồ tát một Chánh đẳng giác thừa chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Các pháp chơn như tướng có một, có hai, có ba chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Ngài Xá Lợi Tử! Nơi ý hiểu sao? Trong tất cả pháp chơn như, vì có một pháp, hoặc một Bồ tát ma khá được chăng? Xá Lợi Tử nói: Ngài Thiện Hiện! Chẳng phải vậy.

Bấy giờ, Thiện Hiện bảo Xá Lợi Tử rằng: Nếu tất cả chắc vậy, trụ vậy, đều vô sở hữu, đều bất khả đắc, thời vì sao Xá Lợi Tử khá tác nghĩ như vầy: Bồ tát như thế đối Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề định có trụt lui, Bồ tát như thế đối Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề định không trụt lui. Bồ tát như thế đối Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề định không quyết định. Bồ tát như thế là Thanh văn thừa, Bồ tát như thế là Độc giác thừa, Bồ tát như thế là Chánh đẳng giác thừa. Như thế là ba, hay như thế là một?

Ngài Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối tất cả pháp đều vô sở đắc, đối tất cả pháp chơn như cũng khéo năng tin hiểu đều vô sở đắc, đối tất cả Bồ tát cũng vô sở đắc, đối Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng vô sở đắc. Phải biết đấy là chơn Bồ tát Ma ha tát .

Ngài Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát nghe các pháp chơn như tướng bất khả đắc như thế, tâm kia chẳng e, chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng nghi, chẳng hối, chẳng lui, chẳng chìm, Bồ tát Ma ha tát này chóng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bấy giờ, Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện rằng: Hay thay! Hay thay! Ngươi nay năng vì Bồ tát Ma ha tát năng thuyết pháp yếu. Lời ngươi đã thuyết đều là oai thần Như Lai gia bị, chớ chẳng phải tự lực ngươi. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối tướng pháp chơn như bất khả đắc, thâm sinh tin hiểu, biết tất cả pháp không có tướng sai khác; nghe thuyết tất cả pháp chơn như như thế tướng bất khả đắc, tâm kia chẳng kinh, chẳng e, chẳng sợ, chẳng nghi, chẳng hối, chẳng lui, chẳng chìm, Bồ tát Ma ha tát này chóng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bấy giờ, Xá Lợi Tử thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên pháp này chóng được A nậu đa la Tam miệu tam Bồ đề ư? Phật bảo: Xá Lợi Tử! Như vậy, như vậy. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên pháp này, chóng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác.

Hội Thứ Nhất

Phẩm Bồ Tát Trụ

Thứ 48 – 1

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề phải trụ nơi nào? Nên trụ sao?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải đối tất cả hữu tình trụ tâm bình đẳng, chẳng nên trụ tâm chẳng bình đẳng. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm bình đẳng, đừng nên khởi tâm chẳng bình đẳng. Phải đối tất cả hữu tình đem tâm bình đẳng bảo cùng nhau, đừng đem tâm không bình đẳng bảo cùng nhau. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm đại từ, chẳng nên khởi tâm giận dữ. Phải đối tất cả hữu tình đem tâm đại từ bảo cùng nhau, đừng đem tâm giận dữ bảo cùng nhau. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm đại bi, đừng đem tâm não hại. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm đại bi bảo cùng nhau, đừng đem tâm não hại bảo cùng nhau. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm đại hỷ, chẳng nên khởi tâm ganh ghét. Phải đối tất cả hữu tình bảo cùng nhau bằng tâm đại hỷ, chẳng nên đem tâm ganh ghét bảo cùng nhau. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm đại xả, chẳng nên khởi tâm chênh lệch. Phải đối tất cả hữu tình đem tâm đại xả bảo cùng nhau, chẳng nên đem tâm chênh lệch bảo cùng nhau. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm cung kính, chẳng nên khởi tâm khinh ngạo. Phải đối tất cả hữu tình đem tâm cung kính bảo cùng nhau, chẳng nên đem tâm khinh ngạo bảo cùng nhau. Phải đối tất cả hữu tình đem tâm ngay thẳng, chẳng nên khởi tâm dối gạt. Phải đối tất cả hữu tình đem tâm ngay thẳng bảo cùng nhau, chẳng nên đem tâm dối gạt bảo cùng nhau. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm mềm mại, chẳng nên khởi tâm cứng cỏi. Phải đối tất cả hữu tình đem tâm mềm mại bảo cùng nhau, chẳng nên đem tâm cứng cõi bảo cùng nhau. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm lợi ích, chẳng nên khởi tâm chẳng lợi ích. Phải đối tất cả hữu tình đem tâm lợi ích bảo cùng nhau, chẳng nên đem tâm chẳng lợi ích bảo cùng nhau. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm an vui, chẳng nên khởi tâm chẳng an vui. Phải đối tất cả hữu tình đem tâm an vui bảo cùng nhau, chẳng nên đem tâm chẳng an vui bảo cùng nhau. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm không ngại, chẳng nên khởi tâm có ngại. Phải đối tất cả hữu tình đem tâm không ngại bảo cùng nhau, chẳng nên đem tâm có ngại bảo cùng nhau. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm như cha mẹ, như anh em, như chị em, như nam nữ, như thân tộc; cũng đem tâm này nên bảo cùng kia. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm bạn bè, cũng đem tâm này nên bảo cùng kia. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm như bậc thầy dạy dỗ, bậc thầy khuôn phép, như hàng đệ tử, như bạn đồng học; cũng đem tâm này nên bảo cùng kia. Phải đối tất cả hữu tình nên khởi tâm Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán; cũng đem tâm này nên bảo cùng kia. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm như Độc giác, cũng đem tâm này nên bảo cùng kia. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm như Bồ tát Ma ha tát, cũng đem tâm này nên bảo cùng kia. Phải đối tất cả hữu tình nên khởi tâm như Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, cũng đem tâm này nên bảo cùng kia. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm đáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen; cũng đem tâm này nên bảo cùng kia. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm cần cứu giúp, thương xót che hộ; cũng đem tâm này nên bảo cùng kia. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm rốt ráo không, vô sở hữu, bất khả đắc; cũng đem tâm này nên bảo cùng kia. Phải đối tất cả hữu tình khởi tâm không, vô tướng, vô nguyện; cũng đem tâm này nên bảo cùng kia. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đều đem vô sở đắc mà làm phương tiện, phải trụ ở đấy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải nên lìa việc sát hại sanh mạng, cũng nên khuyên người lìa sát hại sanh mạng, hằng chính xưng nêu pháp lìa hại sanh mạng, vui mừng khen ngợi kẻ lìa sát hại sanh mạng. Mình nên lìa việc chẳng cho mà lấy và dục tà hạnh, cũng khuyên người lìa việc chẳng cho mà lấy và dục tà hạnh, hằng chính xưng nêu pháp lìa chẳng cho mà lấy và dục tà hạnh, vui mừng khen ngợi kẻ lìa chẳng cho mà lấy và dục tà hạnh. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên lìa lời hư dối, cũng khuyên người lìa lời hư dối, vui mừng khen ngợi kẻ lìa lời hư dối. Mình nên lìa lời dữ tợn, lời chia rẽ, lời dơ dáy, cũng khuyên người lìa lời dữ tợn, lời chia rẽ, lời dơ dáy, hằng chính xưng nêu pháp lìa lời dữ tợn, lời chia rẽ, lời dơ dáy, vui mừng khen ngợi kẻ lìa lời dữ tợn, lời chia rẽ, lời dơ dáy. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên lìa tham dục, cũng khuyên người lìa tham dục, hằng chính xưng nêu pháp lìa tham dục, vui mừng khen ngợi kẻ lìa tham dục. Mình nên lìa giận dữ, tà kiến, cũng khuyên người lìa giận dữ, tà kiến, hằng chính xưng nêu pháp lìa giận dữ, tà kiến, vui mừng khen ngợi kẻ lìa giận dữ, tà kiến.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên tu sơ tĩnh lự, cũng khuyên người tu sơ tĩnh lự, hằng chính xưng nêu pháp tu sơ tĩnh lự, vui mừng khen ngợi kẻ tu sơ tĩnh lự. Mình nên tu đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tĩnh lự, cũng khuyên người tu đệ nhị, đệ tam đệ tứ tĩnh lự, hằng chính xưng nêu pháp tu đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tĩnh lự, vui mừng khen ngợi kẻ tu đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tĩnh lự.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên tu từ vô lượng, cũng khuyên người tu từ vô lượng, hằng chính xưng nêu pháp tu từ vô lượng, vui mừng khen ngợi kẻ tu từ vô lượng. Mình nên tu bi hỷ xả vô lượng, cũng khuyên người tu bi hỷ xả vô lượng, hằng chính xưng nêu pháp tu bi hỷ xả vô lượng, cũng vui mừng khen ngợi kẻ tu bi hỷ xả vô lượng.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên tu định không vô biên xứ, cũng khuyên người tu định không vô biên xứ, hằng chính xưng nêu pháp tu định không vô biên xứ, vui mừng khen ngợi kẻ tu định không vô biên xứ. Mình nên tu định thức vô biên xứ, định vô sở hữu xứ, định phi tưởng phi phi tưởng xứ; cũng khuyên người tu định thức vô biên xứ, định vô sở hữu xứ, định phi tưởng phi phi tưởng xứ; hằng chính xưng nêu pháp tu định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, vui mừng khen ngợi kẻ tu định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên viên mãn bố thí Ba la mật đa, cũng khuyên người nên viên mãn bố thí Ba la mật đa, hằng chính xưng nêu pháp viên mãn bố thí Ba la mật đa, vui mừng khen ngợi kẻ viên mãn bố thí Ba la mật đa. Mình nên viên mãn tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa; cũng khuyên người viên mãn tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa; hằng chính xưng nêu pháp viên mãn tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa; vui mừng khen ngợi kẻ viên mãn tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên trụ nội không, cũng khuyên người trụ nội không, hằng chính xưng nêu pháp trụ nội không, vui mừng khen ngợi kẻ trụ nội không. Mình nên trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không; cũng khuyên người trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, hằng chính xưng nêu pháp trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, vui mừng khen ngợi kẻ trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình phải nên trụ chơn như, cũng khuyên người trụ chơn như, hằng chính xưng nêu pháp trụ chơn như, vui mừng khen ngợi kẻ trụ chơn như. Mình nên trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới; cũng khuyên người trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới, hằng chính xưng nêu pháp trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới, vui mừng khen ngợi kẻ trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên tu bốn niệm trụ cũng khuyên người tu bốn niệm trụ, hằng chính xưng nêu pháp tu bốn niệm trụ, vui mừng khen ngợi kẻ tu bốn niệm trụ. Mình nên tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; cũng khuyên người tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi, hằng chính xưng nêu pháp tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi, vui mừng khen ngợi kẻ tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên trụ khổ thánh đế, cũng khuyên người trụ khổ thánh đế, hằng chính xưng nêu pháp trụ khổ thánh đế, vui mừng khen ngợi kẻ trụ khổ thánh đế. Mình nên trụ tập diệt đạo thánh đế, cũng khuyên người trụ tập diệt đạo thánh đế, hằng chính xưng nêu pháp trụ tập diệt đạo thánh đế, vui mừng khen ngợi kẻ trụ tập diệt đạo thánh đế.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên tu tám giải thoát cũng khuyên người tu tám giải thoát, hằng chính xưng nêu pháp tu tám giải thoát, vui mừng khen ngợi kẻ tu tám giải thoát. Mình nên tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; cũng khuyên người tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; hằng chính xưng nêu pháp tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; vui mừng khen ngợi kẻ tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên tu không giải thoát môn, cũng khuyên người tu không giải thoát môn, hằng chính xưng nêu pháp tu không giải thoát môn, vui mừng khen ngợi kẻ tu không giải thoát môn. Mình nên tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; cũng khuyên người tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; hằng chính xưng nêu pháp tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; vui mừng khen ngợi kẻ tu pháp vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên viên mãn Cực hỷ địa, cũng khuyên người viên mãn Cực hỷ địa, hằng chính xưng nêu pháp viên mãn Cực hỷ địa, vui mừng khen ngợi kẻ viên mãn Cực hỷ địa. Mình nên viên mãn Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa, cũng khuyên người viên mãn Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa, hằng chính xưng nêu pháp tu viên mãn Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa, vui mừng khen ngợi kẻ viên mãn Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên viên mãn năm nhãn, cũng khuyên người viên mãn năm nhãn, hằng chính xưng nêu pháp tu viên mãn năm nhãn, vui mừng khen ngợi kẻ viên mãn pháp năm nhãn. Mình nên viên mãn sáu thần thông, cũng khuyên người viên mãn sáu thần thông, hằng chính xưng nêu pháp viên mãn sáu thần thông, vui mừng khen ngợi kẻ viên mãn sáu thần thông.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên viên mãn tam ma địa môn, cũng khuyên người viên mãn tam ma địa môn, hằng chính xưng nêu pháp viên mãn tam ma địa môn, vui mừng khen ngợi kẻ viên mãn tam ma địa môn. Mình nên viên mãn đà la ni môn, cũng khuyên người viên mãn đà la ni môn, hằng chính xưng nêu pháp tu viên mãn đà la ni môn, vui mừng khen ngợi kẻ viên mãn đà la ni môn.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên viên mãn Phật mười lực, cũng khuyên người viên mãn Phật mười lực, hằng chính xưng nêu pháp viên mãn Phật mười lực, vui mừng khen ngợi kẻ viên mãn Phật mười lực. Mình nên viên mãn bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; cũng khuyên người viên mãn bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, hằng chính xưng nêu pháp viên mãn bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, vui mừng khen ngợi kẻ viên mãn bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên quán thuận nghịch mười hai nhánh duyên khởi, cũng khuyên người quán thuận nghịch mười hai nhánh duyên khởi, hằng chính xưng nêu pháp quán thuận nghịch mười hai nhánh duyên khởi, vui mừng khen ngợi kẻ quán thuận nghịch mười hai nhánh duyên khởi.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên biết khổ, dứt tập, chứng diệt, tu đạo; cũng khuyên người nên biết khổ, dứt tập, chứng diệt, tu đạo; hằng chính xưng nêu pháp biết khổ, dứt tập, chứng diệt, tu đạo; vui mừng khen ngợi kẻ biết khổ, dứt tập, chứng diệt, tu đạo.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên khởi trí chứng quả Dự lưu, mà thực tế chẳng chứng được quả Dự lưu; cũng khuyên người khởi trí chứng quả Dự lưu, mà thực tế chẳng chứng được quả Dự lưu; hằng chính xưng nêu pháp khởi trí chứng quả Dự lưu, mà thực tế chẳng chứng được quả Dự lưu; vui mừng khen ngợi kẻ khởi trí chứng quả Dự lưu, mà thực tế chẳng chứng được quả Dự lưu. Mình nên khởi trí chứng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, mà thực tế chẳng chứng được quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán; cũng khuyên người khởi trí chứng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, mà thực tế chẳng chứng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán; hằng chính xưng nêu pháp khởi trí chứng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, mà thực tế chẳng chứng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán; vui mừng khen ngợi kẻ khởi trí chứng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, mà thực tế chẳng chứng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên khởi trí chứng Độc giác Bồ đề, mà thực tế chẳng chứng được Độc giác Bồ đề; cũng khuyên người khởi trí chứng Độc giác Bồ đề, mà thực tế chẳng chứng được Độc giác Bồ đề; hằng chính xưng nêu pháp khởi trí chứng Độc giác Bồ đề, mà thực tế chẳng chứng được Độc giác Bồ đề; vui mừng khen ngợi kẻ khởi trí chứng Độc giác Bồ đề, mà thực tế chẳng chứng được Độc giác Bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên vào ngôi Bồ tát Chánh tánh ly sanh, cũng khuyên người vào ngôi Bồ tát chánh tánh ly sanh, hằng chính xưng nêu pháp vào ngôi Bồ tát Chánh tánh ly sanh, vui mừng khen ngợi kẻ vào ngôi Bồ tát chánh tánh ly sanh.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên nghiêm tịnh cõi Phật, cũng khuyên người nghiêm tịnh cõi Phật, hằng chính xưng nêu pháp nghiêm tịnh cõi Phật, vui mừng khen ngợi kẻ nghiêm tịnh cõi Phật.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên thành thục hữu tình, cũng dạy người thành thục hữu tình, hằng chính xưng nêu pháp thành thục hữu tình, vui mừng khen ngợi kẻ thành thục hữu tình.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên khởi Bồ tát thần thông, cũng dạy người khởi Bồ tát thần thông, hằng chính xưng nêu pháp khởi Bồ tát thần thông, vui mừng khen ngợi kẻ khởi Bồ tát thần thông.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên khởi nhất thiết trí, cũng dạy người khởi nhất thiết trí, hằng chính xưng nêu pháp khởi nhất thiết trí, vui mừng khen ngợi kẻ khởi nhất thiết trí. Mình nên khởi đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; cũng dạy người khởi đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, hằng chính xưng nêu pháp khởi đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, vui mừng khen ngợi kẻ khởi đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mình nên dứt tập khí tất cả phiền não nối nhau, cũng khuyên người dứt tập khí tất cả phiền não nối nhau, hằng chính xưng nêu pháp dứt tập khí tất cả phiền não nối nhau, vui mừng khen ngợi kẻ dứt tập khí tất cả phiền não nối nhau.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,247,231