Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 391: Hội thứ nhất Phẩm Thành Thục Hữu Tình thứ 71-2

18/04/201313:44(Xem: 16474)
Quyển Thứ 391: Hội thứ nhất Phẩm Thành Thục Hữu Tình thứ 71-2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Quyển Thứ 391: Hội thứ nhất Phẩm Thành Thục Hữu Tình thứ 71-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi an trụ khổ thánh đế chẳng đắc khổ thánh đế, chẳng đắc năng trụ, chẳng đắc sở trụ, chẳng đắc sở vi, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà trụ khổ thánh đế. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo khi an trụ tập diệt đạo thánh đế, chẳng đắc tập diệt đạo thánh đế, chẳng đắc năng trụ, chẳng đắc sở trụ, chẳng đắc sở vi, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà trụ tập diệt đạo thánh đế. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Như vậy. Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo tu đạo Bồ tát khiến được viên mãn, năng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành bốn tĩnh lự chẳng đắc bốn tĩnh lự, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu bốn tĩnh lự. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định; chẳng đắc bốn vô lượng, bốn vô sắc định; chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Như vậy. Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo tu đạo Bồ tát khiến được viên mãn, năng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành tám giải thoát chẳng đắc tám giải thoát, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu tám giải thoát. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; chẳng đắc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi; cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Như vậy. Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo tu đạo Bồ tát khiến được viên mãn, năng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành tất cả đà la ni môn, chẳng đắc tất cả đà la ni môn, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu tất cả đà la ni môn. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành tất cả tam ma địa môn, chẳng đắc tất cả tam ma địa môn, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu tất cả tam ma địa môn. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Như vậy. Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo tu đạo Bồ tát khiến được viên mãn, năng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành không giải thoát môn, chẳng đắc không giải thoát môn, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi, cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu không giải thoát môn. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; chẳng đắc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi; cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Như vậy. Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo tu đạo Bồ tát khiến được viên mãn, năng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành Cực hỷ địa, chẳng đắc Cực hỷ địa, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi; cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu Cực hỷ địa. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa; chẳng đắc Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi; cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Như vậy. Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo tu đạo Bồ tát khiến được viên mãn, năng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành năm nhãn, chẳng đắc năm nhãn, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi; cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu năm nhãn. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành sáu thần thông, chẳng đắc sáu thần thông, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi; cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu sáu thần thông. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Như vậy. Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo tu đạo Bồ tát khiến được viên mãn, năng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành Phật mười lực, chẳng đắc Phật mười lực, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi; cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu Phật mười lực. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng đắc bốn vô sở uý cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi; cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu bốn vô sở uý cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Như vậy. Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo tu đạo Bồ tát khiến được viên mãn, năng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành ba mươi hai tướng đại sĩ, chẳng đắc ba mươi hai tướng đại sĩ, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi; cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu ba mươi hai tướng đại sĩ. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành tám mươi tùy hảo, chẳng đắc tám mươi tùy hảo, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi; cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu tám mươi tùy hảo. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Như vậy. Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo tu đạo Bồ tát khiến được viên mãn, năng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành pháp vô vong thất, chẳng đắc pháp vô vong thất, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi; cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu pháp vô vong thất. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành tánh hằng trụ xả, chẳng đắc tánh hằng trụ xả, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi; cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu tánh hằng trụ xả. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Như vậy. Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo tu đạo Bồ tát khiến được viên mãn, năng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành nhất thiết trí, chẳng đắc nhất thiết trí, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi; cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu nhất thiết trí. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí đạo tướng trí, chẳng đắc nhất thiết tướng trí đạo tướng trí, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi; cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu nhất thiết tướng trí. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Như vậy. Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo tu đạo Bồ tát khiến được viên mãn, năng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát, chẳng đắc tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi; cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, khi tu hành chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng đắc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng đắc năng tu, chẳng đắc sở tu, chẳng đắc sở vi; cũng chẳng xa lìa các pháp như thế mà tu chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Bồ tát Ma ha tát này thời năng tu đạo Bồ tát viên mãn. Như vậy. Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo tu đạo Bồ tát khiến được viên mãn, năng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, dũng mãnh chính siêng tu đạo Bồ đề là thế nào?

Phật nói: Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp sắc, chẳng ly tán sắc; chẳng hòa hiệp thọ tưởng hành thức, chẳng ly tán thọ tưởng hành thức. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp nhãn xứ, chẳng ly tán nhãn xứ; chẳng hòa hiệp nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng ly tán nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp sắc xứ, chẳng ly tán sắc xứ; chẳng hòa hiệp thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng ly tán thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp nhãn giới, chẳng ly tán nhãn giới; chẳng hòa hiệp nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, chẳng ly tán nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp sắc giới, chẳng ly tán sắc giới; chẳng hòa hiệp thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng ly tán thanh hương vị xúc pháp giới. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp nhãn thức giới, chẳng ly tán nhãn thức giới; chẳng hòa hiệp nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, chẳng ly tán nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp nhãn xúc, chẳng ly tán nhãn xúc; chẳng hòa hiệp nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, chẳng ly tán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng ly tán nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ; chẳng hòa hiệp nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng ly tán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp địa giới, chẳng ly tán địa giới; chẳng hòa hiệp thủy hỏa phong không thức giới, chẳng ly tán thủy hỏa phong không thức giới. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp nhân duyên, chẳng ly tán nhân duyên; chẳng hòa hiệp đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, chẳng ly tán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp các pháp theo duyên sanh ra, chẳng ly tán các pháp theo duyên sanh ra. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp vô minh, chẳng ly tán vô minh; chẳng hòa hiệp hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não, chẳng ly tán hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp bố thí Ba la mật đa, chẳng ly tán bố thí Ba la mật đa; chẳng hòa hiệp tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, chẳng ly tán tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp nội không, chẳng ly tán nội không; chẳng hòa hiệp ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không; chẳng ly tán ngoại không vô tánh tự tánh không. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp bốn niệm trụ, chẳng ly tán bốn niệm trụ; chẳng hòa hiệp bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lưc, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; chẳng ly tán bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi.Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp khổ thánh đế, chẳng ly tán khổ thánh đế; chẳng hòa hiệp tập diệt đạo thánh đế, chẳng ly tán tập diệt đạo thánh đế. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp bốn tĩnh lự, chẳng ly tán bốn tĩnh lự; chẳng hòa hiệp bốn vô lượng, bốn vô sắc định; chẳng ly tán bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp tám giải thoát, chẳng ly tán tám giải thoát; chẳng hòa hiệp tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; chẳng ly tán tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp đà la ni môn, chẳng ly tán đà la ni môn; chẳng hòa hiệp tam ma địa môn, chẳng ly tán tam ma địa môn. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp không giải thoát môn, chẳng ly tán không giải thoát môn; chẳng hòa hiệp vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, chẳng ly tán vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp Cực hỷ địa, chẳng ly tán Cực hỷ địa; chẳng hòa hiệp Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa; chẳng ly tán Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp năm nhãn, chẳng ly tán năm nhãn; chẳng hòa hiệp sáu thần thông, chẳng ly tán sáu thần thông. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp Phật mười lực, chẳng ly tán Phật mười lực; chẳng hòa hiệp bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; chẳng ly tán bốn vô sở uý cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp ba mươi hai tướng đại sĩ, chẳng ly tán ba mươi hai tướng đại sĩ; chẳng hòa hiệp tám mươi tùy hảo, chẳng ly tán tám mươi tùy hảo. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp pháp vô vong thất, chẳng ly tán pháp vô vong thất; chẳng hòa hiệp tánh hằng trụ xả, chẳng ly tán tánh hằng trụ xả. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp nhất thiết trí, chẳng ly tán nhất thiết trí; chẳng hòa hiệp đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, chẳng ly tán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp quả Dự lưu, chẳng ly tán quả Dự lưu; chẳng hòa hiệp quảNhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề; chẳng ly tán quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo chẳng hòa hiệp tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát, chẳng ly tán tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát; chẳng hòa hiệp chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng ly tán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa dũng mãnh chính siêng tu đạo Bồ đề là như thế.

Bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu tất cả pháp đều vô tự tánh khá hiệp ly ấy, Bồ tát Ma ha tát làm sao dẫn phát Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát với trong tu học? Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng học Bát nhã Ba la mật đa, quyết chẳng năng được sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề?

Phật bảo: Xá Lợi Tử! Như vậy, như vậy. Như ngươi vừa nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng học Bát nhã Ba la mật đa quyết chẳng năng được sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát cần học Bát nhã Ba la mật đa mới năng chứng được sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cần có phương tiện khéo léo mới năng chứng được, chẳng phải không phương tiện khéo léo mà khá chứng được.

Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nếu thấy có pháp tự tánh khá được, thời nên khá lấy. Chẳng thấy có pháp tự tánh khá đượcđương lấy cái gì? Chỗ gọi chẳng lấy: đây là bát nhã Ba la mật đa, đây là tĩnh lự Ba la mật đa, đây là tinh tiến Ba la mật đa, đây là an nhẫn Ba la mật đa, đây là tịnh giới Ba la mật đa, đây là bố thí Ba la mật đa.

Đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức. Đây là nhãn xứ, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Đây là sắc xứ, đây là thanh hương vị xúc pháp xứ. Đây là nhãn giới, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Đây là sắc giới, đây là thanh hương vị xúc pháp giới. Đây là nhãn thức giới, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Đây là nhãn xúc, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Đây là nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, đây là nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Đây là địa giới, đây là thủy hỏa phong không thức giới. Đây là nhân duyên; đây là đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Đây là các pháp theo duyên sanh ra. Đây là vô minh; đây là hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não.

Đây là nội không; đây là ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không.

Đây là bốn niệm trụ; đây là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lưc, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Đây là khổ thánh đế, đây là tập diệt đạo thánh đế.

Đây là bốn tĩnh lự; đây là bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Đây là tám giải thoát; đây là tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Đây là đà la ni môn, đây là tam ma địa môn. Đây là không giải thoát môn; đây là vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

Đây là Cực hỷ địa; đây là Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa. Đây là năm nhãn, đây là sáu thần thông.

Đây là Phật mười lực; đây là bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Đây là ba mươi hai tướng đại sĩ, đây là tám mươi tùy hảo. Đây là pháp vô vong thất, đây là tánh hằng trụ xả. Đây là nhất thiết trí; đây là đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Đây là quả Dự lưu; đây là quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề. Đây là tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát, đây là chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đây là dị sanh, đây là Thanh văn, đây là Độc giác, đây là Bồ tát, đây là Như Lai.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa như thật rõ biết tất cả pháp tánh đều chẳng khá lấy, chỗ gọi bát nhã Ba la mật đa chẳng khá lấy, tĩnh lự Ba la mật đa chẳng khá lấy, tinh tiến Ba la mật đa chẳng khá lấy, an nhẫn Ba la mật đa chẳng khá lấy, tịnh giới Ba la mật đa chẳng khá lấy, bố thí Ba la mật đa chẳng khá lấy.

Sắc chẳng khá lấy, thọ tưởng hành thức chẳng khá lấy. Nhãn xứ chẳng khá lấy, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng khá lấy. Sắc xứ chẳng khá lấy, thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng khá lấy. Nhãn giới chẳng khá lấy, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chẳng khá lấy. Sắc giới chẳng khá lấy, thanh hương vị xúc pháp giới chẳng khá lấy. Nhãn thức giới chẳng khá lấy, nhĩ tỷ thiệt thân ýthức giới chẳng khá lấy. Nhãn xúc chẳng khá lấy, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chẳng khá lấy. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá lấy, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá lấy.

Địa giới chẳng khá lấy, thủy hỏa phong không thức giới chẳng khá lấy. Nhân duyên chẳng khá lấy; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng khá lấy. Các pháp theo duyên sanh ra chẳng khá lấy. Vô minh chẳng khá lấy; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não. chẳng khá lấy.

Nội không chẳng khá lấy; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chẳng khá lấy.

Bốn niệm trụ chẳng khá lấy; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lưc, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chẳng khá lấy. Khổ thánh đế chẳng khá lấy, tập diệt đạo thánh đế chẳng khá lấy. Bốn tĩnh lự chẳng khá lấy; bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng khá lấy.

Tám giải thoát chẳng khá lấy; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng khá lấy. Đà la ni môn chẳng khá lấy, tam ma địa môn chẳng khá lấy.Không giải thoát môn chẳng khá lấy; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng khá lấy.

Cực hỷ địa chẳng khá lấy; Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa chẳng khá lấy. Năm nhãn chẳng khá lấy, sáu thần thông chẳng khá lấy.

Phật mười lực chẳng khá lấy; bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng khá lấy. Ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng khá lấy, tám mươi tùy hảo chẳng khá lấy. Pháp vô vong thất chẳng khá lấy, tánh hằng trụ xả chẳng khá lấy. Nhất thiết trí chẳng khá lấy; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng khá lấy.

Quả Dự lưu chẳng khá lấy; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề chẳng khá lấy. Tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát chẳng khá lấy, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng khá lấy.

Tất cả dị sanh chẳng khá lấy, tất cả Thanh văn chẳng khá lấy, tất cả Độc giác chẳng khá lấy. Tất cả Bồ tát Ma ha tát chẳng khá lấy. Tất cả Như Lai chẳng khá lấy.

Xá Lợi Tử! Chẳng khá lấy Ba la mật đa này, tức là vô chướng Ba la mật đa. Vô chướng Ba la mật đa như thế tức là Bát nhã Ba la mật đa. Các Bồ tát Ma ha tát nên học với trong ấy.

Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi học trong ấy hãy chẳng đắc học, huống đắc Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, huống đắc Bát nhã Ba la mật đa, huống đắc pháp Bồ tát, huống đắc pháp chư Phật, huống đắc pháp Độc giác, huống đắc pháp Thanh văn, huống đắc pháp Dị sanh? Vì cớ sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh khá hiệp ly vậy. Xá Lợi Tử! Vì không chút pháp có tự tánh. Với trong pháp vô tánh làm tự tánh như thế, những gì là pháp Dị sanh, những gì là pháp Dự lưu, những gì là pháp Nhất lai, những gì là pháp Bất hoàn, những gì là pháp A la hán, những gì là pháp Độc giác, những gì là pháp Bồ tát, những gì là pháp Như Lai?

Xá Lợi Tử! Các pháp như thế đã chẳng khá được, nương những pháp nào khá thi thiết có bổ đặc già la? B bổ đặc già la chẳng khá được, làm sao khá nói: đây là Dị sanh đây là Dự lưu, đây là Nhất lai, đây là Bất hoàn, đây là A la hán, đây là Độc giác, đây là Bồ tát Ma ha tát, đây là Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác?

Khi ấy, Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu tất cả pháp đều vô tự tánh, đều chẳng thật có, nương những việc nào mà khá rõ biết đây là Dị sanh, đây là pháp Dị sanh; đây là Dự lưu, đây là pháp Dự lưu; đây là Nhất lai, đây là pháp Nhất lai; đây là Bất hoàn, đây là pháp Bất hoàn; đây là A la hán, đây là pháp A la hán; đây là Độc giác, đây là pháp Độc giác; đây là Bồ tát Ma ha tát, đây là pháp Bồ tát Ma ha tát; đây là Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, đây là pháp Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác?

Phật bảo: Xá Lợi Tử! Nơi ý ngươi hiểu sao? Vì thật có sắc, thật có thọ tưởng hành thức như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có nhãn xứ, thật có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có sắc xứ, thật có thanh hương vị xúc pháp xứ như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có nhãn giới, thật có nhãn giới, thật có nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có sắc giới, thật có thanh hương vị xúc pháp giới, như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có nhãn thức giới, thật có nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có nhãn xúc, thật có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, thật có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có địa giới, thật có thủy hỏa phong không thức giới như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có nhân duyên; thật có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có các pháp theo duyên sanh ra như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có vô minh; thật có hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có bố thí Ba la mật đa; thật có tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có nội không; thật có ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có bốn niệm trụ; thật có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lưc, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có khổ thánh đế, thật có tập diệt đạo thánh đế như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có bốn tĩnh lự; thật có bốn vô lượng, bốn vô sắc định như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có tám giải thoát; thật có tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có đà la ni môn, thật có tam ma địa môn như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có không giải thoát môn; thật có vô tướng, vô nguyện giải thoát môn như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có Cực hỷ địa; thật có Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có năm nhãn, thật có sáu thần thông như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có Phật mười lực; thật có bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có ba mươi hai tướng đại sĩ, thật có tám mươi tùy hảo như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có pháp vô vong thất, thật có tánh hằng trụ xả như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có nhất thiết trí; thật có đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có quả Dự lưu; thật có quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát, thật có chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Xá Lợi Tử! Vì thật có dị sanh, thật có Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác, Bồ tát Ma ha tát, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác như các ngu phu dị sanh chấp chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng thật có. Bạch Thiện Thệ! Chẳng thật có. Chỉ do ngu phu dị sanh điên đảo có chấp như thế.

Phật nói: Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, dù quán các pháp đều vô tự tánh, đều chẳng thật có, mà nương thế tục, phát tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vì các hữu tình tuyên nói các pháp khiến được chính hiểu lìa điên đảo.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,247,467