Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 294: Hội thứ nhất Phẩm Thuyết Tướng Bát Nhã thứ 37-3

17/04/201318:52(Xem: 18853)
Quyển Thứ 294: Hội thứ nhất Phẩm Thuyết Tướng Bát Nhã thứ 37-3

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Quyển Thứ 294: Hội thứ nhất Phẩm Thuyết Tướng Bát Nhã thứ 37-3

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Phật nói: Thiện Hiện! Tám giải thoát không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tám giải thoát không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Tám giải thoát chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, tám giải thoát không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bốn niệm trụ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao bốn niệm trụ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Bốn niệm trụ chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, bốn niệm trụ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Không giải thoát môn không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao không giải thoát môn không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Không giải thoát môn chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, không giải thoát môn không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát thập địa không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát thập địa không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Bồ tát thập địa chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, Bồ tát thập địa không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Năm nhãn không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa, sáu thần thông không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao năm nhãn không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Sáu thần thông không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Năm nhãn chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, năm nhãn không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Sáu thần thông chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, sáu thần thông không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Phật mười lực không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao Phật mười lực không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Phật mười lực chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, Phật mười lực không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Pháp vô vong thất không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tánh hằng trụ xả không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao pháp vô vong thất không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tánh hằng trụ xả không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Pháp vô vong thất chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, pháp vô vong thất không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Tánh hằng trụ xả chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, tánh hằng trụ xả không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhất thiết trí không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhất thiết trí không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhất thiết trí chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, nhất thiết trí không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tất cả đà la ni môn không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tất cả đà la ni môn không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tất cả tam ma địa môn không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Tất cả đà la ni môn chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, tất cả đà la ni môn không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Tất cả tam ma địa môn chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, tất cả tam ma địa môn không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! quả Dự lưu không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao quả Dự lưu không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Quả Dự lưu chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, quả Dự lưu không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Độc giác Bồ đề không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao Độc giác Bồ đề không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Độc giác Bồ đề chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, Độc giác Bồ đề không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát chẳng khá lấy nên không

Phật nói: Thiện Hiện! nhiễm dơ, tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Lại nữa, Thiện Hiện! Hư không không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao hư không không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Hư không chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, hư không không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thọ tưởng hành thức chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc chỉ là giả nói Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thọ tưởng hành thức chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, sắc cho đến thức cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Sắc cho đến thức chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhãn xứ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn xứ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, nhãn xứ cho đến ý xứ cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Nhãn xứ cho đến ý xứ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Sắc xứ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc xứ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, sắc xứ cho đến pháp xứ cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Sắc xứ cho đến pháp xứ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhãn giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Sắc giới cho đến nhãn xúc chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Nhãn giới cho đến nhãn xúc chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhĩ giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhĩ giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tỷ giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tỷ giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Thiệt giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao thiệt giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, thiệt giới cho đến thiệt xúc cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Thân giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao thân giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Ý giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao ý giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Địa giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao địa giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thủy hỏa phong không thức giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, địa giói cho đến thức giới cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Địa giới cho đến thức giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Vô minh chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao vô minh chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, vô minh cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Vô minh cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao bố thí Ba la mật đa chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nội không chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nội không chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, nội không cho đến vô tánh tự tánh không cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Nội không cho đến vô tánh tự tánh không chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Chơn như chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Pháp giới cho đến bất tư nghì giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, chơn như cho đến bất tư nghì giới cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Chơn như cho đến bất tư nghì giới chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Khổ thánh đế chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao khổ thánh đế chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tập diệt đạo thánh đế chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, khổ tập diệt đạo thánh đế cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Khổ tập diệt đạo thánh đế chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao bốn tĩnh lự chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Bốn vô lượng, bốn vô sắc định chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tám giải thoát chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tám giải thoát chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bốn niệm trụ chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, Bát nhã Ba la mật đa cho đến tám thánh đạo chi cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Không giải thoát môn chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao không giải thoát môn chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Bồ tát thập địa chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát thập địa chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, Bồ tát thập địa cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Bồ tát thập địa chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Năm nhãn chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, sáu thần thông chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao năm nhãn chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Sáu thần thông chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, năm nhãn, sáu thần thông cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Năm nhãn, sáu thần thông chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Phật mười lực chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao Phật mười lực chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Pháp vô vong thất chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tánh hằng trụ xả chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao pháp vô vong thất chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tánh hằng trụ xả chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tất cả đà la ni môn chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tất cả đà la ni môn chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tất cả tam ma địa môn chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! quả Dự lưu chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao quả Dự lưu chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, quả Dự lưu cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Quả Dự lưu cho đến quả A la hán chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Độc giác Bồ đề chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao Độc giác Bồ đề chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, Độc giác Bồ đề cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Độc giác Bồ đề chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Lại nữa, Thiện Hiện! Hư không chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao hư không chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Như nương hư không hai việc vang hiện, hư không cũng lại như vậy, chỉ có giả nói. hư không chỉ là giả nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thọ tưởng hành thức chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thọ tưởng hành thức chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Sắc là việc không thể nói nên chẳng khá nói, thọ tưởng hành thức là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhãn xứ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn xứ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhãn xứ là việc không thể nói nên chẳng khá nói, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Sắc xứ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc xứ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Sắc xứ là việc không thể nói nên chẳng khá nói, thanh hương vị xúc pháp xứ là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhãn giới chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn giới chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhãn giới là việc không thể nói nên chẳng khá nói, sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhĩ giới chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhĩ giới chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhĩ giới là việc không thể nói nên chẳng khá nói, thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tỷ giới chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tỷ giới chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Tỷ giới là việc không thể nói nên chẳng khá nói, hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Thiệt giới chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao thiệt giới chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Thiệt giới là việc không thể nói nên chẳng khá nói, vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Thân giới chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao thân giới chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Thân giới là việc không thể nói nên chẳng khá nói, xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Ý giới chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao ý giới chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Ý giới là việc không thể nói nên chẳng khá nói, pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Địa giới chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao địa giới chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thủy hỏa phong không thức giới chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Địa giới là việc không thể nói nên chẳng khá nói, thủy hỏa phong không thức giới là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Vô minh chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao vô minh chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Vô minh là việc không thể nói nên chẳng khá nói, hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! bố thí Ba la mật đa chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao bố thí Ba la mật đa chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! bố thí Ba la mật đa là việc không thể nói nên chẳng khá nói, tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nội không chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nội không chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Ngoại không cho đến cho đến vô tánh tự tánh không chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nội không là việc không thể nói nên chẳng khá nói, ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Chơn như chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Pháp giới cho đến bất tư nghì giới chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Chơn như là việc không thể nói nên chẳng khá nói, pháp giới cho đến bất tư nghì giới là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Khổ thánh đế chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao khổ thánh đế chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tập diệt đạo thánh đế chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Khổ thánh đế là việc không thể nói nên chẳng khá nói, tập diệt đạo thánh đế là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao bốn tĩnh lự chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự là việc không thể nói nên chẳng khá nói, bốn vô lượng, bốn vô sắc định là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tám giải thoát chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tám giải thoát chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Tám giải thoát là việc không thể nói nên chẳng khá nói, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bốn niệm trụ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao bốn niệm trụ chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Bốn chánh đọan cho đến tám thánh đạo chi chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Bốn niệm trụ là việc không thể nói nên chẳng khá nói, tám thánh đạo chi là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Không giải thoát môn chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao không giải thoát môn chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! không giải thoát môn là việc không thể nói nên chẳng khá nói; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát thập địa chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát thập địa chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Bồ tát thập địa là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567