Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 171: Hội thứ nhất Phẩm Tùy hỷ hồi hướng thứ 31-4

17/04/201311:47(Xem: 16565)
Quyển Thứ 171: Hội thứ nhất Phẩm Tùy hỷ hồi hướng thứ 31-4

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 7

Quyển Thứ 171: Hội thứ nhất Phẩm Tùy hỷ hồi hướng thứ 31-4

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết địa giới chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, như thật biết thủy hỏa phong không thức giới chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, hoặc đồng chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp địa giới thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết vô minh chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, như thật biết hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, hoặc đồng chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp vô minh thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết bố thí Ba la mật đa chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, như thật biết tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, hoặc đồng chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp bố thí Ba la mật đa thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết nội không chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, như thật biết ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, hoặc đồng chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp nội không thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết chơn như chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, như thật biết pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, hoặc đồng chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp chơn như thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết khổ thánh đế chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, như thật biết tập diệt đạo thánh đế chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, hoặc đồng chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp khổ thánh đế thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết bốn tĩnh lự chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, như thật biết bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, hoặc đồng chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp bốn tĩnh lự thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết tám giải thoát chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, như thật biết tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, hoặc đồng chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp tám giải thoát thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết bốn niệm trụ chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, như thật biết bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, hoặc đồng chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp bốn niệm trụ thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết không giải thoát môn chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, như thật biết vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, hoặc đồng chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp không giải thoát môn thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết năm nhãn chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, như thật biết sáu thần thông chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, hoặc đồng chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp năm nhãn thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết Phật mười lực chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, như thật biết bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đaị từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, hoặc đồng chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp Phật mười lực thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết pháp vô vong thất chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, như thật biết tánh hằng trụ xả chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, hoặc đồng chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp pháp vô vong thất thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết nhất thiết trí chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, như thật biết đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, hoặc đồng chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp nhất thiết trí thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết tất cả đà la ni môn chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, như thật biết tất cả tam ma địa môn chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, hoặc đồng chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp tất cả đà la ni môn thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết nhóm giới chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, như thật biết nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát tri kiến chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, hoặc đồng chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp nhóm giới thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết quả Dự lưu chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, như thật biết quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, hoặc đồng chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp quả Dự lưu thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết các Độc giác Bồ đề chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc. Nếu chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp các Độc giác Bồ đề thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc. Nếu chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, như thật biết chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng đọa cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc. Nếu chẳng đọa ba cõi, thời chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời, thời chẳng khá đem hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì pháp chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thảy tự tánh chẳng sanh. Nếu pháp chẳng sanh thời vô sở hữu, chẳng khá đem pháp vô sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng vô sở hữu vậy. Bồ Tát Ma ha tát này tùy hỷ hồi hướng như thế, chẳng lộn các thuốc độc, trọn đến cam lồ Vô thượng Bồ đề.

Lại nữa, thưa Đại sĩ! Trụ Bồ Tát thừa, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nếu đem hữu tướng làm phương tiện, hoặc hữu sở đắc làm phương tiện, đối các công đức thiện căn của các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, pháp sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Tùy hỷ hồi hướng như thế là tà. Tạm tùy hỷ hồi hướng tà đây, chư Phật Thế Tôn chỗ chẳng ngợi khen. Tâm tùy hỷ hồi hướng như thế, chẳng được chư Phật Thế Tôn ngợi khen, nên chẳng hay viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa. Cũng chẳng hay viên mãn bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Cũng chẳng hay viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Cũng chẳng hay viên mãn bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Cũng chẳng hay viên mãn không giải thoát môn, vô tướng vô nguyện giải thoát môn.

Do chẳng hay viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn,tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa; nên chẳng viên mãn bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nên chẳng viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nên chẳng hay viên mãn bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Nên chẳng hay viên mãn không giải thoát môn, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Vậy thời chẳng hay viên chứng nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Cũng chẳng hay viên chứng chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Cũng chẳng hay viên chứng khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế.

Do chẳng hay viên chứng nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, nên chẳng hay viên chứng chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Nên chẳng hay viên chứng khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế. Thời chẳng hay viên mãn năm nhãn, sáu thần thông. Cũng chẳng hay viên mãn Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng chẳng hay viên mãn pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Cũng chẳng hay viên mãn nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Cũng chẳng hay viên mãn tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn.

Do chẳng hay viên mãn năm nhãn, sáu thần thông; nên chẳng hay viên mãn Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Nên chẳng hay viên mãn pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Nên chẳng hay viên mãn nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nên chẳng hay viên mãn tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn. Vậy thời chẳng hay viên mãn nghiêm tịnh cõi Phật, cũng chẳng hay viên mãn thành thục hữu tình.

Do chẳng hay viên mãn nghiêm tịnh cõi Phật, nên chẳng hay thành thục hữu tình vậy, thời chẳng hay chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Vì do sở khởi tùy hỷ hồi hướng kia lẫn lộn các thuốc độc vậy.

Lại nữa, thưa Đại sĩ! Các Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên tác lên nghĩ rằng: Như tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác mười phương thế giới, như thật soi rõ công đức thiện căn có pháp như thế, khá nương pháp này phát sanh vô điên đảo tùy hỷ hồi hướng. Ta nay cũng nên nương pháp như thế, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đấy chính là khởi tùy hỷ hồi hướng!

Bấy giờ, Thế Tôn khen cụ thọ Thiện Hiện rằng: Hay thay, hay thay! Thiện Hiện! Ngươi nay đã vì Phật làm thành việc, nghĩa là vì các Bồ Tát Ma ha tát thảy khéo thuyết vô điên đảo tùy hỷ hồi hướng. Sở thuyết tùy hỷ hồi hướng như thế là đem vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô diệt làm phương tiện, vô nhiễm làm phương tiện, vô tịnh làm phương tiện, vô tánh tự tánh làm phương tiện, tự tướng không làm phương tiện, tự tánh không làm phương tiện, chơn như làm phương tiện, pháp giới làm phương tiện, pháp tánh làm phương tiện, bất hư vọng tánh làm phương tiện, thật tế làm phương tiện vậy.

Thiện Hiện! Giả sử tất cả hữu tình Tam thiên đại thiên thế giới đều trọn nên được mười điều thiện nghiệp đạo, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm thần thông. Nơi ý ngươi hiểu sao? Công đức các hữu tình này nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối công đức thiện căn của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, khởi tùy hỷ hồi hướng vô nhiễm đắm, chỗ được nhóm phước rất nhiều hơn trước. Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, chỗ khởi tùy hỷ hồi hướng như thế là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là Vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng.

Lại nữa, Thiện Hiện! Giả sử tất cả hữu tình Tam thiên đại thiên thế giới đều được quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán kia, trọn một đời sống cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, đem vô lượng những thứ áo mặc, uống ăn, đồ nằm, thuốc thang và bao nhiêu đồ tư cụ nữa mà phụng thí lên. Nơi ý ngươi hiểu sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên đây được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối công đức thiện căn của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, khởi tùy hỷ hồi hướng vô nhiễm đắm, chỗ được nhóm phước rất nhiều hơn trước. Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, chỗ khởi tùy hỷ hồi hướng như thế là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là Vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng.

Lại nữa, Thiện Hiện! Giả sử tất cả hữu tình Tam thiên đại thiên thế giới đều thành Độc giác. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối Độc giác kia, trọn một đời sống cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, đem vô lượng những thứ áo mặc, uống ăn, đồ nằm, thuốc thang và bao nhiêu đồ tư cụ mà cúng thí lên. Nơi ý ngươi hiểu sao? Công đức các hữu tình này nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối công đức thiện căn của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, khởi tùy hỷ hồi hướng vô nhiễm đắm, chỗ được nhóm phước rất nhiều hơn trước. Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, chỗ khởi tùy hỷ hồi hướng như thế là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là Vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng.

Lại nữa, Thiện Hiện! Giả sử tất cả hữu tình Tam thiên đại thiên thế giới đều tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại có tất cả hữu tình mười phương thế giới đều như hằng hà sa thảy, mỗi mỗi đều ở chỗ mỗi mỗi Bồ Tát Ma ha tát, đang tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, đem vô lượng những thứ áo mặc, uống ăn, thuốc thang, đồ nằm vào bao nhiêu đồ tư sinh lạc cụ hạng thượng mà phụng thí lên, trải qua đại kiếp như hằng hà sa thảy. Nơi ý ngươi hiểu sao? Công đức các hữu tình này nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Nhóm phước như thế vô số vô lượng vô biên vô hạn, toán đếm thí dụ khó tính lường được. Bạch Thế Tôn! Nếu nhóm phước này có hình sắc ấy, thế giới mười phương đều như hằng hà sa dung chứa chẳng biết được. Phật nói: Hay thay! Hay thay! Thiện Hiện! Lượng nhóm phước kia như lời ngươi đã nói. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối công đức thiện căn của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, khởi tùy hỷ hồi hướng vô nhiễm đắm, chỗ được nhóm phước rất nhiều hơn trước. Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, chỗ khởi tùy hỷ hồi hướng như thế là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là Vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng.

Thiện Hiện! Nếu đem phước trước so nhóm phước đây, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một, trăm ức phần chẳng kịp một, trăm trăm ức phần chẳng kịp một, ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, trăm ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, trăm ngàn trăm ức muôn ức phần chẳng kịp một, số phần, toán phần, kế phần, dụ phần cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Vì các hữu tình kia đã trọn nên mười thiện nghiệp đạo, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm thần thông, đều đem hữu tướng và hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, đem vô lượng những thứ áo mặc, uống ăn, đồ nằm, thuốc thang và bao nhiêu thứ tư cụ phụng thí quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán và các Độc giác, chỗ được nhóm phước đều đem hữu tướng và hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Các hữu tình kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, đem vô lượng những thứ áo mặc, uống ăn, đồ nằm thuốc thang và bao nhiêu đồ tư sinh lạc cụ hạng thượng phụng thí các chúng Bồ Tát kia đang tới Vô thượng Bồ đề, chỗ được nhóm phước đều đem hữu tướng và hữu sở đắc làm phương tiện vậy.

Bấy giờ, bốn Đại thiên vương cùng với hai vạn Thiên tử quyến thuộc vui mừng nhảy nhót, liền đướng dậy chắp tay, đầu lễ chân Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát như thế, mới có thể phát khởi tùy hỷ hồi hướng rộng lớn như thế. Nghĩa là Bồ Tát Ma ha tát phương tiện khéo léo, đem vô tướng làm phương tiện, đối công đức thiện căn của các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, pháp sanh tủy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sơ khởi tùy hỷ hồi hướng như thế, chẳng đọa trong nhị pháp, bất nhị pháp.

Khi ấy, Thiên Đế Thích cùng với vô lượng trăm ngàn Thiên tử quyến thuộc đều cầm các thứ thiên diệu tràng hoa, hương đốt, hương bột, hương xoa, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, hòa tấu các thiên nhạc để cúng dường Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát như thế, mới có thể phát khởi tùy hỷ hồi hướng rộng lớn. Nghĩa là Bồ Tát Ma ha tát kia phương tiện khéo léo, đem vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, vô nhiễm đắm làm phương tiện, vô nghĩ tác làm phương tiện, đối công đức thiện căn của các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở khởi tùy hỷ hồi hướng như thế, chẳng đọa trong nhị pháp, bất nhị pháp.

Khi ấy, Tô Dạ Ma thiên vương cùng với vô lượng trăm ngàn Thiên tử quyến thuộc đều cầm các thứ thiên diệu tràng hoa, hương đốt, hương bột, hương xoa, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, hòa tấu các thiên nhạc để cúng dường Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát như thế, mới có thể phát khởi tùy hỷ hồi hướng rộng lớn. Nghĩa là Bồ Tát Ma ha tát kia phương tiện khéo léo, đem vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, vô nhiễm đắm làm phương tiện, vô nghĩ tác làm phương tiện, đối công đức thiện căn của các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở khởi tùy hỷ hồi hướng như thế, chẳng đọa trong nhị pháp, bất nhị pháp.

Khi ấy, San Đổ Sử thiên vương cùng với vô lượng trăm ngàn Thiên tử quyến thuộc đều cầm các thứ thiên diệu tràng hoa, hương đốt, hương bột, hương xoa, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, hòa tấu các thiên nhạc để cúng dường Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát như thế, mới có thể phát khởi tùy hỷ hồi hướng rộng lớn. Nghĩa là Bồ Tát Ma ha tát kia phương tiện khéo léo, đem vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, vô nhiễm đắm làm phương tiện, vô nghĩ tác làm phương tiện, đối công đức thiện căn của các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở khởi tùy hỷ hồi hướng như thế, chẳng đọa trong nhị pháp, bất nhị pháp.

Khi ấy, Thiện Biến Hoá thiên vương cùng với vô lượng trăm ngàn Thiên tử quyến thuộc đều cầm các thứ thiên diệu tràng hoa, hương đốt, hương bột, hương xoa, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, hòa tấu các thiên nhạc để cúng dường Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát như thế, mới có thể phát khởi tùy hỷ hồi hướng rộng lớn. Nghĩa là Bồ Tát Ma ha tát kia phương tiện khéo léo, đem vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, vô nhiễm đắm làm phương tiện, vô nghĩ tác làm phương tiện, đối công đức thiện căn của các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở khởi tùy hỷ hồi hướng như thế, chẳng đọa trong nhị pháp, bất nhị pháp.

Khi ấy, Tối Tự Tại thiên vương cùng với vô lượng trăm ngàn Thiên tử quyến thuộc đều cầm các thứ thiên diệu tràng hoa, hương đốt, hương bột, hương xoa, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, hòa tấu các thiên nhạc để cúng dường Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát như thế, mới có thể phát khởi tùy hỷ hồi hướng rộng lớn. Nghĩa là Bồ Tát Ma ha tát kia phương tiện khéo léo, đem vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, vô nhiễm đắm làm phương tiện, vô nghĩ tác làm phương tiện, đối công đức thiện căn của các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở khởi tùy hỷ hồi hướng như thế, chẳng đọa trong nhị pháp, bất nhị pháp.

Bấy giờ, Đại Phạm thiên vương cùng với chúng Phạm thiên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức tới chỗ trước Phật, đều lễ hai chân, đồng thanh cất tiếng: Thế Tôn hiếm có! Bồ Tát Ma ha tát như thế được Bát nhã Ba la mật đa và phương tiện khéo léo nhiếp thọ, nên vượt hơn các thiện nam tử, thiện nữ nhân chỗ tu thiện căn trước kia, không có phương tiện khéo léo mà hữu tướng hữu sở đắc.

Khi ấy, trời Cực quang tịnh cùng với chúng Quang thiên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức tới chỗ trước Phật, đều lễ hai chân, đồng thanh cất tiếng: Thế Tôn hiếm có! Bồ Tát Ma ha tát như thế được Bát nhã Ba la mật đa và phương tiện khéo léo nhiếp thọ, nên vượt hơn các thiện nam tử, thiện nữ nhân chỗ tu thiện căn trước kia, không có phương tiện khéo léo mà hữu tướng hữu sở đắc.

Khi ấy, Trời Biến tịnh cùng với chúng Tịnh thiên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức tới chỗ trước Phật, đều lễ hai chân, đồng thanh cất tiếng: Thế Tôn hiếm có! Bồ Tát Ma ha tát như thế được Bát nhã Ba la mật đa và phương tiện khéo léo nhiếp thọ, nên vượt hơn các thiện nam tử, thiện nữ nhân chỗ tu thiện căn trước kia, không có phương tiện khéo léo mà hữu tướng hữu sở đắc.

Khi ấy, Trời Quảng quả cùng với chúng Quảng thiên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức tới chỗ trước Phật, đều lễ hai chân, đồng thanh cất tiếng: Thế Tôn hiếm có! Bồ Tát Ma ha tát như thế được Bát nhã Ba la mật đa và phương tiện khéo léo nhiếp thọ, nên vượt hơn các thiện nam tử, thiện nữ nhân chỗ tu thiện căn trước kia, không có phương tiện khéo léo mà hữu tướng hữu sở đắc.

Khi ấy, Sắc cứu cánh cùng với chúng Tịnh cư thiên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức tới chỗ trước Phật, đều lễ hai chân, đồng thanh cất tiếng: Thế Tôn hiếm có! Bồ Tát Ma ha tát như thế được Bát nhã Ba la mật đa và phương tiện khéo léo nhiếp thọ, nên vượt hơn các thiện nam tử, thiện nữ nhân chỗ tu thiện căn trước kia, không có phương tiện khéo léo mà hữu tướng hữu sở đắc.

Bấy giờ, Phật bảo trời Bốn đại vương chúng, trời Ba mưoi ba, trời Dạ ma, trời Đổ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, Trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, Trời Biến tịnh, Trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, Trời Quảng quả, Trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện kiến, Trời Sắc cứu cánh thảy rằng: Giả sử tất cả hữu tình Tam thiên đại thiên thế giới đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khắp đối Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác quá khứ vị lai hiện tại mười phương thế giới, từ sơ phát tâm đến được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp , sau khi vào Vô dư y Niết Bàn cho đến chánh pháp diệt hết. Ở thời gian giữa, có bao nhiêu tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa tương ưng thiện căn. Hoặc an trụ nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không tương ưng thiện căn. Hoặc an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới tương ưng thiện căn. Hoặc an trụ khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập năm nhãn, sáu thần thông tương ưng các thiện căn. Hoặc tu tập Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn tương ưng các thiện căn. Hoặc tu tập các hạnh Bồ Tát Ma ha tát tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tương ưng thiện căn. Hoặc các đệ tử có bao thiện căn. Hoặc các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát tri kiến và bao nhiêu vô lượng vô biên Phật pháp. Hoặc các Như Lai đã thuyết Chánh pháp. Hoặc nương pháp kia tu tập thí tánh, giới tánh, tu tánh ba phước nghiệp sự. Hoặc nương pháp kia tinh siêng tu học, được quả Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bất hoàn, quả A la hán, được Độc giác bồ đề, được vào Bồ Tát chánh tánh ly sanh. Nếu các hữu tình tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa thảy, sở dẫn phát thiện căn như thế tất cả nhóm hợp cân lường, đem hữu tướng làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện hữu nhiễm đắm làm phương tiện, hữu nghĩ tác làm phương tiện, hữu nhị bất nhị làm phương tiện, hiện tiền tùy hỷ. Đã tùy hỷ xong, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại có các thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khắp đối Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác quá khứ vị lai hiện tại mười phương, thế giới, từ sơ phát tâm đến được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp, sau khi vào Vô dư y Niết Bàn cho đến chánh pháp diệt mất. Ở thời gian giữa, bao nhiêu tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa tương ưng thiện căn. Hoặc an trụ nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không tương ưng thiện căn. Hoặc an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới tương ưng thiện căn. Hoặc an trụ khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập năm nhãn, sáu thần thông tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập các hạnh Bồ Tát Ma ha tát tương ưng thiện căn. Hoặc tu tập chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tương ưng thiện căn. Hoặc các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát tri kiến và bao nhiêu vô lượng vô biên Phật pháp. Hoặc các Như Lai đã thuyết pháp. Hoặc nương Chánh pháp kia tu tập thí tánh, giới tánh, tu tánh ba phước nghiệp sự. Hoặc nương pháp kia tinh siêng tu học, được quả Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bất hoàn, quả A la hán, được Độc giác Bồ đề, được vào Bồ Tát chánh tánh ly sanh. Hoặc các hữu tình tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa thảy, sở dẫn phát thiện căn như thế tất cả nhóm hợp cân lường, đem vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, vô nhiễm đắm làm phương tiện, vô nghĩ tác làm phương tiện, vô nhị bất nhị làm phương tiện, hiện tiền tùy hỷ. Đã tùy hỷ xong, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, tùy hỷ hồi hướng như thế là tối, là tôn, là thắng, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Đối hữu tình tùy hỷ trước, là hơn trăm bội, là hơn ngàn bội, là hơn trăm ngàn bội, là hơn trăm ức bội, là hơn ngàn trăm ức bội, là hơn trăm ngàn trăm ức muôn ức bội, số bội, toán bội, kế bội, dụ bội cho đến số cực bội cũng rất là hơn hết.Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567