Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển thứ 128: Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-26

16/04/201318:48(Xem: 16662)
Quyển thứ 128: Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-26

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 6

Quyển thứ 128: Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-26

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, ở đời mai sau chẳng đọa địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, hoặc trong chốn biên thùy, kẻ bất tín Phật pháp và ác kiến; thường đủ các căn thông minh đoan chánh, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác. Vì cớ sao? Vì các thiện nam tử thiện nữ nhân này quyết định sẽ trụ bậc Bồ tát Ma ha tát bất thối vậy.

Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, hoặc lại thơ tả, các báu trau dồi; đem vô lượng thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, hết các sẵn có cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, xa lìa tất cả suy não sợ hãi. Bạch Thế Tôn! Như người mắc nợ sợ hãi chủ nợ, liền đến gần gũi phụng thờ nhà vua, dựa thế lực vua được khỏi sợ hãi. Bạch Thế Tôn! Thí như người nương nhờ nhà vua được vua thu nhận, nên được người đời cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Thiết lợi la Phật cũng lại như thế, do được Bát nhã Ba la mật đa huân tu, nên được các trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Nhất thiết trí trí cũng nương nhờ Bát nhã Ba la mật đa mà được thành tựu. Bạch Thế Tôn! Do duyên cớ này nên tôi tác lên thế đây: Giả sử Thiết lợi la Phật đầy rẫy nơi Tam thiên đại thiên thế giới đây đem làm một phần, thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế lại làm một phần. Trong hai phần này, ý tôi thà lấy Bát nhã Ba la mật đa như thế. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn! Vì Thiết lợi la Phật và Phật đã được ba mươi hai tướng trượng phu, tám mươi tùy hảo trang nghiêm nơi thân, đều do Bát nhã Ba la mật đa đây mà được sanh vậy.

Bạch Thế Tôn! Do Bát nhã Ba la mật đa đây, nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa được viên tịnh vậy. Bạch Thế Tôn! Do Bát nhã Ba la mật đa đây nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không được viên tịnh vậy. Bạch Thế Tôn! Do Bát nhã Ba la mật đa đây, nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới được viên tịnh vậy. Bạch Thế Tôn! Do Bát nhã Ba nhã Ba la mật đa đây, nên khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế được viên tịnh vậy. Bạch Thế Tôn! Do Bát Nhã Ba la mật đa đây, nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định được viên tịnh vậy. Bạch Thế Tôn! Do Bát nhã Ba la mật đa đây, nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ được viên tịnh vậy. Bạch Thế Tôn! Do Bát nhã Ba la mật đa đây, nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi được viên tịnh vậy. Bạch Thế Tôn! Do Bát nhã Ba la mật đa đây, nên không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn được viên tịnh vậy. Bạch Thế Tôn! Do Bát nhã Ba la mật đa đây, nên năm nhãn, sáu thần thông được viên tịnh vậy. Bạch Thế Tôn! Do Bát nhã Ba la mật đa đây, nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám Pháp Phật bất cộng được viên tịnh vậy. Bạch Thế Tôn! Do Bát nhã Ba la mật đa đây, nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả được viên tịnh vậy. Bạch Thế Tôn! Do Bát nhã Ba la mật đa đây, nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí được viên tịnh vậy. Bạch Thế Tôn! Do Bát nhã Ba la mật đa đây, nên tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn được viên tịnh vậy. Bạch Thế Tôn! Do Bát nhã Ba la mật đa đây, nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát được viên tịnh vậy. Bạch Thế Tôn! Do Bát nhã Ba la mật đa đây, nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được viên tịnh vậy.

Bạch Thế Tôn! Do Bát nhã Ba la mật đa đây, nên thân tâm chư Phật đều chẳng hư hoại, vì cứng hơn kim cang vô số bội vậy. Bạch Thế Tôn! Do Bát nhã Ba la mật đa đây oai thần lực, nên bố thí thảy năm cũng được tên là Ba la mật đa. Vì cớ sao? Vì nếu không có Bát nhã Ba la mật đa, thời bố thí thảy chẳng thể đến bờ bên kia được vậy.

Bạch Thế Tôn! Nếu thế giới Tam thiên đây hoặc các thế giới khác, chỗ nào có vương đô, thành ấp, xóm làng, trong ấy nếu có kẻ thọ trì đọc tụng, thơ tả giải nói, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa như thế, là hữu tình chỗ ấy chẳng ấy chẳng bị tất cả não hại do người, phi người thảy gây nên, duy trừ ác nghiệp quyết định phải chịu; lần lữa tu học, tùy tâm sở nguyện, cho đến chứng được Tam thừa Niết Bàn. Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa như thế đủ đại oai thần lực, tùy ở chỗ nào làm cho các hữu tình được đại nhiêu ích.

Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa như thế có đại thần dụng, ở cõi nước Tam thiên đại thiên này làm đại Phật sự. Bạch Thế Tôn! Nếu trong thế giới lưu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, phải biết chỗ này thời là có Phật xuất hiện thế gian, lợi lạc tất cả. Bạch Thế Tôn! Thí như ngọc đại bảo thần châu vô giá đủ vô lượng phép thắng diệu oai đức, tùy ở chỗ nào có thần châu này, người phi người trọn không làm não hại được. Nếu có nam tử hoặc nữ nhân bị quỷ bắt thân tâm khổ não, nếu có thần châu này đem đưa cho xem, do oai lực châu, quỷ liền bỏ chạy. Có ai bị các bệnh nóng, hoặc phong, hoặc đàm, hoặc nóng phong đàm nhóm hợp làm bệnh, nếu có thần châu này đem buộc đeo nơi thân, các bệnh như thế không bệnh nào chẳng trừ lành. Châu này ở nơi tối năng làm sáng tỏ, ở khi nóng năng làm mát, ở khi lạnh năng làm ấm áp, tùy địa phương nào có thần châu này, thời tiết điều hòa chẳng lạnh chẳng nóng. Nếu nơi nào có thần châu này, các loài rắn độc, bò cạp không dám nương ở. Nếu có nam tử hoặc nữ nhân bị trúng độc đau đớn khó chịu, nếu có thần châu này đem đưa cho thấy, vì oai thế thâm sâu nên các độc liền tiêu mất. Nếu các hữu tình thân bị các tật, hủi, lác, ghẻ dữ, khí thủng, hoa mắt, bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh họng, bệnh thân, đeo thần châu này các bệnh đều lành. Nếu trong các ao rãnh suối giếng thảy nước bị trược uế hoặc sắp khô cạn, đem châu thả vào nước liền đầy rẫy, thơm sạch lóng trong đủ tám công đức. Nếu đem chỉ xanh vàng đỏ trắng hồng tía bích lục lẫn lộn, dệt các sắc áo gói thần châu này thả vào xuống nước, nước theo vẻ sắc áo thành các thứ sắc. Đại bảo thần châu vô giá oai đức vô biên, nói chẳng hết được. Nếu để trong rương trắp cũng khiến rương trắp đầy đủ trọn nên oai đức vô biên. Dù khi rương trắp trống không, do từng để châu nên cũng vẫn được nhiều người mến trọng.

Khi ấy, cụ thọ Khánh Hỷ hỏi Thiên Đế Thích rằng: Kiều Thi Ca! Thần châu như thế là trời độc hữu hay người cũng có ư? Thiên Đế Thích nói: Bạch Đại đức! Trong người trên trời đều có châu này, nếu ở trong người hình nhỏ mà nặng, nếu ở trên trời hình lớn mà nhẹ. Lại nữa, ở trong người tướng nó chẳng đầy đặn, nếu ở trên trời tướng nó tròn khắp, nó ở trên trời oai đức thù thắng so châu trong người vượt vô lượng bội.

Khi ấy, Thiên Đế Thích lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu cũng lại như thế, làm căn bản các đức, năng diệt vô lượng pháp ác bất thiện, tùy ở chỗ nào khiến thân tâm khổ não của các hữu tình thảy đều tiêu diệt, người phi người thảy chẳng thể làm hại được. Bạch Thế Tôn! Nói là đại bảo thần châu vô giá, chẳng những dụ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu mà dụ Như Lai Nhất thiết trí trí. Bạch Thế Tôn!Bát nhã Ba la mật đa như thế, đầy đủ vô lượng thù thắng công đức, cũng năng dẫn phát thù thắng vô lượng công đức cho thế gian và xuất thế gian.

Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa như thế công đức sâu rộng vô lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do Bát nhã Ba la mật đa đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa thẳm sâu như thế, công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa như thế, công đức sâu rộng vô lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Nội không thẳm sâu công đức giới hạn khó nổi xưng khen. Vì cớ sao? Vì nội không như thế, công đức rộng sâu vô lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do nội không đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch thế Tôn! Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen.Vì cớ sao? Vì ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không như thế, công đức rộng sâu vô lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Chơn như thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì chơn như như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do chơn như đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì pháp giới cho đến bất tư nghì giới như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do pháp giới cho đến bất tư nghì giới đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Khổ thánh đế thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì khổ thánh đế như vậy công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do khổ thánh đế đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Tập diệt đạo thánh đế thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì tập diệt đạo thánh đế như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do tập diệt đạo thánh đế mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Bốn tĩnh lự thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì bốn tĩnh lự như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do bốn tĩnh lự đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Bốn vô lượng, bốn vô sắc định thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định như thế, công đức rộng sâu vô lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do bốn vô lượng, bốn vô sắc định đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Tám giải thoát thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì tám giải thoát như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do tám giải thoát đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch thế Tôn! Bốn niệm trụ thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì bốn niệm trụ như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do bốn niệm trụ đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen.Vì cớ sao? Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Không giải thoát môn thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì không giải thoát môn như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do không giải thoát môn đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do vô tướng, vô nguyện giải thoát môn đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Năm nhãn thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì năm nhãn như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do năm nhãn đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Sáu thần thông thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì sáu thần thông như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do sáu thần thông đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Phật mười lực thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì Phật mười lực như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do Phật mười lực đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Tất cả đà la ni môn thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì tất cả đà la ni môn như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do tất cả đà la ni môn đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Tất cả tam ma địa môn thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì tất cả tam ma địa môn như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do tất cả tam ma địa môn đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Nhất thiết trí thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì nhất thiết trí như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do nhất thiết trí đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Pháp vô vong thất thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì Pháp vô vong thất như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do pháp vô vong thất đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Tánh hằng trụ xả thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì tánh hằng trụ xả như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do Tánh hằng trụ xả đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Dứt hẳn tất cả tập khí phiền não nối nhau thẳm sâu công đức giới hạn khó nỗi xưng khen. Vì cớ sao? Vì dứt hẳn tất cả tập khí phiền não nối nhau như thế, công đức rộng sâu lượng vô biên vậy. Thiết lợi la Phật do dứt hẳn tất cả tập khí phiền não nối nhau đây mà được sanh khởi, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Lại nữa, Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa đây vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho an trụ nội không, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho an trụ nội không, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho an trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho an trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho an trụ chơn như vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho an trụ chơn như vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho an trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho an trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho an trụ khổ thánh đế vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho an trụ khổ thánh đế vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho an trụ tập diệt đạo thánh đế vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho an trụ tập diệt đạo thánh đế vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn!Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho bốn tĩnh lự vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho bốn tĩnh lự vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho bốn vô lượng, bốn vô sắc định vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho bốn vô lượng, bốn vô sắc định vậy nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho tám giải thoát vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho tám giải thoát vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho bốn niệm trụ vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho bốn niệm trụ vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho không giải thoát môn vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho không giải thoát môn vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho năm nhãn vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho năm nhãn vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho sáu thần thông vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho sáu thần thông vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho Phật mười lực vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho Phật mười lực vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho tất cả đà la ni môn vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho tất cả đà la ni môn vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho tất cả tam ma địa môn vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho tất cả tam ma địa môn vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho nhất thiết trí vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho nhất thiết trí vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho pháp vô vong thất vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho pháp vô vong thất vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho tánh hằng trụ xả vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho cho tánh hằng trụ xả vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho dứt hẳn tất cả tập khí phiền não nối nhau vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho dứt hẳn tất cả tập khí phiền não nối nhau vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho công đức trân bảo Ba la mật đa vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho công đức trân bảo Ba la mật đa vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho vô nhiễm vô tịnh Ba la mật đa vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho vô nhiễm vô tịnh Ba la mật đa vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho vô sanh vô diệt Ba la mật đa vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho vô sanh vô diệt Ba la mật đa vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho vô nhập vô xuất Ba la mật đa vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho vô nhập vô xuất Ba la mật đa vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho vô tăng vô giảm Ba la mật đa vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho vô tăng vô giảm Ba la mật đa vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho vô lai vô khứ Ba la mật đa vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho vô lai vô khứ Ba la mật đa vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho vô động vô chuyển Ba la mật đa vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho vô động vô chuyển Ba la mật đa vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho vô thử vô bỉ Ba la mật đa vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho vô thử vô bỉ Ba la mật đa vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Thiết lợi la Phật là chỗ huân tu rất viên mãn cho thật tánh các pháp Ba la mật đa vậy, là chỗ đồ đựng rất thanh tịnh cho thật tánh các pháp Ba la mật đa vậy, nên kham thọ tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Lại nữa, Bạch Thế Tôn! Để riêng Thiết lợi la Phật đầy rẫy thế giới Tam thiên đại thiên, giả sử Thiết lợi la Phật đầy rẫy thế giới các Phật mười phương đều như hằng hà sa thảy đem làm một phần, thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế lại làm một phần, trong hai phần này ý tôi thà lấy Bát nhã Ba la mật đa như thế. Vì cớ sao? Vì các Thiết lợi la của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, đều do Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế mà được sanh khởi vậy. Các Thiết lợi la của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, đều do Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế làm chỗ huân tu vậy, các Thiết lợi la của tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều vì Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế lam

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567