Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 82: Hội thứ nhất Phẩm Chư Thiên Tử thứ 23-2. Hộ thứ nhất Phẩm Thọ Giáo thứ 24-1

16/04/201314:17(Xem: 13982)
Quyển Thứ 82: Hội thứ nhất Phẩm Chư Thiên Tử thứ 23-2. Hộ thứ nhất Phẩm Thọ Giáo thứ 24-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 4

Quyển Thứ 82: Hội thứ nhất Phẩm Chư Thiên Tử thứ 23-2
Hộ thứ nhất Phẩm Thọ Giáo thứ 24-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Thiên tử phải biết, chỗ thấy bố thí Ba la mật đa như huyễn như hóa như mộng; chỗ thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì bố thí Ba la mật đa thảy tự tánh không vậy. Thiên tử phải biết, chỗ thấy bốn tĩnh lự như huyễn như hóa như mộng; chỗ thấy bốn vô lượng, bốn vô sắc định như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì bốn tĩnh lự thảy tự tánh không vậy. Thiên tử phải biết, chỗ thất tám giải thoát như huyễn như hóa như mộng; chỗ thấy tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì tám giải thoát thảy tự tánh không vậy. Thiên tử phải biết, chỗ thấy bốn niệm trụ như huyễn như hóa như mộng; chỗ thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi như huyễn như hoá như mộng. Vì cớ sao? Vì bốn niệm trụ thảy tự tánh không vậy. Thiên tử phải biết, chỗ thấy không giải thoát môn như huyễn như hóa như mộng; chỗ thấy vô tướng, vô nguyện giải thoát môn như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì không giải thoát môn thảy tự tánh không vậy. Thiên tử phải biết, chỗ thấy năm nhãn như huyễn như hóa như mộng, chỗ thấy sáu thần thông như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì năm nhãn thảy tự tánh không vậy. Thiên tử phải biết, chỗ thấy Phật mười lực như huyễn như hóa như mộng; chỗ thấy bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì Phật mười lực thảy tự tánh không vậy.

Thiên tử phải biết, chỗ thấy pháp vô vong thất như huyễn như hóa như mộng, chỗ thất tánh hằng trụ xả như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì pháp vô vong thất thảy tự tánh không vậy. Thiên tử phải biết, chỗ thấy tất cả đà la ni môn như huyễn như hóa như mộng, chỗ thấy tất cả tam ma địa môn như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì tất cả đà la ni môn thảy tự tánh không vậy. Thiên tử phải biết, chỗ thấy nhất thiết trí như huyễn như hóa như mộng; chỗ thấy đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì nhất thiết trí thảy tự tánh không vậy.

Thiên tử phải biết, chỗ thấy Thanh văn thừa như huyễn như hóa như mộng; chỗ thấy Độc giác thừa, Vô thượng thừa như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì Thanh văn thừa thảy tự tánh không vậy. Thiên tử phải biết, chỗ thấy Dự lưu như huyễn như hóa như mộng; chỗ thấy Nhất lai, Bất hoàn, A la hán như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì Dự lưu thảy tự tánh không vậy. Thiện tử phải biết, chỗ thấy Dự lưu hướng Dự lưu quả như huyễn như hóa như mộng; chỗ thấy Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì Dự lưu hướng Dự lưu quả thảy tự tánh không vậy. Thiên tử phải biết, chỗ thấy Độc giác như huyễn như hóa như mộng; chỗ thấy Độc giác hướng Độc giác quả như huyễn như hóa như quả. Vì cớ sao? Vì Độc giác thảy tự tánh không vậy. Thiên tử phải biết, chỗ thấy Bồ tát Ma ha tát như huyễn như hóa như mộng; chỗ thấy Tam miệu tam Phật đà như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì Bồ tát Ma ha tát thảy tự tánh không vậy. Thiên tử phải biết, chỗ thấy pháp Bồ tát Ma ha tát như huyễn như hóa như mộng, chỗ thấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì pháp Bồ tát Ma ha tát thảy tự tánh không vậy.

Thiên tử phải biết, chỗ thấy Cực hỷ địa như huyễn như hóa như mộng; chỗ thấy Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì Cực hỷ địa thảy tự tánh không vậy. Thiên tử phải biết, chỗ thấy pháp Cực hỷ địa như huyễn như hóa như mộng; chỗ thấy pháp Ly cấu địa, pháp Phát quang địa, pháp Diệm huệ địa, pháp Cực nan thắng địa, pháp Hiện tiền địa, pháp Viễn hành địa, pháp Bất động địa, pháp Thiện huệ địa, pháp Pháp vân địa như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì pháp Cực hỷ địa thảy tự tánh không vậy. Thiên tử phải biết, chỗ thấy Dị sanh địa như huyễn như hóa như mộng; chỗ thấy Chủng tánh địa, Đệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Độc giác địa, Bồ tát địa, Như Lai địa như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì Dị sanh địa thảy tự tánh không vậy. Thiên tử phải biết, chỗ thấy pháp Dị sanh địa như huyễn như hóa như mộng; chỗ thấy pháp Chủng tánh địa, pháp Đệ bát địa, pháp Cụ kiến địa, pháp Bạc địa, pháp Ly dục địa, pháp Dĩ biện địa, pháp Độc giác địa, pháp Bồ tát địa, pháp Như Lai địa như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì pháp Dị sanh địa thảy tự tánh không vậy.

Thiên tử phải biết, chỗ thấy hữu vi giới như huyễn như hóa như mộng, chỗ thấy vô vi giới như huyễn như hóa như mộng. Vì cớ sao? Vì hữu vi giới thảy tự tánh không vậy.

Thiên tử phải biết, do duyên cớ này nên tôi tác lên thuyết: Hữu tình như huyễn, vì kẻ như huyễn thuyết pháp như huyễn. Hữu tình như hóa, vì kẻ như hóa thuyết pháp như hóa. Hữu tình như mộng, vì kẻ như mộng thuyết pháp như mộng.

Khi ấy, các Thiên tử hỏi Thiện Hiện rằng: Nay Tôn giả là chỉ thuyết chỗ thấy ngã thảy, sắc thảy cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề như huyễn như hóa như mộng, hay là cũng thuyết chỗ thấy mầu diệu vắng lặng rốt ráo Niết bàn như huyễn như hóa như mộng ư?

Thiện Hiện đáp: Các Thiên tử! Chẳng những thuyết chỗ thấy ngã thảy, sắc thảy cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề như huyễn như hóa như mộng, mà cũng lại tuyên thuyết chỗ thấy mầu diệu vắng lặng rốt ráo Niết bàn như huyễn như hóa như mộng. Thiên tử phải biết, nếu lại có pháp nào hơn Niết bàn ấy, ta cũng thuyết chỗ thấy như huyễn như hóa như mộng. Sở vì sao? Vì sự việc huyễn hóa mộng cùng với tất cả pháp cho đến Niết bàn trhảy đều không có hai, không có hai phần vậy.

HỘI THỨ NHẤT
PHẨM THỌ GIÁO
THỨ 24 – 1

Bấy giờ, cụ thọ xá Lợi Tử, cụ thọ Đại Mục Liên, cụ thọ Chấp Đại Tạng, cụ thọ Mãn Từ Tử, cụ thọ Đại Ca Đa Diễn Na, cụ thọ Đại ca Diếp Ba thảy, các vị Đại Thanh văn và vô lượng trăm ngàn Bồ tát Ma ha tát đồng thời cất tiếng hỏi Thiện Hiện rằng: Chỗ thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu khó thấy khó giác như thế, chẳng phải chỗ tầm tứ, vượt cảnh tầm tứ, mầu diệu vắng lặng rất hơn đệ nhất. Duy kẻ Cực Thánh tự chứng bên trong, kỳ dư những người đời thông huệ chẳng thể nào lường được. Với pháp như thế, ai là kẻ năng tín thọ được?

Thiện Hiện đáp rằng: Có Bồ tát ma ha tát trụ bực Bất thối chuyển, đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu khó thấy khó giác, chẳng phải chỗ tầm tứ, vượt khỏi cảnh tầm tứ, mầu diệu vắng lặng rất hơn đệ nhất này, năng thâm tín thọ được. Lại có kẻ đã thấy Thánh đế và lậu tận A la hán, vì muốn viên mãn sở nguyện nên đối Bát nhã Ba la mật đa này, cũng năng tín thọ được. Lại còn có những thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, đã ở quá khứ vô lượng vô số trăm ngàn trăm ức muôn ức chỗ Phật gần gữi cúng dường, phát thệ nguyện rộng sâu, trồng các cội lành, lợi căn thông huệ, được các thiện tri thức nhiếp thọ, nên đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu khó thấy khó giác, chẳng phải chỗ tầm tứ, vượt khỏi cảnh tầm tứ, mầu diệu vắng lặng rất hơn đệ nhất này, cũng năng tín thọ được. Vì cớ sao? Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt sắc, cũng chẳng đem sắc phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt thọ tưởng hành thức, cũng chẳng đem thọ tưởng hành thức phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt sắc, cũng chẳng đem sắc phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt thọ tưởng hành thức, cũng chẳng đem thọ tưởng hành thức phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt sắc, cũng chẳng đem sắc phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẵng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt thọ tưởng hành thức, cũng chẳng đem thọ tưởng hành thức phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt sắc, cũng chẳng đem sắc phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt thọ tưởng hành thức, cũng chẳng đem thọ tưởng hành thức phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt sắc, cũng chẳng đem sắc phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt thọ tưởng hành thức, cũng chẳng đem thọ tưởng hành thức phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt sắc, cũng chẳng đem sắc phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt thọ tưởng hành thức, cũng chẳng đem thọ tưởng hành thức phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt sắc, cũng chẳng đem sắc phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt thọ tưởng hành thức, cũng chẳng đem thọ tưởng hành thức phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt nhãn xứ, cũng chẳng đem nhãn xứ phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng đem nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt nhãn xứ, cũng chẳng đem nhãn xứ phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng đem nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt nhãn xứ, cũng chẳng đem nhãn xứ phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng đem nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt nhãn xứ, cũng chẳng đem nhãn xứ phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng đem nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt nhãn xứ, cũng chẳng đem nhãn xứ phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng đem nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt nhãn xứ, cũng chẳng đem nhãn xứ phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng đem nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt nhãn xứ, cũng chẳng đem nhãn xứ phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng chẳng đem nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt sắc xứ, cũng đem sắc xứ phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng đem thanh hương vị xúc pháp xứ phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt sắc xứ, cũng chẳng đem sắc xứ phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng đem thanh hương vị xúc pháp xứ phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt sắc xứ, cũng chẳng đem sắc xứ phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng đem thanh hương vị xúc pháp xứ phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt sắc xứ, cũng chẳng đem sắc xứ phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng đem thanh hương vị xúc pháp xứ phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt sắc xứ, cũng chẳng đem sắc xứ phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng đem thanh hương vị xúc pháp xứ phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt sắc xứ, cũng chẳng đem sắc xứ phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng đem thanh hương vị xúc pháp xứ phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt sắc xứ, cũng chẳng đem sắc xứ phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng chẳng đem thanh hương vị xúc pháp xứ phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt nhãn giới, cũng chẳng đem nhãn giới phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ; cũng chẳng đem sắcd giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt nhãn giới, cũng chẳng đem nhãn giới phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt nhãn giới, cũng chẳng đem nhãn giới phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt nhãn giới, cũng chẳng đem nhãn giới phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt nhãn giới, cũng chẳng đem nhãn giới phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt nhãn giới, cũng chẳng đem nhãn giới phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt sắc giới cho đến nhãn giới làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt nhãn giới, cũng chẳng đem nhãn giới phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt nhĩ giới, cũng chẳng đem nhĩ giới phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ; cũng chẳng đem thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt nhĩ giới, cũng chẳng đem nhĩ giới phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt nhĩ giới, cũng chẳng đem nhĩ giới phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt nhĩ giới, cũng chẳng đem nhĩ giới phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt nhĩ giới, cũng chẳng đem nhĩ giới phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt nhĩ giới, cũng chẳng đem nhĩ giới phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt nhĩ giới, cũng chẳng đem nhĩ giới phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt tỷ giới, cũng chẳng đem tỷ giới phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt tỷ giới, cũng chẳng đem tỷ giới phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt tỷ giới, cũng chẳng đem tỷ giới phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt tỷ giới, cũng chẳng đem tỷ giới phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt tỷ giời, cũng chẳng đem tỷ giới phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt tỷ giới, cũng đem tỷ giới phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt tỷ giới, cũng chẳng đem tỷ giới phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt thiệt giới, cũng chẳng đem thiệt giới phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ; cũng chẳng đem vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt thiệt giới, cũng chẳng đem thiệt giới phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt thiệt giới, cũng chẳng đem thiệt giới phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt thiệt giới, cũng chẳng đem thiệt giới phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt thiệt giới, cũng chẳng đem thiệt giới phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt thiệt giới , cũng chẳng đem thiệt giới phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt thiệt giới, cũng chẳng đem thiệt giới phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh các thọ phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt thân giới, cũng chẳng đem thân giới phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ; cũng chẳng đem xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt thân giới, cũng chẳng đem thân giới phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt thân giới, cũng chẳng đem thân giới phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt thân giới, cũng chẳng đem thân giới phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt thân giới, cũng chẳng đem thân giới phân biệt diệt, bất diệt. Chẵng đem diệt, bất diệt phân biệt xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt thân giới, cũng chẳng đem thân giới phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt thân giới, cũng chẳng đem thân giới phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt ý giới, cũng chẳng đem ý giới phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ; cũng chẳng đem pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt ý giới, cũng chẳng đem ý giới phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt ý giới, cũng chẳng đem ý giới phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt ý giới, cũng chẳng đem ý giới phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt ý giới, cũng chẳng đem ý giới phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh các thọ phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt ý giới, cũng chẳng đem ý giới phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt ý giới, cũng chẳng đem ý giới phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng đem pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt địa giới, cũng chẳng đem địa giới phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng đem thủy hỏa phong không thức giới phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt địa giới, cũng chẳng đem địa giới phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng đem thủy hỏa phong không thức giới phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt địa giới, cũng chẳng đem địa giới phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng đem thủy hỏa phong không thức giới phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt địa giới, cũng chẳng đem địa giới phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh bất diệt thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng đem thủy hỏa phong không thức giới phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt địa giới, cũng chẳng đem địa giới phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng đem thủy hỏa phong không thức giới phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt địa giới, cũng chẳng đem địa giới phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng đem thủy hỏa phong không thức giới phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt địa giới, cũng chẳng đem địa giới phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt thủy hỏa phong không thức giới, cũng chẳng đem thủy hỏa phong không thức giới phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt khổ thánh đế, cũng chẳng đem khổ thánh đế phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt tập diệt đạo thánh đế, cũng chẳng đem tập diệt đạo thánh đế phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt khổ thánh đế, cũng chẳng đem khổ thánh đế phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt tập diệt đạo thánh đế, cũng chẳng đem tập diệt đạo thánh đế phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện , vô nguyện phân biệt khổ thánh đế, cũng chẳng đem khổ thánh đế phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện , vô nguyện phân biệt tập diệt đạo thánh đế, cũng chẳng đem tập diệt đạo thánh đế phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt khổ thánh đế, cũng chẳng đem khổ thánh đế phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt tập diệt đạo thánh đế, cũng chẳng đem tập diệt đạo thánh đế phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt khổ thánh đế, cũng chẳng đem hổ thánh đế phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt tập diệt đạo thánh đế, cũng chẳng đem tập diệt đạo thánh đế phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt khổ thánh đế, cũng chẳng đem khổ thánh đế phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt tập diệt đạo thánh đế, cũng chẳng đem tập diệt đạo thánh đế phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt khổ thánh đế, cũng chẳng đem khổ thánh đế phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt tập diệt đạo thánh đế, cũng chẳng đem tập diệt đạo thánh đế phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt vô minh, cũng chẳng đem vô minh phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt hành,thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não; cũng chẳng đem hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt vô minh, cũng chẳng đem vô minh phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não, cũng chẳng đem hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt vô minh, cũng chẳng đem vô minh phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não, cũng chẵng đem hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt vô minh, cũng chẳng đem vô minh phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não, cũng chẳng đem hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt vô minh, cũng chẳng đem vô minh phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não, cũng chẳng đem hành cho đến lão tử sầu thán khổ ư não phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt vô minh, cũng chẳng đem vô minh phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não, cũng chẳng đem hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt vô minh, cũng chẳng đem vô minh phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt hành cho đến lão tử sẩu thán khổ ưu não phân biệt xa lìa , chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt nội không, cũng chẳng đem nội không phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không; cũng chẳng đem ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt nội không, cũng chẳng đem nội không phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, cũng chẳng đem ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt nội không, cũng chẳng đem nội không phân biệt hữu nguyện , vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, cũng chẳng đem ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt nội không, cũng chẳng đem nội không phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, cũng chẳng đem ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không phân biệt sanh, bất sanh.Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt nội không, cũng chẳng đem nội không phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, cũng chẳng đem ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt nội không, chẳng đem nội không phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, cũng chẳng đemngoại không cho đến vô tánh tự tánh không phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt nội không, cũng chẳng đem nội không phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, cũng chẳng đem ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt chơn như, cũng chẳng đem chơn như phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới; cũng chẳng đem pháp giới cho đến bất tư nghì giới phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt chơn như, cũng chẳng đem chơn như phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt pháp giới cho đến bất tư nghì giới, cũng chẳng đem pháp giới cho đến bất tư nghì giới phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt chơn như, cũng chẳng đem chơn như phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt pháp giới cho đến bất tư nghì giới, cũng chẳng đem pháp giới cho đến bất tư nghì giới phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt chơn như, cũng chẳng đem chơn như phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt pháp giới cho đến bất tư nghì giới, cũng chẳng đem pháp giới cho đến bất tư nghì giới phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt chơn như, cũng chẳng đem chơn như phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt pháp giới cho đến bất tư nghì giới, cũng chẳng đem pháp giới cho đến bất tư nghì giới phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt chơn như, cũng chẳng đem chơn như phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt pháp giới cho đến bất tư nghì giới, cũng chẳng đem pháp giới cho đến bất tư nghì giới phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt chơn như, cũng chẳng đem chơn như phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt pháp giới cho đến bất tư nghì giới, cũng chẳng đem pháp giới cho đến bất tư nghì giới phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567