Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển thứ 44: Hội thứ nhất Phẩm Thí dụ thứ 11-3

16/04/201311:45(Xem: 14514)
Quyển thứ 44: Hội thứ nhất Phẩm Thí dụ thứ 11-3

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 2

Quyển thứ 44: Hội thứ nhất Phẩm Thí dụ thứ 11-3

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn tĩnh lự thường vô thường bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng bốn tĩnh lự lạc khổ bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng bốn tĩnh lự ngã vô ngã bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng bốn tĩnh lự tịnh bất tịnh bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng bốn tĩnh lự không bất không bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng bốn tĩnh lự vô tướng hữu tướng bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng bốn tĩnh lự vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng bốn tĩnh lự tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng bốn tĩnh lự viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bốn niệm trụ thường vô thường bất khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng bốn niệm trụ lạc khổ bất khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng bốn niệm trụ ngã vô ngã bất khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng bốn niệm trụ tịnh bất tịnh bất khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng bốn niệm trụ không bất không bất khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng bốn niệm trụ vô tướng hữu tướng bất khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng bốn niệm trụ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng bốn niệm trụ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng bốn niệm trụ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; thuyết tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng không giải thoát thường vô thường bất khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng không giải thoát lạc khổ bất khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng không giải thoát ngã vô ngã bất khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng không giải thoát tịnh bất tịnh bất khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng không giải thoát không bất không bất khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng không giải thoát vô tướng hữu tướng bất khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng không giải thoát vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng không giải thoát tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng không giải thoát viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; thuyết tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng bố thí Ba la mật đa thường vô thường bất khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng bố thí Ba la mật đa lạc khổ bất khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng bố thí Ba la mật đa ngã vô ngã bất khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng bố thí Ba la mật đa tịnh bất tịnh bất khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng bố thí Ba la mật đa không bất không bất khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng bố thí Ba la mật đa vô tướng hữu tướng bất khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng bố thí Ba la mật đa vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng bố thí Ba la mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng bố thí Ba la mật đa viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; thuyết tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng năm nhãn thường vô thường bất khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng năm nhãn lạc khổ bất khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng năm nhãn ngã vô ngã bất khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng năm nhãn tịnh bất tịnh bất khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng năm nhãn không bất không bất khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng năm nhãn vô tướng hữu tướng bất khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng năm nhãn vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng năm nhãn tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng năm nhãn viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; thuyết tướng sáu thần thông viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng Phật mười lực thường vô thường bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng Phật mười lực lạc khổ bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng Phật mười lực ngã vô ngã bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng Phật mười lực tịnh bất tịnh bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng Phật mười lực không bất không bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng Phật mười lực vô tướng hữu tướng bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng Phật mười lực vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng Phật mười lực tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng Phật mười lực viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; thuyết tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tuy là thuyết pháp tu bốn tĩnh lự bất khả đắc; thuyết pháp tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định bất khả đắc. Mà khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tuy là thuyết pháp tu bốn niệm trụ bất khả đắc; thuyết pháp tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi bất khả đắc. Mà khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tuy là thuyết pháp tu không giải thoát môn bất khả đắc; thuyết pháp tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn bất khả đắc. Mà khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tuy là thuyết pháp tu bố thí Ba la mật đa bất khả đắc; thuyết pháp tu tịnh giới an nhẫn tinh tiến bát nhã Ba la mật đa bất khả đắc. Mà khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tuy là thuyết pháp tu năm nhãn bất khả đắc; thuyết pháp tu sáu thần thông bất khả đắc. Mà khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tuy là thuyết pháp tu Phật mười lực bất khả đắc; thuyết pháp tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí bất khả đắc. Mà khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao gọi là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố?

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành Bát nhã Ba la mật đa, với tu Bát nhã Ba la mật đa có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa, với tu tĩnh lự cho đến bố thí Ba la mật đa có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành bốn tĩnh lự, với tu bốn tĩnh lự có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định, với tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành bốn niệm trụ, với tu bốn niệm trụ có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; với tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành không giải thoát môn, với tu không giải thoát môn có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, với tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành năm nhãn, với tu năm nhãn có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành sáu thần thông, với tu sáu thần thông có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành Phật mười lực, với tu Phật mười lực có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí tu hành bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, với tu bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán sắc nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không; với quán sắc không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán thọ tưởng hành thức nội không cho đến vô tánh tự tánh không; với quán thọ tưởng hành thức không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán nhãn xứ nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán nhãn xứ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán sắc xứ nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán sắc xứ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán thanh hương vị xúc pháp xứ nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán thanh hương vị xúc pháp xứ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán nhãn giới nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán nhãn giới không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán nhĩ giới nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán nhĩ giới không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán tỷ giới nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán tỷ giới không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán thiệt giới nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán thiệt giới không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán thân giới nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán thân giới không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán ý giới nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán ý giới không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán địa giới nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán địa giới không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán thủy hỏa phong không thức giới nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán thủy hỏa phong không thức giới không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán khổ thánh đế nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán khổ thánh đế không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán tập diệt đạo thánh đế nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán tập diệt đạo thánh đế không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán vô minh nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán vô minh không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử sầu thán khổ ưu não nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí bốn tĩnh lự nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán bốn tĩnh lự không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán bốn vô lượng, bốn vô sắc định nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán bốn vô lượng, bốn vô sắc định không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí bốn niệm trụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán bốn niệm trụ không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán không giải thoát môn nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán không giải thoát môn không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán vô tướng, vô nguyện giải thoát môn nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán quán vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán bố thí Ba la mật đa nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán bố thí Ba la mật đa không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán năm nhãn nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán năm nhãn không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán sáu thần thông nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán sáu thần thông không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán Phật mười lực nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán Phật mười lực không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Lìa tâm tương ưng Nhất thiết trí trí quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí nội không cho đến vô tánh tự tánh không, với quán bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí không, có sở đắc, có sở cậy, vì đem hữu sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không có phương tiện khéo léo, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Bấy giờ, Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao gọi là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa bị các bạn ác nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố?

Phật bảo: Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là hoặc dạy nhàm lìa pháp tương ưng Bát nhã Ba la mật đa, hoặc dạy nhàm lìa pháp tương ưng tĩnh lự tinh tiến an nhẫn tịnh giới bố thí Ba la mật đa. Nghĩa là bảo như thế này: “Khốn thay! Thiện nam tử! Các ngươi đối với sáu pháp tương ưng ‘đến bờ bên kia’ này chẳng nên tu học. Sở vì sao? Vì pháp này nhất định chẳng phải Như Lai thuyết ra, mà đây là kẻ văn tụng vọng chế tạo ra. Vậy nên các ngươi chẳng cần nghe học, chẳng nên thọ trì, chẳng nên đọc tụng, chẳng nên suy nghĩ, chẳng nên tầm cứu và chẳng nên vì kẻ khác tuyên thuyết khai thị”. Thiện Hiện! Đấy là bạn ác của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị phải bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát, là nếu chẳng vì nói việc ma lỗi ma. Nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng Phật đến giáo hóa Bồ tát Ma ha tát nhàm lìa sáu Ba la mật đa, nói: Thiện nam tử! Ngươi nay tu làm chi Bát nhã Ba la mật đa này, ngươi nay tu làm chi tĩnh lự tinh tiến an nhẫn tịnh giới bố thí Ba la mật đa này. Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói những việc như vậy thảy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bố tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị phải bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là nếu chẳng vì nói việc ma lỗi ma. Nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng Phật đến vì Bồ tát Ma ha tát nói pháp tương ưng của Thanh văn, Độc giác, tức là khế kinh cho đến luận nghị. Phân biệt khai tị, khuyên khiến tu học. Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói những việc như vậy thảy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bố tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị phải bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là nếu chẳng vì nói việc ma lỗi ma. Nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng Phật đến chỗ Bồ tát Ma ha tát nói: Thiện nam tử! Dường như không có chủng tánh Bồ tát, không có chơn thật Bồ đề tâm, chẳng năng chứng được bực Bất thối chuyển, cũng chẳng năng chứng được Vô thượng Bồ đề. Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói những việc như vậy thảy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bố tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị phải bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là nếu chẳng vì nói việc ma lỗi ma. Nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng Phật đến chỗ Bồ tát Ma ha tát nói: “Thiện nam tử! Sắc không, không có ngã và ngã sở; thọ tưởng hành thức không, không có ngã và ngã sở. Nhãn xứ không, không có ngã và ngã sở; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không, không có ngã và ngã sở. Sắc xứ không, không có ngã và ngã sở; thanh hương vị xúc pháp xứ không, không có ngã và ngã sở. Nhãn giới không, không có ngã và ngã sở; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không, không có ngã và ngã sở. Nhĩ giới không, không có ngã và ngã sở; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không, không có ngã và ngã sở. Tỷ giới không, không có ngã và ngã sở; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không, không có ngã và ngã sở. Thiệt giới không, không có ngã và ngã sở; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không, không có ngã và ngã sở. Thân giới không, không có ngã và ngã sở; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không, không có ngã và ngã sở. Ý giới không, không có ngã và ngã sở; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không, không có ngã và ngã sở. Địa giới không, không có ngã và ngã sở; thủy hỏa phong không thức giới không, không có ngã và ngã sở. Khổ thánh đế không, không có ngã và ngã sở; tập diệt đạo thánh đế không, không có ngã và ngã sở. Vô minh không, không có ngã và ngã sở; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không, không có ngã và ngã sở. Bốn tĩnh lự không, không có ngã và ngã sở; bốn vô lượng, bốn vô sắc định không, không có ngã và ngã sở. Bốn niệm trụ không, không có ngã và ngã sở; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi không, không có ngã và ngã sở. Không giải thoát môn không, không có ngã và ngã sở; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không, không có ngã và ngã sở. Bố thí Ba la mật đa không, không có ngã và ngã sở; tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không, không có ngã và ngã sở. Năm nhãn không, không có ngã và ngã sở; sáu thần thông không, không có ngã và ngã sở. Phật mười lực không, không có ngã và ngã sở; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không, không có ngã và ngã sở. Khốn thay! Thiện nam tử! Các pháp đều trống không, không có ngã và ngã sở, ai năng tu tập sáu pháp đến bờ bên kia, ai lại năng chứng được Vô thượng Bồ đề, dù cho chứng được Bồ đề để dùng làm cái gì?”. Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói những việc như vậy thảy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị phải bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là nếu chẳng vì nói việc ma lỗi ma. Nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng Độc giác đến chỗ Bồ tát Ma ha tát nói: “Thiện nam tử! Mười phương đều trống không, chư Phật, Bồ tát và chúng Thanh văn đều vô sở hữu”. Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói những việc như vậy thảy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị phải bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là nếu chẳng vì nói việc ma lỗi ma. Nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng Thanh văn đến chỗ Bồ tát Ma ha tát chê hủy pháp tương ưng Nhất thiết trí trí, gợi ý khiến rất nhàm lìa, ngợi khen pháp tương ưng Thanh văn, Độc giác, gợi ý khiến cực yêu chuộng. Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói những việc như vậy thảy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị phải bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn ác của các Bồ tát Ma ha tát là nếu chẳng vì nói việc ma lỗi ma. Nghĩa là có ác ma giả làm hình tượng thân giáo sư mô phạm đến chỗ Bồ tát Ma ha tát, dạy khiến nhàm lìa thắng hạnh Bồ tát là: bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi, bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa; và nhàm lìa Nhất thiết trí trí là: năm nhãn, sáu thần thông, Phật mười lực cho đến nhất thiết tướng trí. Chỉ dạy khiến tu tập không, vô tướng, vô nguyện ba môn giải thoát, bảo: “Ngươi học pháp này mau chứng Thanh văn, hoặc quả Độc giác rốt ráo an vui, dùng làm gì cần khổ cầu chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề”. Thiện Hiện! Nếu chẳng vì nói những việc như vậy thảy khiến cho giác ngộ, đấy là bạn ác của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, bị phải bạn ác này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia có kinh có khủng có bố.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,228,434