Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển thứ 43: Hội thứ nhất Phẩm Thí dụ thứ 11-2.

16/04/201311:43(Xem: 14601)
Quyển thứ 43: Hội thứ nhất Phẩm Thí dụ thứ 11-2.

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 2

Quyển thứ 43: Hội thứ nhất Phẩm Thí dụ thứ 11-2.

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn niệm trụ thường vô thường bất khả đắc; quán tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn niệm trụ lạc khổ bất khả đắc; quán tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn niệm trụ ngã vô ngã bất khả đắc; quán tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn niệm trụ tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn niệm trụ không bất không bất khả đắc; quán tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn niệm trụ vô tướng hữu tướng bất khả đắc; quán tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn niệm trụ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn niệm trụ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; quán tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn niệm trụ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng không giải thoát môn thường vô thường bất khả đắc; quán tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng không giải thoát môn lạc khổ bất khả đắc; quán tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng không giải thoát môn ngã vô ngã bất khả đắc; quán tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng không giải thoát môn tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng không giải thoát môn không bất không bất khả đắc; quán tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng không giải thoát môn vô tướng hữu tướng bất khả đắc; quán tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng không giải thoát môn vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng không giải thoát môn tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; quán tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng không giải thoát môn viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bố thí Ba la mật đa thường vô thường bất khả đắc; quán tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bố thí Ba la mật đa lạc khổ bất khả đắc; quán tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bố thí Ba la mật đa ngã vô ngã bất khả đắc; quán tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bố thí Ba la mật đa tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bố thí Ba la mật đa không bất không bất khả đắc; quán tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bố thí Ba la mật đa vô tướng hữu tướng bất khả đắc; quán tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bố thí Ba la mật đa vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bố thí Ba la mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; quán tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bố thí Ba la mật đa viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng năm nhãn thường vô thường bất khả đắc; quán tướng sáu thần thông thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng năm nhãn lạc khổ bất khả đắc; quán tướng sáu thần thông lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng năm nhãn ngã vô ngã bất khả đắc; quán tướng sáu thần thông ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng năm nhãn tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng sáu thần thông tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng năm nhãn không bất không bất khả đắc; quán tướng sáu thần thông không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng năm nhãn vô tướng hữu tướng bất khả đắc; quán tướng sáu thần thông vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng năm nhãn lạc khổ bất khả đắc; quán tướng sáu thần thông lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng năm nhãn vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán tướng sáu thần thông vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng năm nhãn tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; quán tướng sáu thần thông tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng năm nhãn viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng sáu thần thông viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng Phật mười lực thường vô thường bất khả đắc; quán tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng Phật mười lực lạc khổ bất khả đắc; quán tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng Phật mười lực ngã vô ngã bất khả đắc; quán tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng Phật mười lực tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng Phật mười lực không bất không bất khả đắc; quán tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng Phật mười lực vô tướng hữu tướng bất khả đắc; quán tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng Phật mười lực vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng Phật mười lực tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; quán tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng Phật mười lực viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tác lên quán này, lại khởi lên niệm đây: Ta phải đem vô sở đắc làm phương tiện, vì các hữu tình thuyết tướng tất cả pháp thường vô thường bất khả đắc, tướng lạc khổ bất khả đắc, tướng ngã vô ngã bất khả đắc, tướng tịnh bất tịnh bất khả đắc, tướng không bất không bất khả đắc, tướng vô tướng hữu tướng bất khả đắc, tướng vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, tướng tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, tướng viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không chấp trước bố thí Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát như vậy, do nhờ bố thí Ba la mật đa đây, có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng nên dùng tâm Thanh văn, Độc giác, quán tướng tất cả pháp thường vô thường bất khả đắc, tướng lạc khổ bất khả đắc, tướng ngã vô ngã bất khả đắc, tướng tịnh bất tịnh bất khả đắc, tướng không bất không bất khả đắc, tướng vô tướng hữu tướng bất khả đắc, tướng vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, tướng tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, tướng viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, đem vô sở đắc làm phương tiện vậy. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không chấp trước tịnh giới Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát như vậy, do nhờ tịnh giới Ba la mật đa đây, có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc làm phương tiện, quán tướng tất cả pháp thường vô thường bất khả đắc, tướng lạc khổ bất khả đắc, tướng ngã vô ngã bất khả đắc, tướng tịnh bất tịnh bất khả đắc, tướng không bất không bất khả đắc, tướng vô tướng hữu tướng bất khả đắc, tướng vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, tướng tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, tướng viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, năng với trong ấy an nhẫn vui vẻ được. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không chấp trước an nhẫn Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát như vậy, do nhờ an nhẫn Ba la mật đa đây, có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tất cả pháp thường vô thường bất khả đắc, tướng lạc khổ bất khả đắc, tướng ngã vô ngã bất khả đắc, tướng tịnh bất tịnh bất khả đắc, tướng không bất không bất khả đắc, tướng vô tướng hữu tướng bất khả đắc, tướng vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, tướng tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, tướng viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Tuy đem vô sở đắc làm phương tiện, mà thường chẳng bỏ tác ý tương ưng với Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không chấp trước tinh tiến Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát như vậy, do nhờ tinh tiến Ba la mật đa đây, có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng nên đem tâm Thanh văn, Độc giác, quán tướng tất cả pháp thường vô thường bất khả đắc, tướng lạc khổ bất khả đắc, tướng ngã vô ngã bất khả đắc, tướng tịnh bất tịnh bất khả đắc, tướng không bất không bất khả đắc, tướng vô tướng hữu tướng bất khả đắc, tướng vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, tướng tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, tướng viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, đem vô sở đắc làm phương tiện vậy. Với trong ấy chẳng nên khởi tâm Thanh văn, Độc giác và các tâm phi thiện mà làm tán động. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không chấp trước tĩnh lự Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát như vậy, do nhờ tĩnh lự Ba la mật đa đây, có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, tác lên quán như vầy: Chẳng phải không sắc nên sắc mới không, vì sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Chẳng phải không nhãn xứ nên nhãn xứ mới không, vì nhãn xứ tức là không, không tức là nhãn xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng lại như vậy. Chẳng phải không sắc xứ nên sắc xứ mới không, vì sắc xứ tức là không, không tức là sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng lại như vậy. Chẳng phải không nhãn giới nên nhãn giới mới không, vì nhãn giới tức là không, không tức là nhãn giới. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. Chẳng phải không nhĩ giới nên nhĩ giới mới không, vì nhĩ giới tức là không, không tức là nhĩ giới. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. Chẳng phải không tỷ giới nên tỷ giới mới không, vì tỷ giới tức là không, không tức là tỷ giới. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. Chẳng phải không thiệt giới nên thiệt giới mới không, vì thiệt giới tức là không, không tức là thiệt giới. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. Chẳng phải không thân giới nên thân giới mới không, vì thân giới tức là không, không tức là thân giới. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. Chẳng phải không ý giới nên ý giới mới không, vì ý giới tức là không, không tức là ý giới. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy.

Chẳng phải không địa giới nên địa giới mới không, vì địa giới tức là không, không tức là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới cũng lại như vậy. Chẳng phải không khổ thánh đế nên khổ thánh đế mới không, vì khổ thánh đế tức là không, không tức là khổ thánh đế. Tập diệt đạo thánh đế cũng lại như vậy. Chẳng phải không vô minh nên vô minh mới không, vì vô minh tức là không, không tức là vô minh. Hành, thức, danh sắc, lực xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử sầu thán khổ ưu não cũng lại như vậy. Chẳng phải không bốn tĩnh lự nên bốn tĩnh lự mới không, vì bốn tĩnh lự tức là không, không tức là bốn tĩnh lự. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng lại như vậy. Chẳng phải không bốn niệm trụ nên bốn niệm trụ mới không, vì bốn niệm trụ tức là không, không tức là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng lại như vậy. Chẳng phải không không giải thoát môn nên không giải thoát môn mới không, vì không giải thoát môn tức là không, không tức là không giải thoát môn. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng lại như vậy. Chẳng phải không bố thí Ba la mật đa nên bố thí Ba la mật đa mới không, vì bố thí Ba la mật đa tức là không, không tức là bố thí Ba la mật đa. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa cũng lại như vậy. Chẳng phải không năm nhãn nên năm nhãn mới không, vì năm nhãn tức là không, không tức là năm nhãn. Sáu thần thông cũng lại như vậy. Chẳng phải không Phật mười lực nên Phật mười lực mới không, vì Phật mười lực tức là không, không tức là Phật mười lực. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng lại như vậy.

Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, không chấp trước Bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát như vậy, do nhờ Bát nhã Ba la mật đa đây, có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Bấy giờ, Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Sao gọi là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa được các bạn lành nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố?

Phật bảo: Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc thường vô thường bất khả đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng sắc lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng sắc ngã vô ngã bất khả đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng sắc tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng sắc không bất không bất khả đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng sắc vô tướng hữu tướng bất khả đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng sắc vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng sắc tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng sắc viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, thuyết tướng thọ tưởng hành thức viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn xứ thường vô thường bất khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn xứ lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn xứ ngã vô ngã bất khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn xứ tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn xứ không bất không bất khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn xứ vô tướng hữu tướng bất khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn xứ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn xứ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, thuyết tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng sắc xứ thường vô thường bất khả đắc, thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng sắc xứ lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng sắc xứ ngã vô ngã bất khả đắc, thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng sắc xứ tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng sắc xứ không bất không bất khả đắc, thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng sắc xứ vô tướng hữu tướng bất khả đắc, thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng sắc xứ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng sắc xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng sắc xứ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, thuyết tướng thanh hương vị xúc pháp xứ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhãn giới thường vô thường bất khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn giới lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn giới ngã vô ngã bất khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn giới tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn giới không bất không bất khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn giới vô tướng hữu tướng bất khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn giới vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng nhãn giới viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, thuyết tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng nhĩ giới thường vô thường bất khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng nhĩ giới lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng nhĩ giới ngã vô ngã bất khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng nhĩ giới tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng nhĩ giới không bất không bất khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng nhĩ giới vô tướng hữu tướng bất khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng nhĩ giới vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng nhĩ giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng nhĩ giới viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, thuyết tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng tỷ giới thường vô thường bất khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng tỷ giới lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng tỷ giới ngã vô ngã bất khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng tỷ giới tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng tỷ giới không bất không bất khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng tỷ giới vô tướng hữu tướng bất khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng tỷ giới vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng tỷ giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng tỷ giới viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, thuyết tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thiệt giới thường vô thường bất khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng thiệt giới lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng thiệt giới ngã vô ngã bất khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng thiệt giới tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng thiệt giới không bất không bất khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng thiệt giới vô tướng hữu tướng bất khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng thiệt giới vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng thiệt giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng thiệt giới viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, thuyết tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng thân giới thường vô thường bất khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng thân giới lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng thân giới ngã vô ngã bất khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng thân giới tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng thân giới không bất không bất khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng thân giới vô tướng hữu tướng bất khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng thân giới vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng thân giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng thân giới viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, thuyết tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng ý giới thường vô thường bất khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng ý giới lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng ý giới ngã vô ngã bất khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng ý giới tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng ý giới không bất không bất khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng ý giới vô tướng hữu tướng bất khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng ý giới vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng ý giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng ý giới viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, thuyết tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng địa giới thường vô thường bất khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng địa giới lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng địa giới ngã vô ngã bất khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng địa giới tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng địa giới không bất không bất khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng địa giới vô tướng hữu tướng bất khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng địa giới vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng địa giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng địa giới viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, thuyết tướng thủy hỏa phong không thức giới viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng khổ thánh đế thường vô thường bất khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng khổ thánh đế lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng khổ thánh đế ngã vô ngã bất khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng khổ thánh đế tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng khổ thánh đế không bất không bất khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng khổ thánh đế vô tướng hữu tướng bất khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng khổ thánh đế vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng khổ thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng khổ thánh đế viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, thuyết tướng tập diệt đạo thánh đế viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ bạn lành của các Bồ tát Ma ha tát là nếu năng đem vô sở đắc làm phương tiện, thuyết tướng vô minh thường vô thường bất khả đắc, thuyết tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử sầu thán khổ ưu não thường vô thường bất khả đắc. Thuyết tướng vô minh lạc khổ bất khả đắc, thuyết tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não lạc khổ bất khả đắc. Thuyết tướng vô minh ngã vô ngã bất khả đắc, thuyết tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não ngã vô ngã bất khả đắc. Thuyết tướng vô minh tịnh bất tịnh bất khả đắc, thuyết tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não tịnh bất tịnh bất khả đắc. Thuyết tướng vô minh không bất không bất khả đắc, thuyết tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não không bất không bất khả đắc. Thuyết tướng vô minh vô tướng hữu tướng bất khả đắc, thuyết tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Thuyết tướng vô minh vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, thuyết tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Thuyết tướng vô minh tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc, thuyết tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Thuyết tướng vô minh viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, thuyết tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Và khuyên y pháp này siêng tu căn lành, chẳng cho hồi hướng Thanh văn, Độc giác, duy khiến chứng được Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Đấy là bạn lành của Bồ tát Ma ha tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được bạn lành này nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,244,928