Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển thứ 596. Hội thứ mười sáu Phần Bát Nhã Ba La Mật Đa thứ 4

25/04/201318:56(Xem: 15945)
Quyển thứ 596. Hội thứ mười sáu Phần Bát Nhã Ba La Mật Đa thứ 4

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 24

Quyển thứ 596
Hội thứ mười sáu Phần Bát Nhã Ba La Mật Đa thứ 4

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Năm uẩn chẳng thể thi thiết có đi có đến, có trụ có chẳng trụ. Mười hai xứ, mười tám giới thảy cũng chẳng thể thi thiết có đi có đến, có trụ có chẳng trụ. Uẩn xứ giới thảy không đi không đến, không trụ không chẳng trụ như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Năm uẩn chẳng thể thi thiết có xa có bờ kia. Mười hai xứ, mười tám giới thảy cũng chẳng thể thi thiết có xa có bờ kia. Uẩn xứ giới thảy không xa không bờ kia như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Năm uẩn chẳng thể thi thiết có ái có nhuế có bố có si. Mười hai xứ, mười tám giới thảy cũng chẳng thể thi thiết có ái có nhuế có bố có si. Uẩn xứ giới thảy không ái không nhuế không bố không si như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Năm uẩn không cho không lấy, không trì giới không phạm giới, không nhẫn không chẳng nhẫn, không tinh tiến không lười biếng, không đẳng trì không loạn tâm, không diệu huệ không ác huệ. Mười hai xứ, mười tám giới thảy cũng không cho không lấy, không trì giới không phạm giới, không nhẫn không chẳng nhẫn, không tinh tiến không lười biếng, không đẳng trì không loạn tâm, không diệu huệ không ác huệ. Uẩn xứ giới thảy không cho không lấy, không trì giới không phạm giới, không nhẫn không chẳng nhẫn, không tinh tiến không lười biếng, không đẳng trì không loạn tâm, không diệu huệ không ác huệ như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Năm uẩn không điên đảo, không chẳng điên đảo. Mười hai xứ, mười tám giới thảy cũng không điên đảo, không chẳng điên đảo. Uẩn xứ giới thảy không điên đảo, không chẳng điên đảo như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Năm uẩn không niệm trụ chánh đoạn, thần túc, căn, lực, giác chi, đạo chi. Mười hai xứ, mười tám giới thảy cũng không niệm trụ chánh đoạn, thần túc, căn, lực, giác chi, đạo chi. Uẩn xứ giới thảy không niệm trụ chánh đoạn, thần túc, căn, lực, giác chi, đạo chi như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Năm uẩn không minh, không giải thoát. Mười hai xứ, mười tám giới thảy cũng không minh, không giải thoát. Uẩn xứ giới thảy không minh, không giải thoát như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Năm uẩn không tĩnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng chí. Mười hai xứ, mười tám giới thảy cũng không tĩnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng chí. Uẩn xứ giới thảy không tĩnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng chí như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Năm uẩn không hữu lượng không vô lượng, không thần thông không chẳng thần thông. Mười hai xứ, mười tám giới thảy cũng không hữu lượng không vô lượng, không thần thông không chẳng thần thông. Uẩn xứ giới thảy không hữu lượng không vô lượng, không thần thông không chẳng thần thông như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Năm uẩn không không, không bất không, không hữu tướng không vô tướng, không hữu nguyện không vô nguyện. Mười hai xứ, mười tám giới thảy cũng không không, không bất không, không hữu tướng không vô tướng, không hữu nguyện không vô nguyện. Uẩn xứ giới thảy không không, không bất không, không hữu tướng không vô tướng, không hữu nguyện không vô nguyện như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Năm uẩn chẳng hữu vi chẳng vô vi, chẳng hữu lậu chẳng vô lậu, chẳng thế gian chẳng xuất thế gian, chẳng có buộc, chẳng lìa buộc. Mười hai xứ, mười tám giới thảy cũng chẳng hữu vi chẳng vô vi, chẳng hữu lậu chẳng vô lậu, chẳng thế gian chẳng xuất thế gian, chẳng có buộc, chẳng lìa buộc. Uẩn xứ giới thảy chẳng hữu vi chẳng vô vi, chẳng hữu lậu chẳng vô lậu, chẳng thế gian chẳng xuất thế gian, chẳng có buộc, chẳng lìa buộc như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Năm uẩn chẳng hữu trước chẳng vô trước, chẳng hữu trí chẳng vô trí. Mười hai xứ, mười tám giới thảy cũng chẳng hữu trước chẳng vô trước, chẳng hữu trí chẳng vô trí. Uẩn xứ giới thảy chẳng hữu trước chẳng vô trước, chẳng hữu trí chẳng vô trí như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Năm uẩn không nắm giữ, không lay động, không hý luận. Mười hai xứ, mười tám giới thảy cũng không nắm giữ, không lay động, không hý luận. Uẩn xứ giới thảy không nắm giữ, không lay động, không hý luận như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Năm uẩn chẳng hữu tưởng chẳng vô tưởng. Mười hai xứ, mười tám giới thảy cũng chẳng hữu tưởng chẳng vô tưởng. Uẩn xứ giới thảy chẳng hữu tưởng chẳng vô tưởng như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Năm uẩn chẳng vắng lặng, chẳng phải chẳng vắng lặng. Mười hai xứ, mười tám giới thảy cũng chẳng vắng lặng, chẳng phải chẳng vắng lặng. Uẩn xứ giới thảy chẳng vắng lặng, chẳng phải chẳng vắng lặng như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Năm uẩn chẳng Niết bàn, chẳng phải chẳng Niết bàn. Mười hai xứ, mười tám giới thảy cũng chẳng Niết bàn, chẳng phải chẳng Niết bàn. Uẩn xứ giới thảy chẳng Niết bàn, chẳng phải chẳng Niết bàn như thế, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Đã nói năm uẩn bị nhiếp sanh khởi chẳng gọi Bát nhã Ba la mật đa. Đã nói năm uẩn được nhiếp sanh khởi có bao chơn như, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh như sở hữu, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Đã nói mười hai xứ, mười tám giới thảy bị nhiếp sanh khởi, chẳng gọi Bát nhã Ba la mật đa. Đã nói mười hai xứ, mười tám giới thảy được nhiếp sanh khởi có bao chơn như, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh như sở hữu, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Đã nói duyên khởi bị nhiếp sanh khởi, chẳng gọi Bát nhã Ba la mật đa. Đã nói duyên khởi được nhiếp sanh khởi có bao chơn như, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh như sở hữu, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Đã nói điên đảo bị nhiếp sanh khởi, chẳng gọi Bát nhã Ba la mật đa. Đã nói điên đảo được nhiếp sanh khởi có bao chơn như, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh như sở hữu, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Đã nói các che bị nhiếp sanh khởi, chẳng gọi Bát nhã Ba la mật đa. Đã nói các che được nhiếp sanh khởi có bao chơn như, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh như sở hữu, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Đã nói ba mươi sáu ái hành bị nhiếp sanh khởi, chẳng gọi Bát nhã Ba la mật đa. Đã nói ba mươi sáu ái hành được nhiếp sanh khởi có bao chơn như, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh như sở hữu, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Đã nói sáu mươi hai kiến thú bị nhiếp sanh khởi, chẳng gọi Bát nhã Ba la mật đa. Đã nói sáu mươi hai kiến thú được nhiếp sanh khởi có bao chơn như, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh như sở hữu, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Đã nói tĩnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng chí, chẳng gọi Bát nhã Ba la mật đa. Đã nói tĩnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng chí có bao chơn như, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh như sở hữu, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Đã nói bốn vô lượng, năm thần thông chẳng gọi Bát nhã Ba la mật đa. Đã nói bốn vô lượng, năm thần thông có bao chơn như, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh như sở hữu, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Đã nói hữu vi sở nhiếp thế gian tất cả các pháp căn lành bị nhiếp sanh khởi, chẳng gọi Bát nhã Ba la mật đa. Đã nói hữu vi sở nhiếp thế gian tất cả các pháp căn lành được nhiếp sanh khởi có bao chơn như, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh như sở hữu, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Đã nói niệm trụ, chánh đoạn, thần túc, căn, lực, giác chi, đạo chi bị nhiếp sanh khởi, chẳng gọi Bát nhã Ba la mật đa. Đã nói niệm trụ, chánh đoạn, thần túc, căn, lực, giác chi, đạo chi được nhiếp sanh khởi, có bao chơn như, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh như sở hữu, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Đã nói khổ tập diệt đạo thánh đế, chẳng gọi Bát nhã Ba la mật đa. Đã nói khổ tập diệt đạo thánh đế có bao chơn như, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh như sở hữu, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Đã nói giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát trí kiến thanh tịnh, chẳng gọi Bát nhã Ba la mật đa. Đã nói giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát trí kiến thanh tịnh có bao chơn như, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh như sở hữu, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Đã nói vô vi sở nhiếp pháp xuất thế gian không nương vô lậu, chẳng gọi Bát nhã Ba la mật đa. Đã nói vô vi sở nhiếp pháp xuất thế gian không nương vô lậu có bao chơn như, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh như sở hữu, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Đã nói pháp không, vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô tác, chẳng gọi Bát nhã Ba la mật đa. Đã nói pháp không, vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô tác có bao chơn như, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh như sở hữu, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Đã nói minh giải thoát lìa diệt Niết bàn, chẳng gọi Bát nhã Ba la mật đa. Đã nói minh giải thoát lìa diệt Niết bàn có bao chơn như, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh như sở hữu, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao?

Thiện Dũng Mãnh! Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng nhiếp sắc uẩn, cũng chẳng nhiếp thọ tưởng hành thức uẩn. Chẳng nhiếp nhãn xứ, cũng chẳng nhiếp nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Chẳng nhiếp sắc xứ, cũng chẳng nhiếp thanh hương vị xúc pháp xứ. Chẳng nhiếp nhãn giới, cũng chẳng nhiếp nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Chẳng nhiếp sắc giới, cũng chẳng nhiếp thanh hương vị xúc pháp giới. Chẳng nhiếp nhãn thức giới, cũng chẳng nhiếp nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Chẳng nhiếp địa giới, cũng chẳng nhiếp thủy hỏa phong không thức giới. Chẳng nhiếp cõi Dục, cũng chẳng nhiếp cõi Sắc, Vô sắc. Chẳng nhiếp hữu vi, cũng chẳng nhiếp vô vi. Chẳng nhiếp thế gian, cũng chẳng nhiếp xuất thế gian. Chẳng nhiếp hữu lậu, cũng chẳng nhiếp vô lậu. Chẳng nhiếp pháp thiện, cũng chẳng nhiếp pháp phi thiện. Chẳng nhiếp hữu tình giới, cũng chẳng nhiếp phi hữu tình giới. Cũng chẳng xa lìa các pháp như thế thảy riêng có Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng bị nhiếp thuộc các pháp như thế thảy, cũng chẳng phải chẳng nhiếp. Pháp bị nhiếp được chẳng nhiếp như thế có bao chơn như, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh như sở hữu, đấy gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Dũng Mãnh! Nói chơn như ấy là thêm lời nào? Thiện Dũng Mãnh! Chơn như ấy là tánh các pháp, chẳng phải như sở đắc của ngu phu dị sanh, cũng chẳng khác với kia. Nhưng tánh các pháp như các Như Lai và đệ tử Phật, Bồ tát đã thấy. Pháp tánh như thế lý thú chơn thật thường không biến đổi, nên gọi chơn như. Tức chơn như đây nói là Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm của Bồ tát

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Bát nhã Ba la mật đa như thế đối tất cả pháp không thêm không bớt, chẳng hợp chẳng lìa, chẳng khuyết chẳng đầy, chẳng tổn chẳng ích. Chẳng dời chuyển, chẳng tới vào. Chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Chẳng lưu chuyển, chẳng hoàn diệt. Chẳng nhóm khởi chẳng ẩn mất. Chẳng hữu tướng chẳng vô tướng. Chẳng bình đẳng chẳng bất bình đẳng. Chẳng thế tục chẳng thắng nghĩa. Chẳng vui chẳng khổ, chẳng thường chẳng vô thường, chẳng tịnh chẳng bất tịnh, chẳng ngã chẳng vô ngã. Chẳng chắc thật chẳng hư dối. Chẳng kẻ làm chẳng đồ làm. Chẳng dung thọ chẳng bất dung thọ. Chẳng tin hiểu chẳng chẳng tin hiểu. Chẳng tự tín chẳng bất tự tín. Chẳng chết chẳng sống, chẳng sống chẳng chết. Chẳng nổi chẳng chìm, chẳng nối chẳng dứt. Chẳng hòa hợp chẳng chẳng hòa hợp. Chẳng có tham chẳng lìa tham, chẳng có sân chẳng lìa sân, chẳng có si chẳng lìa si. Chẳng điên đảo chẳng chẳng điên đảo. Chẳng có sở duyên, chẳng không sở duyên. Chẳng hữu tận chẳng vô tận, chẳng hữu trí chẳng vô trí. Chẳng tánh thấp chẳng tánh cao. Chẳng có ơn chẳng không ơn. Chẳng đi qua chẳng trở lại. Chẳng hữu tánh chẳng vô tánh. Chẳng yêu chẳng ghét. Chẳng sáng chẳng tối. Chẳng lười biếng chẳng tinh tiến. Chẳng không chẳng bất không, chẳng hữu tướng chẳng vô tướng, chẳng hữu nguyện chẳng vô nguyện. Chẳng tạo tác chẳng chẳng tạo tác. Chẳng ẩn mất chẳng chẳng ẩn mất. Chẳng vô minh chẳng giải thoát. Chẳng vắng lặng chẳng chẳng vắng lặng. Chẳng Niết bàn chẳng chẳng Niết bàn. Chẳng như lý chẳng chẳng như lý. Chẳng biết khắp chẳng chẳng biết khắp. Chẳng ra lìa chẳng chẳng ra lìa. Chẳng điều phục chẳng chẳng điều phục. Chẳng trì giới chẳng phạm giới. Chẳng tán loạn chẳng chẳng tán loạn. Chẳng diệu huệ chẳng ác huệ. Chẳng thức chẳng chẳng thức. Chẳng qua chẳng chẳng qua. Chẳng đồng phận chẳng dị phận. Chẳng có chẳng không có. Chẳng đắc chẳng bất đắc. Chẳng hiện quán chẳng chẳng hiện quán. Chẳng tác chứng chẳng chẳng tác chứng. Chẳng thông đạt chẳng chẳng thông đạt. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đối tất cả chẳng vì các thứ sự việc đây thảy mà xuất hiện ra trước.

Lại nữa. Thiện Dũng Mãnh! Như người trong mộng nói mộng đã thấy các thứ tự tánh. Đã nói tự tánh cảnh mộng như thế đều vô sở hữu. Vì cớ sao? Thiện Dũng Mãnh! Mộng hãy chẳng có, huống có tự tánh cảnh mộng khá nói được! Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa dù giả nói có các thứ tự tánh, mà Bát nhã Ba la mật đa đây thật không tự tánh khá tuyên nói được. Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Như mộng chẳng vì chỉ rõ các pháp mà hiện tại tiền. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa cũng lại chẳng vì chỉ rõ các pháp mà hiện tại tiền.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Ví như huyễn sĩ nói đã thấy các thứ tự tánh của huyễn. Đã nói tự tánh cảnh huyễn như thế đều vô sở hữu. Vì cớ sao? Thiện Dũng Mãnh! Huyễn hãy chẳng có, huống có tự tánh cảnh huyễn khá nói được! Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa dù giả nói có các thứ tự tánh, mà Bát nhã Ba la mật đa đây thật không tự tánh khá tuyên nói được. Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Như huyễn chẳng vì sanh khởi các pháp mà hiện tại tiền. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa cũng lại chẳng vì sanh khởi các pháp mà hiện tại tiền.

Lại nữa. Thiện Dũng Mãnh! Như người sáng bóng tuyên nói các thứ tự tánh sáng bóng. Đã nói tự tánh sáng bóng như thế đều vô sở hữu. Vì cớ sao? Thiện Dũng Mãnh! Bóng hãy chẳng có, huống có tự tánh sáng bóng khá nói được! Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa dù giả nói có các thứ tự tánh, mà Bát nhã Ba la mật đa đây thật không tự tánh khá tuyên nói được. Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Như bóng chẳng vì chỉ rõ các pháp mà hiện tại tiền. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa cũng lại chẳng vì chỉ rõ các pháp mà hiện tại tiền.

Lại nữa. Thiện Dũng Mãnh! Như người ánh nắng tuyên nói các thứ tự tánh ánh nắng. Đã nói tự tánh ánh nắng đều vô sở hữu. Vì cớ sao? Thiện Dũng Mãnh! Nắng hãy chẳng có, huống có tự tánh ánh nắng khá nói được! Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa dù giả nói có các thứ tự tánh, mà Bát nhã Ba la mật đa đây thật không tự tánh khá tuyên nói được. Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Như nắng chẳng vì chỉ rõ các pháp mà hiện tại tiền. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa cũng lại chẳng vì chỉ rõ các pháp mà hiện tại tiền.

Lại nữa. Thiện Dũng Mãnh! Như người đứng ở trong hang núi thảy nghe tiếng hang vang, trọn không thấy đâu, hoặc khi tự nói lại nghe tiếng ấy. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa dù có đã nghe các thứ văn cú, mà pháp đã nghe trọng không tự tánh. Chỉ trừ khi nói có thể nghe hiểu. Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Như vang chẳng vì chỉ rõ các pháp mà hiện tại tiền. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa cũng lại chẳng vì chỉ rõ các pháp mà hiện tại tiền.

Lại nữa. Thiện Dũng Mãnh! Ví như có người thấy các bọt nước bèn nói các thứ tự tánh nhóm bọt. Đã nói tự tánh nhóm bọt như thế, hoặc trong hoặc ngoài trọn bất khả đắc. Vì cớ sao? Thiện Dũng Mãnh! Nhóm bọt đã nói hãy chẳng thật có, huống có tự tánh mà khá tuyên nói được! Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa dù giả nói có các thứ tự tánh, mà Bát nhã Ba la mật đa đây thật không tự tánh khá tuyên nói được. Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Như bọt chẳng vì sanh khởi các pháp mà hiện tại tiền. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa cũng lại chẳng vì sanh khởi các pháp mà hiện tại tiền.

Lại nữa. Thiện Dũng Mãnh! Ví như có người thấy khởi bọt nổi bèn nói các thứ tự tánh bọt nổi. Đã nói tự tánh bọt nổi như thế trọn vô sở hữu. Vì cớ sao? Thiện Dũng Mãnh! Bọt nổi đã nói hãy chẳng thật có, huống có tự tánh tuyên nói được! Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa dù giả nói có các thứ tự tánh, mà Bát nhã Ba la mật đa đây thật không tự tánh khá tuyên nói được. Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Như bọt chẳng vì sanh khởi các pháp mà hiện tại tiền. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa cũng lại chẳng vì sanh khởi các pháp mà hiện tại tiền.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Như người bóc lột cây chuối để tìm chất lõi, mặc dù chẳng thể được mà có dụng bẹ chuối. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa dù không chơn thật mà có dụng nói phô.

Lại nữa. Thiện Dũng Mãnh! Ví như có người thấy vì muốn chỉ rõ thái hư không, nên dù có nói ra mà thái hư không chẳng thể chỉ rõ được. Như vậy, vì muốn chỉ rõ Bát nhã Ba la mật đa dù có nói ra mà Bát nhã Ba la mật đa chẳng thể chỉ rõ.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Như thái hư không, dù đem các thứ lời nói để chỉ rõ, mà thái hư không không pháp chơn thật khá chỉ rõ được. Như vậy, dù đem các thứ lời nói để chỉ rõ Bát nhã Ba la mật đa mà Bát nhã Ba la mật đa đây không pháp chơn thật khá chỉ rõ được.

Lại nữa. Thiện Dũng Mãnh! Ví như bóng sáng dù khá nói rõ, mà không thật pháp khiến nắm lấy được. Mặc dù không nắm lấy được mà có dụng soi rõ. Như vậy Bát nhã Ba la mật đa tuy nương văn cú nói rõ các thứ mà không thật pháp khá khiến nắm lấy. Dù không nắm lấy được mà soi rõ các pháp.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Như ngọc mạt ni tuy có ánh sáng lớn, mà ánh sáng ấy không trong ngoài khá được. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa dù năng soi sáng tất cả pháp tánh, mà trong ngoài ấy trọn chẳng thể được.

Lại nữa, Thiện Dũng Mãnh! Ví như sáng đèn, tuy chẳng tạm dừng mà năng soi rõ, khiến kẻ có mắt xem thấy các sắc. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa dù đối các pháp trọn không chỗ dừng mà năng soi rõ, khiến các Thánh giả thấy thật tánh của các pháp.

Bấy giờ, Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác rất lạ. Tuy nói Bát nhã Ba la mật đa, mà nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử: Như vậy, như vậy. Như ngươi vừa nói. Ta nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Năm uẩn chẳng viên thành thật, nên Ta nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật. Mười hai xứ, mười tám giới cũng chẳng viên thành thật, nên Ta nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật.

Xá Lợi Tử! Vô minh chẳng viên thành thật, nên Ta nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não cũng chẳng viên thành thật, nên Ta nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật

Xá Lợi Tử! Thường vô thường, vui khổ, ngã vô ngã, tịnh bất tịnh, vắng lặng chẳng vắng lặng, điên đảo chẳng điên đảo, các che, kiến hành, thêm ích tổn giảm, sanh diệt trụ dị, nhóm khởi ẩn mất chẳng viên thành thật, nên Ta nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật.

Xá Lợi Tử! Ngã, hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bổ đặc già la, ý sanh, nho đồng, tác giả, khiến tác giả, khởi giả, đẳng khởi giả, thọ giả, khiến thọ giả, tri giả, khiến tri giả, kiến giả, khiến kiến giả chẳng viên thành thật, nên Ta nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật.

Xá Lợi Tử! Pháp chắc thật hư dối, đi qua trở lại, thấy có thấy không, trong ngoài thảy chẳng viên thành thật, nên Ta nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật.

Xá Lợi Tử! Địa thủy hỏa phong không thức giới; Dục, Sắc, Vô sắc giới, hũu tình giới, pháp giới chẳng viên thành thật, nên Ta nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật.

Xá Lợi Tử! Nghiệp, dị thục quả, nhân duyên, đoạn thường, ba đời ba thời chẳng viên thành thật, nên Ta nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật.

Xá Lợi Tử! Bố thí keo kiết, trì giới phạm giới, an nhẫn giận dữ, tinh tiến lười biếng, tĩnh lự tán loạn, diệu huệ ác huệ, tâm ý thức không hở chết sống, tạp nhiễm thanh tịnh chẳng viên thành thật, nên Ta nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật.

Xá Lợi Tử! Niệm trụ, chánh đoạn, thần túc, căn, lực, giác chi, đạo chi, khổ tập diệt đạo, tĩnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng chí, vô lượng thần thông, không, vô tướng, vô nguyện chẳng viên thành thật, nên Ta nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật.

Xá Lợi Tử! Thiện phi thiện, hữu lậu vô lậu, thế gian xuất thế gian, hữu tội vô tội, hữu vi vô vi, hữu ký vô ký, đen trắng, đen trắng trái nhau, sở nhiếp liệt trung diệu, tham sân si chẳng viên thành thật, nên Ta nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật.

Xá Lợi Tử! Thấy nghe hay biết, đặc chấp, an trụ, tầm tứ, sở duyên, dối nịnh, ganh ghét, xan tham, hòa hợp hai tướng, vô sanh vô tác, chỉ quán, minh giải, tận ly nhiễm diệt, vứt bỏ các nương, thế tục, thắng nghĩa, chẳng viên thành thật, nên Ta nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật.

Xá Lợi Tử! Pháp bậc Thanh văn, pháp bậc Độc giác, Nhất thiết trí trí, vô trước trí, tự nhiên trí, vô đẳng đẳng trí, Bồ tát đại nguyện, Thanh văn viên mãn, Độc giác viên mãn, vô lượng vô biên vô đẳng đẳng, nhất thiết pháp trí, nhất thiết pháp như thật vô kiến, nhất thiết pháp trí kiến chẳng viên thành thật, nên Ta nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật.

Xá Lợi Tử! Chơn thật mát mẻ, vắng lặng, cực vắng lặng, rất cực vắng lặng chẳng viên thành thật, nên Ta nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật.

Xá Lợi Tử! Thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, tướng hảo viên mãn, các lực vô úy, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng viên thành thật, nên Ta nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật.

Xá Lợi Tử! Niết bàn cho đến tất cả pháp hoặc thiện hoặc phi thiện thảy chẳng viên thành thật, nên Ta nói Bát nhã Ba la mật đa chẳng viên thành thật.

Xá Lợi Tử! Như thái hư không vô sắc vô kiến, vô đối vô tánh chẳng viên thành thật. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa vô sắc vô kiến, vô đối vô tánh chẳng viên thành thật.

Xá Lợi Tử! Ví như cái cầu vồng mống, tuy có các thứ sắc đẹp hiển hiện mà không một thật. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa mặc dù nương các thứ ngôn tướng chỉ rõ, mà bị chỉ rõ không có tánh khá được.

Xá Lợi Tử! Ví như hư không, tuy dùng các thứ tấc thước đo lường, mà chưa từng thấy có chừng năm ngón tay là viên thành thật. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa mặc dù nương các thứ ngôn tướng chỉ rõ, mà chưa từng thấy có chút tự thể là viên thành thật.

Khi ấy, Xá Lợi Tử thì thưa Phật rằng: Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là khó thấy! Phật nói: Như vậy, vì kẻ năng thấy chẳng thể được vậy.

Xá Lợi Tử nói: Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là khó giác! Phật nói: Như vậy, vì kẻ năng giác chẳng thể được vậy.

Xá Lợi Tử nói: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng thể chỉ rõ! Phật nói: Như vậy, vì pháp năng chỉ rõ chẳng thể được vậy.

Xá Lợi Tử nói: Bát nhã Ba la mật đa như thế không thể chỉ rõ được! Phật nói: Như vậy, vì chẳng phải pháp chỉ ra hiện tại tiền vậy.

Xá Lợi Tử nói: Bát nhã Ba la mật đa như thế vô tánh làm tánh.

Phật nói: Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm lấy vô tánh của uẩn, xứ, giới, duyên khởi mà làm tự tánh vậy. Lấy vô tánh của các điên đảo, các che, kiến thú, ái hành mà làm tự tánh vậy. Lấy vô tánh của ngã, hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bổ đặc già la, ý sanh, nho đồng, tác giả, khiến tác giả, khởi giả, đẳng khởi giả, thọ giả, khiến thọ giả, tri giả, khiến tri giả, kiến giả, khiến kiến giả mà làm tự tánh vậy. Lấy vô tánh của địa thủy hỏa phong không thức giới mà làm tự tánh vậy. Lấy vô tánh của hữu tình giới, pháp giới mà làm tự tánh vậy. Lấy vô tánh của cõi Dục, Sắc, Vô sắc mà làm tự tánh vậy. Lấy vô tánh của bố thí keo kiết, trì giới phạm giới, an nhẫn giận dữ, tinh tiến lười biếng, tĩnh lự tán loạn, diệu huệ ác huệ mà làm tự tánh vậy.

Lấy vô tánh của Bồ đề phần pháp, thánh đế, chỉ quán, vô lượng thần thông, tĩnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng chí, minh thoát mà làm tự tánh vậy. Lấy vô tánh của tận ly nhiễm diệt mà làm tự tánh vậy. Lấy vô tánh của vô sanh trí, diệt trí, Niết bàn mà làm tự tánh vậy. Lấy vô tánh của bậc Thanh văn, bậc Độc giác, bậc Phật, thế tục trí kiến, thắng nghĩa trí kiến và vô phước trí, Nhất thiết trí trí mà làm tự tánh vậy.

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì thành xong pháp diệt hoại vậy mà hiện tại tiền.

Phật dạy: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng vì thành xong pháp sanh khởi vậy, chẳng vì hoại diệt pháp vô ngã vậy mà hiện tại tiền.

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì duyên pháp làm phương tiện vậy mà hiện tại tiền.

Phật dạy: Như vậy. Vì tất cả pháp chẳng phải sở duyên, nên không pháp như thế khá làm sở duyên phát khởi Bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế đối tất cả pháp chẳng vì thêm bớt mà hiện tại tiền.

Phật dạy: Như vậy. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá thêm bớt vậy

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì vượt khỏi tất cả pháp vậy mà hiện tại tiền.

Phật dạy: Như vậy. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá vượt khỏi vậy

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì tổn ích tất cả pháp vậy mà hiện tại tiền.

Phật dạy: Như vậy. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá tổn ích vậy

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì hợp lìa tất cả pháp vậy mà hiện tại tiền.

Phật dạy: Như vậy. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá hợp lìa vậy

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp mang đi điều phục mà hiện tại tiền.

Phật dạy: Như vậy. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá mang đi được mà điều phục vậy

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp làm ơn oán vậy mà hiện tại tiền.

Phật dạy: Như vậy. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá mà khá đối kia làm ơn oán vậy

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp có khởi chẳng khởi mà hiện tại tiền.

Phật dạy: Như vậy. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá mà khá sanh khởi chẳng sanh khởi vậy

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp có chút tương ưng chẳng tương ưng vậy mà hiện tại tiền.

Phật dạy: Như vậy. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá cùng tương ưng chẳng tương ưng vậy

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp có chút chung trụ chăng chung trụ vậy mà hiện tại tiền.

Phật dạy: Như vậy. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá cùng chung trụ chẳng chung trụ vậy

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp có chỗ sanh khởi chẳng sanh khởi vậy mà hiện tại tiền.

Phật dạy: Như vậy. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá khiến sanh khởi chẳng sanh khởi vậy

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp có sở trôi lăn chẳng trôi lăn vậy mà hiện tại tiền.

Phật dạy: Như vậy. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá khiến trôi lăn chẳng trôi lăn vậy

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì chút pháp làm dụng làm cụ mà hiện tại tiền.

Phật dạy: Như vậy. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy chút pháp mà khá vì kia làm dụng làm cụ hiện tại tiền vậy

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp chứng tánh bình đẳng tánh chẳng bình đẳng mà hiện tại tiền.

Phật dạy: Như vậy. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy chút pháp khá chứng bình đẳng chẳng bình đẳng vậy

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp có lấy bỏ vậy mà hiện tại tiền.

Phật dạy: Như vậy. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá lấy bỏ vậy

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp có sở tác vậy mà hiện tại tiền.

Phật dạy: Như vậy. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp mà khá đối kia có sở tác vậy.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu.

Phật nói: Như vậy. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Các uẩn xứ giới thẳm sâu nên Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu Các nhánh duyên khởi thẳm sâu nên Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu.

Điên đảo, năm che, kiến thú, ái hành thẳm sâu nên Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu. Ngã, hữu tình thảy thẳm sâu nên Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu. Hý luận chẳng hý luận thẳm sâu nên Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu.

Bố thí keo kiết, trì giới phạm giới, an nhẫn giận dữ, tinh tiến lười biếng, tĩnh lự tán loạn, diệu huệ ác huệ thẳm sâu nên Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu.

Niệm trụ, chánh đoạn, thần túc, căn, lực, giác chi, đạo chi thẳm sâu nên Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu. Khổ tập diệt đạo, giải thoát trí kiến thẳm sâu nên Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu.

Quá khứ vị lai hiện tại ba đời bình đẳng thẳm sâu nên Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu. Các lực vô úy, mười tám pháp Phật bất cộng thảy thẳm sâu nên Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu. Vô lượng thần thông thẳm sâu nên Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu.

Trí không chấp mắc ba đời, trí tận tất cả Phật pháp, trí vô sanh, trí diệt, trí vô tác, trí lìa nhiễm thẳm sâu nên Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu. Trí các ngăn che thẳm sâu nên Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Ví như biển cả sâu rộng vô lượng, Bát nhã Ba la mật đa sâu rộng vô lượng. Nói sâu rộng ấy là sở chứng công đức vô biên vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Ví như biển cả là chỗ chứa nhóm báu lớn nhiều các thứ báu, Bát nhã Ba la mật đa như thế chứa nhóm vô lượng vô biên ngọc báu Đại pháp các thứ Pháp bảo.

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì chỉ rõ tất cả pháp vậy mà hiện tại tiền

Phật dạy: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy chút pháp khá chỉ rõ vậy mà hiện tại tiền.

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp có trí không trí mà hiện tại tiền

Phật dạy: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy chút pháp khá gọi có trí và không trí vậy.

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp có hộ tàng vậy mà hiện tại tiền

Phật dạy: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá hộ tàng vậy.

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp có sở nhiếp thọ mà hiện tại tiền

Phật dạy: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá nhiếp thọ vậy.

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp có chỗ nương dựa mà hiện tại tiền

Phật dạy: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá làm nương dựa.

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp có chấp tàng vậy mà hiện tại tiền

Phật dạy: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá chấp tàng vậy.

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp có sở chấp vậy mà hiện tại tiền

Phật dạy: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá sanh chấp vậy.

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp có chỗ trước vậy mà hiện tại tiền

Phật dạy: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá sanh trước vậy.

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp có chỗ trụ vậy mà hiện tại tiền

Phật dạy: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá trụ chung vậy.

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp có nối có dứt mà hiện tại tiền

Phật dạy: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá nối dứt vậy.

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp khởi tham sân si, lìa tham sân si vậy mà hiện tại tiền

Phật dạy: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp là tham sân si, lìa tham sân si vậy.

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp khởi năng tri giả và khiến tri giả mà hiện tại tiền

Phật dạy: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khởi năng tri giả và khiến tri giả vậy.

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp biết rõ bản tánh chẳng phải bản tánh vậy mà hiện tại tiền

Phật dạy: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá biết bản tánh chẳng phải bản tánh vậy.

Xá Lợi Tử thưa: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng vì đối pháp có thanh tịnh vậy mà hiện tại tiền

Phật dạy: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá thanh tịnh vậy.

Khi ấy, Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm bản tánh thanh tịnh.

Phật nói: Như vậy. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Các uẩn xứ giới bản tánh thanh tịnh, nên Bát nhã Ba la mật đa như thế bản tánh thanh tịnh Ngã, hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bổ đặc già la, ý sanh, nho đồng, tác giả, khiến tác giả, khởi giả, đẳng khởi giả, thọ giả, khiến thọ giả, tri giả, khiến tri giả, kiến giả, bản tánh thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa như thế bản tánh thanh tịnh

Đoạn thường, biên vô biên bản tánh thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa như thế bản tánh thanh tịnh

Bố thí, tịnh giới an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã bản tánh thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa như thế bản tánh thanh tịnh

Niệm trụ, chánh đoạn, thần túc, căn, lực, giác chi, đạo chi, tĩnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng chí, từ bi hỷ xả bản tánh thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa như thế bản tánh thanh tịnh

Các không điên đảo, khổ tập diệt đạo, thần thông, Thánh đạo, Thanh văn địa, Độc giác địa, Phật địa, Phật Pháp Tăng bảo, pháp Thanh văn thừa, pháp Độc giác thừa, pháp Bồ tát thừa, giải thoát, giải thoát trí kiến, Niết bản bản tánh thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa như thế bản tánh thanh tịnh

Pháp quá khứ vị lai hiện tại, vô trước trí kiến, mười tám pháp Phật bất cộng thảy bản tánh thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa như thế bản tánh thanh tịnh

Cõi Dục, Sắc, Vô sắc, địa thủy hỏa phong không thức giới, hữu tình giới, pháp giới bản tánh thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa như thế bản tánh thanh tịnh

Xá Lợi Tử nói: Bát nhã Ba la mật đa như thế không sắc, không thấy, không chỗ đối ngại. Phật nói: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy chút pháp có sắc có thấy có chỗ đối ngại.

Xá Lợi Tử nói: Bát nhã Ba la mật đa như thế không sở tạo tác. Phật nói: Như vậy, kẻ năng tạo tác bất khả đắc vậy.

Xá Lợi Tử nói: Bát nhã Ba la mật đa như thế không sở thú hướng tới. Phật nói: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá thú hướng tới vậy.

Xá Lợi Tử nói: Bát nhã Ba la mật đa như thế chẳng thể thi thiết. Phật nói: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá thi thiết vậy.

Xá Lợi Tử nói: Bát nhã Ba la mật đa như thế tức là chẳng cộng. Phật nói: Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy có pháp khá cùng cộng vậy.

Xá Lợi Tử nói: Bát nhã Ba la mật đa như thế tức là vô tướng. Phật nói: Như vậy, vì tướng các pháp bất khả đắc vậy.

Xá Lợi Tử nói: Bát nhã Ba la mật đa như thế không sở soi rõ. Phật nói: Như vậy, vì năng sở soi rõ bất khả đắc vậy.

Xá Lợi Tử nói: Bát nhã Ba la mật đa như thế tức là vô biên.

Phật nói: Như vậy. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Các uẩn xứ giới vô biên nên Bát nhã Ba la mật đa cũng vô biên. Duyên khởi, điên đảo, kiến thú, ái hành, tham sân si thảy vô biên nên Bát nhã Ba la mật đa cũng vô biên. Đoạn thường, thời trước thời sau thời giữa vô biên nên Bát nhã Ba la mật đa cũng vô biên.

Bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã vô biên nên bát nhã Ba la mật đa cũng vô biên. Niệm trụ chánh đoạn, thần túc, căn, lực, giác chi, đạo chi, không điên đảo vô biên nên Bát nhã Ba la mật đa cũng vô biên.

Tĩnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng chí, sở duyên, minh thoát, giải thoát trí kiến vô biên, nên Bát nhã Ba la mật đa cũng vô biên.

Ngã, hữu tình thảy, cõi Dục Sắc Vô sắc, vô lượng thần thông, các che, quá khứ vị lai hiện tại trí kiến, vô trước trí kiến, địa thủy hỏa phong không thức giới, hữu tình giới, pháp giới thảy vô biên, nên Bát nhã Ba la mật đa cũng vô biên.

Xá Lợi Tử! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm ngằn trước giữa sau đều bất khả đắc, đối tất cả pháp cũng vô sở đắc.

Xá Lợi Tử! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm không ngằn mé. Xá Lợi Tử! Như thái hư không ngằn mé bất khả đắc. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa ngằn mé cũng bất khả đắc.

Xá Lợi Tử! Như địa thủy hỏa phong không thức giới ngằn mé bất khả đắc. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa ngằn mé cũng bất khả đắc.

Xá Lợi Tử! Phải biết Bát nhã Ba la mật đa ngôi trước giữa sau đều không ngằn mé, cũng không phương cõi.

Xá Lợi Tử! Các uẩn xứ giới, duyên khởi, điên đảo, các che, kiến thú, ái hành, tham sân si, ngã hữu tình thảy, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã, Bồ đề phần pháp, tĩnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng chí, khổ tập diệt đạo, vô lượng thần thông, minh thoát, giải thoát trí kiến, các pháp dị sanh, pháp Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Phật và các pháp môn khác không ngằn mé, nên phải biết Bát nhã Ba la mật đa cũng không ngằn mé.

Xá Lợi Tử! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm ngằn bất khả đắc nên gọi không ngằn, mé bất khả đắc nên gọi không mé. Xá Lợi Tử! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm vì không ngằn nên nói gọi không mé, vì không mé nên nói gọi không ngằn.

Xá Lợi Tử! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm tánh ngã tánh lấy bất khả đắc nên phải nói gọi không ngằn không mé.

Xá Lợi Tử! Bởi tất cả pháp không ngằn mé nên phải biết Bát nhã Ba la mật đa cũng không ngằn mé. Bởi thái hư không không ngằn mé nên phải biết các pháp cũng không ngằn mé.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,298,510