Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 557. Hội thứ năm Phẩm Bảo Tháp thứ 2. Hội thứ năm Phẩm Thần Chú thứ 4

25/04/201316:34(Xem: 16870)
Quyển Thứ 557. Hội thứ năm Phẩm Bảo Tháp thứ 2. Hội thứ năm Phẩm Thần Chú thứ 4

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 23

Quyển Thứ 557
Hội thứ năm Phẩm Bảo Tháp thứ 2
Hội thứ năm Phẩm Thần Chú thứ 4

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, trong chúng Thiên Đế Thích thảy chư Thiên cõi Dục, Đại Phạm vương thảy chư Thiên cõi Sắc và các thần tiên vui mừng nhảy nhót, đồng thời ba phen cao tiếng xướng rằng: Lạ thay, lạ thay! Pháp tánh thâm diệu! Như Lai ra đời dùng sức thần thông gia bị Thiện Hiện thảy tuyên nói khai chỉ. Nếu các Bồ tát chẳng lìa Bát nhã Ba la mật đa, chúng tôi đối kia cung kính cúng dường như Phật Thế Tôn!

Bấy giờ, Phật bảo chư Thiên thảy rằng: Như vậy, như vậy. Nếu các Bồ tát chẳng lìa Bát nhã Ba la mật đa, chư Thiên các ngươi đều nên cúng dường như Phật Thế Tôn.

Chư Thiên phải biết: Ta ở thuở xưa đối Phật Nhiên Đăng, đầu đường ngã tư nơi Vương đô Liên Hoa, thấy Phật Nhiên Đăng dâng năm cọng hoa trải tóc che bùn, nghe Chánh pháp yếu, chẳng lìa Bát nhã Ba la mật đa. Khi ấy, Như Lai kia trao ký cho Ta: “Ngươi ở đời sau qua vô số kiếp sẽ thành Như Lai, hiệu là Năng Tịch, tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa làm nhiêu ích lớn cho các hữu tình”.

Khi đó chư Thiên đồng thưa Phật rằng: Thế Tôn! Rất lạ. Thiện Hiện! Hiếm có. Bát nhã Ba la mật đa như thế đủ oai thần lớn khiến các Bồ tát mau dẫn nhiếp được Nhất thiết trí trí.

Bấy giờ, Thế Tôn biết chư Thiên bốn chúng vân tập đồng làm minh chứng, tức bèn cố mạng Thiên Đế Thích rằng: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân năng đối Bát nhã Ba la mật đa chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, hoặc lại vì người biên chép giải nói. Ma và quyến thuộc, người phi người thảy rình tìm chỗ dở trọn chẳng năng được, tai hoạnh tật dịch đều chẳng hại được. Nếu các Thiên tử kẻ đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác mà chưa khéo lóng nghe thọ trì đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, đều nên đối tới chỗ thiện nam tử thiện nữ nhân này chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng cho rất thông lanh, chuyển vì người nói.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân năng đối Bát nhã Ba la mật đa chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu tập, suy gẫm đúng lý, hoặc lại vì người biên chép giải nói. Nếu ở nhà trống đồng nội đường hiểm và chỗ nguy nan, chư Thiên, Thiên thần thường đến ủng hộ khiến không kinh sợ.

Khi bốn Đại Thiên vương và Thiên Đế Thích, Phạm Thiên vương thảy, chấp tay cung kính đồng thưa Phật rằng: Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân năng đối Bát nhã Ba la mật đa chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy gẫm đúng lý, hoặc lại vì người biên chép giải nói, chúng tôi và quyến thuộc thường theo giữ hộ, chẳng cho tất cả tai hoạnh xâm hại.

Khi ấy, Thiên Đế Thích lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Rất lạ. Bạch Thiện Thệ! Hiếm có. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này phụng thờ Bát nhã Ba la mật đa, nhiếp thọ công đức hiện pháp như thế.

Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa thời đủ nhiếp thọ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa?

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân năng đối Bát nhã Ba la mật đa chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy gẫm đúng lý, hoặc lại vì người biên chép giải nói chỗ được công đức, ngươi nên nghe kỹ rất khéo tác ý, sẽ vì ngươi nói.

Thiên Đế Thích thưa: Dạ xin nói cho, chúng tôi muốn nghe.

Phật nói: Kiều Thi Ca! Nếu có các ngoại đạo, Phạm chí, hoặc các ác ma, hoặc bè lũ ma, hoặc có kẻ bạo ác tăng thượng mạn khác muốn làm các thứ sự việc chẳng nhiêu ích, kia vừa dấy lòng tự gặp ương họa dần sẽ tiêu diệt, chẳng quả sở nguyện. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này năng đối Bát nhã Ba la mật đa chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy gẫm đúng lý, hoặc lại vì người biên chép giải nói, lẽ vậy năng khiến kẻ khởi ác tâm tự gặp tương họa chẳng quả sở nguyện.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này thờ phụng Bát nhã Ba la mật đa đã được công đức thắng lợi như thể thảy. Như có thuốc thần diệu tên là Mạt kỳ, oai thế thuốc này năng tiêu trừ các độc. Thuốc hay như thế tùy ở chỗ nào, các loại độc trùng chẳng thể lại gần được. Khi có rắn độc lớn đói đi tìm ăn gặp thấy sinh loại muốn mổ nuốt đó, loài kia sợ chết chạy tới thuốc diệu, rắn nghe hơi thuốc liền chạy trở lui.

Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Diệu được như thế đủ thế lực lớn năng ích cho thân mạng sống, tiêu trừ các độc. Phải biết Bát nhã Ba la mật đa đủ thế lực lớn cũng lại như vậy. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy gẫm đúng lý, hoặc lại vì người biên chép giải nói. Các ác nhân thảy muốn đối chỗ kia làm chẳng nhiêu ích tất phải tiêu diệt không làm gì được, vì oai thần Bát nhã năng xô kia vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này được bốn Đại Thiên vương và các Thiên chúng cùng các thần tiên thường đến ủng hộ, chẳng cho tất cả tai hoạnh xâm hại. Chư Phật Bồ tát cũng thường hộ niệm, sở cầu đúng pháp không chẳng đầy đủ. Lời nói oai nghiêm nghe đều kính thọ, phát lời xứng lượng, nói chẳng ồn tạp, bền thờ bạn lành, rất biết đền ơn, chẳng bị tham ganh giận hờn che não nịnh gạt kiêu thảy ngăn che nơi tâm.

Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này nhờ oai lực Bát nhã điều phục thân tâm, khiến kia xa lìa tham sân si thảy tùy miên ràng buộc. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này đủ nhớ chính biết từ bi hỷ xả, thường khởi nghĩ này: “Ta chẳng nên theo thế lực tham lam, phá giới, giận dữ, lười nhác, tán loạn, ngu si mà chuyển. Nếu theo kia chuyển thời ta chẳng thành tựu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã, nghiêm tịnh sắc thân hãy chẳng thể được, huống được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên ta chẳng nên theo thế lực kia chuyển”. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này nhờ suy nghĩ đây thường được chánh niệm, các ác phiền não chẳng che nơi tâm.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân năng đối Bát nhã Ba la mật đa chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy gẫm đúng lý, hoặc lại vì người biên chép giải nói; được công đức thắng lợi như thế thảy.

Khi ấy, Thiên Đế Thích lại thưa Phật rằng: Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là hiếm có, năng điều phục Bồ tát khiến lìa cao tâm, hồi hướng sở cầu Nhất thiết trí trí.

Bấy giờ, Phật hỏi Thiên Đế Thích rằng: Sao là Bát nhã Ba la mật đa rất là hiếm có, năng điều phục Bồ tát khiến lìa cao tâm, hồi hướng sở cầu Nhất thiết trí trí?

Thiên Đế Thích thưa: Nếu các Bồ tát chẳng nương Bát nhã Ba la mật đa, không phương tiện khéo léo nên dù tu các thiện mà khởi cao tâm, chẳng thể hồi hướng sở cầu Nhất thiết trí trí. Nếu các Bồ tát nương được Bát nhã Ba la mật đa, có phương tiện khéo léo nên sở tu các thiện dẹp được cao tâm, hồi hướng sở cầu Nhất thiết trí trí.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói.

Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân năng đối Bát nhã Ba la mật đa chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, chẳng bị tất cả tai hoạnh xâm hại. Nếu khi ở quân ngũ giao khấu chiến trận chăm lòng niệm tụng Bát nhã Ba la mật đa như thế, đối các hữu tình từ bi hộ niệm, chẳng bị dao gậy làm thương sát, sở đối oán địch đều khởi từ tâm. Nếu khởi ác tâm tự nhiên lui bại. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này nếu ở quân trận bị thương dao tên giết thân mất mạng, quyết không lẽ ấy. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba la mật đa như thế là Đại thần chú, là Vô thượng chú. Nếu năng đối với đây tinh siêng tu học, tự chẳng bị hại, người chẳng bị hại, hai đều chẳng hại, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Do đây được Nhất thiết trí trí, quán loại hữu tình tâm hành sai khác, tùy nghi quay xe Vô thượng pháp, khiến cho như nói mà tu được lợi ích lớn.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chép Bát nhã Ba la mật đa an để chỗ thanh tịnh cúng dường cung kính, hoặc lại tinh siêng thọ trì đọc tụng, thời người phi người thảy muốn tìm chỗ dở trọn chẳng thể được, chỉ trừ ác nghiệp đời trước phải chịu.

Kiều Thi Ca! Ví như có người hoặc lại bàng sanh vào viện cội Bồ đề hoặc đến bên viện kia, người phi người thảy chẳng thể làm thương hại được. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Chư Phật ba đời đều ngồi chỗ ấy được Đại Bồ đề, cho các hữu tình đức không khiếp không sợ, không oán không hại, thân tâm an vui. Phải biết Bát nhã Ba la mật đa tùy ở chỗ nào cũng lại như thế, tất cả trời, rồng, a tố lạc thảy thường đến giữ hộ. Phải biết chỗ ấy tức chơn Bảo tháp, tất cả hữu tình đều nên kính lễ, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chẳng nên tạm bỏ. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì là chỗ về nương các hữu tình vậy.

Khi ấy, Thiên Đế Thích lại thưa Phật rằng: Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chép Bát nhã Ba la mật đa đây các thứ trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà vì cúng dường. Lại có các thiện nam tử thiện nữ nhân sau Phật Niết bàn khởi xây Bảo tháp nghiêm dồi bảy báu, hòm báu chứa đựng Thiết lợi la của Phật an để nơi trong, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, lại dùng các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà vì cúng dường. Hai sở được phước, sở nào nhiều hơn?

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Ta lại hỏi ngươi, cứ tùy ý đáp. Nơi ý hiểu sao? Như Lai đã được Nhất thiết trí trí, đã chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề và cái nhân chỗ nương, nương đạo pháp nào tu học mà được?

Thiên Đế Thích thưa: Đều nương Bát nhã Ba la mật đa tu học mà được.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Kiều Thi Ca! Chẳng được thân tướng hảo nên nói gọi Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, mà cần do chứng được Nhất thiết trí trí mới gọi Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác.

Kiều Thi Ca! Như Lai đã được Nhất thiết trí trí cần do Bát nhã Ba la mật đa làm nhân nên khởi. Thân Phật tướng hảo chỉ là chỗ nương. Nếu chẳng nương dựa thân Phật tướng hảo không do đâu mà khởi. Vậy nên, Bát nhã Ba la mật đa chính là nhân sanh Nhất thiết trí trí, muốn khiến trí này hiện tiền nối nhau, nên lại phải tu nhóm thân Phật tướng hảo. Do duyên cớ đây sau Ta Niết bàn, các trời, rồng, thần, người, phi người thảy cúng dường cung kính Thiết lợi la của Ta.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chép Bát nhã Ba la mật đa đây, trang nghiêm các thứ, thọ trì đọc tụng, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng,cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thời là cúng dường Nhất thiết trí trí và thân Phật tướng hảo làm chỗ nương dựa, cùng Phật Thiết lợi la sau Niết bàn. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Vì Nhất thiết trí trí và thân tướng hảo cùng Thiết lợi la đều lấy Bát nhã Ba la mật đa làm căn bản vậy. Vì vậy nên, Kiều Thi Ca! Chép Bát nhã Ba la mật đa đây, trang nghiêm các thứ, cúng dường cung kính, chỗ được nhóm phước hơn phước dùng bảy báu khởi Bảo tháp cúng dường Thiết lợi la của Như Lai.

Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Cúng dường Bát nhã Ba la mật đa thời là cúng dường Nhất thiết trí trí, thân Phật tướng hảo, Thiết lợi la vậy.

Khi ấy, Thiên Đế Thích bèn thưa Phật rằng: Ngươi châu Thiệm Bộ đối Bát nhã Ba la mật đa chẳng hay biên chép thọ trì đọc tụng, cung kính cúng dường. Kia đâu chẳng biết công đức thắng lợi nói như thế?

Bấy giờ, Phật bảo: Kiều Thi Ca! Ta lại hỏi ngươi, sẽ tùy ý đáp. Nơi ý hiểu sao? Trong châu Thiệm Bộ có bấy nhiêu người thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chứng tịnh? Có bấy nhiêu người được quả Dự lưu cho đến quả A la hán? Có bấy nhiêu người phát tâm định tới Độc giác Bồ đề? Có bấy nhiêu người phát tâm định tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề?

Thiên Đế Thích thưa: Trong châu Thiệm Bộ có ít mấy người thành ba chứng tịnh, càng ít mấy người được quả Dự lưu cho đến quả A la hán, lại càng ít mấy người phát tâm định tới Độc giác Bồ đề, lại càng rất ít mấy người phát tâm định tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Phật nói: Kiều Thi Ca! Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Kiều Thi Ca! Trong châu Thiệm Bộ cực ít phần người phát tâm định tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đối trong, phần ít đã phát tâm rồi tinh siêng tu học, tới hạnh Bồ đề. Đối trong phần ít khi tinh siêng tu học hạnh Bồ đề đối Bát nhã Ba la mật đa đây hết lòng tín thọ. Ở trong phần ít hết lòng tín thọ rồi, tu hành Bát nhã Ba la mật đa. Ở trong phần ít đã tu hành rồi, lần hồi an trụ bậc chẳng quay lui. Ở trong phần ít trụ bậc đây rồi, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Kiều Thi Ca! Nếu các Bồ tát đã được an trụ bậc chẳng quay lui cầu chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mới năng hết lòng tín thọ Bát nhã, thọ trì đọc tụng, cung kính cúng dường, biên chép giải nói được.

Kiều Thi Ca! Vô lượng vô biên các loài hữu tình phát tâm Bồ đề, với trong hoặc một, hoặc hai, hoặc ba được trụ bậc Bồ tát chẳng quay lui, phần ít lui trụ Thanh văn Độc giác. Vậy nên, phải biết các thiện nam tử thảy phát tâm Bồ đề, tu hạnh Bồ tát, muốn trụ bậc Bồ tát chẳng quay lui, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề không bị lưu nạn, nên đối Bát nhã Ba la mật đa biên chép lóng nghe, thọ trì đọc tụng, cúng dường cung kính, vì người diễn nói. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Các Bồ tát đây nên khởi nghĩ này: Khi xưa Như Lai trụ ngôi Bồ tát thường siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa như thế, chúng ta cũng nên tinh siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa như thế, vì là Đại sư ta, ta theo kia học sẽ mãn sở nguyện.

Kiều Thi Ca! Tất cả Bồ tát hoặc Phật trụ đời hoặc sau Niết bàn thường nên nương dựa Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm tinh siêng tu học.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân đối các Như Lai sau vào Niết bàn, vì cúng dường Thiết lợi la Phật nên dùng bảy báu hạng tốt khởi xây Bảo tháp, các thứ ngọc quí nghiêm dồi lẫn lộn, lại đem các thứ tràng hoa trời đẹp cho đến đèn sáng hết nơi hình thọ cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nơi ý hiểu sao? Các thiện nam tử thiện nữ nhân đây do nhân duyên này được phước nhiều chăng?

Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Phật nói: Kiều Thi Ca! Có các thiện nam tử thiện nữ nhân chép Bát nhã Ba la mật đa đây trang nghiêm các báu, thọ trì đọc tụng, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này chỗ được công đức rất nhiều hơn trước vô lượng vô số.

Kiều Thi Ca! Thôi một việc này, nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân đối các Như Lai sau vào Niết bàn, vì cúng dường Thiết lợi la Phật nên dùng bảy báu hạng tốt khởi xây Bảo tháp, các thứ ngọc quí nghiêm dồi lẫn lộn. Như vậy đầy rẫy một châu Thiệm Bộ, hoặc bốn đại châu, hoặc cõi Tiểu thiên, hoặc cõi Trung thiên, hoặc lại cõi Tam thiên đại thiên, đều đem các tràng hoa trời đẹp cho đến đèn sáng, hết nơi hình thọ cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nơi ý hiểu sao? Các thiện nam tử thiện nữ nhân này do nhân duyên đây được phước nhiều chăng?

Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Phật nói: Kiều Thi Ca! Có các thiện nam tử thiện nữ nhân chép Bát nhã Ba la mật đa đây, trang nghiêm các báu, thọ trì đọc tụng, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này chỗ được nhóm phước rất nhiều hơn trước vô lượng vô số.

Kiều Thi Ca! Thôi việc như thế, giả sử các loại hữu tình thế giới Tam thiên đại thiên chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Mỗi mỗi người đây vì cúng dường Thiết lợi la Phật, đối các Như Lai sau vào Niết bàn, dùng bảy báu hạng tốt khởi xây Bảo tháp, các thứ ngọc quí nghiêm dồi lẫn lộn. Như thế mỗi mỗi đều đầy thế giới Tam thiên đại thiên, lại đem các thứ tràng hoa trời đẹp cho đến đèn sáng, hết nơi hình thọ cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nơi ý hiểu sao? Các hữu tình này nhờ nhân duyên đây được phước nhiều chăng?

Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Phật nói: Kiều Thi Ca! Có các thiện nam tử thiện nữ nhân chép Bát nhã Ba la mật đa đây, nghiêm dồi các báu, thọ trì đọc tụng, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này chỗ được công đức rất nhiều hơn trước vô lượng vô số.

Khi ấy, Thiên Đế Thích, bèn thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Như vậy. Bạch Thiện Thệ! Như vậy. Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, phải biết thời là cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Nhất thiết trí trí chư Phật quá khứ vị lai hiện tại.

Bạch Thế Tôn! Vả thôi việc này, giả sử tất cả hữu tình thế giới mười phương đều như số cát Căng già chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Mỗi mỗi người này vì cúng dường Thiết lợi la Phật, nên mỗi mỗi đối Như Lai sau vào Niết bàn dùng bảy báu hạng tốt khởi xây Bảo tháp, các thứ ngọc quí nghiêm dồi lẫn lộn. Mỗi mỗi như thế đều đầy thế giới chư Phật mười phương số cát Căng già. Lại đem các thứ tràng hoa trời đẹp cho đến đèn sáng, hoặc lâu một kiếp, hoặc một kiếp hơn cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Các hữu tình này nhờ nhân duyên đây chỗ được nhóm phước dù là vô lượng mà còn có thừa.

Các thiện nam tử thảy chép Bát nhã Ba la mật đa đây, trang nghiêm các báu, thọ trì đọc tụng, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen; chỗ được công đức rất nhiều hơn trước vô lượng vô số.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này cúng dường Bát nhã Ba la mật đa công đức căn lành vô lượng vô số chẳng thể xưng kể, chẳng thể nghĩ bàn. Sở dĩ vì sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm năng sanh Nhất thiết trí trí Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác năng sanh Thiết lợi la chư Phật vậy.

Vậy nên, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân năng chép Bát nhã Ba la mật đa, nghiêm dồi các báu, thọ trì đọc tụng, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen; chỗ được công đức đối trước đã xây Bảo tháp và phước cúng dường trăm bội là hơn, ngàn bội là hơn, cho đến cực số bội cũng lại là hơn.

HỘI THỨ NĂM
Phẩm THẦN CHÚ Thứ 4

Bấy giờ, bốn vạn Thiên tử trong chúng đồng thanh thưa Thiên Đế Thích rằng: Thưa Đại tiên! Đối với Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây thường phải lóng nghe thọ trì đọc tụng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Sở dĩ vì sao? Nếu năng đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thời làm cho tất cả ác pháp tổn giảm, thiện pháp tăng thêm.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Ngươi nên đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Sở dĩ vì sao?

Nếu a tố lạc và bè lũ ác khởi nghĩ như vầy: “Chúng ta quyết chung nhau dấy chiến tranh cùng trời Ba mươi ba”. Bấy giờ, các ngươi nên đều chăm lòng thành kính tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Khi ấy, a tố lạc và bạn đẳng kia đã khởi ác tâm tự nhiên tiêu diệt.

Khi đó, Thiên Đế Thích bèn thưa Phật rằng: Nếu như thế ấy, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm là chú Đại thần, là chú Đại minh, là chú Vô thượng, là chú Vô đẳng đẳng.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì chư Phật ba đời đều nương Đại thần chú vương Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế mới chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vì các hữu tình nói pháp màu nhiệm.

Kiều Thi Ca! Nương Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, thế gian mới có mười thiện nghiệp đạo. Hoặc bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn vô sắc định, hoặc năm thần thông, hoặc vô lượng vô biên các Phật pháp khác đều được xuất hiện.

Kiều Thi Ca! Nương Đại thần chú vương Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, thế gian mới có Bồ tát xuất hiện. Nương Bồ tát nên thế gian mới có mười thiện nghiệp đạo. Hoặc bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn vô sắc định, hoặc năm thần thông, hoặc vô lượng vô biên các Phật pháp khác đều được xuất hiện.

Kiều Thi Ca! Nếu khi các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng ra đời, duy chỉ có Bồ tát, do trước đã nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm thế lực tăng thượng, vì các hữu tình phương tiện thi thiết mười nghiệp đạo, bốn tĩnh lự thảy khiến siêng tu học.

Kiều Thi Ca! Ví như ban đêm như vầng trăng đầy ánh sáng soi chạm tinh tú, cây thuốc thảy theo thế lực kia đều được tăng thịnh. Như vậy, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trước đã diệt độ, Chánh pháp ẩn mất, sau khi chưa ra đời, thế gian có bao thiện hành chánh hành tất cả đều nương Bồ tát mà được xuất hiện. Bồ tát có bao phương tiện khéo léo, đều nương Bát nhã Ba la mật đa mà được thành xong. Vậy nên, Bát nhã Ba la mật đa là cội gốc các pháp lành thù thắng vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng sẽ được các thứ nhiêu ích đời hiện này, nghĩa là các thuốc độc, nước lửa, đao binh, tai hoạnh tật dịch đều chẳng hại được. Nếu gặp phải việc quan, oán tặc ép ngặt, chăm lòng tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, nếu phải đến chỗ ấy trọn chẳng bị kia khiển phạt gia hại, muốn tìm chỗ dở đều chẳng thể được. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Thế lực oai thần Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm lẽ khiến phải được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này nếu có muốn đến chỗ Quốc vương, Vương tử, Đại thần thảy, chăm lòng tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, quyết định được Quốc vương thảy vui mừng hỏi han, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm thường đối hữu tình dẫn phát các thứ sự việc từ bi vậy. Do nhân duyên đây các kẻ tìm xấu, các thứ phương tiện đều chẳng thể được.

Khi ấy, có đông nhiều ngoại đạo Phạm chí muốn tìm lỗi Phật đi tới chỗ Phật. Khi ấy, Thiên Đế Thích thấy rồi nghĩ rằng: “Nay đông nhiều ngoại đạo Phạm chí kia đi tới Pháp hội rình tìm chỗ dở Phật, đâu chẳng phải việc lưu nạn Bát nhã ư? Ta phải tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đã thọ từ Phật, khiến bọn tà kia quay đường mà lui”. Nghĩ rồi bèn tụng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Liền đấy đông nhiều ngoại đạo Phạm chí xa tỏ kính lễ, quanh hữu Thế Tôn quay đường mà đi.

Khi đó, Xá Lợi Tử thấy rồi nghĩ rằng: Kia có duyên nào vừa đến lại liền lui? Phật biết ý kia, bảo Xá Lợi Tử rằng: Các ngoại đạo kia đến tìm lỗi Ta, do Thiên Đế Thích tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa khiến họ trở lui.

Xá Lợi Tử! Ta đều chẳng thấy các ngoại đạo đó có chút bạch pháp, chỉ ôm ác tâm muốn tìm lỗi ta, đi đến chỗ ta. Xá Lợi Tử! Ta đều chẳng thấy loại hữu tình tất cả thế gian có các thiên ma ngoại đạo thảy, khi thuyết Bát nhã ôm ấp ác tâm đến tìm chỗ dở, vì oai lực Bát nhã không thể phá hoại được vậy.

Bấy giờ, ác ma lén khởi nghĩ này: Nay bốn chúng cung kính quanh vây Phật, trời cõi Dục, cõi Sắc đều nhóm hội tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa. Trong ấy chắc có Đại Bồ tát đích thân ở trước Phật nhận ký Bồ đề, sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp, làm trống cảnh giới ta, ta phải đến tới phá hoại bọn kia. Khởi nghĩ ấy rồi hóa làm bốn quân oai mãnh dũng nhuệ đi đến chỗ Phật.

Khi đó, Thiên Đế Thích thấy rồi nghĩ rằng: Đâu chảng phải ác ma hóa làm việc này, muốn đến hại Phật mà làm lưu nạn cho Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Bốn quân như thế trang bị nghiêm đẹp, quân chúng các vua đều chẳng kịp được, định là ác ma hóa làm ra đấy. Ác ma đêm dài rình tìm dở Phật, hoại các hữu tình sở tu thiện nghiệp, ta phải tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đã theo Phật thọ, khiến ác ma kia lui đường mà đi.

Khi ấy, Thiên Đế Thích nghĩ rồi, bèn tụng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, liền đấy ác ma lui dần bỏ đi, vì oai lực Đại thần chú vương Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm bức vậy.

Khi ấy, có vô lượng trời Ba mươi ba cùng lúc hóa làm hương hoa trời đẹp, vọt thân lên không mà rải trên Phật, chấp tay cung kính đồng thưa Phật rằng: Nguyện Bát nhã Ba la mật đa đây trụ ở lâu trong người châu Thiệm Bộ, cho đến Bát nhã Ba la mật đa ở nơi người châu Thiệm Bộ lưu khắp. Phải biết chỗ ấy Phật Pháp Tăng bảo thường chẳng diệt mất, nhiêu ích thế gian khiến được lợi ích an vui thù thắng.

Khi ấy, các trời kia lại mỗi hóa làm hương hoa trời đẹp mà rải lên Phật, thưa Phật lần nữa rằng: Nếu các hữu tình tu hành Bát nhã Ba la mật đa, tất cả ác ma và quyến thuộc kia rình tìm chỗ dở trọn chẳng thể được.

Khi ấy, Thiên Đế Thích bèn thưa Phật rằng: Nếu các hữu tình chỉ nghe công đức danh tự Bát nhã Ba la mật đa, phải biết các loại hữu tình như thế đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, ở chỗ chư Phật phát thệ nguyện rộng lớn, nhóm chưa nhiều căn lành mới năng thành được việc ấy, chẳng phải trong chút ít căn lành mà được. Huống năng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy gẫm đúng lý, chuyển vì hữu tình biên chép giải nói, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Sở dĩ vì sao?

Vì muốn cầu Nhất thiết trí trí chư Phật nên đối trong lý thú Bát nhã Ba la mật đa mà cầu. Như loại hữu tình muốn cầu ngọc báu lớn nên đối biển cả phương tiện siêng cầu.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Chư Phật đã được Nhất thiết trí trí đều nương Bát nhã Ba la mật đa mà được thành xong.

Bấy giờ, Khánh Hỷ bèn thưa Phật rằng: Duyên nào Như Lai chẳng khen bố thí cho tĩnh lự Ba la mật đa, chỉ khen Bát nhã Ba la mật đa?

Phật bảo: Khánh Hỷ! Do Bát nhã Ba la mật đa đây năng làm tôn làm đạo cho năm Ba la mật đa trước, nên ta lệch khen.

Lại nữa, Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa, đây khá gọi là chơn tu bố thí cho đến Bát nhã Ba la mật đa chăng? Khánh Hỷ thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng chơn.

Phật bảo: Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu lìa Bát nhã Ba la mật đa là năng chơn hồi hướng Nhất thiết trí trí chăng? Khánh Hỷ thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng chơn.

Phật bảo: Khánh Hỷ! Do nhân duyên đây, Ta nói Bát nhã Ba la mật đa năng làm tôn làm đạo cho năm Ba la mật đa trước, nên ta lệch khen.

Khánh Hỷ phải biết: Ví như đất lớn đem giống rải trong, các duyên hòa hợp bèn được sanh trưởng. Nên biết đất lớn cùng giống sanh trưởng làm sở nương dựa, làm năng gây dựng. Như vậy Bát nhã Ba la mật đa và sở hồi hướng Nhất thiết trí trí cùng bố thí thảy Ba la mật đa làm sở nương dựa, làm năng gây dựng khiến được sanh trưởng, nên nói Bát nhã Ba la mật đa năng làm tôn làm đạo năng cùng năm Ba la mật đa trước, nên ta lệch khen.

Khánh Hỷ phải biết: Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm cũng năng nhiếp thọ Nhất thiết trí trí, nên lệch khen nói.

Khi ấy, Thiên Đế Thích bèn thưa Phật rằng: Ngày nay Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đối công đức thắng lợi Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm nói cũng chưa hết. Vì cớ sao?

Tôi theo Thế Tôn đã thọ công đức thắng lợi Bát nhã Ba la mật đa lắm sâu lắm rộng lượng không ngằn mé. Thiện nam tử thảy đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy gẫm đúng lý, lại chuyển vì người biên chép giải nói. Hoặc đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà vì cúng dường. Chỗ được công đức cũng không ngằn mé.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Ta chẳng nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây chỉ có công đức thắng lợi như trước đã nói. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đầy đủ vô biên công đức thắng lợi, vì phân biệt diễn nói chẳng thể hết vậy. Ta cũng chẳng nói các thiện nam tử thảy đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăm lòng lắng nghe, cho đến cúng dường chỉ có công đức như trước đã nói, vì kia chỗ được phước không ngằn mé vậy.

Khi ấy, Thiên Đế Thích liền thưa Phật rằng: Chư thiên chúng tôi thường theo giữ hộ các thiện nam tử thiện nữ nhân này, chẳng cho tất cả người phi người thảy các thứ ác duyên làm tổn hoại vậy.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm và rộng vì người tuyên nói khai chỉ. Khi đó có vô lượng trăm ngàn Thiên tử vì nghe pháp nên đều đền nhóm hội, vui mừng nhảy nhót, kính thọ Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế. Các Thiên tử này dùng thiên oai lực khiến Sư thuyết pháp tăng thêm biện tài tuyên dương không hết, kẻ chẳng muốn thuyết khiến kia muốn thuyết, thân tâm mỏi mệt khiến được khỏe mạnh. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này thọ trì đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm và rộng vì người tuyên nói khai chỉ, được hiện pháp thắng lợi như thế thảy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân đối trong bốn chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế tâm không khiếp sợ, chẳng bị tất cả luận nạn làm đè bẹp. Sở dĩ vì sao? Vì kia nhờ Đại thần chú vương Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế hộ trì vậy. Kia trụ pháp không, trọn chẳng thấy có năng nạn sở nạn và sở thuyết vậy. Cũng chẳng thấy có đối Bát nhã Ba la mật đa năng tìm dở vậy. Cũng lại chẳng thấy Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm có lỗi lầm vậy. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này vì chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm được hiện pháp thắng lợi như thế thảy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy gẫm đúng lý và rộng vì người biên chép giải nói, các thiện nam tử thiện nữ nhân này tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng buồn hối, chẳng e chẳng sợ. Sở dĩ vì sao? Vì các thiện nam tử thiện nữ nhân này chẳng thấy có pháp khá khiến chìm đắm buồn hối e sợ, đối trong các pháp không điều chấp trước vậy. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này do đối Bát nhã Ba la mật đa chăm lòng lóng nghe cho đến giải nói, được hiện pháp thắng lợi như thế thảy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân năng đối Bát nhã Ba la mật đa chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy gẫm đúng lý, cũng chuyển vì người biên chép giải nói, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này hằng được cha mẹ, Sư trưởng, bạn thân, quốc vương, đại thần và các Sa môn, Bà la môn kính mến. Cũng được chư Phật, Bồ tát, Thanh văn, Độc giác mười phương hộ niệm. Lại được thế gian các trời, ma, phạm, người phi người giữ hộ bảo vệ. Tất cả tai hoạnh đều tự tiêu diệt, ngoại đạo dị luận đều chẳng uốn dẹp được. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này nhờ đối Bát nhã Ba la mật đa chăm lòng lóng nghe cho đến giải nói cúng dường, được hiện pháp thắng lợi như thế thảy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân biên chép Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, trang nghiêm các báu, an để chỗ thanh tịnh, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Khi ấy, cõi nước Tam thiên đại thiên đây và vô biên thế giới mười phương kia, có bao trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Quảng quả, kẻ đã phát tâm Vô thượng Bồ đề thường đến chỗ ấy xem lễ đọc tụng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái chấp tay mà lui. Các trời Tịnh cư cũng thường đến đấy xem lễ đọc tụng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái, chấp tay mà lui. Các rồng, dược xoa, nói rộng cho đến người phi người thảy có uy đức lớn cũng thường đến đây xem lễ đọc tụng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái, chấp tay mà lui.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này nên khởi nghĩ như vầy: Nay cõi nước Tam thiên đại thiên đây và vô biên thế giới mười phương kia, tất cả trời, rồng nói rộng cho đến người phi người thảy thường đi đến đây xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa biên chép, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái, chấp tay mà lui. Đấy thời là ta đã thiết lập pháp thí. Khởi nghĩ này rồi, vui mừng nhảy nhót, khiến chỗ được phước càng bội tăng trưởng.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này do vô biên thế giới, rồng, dược xoa, a tố lạc thảy thường theo ủng hộ, trụ ở chỗ nào, người phi người thảy chẳng thể làm tổn hại được. Duy trừ nhân định ác nghiệp đời trước, quả hiện nay đã chín, hoặc chuyển trọng ác đời hiện chịu nhẹ.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này do sức đại uy thần Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, nên được hiện pháp thắng lợi như thế thảy.

Khi đó, Thiên Đế Thích bèn thưa Phật rằng: Các thiện nam tử thiện nữ nhân này vì đâu nghiệm biết có trời, rồng, dược xoa, a tố lạc thảy ở cõi nước Tam thiên đại thiên đây và vô biên thế giới mười phương kia đi đến chỗ ấy xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm do kia đã biên chép, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu chấp tay vui mừng hộ niệm?

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Các thiện nam tử thiện nữ nhân này nếu thấy chỗ để Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế có ánh sáng lạ, hoặc nghe chỗ kia có hương bát ngát khác thường, hoặc lại nghe có tiếng âm nhạc nhiệm mầu. Phải biết bấy giờ có các trời rồng thảy đại thần oai lực phước đức xí thịnh đi đến chỗ ấy xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm do kia biên chép giữ gìn, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chấp tay quanh hữu, vui mừng hộ niệm.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này sửa sang sạch sẽ, trang nghiêm đẹp đẽ chỗ ấy, chí tâm cúng dường Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết bấy giời có các trời rồng thảy đại thần oai lực phước đức xí thịnh đi đến chỗ đó xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm do kia chép giữ, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chấp tay quanh hữu, vui mừng hộ niệm.

Kiều Thi Ca! Tùy có các trời rồng thảy đủ đại thần lực oai đức xí thịnh đi đến chỗ ấy, trong có bao ác quỷ, tà thần kinh sợ lui tan không dám ở đó. Do nhân duyên đây, các thiện nam tử thiện nữ nhân này tâm bèn rộng lớn khởi hiểu tịnh hơn, sở tu nghiệp lành càng bội thêm sáng láng, có làm điều gì không bị ngăn ngại.

Vì vậy nên, Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm tùy ở chỗ nào cần nên chung quanh trừ bỏ phân uế, lau chùi quét xoa sửa trị sạch sẽ, nước hương rưới rảy, bày trải bảo tòa mà an để đó, đốt hương rải hoa mà vì cúng dường.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nếu năng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, quyết định sẽ được thân tâm không mỏi, thân tâm an vui, thân tâm điều mềm, thân tâm nhẹ nhanh, buộc tâm nơi Bát nhã Ba la mật đa. Khi đêm ngủ nghỉ không các ác mộng, chỉ được thiện mộng. Nghĩa là mộng thấy Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác thân sắc chơn kim, tướng hảo trang nghiêm, phóng quang minh lớn soi khắp tất cả, Thanh văn Bồ tát vây quanh cung kính; thân ở giữa chúng nghe Phật vì nói bố thí thảy sáu Ba la mật đa và các pháp nghĩa tương ưng căn lành.

Hoặc ở trong mộng thấy cội Bồ đề, lượng nó cao lớn rộng rãi, trang nghiêm các báu. Có Đại Bồ tát đi đến dưới cội ngồi tréo chân xếp bằng, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp, độ chúng hữu tình.

Hoặc ở trong mộng thấy có vô lượng vô số Bồ tát luận nghĩa quyết chọn các thứ pháp nghĩa. Hoặc ở trong mộng thấy có vô lượng vô số Bồ tát tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, hồi hướng nhiếp thọ Nhất thiết trí trí.

Hoặc ở trong mộng thấy mười phương cõi đều có vô lượng muôn ức Đức Phật. Cũng nghe tiếng kia rằng thế giới tên đó có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiệu đó, bao nhiêu trăm ngàn Thanh văn Bồ tát vây quanh cung kính thuyết pháp như thế.

Hoặc ở trong mộng thấy mười phương cõi đều có vô lượng muôn ức Đức Phật vào bát Niết bàn. Mỗi mỗi Phật kia sau vào Niết bàn đều có thí chủ vì cúng dường Thiết lợi la Phật, dùng báu hạng tốt đều khởi xây vô lượng Bảo tháp lớn. Lại ở mỗi mỗi chỗ Bảo tháp đều đem vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, lâu vô lượng kiếp cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này thấy tướng loại thiện mộng như thế, hoặc ngủ hoặc thức thân tâm an vui. Chư thiên thần thảy cho thêm kia tinh khí khiến kia tự cảm biết thân thể nhẹ nhàng. Do nhân duyên đây chẳng nhiều tham đắm uống ăn, thuốc chữa, áo mặc, đồ nằm, đối bốn cúng dường nơi tâm nhẹ ít. Như thầy Du Già vào định thắng diệu, do sức định kia thấm nhuần thân tâm, từ định ra rồi dù gặp thức ngon mà tâm nhẹ ít. Đây cũng như thế. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này do cõi nước Tam thiên đại thiên đây và mười phương vô biên thế giới khác chư Phật, Bồ tát, Độc giác, Thanh văn, trời, rồng, dược xoa, a tố lạc thảy từ bi hộ niệm, đem diệu tinh khí thấm rót vào thân tâm, khiến kia chí dũng thân thể sung thịnh vậy.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn được hiện pháp thắng lợi như thế, đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm nên thường lóng nghe thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy gẫm đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói khai chỉ.

Kiều Thi Ca! Nến các thiện nam tử thiện nữ nhân mặc dù đối Bát nhã Ba la mật đa chẳng thể lóng nghe thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy gẫm đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói khai chỉ. Mà vì chánh pháp trụ lâu thế gian lợi vui hữu tình chẳng diệt mất nên biên chép Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, nghiêm dồi các báu, lại đem vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, cũng được thắng lợi như trước đã nói.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,358,141