Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 555: Hội thứ tư Phẩm Tùy Thuận thứ 29

25/04/201316:18(Xem: 16062)
Quyển Thứ 555: Hội thứ tư Phẩm Tùy Thuận thứ 29

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 23

Quyển Thứ 555: Hội thứ tư Phẩm Tùy Thuận thứ 29

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát phải quán các pháp chẳng hòa hợp nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp không phân biệt nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp không tạp loại nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp không biến khác nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp không biểu thị nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp theo giác huệ nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán các pháp chỉ có giả danh để luận rõ nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp chỉ có lời nói giả thi thiết ra nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp chỉ giả gây dựng không xứ không thời cũng không thật sự khá tuyên nói được nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp chỉ có hư giả tánh tướng dụng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp không ngăn ngại nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán sắc uẩn không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán thọ tưởng hành thức uẩn không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán nhãn xứ không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán sắc xứ không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán thanh hương vị xúc pháp xứ không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán nhãn giới không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán sắc giới không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán thanh hương vị xúc pháp giới không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán nhãn thức giới không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán nhãn xúc không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán địa giới không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán thủy hỏa phong không thức giới không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán nhân duyên không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán vô minh không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không hạn lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán các pháp không tướng trạng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán tướng các pháp thông suốt nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp bản tánh tịnh nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp không lời nói nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán các pháp không sanh thảy nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp không diệt thảy nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp Niết bàn thảy nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp chơn như thảy nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp không đi đến nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán các pháp không mình người nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp mình người ngang nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp dị sanh Thánh giả bản tánh tịnh nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp vứt bỏ gánh nặng không thêm ích nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp không phương xứ nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Sở dĩ vì sao?

Vì bản tánh sắc uẩn không phương không xứ, bản tánh thọ tưởng hành thức uẩn không phương không xứ. Bản tánh nhãn xứ không phương không xứ, bản tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không phương không xứ. Bản tánh sắc xứ không phương không xứ, bản tánh thanh hương vị xúc pháp xứ không phương không xứ. Bản tánh nhãn giới không phương không xứ, bản tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không phương không xứ.

Bản tánh sắc giới không phương không xứ, bản tánh thanh hương vị xúc pháp giới không phương không xứ. Bản tánh nhãn thức giới không phương không xứ, bản tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không phương không xứ. Bản tánh nhãn xúc không phương không xứ, bản tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không phương không xứ. Bản tánh nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không phương không xứ, bản tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không phương không xứ.

Bản tánh địa giới không phương không xứ, bản tánh thủy hỏa phong không thức giới không phương không xứ. Bản tánh nhân duyên không phương không xứ; bản tánh đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên không phương không xứ. Bản tánh vô minh không phương không xứ; bản tánh hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không phương không xứ.

Lại nữa, Thiện Hiện! Phải quán các pháp vắng lặng an vui nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp không ái, không lìa ái nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp không nhiễm không lìa nhiễm nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Sở dĩ vì sao?

Vì chơn tánh sắc uẩn không nhiễm không lìa nhiễm, chơn tánh thọ tưởng hành thức uẩn không nhiễm không lìa nhiễm. Chơn tánh nhãn xứ không nhiễm không lìa nhiễm, chơn tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không nhiễm không lìa nhiễm. Chơn tánh sắc xứ không nhiễm không lìa nhiễm, chơn tánh thanh hương vị xúc pháp xứ không nhiễm không lìa nhiễm. Chơn tánh nhãn giới không nhiễm không lìa nhiễm, chơn tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không nhiễm không lìa nhiễm.

Chơn tánh sắc giới không nhiễm không lìa nhiễm, chơn tánh thanh hương vị xúc pháp giới không nhiễm không lìa nhiễm. Chơn tánh nhãn thức giới không nhiễm không lìa nhiễm, chơn tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không nhiễm không lìa nhiễm. Chơn tánh nhãn xúc không nhiễm không lìa nhiễm, chơn tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không nhiễm không lìa nhiễm. Chơn tánh nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm không lìa nhiễm, chơn tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm không lìa nhiễm.

Chơn tánh địa giới không nhiễm không lìa nhiễm, chơn tánh thủy hỏa phong không thức giới không nhiễm không lìa nhiễm. Chơn tánh nhân duyên không nhiễm không lìa nhiễm; chơn tánh đẳng vô gián duyên , sở duyên duyên, tăng thượng duyên không nhiễm không lìa nhiễm. Chơn tánh vô minh không nhiễm không lìa nhiễm; chơn tánh hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không nhiễm không lìa nhiễm.

Lại nữa, Thiện Hiện! Phải quán các pháp thanh tịnh rốt ráo nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp không đắm lìa đắm nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp giác ngộ Bồ đề và Phật trí nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp không, vô tướng, vô nguyện nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán các pháp là thuốc hay Từ Bi làm thượng thủ nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp trụ từ trụ tịnh, không lỗi không lấy nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp đối các hữu tình không giận không hờn nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán biển cả không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán hư không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán sắc uẩn lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán thọ tưởng hành thức uẩn lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán nhãn xứ lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán sắc xứ lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán thanh hương vị xúc pháp xứ lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán nhãn giới lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán sắc giới lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán thanh hương vị xúc pháp giới lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán nhãn thức giới lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán nhãn xúc lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán địa giới lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán thủy hỏa phong không thức giới lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán nhân duyên lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa; phải quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán vô minh lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não lìa các tướng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán sắc uẩn không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán thọ tưởng hành thức uẩn không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán nhãn xứ không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán sắc xứ không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán thanh hương vị xúc pháp xứ không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán nhãn giới không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán sắc giới không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán thanh hương vị xúc pháp giới không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán nhãn thức giới không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán nhãn xúc không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán địa giới không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, phải quán thủy hỏa phong không thức giới không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán nhân duyên không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa; phải quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán vô minh không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa; phải quán hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán sáng mặt trời soi không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán tất cả âm thanh không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán tất cả hữu tình không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán chứa nhóm thiện pháp không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán các pháp được định không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán tất cả Phật pháp không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán các pháp không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán không tánh không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán tất cả tâm và tâm sở không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán tâm hành không ngằn mé nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa.

Phải quán thiện pháp không chuyển biến nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán pháp bất thiện vô lượng nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Phải quán tất cả pháp như sư tử rống nên tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa. Sở dĩ vì sao?

Vì sắc uẩn như biển cả, thọ tưởng hành thức uẩn như biển cả. Nhãn xứ như biển cả, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như biển cả. Sắc xứ như biển cả, thanh hương vị xúc pháp xứ như biển cả. Nhãn giới như biển cả, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như biển cả. Sắc giới như biển cả, thanh hương vị xúc pháp giới như biển cả. Nhãn thức giới như biển cả, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới như biển cả. Nhãn xúc như biển cả, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như biển cả. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như biển cả, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như biển cả.

Địa giới như biển cả, thủy hỏa phong không thức giới như biển cả. Nhân duyên như biển cả; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như biển cả. Vô minh như biển cả; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như biển cả.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như hư không, thọ tưởng hành thức uẩn như hư không. Nhãn xứ như hư không, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như hư không. Sắc xứ như hư không, thanh hương vị xúc pháp xứ như hư không. Nhãn giới như hư không, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như hư không. Sắc giới như hư không, thanh hương vị xúc pháp giới như hư không. Nhãn thức giới như hư không, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới như hư không. Nhãn xúc như hư không, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như hư không. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như hư không, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như hư không.

Địa giới như hư không, thủy hỏa phong không thức giới như hư không. Nhân duyên như hư không; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như hư không. Vô minh như hư không; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như hư không.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ, thọ, tưởng hành thức như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ. Nhãn xứ như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ. Sắc xứ như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ, thanh hương vị xúc pháp xứ như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ. Nhãn giới như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ.

Sắc giới như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ, thanh hương vị xúc pháp giới như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ. Nhãn thức giới như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ. Nhãn xúc như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ.

Địa giới như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ, thủy hỏa phong không thức giới như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ. Nhân duyên như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ. Vô minh như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như núi Diệu Cao nghiêm dồi các thứ.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như mặt trời sanh sáng, thọ tưởng hành thức uẩn như mặt trời sanh sáng. Nhãn xứ như mặt trời sanh sáng, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như mặt trời sanh sáng. Sắc xứ như mặt trời sanh sáng, thanh hương vị xúc pháp xứ như mặt trời sanh sáng. Nhãn giới như mặt trời sanh sáng, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như mặt trời sanh sáng.

Sắc giới như mặt trời sanh sáng, thanh hương vị xúc pháp giới như mặt trời sanh sáng. Nhãn thức giới như mặt trời sanh sáng, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới như mặt trời sanh sáng. Nhãn xúc như mặt trời sanh sáng, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như mặt trời sanh sáng. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như mặt trời sanh sáng, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như mặt trời sanh sáng.

Địa giới như mặt trời sanh sáng, thủy hỏa phong không thức giới như mặt trời sanh sáng. Nhân duyên như mặt trời sanh sáng; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như mặt trời sanh sáng. Vô minh như mặt trời sanh sáng; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như mặt trời sanh sáng.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như tiếng không ngằn mé, thọ tưởng hành thức uẩn như tiếng không ngằn mé. Nhãn xứ như tiếng không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như tiếng không ngằn mé. Sắc xứ như tiếng không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp xứ như tiếng không ngằn mé. Nhãn giới như tiếng không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như tiếng không ngằn mé.

Sắc giới như tiếng không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp giới như tiếng không ngằn mé. Nhãn thức giới như tiếng không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới như tiếng không ngằn mé. Nhãn xúc như tiếng không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như tiếng không ngằn mé. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như tiếng không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như tiếng không ngằn mé.

Địa giới như tiếng không ngằn mé, thủy hỏa phong không thức giới như tiếng không ngằn mé. Nhân duyên như tiếng không ngằn mé; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như tiếng không ngằn mé. Vô minh như tiếng không ngằn mé; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như tiếng không ngằn mé.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như hữu tình giới không ngằn mé, thọ tưởng hành thức uẩn như hữu tình giới không ngằn mé. Nhãn xứ như hữu tình giới không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như hữu tình giới không ngằn mé. Sắc xứ như hữu tình giới không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp xứ như hữu tình giới không ngằn mé. Nhãn giới như hữu tình giới không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như hữu tình giới không ngằn mé.

Sắc giới như hữu tình giới không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp giới như hữu tình giới không ngằn mé. Nhãn thức giới như hữu tình giới không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới như hữu tình giới không ngằn mé. Nhãn xúc như hữu tình giới không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như hữu tình giới không ngằn mé. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như hữu tình giới không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như hữu tình giới không ngằn mé.

Địa giới như hữu tình giới không ngằn mé, thủy hỏa phong không thức giới như hữu tình giới không ngằn mé. Nhân duyên như hữu tình giới không ngằn mé; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như hữu tình giới không ngằn mé. Vô minh như hữu tình giới không ngằn mé; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như hữu tình giới không ngằn mé.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như đất không ngằn mé, thọ tưởng hành thức uẩn như đất không ngằn mé. Nhãn xứ như đất không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như đất không ngằn mé. Sắc xứ như đất không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp xứ như đất không ngằn mé. Nhãn giới như đất không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như đất không ngằn mé.

Sắc giới như đất không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp giới như đất không ngằn mé. Nhãn thức giới như đất không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới như đất không ngằn mé. Nhãn xúc như đất không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như đất không ngằn mé. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như đất không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như đất không ngằn mé.

Địa giới như đất không ngằn mé, thủy hỏa phong không thức giới như đất không ngằn mé. Nhân duyên như đất không ngằn mé; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như đất không ngằn mé. Vô minh như đất không ngằn mé; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như đất không ngằn mé.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như nước không ngằn mé, thọ tưởng hành thức uẩn như nước không ngằn mé. Nhãn xứ như nước không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như nước không ngằn mé. Sắc xứ như nước không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp xứ như nước không ngằn mé. Nhãn giới như nước không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như nước không ngằn mé.

Sắc giới như nước không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp giới như nước không ngằn mé. Nhãn thức giới như nước không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới như nước không ngằn mé. Nhãn xúc như nước không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như nước không ngằn mé. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như nước không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như nước không ngằn mé.

Địa giới như nước không ngằn mé, thủy hỏa phong không thức giới như nước không ngằn mé. Nhân duyên như nước không ngằn mé; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như nước không ngằn mé. Vô minh như nước không ngằn mé; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như nước không ngằn mé.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như lửa không ngằn mé, thọ tưởng hành thức uẩn như lửa không ngằn mé. Nhãn xứ như lửa không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như lửa không ngằn mé. Sắc xứ như lửa không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp xứ như lửa không ngằn mé. Nhãn giới như lửa không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như lửa không ngằn mé.

Sắc giới như lửa không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp giới như lửa không ngằn mé. Nhãn thức giới như lửa không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới như lửa không ngằn mé. Nhãn xúc như lửa không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như lửa không ngằn mé. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như lửa không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như lửa không ngằn mé.

Địa giới như lửa không ngằn mé, thủy hỏa phong không thức giới như lửa không ngằn mé. Nhân duyên như lửa không ngằn mé; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như lửa không ngằn mé. Vô minh như lửa không ngằn mé; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như lửa không ngằn mé.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như gió không ngằn mé, thọ tưởng hành thức uẩn như gió không ngằn mé. Nhãn xứ như gió không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như gió không ngằn mé. Sắc xứ như gió không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp xứ như gió không ngằn mé. Nhãn giới như gió không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như gió không ngằn mé.

Sắc giới như gió không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp giới như gió không ngằn mé. Nhãn thức giới như gió không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới như gió không ngằn mé. Nhãn xúc như gió không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như gió không ngằn mé. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như gió không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như gió không ngằn mé.

Địa giới như gió không ngằn mé, thủy hỏa phong không thức giới như gió không ngằn mé. Nhân duyên như gió không ngằn mé; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như gió không ngằn mé. Vô minh như gió không ngằn mé; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như gió không ngằn mé.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như hư không không ngằn mé, thọ tưởng hành thức uẩn như hư không không ngằn mé. Nhãn xứ như hư không không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như hư không không ngằn mé. Sắc xứ như hư không không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp xứ như hư không không ngằn mé. Nhãn giới như hư không không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như hư không không ngằn mé.

Sắc giới như hư không không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp giới như hư không không ngằn mé. Nhãn thức giới như hư không không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới như hư không không ngằn mé. Nhãn xúc như hư không không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như hư không không ngằn mé. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như hư không không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như hư không không ngằn mé.

Địa giới như hư không không ngằn mé, thủy hỏa phong không thức giới như hư không không ngằn mé. Nhân duyên như hư không không ngằn mé; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như hư không không ngằn mé. Vô minh như hư không không ngằn mé; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như hư không không ngằn mé.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn lìa tướng hợp thiện, thọ tưởng hành thức uẩn lìa tướng hợp thiện. Nhãn xứ lìa tướng hợp thiện, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa tướng hợp thiện. Sắc xứ lìa tướng hợp thiện, thanh hương vị xúc pháp xứ lìa tướng hợp thiện. Nhãn giới lìa tướng hợp thiện, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa tướng hợp thiện.

Sắc giới lìa tướng hợp thiện, thanh hương vị xúc pháp giới lìa tướng hợp thiện. Nhãn thức giới lìa tướng hợp thiện, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa tướng hợp thiện. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa tướng hợp thiện, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa tướng hợp thiện.

Địa giới lìa tướng hợp thiện, thủy hỏa phong không thức giới lìa tướng hợp thiện. Nhân duyên lìa tướng hợp thiện; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên lìa tướng hợp thiện. Vô minh lìa tướng hợp thiện; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não lìa tướng hợp thiện.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn lìa tướng nhóm pháp, thọ tưởng hành thức uẩn lìa tướng nhóm pháp. Nhãn xứ lìa tướng nhóm pháp, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa tướng nhóm pháp. Sắc xứ lìa tướng nhóm pháp, thanh hương vị xúc pháp xứ lìa tướng nhóm pháp. Nhãn giới lìa tướng nhóm pháp, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa tướng nhóm pháp.

Sắc giới lìa tướng nhóm pháp, thanh hương vị xúc pháp xứ lìa tướng nhóm pháp. Nhãn thức giới lìa tướng nhóm pháp, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa tướng nhóm pháp. Nhãn xúc lìa tướng nhóm pháp, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa tướng nhóm pháp. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa tướng nhóm pháp, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa tướng nhóm pháp.

Địa giới lìa tướng nhóm pháp, thủy hỏa phong không thức giới lìa tướng nhóm pháp. Nhân duyên lìa tướng nhóm pháp; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên lìa tướng nhóm pháp. Vô minh lìa tướng nhóm pháp; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não lìa tướng nhóm pháp.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như định không ngằn mé, thọ tưởng hành thức uẩn như định không ngằn mé. Nhãn xứ như định không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như định không ngằn mé. Sắc xứ như định không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp xứ như định không ngằn mé. Nhãn giới như định không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như định không ngằn mé.

Sắc giới như định không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp xứ như định không ngằn mé. Nhãn thức giới như định không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới như định không ngằn mé. Nhãn xúc như định không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như định không ngằn mé. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như định không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như định không ngằn mé.

Địa giới như định không ngằn mé, thủy hỏa phong không thức giới như định không ngằn mé. Nhân duyên như định không ngằn mé; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như định không ngằn mé. Vô minh như định không ngằn mé; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như định không ngằn mé.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn lìa tự tánh sắc uẩn, chơn như sắc uẩn là Phật pháp; thọ tưởng hành thức uẩn lìa tự tánh thọ uẩn thảy, chơn như thọ uẩn thảy là Phật pháp.

Nhãn xứ lìa tự tánh nhãn xứ, chơn như nhãn xứ là Phật pháp; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa tự tánh nhĩ xứ thảy, chơn như nhĩ xứ thảy là Phật pháp.

Sắc xứ lìa tự tánh sắc xứ, chơn như sắc xứ là Phật pháp; thanh hương vị xúc pháp xứ lìa tự tánh thanh xứ thảy, chơn như thanh xứ thảy là Phật pháp.

Nhãn giới lìa tự tánh nhãn giới, chơn như nhãn giới là Phật pháp; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa tự tánh nhĩ giới thảy, chơn như nhĩ giới thảy là Phật pháp.

Sắc giới lìa tự tánh sắc giới, chơn như sắc giới là Phật pháp; thanh hương vị xúc pháp giới lìa tự tánh thanh giới thảy, chơn như thanh giới thảy là Phật pháp.

Nhãn thức giới lìa tự tánh nhãn thức giới, chơn như nhãn thức giới là Phật pháp; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa tự tánh nhĩ thức giới thảy, chơn như nhĩ thức giới thảy là Phật pháp.

Nhãn xúc lìa tự tánh nhãn xúc, chơn như nhãn xúc là Phật pháp; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa tự tánh nhĩ xúc thảy, chơn như nhĩ xúc thảy là Phật pháp.

Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa tự tánh nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, chơn như nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ là Phật pháp; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa tự tánh nhĩ xúc làm duyên sanh ra sác thọ thảy, chơn như nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thảy là Phật pháp.

Địa giới lìa tự tánh địa giới, chơn như địa giới là Phật pháp; thủy hỏa phong không thức giới lìa tự tánh thủy giới thảy, chơn như thủy giới thảy là Phật pháp. Nhân duyên lìa tự tánh nhân duyên, chơn như nhân duyên là Phật pháp; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên lìa tự tánh đẳng vô gián duyên thảy, chơn như đẳng vô gián duyên thảy là Phật pháp. Vô minh lìa tự tánh vô minh, chơn như vô minh là Phật pháp; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não lìa tự tánh hành thảy, chơn như hành thảy là Phật pháp.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn pháp tánh không ngằn mé, thọ tưởng hành thức uẩn pháp tánh không ngằn mé. Nhãn xứ pháp tánh không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ pháp tánh không ngằn mé. Sắc xứ pháp tánh không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp xứ pháp tánh không ngằn mé. Nhãn giới pháp tánh không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới pháp tánh không ngằn mé.

Sắc giới pháp tánh không ngằn mé, thanh hương vị xúc pháp giới pháp tánh không ngằn mé. Nhãn thức giới pháp tánh không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới pháp tánh không ngằn mé. Nhãn xúc pháp tánh không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc pháp tánh không ngằn mé. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh không ngằn mé, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp tánh không ngằn mé.

Địa giới pháp tánh không ngằn mé, thủy hỏa phong không thức giới pháp tánh không ngằn mé. Nhân duyên pháp tánh không ngằn mé; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên pháp tánh không ngằn mé. Vô minh pháp tánh không ngằn mé; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não pháp tánh không ngằn mé.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn không, pháp tánh không ngằn mé; thọ tưởng hành thức uẩn không, pháp tánh không ngằn mé. Nhãn xứ không, pháp tánh không ngằn mé; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không, pháp tánh không ngằn mé. Sắc xứ không, pháp tánh không ngằn mé; thanh hương vị xúc pháp xứ không, pháp tánh không ngằn mé. Nhãn giới không, pháp tánh không ngằn mé; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không, pháp tánh không ngằn mé.

Sắc giới không, pháp tánh không ngằn mé; thanh hương vị xúc pháp giới không, pháp tánh không ngằn mé. Nhãn thức giới không, pháp tánh không ngằn mé; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không, pháp tánh không ngằn mé. Nhãn xúc không, pháp tánh không ngằn mé; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không, pháp tánh không ngằn mé. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không, pháp tánh không ngằn mé; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không, pháp tánh không ngằn mé.

Địa giới không, pháp tánh không ngằn mé; thủy hỏa phong không thức giới không, pháp tánh không ngằn mé. Nhân duyên không, pháp tánh không ngằn mé; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên không, pháp tánh không ngằn mé. Vô minh không, pháp tánh không ngằn mé; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không, pháp tánh không ngằn mé.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh sắc uẩn vậy; thọ tưởng hành thức uẩn tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh thọ uẩn thảy vậy. Nhãn xứ tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh nhãn xứ vậy; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh nhĩ xứ thảy vậy. Sắc xứ tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh sắc xứ vậy; thanh hương vị xúc pháp xứ tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh thanh xứ thảy vậy. Nhãn giới tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh nhãn giới vậy; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh nhĩ giới thảy vậy.

Sắc giới tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh sắc giới vậy; thanh hương vị xúc pháp giới tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh thanh giới thảy vậy. Nhãn thức giới tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh nhãn thức giới vậy; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh nhĩ thức giới thảy vậy. Nhãn xúc tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh nhãn xúc vậy; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh nhĩ xúc thảy vậy. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vậy; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thảy vậy.

Địa giới tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh địa giới vậy; thủy hỏa phong không thức giới tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh thủy giới thảy vậy. Nhân duyên tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh nhân duyên vậy; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh đẳng vô gián duyên thảy vậy. Vô minh tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh vô minh vậy; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não tâm không ngằn mé, vì tâm hành sanh hành thảy vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn thiện bất thiện cho đến chẳng thể được, thọ tưởng hành thức uẩn thiện bất thiện cho đến chẳng thể được. Nhãn xứ thiện bất thiện cho đến chẳng thể được, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thiện bất thiện cho đến chẳng thể được. Sắc xứ thiện bất thiện cho đến chẳng thể được, thanh hương vị xúc pháp xứ thiện bất thiện cho đến chẳng thể được. Nhãn giới thiện bất thiện cho đến chẳng thể được, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới thiện bất thiện cho đến chẳng thể được.

Sắc giới thiện bất thiện cho đến chẳng thể được, thanh hương vị xúc pháp giới thiện bất thiện cho đến chẳng thể được. Nhãn thức giới thiện bất thiện cho đến chẳng thể được, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới thiện bất thiện cho đến chẳng thể được. Nhãn xúc thiện bất thiện cho đến chẳng thể được, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc thiện bất thiện cho đến chẳng thể được. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thiện bất thiện cho đến chẳng thể được, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thiện bất thiện cho đến chẳng thể được.

Địa giới thiện bất thiện cho đến chẳng thể được, thủy hỏa phong không thức giới thiện bất thiện cho đến chẳng thể được. Nhân duyên thiện bất thiện cho đến chẳng thể được; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên thiện bất thiện cho đến chẳng thể được. Vô minh thiện bất thiện cho đến chẳng thể được; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thiện bất thiện cho đến chẳng thể được.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn không động, thọ tưởng hành thức uẩn không động. Nhãn xứ không động, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không động. Sắc xứ không động, thanh hương vị xúc pháp xứ không động. Nhãn giới không động, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không động. Sắc giới không động, thanh hương vị xúc pháp giới không động. Nhãn thức giới không động, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không động. Nhãn xúc không động, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không động. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không động, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không động.

Địa giới không động, thủy hỏa phong không thức giới không động. Nhân duyên không động; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên không động. Vô minh không động; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không động.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc uẩn như sư tử rống, thọ tưởng hành thức uẩn như sư tử rống. Nhãn xứ như sư tử rống, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ như sư tử rống. Sắc xứ như sư tử rống, thanh hương vị xúc pháp xứ như sư tử rống. Nhãn giới như sư tử rống, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới như sư tử rống.

Sắc giới như sư tử rống, thanh hương vị xúc pháp giới như sư tử rống. Nhãn thức giới như sư tử rống, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới như sư tử rống. Nhãn xúc như sư tử rống, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc như sư tử rống. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ như sư tử rống, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ như sư tử rống.

Địa giới như sư tử rống, thủy hỏa phong không thức giới như sư tử rống. Nhân duyên như sư tử rống; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên như sư tử rống. Vô minh như sư tử rống; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não như sư tử rống.

Thiện Hiện phải biết: Các Bồ tát Ma ha tát nếu năng suy gẫm quán sát giác ngộ uẩn thảy như thế tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, bèn năng xa lìa được tác ý dối nịnh, cũng năng xa lìa được tác ý kiêu mạn, cũng năng xa lìa được tác ý khen mình, cũng năng xa lìa được tác ý chê người, cũng năng xa lìa được tác ý ngã tướng, cũng năng xa lìa được tác ý danh lợi, cũng năng xa lìa được tác ý năm thứ che, cũng năng xa lìa được tác ý ganh ghét tham lam.

Nhờ đây cũng năng viên mãn được tất cả công đức chơn tịnh khó được hiếm có, cũng năng viên mãn nghiêm tịnh cõi Phật, cũng năng viên mãn được Phật pháp vô thượng chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lúc bấy giờ, Đức Bạc Già Phạm thuyết kinh này rồi, vô lượng chúng Bồ tát Ma ha tát, Từ Thị Bồ tát mà làm thượng thủ, cụ thọ Thiện Hiện và Xá Lợi Tử, A Nan Đà thảy đại Thanh văn và các trời, rồng, a tố lạc thảy tất cả đại chúng nghe Phật đã thuyết đều rất vui mừng tín thọ phụng hành.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,424,346