Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 518: Phẩm Xảo Tiện: thứ 23-2

25/04/201311:33(Xem: 17820)
Quyển Thứ 518: Phẩm Xảo Tiện: thứ 23-2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 21

Quyển Thứ 518: Phẩm Xảo Tiện: thứ 23-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát hằng khởi nghĩ này: "Các loại hữu tình ở trong đêm dài hành hữu sở đắc. Nghĩa là chấp có ngã cho đến kiến giả. Hoặc chấp có sắc uẩn cho đến thức uẩn. Hoặc chấp có nhãn xứ cho đến ý xứ. Hoặc chấp có sắc xứ cho đến pháp xứ. Hoặc chấp có nhãn giới cho đến ý giới. Hoặc chấp có sắc giới cho đến pháp giới. Hoặc chấp có nhãn thức giới cho đến ý thức giới. Hoặc chấp có nhãnh xúc cho đến ý xúc. Hoặc chấp có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Hoặc chấp có địa giới cho đến thức giới. Hoặc chấp có nhân duyên cho đến tăng thượng duyên. Hoặc chấp có vô minh cho đến lão tử. Hoặc chấp có mười thiện nghiệp đạo. Hoặc chấp có bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Hoặc chấp có bốn nhiếp sự. Hoặc chấp có các pháp thắng thiện khác. Ta vì các hữu tình như thế nên cầu tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát. Khi chứng được Vô thượng Chánh đẳng giác, khiến các hữu tình dứt hẳn chấp hữu sở đắc như thế".

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này trọn nên nghĩ đây, hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm phương tiện khéo léo được nhiếp thọ vậy. Nếu chưa viên mãn Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng và các Phật pháp khác vô lượng vô biên, quyết chẳng chứng vào thắng định chư Phật.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này bấy giờ tuy học ba môn giải thoát vào ra tự tại mà đối thật tế chưa liền tác chứng được, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề nhân hành công đức chưa khéo viên mãn, chẳng chứng thật tế và các công đức khác. Nếu được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề mới có thể chứng được. Thiện Hiện phải biết, Bồ tát Ma ha tát này bấy giờ tuy đối các công đức khác tu chưa viên mãn, mà chỉ đối môn Không tam ma địa tu đã viên mãn.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát hằng khởi nghĩ này: Các loại hữu tình ở trong đêm dài thường hành các tướng. Hoặc chấp tướng nam, hoặc chấp tướng nữ, hoặc chấp tướng sắc, hoậc chấp tướng thanh, hoặc chấp tướng hương, hoậc chấp tướng vị, hoặc chấp tướng xúc, hoặc chấp tướng pháp, hoặc chấp tướng ngã, tướng pháp khác. Ta vì các hữu tình như thế nên cầu tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát. Khi chứng được Vô thượng Chánh Đẳng Giác, khiến các hữu tình dứt hẳn các thứ chấp tướng như thế.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này trọn nên nghĩ đây, hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm phương tiện khéo léo được nhiếp thọ vậy. Nếu chưa viên mãn Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng và vô lượng vô biên Phật pháp khác, quyết chẳng chứng vào thắng định chư Phật.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này bấy giờ tuy học ba môn giải thoát vào ra tự tại mà đối thật tế chưa liền tác chứng, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề nhân hành công đức chưa khéo viên mãn chẳng chứng thật tế và các công đức khác. Nếu khi được Vô thượng Chánh đẳng giác mới có thể chứng được. Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát bấy giờ tuy đối các công đức khác tu chưa viên mãn, mà đối môn Vô tướng tam ma địa tu đã viên mãn .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đã khéo tu học bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa. Đã khéo an trụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Đã khéo an trụ chơn như cho đến bất tư nghì giới. Đã khéo an trụ khổ tập diệt đạo thánh đế. Đã khéo tu học bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Đã khéo tu học không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Đã khéo tu học bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Đã khéo tu học tám giải thoát cho đến mười biến xứ. Đã khéo tu học các bậc Bồ tát. Đã khéo tu học đà la ni môn, tam ma địa môn. Đã khéo tu học năm nhãn, sáu thần thông. Đã khéo tu học Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Đã khéo tu học đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Đã khéo tu học pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả, và vô lượng vô biên Phật pháp khác.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này trọn nên tri kiến thù thắng như thế, nếu đối sanh tử phát khởi tưởng vui hoặc nói có vui, hoặc đối ba cõi an trụ chấp trước, không có lẽ ấy.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này đã khéo tu hành phần pháp Bồ đề. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử lẽ nên hỏi thử: "Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lẽ vì sao tu hành phần pháp Bồ đề mà chẳng chứng không, vô tướng, vô nguyện, vô sanh vô diệt, vô tác vô vi, vô tánh thật tế? Do chẳng chứng nên chẳng được quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc Giác Bồ đề, mà siêng tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, thường không sở chấp?"

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này khi được hỏi đây nếu khởi đáp này: "Các Bồ tát Ma ha tát muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chỉ nên suy nghĩ không, vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô diệt, vô tác vô vi, vô tánh thật tế và tất cả phần pháp Bồ đề khác, chẳng nên tu học". Bồ tát Ma ha tát này chưa nhờ Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trao cho ký Bất thối chuyển Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Bồ tát Ma ha tát này chưa được khai chỉ ký biệt rõ ràng trụ Bồ tát Ma ha tát bậc Bất thối chuyển tu học pháp tướng.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này khi được hỏi đây, nếu khởi đáp này: "Các Bồ tát Ma ha tát muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề nên chính suy nghĩ không, vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô diệt, vô tác vô vi, vô tánh thật tế và tất cả phần pháp Bồ đề khác, cũng nên phương tiện như trước đã nói khéo léo tu học mà chẳng tác chứng". Bồ tát Ma ha tát này đã nhờ Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trao cho ký Bất thối chuyển Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Bồ tát Ma ha tát này đã được khai chỉ ký biệt rõ ràng trụ Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển tu học pháp tướng.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát chưa được khai chỉ ký biệt rõ ràng trụ Bồ tát Ma ha tát bậc Bất thối chuyển tu học pháp tướng. Phải biết Bồ tát Ma ha tát này chưa khéo tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa và tất cả phần pháp Bồ đề khác, chưa vào bậc Bạc địa, chưa như các Bồ tát Ma ha tát kia trụ bậc Bất thối chuyển khai chỉ ký biệt rõ ràng an trụ tướng Bất thối chuyển.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đã được khai chỉ ký biệt rõ ràng trụ Bồ tát Ma ha tát bậc Bất thối chuyển tu học pháp tướng. Phải biết Bồ tát Ma ha tát này đã khéo tu học bố thí,tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa và tất cả phần pháp Bồ đề khác, đã vào bậc Bạc địa, đã như các Bồ tát Ma ha tát trụ bậc Bất thối chuyển, khai chỉ ký biệt rõ ràng,an trụ tướng Bất thối chuyển.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vả có Bồ tát Ma ha tát chưa được Bất thối chuyển năng khởi như thật đáp như thế chăng?

Phật bảo: Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát mặc dù chưa được Bất thối chuyển, mà năng đối đây khởi như thật đáp. Thiện Hiện! Phải biết Bồ tát Ma ha tát này mặc dù chưa được Bất thối chuyển, mà năng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa và tất cả phần pháp Bồ đề khác đã được thành thục, giác tuệ bén sướt, hoặc nghe chẳng nghe năng như thật đáp như Bồ tát Ma ha tát bậc Bất thối chuyển.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Có nhiều Bồ tát Ma ha tát cầu học Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề ít có năng như thật đáp như Bồ tát Ma ha tát bậc Bất thối chuyển, bậc đã khéo tu trị, bậc chưa khéo tu trị mà an trụ vậy?

Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Sở dĩ vì sao? Hiếm có Bồ tát Ma ha tát được nhận tuệ ký Bất thối chuyển thù thắng như thế. Nếu có kẻ được nhận ký như thế đều năng đối đây khởi như thật đáp. Thiện Hiện! Nếu kẻ năng đối đây như thật đáp, phải biết đấy là Bồ tát Ma ha tát đã trồng căn lành rất cực minh lợi, chỗ tu trí tuệ lượng ấy sâu rộng, thế gian, trời, người, a tố lạc thảy chẳng thể dẫn cướp khiến kia phá hoại, chắc chắn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát cho đến trong mộng cũng chẳng ưa muốn xưng khen pháp bậc Thanh văn, Độc giác, đối pháp ba cõi cũng chẳng ưa muốn xưng khen. Thường quán các pháp như mộng, như vang, nói rộng cho đến như thành tầm hương, mặc dù quán như thế mà chẳng chứng thật tế. Phải biết Bồ tát đây có tướng Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát mộng thấy Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có vô số lượng trăm ngàn ức muôn ức chúng cung kính vây quanh mà vì thuyết pháp. Đã nghe pháp rồi khéo hiểu nghĩa thú. Hiểu nghĩa thú rồi tinh siêng tu hành tùy pháp hành pháp, vào tam ma địa khởi hạnh tùy pháp. Phải biết Bồ tát này có tướng Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát mộng thấy Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đủ ba mươi hai tướng Đại sĩ phu, tám mươi tùy hảo viên mãn trang nghiêm, thường quang một lần soi sáng chung quanh. Ở vô lượng chúng vọt lên hư không hiện thần thông lớn thuyết chánh pháp yếu, hóa làm kẻ hóa sĩ khiến qua phương khác thi tác Phật sự. Phải biết Bồ tát này có tướng Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát mộng thấy giặc cuồng phá hoại thôn thành, hoặc thấy lửa khởi đốt cháy xóm làng, hoặc thấy sư tử hổ lang thú dữ rắn độc trùng ác muốn đến hại thân, hoặc thấy oan gia muốn chém nơi đầu, hoặc thấy cha mẹ anh em chị em thân hữu sắp đến mất mạng, hoặc thấy tự thân lạnh nóng đói khát và các việc khổ làm bực hại khó chịu. Thấy những việc đáng sợ hãi như thế thảy mà chẳng kinh chẳng sợ cũng chẳng lo rầu. Từ mộng tỉnh rồi tức suy nghĩ được ba cõi chẳng phải chơn thật,đều như mộng thấy, khi ta được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải vì hữu tình nói pháp ba cõi tất cả hư dối, đều như cảnh mộng. Phải biết Bồ tát này có tướng Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát cho đến trong mộng thấy có địa ngục, bàng sanh, quỷ giới các loại hữu tình, bèn khởi nghĩ này: Ta phải tinh siêng tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát mau tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được không có địa ngục, bàng sang, quỷ giới và danh tự loại ấy. Từ mộng tỉnh rồi cũng khởi nghĩ ấy. Thiện Hiện! Phải biết Bồ tát Ma ha tát này khi sẽ làm Phật chỗ ở định không ác thú. Sở dì vì sao? Vì hoặc mộng hoặc tỉnh các pháp không hai không hai phần vậy. Phải biết Bồ tát này có tướng Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma tát trong mộng thấy lửa đốt địa ngục thảy các loại hữu tình, hoặc lại thấy cháy thành ấp xóm làng, bèn phát thệ nguyện: Ta nếu đã nhận ký Bất thối chuyển sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nguyện lửa dữ đây tức thì tắt gấp, biến thành mát mẻ. Nếu Bồ tát đây khởi nguyện này rồi, lửa thấy trong mộng tức thì tắc lẹ, phải biết đã được ký Bất thối chuyển. Nếu Bồ tát đây khởi nguyện này rồi, lửa thấy trong mộng chẳng liền tắt gấp, phải biết chưa được Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tỉnh hiện thấy lửa dữ bỗng khởi đốt các thành ấp, hoặc cháy xóm làng, bèn khởi nghĩ này: Ta ở trong mộng, hoặc ở khi tỉnh, từng thấy tự có các hành trạng tướng bậc Bất thối chuyển chưa xác thật hư. Nếu ta đã thấy đây thật có ấy, nguyện lửa dữ này tức thì tắt gấp, biến thành mát mẻ. Nếu Bồ tát đây khởi thệ nguyện này phát lời thành thực, bấy giờ lửa dữ tức thì tắt lẹ, phải biết đã được ký Bất thối chuyển. Nếu Bồ tát đây khởi thệ nguyện này phát lời thành thực, lửa chẳng tắt liền, phải biết chưa được ký Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tỉnh thấy lửa đốt các thành ấp hoặc cháy xóm làng, bèn khởi nghĩ này: Ta ở trong mộng hoặc ở khi tỉnh, từng thấy tự có các hành trạng tướng bậc Bất thối chuyển, nếu ta đã thấy định là thật có, tất chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nguyện lửa dữ đây tức thì tắt gấp, biến thành mát mẻ. Bồ tát Ma ha tát này phát lời thệ nguyện thành thật đây rồi, bấy giờ lửa dữ chẳng vì tắt gấp. Đốt cháy một nhà, vượt bỏ một nhà lại cháy một nhà, hoặc cháy một xóm, vượt bỏ một xóm lại cháy một xóm. Luân chuyển như thế lửa ấy mới chịu tắt. Bồ tát Ma ha tát này nên tự biết rõ quyết định đã được ký Bất thối chuyển. Nhưng những nhà xóm bị cháy ấy do hữu tình kia gây làm tăng trưởng nghiệp hoại chánh pháp. Kia do nghiệp ấy hoặc đọa ác thú trong vô lượng kiếp chịu quả chính khổ, nay sanh đạo người chịu tội thừa kia. Hoặc bởi nghiệp này sẽ đọa ác thú trải vô lượng kiếp chịu quả chính khổ, nay ở đạo người trước hiện chút tội.

Lại nữa, Thiện Hiện! Y như trước đã thuyết các thứ nhân duyên biết là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển, lại có trọn nên các hành trạng tướng biết là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển. Ta sẽ vì ngươi phân biệt giải nói, ngươi nên lóng nghe rất khéo suy nghĩ. Thiện Hiện thưa rằng: Dạ xin nói cho.

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát thấy có nam tử hoặc có nữ nhân hiện bị quỷ ám bắt chịu các khổ não chẳng thể xa lìa được, bèn khởi nghĩ này: "Nếu các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác biết ý muốn tôi đã được thanh tịnh, trao tôi ký Bất thối chuyển Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, xa lìa các ý Thanh văn, Độc giác chẳng đem các ý Thanh văn, Độc giác cầu chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu tôi đời sau tất được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cùng đời vị lai lợi ích an vui các loại hữu tình. Nếu mười phương cõi hiện tại thật có vô lượng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, các pháp nhiệm mầu lợi vui hữu tình, các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác kia không gì chẳng thấy, không gì chẳng biết, không gì chẳng hiểu, không gì chẳng chứng, hiện biết thấy giác tất cả hữu tình ý muốn sai khác, nguyện đủ soi xét tâm tôi nghĩ gì và nói lời thành thật. Nếu tôi năng tu được hạnh Bồ tát, chắc được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cứu vớt hữu tình khổ sanh tử ấy, nguyện nam tử này hoặc nữ nhân đây chẳng bị quỷ làm rối hại, kia theo lời tôi tức phải bỏ đi". Bồ tát Ma ha tát này khi nói lời ấy nếu quỷ kia chẳng vì bỏ đi, phải biết chưa được ký Bất thối chuyển. Bồ tát Ma ha tát này khi nói lời ấy, nếu quỷ kia tức vì bỏ đi, phải biết đã được ký Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát chưa khéo tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Chưa khéo an trụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Chưa khéo an trụ chơn như cho đến bất tư nghì giới. Chưa khéo an trụ khổ tập diệt đạo thánh đế. Chưa khéo an trụ bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Chưa khéo tu học bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Chưa khéo tu học tám giải thoát cho đến mười biến xứ. Chưa khéo tu học không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Chưa khéo tu học đà la ni môn, tam ma địa môn. Chưa vào Bồ tát Chánh tánh ly sanh. Chưa tu hành đủ tất cả Phật pháp. Xa lìa Bồ tát phương tiện khéo léo. Chưa khỏi bị ác ma làm não loạn. Đối các ma sự chưa năng giác biết được. Chẳng tự độ lượng căn lành dày mỏng, bắt trước các Bồ tát phát lời thành thật, bèn bị các ma làm dối gạt.

Bồ tát Ma ha tát này thấy có nam tử hoặc có nữ nhân hiện bị quỷ làm ám bắt, chịu các khổ não chẳng năng xa lìa được, tức bèn nhẹ phớt, phát lời thành thật rằng: Nếu tôi đã từ chư Phật quá khứ nhận được ký Bất thối chuyển Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khiến nam tử này hoặc nữ nhân đây chẳng bị quỷ làm rối hại, kia theo lời ta phải mau bỏ đi. Bồ tát Ma ha tát này khi nói lời đây rồi, bấy giờ ác ma vì làm dối gạt nên bèn xua đuổi quỷ kia khiến đi. Sở dĩ vì sao? Vì oai lực ác ma hơn quỷ mỵ kia, vậy nên quỷ bị ma dạy khiến tức liền bỏ đi. Bồ tát Ma ha tát này thấy việc ấy rồi vui mừng nhảy nhót khởi nghĩ này rằng: Quỷ nay đi rồi là oai lực của ta. Sở dĩ vì sao? Vì quỷ mỵ kia theo ta đã phát thệ nguyện tức thì buông thả nam tử nữ nhân này, không riêng có duyên cớ nào khác vậy.

Bồ tát Ma ha tát này chẳng hay biết được ác ma đã làm, bảo là sức mình, yên trí sanh vui mừng, rồi ỷ đấy khinh dể các Bồ tát khác rằng: Ta đã từ chư Phật quá khứ nhận được ký Bất thối chuyển Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, sở phát thệ nguyện đều chẳng luống uổng. Các ngươi chưa nhờ chư Phật trao ký chẳng nên bắt trước ta phát lời thành thật, giả sử có cố mong muốn tất không kết quả nào. Bồ tát Ma ha tát này vì khinh dể chê mắng các Bồ tát, nên vọng ỷ chút khả năng đối các công đức sanh trưởng nhiều thứ tăng thượng mạn, nên xa lìa Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng năng chứng được Nhất thiết trí trí. Bồ tát Ma ha tát này vì không sức phương tiện khéo léo nên sanh trưởng nhiều thứ tăng thượng mạn vậy, hủy chê khinh dể các Bồ tát, nên mặc dù siêng tinh tiến mà rơi Thanh văn hoặc bậc Độc giác. Bồ tát Ma ha tát này vì phước đức mỏng, nên sở tác sự nghiệp, phát lời thành thật đều động ma sự. Bồ tát Ma ha tát này chẳng hay gần gũi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen bậc chơn thiện tri thức, chẳng hay thỉnh hỏi hành tướng với Bồ tát đã được Bất thối chuyển, chẳng hay hỏi học các ác ma quân sở tác sự nghiệp. Bởi đấy ma trói buộc lại càng bền chắc.

Sở dĩ vì sao? Bồ tát Ma ha tát này chẳng lâu tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, cho đến xa lìa phương tiện khéo léo, nên bị ma làm lừa gạt. Vậy nên, Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát nên khéo giác biết các việc ác ma.

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì sao Bồ tát Ma ha tát chẳng lâu tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, cho đến xa lìa phương tiện khéo léo nên bị ác ma làm lừa gạt, khuyên các Bồ tát nên khéo giác biết ? Nghĩa là có ác ma vì muốn làm lừa gạt, nên phương tiện hóa làm các thứ hình tượng, đi đến chỗ Bồ tát Ma ha tát nói lời như vầy: Khốn thay! Thiện nam tử! Ngươi tự biết ư? Chư Phật quá khứ đã từng trao ngươi ký Đại Bồ đề. Ngươi đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề quyết định sẽ được, chẳng còn quay lui. Cái thân ngươi, cha mẹ, anh em chị em, thân hữu quyến thuộc cho đến danh tự sai khác bảy đời, ta đều biết rõ. Thân ngươi sanh ở phương nào nước nào thành nào ấp nào trong xóm làng nào, ngươi sanh ở năm nào tháng nào ngày nào giờ nào, sanh trong túc tướng vương nào. Như vậy ác ma nếu thấy Bồ tát bẩm tánh mềm mại, các căn mờ chậm, bèn dối ghi rằng: Ngươi ở đời trước đã thọ căn tánh, đã từng như vậy. Nếu thấy Bồ tát bẩm tánh cứng cỏi, các căn sáng bén, bèn dối ghi rằng: Ngươi ở đời trước đã thọ căn tánh cũng từng như vậy. Nếu thấy Bồ tát ở chỗ vắng vẻ, hoặc thường khất thực, hoặc thọ một thực, hoặc một ngồi thực, hoặc một bát thực, hoặc ở trong mả, hoặc ở đất trống, hoặc ở gốc cây, hoặc áo giẻ lượm, hoặc chỉ ba y, hoặc thường ngồi chẳng nằm, hoặc trải chiếc cụ như cu, hoặc ít muốn, hoặc vui đủ, hoặc ưa xa lìa, hoặc ưa định vắng lặng, hoặc đủ chính niệm, hoặc đủ diệu huệ, hoặc chẳng trọng lợi dưỡng, hoặc chẳng quí danh dự, hoặc ưa liêm kiệm chân chẳng thoa dầu, hoặc bớt ngủ nghỉ, hoặc lìa lay cử, hoặc ưa nói ít, hoặc muốn nói nhẹ. Như vậy ác ma thấy các thứ hạnh Bồ tát này rồi, bèn dối ghi rằng: Ngươi ở đời trước cũng từng như vậy. Sở dĩ vì sao? Vì ngươi nay trọn nên công đức thù thắng như vậy như vậy, thế gian đồng thấy. Đời trước định lẽ cũng có công đức thù thắng như vậy, nên tự vui mừng đi chớ nên tự khinh. Bồ tát Ma ha tát này nghe ác ma đây nói công đức quá khứ vị lai kia, và nói thân hữu, tự thân danh thảy sai khác hiện tại, gồm khen các thứ căn lành thù thắng, vui mừng nhảy nhót, sanh nhiều tăng thượng mạn lấn khinh hủy mắng các Bồ tát khác.

Bấy giờ ác ma biết kia ám độn khởi tăng thượng mạn khinh lấn người khác, lại bảo đó rằng: Ngươi định trọn nên công đức thù thắng, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác quá khứ đã trao ký cho ngươi, ngươi đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề định sẽ chứng được chẳng quay lui lại, vì đã tướng lành hiện trước như thế.

Khi ấy ác ma vì muốn làm rối loạn, nên hoặc đối hiện làm hình tượng tại gia, hoặc đối hiện làm cha mẹ, anh em, chị em, thân hữu, phạm chí, sư chủ, trời, rồng, dược xoa, người phi người thảy các thứ hình tượng, đến chỗ Bồ tát Ma ha tát đây nói lên lời này: Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác quá khứ đã trao ngươi ký đại Bồ đề lâu rồi, ngươi đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề quyết định sẽ được chẳng quay lui lại nữa. Sở dĩ vì sao? Vì các trạng tướng công đức Bồ tát Ma ha tát bậc Bất thối chuyển ngươi đều có đủ, nên tự tôn trọng, chớ sanh do dự. Khi Bồ tát đây nghe lời kia rồi tâm tăng thượng mạn lại càng kiên cố thêm.

Thiện Hiện phải biết: Như ta đã nói các hành trạng tướng Bồ tát Ma ha tát thật được Bất thối chuyển, Bồ tát Ma ha tát này thật đều chẳng có. Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này bị ma nắm giữ, bị ma làm rối, chẳng được tự tại. Sở dĩ vì sao? Bồ tát Ma ha tát này đối các hành trạng tướng Bồ tát Ma ha tát được Bất thối chuyển thật đều chưa có. Chỉ nghe ác ma dối nói đức kia và các danh tự rồi sanh tăng thượng mạn, lấn khinh hủy mắng các Bồ tát khác. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nên khéo giác biết các việc ác ma.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát phải ma nắm giữ, bị ma làm ám, chỉ nghe danh tự vọng sanh chấp trước. Sở dĩ vì sao? Vì Bồ tát Ma ha tát này trước chưa tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa và vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Bởi nhân duyên đây khiến ma được cơ hội. Bồ tát Ma ha tát này chẳng năng biết rõ hành tướng uẩn ma, hành tướng tử ma, hành tướng thiên ma, hành tướng phiền não ma. Bởi nhân duyên đây khiến ma được cơ hội. Bồ tát Ma ha tát này chẳng năng biết rõ sắc uẩn thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn thức uẩn và vô lượng pháp môn khác. Cũng chẳng biết rõ các pháp danh tự thật tướng hữu tình, chỗ gọi vô tướng. Bởi nhân duyên đây khiến ma được cơ hội, phương tiện hóa làm các thứ hình tượng bảo Bồ tát Ma ha tát này rằng: Ngươi đã tu hành hạnh nguyện đã mãn, sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Khi ngươi thành Phật sẽ được công đức thắng diệu như thế, danh hiệu tôn quý. Nghĩa là ác ma kia biết Bồ tát đây đêm dài nghĩ muốn khi ta thành Phật sẽ được công đức danh hiệu như thế, tùy kia nghĩ muốn mà ghi nói đó.

Khi nói Bồ tát này xa lìa Bát nhã Ba la mật đa, vì không phương tiện khéo léo nên nghe ma ghi nói bèn khởi nghĩ rằng: Người này lạ thay, vì ta ghi nói sẽ được thành Phật công đức danh hiệu cùng ta đêm dài nghĩ muốn hợp nhau, do đây nên biết chư Phật quá khứ quyết đã trao ta ký Đại Bồ đề. Ta đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề quyết định sẽ được chẳng còn quay lui. Khi ta thành Phật, tất định sẽ được công đức danh hiệu tôn quý như thế. Bồ tát Ma ha tát này như vậy ác ma hoặc quyến thuộc ma, hoặc ma nắm giữ các sa môn thảy, ghi nói đời sau thành Phật danh hiệu như vậy như vậy, kiêu mạn càng tăng: Ta ở vị lai định sẽ làm Phật, chắc được công đức danh hiệu như thế, các bồ tát kia không ngang cùng ta.

Thiện Hiện phải biết: Như Ta đã nói các hành trạng tướng Bồ tát Ma ha tát đã được Bất thối chuyển, Bồ tát Ma ha tát đây đều chưa thành tựu, chỉ nghe ma nói thành Phật hư danh bèn sanh kiêu mạn khinh chê hủy nhục các Bồ tát Ma ha tát kia, nên xa lìa Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Bồ tát Ma ha tát này xa lìa Bát nhã Ba la mật đa, vì không phương tiện khéo léo nên bỏ bạn lành, nên thường bị bạn ác nhiếp thọ, nên phải rơi Thanh văn hoặc bậc Độc giác.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này hoặc có thân đây lại được chánh niệm, chí thành hối lỗi, bỏ tâm kiêu mạn, thường thường gần gũi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen bạn lành chơn tịnh. Kia dù trôi lăn sanh tử nhiều thời, mà sau lại nương Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, lần hồi tu học sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này nếu có thân đây chẳng được chánh niệm, chẳng năng hối lỗi, chẳng bỏ mạn tâm, chẳng muốn gần gũi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen bạn lành chơn tịnh. Kia quyết định trôi lăn sanh tử nhiều thời, sau dù tinh tiến tu các nghiệp lành, mà rơi Thanh văn hoặc bậc Độc giác.

Ví như kẻ Bí sô cầu Thanh văn, đối bốn trọng tội nếu tùy phạm một bèn chẳng Sa môn, chẳng con Thích Ca. Kia ở đời hiện, định chẳng năng được quả Dự lưu thảy, vọng chấp hư danh. Bồ tát cũng vậy, chỉ nghe ma nói thành Phật danh suông, bèn khởi mạn tâm khinh chê hủy báng chúng các Bồ tát Ma ha tát khác, phải biết tội đây hơn Bí sô kia đã phạm bốn trọng vô lượng bội số.

Thôi Bí sô kia đã phạm bốn trọng, tội Bồ tát đây hơn năm vô gián cũng vô lượng bội. Sở dĩ vì sao? Vì Bồ tát Ma ha tát này thật chẳng trọn nên công đức thù thắng, nghe ác ma nói hư danh thành Phật, bèn tự kiêu mạn khinh các Bồ tát. Vậy nên tội đây hơn năm vô gián. Do đây nên biết: Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nên khéo giác biết việc ma ghi nói hư danh hiệu thảy vi tế như thế.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu hạnh viễn ly, nghĩa là ở ẩn núi rừng, chằm trống đồng nội, ở chỗ vắng vẻ, ngồi yên suy nghĩ. Khi có ác ma đi đến chỗ ấy cung kính khen ngợi công đức viễn ly, là nói lời này: Hay thay Đại sĩ! Năng tu hạnh chơn viễn ly như thế. Hạnh viễn ly đây đã được tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cộng đồng xưng khen, Thiên Đế Thích thảy chư thiên thần tiên đều chung giữ hộ, cúng dường tôn trọng, nên thường ở đây chớ đi nơi khác. Thiện Hiện phải biết: Ta chẳng khen ngợi các Bồ tát Ma ha tát ở chỗ vắng vẻ, đồng nội, núi rừng, ngồi yên suy nghĩ tu hạnh viễn ly.

Bấy giờ, Thiện Hiện bèn thưa Phật rằng: Các Bồ tát Ma ha tát nên tu những hạnh viễn ly nào mà Phật chẳng khen ở chỗ vắng vẻ, đồng nội, núi rừng, bỏ đồ nằm tốt, ngồi yên suy nghĩ công đức viễn ly?

Phật bảo: Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát hoặc ở núi rừng chằm trống đồng nội chỗ vắng vẻ, hoặc trụ thành ấp xóm làng, chỗ vương đô ồn tạp, chỉ năng xa lìa phiền não ác nghiệp và các tác ý Thanh văn, Đ?c giác, hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm và tu các công đức thắng diệu khác. Đấy gọi hạnh Bồ tát chơn viễn ly. Hạnh viễn ly đây đã được tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cộng đồng xưng khen, đã được chư Phật Thế Tôn cộng đồng khai cho, các chúng Bồ tát thường nên tu học, hoặc ngày hoặc đêm nên chính suy nghĩ tinh tiến tu hành pháp viễn ly đây. Đấy gọi Bồ tát tu hạnh viễn ly. Hạnh viễn ly đây chẳng hỗn tạp tác ý Thanh văn, Đ?c giác, chẳng lẫn tạp tác tất cả phiền não ác nghiệp, lìa các ồn tạp, rốt ráo thanh tịnh, khiến các Bồ tát Ma ha tát mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình thường không dứt hết.

Thiện Hiện phải biết: Ác ma đã khen ẩn nơi núi rừng, chằm trống, đồng nội, chỗ vắng vẻ, bỏ đồ nằm tốt, ngồi yên suy nghĩ, chẳng phải hạnh chơn viễn ly các Bồ tát. Sở dĩ vì sao? Vì hạnh viễn ly kia còn có lẫn ồn tạp, nghĩa là kia hoặc lộn ác nghiệp phiền não, hoặc lộn tác ý Thanh văn, Độc giác, đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thể tinh siêng tín thọ tu học, chẳng thể viên mãn được Nhất thiết trí trí.

Thiện Hiện phải biết: Có Bồ tát Ma ha tát tuy muốn tu hành pháp hạnh viễn ly được ma khen ngợi mà khởi tâm kiêu mạn chẳng thanh tịnh, khinh dễ hủy chê chúng các Bồ tát Ma ha tát khác. Nghĩa là có chúng Bồ tát Ma ha tát mặc dù ở thành ấp xóm làng vương đô, mà tâm thanh tịnh chẳng lẫn lộn các thứ phiền não ác nghiệp và tác ý các Thanh văn, Độc giác, tinh siêng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Mặc dù ở chỗ ồn náo mà tâm vắng lặng, thường siêng tu tập hạnh chơn viễn ly. Kia đối chúng Bồ tát Ma ha tát chơn tịnh như thế tâm sanh kiêu mạn khinh mỉa hủy chê bài báng lấn át.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này xa lìa Bát nhã Ba la mật đa, vì không phương tiện khéo léo, nên mặc dù cư trú đồng nội rộng trăm ngàn dặm, trong ấy tuyệt không các ác cầm thú rắn bọ cạp trộm giặc, chỉ có quỷ thần la sát bà thảy dạo ở trong ấy mà thôi. Kia cư trú chỗ vắng vẻ như thế, tuy đã qua một năm, hoặc năm hoặc mười hoặc lại cho đến trăm ngàn trăm ức, hoặc hơn số này, tu hành viễn ly, mà chẳng biết rõ hạnh chơn viễn ly. Nghĩa là chúng các Bồ tát Ma ha tát mặc dù ở những chỗ ồn náo mà nơi tâm vắng lặng, xa lìa các thứ phiền não ác nghiệp và tác ý các Thanh văn, Độc giác phát tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện phải biết: Các Bồ tát này mặc dù ở đồng nội qua lâu nhiều thời, mà lẫn lộn tác ý Thanh văn, Độc giác, đối hai chỗ kia rất sanh ưa đắm, nương pháp hai chỗ đó tu hạnh viễn ly, lại đối hạnh đây rất sanh say nhiễm. Kia dù tu hạnh viễn ly như thế mà chẳng xứng thuận tâm chư Phật.

Thiện Hiện phải biết: Ta đã xưng khen hạnh chơn viễn ly các Bồ tát Ma ha tát, Bồ tát Ma ha tát này đều chẳng thành tựu. Kia đối trong hạnh chơn tịnh viễn ly cũng chẳng thấy có hành tướng tương tự. Sở dĩ vì sao? Vì kia đối hạnh chơn viễn ly như thế chẳng sanh ưa muốn, chỉ vui siêng tu hạnh viễn ly suông của Thanh văn, Độc giác.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này khi tu hạnh chẳng chơn tịnh viễn ly, ma đến trong hư không vui mừng khen ngợi, bảo rằng: Đại sĩ! Hay thay! Hay thay! Ngươi năng siêng tu hạnh chơn viễn ly. Hạnh viễn ly đây được tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cộng đồng xưng khen. Ngươi đối hạnh này tinh siêng tu học mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này chấp đắm pháp hạnh sở tu viễn ly của Nhị thừa như thế cho là hơn hết, khinh mỉa chê hủy trụ Bồ tát thừa, mặc dù cư trụ chỗ ồn náo mà tâm vắng lặng thành thiện pháp điều hòa. Nghĩa là các Bí sô bảo: Kia chẳng năng tu được hạnh viễn ly, thân ở ồn náo, tâm chẳng vắng lặng, không thiện pháp điều hòa.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này đối Bồ tát Ma ha tát trụ hạnh chơn viễn ly đã được Phật khen khinh khi hủy chê, bảo ở ồn náo tâm chẳng vắng lặng, chẳng năng siêng tu hạnh chơn viễn ly. Đối Bồ tát Ma ha tát trụ hạnh chơn ồn tạp các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chỗ chẳng xưng khen, lại tôn trọng khen ngợi bảo chẳng ồn tạp, nơi tâm vắng lặng năng chính tu hành được hạnh chơn viễn ly.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này đối kẻ nên gần gũi cung kính cúng dường như Thế Tôn, mà chẳng gần gũi cúng dường cung kính, trái lại sanh khinh miệt. Đối kẻ nên xa lìa chẳng nên gần gũi cung kính cúng dường như bạn ác, mà trái lại gần gũi cúng dường cung kính như thờ Thế Tôn .

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này xa lìa Bát nhã Ba la mật đa, vì không phương tiện khéo léo, nên vọng sanh các thứ phân biệt chấp trước. Sở dĩ vì sao? Vì kia chẳng phải nghĩ này: Chỗ ta tu học là chơn viễn ly, nên bị kẻ phi nhân xưng khen hộ niệm. Ta ở thành ấp thân tâm rối loạn ai mà cung kính hộ niệm, cung kính khen mỹ. Bồ tát Ma ha tát này bởi nhân duyên đây tâm nhiều kiêu mạn khinh khi hủy chê chúng các Bồ tát Ma ha tát khác, phiền não ác nghiệp tăng trưởng ngày đêm.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này đối chúng Bồ tát Ma ha tát khác là kẻ hàng thịt, làm ô uế chúng Bồ tát Ma ha tát. Mặc dù giống tướng Bồ tát Ma ha tát, mà là đại tặc trong trời người, dối gạt người, trời, a tố lạc thảy, thân kia tuy mặc pháp phục Sa môn mà tâm thường ôm ý muốn làm việc trộm cướp. Các kẻ có tâm phát tới Bồ tát thừa chẳng nên gần gũi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen ác nhân như thế. Sở dĩ vì sao? Vì những các người này ôm tăng thượng mạn, ngoài giống Bồ tát trong nhiều phiền não. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát chơn thật chẳng bỏ Nhất thiết trí trí, chẳng bỏ Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, thâm tâm muốn cầu Nhất thiết trí trí, muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khắp vì lợi vui các hữu tình ấy, chẳng nên gần gũi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen ác nhân như thế.

Thiện Hiện phải biết: Các Bồ tát Ma ha tát thường nên tinh tiến tu trị sự nghiệp, chán lìa sanh tử, chẳng đắm ba cõi. Đối hạng người ác tặc hàng thịt kia thường nên phát sanh từ bi hỷ xả, nên khởi nghĩ này: Ta chẳng nên khởi tội lỗi như ác nhân kia đã khởi. Nếu phải mất niệm như kia tạm khởi, tức thì giác biết khiến mau trừ diệt. Vậy nên, Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề phải khéo giác biết các việc ác ma, nên siêng tinh tiến xa lìa trừ diệt tội lỗi như Bồ tát kia đã khởi, siêng cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tăng thượng ý vui muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, thường nên gần gũi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen bạn lành chơn tịnh.

Bấy giờ, Thiện Hiện bèn thưa Phật rằng: Những hạng nào gọi là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát Ma ha tát?

Phật bảo: Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Tất cả chúng Bồ tát Ma ha tát cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Có các Thanh văn và các Thiện sĩ năng vì chúng Bồ tát Ma ha tát tuyên nói khai chỉ phân biệt rõ ràng pháp môn tương ưng bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa khiến cho dễ hiểu, cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Tám giải thoát cho đến mười biến xứ cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát.

Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Đà la ni môn, tam ma địa môn cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Năm nhãn, sáu thần thông cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả củng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Dứt hẳn tất cả tập khí nối nhau cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khổ thánh đế cho đến đạo thánh đế là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Các pháp duyên tánh cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Các nhóm duyên khởi cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Nội không cho đến vô tánh tự tánh không cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát. Chơn như cho đến bất tư nghì giới cũng là bạn lành chơn tịnh các Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa cùng chúng các Bồ tát Ma ha tát làm thầy làm dẫn, làm sáng làm đuốc, làm đèn làm soi, làm hiểu làm biết, làm trí làm huệ, làm cứu làm hộ, làm nhà làm cửa, làm cồn làm bãi, làm về làm tới, làm cha làm mẹ.

Bốn niệm trụ cho đến nhất thiết tướng trí cũng cùng chúng Bồ tát Ma ha tát làm thầy làm dẫn, làm sáng làm đuốc, làm đèn làm soi, làm hiểu làm biết, làm trí làm huệ, lạm cứu làm hộ, làm nhà làm cửa, làm cồn làm bãi, làm về làm tới, làm cha làm mẹ.

Dứt hẳn tất cả tập khí nối nhau, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng cùng chúng các Bồ tát Ma ha tát làm thầy làm dẫn, làm sáng làm đuốc, làm đèn làm soi, làm hiểu làm biết, làm trí làm huệ, làm cứu làm hộ, làm nhà làm cửa, làm cồn làm bãi, làm về làm tới, làm cha làm mẹ.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khổ thánh đế cho đến đạo thánh đế cùng chúng các Bồ tát Ma ha tát làm thầy làm dẫn, làm sáng làm đuốc, làm đèn làm soi, làm hiểu làm biết, làm trí làm huệ, làm cứu làm hộ, làm nhà làm cửa, làm cồn làm bãi, làm về làm tới, làm cha làm mẹ.

Các pháp duyên tánh và nhánh duyên khởi cũng cùng chúng Bồ tát Ma ha tát làm thầy làm dẫn, làm sáng làm đuốc, làm đèn làm soi, làm hiểu làm biết, làm trí làm huệ, làm cứu làm hộ, làm nhà làm cửa, làm cồn làm bãi, làm về làm tới, làm cha làm mẹ.

Nội không cho đến vô tánh tự tánh không cũng cùng chúng Bồ tát Ma ha tát làm thầy làm dẫn, làm sáng làm đuốc, làm đèn làm soi, làm hiểu làm biết, làm trí làm huệ, làm cứu làm hộ, làm nhà làm cửa, làm cồn làm bãi, làm về làm tới, làm cha làm mẹ.

Chơn như cho đến bất tư nghì giới cũng cùng chúng Bồ tát Ma ha tát làm thầy làm dẫn, làm sáng làm đuốc, làm đèn làm soi, làm hiểu làm biết, làm trí làm huệ, làm cứu làm hộ, làm nhà làm cửa, làm cồn làm bãi, làm về làm tới, làm cha làm mẹ.

Sở dĩ vì sao? Vì tất cả chư Phật Thế Tôn quá khứ vị lai hiện tại đều dùng bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa, nói rộng cho đến chơn như cho đến bất tư nghì giới làm thầy làm dẫn, làm sáng làm đuốc, làm đèn làm soi, làm hiểu làm biết, làm trí làm huệ, làm cứu làm hộ, làm nhà làm cửa, làm cồn làm bãi, làm về làm tới, làm cha làm mẹ. Vì cớ sao? Vì tất cả chư Phật Thế Tôn quá khứ vị lai hiện tại đều từ bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa, nói rộng cho đến chơn như cho đến bất tư nghì giới mà sanh trưởng vậy.

Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tăng thượng ý vui muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, phải học bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa, nói rộng cho đến phải học chơn như cho đến bất tư nghì giới. Bồ tát Ma ha tát này đã học bố thí Ba la mật đa nói rộng cho đến bất tư nghì giới, lại nên đem bốn nhiếp sự mà thu nhiếp các hữu tình.

Những gì là bốn? Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Ta xem nghĩa đây nên tác thuyết này: Tất cả bố thí Ba la mật đa nói rộng cho đến bất tư nghì giới, cùng chúng các Bồ tát Ma ha tát làm thầy làm dẫn, nói rộng cho đến làm cha làm mẹ.

Vậy nên, Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát muốn được hạnh chẳng theo người dạy, muốn trụ bậc chẳng theo người dạy, muốn dứt nghi tất cả hữu tình, muốn mãn nguyện tất cả hữu tình, muốn nghiêm tịnh cõi Phật, muốn thành thục hữu tình, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Sở dĩ vì sao? Vì ở trong kinh Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây rộng nói pháp chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học. Chúng tất cả Bồ tát Ma ha tát đều nên siêng tu học ở trong ấy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567