Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 509. Phẩm Đà La Ni: thứ 13-2. Phẩm Việc Ma: thứ 14

24/04/201320:21(Xem: 15894)
Quyển Thứ 509. Phẩm Đà La Ni: thứ 13-2. Phẩm Việc Ma: thứ 14

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 21

Quyển Thứ 509
Phẩm Đà La Ni: thứ 13-2
Phẩm Việc Ma: thứ 14

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Phật Niết bàn rồi, phần sau thời sau năm trăm năn sau khi chánh pháp muốn diệt, ở phương Đông bắc sẽ có bao nhiêu thiện nam tử, thiện nữ nhân an trụ Đại thừa, được nghe Bát nhã Ba la mật đa thâm tâm tin muốn. Lại năng thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ, vì người diễn nói?

Phật bảo: Xá Lợi Tử! Ta Niết bàn rồi, phần sau thời sau năm trăm năm sau khi chánh pháp muốn diệt, ở phương Đông bắc tuy có vô lượng các thiện nam tử thảy an trụ Đại thừa mà ít được nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, thâm tâm tin muốn, lại năng thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ, vì người diễn nói.

Lại, Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử thảy kia an trụ Đại thừa nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, nơi tâm chẳng kinh chẳng sợ chẳng hãi, thâm tâm tin muốn thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói rất là hiếm có. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử kia thảy trụ Đại thừa, đã từng gần gũi cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi vô lượng Như Lai và các Bồ tát, thỉnh hỏi nghĩa thú sâu thẳm Bát nhã Ba la mật đa.

Lại, Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử kia thảy trụ Đại thừa chẳng lâu định sẽ viên mãn bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa. Cho đến chẳng lâu định sẽ viên mãn nhất thiết tướng trí và vô lượng vô biên các Phật pháp khác.

Lại, Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử kia thảy trụ Đại thừa vì được tất cả Như Lai hộ niệm vậy, được vô lượng bạn lành nhiếp thọ vậy, được căn lành thù thắng gìn giữ vậy, vì muốn nhiêu ích nhiều chúng sanh, nên cầu tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Ta thường vì các thiện nam tử kia thảy an trụ Đại thừa thuyết pháp tương ưng Nhất thiết trí trí, Như Lai quá khứ cũng thường vì kia thuyết pháp tương ưng Nhất thiết trí trí. Do nhân duyên đây, các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia đời sau lại năng cầu tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng năng vì người như ưng nói pháp khiến tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại, Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử kia thảy trụ Đại thừa thân tâm an định, các ác ma vương và bè lũ kia hãy chẳng năng hoại tâm cầu tới Vô thượng Chánh đẳng giác, huống nào bao nhiêu kẻ ác muốn làm hủy báng Bát nhã Ba la mật đa, năng trở ngại tâm kia khiến chẳng tinh tiến cầu tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại, Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử thảy an trụ Đại thừa nghe Ta thuyết Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây, tâm vui mừng được diệu pháp rộng lớn, cũng năng an lập vô lượng hữu tình nơi pháp thắng thiện khiến tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại, Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử thảy an trụ Đại thừa nay ở trước Ta phát thệ nguyện rộng lớn rằng:"Ta sẽ an lập vô lượng trăm ngàn các loại hữu tình khiến phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chỉ hiện khuyên dẫn khen gắng vui mừng khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cho đến được nhận ký Bất thối chuyển". Ta đối kia nguyện rất sanh tùy hỷ. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Ta xem các thiện nam tử đây an trụ Đại thừa như thế sở phát nguyện rộng tâm ngữ tương ưng, kia ở đời sau quyết định năng an lập được vô lượng trăm ngàn các loại hữu tình khiến phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chỉ hiện khuyên dẫn, khen gắng vui mừng khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cho đến được nhận ký Bất thối chuyển. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này cũng ở quá khứ trước vô lượng Đức Phật phát thệ nguyện rộng rằng ta phải an lập vô lượng trăm ngàn các loại hữu tình khiến phát tâm Vô thượng Chánh Đẳng Giác, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chỉ hiện khuyên dẫn khen gắng vui mừng khiến đối Vô thượng Chánh Đẳng Bồ đề cho đến được nhận ký Bất thối chuyển. Các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác quá khứ cũng đối kia nguyện rất sanh tùy hỷ. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì chư Phật quá khứ cũng xem các thiện nam tử thảy an trụ Đại thừa như thế đã phát nguyện rộng tâm ngữ tương ưng, kia ở đời sau quyết định năng an lập được vô lượng trăm ngàn các loại hữu tình khiến phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chỉ hiện khuyên dẫn, khen gắng vui mừng, khiến đối Vô lượng Chánh đẳng Bồ đề cho đến được nhận ký Bất thối chuyển.

Lại, Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử thảy trụ Đại thừa đây tin hiểu rộng lớn, năng nương được diệu sắc thanh hương vị xúc, rộng tu đại hí. Tu đại thí đây rồi lại năng vun trồng được căn lành rộng lớn. Nhờ căn lành đây lại năng nhiếp thọ được quả báo rộng lớn. Nhiếp thọ được quả báo rộng lớn như thế chỉ vì nhiêu ích tất cả hữu tình. Đối tất cả hữu tình năng xả được tất cả sở hữu trong ngoài. Hồi hướng căn lành đã trồng như thế, nguyện sanh các nước chư Phật phương khác, hiện có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm Vô thượng pháp xứ như thế. Kia nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm Vô thượng pháp rồi, lại năng an lập được vô lượng trăm ngàn các loại hữu tình trong cõi Phật kia khiến phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát, cũng hiện khuyên dẫn khen gắng vui mừng khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được chẳng quay lui.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Hiếm có! Bạch Thiện Thệ! Rất lạ. Phật đối các pháp sở hữu quá khứ vị lai hiện tại không chẳng chứng biết. Đối tất cả pháp chơn như, pháp giới, nói rộng cho đến bất tư nghì giới không chẳng chứng biết. Đối các pháp giáo nghĩa thú sai khác không chẳng chứng biết. Đối các hữu tình tâm hành sai khác không chẳng chứng biết. Đối quá khứ Phật, Bồ tát, Thanh văn và cõi Phật thảy không chẳng chứng biết. Đối vị lai Phật, Bồ tát, Thanh văn và cõi Phật thảy không chẳng chứng biết. Đối hiện tại Phật, Bồ tát, Thanh văn và cõi Phật thảy không chẳng chứng biết. Đối mười phương cõi tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và việc sở thuyết pháp Bồ tát, Thanh văn, cõi Phật thảy không chẳng chứng biết. Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát năng đối sáu thứ Ba la mật đa mạnh mẽ tinh tiến thường cầu chẳng dứt. Kia đối sáu Ba la mật đa hãy có khi chẳng đắc chăng?

Phật bảo: Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát kia thường đối sáu thứ Ba la mật đa mạnh mẽ tinh tiến mừng cầu chẳng dứt, tất cả khi đắc, không khi chẳng đắc. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát kia thường đối sáu thứ Ba la mật đa mạnh mẽ tinh tiến mừng cầu chẳng dứt, chư Phật, Bồ tát thường hộ niệm vậy.

Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát kia nếu khi chẳng đắc kinh tương ưng sáu Ba la mật đa, làm sao khá nói kia đắc sáu Ba la mật đa?

Phật bảo: Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát thường đối sáu Ba la mật đa mạnh mẽ tin cầu chẳng đoái thân mệnh, có khi đắc chẳng đắc kinh tương ưng đây, không có lẽ ấy. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát kia vì cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chỉ hiện khuyên dẫn, khen gắng vui mừng các loại hữu tình khiến đối kinh điển tương ưng sáu Ba la mật đa đây thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu học. Do căn lành đây, tùy sanh chỗ nào thường được khế kinh tương ưng sáu Ba la mật đa đây thọ trì đọc tụng, mạnh mẽ tinh tiến như giáo tu hành, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, chưa chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề ở thời gian giữa thường không chút bỏ.

Hội Thứ Ba
Phẩm Việc Ma Thứ 14

Bấy giờ, Thiện Hiện bèn thưa Phật rằng: Phật đã khen nói công đức Bồ tát vì chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chính siêng mạnh mẽ tu hành bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Làm sao biết việc ma lưu nạn các Bồ tát kia khi tu hành các hạnh phát tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề?

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn thuyết pháp yếu biện lâu mới sanh, phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng: Duyên nào Bồ tát muốn thuyết pháp yếu biện lâu mới sanh nói là việc ma?

Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, do nhân duyên đây sở tu bát nhã cho đến bố thí Ba la mật đa khó được viên mãn, nên nói kia là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn thuyết pháp yếu, biện vội vàng sanh. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng: Duyên nào Bồ tát muốn thuyết pháp yếu biện vội vàng sanh, nói là việc ma Bồ tát?

Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này tu hành bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa muốn thuyết pháp yếu biện tài vội khởi, bỏ sở tu hành, nên làm việc ma.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thơ tả kinh Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm uể oải ợ ngáp, vô duyên giỡn cười, khinh khi lẫn nhau, thân tâm phiền loạn, trái lầm câu văn, mê lộn nghĩa lý, chẳng được tư vị, hoạnh sự vội khởi, thơ tả chẳng trọn. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện hiện! Khi thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập, nói nghe kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu uể oải ợ ngáp, vô duyên giỡn cười, khinh khi lẫn nhau,thân tâm phiền loạn, trái lầm câu văn, mê lộn nghĩa lý, chẳng được tư vị, hoạnh sự vội khởi, việc làm chẳng thành. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng: Vì nhân duyên nào có thiện nam tử thảy Bồ tát thừa nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa chợt khởi nghĩ này: Ta đối kinh này chẳng được tư vị, nào dùng cần khổ nghe kinh đây làm chi. Khởi nghĩ ấy rồi tức thì bỏ đi, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập, thơ tả diễn nói cũng lại như thế?

Phật bảo: Thiện Hiện! Các thiện nam tử Bồ tát thừa đây ở đời quá khứ chưa lâu tu hành bố thí thảy sáu Ba la mật đa nên đối kinh này chẳng được tư vị, tâm chẳng ưa muốn liền bèn nới bỏ.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa nếu khởi nghĩ này: Chúng ta đối đây chẳng được nhận ký, dùng nghe làm gì? Tâm chẳng thanh tịnh, từ tòa đứng dậy chán bỏ mà đi, không lòng luyến cố. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng: Duyên nào đối trong kinh sâu thẳm đây chẳng trao ký cho kia mà khiến loại ấy không lòng luyến cố chán mà bỏ đi?

Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát chưa vào ngôi chánh tánh ly sanh chẳng nên trao ký Đại bồ đề cho kia. Nếu trao ký cho kia tăng thêm kiêu lung, có tổn không ích, nên chẳng vì ký.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa nếu khởi nghĩ này: Trong đây chẳng nói danh tự chúng ta dùng nghe làm gì? Tâm chẳng thanh tịnh, liền từ tòa dậy chán bỏ mà đi không lòng luyến cố. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng: Duyên nào ở trong kinh sâu thẳm đây chẳng ghi nói danh tự Bồ tát kia?

Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát chưa nhận ký Đại Bồ đề, lẽ vậy chẳng nên ghi nói danh tự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa, nếu khởi nghĩ này: Trong đây chẳng nói thành ấp xóm làng chỗ sanh chúng ta dùng nghe làm gì? Tâm chẳng thanh tịnh, liền từ tòa dậy chán bỏ mà đi không lòng luyến cố. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng: Duyên nào ở trong kinh sâu thẳm đây chẳng ghi nói thành ấp xóm làng chỗ sanh Bồ tát kia?

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu chưa ghi danh tự Bồ tát kia, chẳng nên nói chỗ sanh sai khác kia.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử Bồ tát thừa khi nghe thuyết kinh Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm tâm chẳng thanh tịnh mà bỏ đi ấy, tùy kia sở khởi tâm chẳng thanh tịnh chán bỏ kinh này cất bước nhiều ít, bèn giảm công đức kiếp số chừng nấy, bị tội chướng Bồ đề kiếp chừng nấy. Chịu tội kia rồi, trải thời chừng nấy phát siêng tinh tiến cầu tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, tu các khổ hạnh Bồ tát khó hành mới được phục lại gốc. Vậy nên, Bồ tát nếu muốn mau chứng Vô thượng Bồ đề chẳng nên chán bỏ Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa nới bỏ kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, cầu học kinh khác. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát. Vì cớ sao? Vì các thiện nam tử Bồ tát thừa này nới bỏ Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm cội gốc Nhất thiết trí trí mà học các kinh điển khác nhánh lá, trọn chẳng năng được Bồ đề vậy.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng: Những các kinh nào in như nhánh lá chẳng năng dẫn phát Nhất thiết trí trí?

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu pháp tương ưng Nhị thừa là bốn niệm trụ, nói rộng cho đến tám thánh đạo chi, ba môn giải thoát, trí bốn đế thảy. Các thiện nam tử thảy tu học với trong chỉ được quả Dự lưu, Nhất laì, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề, chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đấy gọi kinh khác in như nhánh lá, chẳng năng dẫn phát được Nhất thiết trí trí, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm quyết định năng dẫn phát Nhất thiết trí trí, có thể dụng lớn giống như gốc cây. Các thiện nam tử Bồ tát thừa này nới bỏ Bát nhã Ba la mật đa cầu học kinh khác, quyết định chẳng năng được Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm năng sanh chúng Bồ tát Ma ha tát, tất cả công đức thế gian xuất thế gian; các kinh điển khác không có dụng đây vậy. Nếu Bồ tát Ma ha tát tu học Bát nhã Ba la mật đa tức là tu học tất cả chúng Bồ tát Ma ha tát công đức trân bảo thế gian xuất thế gian.

Lại nữa, Thiện Hiện! Như có chó đói bỏ ông chủ ăn, theo tôi tớ mà cầu tìm sự sống. Ở đời đương lai có các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa nới bỏ tất cả cội

gốc Phật pháp Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, cầu học kinh điển tương ưng Nhị thừa, tình trạng cũng vậy. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ví như có người muốn tìm voi hương, được voi đây rồi bỏ mà tìm dấu chân voi. Nơi ý hiểu sao? Người kia khôn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Người ấy chẳng khôn.

Phật bảo: Thiện Hiện! Ở đời đương lai có các thiện nam tử trụ Đại thừa nới bỏ tất cả cội gốc Phật pháp Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, cầu học kinh điển tương ưng Nhị thừa tình trạng cũng vậy. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ví như có người muốn thấy biển cả, đã đến bờ biển lại xem chân trâu, khởi nghĩ này rằng: Nước trong biển cả lượng nó sâu rộng đâu kịp đây ư? Nơi ý hiểu sao? Người kia khôn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Người ấy chẳng khôn.

Phật bảo: Thiện Hiện! Ở đời đương lai có các thiện nam tử trụ Đại thừa nới bỏ tất cả cội gốc Phật pháp Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, cầu học kinh điển tương ưng Nhị thừa tình trạng cũng vậy. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Như có thợ khéo hoặc kẻ học trò muốn tạo đại điện thù thắng như Thiên Đế Thích. Thấy kiểu điện kia rồi, lại vẽ sơ đồ cung điện nhật nguyệt. Nơi ý hiểu sao? Thợ khéo hoặc kẻ học trò như thế năng tạo lượng đại điện được như điện Đế Thích thù thắng chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng được. Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Người kia khôn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Người ấy chẳng khôn, là thuộc loại ngu si.

Phật bảo: Thiện Hiện! Ở đời đương lai có các thiện nam tử trụ Đại thừa muốn tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, bỏ Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, cầu học kinh điển tương ưng Nhị thừa tình trạng cũng vậy. Kia ắt chẳng được Vô thượng Bồ đề. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ví như có người muốn thấy Luân vương. Thấy rồi chẳng thức, bỏ đi chỗ khác thấy tiểu quốc vương, xem hình tướng kia khởi nghĩ như vầy: Hình tướng oai đức Chuyển luân Thánh vương cùng đây nào khác. Nơi ý hiểu sao? Người kia khôn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Người ấy chẳng khôn.

Phật bảo: Thiện Hiện! Ở đời đương lai có các thiện nam tử trụ Đại thừa cũng lại như thế. Muốn tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề bỏ Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, cầu học kinh điển tương ưng Nhị thừa, nói kinh điển đây cùng kia nào khác, dùng kia làm gì. Kia bởi duyên đây quyết định chẳng năng được sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Như có người đói được bữa ăn trăm vị mỹ thịnh, bỏ mà tìm nuốt cơm thứ lúa sáu mươi ngày. Nơi ý hiểu sao? Người kia khôn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Người ấy chẳng khôn.

Phật bảo: Thiện Hiện! Ở đời đương lai có các thiện nam tử trụ Đại thừa bỏ Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, cầu học kinh điển tương ưng Nhị thừa, với trong muốn tìm Nhất thiết trí trí luống uổng nhọc nhằn, trọn chẳng được gì. Nơi ý hiểu sao? Người kia khôn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Người ấy chẳng khôn. Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Như có người nghèo được ngọc vô giá bỏ mà lại lấy ngọc ca giá mạc ni tầm thường. Nơi ý hiểu sao? Người kia khôn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Người ấy chẳng khôn.

Phật bảo: Thiện Hiện! Ở đời đương lai có các thiện nam tử trụ Đại thừa bỏ Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm cầu học kinh điển tương ưng Nhị thừa, với trong muốn tìm Nhất thiết trí trí luống uổng nhọc nhằn, trọn chẳng được gì. Nơi ý hiểu sao? Người kia khôn chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Người ấy chẳng khôn. Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Phải biết đấy là việc ma bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử an trụ Đại thừa, khi thơ tả kinh Đại Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, nhiều biện bỗng khởi muốn thuyết các thứ pháp môn sai khác, khiến việc thơ tả kinh chẳng được rốt ráo. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Sao gọi nhiều biện? Nghĩa là muốn thuyết sắc thanh hương vị xúc, muốn thuyết sáu thứ Ba la mật đa, muốn thuyết cõi Dục cõi Sắc cõi Vô sắc, muốn thuyết công đức thọ trì đọc tụng, muốn thuyết tham bệnh tu các phước nghiệp, muốn thuyết niệm trụ cho đến đạo chi, muốn thuyết tất cả tĩnh lự giải thoát đẳng trì đẳng chí, muốn thuyết nội không cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Phải biết đều là việc ma Bồ tát.

Vì cớ sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm muốn thuyết pháp tướng trọn bất khả đắc, vì không tầm tứ, vì khó nghĩ bàn, vì không nghĩ lo, vì không sanh diệt, vì không nhiễm tịnh, vì không định loạn, vì lìa danh ngôn, vì chẳng thể nói, vì bất khả đắc vậy. Sở dĩ vì sao? Trong Bát nhã ba la mật đa sâu thẳm, các pháp như trước nói đều vô sở hữu, trọn bất khả đắc. Các thiện nam tử trụ Đại thừa khi thơ tả kinh Đại Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, các pháp như thế rối loạn nơi tâm khiến chẳng rốt ráo. Vậy nên nói là việc ma Bồ tát.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm có thể thơ tả được chăng?

Phật bảo: Thiện Hiện! Chẳng thể thơ tả. Sở dĩ vì sao? Trong kinh Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây, bát nhã thảy sáu Ba la mật đa đều vô tự tánh, trọn bất khả đắc. Nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí cũng vô tự tánh, trọn bất khả đắc.

Thiện Hiện! Phải biết tự tánh các pháp đều vô sở hữu trọn bất khả đắc, tức là vô tánh. Vô tánh như thế tức Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Chẳng phải pháp vô tánh năng thơ tả vô tánh. Vậy nên, Ta nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thể thơ tả.

Thiện Hiện phải biết: Các thiện nam tử an trụ Đại thừa nếu đối Bát nhã Ba la mật đa khởi tưởng vô tánh, phải biết đấy là việc ma Bô tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử trụ Đại thừa, khi thơ tả kinh Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm khởi nghĩ như vầy: Ta dùng văn tự thơ tả Bát nhã Ba la mật đa. Kia nương văn tự chấp đắm Bát nhã Ba la mật đa, phải biết đấy là việc ma Bồ tát. Vì cớ sao? Với trong kinh Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây, tất cả bát nhã cho đến bố thí Ba la mật đa đều không văn tự, sắc cho đến thức cũng không văn tự, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí cũng không văn tự. Vậy nên, chẳng nên chấp có văn tự năng thơ tả Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Hiện phải biết: Nếu các thiện nam tử trụ Đại thừa khởi chấp như vầy: Với trong Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, tất cả bát nhã cho đến bố thí Ba la mật đa đều không văn tự, sắc cho đến thức cũng không văn tự, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí cũng không văn tự. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử an trụ Đại thừa khi thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói kinh Đại Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây, nếu nghĩ cõi nước, hoặc nghĩ thành ấp, hoặc nghĩ vương đô, hoặc nghĩ nơi chỗ, hoặc nghĩ thầy dậy dỗ, hoặc nghĩ thầy gương mẫu, hoặc nghĩ bạn đồng học, hoặc nghĩ bạn quen biết, hoặc nghĩ cha mẹ, hoặc nghĩ vợ con, hoặc nghĩ anh em, hoặc nghĩ chị em, hoặc nghĩ bà con, hoặc nghĩ bạn bè, hoặc nghĩ quốc vương, hoặc nghĩ đại thần, hoặc nghĩ trộm giặc, hoặc nghĩ thú dữ, hoặc nghĩ ác nhân, hoặc nghĩ ác quỉ, hoặc nghĩ chúng hội, hoặc nghĩ dạo chơi, hoặc nghĩ trả oán, hoặc nghĩ đền ơn, hoặc nghĩ các sự nghiệp ra làm khác nữa. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát. Vì ma dùng những việc này làm rối loạn Bồ tát, khiến cho việc đang thi hành chẳng thành xong được vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử an trụ Đại thừa khi thơ tả Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây được danh lợi lớn cúng dường cung kính, chỗ gọi áo mặc, uống ăn, đồ nằm, bệnh duyên thuốc chữa và các tư tài khác. Kia đắm sự vật đây, phế bỏ sự việc đang làm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử an trụ Đại thừa khi thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói kinh Đại Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây, có các ác ma cầm đem các thứ thơ luận thế tục, hoặc lại kinh điển tương ưng Nhị thừa, trá hiện bạn thân trao cho Bồ tát. Trong ấy nói rộng thắng sự thế tục, hoặc lại rộng nói các uẩn xứ giới, lý duyên khởi chắc chắn, ba mươi bẩy thứ phần pháp Bồ đề, ba môn giải thoát, bốn tĩnh lự thảy bảo rằng: "Kinh điển đây nghĩa vị thâm thúy nên siêng tu học, bỏ tập học thứ kinh kia đi". Các thiện nam tử trụ Đại thừa này phương tiện khéo léo từ chối chẳng nên nhận lấy thơ luận thế tục ác ma đã trao cho, lại kinh điển tương ưng Nhị thừa. Sở dĩ vì sao? Thơ luận thế tục, kinh điển Nhị thừa chẳng thể dẫn phát được Nhất thiết trí trí, chẳng tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề phương tiện không trái ngược, mà đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề rất là trở ngại.

Thiện Hiện phải biết: Trong kinh Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, Ta đây nói rộng phương tiện khéo léo đạo Bồ tát Ma ha tát, nếu với trong đây tinh siêng tu học mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu các thiện nam tử trụ Đại thừa, vì không phương tiện khéo léo bỏ Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, thọ học thế tục thơ luận ác ma kinh điển Nhị thừa. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thính pháp vui nghe muốn nghe thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Kẻ năng thuyết pháp vui lười biếng chẳng muốn vì thuyết, cũng chẳng thí cho Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp tâm chẳng đắm vui, cũng chẳng lười biếng, ưa nói muốn cho Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, phương tiện khuyên gắng thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập. Kẻ năng thính pháp lười biếng đắm vui, chẳng muốn nghe thọ cho đến tu tập. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thính pháp vui nghe muốn nghe, thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Kẻ năng thuyết pháp muốn qua phương khác, chẳng được dạy trao. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp vui nói muốn thí Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, phương tiện khuyên gắng thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập. Kẻ năng thính pháp muốn qua phương khác, chẳng được nghe thọ. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp đủ đại ác dục, ham chuộng danh lợi, áo mặc uống ăn đồ nằm chữa thuốc và những của cải khác, cúng dường cung kính tâm không nhàm đủ. Kẻ năng thính pháp thiểu dục vui đủ, tu hạnh xa lìa, mạnh mẽ siêng chính, đủ nhớ định huệ, chán ghét lợi dưỡng cung kính danh dự. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ thuyết pháp thiểu dục vui đủ, tu hạnh xa lìa, mạnh mẽ siêng chính, đủ nhớ định huệ, chán ghét lợi dưỡng cung kính danh dự. Kẻ năng thính pháp đủ đại ác dục, ham chuộng danh lợi, áo mặc uống ăn đồ nằm chữa thuốc và những của cải khác, cúng dường cung kính tâm không nhàm đủ. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ thơ trì đọc tụng tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp thọ hành mười hai công đức Đầu đà, nghĩa là ở chỗ vắng vẻ cho đến chỉ chứa ba áo. Kẻ năng thính pháp chẳng thọ hành mười hai công đức Đầu đà. Hai bên không hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ thơ trì đọc tụng tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thính pháp thọ hành mười hai công đức Đầu đà. Kẻ năng thuyết pháp chẳng thọ hành mười hai công đức Đầu đà. Hai bên không hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ thơ trì đọc tụng tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp có tín có giới, muốn vì người thuyết Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, phương tiện khuyên gắng thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập. Kẻ năng thính pháp không tín không giới, chẳng muốn nghe thọ. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ thơ trì đọc tụng tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thính pháp có tín có giới, vui nghe muốn nghe thơ tả thọ trì đọc tụng tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Kẻ năng thuyết pháp không tín không giới, chẳng muốn dạy trao. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được nói nghe thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp tâm không tham lẫn, hay xả tất cả. Kẻ năng thính pháp tâm có tham lẫn, chẳng hay xả thí. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thính pháp tâm không tham lẫn, hay xả tất cả. Kẻ năng thuyết pháp tâm có tham lẫn, chẳng hay xả thí. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thính pháp muốn cầu cúng dường kẻ năng thuyết pháp áo mặc uống ăn đồ nằm thuốc chữa và những của cải. Kẻ năng thuyết pháp chẳng muốn thọ dụng. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp muốn cầu cung cấp kẻ năng thính pháp áo mặc uống ăn đồ nằm thuốc chữa và những của cải. Kẻ năng thính pháp chẳng muốn thọ dụng. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp trọn nên khai trí, chẳng muốn nói rộng. Kẻ năng thính pháp trọn nên diễn trí, chẳng muốn nói hẹp. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thính pháp trọn nên khai trí, chẳng muốn nói rộng. Kẻ năng thuyết pháp trọn nên diễn trí, chẳng muốn nói hẹp. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhà Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp chuyên muốn biết rộng thứ lớp pháp nghĩa mười hai phần giáo, chỗ gọi Khế kinh cho đến Luận nghị. Kẻ năng thính pháp chẳng muốn biết rộng thứ lớp pháp nghĩa mười hai phần giáo. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thính pháp chuyên muốn biết rộng thứ lớp pháp nghĩa mười hai phần giáo. Kẻ năng thuyết pháp chẳng muốn biết rộng thứ lớp pháp nghĩa mười hai phần giáo. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp trọn nên sáu thứ Ba la mật đa, lại đối sáu thứ Ba la mật đa có phương tiện khéo léo. Kẻ năng thính pháp không đức như thế. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thính pháp trọn nên sáu thứ Ba la mật đa, lại đối sáu thứ Ba la mật đa có phương tiện khéo léo. Kẻ năng thuyết pháp không đức như thế. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp đã được đà la ni, kẻ năng thính pháp chưa được đà la ni. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thính pháp đã được đà la ni, kẻ năng thuyết pháp chưa được đà la ni. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp muốn khiến cung kính thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Kẻ năng thính pháp chẳng theo ý kia. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thính pháp muốn được cung kính thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Kẻ năng thuyết pháp chẳng theo ý kia. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ thơ trì đọc tụng tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp đã lià các tham lẫn, đã lìa năm ngăn che. Kẻ năng thính pháp chưa lìa các tham lẫn, chưa lìa năm ngăn che. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa Thiện Hiện! Kẻ năng thính pháp đã lìa các tham lẫn, đã lìa năm ngăn che. Kẻ năng thuyết pháp chưa lìa các tham lẫn, chia lìa năm ngăn che. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các thiện nam tử trụ Đại thừa khi thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây, nếu có người đến nói những bao việc khổ ba ác thú. Nhân đây lại bảo rằng:"Ngươi với thân này nên siêng tinh tiến mau diệt hết ngằn mé khổ mà vào Niết bàn, nào dùng lưu lại biển cả sanh tử nhận trăm ngàn những sự việc khổ khó chịu để cầu tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề làm gì". Kia bởi lời đây, đối với việc đang thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng được rốt ráo. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các thiện nam tử trụ Đại thừa, khi thơ tả thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói kinh Đại Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây, nếu có người đến khen nói các việc thắng sự nhân đạo, khen nói trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ các việc thắng diệu. Nhân đây mà bảo rằng "Mặc dù ở cõi Dục hưởng vui các dục, ở trong cõi Sắc hưởng vui tĩnh lự, ở cõi Vô sắc hưởng vui đẳng chí, mà kia đều là pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, biến hoại, pháp rơi rụng, pháp chia lìa, pháp tận, pháp diệt. Với thân này sao ngươi chẳng tinh tiến lấy quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc Độc giác Bồ đề, vào cõi Niết bàn an vui rốt ráo. Nào dùng ở lâu sanh tử luân hồi, vô sự vì người chịu các cần khổ để cầu tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề?". Kia bởi lời đây đối việc đang thơ tả, thọ trì đọc tụng tu tập suy nghĩ diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng được rốt ráo. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp một thân không hệ thuộc, chuyên tu việc mình, chẳng lo nghiệp người. Kẻ năng thính pháp ưa lĩnh đồ chúng, thích kinh doanh việc người, chẳng lo nghiệp mình. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thính pháp một thân không hệ thuộc, chuyên tu việc mình, chẳng lo nghiệp người. Kẻ năng thuyết pháp ưa lĩnh đồ chúng, thích kinh doanh việc người, chẳng lo nghiệp mình. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp chẳng ưa ồn tạp. Kẻ năng thính pháp muốn ở ồn tạp. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thính pháp chẳng ưa ồn tạp. Kẻ năng thuyết pháp muốn ở ồn tạp. Hai bên chẳng hoà hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp muốn khiến thính giả đối những việc ta làm thảy đều theo giúp. Kẻ năng thính pháp chẳng theo kia muốn. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thính pháp đối các việc làm của kẻ thuyết pháp đều muốn theo giúp. Kẻ năng thuyết pháp chẳng theo kia muốn. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp vì danh lợi nên muốn vì người thuyết, lại muốn khiến kia thơ tả thọ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Kẻ năng thính pháp biết kia sở vi chẳng muốn theo thọ. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thính pháp vì danh lợi nên muốn thỉnh kia thuyết, lại muốn phương tiện thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Kẻ năng thuyết pháp biết kia sở vi mà chẳng nhận thỉnh. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp muốn qua phương khác chỗ nguy thân mạng. Kẻ năng thính pháp sợ mất thân mạng chẳng muốn đi theo. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thính pháp muốn qua phương khác chỗ nguy thân mạng. Kẻ năng thuyết pháp sợ mất thân mạng chẳng muốn cùng đi. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp muốn qua phương khác nhiều giặc

cướp, tật bệnh, ôn dịch, vì cõi nước đói khát. Kẻ năng thính pháp lo gian nan, kia chẳng chịu đi theo. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thính pháp muốn qua phương khác nhiều giặc cướp, tật bệnh, ôn dịch, vì cõi nước đói khát. Kẻ năng thuyết pháp lo gian nan, kia chẳng chịu cùng đi. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp muốn qua phương khác là chỗ yên ổn giàu vui không các tai nạn, kẻ năng thính pháp muốn theo kia đi. Kẻ năng thuyết pháp phương tiện nói thử: Mặc dù ngươi vì lợi muốn đi theo ta, mà ngươi đến kia đâu chắc vừa lòng, nên khéo xét nghĩ, sau khỏi buồn ăn năn. Khi ấy kẻ thính pháp nghe nói rồi nghĩ: Vậy là kia chẳng muốn cho ta đi cùng, nếu cố đi theo đâu chắc được nghe pháp. Do nhân duyên đây chẳng đi theo được. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp muốn qua phương khác, đường phải đi qua đồng nội hiểm trở, nhiều nạn giặc cướp và bọn hung đồ du đảng, ác thú, thợ săn, rắn độc thảy khủng bố; kẻ năng thính pháp muốn đi theo kia. Kẻ năng thuyết pháp phương tiện nói thử: Cớ sao nay ngươi vô sự theo ta, muốn qua chỗ các hiểm nạn như thế, nên khéo xét nghĩ sau khỏi buồn ăn năn. Kẻ năng thính pháp nghe nói rồi nghĩ: Ý kia chẳng muốn cho ta đi theo, nếu cố đi theo đâu chắc được nghe pháp. Do nhân duyên đây chẳng đi theo được. Hai bên chẳng hòa hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng thuyết pháp có nhiều thí chủ hằng đi theo nhau. Kẻ thính pháp đến thỉnh thuyết cho Bát nhã Ba la mật đa, hoặc thỉnh xin thơ tả thọ trì đọc tụng để tu hành như thuyết. Kia nhiều duyên ngại không rảnh dạy trao. Kẻ năng thính pháp khởi tâm hờn giận xung ghét, về sau tuy dạy trao mà chẳng thèm nghe thọ. Hai bên chẳng hoà hợp, chẳng được dạy trao nghe thọ, thơ trì đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma làm tượng Bí sô đến chỗ Bồ tát phương tiện phá hoại, khiến đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng được thơ tả thọ trì đọc tụng tu tập suy nghĩ vì người diễn nói.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng: Ác ma làm tượng Bí sô đến chỗ Bồ tát phương tiện phá hoại, khiến đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng được thơ tả cho đến diễn nói là thế nào?

Phật bảo: Thiện Hiện! Có các ác ma làm tượng Bí sô đến chỗ Bồ tát khiến kia hủy nhàm Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, là khởi lời này: Ngươi đã tập tụng kinh điển vô tướng chẳng thật Bát nhã Ba la mật đa, ta đã tập tụng kinh điển hữu tướng là chơn Bát nhã Ba la mật đa. Khi nói lời này có các Bồ tát chưa được nhận ký bèn đối Bát nhã Ba la mật đa tâm sanh nghi lầm. Bởi nghĩ lầm nên đối Bát nhã Ba la mật đa mà sanh hủy nhàm. Bởi hủy nhàm nên bèn chẳng thơ tả thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ, vì người diễn nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma làm tượng Bí sô đến chỗ Bồ tát bảo Bồ tát rằng: Nếu các Bồ tát hành Bá nhã Ba la mật đa sâu thẳm, chỉ chứng thật tế được quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ đề, trọn chẳng năng chứng được Vô thượng Phật quả, duyên nào đối đấy luống uổng nhọc nhằn? Bồ tát đã nghe bèn chẳng thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghì, vì người diễn nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thơ tả thảy Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm nhiều các việc ma, Bồ tát nên giác sát mà xa lìa đi.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng: Những gì gọi là các việc ác ma khiến Bồ tát giác mà xa lìa đi?

Phật bải: Thiện Hiện! Khi thơ tả thảy Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm có nhiều các việc ác ma tương tự bát nhã, tĩnh tự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa. Có nhiều việc ác ma tương tự nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, vô tán không, bổn tánh không, tướng không, nhất thiết pháp không, vô tánh không, vô tánh tự tánh không. Có nhiều các việc ác ma tương tự chơn như, pháp giới nói rộng cho đến bất tư nghì giới. Bồ tát nên giác sát mà xa lìa đi.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thơ tả thảy Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm có nhiều việc ma cố làm lưu nạn. Nghĩa là có ác ma làm tượng Bí sô tuyên nói pháp tương ưng Nhị thừa, bảo Bồ tát rằng: Đây là Như Lai nói ra chơn thật, kẻ học pháp này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại có ác ma làm tượng Bí sô đến chỗ Bồ tát tuyên nói Nhị thừa bốn niệm trụ thảy, bảo Bồ tát rằng: Nên nương pháp đây tinh siêng tu học lấy quả Dự lưu, nói rộng cho đến Độc giác Bồ đề, xa lìa tất cả sanh lão bệnh tử, dùng chi thứ Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Đấy là các việc ác ma Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, Bồ tát nên giác sát phải xa lìa đi.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma làm hình tượng Phật, sắc thân chơn kim, thường quang một tầm, ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, viên mãn trang nghiêm, đến chỗ Bồ tát. Bồ tát thấy đó rất sanh mến đắm. Do đấy lui giảm Nhất thiết trí trí, chẳng được lóng nghe thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma làm tượng Bí sô oai nghi thong thả, hình mạo đoan nghiêm, đến chỗ Bí sô. Bồ tát thấy đó rất sanh mến đắm. Do đấy lui giảm Nhất thiết trí trí, chẳng được lóng nghe thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma hóa làm tượng Phật, Bí sô vây quanh, tuyên nói pháp yếu, đến chỗ Bồ tát. Bồ tát thấy đó rất sanh mến đắm, bèn khởi nghĩ này: Nguyện ta đời sau cũng sẽ như thế. Do đấy lui giảm Nhất thiết trí trí, chẳng được lóng nghe thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các ác ma làm tượng Bồ tát, hoặc trăm hoặc ngàn cho đến vô lượng. Hoặc hành bố thí Ba la mật đa, hoặc hành tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát thấy đó rất sanh mến đắm. Do đấy lui giảm Nhất thiết trí trí, chẳng được lóng nghe thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập, suy nghĩ diễn nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết đấy là việc ma Bồ tát.

Vì cớ sao? Thiện Hiện! Trong giáo pháp Đại Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây sắc vô sở hữu, thọ tưởng hành thức cũng vô sở hữu. Nói rộng cho đến tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô sở hữu, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng vô sở hữu. Nếu ở chỗ đây sắc vô sở hữu, nói rộng cho đến chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng vô sở hữu, thời ở chỗ đây tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng các Bồ tát Ma ha tát, Độc giác, Thanh văn, các loại dị sanh cũng vô sở hữu. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử an trụ Đại thừa, khi lóng nghe thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập, suy nghĩ, vì người diễn nói kinh Đại Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây, có nhiều việc lưu nạn trái hại phát khởi khiến người bạc phước việc chẳng trọn thành. Như có các ngọc báu châu Thiệm bộ là ngọc phệ lưu ly cho đến vàng thảy, có nhiều kẻ trộm giặc trái hại lưu nạn, các người bạc phước cầu chẳng thể được. Ngọc vô giá thần châu Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm cũng lại như thế, các kẻ bạc phước khi lóng nghe thảy có nhiều ác ma vì làm lưu nạn.

Cụ thọ Thiện Hiện liền thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Như vậy. Bạch Thiện Thệ! Như vậy. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như các thứ ngọc quý phệ lưu ly thảy ở châu Thiệm bộ có nhiều lưu nạn, các người bạc phước cầu chẳng thể được. Các thiện nam tử an trụ Đại thừa vì ít phước đức nên khi lóng nghe thảy nhiều các lưu nạn, tuy có vui muốn mà chẳng năng thành được. Sở dĩ vì sao? Có kẻ ngu si bị ma sử khiến, các thiện nam tử an trụ Đại thừa khi lóng nghe thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ vì người diễn nói kinh Đại Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây là bị làm lưu nạn. Bạch Thế Tôn! Kẻ ngu si kia giác huệ yếu mờ, chẳng năng suy nghĩ được Phật pháp rộng lớn, tự đối Bát nhã Ba la mật đa chẳng năng thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ lóng nghe diễn nói, mà trái lại muốn ngăn trở việc thơ tả thảy của người.

Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói, có người ngu si bị ma sử khiến. Vì chưa trồng căn lành, phước đức mỏng yếu, chưa ở chỗ Phật phát thệ nguyện lớn, chưa được bạn lành thu nhận, tự đối Bát nhã Ba la mật đa chẳng thể lóng nghe cho đến diễn nói được. Các thiện nam tử mới học Đại thừa, khi lóng nghe thơ tả cho đến diễn nói kinh Đại Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây bị làm lưu nạn. Ở đời đương lai có các thiện nam tử thiện nữ nhân phước huệ mỏng kém, căn lành yếu ớt, đối công đức rộng lớn các Như Lai tâm chẳng vui muốn, tự đối Bát nhã Ba la mật đa chẳng năng lóng nghe cho đến diễn nói, trái lại muốn ngăn ngại việc lóng nghe thảy của người khác. Phải biết bọn này đắc tội vô lượng.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có các thiện nam tử trụ Đại thừa, khi lóng nghe thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ, vì người diễn nói kinh Đại Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây có nhiều việc ma vì làm lưu nạn, khiến lóng nghe thảy đều chẳng năng thành được. Do đấy chẳng hay viên mãn bát nhã cho đến bố thí Ba la mật đa. Nói rộng cho đến chẳng hay viên mãn nhất thiết tướng trí

Có các thiện nam tử trụ Đại thừa, khi lóng nghe thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói kinh Đại Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, nếu không việc ma lại được viên mãn bát nhã, tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa, cho đến viên mãn nhất thiết tướng trí. Phải biết đều là thần lực Như Lai từ bi hộ niệm. Cũng là thần lực mười phương tất cả thế giới hiện tại Như Lai và các chúng Bồ tát Bất thối chuyển gia hộ, khiến ác ma quân chẳng năng làm chướng ngại được việc lóng nghe thảy khiến chẳng đặng thành. Cũng là sức căn lành tự người kia vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567