Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển thứ 491: Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-10

18/04/201320:15(Xem: 15932)
Quyển thứ 491: Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-10

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 20

Quyển thứ 491: Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-10

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp ngã cho đến chấp kiến giả?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát quán ngã cho đến kiến giả rốt ráo chẳng phải có. Sở dĩ vì sao? Vì tự tánh ngã cho đến kiến giả bất khả đắc vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp ngã cho đến chấp kiến giả.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp đoạn?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát quán tất cả pháp tánh chẳng thể dứt. Sở dĩ vì sao? Vì tất cả pháp rốt ráo chẳng sanh, không nghĩa dứt vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp đoạn.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp thường?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát quán tất cả pháp thường tánh chẳng phải có. Sở dĩ vì sao? Vì tất cả pháp không sanh không diệt, chẳng phải đoạn thường vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp thường.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa tưởng tướng?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát quán pháp tạp nhiễm rốt ráo chẳng phải có. Sở dĩ vì sao? Vì pháp tạp nhiễm bản tánh lìa vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa tưởng tướng.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp kiến?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát trọn chẳng thấy có tự tánh các thấy. Sở dĩ vì sao? Vì các pháp bị thấy bất khả đắc vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp kiến.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp danh sắc?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát quán tánh danh sắc đều vô sở hữu. Sở dĩ vì sao? Vì danh sắc chơn thật bất khả đắc vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp danh sắc.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp uẩn?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát quán tánh các uẩn đều vô sở hữu. Sở dĩ vì sao? Vì tánh pháp chứa nhóm bất khả đắc vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp uẩn.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp xứ?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát quán tánh các xứ đều vô sở hữu. Sở dĩ vì sao? Vì tánh pháp sanh môn bất khả đắc vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp giới.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp đế?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát quán tánh các đề đều vô sở hữu. Sở dĩ vì sao? Vì chẳng phải pháp hư dối bất khả đắc vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp đế.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp duyên khởi?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát quán tánh duyên khởi đều vô sở hữu. Sở dĩ vì sao? Vì pháp vô minh thảy bất khả đắc vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp duyên khởi.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp trụ mắc ba cõi?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát quán tánh ba cõi đều vô sở hữu. Sở dĩ vì sao? Vì pháp buộc ba cõi bất khả đắc vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp trụ mắc ba cõi.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp tất cả pháp?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát quán tánh các pháp đều vô sở hữu. Sở dĩ vì sao? Vì tự tánh các pháp chỉ giả thi thiết, đều như hư không bất khả đắc vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp tất cả pháp.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp đối tất cả pháp đúng lý chẳng đúng lý?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát quán tánh các pháp không có kẻ đúng lý chẳng đúng lý. Sở dĩ vì sao? Vì các pháp như thế bất khả đắc vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp đối tất cả pháp đúng lý chẳng đúng lý.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp nương Phật thấy?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát biết nương Phật thấy chẳng được thấy Phật. Sở dĩ vì sao? Vì các pháp như thế bất khả đắc vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp đối tất cả pháp đúng lý.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp nương Phật thấy?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát biết nương Phật thấy chẳng được thấy Phật. Sở dĩ vì sao? Vì tự tánh chơn Phật chẳng thể thấy được vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp nương Phật thấy.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp nương Pháp thấy?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát biết nương pháp thấy chẳng được thấy pháp. Sở dĩ vì sao? Vì tự tánh chơn pháp chẳng thể thấy được vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp nương Pháp thấy.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp nương Tăng thấy?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát biết nương Tăng thấy chẳng được thấy Tăng. Sở dĩ vì sao? Vì tự tánh chơn Tăng vô tướng vô vi chẳng thể thấy được vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp nương Tăng thấy.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp nương giới thấy?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát biết tánh tội phước đều chẳng thật có. Sở dĩ vì sao? Vì hoặc tội hoặc phước chỉ giả thi thiết, bất khả đắc vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp nương giới thấy.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp nương không thấy?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát quán các pháp không đều vô sở hữu, chẳng thể xem thấy. Sở dĩ vì sao? Vì tự tánh của không thấy phải hữu chẳng phải vô, chẳng thể thấy được vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa chấp nương không thấy.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa tánh chán sợ không?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát quán tất cả pháp tự tánh đều không, chẳng phải không cùng không có chỗ trái hại, nên việc chán sợ đều bất khả đắc. Sở dĩ vì sao? Vì các pháp hữu tánh chẳng nên chán sợ vậy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên xa lìa tánh chán sợ không.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn chứng vô tướng?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ tất cả tướng. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn chứng vô tướng.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn biết vô nguyện?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát đối pháp ba cõi tâm không chỗ trụ. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn biết vô nguyện.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn thanh tịnh ba luân?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát viên mãn thanh tịnh mười thiện nghiệp đạo. Đâý là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn thanh tịnh ba luân.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn thương xót hữu tình và đối hữu tình không sở chấp trước?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát đã được đại bi và nghiêm tịnh cõi đều không sở chấp. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn thương xót hữu tình và đối hữu tình không sở chấp trước.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn thấy tánh bình đẳng đối tất cả pháp, và đối trong ấy không sở chấp trước?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát đối tất cả pháp chẳng thêm chẳng bớt và đối trong ấy không lấy không trụ. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn thấy tánh bình đẳng đối tất cả pháp và đối trong ấy không sở chấp trước.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn thấy tánh bình đẳng đối các hữu tình, và đối trong ấy không sở chấp trước?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát đối các hữu tình chẳng thêm chẳng bớt và đối trong ấy không lấy không trụ. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn thấy tánh bình đẳng đối các hữu tình và đối trong ấy không sở chấp trước.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn đối chơn lý thông suốt tới rốt ráo, và đối trong ấy không sở chấp trước?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát đối tất cả pháp lý thú chơn thật, tuy như thật thông suốt, mà không chỗ thông suốt, và đối trong ấy không lấy không trụ. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn đối chơn lý thông suốt tới rốt ráo và đối trong ấy không lấy không trụ. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn đối chơn lý thông suốt tới rốt ráo và đối trong âý không sở chấp trước.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn trí vô sanh nhẫn?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát nhẫn tất cả pháp không sanh không diệt không tạo không tác, và biết danh sắc rốt ráo chẳng sanh. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn trí vô sanh nhẫn.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn nói tất cả pháp nhất tướng lý thú?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát đối tất cả pháp chẳng hành hai tướng. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn nói tất cả pháp nhất tướng lý thú.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn diệt trừ phân biệt?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát đối tất cả pháp không sở phân biệt. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn diệt trừ phân biệt.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn xa lìa các tưởng?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát xa lìa tất cả tiểu tưởng, đại tưởng và vô lượng tưởng. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn xa lìa các tưởng.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn xa lìa các kiến?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát xa lìa thấy Thanh Văn Độc giác thảy. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn xa lìa các kiến.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn xa lìa phiền não?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát vứt bỏ tất cả tập khí phiền não hữu lậu nối nhau. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn xa lìa phiền não.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn khéo léo chỉ quán?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn khéo léo chỉ quán.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn điều phục tâm tánh?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát đối pháp ba cõi chẳng đắm chẳng vui. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn điều phục tâm tánh.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn vắng lặng tâm tánh?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát khéo nhiếp sáu căn. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn vắng lặng tâm tánh.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn trí tánh vô ngại?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu được Phật nhãn đối tất cả pháp quyết rõ không ngại. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn trí tánh vô ngại.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn không sở ái nhiễm?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát năng đối sáu chỗ hãy khéo vứt bỏ. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn không chỗ ái nhiễm.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn tùy tâm chỗ muốn qua cõi chư Phật, ở chúng hội Phật kia tự hiện nơi thân?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu được thắng thần thông qua cõi chư Phật vâng thờ cúng dường chư Phật Thế Tôn, thỉnh xe quay pháp, nhiêu ích tất cả. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn tùy tâm chỗ muốn qua cõi chư Phật, ở chúng hội Phật kia tự hiện nơi thân.

Thiện Hiện phải biết: Các Bồ Tát Ma ha tát khi trụ đệ thất địa thường nên xa lìa hai mươi pháp trước và nên viên mãn hai mươi pháp sau.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn ngộ vào tâm hành của tất cả hữu tình?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát nhất tâm cùng trí như thật biết khắp hành tướng tâm và tâm sở sai khác của tất cả hữu tình. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn ngộ vào tâm hành của tất cả hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn du hý thần thông?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát du hý các thứ thần thông tự tại, vì muốn gần gũi cúng dường Phật, nên từ một cõi Phật đến một cõi Phật mà năng chẳng sanh tưởng dạo cõi Phật. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn du hý thần thông.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn thấy các cõi Phật, như đã được thấy mà tự nghiêm tịnh các kiểu cõi Phật?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát trụ một cõi Phật năng thấy mười phương vô biên cõi Phật, cũng năng thị hiện mà thường chẳng sanh tưởng cõi nước Phật. Lại vì thành thục các hữu tình nên hiện ở ngôi vua Chuyển luân thế giới Tam thiên đại thiên mà tự trang nghiêm, cũng năng nới bỏ không chỗ chấp đắm. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn thấy các cõi Phật, như đã được thấy mà tự trang nghiêm các kiểu cõi Phật.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn vâng thờ cúng dường chư Phật Thế Tôn, đối thân Như Lai quán sát như thật?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát vì muốn nhiêu ích các hữu tình nên đôí pháp nghĩa thú như thật phân biệt. Như vậy gọi là đem pháp vâng thờ cúng dường chư Phật. Lại quán sát kỹ pháp thân chư Phật. Đấy là Bồ Tát thường nên viên mãn vâng thờ cúng dường chư Phật Thế Tôn, đối thân Như Lai quán sát như thật.

Thiện Hiện phải biết: Các Bồ Tát Ma ha tát khi trụ đệ bát địa đối bốn pháp này thường nên viên mãn.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn trí căn hơn kém?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát trụ Phật mười lực như thật biết rõ các căn hơn kém tất cả hữu tình. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn trí căn hơn kém.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn nghiêm tịnh cõi Phật?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem vô sở đắc mà làm phương tiện nghiêm tịnh tâm hành tất cả hữu tình, không điều chấp trước. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn nghiêm tịnh cõi Phật.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn hằng vào các định như huyễn đẳng trì?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát trụ đẳng trì đây, dù năng thành xong tất cả sự nghiệp mà tâm đối pháp đều không động chuyển. Lại tu đẳng trì cực thành thục, nên chẳng khởi gia hạnh, mà được hằng hiện tiền. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn hằng vào các định như huyễn đẳng trì.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn tùy các hữu tình căn lành đã chín, cố vào các cõi tự hiện hóa sanh?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát vì muốn thành thục các loại hữu tình căn lành thù thắng, tùy kia sở nghi, cố vào các cõi mà hiện thọ sanh. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn tùy các hữu tình căn lành đã chín cố vào các cõi tự hiện hóa sanh.

Thiện Hiện phải biết: Các Bồ Tát Ma ha tát khi trụ đệ cửu địa đối bốn pháp này thường nên viên mãn.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn nhiếp thọ vô biên xứ sở đại nguyện, tùy có sở đại nguyện đều khiến chứng được?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát vì đã tu sáu thứ ba la mật đa cự viên mãn, nên hoặc vì nghiêm tịnh các cõi nước Phật, hoặc vì thành thục các loại hữu tình, tùy tâm sở nguyện đều được viên mãn không chỗ thiếu sót. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn nhiếp thọ vô biên xứ sở đại nguyện, tùy có sở nguyện đều khiến chứng được.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn theo âm loại khác các trời rồng, nói rộng cho đến người phi người thảy?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu tập thù thắng từ vô ngại giải, khéo biết hữu tình ngôn âm sai khác. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn trí theo âm loại khác các trời rồng, nói rộng cho đến người phi người thảy.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn vô ngại biện thuyết?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu tập thù thắng biện vô ngại giải, vì các hữu tình năng diễn thuyết vô tận. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn vô ngại biện thuyết.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn vào thai đầy đủ?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tuy sanh tất cả chỗ thật hằng hóa sanh, mà vì muốn lợi ích hữu tình hiện vào thai tạng, ở trong đầy đủ các việc thắng sự. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn vào thai đầy đủ.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn xuất sanh đầy đủ?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát khi xuất thai thị hiện các việc thắng sự hiếm có, khiến các hữu tình kẻ thấy vui mừng được nhiêu ích lớn. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn xuất sanh đầy đủ.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn gia tộc đầy đủ?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát hoặc sanh đại tộc Sát đế lợi, hoặc đại tộc Bà la môn, chỗ bẩm thọ cha mẹ không thể chê trách được. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn gia tộc đầy đủ.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn dòng họ đầy đủ?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát thường sanh ở trong dòng họ các đại Bồ Tát quá khứ. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn dòng họ đầy đủ.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn quyến thuộc đầy đủ?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát thuần đem vô lượng vô số chúng Bồ Tát Ma ha tát mà làm quyến thuộc, chẳng lộn tạp các loại khác. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn quyến thuộc đầy đủ.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn sanh thân đầy đủ?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát khi mới sanh, nơi thân đầy đủ tất cả tướng tốt, phóng quang minh lớn soi khắp vô biên thế giới chư Phật, cũng khiến các thế giới kia sáu thứ biến động. Hữu tình kẻ gặp đều được lợi vui. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn sanh thân đầy đủ.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn xuất gia đầy đủ?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát với khi xuất gia vô lượng vô số trăm ngàn trăm ức muôn ức chúng vây quanh trước sau tôn trọng khen ngợi. Qua đến đạo tràng cắt bỏ râu tóc, mặc ba áo pháp, nhận cầm bình bát, dẫn dắt vô lượng vô biên hữu tình cho cưỡi Tam thừa mà đến viên tịch. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn xuất gia đầy đủ.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thưòng nên viên mãn trang nghiêm cội bồ đề đầy đủ?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát căn lành thù thắng, nguyện lực rộng lớn, cảm được cội đại bồ đề như thế này: ngọc lưu ly xanh lấy làm thân cây, vàng chơn kim làm gốc, nhánh lá hoa quả đều dùng bảy báy thượng diệu làm thành. Cội ấy cao rộng che khắp cõi Phật Tam thiên đại thiên, quang minh soi sáng thế giới chư Phật mười phương như cát sông Căng già thảy. Hữu tình kẻ thấy không chẳng nhờ ích. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn trang nghiêm cội Bồ đề đầy đủ.

Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn tất cả công đức thành xong đầy đủ?

Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát đầy đặn tư lương phước huệ thù thắng, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Đấy là Bồ Tát Ma ha tát thường nên viên mãn tất cả công đức thành xong đầy đủ.

Thiện Hiện phải biết: Các Bồ Tát Ma ha tát trụ đệ thập địa rồi, đối sở tu thắng pháp các địa trước, đều được viên mãn cùng các Như Lai nên nói không khác?

Thiện Hiện! Bồ Tát Ma ha tát này đã viên mãn bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa. Đã viên mãn bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Đã viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Đã viên mãn không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Đã viên mãn nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Đã viên mãn chơn như cho đến bất tư nghì giới. Đã viên mãn khổ tập diệt đạo thánh đế. Đã viên mãn tám giải thoát, chín định thứ lớp. Đã viên mãn tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn. Đã viên mãn năm nhãn, sáu thần thông. Đã viên mãn Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Đủ nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí. Hoặc lại dứt hẳn tập khí nối nhau của tất cả phiền não nữa, bèn trụ thập địa.

Bởi đây nên nói: Nếu Bồ Tát Ma ha tát trụ đệ thập địa rồi, đối sở tu thắng pháp các địa trước đều được viên mãn, cùng các Như Lai nên nói không khác.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát trụ đệ thập địa tới Như Lai địa?

Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ Tát Ma ha tát này phương tiện khéo léo hành sáu ba la mật, tu bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, ba mươi bảy Bồ đề phần pháp, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, đủ nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí. Vượt Tịnh quán địa, Chủng tánh địa, Đệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ hiện địa, Độc giác địa và Bồ Tát địa. Lại năng dứt hẳn tập khí nối nhau tất cả phiền não, bèn thành Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, trụ Như Lai địa.

Thiện Hiện! Như vậy Bồ Tát Ma ha tát trụ đệ thập địa tới Như Lai địa. Như vậy, Thiện Hiện! Ngang đây phải biết các Bồ Tát Ma ha tát phát tới Đại Thừa.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi thứ đó còn hỏi Đại Thừa như thế từ chỗ nào ra, đến trụ chỗ nào ấy. Thiện Hiện! Phải biết Đại Thừa như thế từ trong tam giới ra, đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Nhưng đem không hai mà làm phương tiện nên không ra không trụ. Sở dĩ vì sao? Vì hoặc Đại Thừa hoặc Nhất thiết trí trí, hai pháp như thế chẳng hợp chẳng tan, phi có sắc phi không sắc, phi có kiến phi không kiến, phi có đối phi không đối, đều đồng nhất tướng chỗ gọi vô tướng. Pháp vô tướng không ra không trụ. Sở dĩ vì sao? Vì pháp vô tướng chẳng đã ra đã trụ, chẳng sẽ ra sẽ trụ, chẳng nay ra nay trụ.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Chơn như cho đến bất tư nghì giới đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì chơn như, tự tánh chơn như không; cho đến bất tư nghì giới, tự tánh bất tư nghì giới không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến đoạn giới, ly giới, diệt giới, an ẩn giới, tịch tĩnh giới, vô sanh giới, vô diệt giới, vô tánh giới, vô tướng giới, vô tác giới, vô vi giới, cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Đoạn giới cho đến vô vi giới đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì đoạn giới, tự tánh đoạn giới không; cho đến vô vi giới, tự tánh vô vi giới không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ thời là muốn khiến sắc không cho đến thức không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Sắc không cho đến thức không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì sắc không, tự tánh sắc không không; cho đến thức không, tự tánh thức không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến nhãn xứ không cho đến ý xứ không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Nhãn xứ không cho đến ý xứ không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nhãn xứ không, tự tánh nhãn xứ không không; cho đến ý xứ không, tự tánh ý xứ không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến sắc xứ không cho đến pháp xứ không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Sắc xứ không cho đến pháp xứ không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì sắc xứ không, tự tánh sắc xứ không không; cho đến pháp xứ không, tự tánh pháp xứ không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến nhãn giới không cho đến ý giới không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Nhãn giới không cho đến ý giới không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nhãn giới không, tự tánh nhãn giới không không; cho đến ý giới không, tự tánh ý giới không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến sắc giới không cho đến pháp giới không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Sắc giới không cho đến pháp giới không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì sắc giới không, tự tánh sắc giới không không; cho đến pháp giới không, tự tánh pháp giới không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến nhãn thức giới không cho đến ý thức giới không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Nhãn thức giới không cho đến ý thức giới không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nhãn thức giới không, tự tánh nhãn thức giới không không; cho đến ý thức giới không, tự tánh ý thức giới không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến nhãn xúc không cho đến ý xúc không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Nhãn xúc không cho đến ý xúc không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nhãn xúc không, tự tánh nhãn xúc không không; cho đến ý xúc không, tự tánh ý xúc không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không, tự tánh nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không không; cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không, tự tánh ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến địa giới không cho đến thức giới không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Địa giới không cho đến thức giới không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì địa giới không, tự tánh địa giới không không; cho đến thức giới không, tự tánh thức giới không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến nhân duyên không cho đến tăng thượng duyên cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Nhân duyên không cho đến tăng thượng duyên không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nhân duyên không, tự tánh nhân duyên không không; cho đến tăng thượng duyên không, tự tánh tăng thượng duyên không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến vô minh không cho đến lão tử không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Vô minh không cho đến lão tử không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì vô minh không, tự tánh vô minh không không; cho đến lão tử không, tự tánh lão tử không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến cảnh mộng, việc huyễn, vang, tượng, bóng sáng, ánh nắng, không hoa, thành tầm hương, việc biến hóa cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Cảnh mộng cho đến việc biến hóa đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì cảnh mộng không, tự tánh cảnh mộng không: cho đến việc biến hóa, tự tánh việc biến hóa không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến bố thí ba la mật đa không cho đến Bát nhã Ba la mật đa không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Bố thí Ba la mật đa không cho đến Bát nhã Ba la mật đa không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì bố thí ba la mật đa không, tự tánh bố thí ba la mật đa không không; cho đến Bát nhã ba la mật đa không, tự tánh Bát nhã ba la mật đa không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến nội không cho đến vô tánh tự tánh không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Nội không cho đến vô tánh tự tánh tự tánh không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nội không, tự tánh nội không không; cho đến vô tánh tự tánh không, tự tánh vô tánh tự tánh không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến khổ tập diệt đạo thánh đế không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Khổ tập diệt đạo thánh đế không cho đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì khổ tập diệt đạo thánh đế không, tự tánh tự tánh khổ tập diệt đạo thánh đế không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến bốn niệm trụ không cho đến tám thánh đạo chi không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Bốn niệm trụ không cho đến tám thánh đạo chi không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì bốn niệm trụ không, tự tánh bốn niệm trụ không không; cho đến tám thánh đạo chi không, tự tánh tám thánh đạo chi không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến bốn tĩnh lự không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Bốn tĩnh lự không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì bốn tĩnh lự không, tự tánh bốn tĩnh lự không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến bốn vô lượng không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Bốn vô lượng không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì bốn vô lượng không không, tự tánh bốn vô lượng không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến bốn định vô sắc không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Bốn định vô sắc không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì bốn định vô sắc không, tự tánh bốn định vô sắc không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không, tự tánh vô tướng vô nguyện giải thoát môn không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến tám giải thoát không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Tám giải thoát không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì tám giải thoát không, tự tánh tám giải thoát không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến chín định thứ lớp không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Chín định thứ lớp không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì chín định thứ lớp không, tự tánh chín định thứ lớp không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến Tịnh quán địa không cho đến Như Lai địa không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Tịnh quán địa không cho đến Như Lai địa không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì Tịnh quán địa không, tự tánh Tịnh quán địa không không; cho đến Như Lai địa không, tự tánh Như Lai địa không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến Cự hỷ địa không cho đến Pháp vân địa không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Cự hỷ địa không cho đến Pháp vân địa không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì Cực hỷ địa không, tự tánh Cực hỷ không không; cho đến Pháp vân địa không, tự tánh Pháp vân địa không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn không, tự tánh đà la ni môn, tam ma địa môn không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến năm nhãn, sáu thần thông không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Năm nhãn, sáu thần thông không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì năm nhãn, sáu thần thông không, tự tánh năm nhãn, sáu thần thông không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến Như Lai mười lực không cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Như Lai mười lực không cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì Như Lai mười lực không, tự tánh Như Lai mười lực không không; cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không, tự tánh mười tám pháp Phật bất cộng không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả không, tự tánh pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không, tự tánh nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến kẻ Dự lưu sanh ác thú, kẻ Nhất lai hằng sanh lại, kẻ Bất hoàn sanh cõi Dục, các Bồ Tát sanh tự lợi, A la hán Độc giác Như Lai sanh thân đời sau cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Kẻ Dự lưu sanh ác thú cho đến Như Lai sanh thân đời sau đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì kẻ Dự lưu sanh ác thú, tự tánh tự tánh kẻ Dự lưu sanh ác thú không; cho đến Như Lai sanh thân đời sau, tự tánh Như Lai sanh thân đời sau không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến Dự lưu không cho đến Như Lai không cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Dự lưu không cho đến Như Lai không đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì Dự lưu không, tự tánh Dự Lưu không không; cho đến Như Lai không, tự tánh Như Lai không không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến danh tự, giả tưởng, thi thiết, ngôn thuyết cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Danh tự, giả tưởng, thi thiết, ngôn thuyết đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì danh tự, giả tưởng, thi thiết, ngôn thuyết không, tự tánh danh tự, giả tưởng, thi thiết, ngôn thuyết không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu có kẻ muốn khiến pháp vô tướng có ra trụ, thời là muốn khiến vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tướng vô vi cũng có ra trụ. Sở dĩ vì sao? Vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tướng vô vi đều chẳng năng từ trong tam giới ra, cũng chẳng năng đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tướng vô vi không, tự tánh vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tướng vô vi không vậy.

Thiện Hiện phải biết: Do nhân duyên đây nên Ta tác thuyết này rằng Đại Thừa như thế từ trong tam giới ra, đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Nhưng đem không hai làm phương tiện nên không ra không trụ. Sở dĩ vì sao? Vì là pháp vô tướng không động chuyển vậy, nên chẳng thể nói rằng có ra có trụ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,245,087