Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển thứ 488: Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-7

18/04/201320:05(Xem: 17421)
Quyển thứ 488: Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-7

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 20

Quyển thứ 488: Hội thứ ba Phẩm Thiện Hiện thứ 3-7

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Như tôi hiểu nghĩa Phật đã nói đó, các Bồ Tát Ma ha tát chẳng mặc giáp đại công đức, phải biết mới là mặc giáp Đại Thừa, vì tất cả pháp tự tướng không vậy. Sở dĩ vì sao?

Bạch Thế Tôn! Sắc, tướng sắc không; cho đến thức, tướng thức không. Nhãn xứ, tướng nhãn xứ không; cho đến ý xứ, tướng ý xứ không. Sắc xứ, tướng sắc xứ không; cho đến pháp xứ, tướng pháp xứ không. Nhãn giới, tướng nhãn giới không; cho đến ý giới, tướng ý giới không. Sắc giới, tướng sắc giới không; cho đếp pháp giới, tướng pháp giới không. Nhãn thức giới, tướng nhãn thức giới không; cho đến ý thức giới, tướng ý thức giới không. Nhãn xúc, tướng nhãn xúc không; cho đến ý xúc, tướng ý xúc không. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, tướng nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không; cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, tướng ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không.

Bố thí ba la ma mật đa, tướng bố thí Ba la mật đa không; cho đến Bát nhã Ba la mật đa, tướng Bát nhã Ba la mật đa không. Nội không, tướng nội không không; cho đến vô tánh tự tánh không, tướng vô tánh tự tánh không không. Bốn niệm trụ, tướng bốn niệm trụ không; cho đến tám thánh đạo chi, tướng tám thánh đạo chi không.

Như vậy cho đến Như Lai mười lực, tướng Như Lai mười lực không; cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, tướng mười tám pháp Phật bất cộng không. Bồ Tát Ma ha tát, tướng Bồ Tát Ma ha tát không. Mặc giáp đại công đức, tướng mặc giáp đại công đức không.

Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên đây, các Bồ Tát Ma ha tát chẳng mặc giáp đại công đức, phải biết đấy là mặc giáp Đại Thừa.

Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Sở dĩ vì sao? Nhất thiết trí trí vô tạo vô tác, tất cả hữu tình cũng vô tạo vô tác, các phiền não kia cũng vô tạo vô tác. Các Bồ Tát Ma ha tát vì việc này nên mặc giáp Đại Thừa.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Vì nhân duyên nào nên Nhất thiết trí trí vô tạo vô tác, tất cả hữu tình cũng vô tạo vô tác, các phiền não kia cũng vô tạo vô tác, các Bồ Tát Ma ha tát vì việc này nên mặc giáp Đại Thừa?

Phật bảo: Thiện Hiện! Vì các tác giả bất khả đắc nên Nhất thiết trí trí vô tạo vô tác, tất cả hữu tình cũng vô tạo vô tác, các phiền não kia cũng vô tạo vô tác. Sở dĩ vì sao?

Thiện Hiện! Sắc cho đến thức phi tạo phi chẳng tạo, phi tác phi chẳng tác. Vì cớ sao? Vì sắc cho đến thức rốt ráo bất khả đắc vậy.

Nhãn xứ cho đến ý xứ phi tạo phi chẳng tạo, phi tác phi chẳng tác. Vì cớ sao? Vì nhãn xứ cho đến ý xứ rốt ráo bất khả đắc vậy.

Sắc xứ cho đến pháp xứ phi tạo phi chẳng tạo, phi tác phi chẳng tác. Vì cớ sao? Vì sắc xứ cho đến pháp xứ rốt ráo bất khả đắc vậy.

Nhãn giới cho đến ý giới phi tạo phi chẳng tạo, phi tác phi chẳng tác. Vì cớ sao? Vì nhãn giới cho đến ý giới rốt ráo bất khả đắc vậy.

Sắc giới cho đến pháp giới phi tạo phi chẳng tạo, phi tác phi chẳng tác. Vì cớ sao? Vì sắc giới cho đến pháp giới rốt ráo bất khả đắc vậy.

Nhãn thức giới cho đến ý thức giới phi tạo phi chẳng tạo, phi tác phi chẳng tác. Vì cớ sao? Vì nhãn thức giới cho đến ý thức giới rốt ráo bất khả đắc vậy.

Nhãn xúc cho đến ý xúc phi tạo phi chẳng tạo, phi tác phi chẳng tác. Vì cớ sao? Vì nhãn xúc cho đến ý xúc rốt ráo bất khả đắc vậy.

Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ phi tạo phi chẳng tạo, phi tác phi chẳng tác. Vì cớ sao? Vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo bất khả đắc vậy.

Ngã cho đến kiến giả phi tạo phi chẳng tạo, phi tác phi chẳng tác. Vì cớ sao? Vì ngã cho đến kiến giả rốt ráo bất khả đắc vậy.

Mộng, huyễn, vang, tượng, bóng sáng, ánh nắng, biến hóa sự, thành tầm hương phi tạo phi chẳng tạo, phi tác phi chẳng tác. Vì cớ sao? Vì mộng cho đến thành tầm hương rốt ráo bất khả đắc vậy.

Nội không cho đến vô tánh tự tánh không phi tạo phi chẳng tạo, phi tác phi chẳng tác. Vì cớ sao? Vì nội không cho đến vô tánh tự tánh không rốt ráo bất khả đắc vậy.

Bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi phi tạo phi chẳng tạo, phi tác phi chẳng tác. Vì cớ sao? Vì bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi rốt ráo bất khả đắc vậy.

Không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn phi tạo phi chẳng tạo, phi tác phi chẳng tác. Vì cớ sao? Vì không, vô tướng, vô nguyện rốt ráo bất khả đắc vậy.

Nói rộng cho đến Như Lai mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng phi tạo phi chẳng tạo, phi tác phi chẳng tác. Vì cớ sao? Vì Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo bất khả đắc vậy.

Chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế phi tạo phi chẳng tạo, phi tác, phi chẳng tác. Vì cớ sao? Vì chơn như cho đến thật tế rốt ráo bất khả đắc vậy.

Các Bồ Tát Ma ha tát phi tạo phi chẳng tạo, phi tác phi chẳng tác. Vì cớ sao? Vì các Bồ Tát Ma ha tát rốt ráo bất khả đắc vậy.

Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác phi tạo phi chẳng tạo, phi tác phi chẳng tác. Vì cớ sao? Vì tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác rốt ráo bất khả đắc vậy.

Nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí phi tạp phi chẳng tạo, phi tác phi chẳng tác. Vì cớ sao? Vì nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí rốt ráo bất khả đắc vậy.

Thiện Hiện! Do nhân duyên này, Nhất thiết trí trí vô tạo vô tác, tất cả hữu tình cũng vô tạo vô tác, các phiền não kia cũng vô tạo vô tác. Các Bồ Tát Ma ha tát vì việc này nên mặc giáp Đại Thừa.

Thiện Hiện! Do nghĩa đây nên các Bồ Tát Ma ha tát chẳng mặc giáp đại công đức, phải biết đấy là mặc giáp Đại Thừa.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Như tôi hiểu nghĩa Phật đã nói đó, sắc cho đến thức không buộc không mở.

Khi ấy, Mãn Từ Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Tôn giả nói sắc cho đến thức không buộc không mở ư?

Thiện Hiện đáp rằng: Như vậy, như vậy.

Mãn Từ Tử nói: Những sắc cho đến thức nào không buộc không mở?

Thiện Hiện đáp rằng: Như mộng cho đến thành tầm hương, sắc cho đến thức không buộc không mở. Sở dĩ vì sao? Như vậy tất cả sắc cho đến thức vì vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vì vô tịnh nên không buộc không mở.

Lại nữa, Mãn Từ Tử! Quá khứ sắc cho đến thức không buộc không mở. Sở dĩ vì sao? Như vậy tất cả sắc cho đến thức vì vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vì vô tịnh nên không buộc không mở.

Lại nữa, Mãn Từ Tử! Thiện sắc cho đến thức không buộc không mở. Bất thiện sắc cho đến thức không buộc không mở. Vô ký sắc cho đến thức không buộc không mở. Sở dĩ vì sao? Như vậy tất cả sắc cho đến thức vì vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vi vô tịnh nên không buộc không mở.

Lại nữa, Mãn Từ Tử! Hữu lậu sắc cho đến thức không buộc không mở. Vô lậu sắc cho đến thức không buộc không mở. Sở dĩ vì sao? Như vậy tất cả sắc cho đến thức vì vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vì vô tịnh nên không buộc không mở.

Lại nữa, Mãn Từ Tử! Thế gian sắc cho đến thức không buộc không mở. Xuất thế gian sắc cho đến thức không buộc không mở. Sở dĩ vì sao? Như vậy tất cả sắc cho đến thức vì vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vì vô tịnh nên không buộc không mở.

Lại nữa, Mãn Từ Tử! Tạp nhiễm sắc cho đến thức không buộc không mở. Thanh tịnh sắc cho đến thức không buộc không mở. Sở dĩ vì sao? Như vậy tất cả sắc cho đến thức vì vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vì vô tịnh nên không buộc không mở.

Lại nữa, Mãn Từ Tử! Tất cả pháp không buộc không mở. Sở dĩ vì sao? Vì tất cả pháp vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm,vì vô tịnh nên không buộc không mở.

Lại nữa, Mãn Từ Tử! Bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa không buộc không mở. Sở dĩ vì sao? Vì bố thí thảy Ba la mật đa vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vì vô tịnh nên không buộc không mở.

Lại nữa, Mãn Từ Tử! Nội không cho đến vô tánh tự tánh không không buộc không mở. Sở dĩ vì sao? Vì nội không thảy vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vì vô tịnh nên không buộc không mở.

Lại nữa, Mãn Từ Tử! Bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi không buộc không mở. Sở dĩ vì sao? Vì bốn niệm trụ thảy vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vì vô tịnh nên không buộc không mở.

Lại nữa, Mãn Từ Tử! Không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không buộc không mở. Sở dĩ vì sao? Vì giải thoát môn vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vì vô tịnh nên không buộc không mở.

Lại nữa, Mãn Từ Tử! Như vậy cho đến Như Lai mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không buộc không mở. Sở dĩ vì sao? Vì mười lực thảy vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vì vô tịnh nên không buộc không mở.

Lại nữa, Mãn Từ Tử! Nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không buộc không mở. Sở dĩ vì sao? Vì các trí đây thảy vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vì vô tịnh nên không buộc không mở.

Lại nữa, Mãn Từ Tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát không buộc không mở. Sở dĩ vì sao? Vì các hạnh Bồ Tát ma ha tát vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vì vô tịnh nên không buộc không mở.

Lại nữa, Mãn Từ Tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề không buộc không mở. Sở dĩ vì sao? Vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vì vô tịnh nên không buộc không mở.

Lại nữa, Mãn Từ Tử! Các Bồ Tát ma ha tát không buộc không mở. Sở dĩ vì sao? Vì Bồ Tát ma ha tát vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vì vô tịnh nên không buộc không mở.

Lại nữa, Mãn Từ Tử! Tất cả Như Lai ứng Chánh đẳng giác không buộc không mở. Sở dĩ vì sao? Vì các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vì vô tịnh nên không buộc không mở.

Lại nữa, Mãn Từ Tử! Chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế không buộc không mở. Sở dĩ vì sao? Vì nội không thảy vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vì vô tịnh nên không buộc không mở.

Mãn Từ Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát đối pháp môn vi diệu không buộc không mở như thế, đem vô sở đắc mà làm phương tiện nên như thật biết.

Mãn Từ Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát đối sáu Ba la mật đa cho đến nhất thiết tướng trí không buộc không mở như thế, đem vô sở đắc mà làm phương tiện nên siêng tu học.

Mãn Từ Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát đối sáu Ba la mật đa cho đến nhất thiết tướng trí không buộc không mở như thế nên chính an trụ.

Mãn Từ Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát đem vô sở đắc mà làm phương tiện, nên thành thục hữu tình không buộc không mở, nên nghiêm tịnh cõi Phật không buộc không mở, nên gần gũi cúng dường chư Phật không buộc không mở, nên nghe thọ pháp môn không buộc không mở.

Mãn Từ Tử! Bồ Tát Ma ha tát này thường chẳng xa lìa chư Phật không buộc không mở, thường chẳng xa lìa thần thông không buộc không mở, thường chẳng xa lìa năm nhãn không buộc không mở, thường chẳng xa lìa đà la ni môn không buộc không mở, thường chẳng xa lìa tam ma địa môn không buộc không mở.

Mãn Từ Tử! Bồ Tát Ma ha tát này quyết định sẽ khởi đạo tướng trí không buộc không mở, quyết định sẽ chứng nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí không buộc không mở. Quyết định sẽ quay Pháp luân không buộc không mở. Quyết định sẽ đem pháp yếu Tam thừa không buộc không mở, an lập các loại hữu tình không buộc không mở, khiến chứng Niết Bàn rốt ráo không buộc không mở.

Mãn Từ Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành sáu Ba la mật đa không buộc không mở, năng chứng tất cả pháp tánh không buộc không mở. Vì vô sở hữu, vì xa lìa, vì vắng lặng, vì vô tướng, vì vô tác, vì vô sanh, vì vô diệt, vì vô nhiễm, vì vô tịnh nên không buộc không mở.

Mãn Từ Tử! Phải biết Bồ Tát Ma ha tát này danh là kẻ mặc giáp Đại Thừa, không buộc không mở. Bồ Tát Ma ha tát này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, năng tận vị lai lợi ích an vui cho các loại hữu tình.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Những nào gọi là tướng Đại Thừa Bồ Tát Ma ha tát? Ngang đâu phải biết các Bồ Tát Ma ha tát phát tới Đại Thừa? Đại thừa như thế từ chỗ nào ra, đến trụ nơi nào? Đại thừa như thế vì trụ ở đâu? Ai lại cưỡi Đại Thừa mà đi?

Phật bảo: Thiện Hiện! Ngươi trước hỏi rằng những nào gọi là tướng Đại Thừa các Bồ Tát Ma ha tát ấy. thiện hiện! Phải biết sáu Ba la mật đa là tướng Đại Thừa Bồ Tát Ma ha tát. Những gì là sáu?

Một là bố thí Ba la mật đa, hai là tịnh giới Ba la mật đa, ba la an nhẫn Ba la mật đa, bốn là tinh tiến Ba la mật đa, năm là tĩnh lự Ba la mật đa, sáu là Bát nhã Ba la mật đa.

Bố thí Ba la mật đa là sao? Nghĩa là Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, tự xả tất cả sở hữu trong ngoài; cũng khuyên người xả các vật trong ngoài. Đem các căn lành đây dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đấy là bố thí Ba la mật đa.

Tịnh giới Ba la mật đa là sao? Nghĩa là Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, thọ trì mười thiện nghiệp đạo; cũng khuyên người thọ trì mười thiện nghiệp đạo. Đem căn lành đây dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đấy là tịnh giới Ba la mật đa.

An nhẫn Ba la mật đa là sao? Nghĩa là Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, tự đủ an nhẫn tăng thượng. Đem căn lành đây dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đấy là an nhẫn Ba la mật đa.

Tinh tiến Ba la mật đa là sao? Nghĩa là Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, tự đối năm Ba la mật đa siêng tu chẳng bỏ; cũng khuyên người đối năm Ba la mật đa siêng tu chẳng bỏ. Đem căn lành đây, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đấy là tinh tiến Ba la mật đa.

Tĩnh lự Ba la mật đa là sao? Nghĩa là Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, tự phương tiện khéo léo vào các tĩnh lự, người phương tiện khéo léo vào các tĩnh lự, chẳng theo thế lực định kia thọ sanh. Đem căn lành đây dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đấy là tĩnh lự Ba la mật đa.

Bát nhã Ba la mật đa là sao? Nghĩa là Bồ Tát Ma ha tát đem tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm đầu, tự như thật quán sát tất cả pháp tánh, đối các pháp tánh không lấy không chấp; cũng khuyên người như thật quán sát tất cả pháp tánh, đối các pháp tánh không lấy không chấp. Đem căn lành đây dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đấy là Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Hiện! Đấy là tướng Đại Thừa các Bồ Tát Ma ha tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tướng Đại Thừa các Bồ Tát Ma ha tát ấy, chỗ gọi nội không, ngoại không, nội ngoại không, đại không, không không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, vô tán không, bổn tánh không, tướng không, nhất thiết pháp không, vô tánh không, vô tánh tự tánh không.

Vì sao nội không? Nội là nội pháp, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Phải biết trong mắt do mắt không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy. Như vậy cho đến ý do ý không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy. Đấy là nội không.

Vì sao ngoại không? Ngoại là ngoại pháp, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp. Phải biết trong đây sắc do sắc không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy. Như vậy cho đến pháp do pháp không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy. Đấy là ngoại không.

Vì sao nội ngoại không? Nội ngoại là nội ngoại pháp, tức sáu chỗ trong và sáu chỗ ngoài. Phải biết trong đây nội pháp do ngoại pháp không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy, nghĩa là đối sáu chỗ trong bởi sáu chỗ ngoài không. Ngoại pháp do nội pháp không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy, nghĩa là sáu chỗ ngoài bởi sáu chỗ trong không. Đấy là nội ngoại không.

Vì sao đại không? Đại là mười phương. Phải biết trong đây, đông phương do đông phương không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy. Như vậy cho đến hạ phương không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy. Đấy là đại không.

Vì sao không không? Không trong đây là tất cả pháp không. Không đây lại do không không nên không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy. Đấy là không không.

Vì sao thắng nghĩa không? Thắng nghĩa trong đây tức là Niết Bàn. Phải biết Niết Bàn do Niết Bàn không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy. Đấy là thắng nghĩa không.

Vì sao hữu vi không? Hữu vi trong đây tức là ba cõi. Phải biết cõi Dục do cõi Dục không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy. Cõi sắc, Vô sắc do cõi Sắc, Vô sắc không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy. Đấy là hữu vi không.

Vì sao vô vi không? Vô vi là pháp vô sanh, vô dị, vô diệt. Phải biết vô vi do vô vi không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy. Đấy là vô vi không.

Vì sao tất cánh không? Tất cánh nghĩa là nếu pháp rốt ráo bất khả đắc. Phải biết rốt ráo do rốt ráo không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy. Đấy là tất cánh không.

Vì sao vô tế không? Vô tế là không có khoảng đầu khoảng sau khoảng giữa khá được. Nếu pháp không khoảng đầu khoảng giữa khoảng sau khá được, pháp này không đến cũng không đi đâu. Phải biết vô tế do vô tế không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy. Đấy là vô tế không.

Vì sao vô tán không? Tán là các pháp có phóng có bỏ, có xả khá được. Nếu pháp không phóng bỏ xả khá được, nói gọi vô tán. Vô tán trong đây do vô tán không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy. Đấy là vô tán không.

Vì sao bản tánh không? Bản tánh là tất cả pháp hoặc tánh hữu vi, hoặc tánh vô vi. Bản tánh như thế chẳng Thanh Văn làm, chẳng Độc giác làm, chẳng Bồ Tát làm, chẳng chư Phật làm, cũng chẳng phải ai khác làm, tánh ấy lẽ vậy, nên gọi bản tánh. Phải biết bản tánh do bản tánh không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy. Đấy là bản tánh không.

Vì sao tướng không? Tướng là tự tướng, cộng tướng các pháp. Phải biết tướng trong đây do tướng không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy. Đấy là tướng không.

Vì sao tất cả pháp không? Tất cả pháp nghĩa là sắc cho đến thức, nhãn cho đến ý, sắc cho đến pháp , nhãn thức cho đến ý thức, nhãn xúc cho đến ý xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, hoặc pháp hữu vi, hoặc pháp vô vi, gọi tất cả pháp. Tất cả pháp trong đây do tất cả pháp không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy. Đấy là nhất thiết pháp không.

Vì sao vô tánh không? Vô tánh là trong đây không có chút tánh khá được. Phải biết vô tánh do vô tánh không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy. Đấy là vô tánh không.

Vì sao vô tánh tự tánh không? Vô tánh tự tánh nghĩa là tất cả pháp không kẻ năng hoà hợp, tánh có sở hòa hợp, vì tự tánh các duyên sanh vậy. Phải biết vô tánh tự tánh do vô tánh tự tánh không, chẳng thường chẳng hoại. Sở dĩ vì sao? Vì lẽ bản tánh vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Hữu tánh do hữu tánh không, vô tánh do vô tánh không, tự tánh do tự tánh không, tha tánh do tha tánh không.

Vì sao hữu tánh do hữu tánh không? Hữu tánh là pháp hữu vi tức là năm uẩn. Hữu tánh do hữu tánh không như thế, vì sắc thảy năm uẩn bất khả đắc vậy, vì tánh vô sanh vậy.

Vì sao vô tánh do vô tánh không? Vô tánh là pháp vô vi. Pháp vô vi trong đây do vô vi không, tức là vô tánh do vô tánh không.

Vì sao tự tánh do tự tánh không? Nghĩa là tất cả pháp tự tánh đều không. Không đây chẳng phải trí làm ra, chẳng phải kiến làm ra, cũng chẳng phải ai làm ra được, nên gọi tự tánh do tự tánh không.

Vì sao tha tánh do tha tánh không? Nghĩa là tất cả pháp, Như Lai ra đời hoặc chẳng ra đời, pháp trụ, pháp định, pháp giới, chơn như, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng biến khác, thật tế lẽ là vậy. Bởi tha tánh không, nên gọi tha tánh do tha tánh không.

Thiện Hiện! Đấy là tướng Đại Thừa khi các Bồ Tát Ma ha tát hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tướng Đại Thừa các Bồ Tát Ma ha tát ấy là Kiện hành tam ma địa, Bảo ấn tam ma địa, Sư tử du hý tam ma địa, Diệu nguyệt tam ma địa, Nguyệt tràng tướng tam ma địa, Nhất thiết pháp dũng tam ma địa, Quán đỉnh tam ma địa, Pháp giới quyết định tam ma địa, Quyết định tràng tướng tam ma địa, Kim cương dụ tam ma địa, Nhập thập pháp ấn tam ma địa, Đẳng trì vương tam ma địa, Thiện an lập tam ma địa, Đẳng dũng tam ma địa, Nhập ngôn từ quyết định tam ma địa, Đẳng nhập tăng ngữ tam ma địa, Quán phương tam ma địa, Trì ấn tam ma địa, Vô vong thất tam ma địa, Chư pháp đẳng thú hải ấn tam ma địa, Biến phú hư không tam ma địa, Kim cương luân tam ma địa, vô lượng quang tam ma địa, vô trước vô chướng tam ma địa, Đoạn chư pháp luân tam ma địa, Xả bảo tam ma địa, Biến chiếu tam ma địa, Bất luyến tam ma địa, Vô tướng trụ tam ma địa, Bất tư duy tam ma địa, Vô cấu đăng tam ma địa, Vô biên quang tam ma địa, Phát quang tam ma địa, Phổ chiếu tam ma địa, Tịnh kiên tam ma địa, Vô cấu quang tam ma địa, Phát diệu lạc tam ma địa, Cụ oai quang tam ma địa, Ly tận tam ma địa, Bất khả hủy tam ma địa, Khai phát tam ma địa, Nhật đăng tam ma địa, Tịnh nguyệt tam ma địa, Tịnh quang tam ma địa, Vô động tam ma địa, Trí tràng tướng tam ma địa, Kim cương man tam ma địa, Trụ tâm tam ma địa, Phổ minh tam ma địa, Thiện trụ tam ma địa, Bửu tích tam ma địa, Diệu pháp ấn tam ma địa, Pháp bình đẳng tánh tam ma địa, Xả ái lạc tam ma địa, Pháp dũng mãn tam ma địa, Phiêu tán tam ma địa, Phân biệt pháp cú tam ma địa, Bình đẳng tự tướng tam ma địa, Đoạn sở duyên tam ma địa, Vô biến dị tam ma địa, Vô phẩm loại tam ma địa, Nhập danh tướng tam ma địa, Vô tướng hành tam ma địa, Ly ế ám tam ma địa, Cụ hành tam ma địa, Bất biến động tam ma địa, Độ cảnh giới tam ma địa, Ly tập chúng đức tam ma địa, Quyết định trụ tam ma địa, Tịnh diệu hoa tam ma địa, Cụ giác chi tam ma địa, Vô biên biện tam ma địa, Vô đẳng đẳng tam ma địa, Phổ siêu nhất thiết tam ma địa, Quyết phán nhất thiết tam ma địa, Tán do dự tam ma địa, Vô sở trụ tam ma địa, Nhất tướng trang nghiêm tam ma địa, Dẫn phát hành tướng tam ma địa, Nhất hành tướng tam ma địa, Ly hành tướng tam ma địa, Diệu hành tướng tam ma địa, Đạt chư hữu để tán hoại tam ma địa, Bảo kiên cố tam ma địa, Giải thoát âm thanh văn tự tam ma địa, Nhập thi thiết ngữ ngôn tam ma địa, Cự xí nhiên tam ma địa, Nghiêm tịnh tướng tam ma địa, Vô tiêu xí tam ma địa, Cụ diệu tướng tam ma địa, Bất hỷ nhất thiết khổ lạc tam ma địa, Vô tận hành tướng tam ma địa, Cụ tổng trì tam ma địa, Nhiếp phục nhất thiết chánh tánh tà tánh tam ma địa, Tức vi thuận tam ma địa, Cụ ái tắng tam ma địa, Vô cấu minh tam ma địa, Cụ kiên cố tam ma địa, Mãn nguyệt tịnh quang tam ma địa, Đại trang nghiêm tam ma địa, Phổ chiếu thế gian tam ma địa, Định bình đẳng tánh tam ma địa, Viễn ly trần cấu tam ma địa, Hữu tránh vô tránh bình đẳng lý thú tam ma địa, Vô sào huyên vô tiêu xí vô ái lạc tam ma địa, Quyết định an trụ chơn như tam ma địa, Ly thân ngữ ý uế ác tam ma địa, Như hư không tam ma địa, Vô nhiễm vô trước tam ma địa, Như hư không tam ma địa, Vô nhiễm vô trước tam ma địa. Các tam ma địa như thế thảy có vô lượng trăm ngàn, đấy là tướng Đại Thừa Bồ Tát.

Thiện Hiện! Trong đây vì sao gọi là Kiện hành tam mà địa? Là nếu khi trụ tam ma địa này khắp năng nhiếp thọ hành xứ các định. Vậy nên gọi là Kiện hành tam ma địa.

Vì sao gọi là Bảo ấn tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây năng ấn hành tướng sai khác các định. Vậy nên gọi là Bảo ấn tam ma địa.

Vì sao gọi là Sư tử du hý tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối các đẳng trì du hý tự tại. Vậy nên gọi là Sư tử du hý tam ma địa.

Vì sao gọi là Diệu nguyêt tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, như trăng tròn sáng khắp soi các định. Vậy nên gọi là Diệu nguyệt tam ma địa.

Vì sao gọi là Nguyệt tràng tướng ma ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, khắp năng giữ gìn tướng cờ các định. Vậy nên gọi là Nguyệt tràng tướng tam ma địa.

Vì sao gọi là Nhất thiết pháp dũng tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, khắp năng vọt ra tất cả thắng định. Vậy nên gọi là Nhất thiết pháp dũng tam ma địa.

Vì sao gọi là Quán đỉnh tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, khắp năng quán sát đến đỉnh các thắng định. Vậy nên gọi là Quán đỉnh tam ma địa.

Vì sao gọi là Pháp giới quyết định tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, năng đối pháp giới quyết định soi rõ. Vậy nên gọi là Pháp giới quyết định tam ma địa.

Vì sao gọi là Quyết định tràng tướng tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, quyết định nắm được tướng cờ các định. Vậy nên gọi là Quyết định tràng tướng tam ma địa.

Vì sao gọi là Kim cương dụ tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, năng xô ngã các định mà chẳng bị kia xô lại. Vậy nên gọi là Kim cương dụ tam ma địa.

Vì sao gọi là Nhập pháp ấn tam ma địa? Là nêú khi trụ tam ma địa đây, khắp năng ngộ vào tất cả pháp ấn. Vậy nên gọi là Nhập quán ấn tam ma địa.

Vì sao gọi là Đẳng trì vương tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối trong các định khác đều được tự tại. Vậy nên gọi là Đẳng trì vương tam ma địa.

Vì sao gọi là Thiện an lập tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối Đẳng trì vương năng khéo an lập. Vậy nên gọi là Thiện an lập tam ma địa.

Vì sao gọi là Phóng quang tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối quang các định năng khắp khai phát. Vậy nên gọi là Phóng quang tam ma địa.

Vì sao gọi là Lực chúng tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, năng phát thế lực nhiều các định khác. Vậy nên gọi là Lực chúng tam ma địa.

Vì sao gọi là Đẳng dũng tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, khiến các thắng định bình đẳng vọt lên. Vậy nên gọi là Đẳng dũng tam ma địa.

Vì sao gọi là Nhập ngôn từ quyết định tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối lời lẽ định tất năng ngộ vào. Vậy nên gọi là Nhập ngôn từ quyết định tam ma địa.

Vì sao gọi là Đẳng nhập tăng ngữ tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối danh các định bình đẳng ngộ vào giải thích lý thú. Vậy nên gọi là Đẳng nhập tăng ngữ tam ma địa.

Vì sao gọi là Quán phương tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối các định phương khắp năng quán soi. Vậy nên gọi là Quán phương tam ma địa.

Vì sao gọi là Trì ấn tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, năng nắm giữ trọn diệu ấn các định. Vậy nên gọi là Trì ấn tam ma địa.

Vì sao gọi là Vô vong thất tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối tướng các định không quên mất được. Vậy nên gọi là Vô vong thất tam ma địa.

Vì sao gọi là Chư pháp đẳng thú hải ấn tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, khiến các thắng định bình đẳng tới vào như biển cả ấn nhiếp thu nhận các dòng. Vậy nên gọi Chư pháp đẳng thú hải ấn tam ma địa.

Vì sao gọi là Biến phú hư không tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối các đẳng trì năng khắp che hộ không chỗ lựa riêng như thái hư không. Vậy nên gọi là Biến phú hư không tam ma địa.

Vì sao gọi là Kim cương luân tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, khắp năng trụ trì tất cả thắng định khiến chẳng tán loạn, như Kim cương luân. Vậy nên gọi là Kim cương luân tam ma địa.

Vì sao gọi là Vô lượng quang tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, phóng vô lượng quang soi loại hữu tình khiến nó nghĩ nhớ pháp đã từng lãnh thọ và làm các việc nhiêu ích lớn lao. Vậy nên gọi là Vô lượng quang tam ma địa.

Vì sao gọi là Vô trước vô chướng tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, lìa các nhiễm đắm và tất cả ngăn ngại. Vậy nên gọi là Vô trước vô chướng tam ma địa.

Vì sao gọi là Đoạn chư pháp luân tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối tất cả pháp chứng lý vô sanh, khiến dứt hẳn khổ sanh tử chẳng nối nhau nữa. Vậy nên gọi là Đoạn chư pháp luân tam ma địa.

Vì sao gọi là Xả bảo tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối tướng các định hãy năng vứt bỏ, huống các phiền não và tướng các pháp mà chẳng năng bỏ ư? Vậy nên gọi là Xả bảo tam ma địa.

Vì sao gọi là Biến chiếu tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, khắp soi các định khiến rất rõ sáng. Vậy nên gọi là Biến chiếu tam ma địa.

Vì sao gọi là Bất luyến tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối tất cả pháp không chỗ mong cầu. Vậy nên gọi là Bất luyến tam ma địa.

Vì sao gọi là Vô tướng trụ tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, chẳng thấy trong các định có chút pháp khá trụ. Vậy nên gọi là vô tướng trụ tam ma địa.

Vì sao gọi là Bất tư duy tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, bao nhiêu pháp tâm tâm sở hèn kém thảy đều chẳng chuyển. Vậy nên gọi là Bất tư duy tam ma địa.

Vì sao gọi là Vô cấu đăng tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, như cầm đèn sáng soi rõ các định. Vậy nên gọi là Vô biên quang tam ma địa.

Vì sao gọi là Phát quang tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, năng phát tất cả quang minh thắng định. Vậy nên gọi là Phát quang tam ma địa.

Vì sao gọi là Phổ chiếu tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, tức năng khắp soi pháp môn các định. Vậy nên gọi là Phổ chiếu tam ma địa.

Vì sao gọi là Tịnh kiên tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, được tánh tịnh bình đẳng các đẳng trì. Vậy nên gọi là Tịnh kiên tam ma địa.

Vì sao gọi là Vô cấu quang tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, năng khắp trừ sạch tất cả bẩn nơi định, cũng năng soi rõ tất cả đẳng trì. Vậy nên gọi là Vô cấu quang tam ma địa.

Vì sao gọi là Phát diệu lạc tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, khắp năng lãnh thọ vui mầu nhiệm nơi các định. Vậy nên gọi là Phát diệu lạc tam ma địa.

Vì sao gọi là Điển đăng tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, soi các đẳng trì như lửa điện sáng. Vậy nên gọi là Điển đăng tam ma địa.

Vì sao gọi là Vô tận tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối các đẳng trì chẳng thấy có tận. Vậy nên gọi là Vô tận tam ma địa.

Vì sao gọi là Cụ oai quang tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối các đẳng oai quang độc thịnh. Vậy nên gọi là Cụ oai quang tam ma địa.

Vì sao gọi là Ly tận tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, thấy các đẳng trì lìa hết tất cả mà chẳng thấy có chút phần Pháp Tướng. Vậy nên gọi là Ly tận tam ma địa.

Vì sao gọi là Bất khả hủy tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, khiến thấy các đẳng trì không vết hở. Vậy nên gọi là Bất khả hủy tam ma địa.

Vì sao gọi là Khai phát tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, thấy các đẳng trì không chẳng mở bày. Vậy nên gọi là Khai phát tam ma địa.

Vì sao gọi là Nhật đăng tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, khiến các cửa định phát sáng soi khắp. Vậy nên gọi là Nhật đăng tam ma địa.

Vì sao gọi là Tịnh nguyệt tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, khiến các đẳng trì phá tối như trăng. Vậy nên gọi là Tịnh nguyệt tam ma địa.

Vì sao gọi là Tịnh quang tam ma địa? Là nêú khi trụ tam ma địa đây, đối các đẳng trì được vô ngại giải. Vậy nên gọi là Tịnh quang tam ma địa.

Vì sao gọi là Vô động tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, khiến các đẳng trì không lung lay, kiêu mạn, dao động, cũng không hý luận. Vậy nên gọi là Vô động tam ma địa.

Vì sao gọi là Phát minh tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, khiến sáu cửa đẳng trì phát sáng soi khắp. Vậy nên gọi là Phát minh tam ma địa.

Vì sao gọi là Ưng tác bất ưng tác tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, soi các đẳng trì tất cả việc nên làm chẳng nên làm đều khiến rõ ràng. Vậy nên gọi là Ưng tác ất ưng tác tam ma địa.

Vì sao gọi là Trí tràng tướng tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, thấy tướng cờ diệu trí các đẳng trì. Vậy nên gọi là Trí tràng tướng tam ma địa.

Vì sao gọi là Kim cương man tam ma địa? Là nêú khi trụ tam ma địa đây, dù năng thông suốt tất cả pháp mà chẳng thấy có tướng tất cả. Vậy nên gọi là Kim cương man tam ma địa.

Vì sao gọi là Trụ tâm tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, tâm chẳng lay động, chẳng chuyển chẳng soi, cũng chẳng tổn giảm, chẳng nhớ có tâm. Vậy nên gọi là Trụ tâm tam ma địa.

Vì sao gọi là Phổ minh tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối các định sáng khắp năng xem soi. Vậy nên gọi là Phổ minh tam ma địa.

Vì sao gọi là Thiện trụ tam ma địa? Là nêú khi trụ tam ma địa đây, đối các đẳng trì khéo năng an trụ. Vậy nên gọi là Thiện trụ tam ma địa.

Vì sao gọi là Bảo tích tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, quán các đẳng trì đều như đống của báu. Vậy nên gọi là Bảo tích tam ma địa.

Vì sao gọi là Diệu pháp ấn tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, năng ấn các đẳng trì, lấy ấn mà ấn vậy. Vậy nên gọi là Diệu pháp ấn tam ma địa.

Vì sao gọi là Pháp bình đẳng tánh tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, chẳng thấy có chút pháp lìa tánh bình đẳng ấy. Vậy nên gọi là Pháp bình đẳng tánh tam ma địa.

Vì sao gọi là Xả ái lạc tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối tất cả định và tất cả pháp đều bỏ ưa muốn vui. Vậy nên gọi Xả ái lạc tam ma địa.

Vì sao gọi là Pháp dũng mãn tam tam địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, tướng tất cả pháp thảy đều vọt lên, tất cả pháp chư Phật không chẳng viên mãn. Vậy nên gọi là Pháp dũng mãn tam ma địa.

Vì sao gọi là Phiêu tán tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, năng khiến các định bay tan các pháp. Vậy nên gọi là Phiêu tán tam ma địa.

Vì sao gọi là Phân biệt pháp cú tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, khéo năng phân biệt pháp cú các định. Vậy nên gọi là Phân biệt pháp cú tam ma địa.

Vì sao gọi là Bình đẳng tự tướng tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, được các đẳng trì tướng chữ bình đẳng nên rất ưa thích. Vậy nên gọi là Bình đẳng tự tướng tam ma địa.

Vì sao gọi là Ly văn tự tướng tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối các đẳng trì chẳng đắc tướng văn tự đáng ưa muốn. Vậy nên gọi là Ly văn tự tướng tam ma địa.

Vì sao gọi là Đoạn sở duyên tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, chẳng đắc tướng các pháp biến khác. Vậy nên gọi là Vô biến dị tam ma địa.

Vì sao gọi là Vô phẩm loại tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, chẳng đắc tướng phẩm loại riêng các pháp. Vậy nên gọi là Vô phẩm loại tam ma địa.

Vì sao gọi là Nhập danh tướng tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, ngộ vào danh tướng riêng biệt của các pháp. Vậy nên gọi là Nhập danh tướng tam ma địa.

Vì sao gọi là Vô tướng hành tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối tướng các định đều vô sở đắc. Vậy nên gọi là Vô tướng hành tam ma địa.

Vì sao gọi là Ly ế ám tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, khắp năng khiển trừ mù tối của các định. Vậy nên gọi là Ly ế ám tam ma địa.

Vì sao gọi là Cụ hành tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, thấy đủ hành tướng riêng biệt các đẳng trì. Vậy nên goị là Cụ hành tam ma địa.

Vì sao gọi là Bất biến động tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối các đẳng trì chẳng thấy biến động. Vậy nên gọi là Bất biến động tam ma địa.

Vì sao gọi là Độ cảnh giới tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, vượt tướng cảnh sở duyên các đẳng trì. Vậy nên gọi là Độ cảnh giới tam ma địa.

Vì sao gọi là Ly tập chúng đức tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối tất cả pháp và tất cả định chẳng đắc tướng nhóm, vì tất cả pháp chẳng thể nhóm được vậy. Vậy nên gọi là Ly tập chúng đức tam ma địa.

Vì sao gọi là Quyết định trụ tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối các định tâm tuy quyết định trụ, mà biết tưởng kia trọn chẳng thể đắc. Vậy nên gọi là Quyết định trụ tam ma địa.

Vì sao gọi là Tịnh diệu hoa tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, khiến các đẳng trì đều được thanh tịnh trau dồi sáng đẹp inh như diệu hoa. Vậy nên gọi là Tịnh diệu hoa tam ma địa.

Vì sao gọi là Cụ giác chi tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, tu đủ bảy nhánh giác mau được viên mãn. Vậy nên gọi là Cụ giác chi tam ma địa.

Vì sao gọi là Vô biên biện tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, đối tất cả pháp được vô biên biện. Vậy nên gọi là Vô biên biện tam ma địa.

Vì sao gọi là Vô đẳng đẳng tam ma địa? Là nếu khi trụ tam ma địa đây, được tánh vô đẳng đẳng các đẳng trì. Vậy nên gọi là Vô đẳng đẳng tam ma địa.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567