Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 457. Hội thứ hai Phẩm Bền Chẳng Bền thứ 64-2 196. Hội thứ hai Phẩm Thật Ngữ thứ 65-1 219

18/04/201318:42(Xem: 16522)
Quyển Thứ 457. Hội thứ hai Phẩm Bền Chẳng Bền thứ 64-2 196. Hội thứ hai Phẩm Thật Ngữ thứ 65-1 219

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 19

Quyển Thứ 457
Hội thứ hai Phẩm Bền Chẳng Bền thứ 64-2 196
Hội thứ hai Phẩm Thật Ngữ thứ 65-1 219

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Phẩm: BỀN CHẲNG BỀN
Thứ 64-2

Chư Thiên phải biết: Các sắc lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; thọ tưởng hành thức lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các sắc lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; thọ tưởng hành thức lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các nhãn xứ lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa, tức bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các nhãn xứ lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các sắc xứ lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; thanh hương vị xúc pháp xứ lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các sắc xứ lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; thanh hương vị xúc pháp xứ lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các nhãn giới lìa, tức bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các nhãn giới lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các sắc giới lìa, tức bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; thanh hương vị xúc pháp giới lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các sắc giới lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; thanh hương vị xúc pháp giới lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các nhãn thức giới lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các nhãn thức giới lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các nhãn xúc lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các nhãn xúc lìa tức Nhất thiết trí trí lìa; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các địa giới lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; thủy hỏa phong không thức giới lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các nhãn xúc lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các địa giới lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa, thủy hỏa phong không thức giới lìa tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các địa giới lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; thủy hỏa phong không thức giới lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các nhân duyên lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các nhân duyên lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các vô minh lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; hành cho đến lão tử lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các vô minh lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; hành cho đến lão tử lìa; tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các bố thí ba la mật đa lìa, tức nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa lìa, tức nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa. Như vậy cho đến các bố thí ba la mật đa lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các nội không lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các nội không lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các chơn như lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; pháp giới cho đến bất tư nghì giới lìa, tức btbldm cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các chơn như lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; pháp giới, cho đến bất tư nghì giới lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các khổ thánh đế lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; tập diệt đạo thánh đế lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các khổ thánh đế lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; tập diệt đạo thánh đế lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các bốn niệm trụ lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các bốn niệm trụ lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các bốn tĩnh lự lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các bốn tĩnh lự lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các tám giải thoát lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các tám giải thoát lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các không giải thoát môn lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các không giải thoát môn lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các Tịnh quán địa lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; Chủng tánh địa cho đến Như Lai địa lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các Tịnh quán địa lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; Chủng tánh địa cho đến Như Lai địa lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các Cực hỷ địa lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các Cực hỷ địa lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các đà la ni môn lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; tam ma địa môn lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các đà la ni môn lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; tam ma địa môn lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các năm nhãn lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; sáu thần thông lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các năm nhãn lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; sáu thần thông lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các Như Lai mười lực lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các Như Lai mười lực lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các ba mươi hai tướng Đại sĩ lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; tám mươi tùy hảo lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các ba mươi hai tướng Đại sĩ lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; tám mươi tùy hảo lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các pháp vô vong thất lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; tánh hằng trụ xả lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các pháp vô vong thất lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; tánh hằng trụ xả lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các nhất thiết trí trí lìa, tức bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các nhất thiết trí lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các quả Dự lưu lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa; quả Nhất lai cho đến Độc giác Bồ đề lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các quả Dự lưu lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa; quả Nhất lai cho đến Độc giác Bồ đề lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các hạnh Bồ tát Ma ha tát lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các hạnh Bồ tát Ma ha tát lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa, tức Nhất thiết trí trí lìa.

Chư Thiên phải biết: Các Nhất thiết trí trí lìa, tức bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa lìa. Như vậy cho đến các Nhất thiết trí trí lìa, tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa.

Chư Thiên phải biết: Nếu Bồ tát Ma ha tát nghe thuyết các pháp không, chẳng xa lìa, nơi tâm chẳng kinh, chẳng e chẳng sợ, chẳng buồn chẳng hối, chẳng chìm chẳng đắm, phải biết Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Thiện Hiện rằng: Vì nhân duyên này, các Bồ tát Ma ha tát đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng chìm chẳng đắm?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Vì tất cả pháp đều chẳng có vậy, đều xa lìa vậy, đều vắng lặng vậy, không sở hữu vậy, không sanh diệt vậy, nên các Bồ tát Ma ha tát đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng chìm chẳng đắm.

Bạch Thế Tôn! Do các thứ nhân duyên như thế thảy, các Bồ tát Ma ha tát đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng chìm chẳng đắm. Sở dĩ vì sao? Các Bồ tát Ma ha tát đối tất cả pháp, hoặc năng chìm đắm, hoặc sở chìm đắm, hoặc thời chìm đắm, hoặc xứ chìm đắm, hoặc kẻ chìm đắm, hoặc do đây chìm đắm đều bất khả đắc. Vì tất cả bất khả đắc vậy.

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát nghe thuyết như thế, nơi tâm chẳng kinh, chẳng e chẳng sợ, chẳng buồn chẳng hối, chẳng chìm chẳng đắm, phải biết Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu.

Vì cớ sao? Bồ tát Ma ha tát này quán tất cả pháp đều bất khả đắc, chẳng thể thi thiết đây năng chìm đắm, đây sở chìm đắm, đây thời chìm đắm, đây xứ chìm đắm, đây kẻ chìm đắm, do đây chìm đắm. Vì nhân duyên này các Bồ tát Ma ha tát nghe thuyết như thế, nơi tâm chẳng kinh, chẳng e chẳng sợ, chẳng buồn chẳng hối, chẳng chìm chẳng đắm.

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, chẳng những hằng được các Thiên Đế Thích, đại Phạm Thiên Vương, các chủ chúng sanh chung cùng lễ kính. Bồ tát Ma ha tát này cũng được hơn trời Cực quang tịnh, hoặc trời Biến tịnh, hoặc trời Quảng quả, hoặc trời Tịnh cư và các chúng trời khác hằng chung lễ kính. Bồ tát Ma ha tát này cũng được mười phương vô số vô lượng vô biên thế giới, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp hằng chung hộ niệm.

Thiện Hiện! Phải biết Bồ tát Ma ha tát này vì năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thời khiến bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn. Cũng khiến nội không cho đến vô tánh tự tánh không mau được viên mãn. Cũng khiến chơn như cho đến bất tư nghì giới mau được viên mãn. Cũng khiến khổ tập diệt đạo thánh đế mau được viên mãn.

Cũng khiến bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi mau được viên mãn. Cũng khiến bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mau được viên mãn. Cũng khiến tám giải thoát cho đến mười biến xứ mau được viên mãn. Cũng khiến không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mau được viên mãn.

Cũng khiến Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa mau được viên mãn. Cũng khiến tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn mau được viên mãn. Cũng khiến năm nhãn, sáu thần thông mau được viên mãn. Cũng khiến Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mau được viên mãn. Cũng khiến pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mau được viên mãn. Cũng khiến nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mau được viên mãn.

Cũng khiến tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát mau được viên mãn. Cũng khiến chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề mau được viên mãn. Cũng khiến Nhất thiết trí trí mau được viên mãn.

Thiện Hiện phải biết: Nếu Bồ tát Ma ha tát năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thường được Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng các Bồ tát Ma ha tát cùng chung hộ niệm, tất cả công đức chóng viên mãn. Bồ tát Ma ha tát này phải biết nên đi chỗ Phật đã đi, cũng chính tu hành hạnh Phật đã hành, nên Bồ Tát đây như Phật Thế Tôn.

Thiện Hiện! Phải biết Bồ tát Ma ha tát này nơi tâm bền chắc. Giả sử tất cả hữu tình thế giới chư Phật mười phương Căng già sa thảy đều làm ác ma. Mỗi con ác ma đều lại hóa làm bấy nhiêu ác ma nữa, các con ác ma đây đều có vô lượng vô biên thần lực. Các ác ma này dùng hết thần lực, chẳng năng chướng ngại Bồ tát Ma ha tát này khiến chẳng năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì Bồ tát Ma ha tát này đã được Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, đạt tất cả pháp bất khả đắc vậy.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên hai pháp, tất cả ác ma chẳng năng ngăn ngại, khiến chẳng năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được. Những gì là hai? Một, quán các pháp đều rốt ráo không; hai, chẳng rời bỏ tất cả hữu tình.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên hai pháp tất cả ác ma chẳng năng ngăn ngại, khiến chẳng năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được. Những gì là hai? Một, như đã thuyết thảy đều năng làm; hai, được chư Phật thường hộ niệm.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, các thiên thần thảy thường đến lễ kính, gần gũi cúng dường, thỉnh hỏi khuyến phát, nói lời như vầy: Hay thay, Đại sĩ! Muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng trụ không, vô tướng, vô nguyện. Sở dĩ vì sao?

Thưa Đại sĩ! Nếu Bồ tát Ma ha tát tinh siêng trụ không, vô tướng, vô nguyện, tất cả hữu tình, kẻ không nương dựa năng làm nương dựa, kẻ không nương về năng làm nương về, kẻ không cứu hộ năng làm cứu hộ, kẻ không vào tới năng làm vào tới, kẻ không cồn bãi năng làm cồn bãi, kẻ không nhà cửa năng làm nhà cửa, cùng kẻ mù tối năng làm ánh sáng, cùng kẻ điếc đui năng làm tai mắt.

Vì cớ sao? Thưa Đại sĩ! Trụ không, vô tướng, vô nguyện như thế, tức là an trụ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Nếu năng trụ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát năng an trụ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, bèn được mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới hiện tại Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, ở giữa đại chúng khi thuyết chánh pháp tự nhiên vui mừng, xưng nêu khen ngợi danh tự dòng dõi và các công đức nhiệm mầu an trụ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu.

Thiện Hiện! Phải biết như Ta nay đây vì chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, ở trước đại chúng, tự nhiên vui mừng, xưng nêu khen ngợi Bửu Tràng Bồ tát Ma ha tát, Đỉnh Kế Bồ tát Ma ha tát, các Bồ tát Ma ha tát thảy và hiện tại chỗ Phật Bất Động kia, danh tự dòng dõi và các công đức các Bồ tát Ma ha tát tịnh tu phạm hạnh, an trụ Bát nhã Ba la mật đa, chỗ gọi công đức nhiệm mầu an trụ Bát nhã Ba la mật đa.

Hiện tại phương Đông chư Phật thế giới Căng già sa thảy, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Ở kia cũng có các Bồ tát Ma ha tát tịnh tu phạm hạnh an trụ Bát nhã Ba la mật đa, các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác kia đều ở trước chúng, tự nhiên vui mừng, xưng nêu khen ngợi danh tự dòng dõi và các công đức Bồ tát Ma ha tát kia, chỗ công đức nhiệm mầu an trụ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu.

Phương Nam, Tây, Bắc, bốn góc, trên dưới thế giới chư Phật Căng già sa thảy, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vì chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Ở kia cũng có các Bồ tát Ma ha tát tịnh tu phạm hạnh an trụ Bát nhã Ba la mật đa. Các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác kia đều ở trước chúng, tự nhiên vui mừng, xưng nêu khen ngợi danh tự dòng dõi và các công đức Bồ tát Ma ha tát kia, chỗ gọi công đức nhiệm mầu an trụ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu.

Thiện Hiện! Phải biết có Bồ tát Ma ha tát từ sơ phát tâm tu hành Bát nhã Ba la mật đa, lần lữa viên mãn đạo đại Bồ đề, lần lữa viên mãn Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, cho đến sẽ được Nhất thiết trí trí, cũng được mười phương thế giới chư Phật Căng già sa thảy tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khi thuyết chánh pháp ở trước đại chúng, tự nhiên vui mừng, xưng nêu khen ngợi danh tự dòng dõi và các công đức Bồ tát Ma ha tát này, chỗ gọi công đức nhiệm mầu tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này năng làm được việc khó, giống Phật chẳng dứt, nhiêu ích hữu tình.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Những Bồ tát Ma ha tát nào khi được các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khi thuyết chánh pháp ở trước đại chúng tự nhiên vui mừng, xưng nêu khen ngợi danh tự dòng dõi và các công đức, vì ngôi Bất thối chuyển hay thối chuyển ư?

Phật bảo: Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát trụ ngôi Bất thối chuyển tu hành Bát nhã Ba la mật đa, được các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khi thuyết chánh pháp ở trước đại chúng tự nhiên vui mừng, xưng nêu khen ngợi danh tự dòng dõi và các công đức.

Lại có Bồ tát Ma ha tát tuy chưa nhận ký mà hành Bát nhã Ba la mật đa, cũng được các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khi thuyết chánh pháp ở trước đại chúng, tự nhiên vui mừng, xưng nêu khen ngợi danh tự dòng dõi và các công đức.

Bấy giờ, Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Đây đã nói là hạng Bồ Tát nào?

Phật bảo: Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát khi làm Bồ Tát theo Phật Bất Động sở hành mà học, đã được an trụ bậc Bất thối chuyển. Bồ tát Ma ha tát này được các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khi thuyết chánh pháp, ở trước đại chúng tự nhiên vui mừng, xưng nêu khen ngợi danh tự dòng dõi và các công đức.

Lại có Bồ tát Ma ha tát theo Bửu Tràng Bồ tát Ma ha tát, Đỉnh Kế Bồ tát Ma ha tát thảy sở hành mà học. Bồ tát Ma ha tát này tuy chưa nhận ký mà siêng tinh tiến hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, cũng được các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khi thuyết chánh pháp, ở trước đại chúng tự nhiên vui mừng, xưng nêu khen ngợi danh tự dòng dõi và các công đức.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, đối trong tánh vô sanh tất cả pháp, tuy tin hiểu sâu mà chưa chứng được Vô sanh pháp nhẫn. Đối tánh rốt ráo không tất cả pháp, tuy tin hiểu sâu mà cũng chưa được Vô sanh pháp nhẫn. Đối tánh rốt ráo không tất cả pháp, tuy tin hiểu sâu mà cũng chưa được Vô sanh pháp nhẫn. Đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, tuy tin hiểu sâu mà cũng chưa được Vô sanh pháp nhẫn. Đối tánh đều xa lìa tất cả pháp, tuy tin hiểu sâu mà cũng chưa được Vô sanh pháp nhẫn. Đối tánh đều hư dối tất cả pháp, tuy tin hiểu sâu mà cũng chưa được Vô sanh pháp nhẫn. Đối tánh đều là không tất cả pháp, tuy tin hiểu sâu mà cũng chưa được Vô sanh pháp nhẫn. Đối tánh vô sở hữu tất cả pháp, tuy tin hiểu sâu mà cũng chưa được Vô sanh pháp nhẫn. Đối tánh chẳng tự tại tất cả pháp, tuy tin hiểu sâu mà cũng chưa được Vô sanh pháp nhẫn. Đối tánh chẳng bền chắc tất cả pháp, tuy tin hiểu sâu mà cũng chưa được vô sanh pháp nhẫn.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như thế thảy cũng được Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khi thuyết chánh pháp, ở trước đại chúng tự nhiên vui mừng, xưng nêu khen ngợi danh tự dòng dõi và các công đức.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát được các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khi thuyết chánh pháp, ở trước đại chúng tự nhiên vui mừng, xưng nêu khen ngợi danh tự dòng dõi và các công đức. Bồ tát Ma ha tát này vượt khỏi các bậc Thanh văn Độc giác, quyết định được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, được các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khi thuyết chánh pháp, ở trước đại chúng tự nhiên vui mừng, xưng nêu khen ngợi danh tự dòng dõi và các công đức. Bồ tát Ma ha tát này định sẽ an trụ bậc Bất thối chuyển. Trụ bậc Bất thối chuyển này rồi mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân Bồ Tát thừa nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, có bao nghĩa thú không nghi không ngờ, chẳng mê chẳng ngất, chỉ khởi nghĩ này: Như Phật đã thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, lý ấy tất nhiên quyết định không trái ngược. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nghe Bát nhã Ba la mật đa, sanh tịnh tín sâu, lần lữa sẽ ở chỗ Phật Bất Động và chỗ các Bồ tát Ma ha tát rộng nghe Bát nhã Ba la mật đa, đối nghĩa thú ấy rất sanh tin hiểu. Đã tin hiểu rồi, sẽ được trụ bậc Bất thối chuyển. Trụ bậc đây rồi, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân Bồ Tát thừa này chỉ nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, không nghi không ngờ, chẳng mê chẳng lầm, rất sanh tin hiểu, chẳng sanh bài báng, hãy được vô lượng căn lành vi diệu. Huống năng thọ trì đọc tụng thông lợi, nương lý chơn như buộc niệm suy nghĩ, an trụ chơn như, tinh siêng tu học. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau được an trụ bậc Bất thối chuyển, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Các pháp thật tánh trọn bất khả đắc, làm sao nói được các Bồ tát Ma ha tát an trụ chơn như, tinh siêng tu học, sẽ mau an trụ bậc Bất thối chuyển, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình?

Phật bảo: Thiện Hiện! Như Phật sở hóa an trụ chơn như tu Bồ Tát hạnh, sẽ mau an trụ bậc Bất thối chuyển, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình. Các Bồ tát Ma ha tát cũng lại như vậy, an trụ chơn như tu Bồ Tát hạnh sẽ mau an trụ bậc Bất thối chuyển, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Như Lai sở hóa đều vô sở hữu, pháp lìa chơn như cũng bất khả đắc, ai trụ chơn như tu Bồ Tát hạnh, ai sẽ an trụ bậc Bất thối chuyển, ai chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ai quay xe pháp, thuyết những pháp nào, độ những chúng gì?

Bạch Thế Tôn! Chơn như hãy bất khả đắc, huống gì được có an trụ chơn như tu Bồ Tát hạnh, sẽ mau an trụ bậc Bất thối chuyển, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình? Đây nếu thật có, tất không lẽ ấy.

Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Như Lai sở hóa đều vô sở hữu, pháp lìa chơn như cũng bất khả đắc, ai trụ chơn như tu Bồ Tát hạnh, ai sẽ an trụ bậc Bất thối chuyển, ai chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ai quay xe pháp, thuyết những pháp nào, độ những chúng gì.

Thiện Hiện! Chơn như hãy bất khả đắc, huống nào được có an trụ chơn như tu Bồ Tát hạnh, sẽ mau an trụ bậc Bất thối chuyển, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình. Đây nếu thật có, tất không lẽ ấy. Sở dĩ vì sao?

Thiện Hiện! Chư Phật ra đời hoặc chẳng ra đời, các pháp lẽ vậy, chẳng lìa chơn như, nói rộng cho đến bất tư nghì giới.

Thiện Hiện! Quyết định không có an trụ chơn như tu Bồ Tát hạnh, nói rộng cho đến độ chúng hữu tình. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Các pháp chơn như không sanh không diệt, cũng không có trụ khác khá được phần ít.

Thiện Hiện! Nếu pháp không sanh không diệt cũng không trụ khác khá được phần ít. Ai trụ trong ấy tu Bồ Tát hạnh, ai sẽ an trụ bậc Bất thối chuyển, ai chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ai quay xe pháp, thuyết những pháp nào, độ những chúng gì. Trong đây tất cả đều vô sở hữu. Đây nếu thật có, định không lẽ ấy. Nhưng nương thế tục, giả thi thiết có.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa như thế rất cực thẳm sâu, khó tin khó hiểu. Các Bồ tát Ma ha tát hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, tuy biết các pháp đều bất khả đắc mà cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, muốn vì hữu tình tuyên nói chánh pháp, là việc rất khó. Vì cớ sao?

Bạch Thế Tôn! Quyết định không có an trụ chơn như tu Bồ Tát hạnh, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vì các hữu tình thuyết việc Chánh pháp. Mà các Bồ tát Ma ha tát hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, quán tất cả pháp đều vô sở hữu, đối thâm pháp tánh nơi tâm chẳng kinh, chẳng e chẳng sợ, không nghi không trệ, chẳng chìm chẳng đắm, cũng chẳng mê ngất. Việc như thế thảy rất là hiếm có.

Bấy giờ, Thiện Hiện bảo Đế Thích rằng: Kiều Thi Ca! Như ngươi đã nói, các Bồ tát Ma ha tát hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, quán tất cả pháp đều vô sở hữu, đối thâm pháp tánh nơi tâm chẳng kinh, chẳng e chẳng sợ, không nghi không trệ, chẳng chìm chẳng đắm, cũng chẳng mê ngất. Việc như thế thảy rất hiếm có ấy.

Kiều Thi Ca! Các Bồ tát Ma ha tát hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, quán tất cả pháp bản tánh đều không. Với trong đây đều vô sở hữu, ai khá kinh sợ cho đến mê ngất? Vậy nên, Bồ Tát hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, đối thâm pháp tánh nơi tâm chẳng kinh, chẳng e chẳng sợ, không nghi không trệ, chẳng chìm chẳng đắm, chẳng mê chẳng ngất, chưa là hiếm có.

Khi ấy, Thiên Đế Thích thưa Thiện Hiện rằng: Đại đức đã nói tất cả nương không, vậy nên đã nói thường không ngăn ngại. Ví như lấy tên bắn hư không hoặc xa hoặc gần đều không ngăn ngại. Đại đức đã nói cũng lại như vậy, ai năng với trong mà dám kháng đối.

HỘI THỨ HAI
Phẩm THẬT NGỮ Thứ 65-1

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Tôi nói như thế, khen như thế, ghi như thế là thuận Thế Tôn thật ngữ pháp ngữ, với pháp tùy pháp là chính ghi chăng?

Khi ấy, Phật bảo rằng: Kiều Thi Ca! Ngươi nói như thế, khen như thế, ghi như thế, thật thuận Thế Tôn thật ngữ pháp ngữ, với pháp tùy pháp thật là chính ghi.

Khi ấy, Thiên Đế Thích lại thưa Phật rằng: Hiếm có, Thế Tôn! Đại đức Thiện Hiện có thuyết những gì tất cả nương không, vô tướng, vô nguyện. Cũng nương bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Cũng nương bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Cũng nương tám giải thoát cho đến mười biến xứ. Cũng nương khổ tập diệt đạo thánh đế. Cũng nương bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa. Cũng nương nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Cũng nương chơn như cho đến bất tư nghì giới. Cũng nương Bồ tát Ma ha tát địa. Cũng nương tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn. Cũng nương năm nhãn, sáu thần thông. Cũng nương Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng nương pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Cũng nương nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Cũng nương tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát, cũng nương chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Kiều Thi Ca! Cụ thọ Thiện Hiện trụ các pháp không, quán bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa hãy bất khả đắc, huống có kẻ hành bố thí ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa khả đắc.

Quán bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi hãy bất khả đắc, huống có kẻ tu bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi khả đắc. Quán bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định hãy bất khả đắc, huống có kẻ tu bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định khả đắc. Quán tám giải thoát cho đến mười biến xứ hãy bất khả đắc, huống có kẻ tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ khả đắc.

Quán khổ tập diệt đạo thánh đế hãy bất khả đắc, huống có kẻ trụ khổ tập diệt đạo thánh đế khả đắc. Quán nội không cho đến vô tánh tự tánh không hãy bất khả đắc, huống có kẻ trụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không khả đắc. Quán chơn như cho đến bất tư nghì giới hãy bất khả đắc, huống có kẻ trụ chơn như cho đến bất tư nghì giới khả đắc.

Quán không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hãy bất khả đắc, huống có kẻ tu không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn khả đắc. Quán Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa hãy bất khả đắc, huống có kẻ tu Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa khả đắc. Quán tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn hãy bất khả đắc, huống có kẻ tu tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn khả đắc. Quán năm nhãn, sáu thần thông hãy bất khả đắc, huống có kẻ dẫn phát năm nhãn, sáu thần thông khả đắc.

Quán Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hãy bất khả đắc, huống có kẻ dẫn phát Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng khả đắc. Quán pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả hãy bất khả đắc, huống có kẻ dẫn phát pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả khả đắc. Quán nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hãy bất khả đắc, huống có kẻ dẫn phát nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí khả đắc.

Quán tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hãy bất khả đắc, huống có kẻ năng hành tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát khả đắc. Quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hãy bất khả đắc, huống có kẻ năng chứng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khả đắc.

Quán Nhất thiết trí trí hãy bất khả đắc, huống có kẻ năng được Nhất thiết trí trí khả đắc. Quán xe chánh pháp hãy bất khả đắc, huống có kẻ năng quay xe chánh pháp khả đắc. Quán ba mươi hai Đại sĩ tướng, tám mươi tùy hảo hãy bất khả đắc, huống có kẻ đem tướng hảo đây trang nghiêm thân khả đắc. Quán pháp vô sanh vô diệt hãy bất khả đắc, huống có kẻ năng chứng pháp vô sanh diệt khả đắc.

Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Cụ thọ Thiện Hiện đối tất cả pháp trụ trụ xa lìa, trụ trụ vắng lặng, trụ trụ vô sở hữu, trụ trụ vô sở đắc, trụ trụ không, trụ trụ vô tướng, trụ trụ vô nguyện. Kiều Thi Ca! Cụ thọ Thiện Hiện đối tất cả pháp trụ vô lượng thắng trụ như thế thảy.

Kiều Thi Ca! Thiện Hiện sở trụ vô lượng thắng trụ so sánh chúng các Bồ tát Ma ha tát sở trụ hành trụ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một, cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Trừ Như Lai trụ, chúng các Bồ tát Ma ha tát này sở trụ hành trụ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, đối trụ các Thanh văn, Độc giác thảy là tối là thắng, là tôn là cao, là diệu là vi diệu, là thượng là vô thượng, vô đẳng vô đẳng đẳng.

Vì cớ này, Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn trụ trên tất cả hữu tình, nên trụ hành trụ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Các Bồ tát Ma ha tát trụ trong trụ đây, vượt các bậc Thanh văn, Độc giác thảy, chứng vào Bồ Tát Chánh tánh ly sanh, mau được viên mãn tất cả Phật pháp, dứt hẳn tập khí phiền não nối nhau, chóng năng chứng được Nhất thiết trí trí, được danh Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, năng thường lợi vui tất cả hữu tình.

Bấy giờ, trong chúng có vô lượng vô số trời Ba mươi ba nghe Phật đã thuyết, nhảy nhót vui mừng, đều đem hoa hương mầu nhiệm trên trời phụng rải lên Như Lai và chúng Bí sô.

Khi ấy, trong chúng có sáu trăm Bí sô từ tòa đứng dậy, đỉnh lễ chân Phật, lệch che vai tả, gối hữu chấm đất, cong lưng cung kính, chấp tay hướng Phật chiêm ngưỡng Tôn nhân, mắt chẳng nới bỏ. Vì thần lực Phật, đều ở lòng tay hương hoa mầu nhiệm tự nhiên đầy rẫy. Chúng Bí sô này vui mừng nhảy nhót được chưa từng có, đều đem hoa này phụng rải lên Phật và các Bồ Tát. Đã rải hoa rồi đồng phát nguyện rằng: Chúng tôi dùng sức thắng thiện đây, nguyện thường an trụ hành trụ vi diệu Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, Thanh văn, Độc giác chẳng thể trụ được, mau tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vượt bậc các Thanh văn và Độc giác thảy.

Bấy giờ, Thế Tôn biết ý muốn tăng thượng chúng Bí sô tới đại Bồ đề quyết định chẳng quay lui, liền bèn mỉm cười. Phép thường các Phật, từ nơi diệu môn phóng nhiều thứ sắc quang xanh vàng đỏ trắng hồng tía bích lục, vàng bạc pha lê soi khắp thế giới Tam thiên đại thiên. Hào quang ấy thu dần hoàn quanh thân Phật, trải ba vòng rồi vào nơi trên đỉnh.

Bấy giờ, Khánh Hỷ đã thấy điều đây, vui mừng nhảy nhót, tức từ tòa dậy, chấp tay lễ Phật thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Nhân duyên nào hiện mỉm cười đây? Chư Phật hiện cười chẳng không nhân duyên. Cúi xin Như Lai thương xót vì thuyết.

Phật bảo: Khánh Hỷ! Chúng Bí sô này ở đời vị lai trong kiếp Tinh Dụ sẽ được làm Phật đồng hiệu Tán Hoa Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thọ lượng Phật kia, cõi nước chỗ ở, Bí sô đệ tử, tất cả đều đồng.

Các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác này sơ sanh xuất gia và sau thành Phật, tùy ở chỗ nào hoặc ngày hoặc đêm thường rưới hương hoa năm sắc nhiệm mầu, vì nhân duyên đây nên Ta cười chút.

Vậy nên, Khánh Hỷ! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được an trụ tối thắng ấy, phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được an trụ Như Lai ấy, phải hành Bát nhã Ba la mật đa.

Khánh Hỷ phải biết: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân tinh siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, đời trước hoặc từ trong người chết sanh lại nơi đây, hoặc từ trời Đỗ sử đa chết đến sanh trong người. Kia ở đời trước hoặc ở nhân gian, hoặc ở trên trời, nhờ từng rộng nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu nên ở đời nay năng siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu.

Khánh Hỷ phải biết: Như Lai thấy nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân năng siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, đối thân mạng của không cần đoái tới, định là Bồ tát Ma ha tát vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567