Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 454. Hội thứ hai Phẩm Tăng Thượng Mạn thứ 60-3 101. Hội thứ hai Phẩm Đồng Học thứ 61-1 123

18/04/201318:35(Xem: 15464)
Quyển Thứ 454. Hội thứ hai Phẩm Tăng Thượng Mạn thứ 60-3 101. Hội thứ hai Phẩm Đồng Học thứ 61-1 123

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 19

Quyển Thứ 454
Hội thứ hai Phẩm Tăng Thượng Mạn thứ 60-3 101
Hội thứ hai Phẩm Đồng Học thứ 61-1 123

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu nam thiệm bộ đây đều được than người. Được than người rồi, phát tâm tu học các hạnh Bồ Tát , đều chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân trọn đời thọ lượng, đem đồ vui thượng diệu các thế gian, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đây. Lại đem căn lành đã nhóm như thế, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên đây được phước nhiều chăng?

Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai chỉ, khiến kia dễ hiểu và trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đây do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn trước vô lượng vô số.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Như vậy cho đến giả sử các lại hữu tình Tam thiên đại thiên thế giới đều được thân người. Được thân người rồi, phát tâm tu học các hạnh Bồ Tát, đều chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trọn đời thọ lượng, đem đồ vui thượng diệu các thế gian, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đây. Lại đem căn lành đã nhóm như thế, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên đây được phước nhiều chăng?

Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối giữa đại chúng tuyên nó Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai chỉ, khiến kia dễ hiểu và trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đây do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn trước vô lượng vô số.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam thiệm bộ đây chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân phương tiện dạy dẫn đều khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn định vô sắc, hoặc năm thần thông. Hoặc quả Dự lưu, hoặc quả bất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc quả Độc giác Bồ đề, hoặc lại Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại đem căn lành dạy dẫn như thế, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đây do nhân duyên này được phước nhiều chăng?

Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối giữa đại chúng tuyên nó Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai chỉ, khiến kia dễ hiểu và trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí như thế. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đây do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn trước vô lượng vô số.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Như vậy cho đến giả sử các loại hữu tình Tam thiên đại thiên thế giới chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân phương tiện dạy đều khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn định vô sắc, hoặc năm thần thông. Hoặc quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc Độc giác Bồ đề. Lại đem căn lành đây dạy dẫn như thế, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên đây được phước nhiều chăng?

Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối giữa đại chúng tuyên nó Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thi thiết kiến lập, phân biệt khai chỉ, khiến kia dễ hiểu và trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí như thế. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đây do nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn trước vô lượng vô số.

Thiện Hiện! Phải biết Bồ tát Ma ha tát này do tinh tiến đây tăng thượng oai lực, đến bờ bên kia là phước điền các hữu tình. Sở dĩ vì sao? Bồ tát Ma ha tát này đối pháp tinh tiến tăng thượng oai lực, tất cả hữu tình không ai kịp được, chỉ trừ Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Vì cớ sao?

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa, thấy các hữu tìh kẻ không lợi vui, khởi tâm đại từ, chẳng phải sở đắc các Thanh văn, Độc giác. Thấy các hữu tình có kẻ suy khổ, khởi tâm đại bi, chẳng phải sở đắc các Thanh văn, Độc giác. Thấy các hữu tình kẻ được lợi vui, khởi tâm đại hỷ, chẳng phải sở đắc các Thanh văn, Độc giác. Thấy các hữu tình lìa tánh lìa tướng, khởi tâm đại xả, chẳng phải sở đắc các Thanh văn, Độc giác.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này tuy đối hữu tình bình đẳng phát khởi đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà đối tất cả vô sở chấp trước, chẳng đồng dị sanh, Thanh văn, Độc giác tùy có sở đắc khởi tâm chấp trước.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này tuy đối hữu tình bình đẳng phát khởi từ bi hỷ xả, nhưng cùng tâm xả chẳng hằng cộng trụ. Thường làm nhiêu ích sở hóa hữu tình không tạm bỏ vậy.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa được đại quang minh. Nghĩa là được bố thí Ba la mật đa đại quang minh vậy, cũng được tịnh giới Ba la mật đa quang minh vậy, cũng được an nhẫn Ba la mật đa đại quang minh vậy, cũng được tinh tiến Ba la mật đa đại quang minh vậy, cũng được tĩnh lự Ba la mật đa đại quang minh vậy, cũng được Bát nhã Ba la mật đa đại quang minh vậy

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này tuy chưa chứng được Nhất thiết trí trí mà đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được bất thối chuyển, nên đến bờ bên kia là phước điền các hữu tình, kham nhận tất cả áo mặc, uống ăn, giường tòa, thuốc men, các đồ tư cụ.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này hằng trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa, nên đền ơn thí chủ được rốt ráo, cũng được gần gũi Nhất thiết trí trí.

Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn chẳng hư thọ sở hữu tín thí quốc vương, đại thần và các hữu tình, muốn chỉ đường chơn tịnh đạo cho hữu tình, muốn vì hữu tình làm soi sáng lớn, muốn giải thoát hữu tình lao ngục ba cõi, muốn thí cho hữu tình thanh tịnh pháp nhãn, muốn cứu vớt hữu tình khỏi biển sanh tử, muốn cùng hữu tình làm bãi cồn lớn, muốn ơn hữu tình an vui rốt ráo, phải thường an trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát thường an trụ được tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, có nói những lời gì đều nói pháp tương ưng Bát nhã Ba la mật đa. Đã nói pháp tương ưng Bát nhã Ba la mật đa rồi, lại suy nghĩ đúng lý được pháp tương ưng Bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này ngày đêm tinh tiến an trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa không lúc nào tạm xả. Ví như có người từ trước chưa từng có ngọc ma ni bảo châu, sau khi gặp được vui vẻ tự mừng. Cất giấu cẩn thận, gặp duyên mất lại, rất sanh buồn rầu, thường ôm lòng than tiếc, chưa từng lìa niệm, suy nghĩ phải có kế nào được ngọc này lại. Người kia do tác ý tương ưng đây, vi bảo châu này chẳng rời lòng dạ.

Các Bồ tát Ma ha tát cũng lại như thế, hằng thời an trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Nếu lìa tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa thời là tan mất tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí.

Bấy giờ cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Tất cả tác ý tự tánh đều không, tất cả tá ý tự tánh đều lìa, các pháp cũng vậy. Ở trong tất cả pháp đều tự tánh không, tự tánh lìa. Hoặc Bồ tát Ma ha tát, hoặc Bát nhã Ba la mật đa, hoặc Nhất thiết trí trí, hoặc các tác ý đều bất khả đắc. Vì sao Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khuyên chúng Bồ tát Ma ha tát chẳng lìa tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa, cũng khiến chẳng lìa tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí ?

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát biết tất cả pháp, tất cả tác ý đều tự tánh không, đều tự tánh lìa. Lìa không như thế chẳng Thanh văn làm, chẳng Độc giác làm, chẳng Như Lai làm, cũng chẳng phải ai làm ra.

Nhưng tất cả pháp: pháp định, pháp trụ, pháp tánh, pháp giới, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng biến khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, hư không giới, chơn như, thật tế, bất tư nghì giới, lẽ vậy thường trụ. Bồ tát Ma ha tát này tức vì chẳng lìa tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, cũng vì chẳng lìa tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Sở dĩ vì sao?

Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, Nhất thiết trí trí và các tác ý đều tự tánh không, đều tự tánh lìa. Lìa không như thế không tăng không giảm, chính thông đạt được gọi là chẳng lìa.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Nếu Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu cũng tự tánh không, tự tánh lìa ấy, làm sao chúng Bồ tát Ma ha tát tu chứng tánh bình đẳng Bát nhã Ba la mật đa rồi mới chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề?

Phật bảo: Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu chứng tánh bình đẳng Bát nhã Ba la mật đa, chẳng phải pháp chư Phật có tăng có giảm, cũng chẳng phải các pháp: pháp định, pháp trụ, pháp tánh, pháp giới, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng biến khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, hư không giới, chơn như, thật tế, bất tư nghì giới có tăng có giảm. Vì cớ sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng một chẳng hai, chẳng ba chẳng bốn, cũng chẳng phải nhiều vậy.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thậm thâm như thế, nơi tâm chẳng kinh chẳng sợ chẳng run chẳng chìm chẳng đắm, cũng chẳng sanh nghi. Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đã được rốt ráo, an trụ bậc Bồ Tát Bất thối chuyển, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khắp vì hữu tình làm nhiêu ích lớn.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì tức Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc, năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc có pháp khả đắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu có pháp khả đắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức không tánh năng hành không được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa không tánh có pháp khả đắc, năng hành không được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì tức sắc thọ tưởng hành thức năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa sắc thọ tưởng hành thức có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức nhãn xứ cho đến ý xứ năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa nhãn xứ cho đến ý xứ có pháp năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức sắc xứ cho đến pháp xứ năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa sắc xứ cho đến pháp xứ có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức nhãn giới cho đến ý giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa nhãn giới cho đến ý giới có pháp năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức pháp giới cho đến sắc giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa sắc giới cho đến pháp giới có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức nhãn thức giới cho đến ý thức giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa nhãn thức giới cho đến ý thức giới có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức nhãn xúc cho đến ý xúc năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa nhãn xúc cho đến ý xúc có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức địa giới cho đến thức giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa địa giới cho đến thức giới có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức nhân duyên cho đến tăng thượng duyên năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa nhân duyên cho đến tăng thượng duyên có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức vô minh cho đến lão tử năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa vô minh cho đến lão tử có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức nội không cho đến vô tánh tự tánh không năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa nội không cho đến vô tánh tự tánh không có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức chơn như cho đến bất tư nghì giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa lìa chơn như cho đến bất tư nghì giới có pháp khả đắc năng hành năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức khổ tập diệt đạo thánh đế năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa khổ tập diệt đạo thánh đế có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức tám giải thoát cho đến mười biến xứ năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa tám giải thoát cho đến mười biến xứ có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức năm nhãn, sáu thần thông năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa năm nhãn, sáu thần thông có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức ba mươi hai tướng, tám mươi tùy hảo năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa ba mươi hai tướng, tám mươi tùy hảo có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ đề năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ đề có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức nhất thiết trí, đạo tướng trí năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức sắc thọ tưởng hành thức không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa sắc thọ tưởng hành thức không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Như vậy cho đến vì tức nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc, năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, không hư chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc, có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức sắc thọ tưởng hành thức chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng được.

Bạch Thế Tôn! Vì lìa sắc thọ tưởng hành thức chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, có pháp khả đắc năng hành bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu được chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Nếu các pháp như thế đều chẳng năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, các Bồ tát Ma ha tát làm sao năng hành được Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu?

Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi thấy có pháp năng hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng thấy.

Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi thấy Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chỗ sở hành Bồ tát Ma ha tát chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng thấy.

Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Pháp ngươi đã chẳng thấy, pháp ấy khá được chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng được.

Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Pháp ngươi chẳng thể được đó có sanh có diệt chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng có.

Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Như ngươi đã thấy pháp tánh các pháp tức Vô sanh pháp nhẫn như thế, bèn được chư Phật trao cho ký Bất thối chuyển Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bồ tát Ma ha tát này đối Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thảy vô lượng vô biên công đức thù thắng, hiệu là Năng Tinh Tiến Như Thật Hành Giả. Nếu năng tinh tiến tu hành như thế mà chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, Nhất thiết tướng trí, Đại trí diệu trí, không có lẽ ấy. Sở dĩ vì sao? Bồ tát Ma ha tát này đã chứng được Vô sanh pháp nhẫn rồi, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, với pháp đã được thường không lui giảm.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát vì đem tánh tất cả pháp vô sanh được ký Bất thối chuyển Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải.

Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát vì đem tánh tất cả pháp sanh, được ký Bất thối chuyển Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải.

Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát vì đem tánh tất cả pháp sanh vô sanh, được ký Bất thối chuyển Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải.

Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát vì đem tánh tất cả pháp chẳng sanh chẳng vô sanh, được ký Bất thối chuyển Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải.

Bạch Thế Tôn! Nếu vậy các Bồ tát Ma ha tát làm sao được ký Bất thối chuyển Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề?

Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi thấy có pháp năng hành được ký Bất thối chuyển Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chăng?

Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng thấy. Tôi chẳng thấy có pháp năng được ký Bất thối chuyển Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Cũng chẳng thấy pháp đối Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có kẻ năng chứng, xứ chứng, thời chứng và do đây chứng đều bất khả đắc.

Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Thiện Hiện! Nếu khi Bồ tát Ma ha tát đối tất cả pháp vô sở đắc, chẳng khởi nghĩ này: Ta đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ năng chứng được. Ta dung pháp đây, với thời như vậy, với xứ như vậy, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở vì sao?

Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, không tất cả phân biệt như vậy thảy. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đều xa lìa tất cả phân biệt vậy. Nếu khởi các thứ phân biệt như thế, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa.

HỘI THỨ HAI
Phẩm
ĐỒNG HỌC
Thứ 60-1

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu, khó thấy khó giác, chẳng thể tìm nghĩ, vượt cảnh tìm nghĩ. Là sở chứng vi mật của kẻ trí sáng nhanh, vì rốt ráo lìa các tướng phân biệt vậy.

Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, thường muốn lóng nghe, thọ trì đọc tụng, rốt ráo thông lợi, suy nghĩ đúng lý, nương giáo tu hành, vì người chính thuyết. Cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng xen các pháp tâm, tâm sở khác. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng phải vì thành tựu phần ít căn lành, nên đối trong ấy năng xong việc đây?

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, thường muốn lóng nghe, thọ trì đọc tụng, rốt ráo thông lợi, suy nghĩ đúng lý, nương giáo tu hành, vì người chính thuyết. Cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng xen các pháp tâm, tâm sở khác. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này quyết định thành tựu căn lành rộng lớn, chính với trong ấy năng xong việc này.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân, giả sử năng khuyên các loại hữu tình châu Thiệm bộ đây cho đến Tam thiên đại thiên thế giới đều khiến thọ thành mười thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc năm thần thông thảy vô lượng công đức.

Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây thường muốn lóng nghe, thọ trì đọc tụng, rốt ráo thông lợi, suy nghĩ đúng lý, nương giáo tu hành, vì người chính thuyết. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chỗ được công đức hơn nhóm phước trước trăm bội, ngàn bội, cho đến cực số bội.

Bấy giờ, trong chúng có một Bí sô bảo Thiên Đế Thích rằng: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân đây đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây thọ trì đọc tụng, rốt ráo thông lợi, suy nghĩ đúng lý, nương giáo tu hành, vì người chính thuyết, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng xen pháp tâm, tâm sở khác. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chỗ được công đức hơn các loại hữu tình châu Thiệm bộ cho đến Tam thiên đại thiên thế giới đều chung thọ hành mười thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn định vô sắc, hoặc năm thần thông vô lượng công đức.

Thiên Đế Thích nói: Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này khi sơ phát một niệm tâm tương ưng Nhất thiết tướng trí, chỗ được công đức đã hơn tất cả các loại hữu tình đầy châu Thiệm bộ cho đến Tam thiên đại thiên thế giới đều chung thọ hành mười thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn định vô sắc, hoặc năm thần thông thảy vô lượng công đức nhiều trăm ngàn bội. Huống lại năng đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây nhiếp tâm chẳng loạn, thường muốn lóng nghe thọ trì đọc tụng, rốt ráo thông lợi, suy nghĩ đúng lý, nương giáo tu hành, vì người chính thuyết, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng xen pháp tâm, tâm sở khác, chỗ được công đức chẳng thể so lường.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này công đức trí huệ chẳng những hơn các loại hữu tình đầy châu Thiệm bộ cho đến Tam thiên đại thiên thế giới kia đều chung thọ hành mười thiện nghiệp đạo, bốn tĩnh lự thảy vô lượng công đức, cũng hơn sở hữu công đức của tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy. Sở dĩ vì sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nhiêu ích hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này công đức trí huệ chẳng những hơn sở hữu công đức nơi thế gian trời, người, a tố lạc thảy, cũng hơn sở hữu công đức của tất cả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác. Sở dĩ vì sao? Vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nhiêu ích hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này công đức trí huệ chẳng những hơn sở hữu công đức của tất cả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác kia. Cũng hơn sở hữu công đức của tất cả Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa. An trụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không. An trụ chơn như cho đến bất tư nghì giới. An trụ khổ tập diệt đạo thánh đế. Tu hành bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chin thứ đệ định, mười biến xứ. Tu hành bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Tu hành không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Tu hành Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa. Tu hành tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn. Tu hành năm nhãn, sáu thần thông. Tu hành Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Tu hành nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Tu hành quán thuận nghịch mười hai duyên khởi, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát và tu Vô thượng Chánh đẳng giác ấy. Vì cớ sao? Vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nhiêu ích hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này công đức trí huệ cũng hơn sở hữu công đức của tất cả Bồ tát Ma ha tát xa lìa phương tiện khéo léo tu hành Bát nhã Ba la mật đa ấy. Vì cớ sao? Vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nhiêu ích hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tức là Bồ tát Ma ha tát. Bồ tát Ma ha tát này như thuyết tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nên chẳng bị tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy và các Bồ Tát, Độc giác, Thanh văn làm thắng phục; mà năng nối nắm được chủng tánh Nhất thiết trí trí khiến chẳng dứt tuyệt, thường chẳng xa lìa chư Phật Bồ Tát là chơn thắng thiện hữu. Chẳng lâu sẽ ngồi tòa diệu Bồ đề, hàng phục tất cả ác ma quyến thuộc, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vớt các hữu tình sanh lão bệnh tử, khiến được an vui vắng lặng rốt ráo.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này như thuyết tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nên thường học pháp chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chẳng học pháp Thanh văn và Độc giác thảy đáng nên học.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thường học đáng nên học chúng Bồ tát Ma ha tát, nên Hộ Thế Tứ Vương lãnh Thiên chúng nghiêng mình đi đến chỗ kia, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, nói lời như vầy: Hay thay, Đại sĩ! Phải mau tinh tiến học pháp chúng các Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chớ học pháp Thanh văn và Độc giác thảy đáng nên học. Nếu học như thế sẽ mau ngồi yên tòa diệu Bồ đề, chứng được Vô thượng Chánh đẳng giác, nhật bốn bát của bốn Thiên vương đã dâng, ngươi cũng sẽ nhận. Như xưa hộ thế bốn Đại thiên vương dâng lên bốn bát, tôi cũng sẽ dâng.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thường học chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên Thiên đế chúng tôi lãnh Thiên chúng nghiêng mình đi đến chỗ kia, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, nói lời như vầy: Hay thay! Đại sĩ! Phải mau tinh tiến tu pháp chúng các Bồ tát Ma ha tát đáng nên học chớ học pháp Thanh văn và Độc giác thảy đáng nên học. Nếu học như thế sẽ mau ngồi yên tòa diệu Bồ đề, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thường học chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên Thiên tử Diệu Thời Phận lãnh Thiên chúng Thời phận đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, nói lời như vầy: Hay thay! Đại sĩ! Phải mau tinh tiến học pháp chúng các Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chớ học pháp Thanh văn và Độc giác thảy đáng nên học. Nếu học như thế, sẽ mau ngồi yên tòa diệu Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thường học chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên Thiên tử Diệu Hỷ Túc lãnh Thiên chúng Hỷ túc đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, nói lời như vầy: Hay thay! Đại sĩ! Phải mau tinh tiến học pháp chúng các Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chớ học pháp Thanh văn và Độc giác thảy đáng nên học. Nếu học như thế, sẽ mau ngồi yên tòa diệu Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thường học chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên Thiên tử Lạc Biến Hóa lãnh Thiên chúng Lạc Biến Hóa đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, nói lời như vầy: Hay thay! Đại sĩ! Phải mau tinh tiến học pháp chúng các Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chớ học pháp Thanh văn và Độc giác thảy đáng nên học. Nếu học như thế, sẽ mau ngồi yên tòa diệu Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thường học chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên Thiên tử Diệu Tự Tại lãnh Thiên chúng Tha hóa tự tại đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, nói lời như vầy: Hay thay! Đại sĩ! Phải mau tinh tiến học pháp chúng các Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chớ học pháp Thanh văn và Độc giác thảy đáng nên học. Nếu học như thế, sẽ mau ngồi yên tòa diệu Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thường học chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên Thiên vương Sách Ha Giới Chủ Đại phạm lãnh chúng Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên, Phạm hội thiên đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, nói lời như vầy: Hay thay! Đại sĩ! Phải mau tinh tiến học pháp chúng các Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chớ học pháp Thanh văn và Độc giác thảy đáng nên học. Nếu học như thế, sẽ mau ngồi yên tòa diệu Bồ đề, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Tôi sẽ qua đến dước cội Bồ đề, ân cần thỉnh quay xe pháp vô thượng, lợi lạc vô biên các chúng hữu tình

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thường học chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên trời Cực quang tịnh, cùng chúng trời Quang, trời Thiểu, trời Vô lượng quang đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Trời biến tịnh cùng chúng trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọn ngợi khen. Trời Quảng quả, cùng chúng trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Trời Sắc cứu cánh cùng chúng trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện kiến đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, đều nói lời như vầy: Hay thay! Đại sĩ! Phải mau tinh tiến học pháp chúng các Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chớ học pháp Thanh văn và Độc giác thảy đáng nên học. Nếu học như thế, sẽ mau ngồi yên tòa diệu Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này như thuyết tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nên tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng các Bồ tát Ma ha tát cùng các thiên, long, a tố lạc thảy thường theo hộ niệm. Do nhân duyên đây, Bồ tát Ma ha tát này thế gian tất cả hiểm nạn nguy ách thân tâm lo khổ, đều chẳng năng hại được.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này như thuyết tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nên thế gian sở hữu bốn đại trái nhau sanh ra các bệnh đều chẳng xâm não, chỗ gọi bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh lưỡi, bệnh thân, bệnh các lóng đốt. Như vậy tất cả bốn trăm bốn bệnh đều ở trong thân hẳn không có được. Ngoại trừ nghiệp nặng chuyển hiện diệu nhẹ.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này như thuyết tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nên được như thế thảy công đức đời hiện, còn công đức đời vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn năng biết thấy giác.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567