Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tập 19

18/04/201318:27(Xem: 22068)
Tập 19

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 19

Tập 19
Quyển Thứ 451
Hội thứ hai Phẩm Mộng Hành thứ 56
Hội thứ hai Phẩm Nguyện Hạnh thứ 57
Hội thứ hai Phẩm Trời Căng Già thứ 58-35

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

batnhaBấy giờ, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Nếu Bồ Tát Ma ha tát trong mộng hành ba tam ma địa đây, đối bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu có tăng ích chăng?

Thiện hiện đáp rằng: Nếu Bồ tát Ma ha tát ban ngày ban hành ba tam ma địa đây đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu có tăng ích ấy, kia trong mộng hành cũng có tăng ích. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Này với trong mộng không sai khác vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát ngày hành Bát nhã Ba la mật đa đã gọi tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, Bồ tát Ma ha tát này trong mộng hành Bát nhã Ba la mật đa cũng gọi tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Ba tam ma địa đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng làm tăng ích, lẽ cũng như thế.

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi hiện Hiện rằng: Các Bồ tát Ma ha tát trong mộng tạo nghiệp, hãy có tăng ích có tổn giảm chăng?

Phật nói: Hữu vi hư v��ng chẳng thật như mộng đã tạo, vì sao nghiệp kia có tăng ích cùng có tổn giảm? Sở dĩ vì sao? Chẳng phải ở trong mộng đã tạo các nghiệp có được tăng giảm, cần đến khi giác nhớ tưởng phân biệt trong mộng đã tạo, cho đến tăng ích, hoặc có tổn giảm?

Thiện Hiện đáp rằng: Có vụ ban ngày giết mạng người rồi, ở trong đêm mộng nhớ tưởng phân biệt rất tự vui sướng. Hoặc lại có người mộng giết mạng kẻ khác, bảo ở khi giác sanh vui mừng lớn. Hai nghiệp như thế, nơi ý hiểu sao?

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Không sở duyên sự, hoặc nghĩ hoặc nghiệp đều sanh chẳng được. Cần có sở duyên, nghĩ nghiệp mới khởi. Trong mộng nghĩ nghiệp duyên đâu mà sanh?

Thiện hiện đáp rằng: Hoặc mộng hoặc giác không sở duyên sự, nghĩ nghiệp chẳng sanh. Cần có sở duyên, nghĩ nghiệp mới khởi. Vì cớ sao?

Xá Lợi Tử! Cần ở trong pháp thấy nghe giác biết, có giác huệ chuyển, do đấy khởi nhiễm hoặc lại khởi tịnh. Nếu không các pháp thấy nghe giác biết, không giác huệ chuyển, cũng không nhiễm tịnh. Do đây nên biết hoặc mộng hoặc giác, có sở duyên sự nghĩ nghiệp mới sanh. Không sở duyên sự, nghĩ nghiệp chẳng sanh.

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Phật nói nghĩ nghiệp đều lìa tự tánh, làm sao nói được có sở duyên khởi?

Thiện Hiện đáp rằng: Tuy các nghĩ nghiệp và sở duyên sự tự tánh đều không, mà do tự tâm lấy tướng phân biệt nên nói nghĩ nghiệp có sở duyên sanh. Nếu không sở duyên, nghĩ nghiệp chẳng khởi.

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Nếu Bồ tát Ma ha tát trong mộng tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, đem căn lành đây cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Bồ tát Ma ha tát này là thật hồi hướng sở cầu Vô thượng Chánh đẳng giác chăng?

Thiện Hiện đáp rằng: Từ thị Bồ tát được nhận ký Bất thối chuyển Vô thượng Bồ đề đã lâu, chỉ cách một đời định sẽ làm Phật, khéo hay thù đáp tất cả nạn vấn. Hiện tại hội đây nên thỉnh hỏi Ngài, Bổ Xứ Từ Tôn nên vì đáp.

Khi ấy, Xá Lợi Tử như lời Thiện Hiện cung kính thỉnh hỏi Từ Thị Bồ tát.

Khi ấy, Từ Thị Bồ tát bảo xá Lợi Tử rằng: Gọi những danh nào Từ Thị năng đáp? Là sắc ư, hay thọ tưởng hành thức ư? Là sắc không ư, hay thọ tưởng hành thức không ư? Vả sắc chẳng năng đáp, thọ tưởng hành thức cũng chẳng năng đáp. Sắc không chẳng năng đáp, thọ tưởng hành thức không chẳng năng đáp. Vì cớ sao?

Xá Lợi tử! Tôi đều chẳng thấy có pháp năng đáp, tôi đều chẳng thấy có pháp sở đáp, chỗ đáp, thời đáp và do đây đáp cũng đều chẳng thấy. Tôi đều chẳng thấy có pháp năng ký, tôi đều chẳng thấy có pháp sở ký, chỗ ký thời ký và do đây ký cũng đều chẳng thấy. Sở dĩ vì sao?

Vì tất cả pháp bản tánh đều không, đều vô sở hữu, không hai không riêng, tìm gạn rốt ráo bất khả đắc vậy.

Bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử lại hỏi Từ Thị Bồ tát Ma ha tát rằng: Pháp nhân giả Ngài đã chứng là như đã nói chăng?

Từ Thị Bồ tát nói: Pháp tôi đã chứng chẳng như đã nói. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Pháp tôi đã chứng bất khả thuyết vậy.

Ki ấy, Xá Lợi Tử bèn khởi nghĩ này: Từ Thị Bồ tát Ma ha tát trí huệ sâu rộng, tu tất cả pháp bố thí, tịnh giới, an nhẫn. Tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa viên mãn đã lâu, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, đối sở nạn vấn đáp được như thế.

Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử rằng: Nơi ý hiểu sao? Ngươi do pháp ấy chứng quả A la hán, hãy thấy pháp tánh này là nói được chăng? Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng nói được.

Phật bảo: Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đã chứng pháp tánh cũng lại như thế, chẳng thể tuyên nói.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này chẳng khởi nghĩ đây: Ta do pháp đây đã được nhận ký đối với Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi tử! Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng sanh do dự ta đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hãy được chẳng được.

Chỉ khởi nghĩ này: Ta đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề định sẽ chứng được. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã la mật đa thẳm sâu, nghe pháp thẳm sâu nơi tâm chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, chẳng chìm chẳng đắm, cũng chẳng ưu hối, quyết định tự biết ta sẽ chứng được sở cầu Vô thương chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình cùng đời vị lai.

Hội Thứ Hai
Phẩm Nguyện Hạnh
Thứ 57

Bấy giờ, Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện: Có Bồ tát Ma ha tát tu hành bố thí Ba la mật đa, thấy các hữu tình bị đói khát bức, a mặc rách rưới, thiếu thốn đồ nằm, sở dục của cải đều chẳng như ý.

Thấy việc này rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu vớt các loại hữu tình như thế khiến lìa xan tham, không bị nghèo thiếu. Đã suy nghĩ rồi, khởi nghuyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành bố thí Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nhiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được các loại hữu tình không thiếu thốn tư cụ như thế. Như trời Tứ thiên vương chúng cho đến trời Tha hóa tự tại thọ dụng các thứ của vui thượng diệu, các loại hữu tình trong cõi Phật ta cũng thọ các thứ của vui thượng diệu.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do bố thí Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu hành tịnh giới Ba la mật đa, thấy các hữu tình phiền não xí thạnh sát hại lẫn nhau cho đến tà kiến. Do nhân duyên đây chết yểu nhiều bệnh, dung nhan đen ốm, không có oai đức, của cải thiếu thốn, sanh nhà hèn hạ, thân thể khuyết giảm, nhiều việc xấu bẩn. Thấy việc này rồi, tác suy nghĩ đây: ta phải làm sao cứu vớt các loại hữu tình như thế, khiến nó xa lìa các quả ác nghiệp. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành tịnh giới Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được các loại hữu tình không các quả ác nghiệp như thế. Tất cả hữu tình đều hành thập thiện, hưởng quả báo thù thắng trường thọ thảy.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do tịnh giới Ba la mật đa đây, chóng được viên mãn mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu hành an nhẫn Ba la mật đa thấy các hữu tình giận dữ lẫn nhau, miệng phóng đáo mác, hủy mạ lăng nhục, dùng dao gậy thảy tàn hại cùng nhau cho đến giết mạng, ác tâm chẳng xả. Thấy việc này rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu vớt các loại hữu tình như thế, khiến nó xa lìa các ác như vậy. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyên này rằng: Ta nên tinh siêng không điều luyến tiếc tu hành an nhẫn Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được các loại hữu tình không phiền não ác nghiệp như thế. Tất cả hữu tình lần lữa xem nhau như cha như mẹ, anh em chị em, vợ con quyến thuộc, chẳng chống trái nhau.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do an nhẫn Ba la mật đa đây, Chóng được viên mãn mau chứng Vô thương Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu hành tinh tiến Ba la mật đa, thấy các hữu tình lười nhác biếng trễ chẳng siêng tinh tiến, nới bỏ tam thừa, cũng chẳng năng tu nghiệp lành người trời. Thấy việc này rồ, tác suy nghĩ đây: Ta phải làm sao cứu vớt các loại hữu tình như thế, khiến nó xa lìa biếng trễ, lười nhác. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành tinh tiến Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được các loại hữu tình không biếng nhác, lười trễ như thế. Tất cả hữu tình tinh tiến mạnh mẽ siêng tu thiện thú và nhân Tam thừa, sanh trong người trời, mau chứng giải thoát.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do tinh tiến Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, thấy các hữu tình năm che làm kín, mất các tĩnh lự vô lượng vô biên. Thấy việc này rồi, tát suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu vớt các loại hữu tình như thế, khiến nó xa lìa các che tán động. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được các loại hữu tình không thứ che tán động như thế. Tất cả hữu tình tự tại vào ra các tĩnh lự thảy thắng định vi diệu.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do tĩnh lự Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã la mật đa thấy các hữu tình ngu si ác huệ, đối chánh kiến thế gian, xuất thế gian đều mất, bác không nghiệp thiện ác và nghiệp quả, chấp đoạn chấp thường, chấp nhất chấp dị, đồng chẳng đồng thảy các thứ tà pháp. Thấy việc này rồi, tác suy nghĩ này: ta phải làm sao cứu cứu vớt các loại hữu tình như thế, khiến nó xa lìa ác kiến tà chấp. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng, không điều luyến tiếc, tu hành Bát nhã la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được các loại hữu tình không ác huệ tà chấp như thế. Tất cả hữu tình tình trọn nên chánh kiến, các thứ diệu huệ đầy đủ trang nghiêm.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do Bát nhã Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình ba nhóm sai khác. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu vớt các loại hữu tình khiến lìa nhóm tà định và bất định. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được danh không tà định và bất định, tất cả các hữu tình đều trụ chánh định.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình đọa ba ác thú chịu các khổ dữ. Thấy được đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu vớt khiến nó lìa hẳn khổ ba ác thú. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được danh không ba ác thú như thế, tất cả hữu tình đều thuộc thiện thú.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình do ác nghiệp chướng, ở chỗ đại địa cao thấp chẳng bình, gò đồi mương hầm, cỏ uế gốc trụi, gai độc chơm chởm, bất tịnh đầy rẫy. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu vớt các loại hữu tình khiến diệt trừ hẳn các ác nghiệp chướng, được nơi chỗ ở đất bằng như bàn tay, không các việc cỏ uế gốc trụi thảy. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được không các nghiệp tạp uế như vậy, cảm được đại địa bằng thẳng trang nghiêm, nhiều các hoa quả, rất nên ưa muốn.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình vì phước đức mỏng, ở chỗ đại địa không các ngọc báu, chỉ có nhiều thứ đất đá ngói sành. Thấy được đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu vớt các loại hữu tình nhiều tội ít phước như thế, khiến ở nơi chỗ giàu nhiều ngọc báu. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được các loại hữu tình không tạo nhiều tội ít phước như thế. Cát vàng rải đất, chỗ nào đều có phệ lưu ly thảy nhiều ngọc quý lạ, hữu tình thọ dụng chẳng sanh nhiều đắm.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình hễ nhiếp thọ gì sanh nhiều yêu đắm, phát khởi các thứ nghiệp ác bất thiện. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu vớt các loại hữu tình nhiều điều nhiếp thọ như thế, khiến nó lìa hẳn ác nghiệp mê đắm. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được các loại hữu tình không nhiều điều nhiếp thọ như thế. Tất cả hữu tình đối sắc thanh thảy không cần nhiếp thọ, chẳng sanh mê đắm.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình có bốn sắc loại quý tiện sai khác, là Sát đế lợi, Bà la môn thảy. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu vớt các loại hữu tình khiến không quý tiện sai khác như thế. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được không bốn hạng sắc loại quý tiện sai khác như thế. Tất cả hữu tình đồng một sắc loại, thảy đều tôn quý nhiếp thuộc nhân thú.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình có hạ trung thượng gia tộc sai khác. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu vớt các loại hữu tình khiến không hạ trung thượng phẩm gia tộc sai khác như thế. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được không hạ trung thượng phẩm gia tộc sai khác như thế, tất cả hữu tình đều đồng thượng phẩm.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình đẹp đẽ xấu xí hình sắc sai khác. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu vớt các loại hữu tình khiến không hình sắc đẹp đẽ xấu xí sai khác như thế. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được các loại hữu tình không hình sắc đẹp đẽ xấu xí sai khác như thế, tất cả hữu tình đều sắc chơn kim đoan nghiêm đẹp lạ, được chúng ưa thấy, trọn nên đệ nhất tịnh sắc viên mãn.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình hệ thuộc chúa tể, có những sở tác chẳng được tự tại. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu vớt các loại hữu tình khiến được tự tại. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các loại hữu tình trong cõi Phật ta được không chúa tể, có những sở tác đều được tự tại. Cho đến chẳng thấy hình tượng chúa tể, cũng chẳng còn nghe danh dự chúa tể. Chỉ có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, dùng pháp thống nhiếc gọi là Pháp Vương.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình có địa ngục thảy các thú sai khác. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu vớt các loại hữu tình như thế, khiến không thiện ác các thú sai khác. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được không thiện ác các thú sai khác, cho đến không có danh tự địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, a tố lạc, người, trời. Tất cả hữu tình đều đồng một loại, đẳng tu một nghiệp là đều hòa hợp tu hành bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa. An trụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không. An trụ chơn như cho đến bất tư nghì giới. An trụ khổ tập diệt đạo thánh đế. Tu hành bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Tu hành bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Tu hành tám gải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Tu hành không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Tu hành đà la ni môn, tam ma địa môn. Tu hành năm nhãn, sáu thần thông. Tu hành Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Tu hành pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Tu hành nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Tu hành hạnh Bồ tát Ma ha và chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình bốn sanh sai khác. Chỗ gọi thai, trứng và ẩm hấp, hóa sanh. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu vớt khiến không bốn sanh sai khác như thế. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được không bốn sanh sai khác như thế. Các loại hữu tình đều đồng hóa sanh.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình không năm thông huệ, có những sở tác chẳng được tự tại. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu vớt đều khiến được đắc năm thần thông huệ. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta các loại hữu tình năm thần thông huệ đều được tự tại.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình thọ dụng đoạn thực, thân có các thứ đại tiểu tiện lợi, mủ máu hôi hám, rất đáng nhàm bỏ. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu vớt các loại hữu tình thọ dụng đoạn thực như thế, khiến trong thân nó không các tiện uế. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, các loại hữu tình chỉ đồng thọ dụng diệu pháp hỷ thực, tất cả tương tự trời Cực quang tịnh, trong ngoài thân thể không các tạp uế.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình thân không ánh sáng, có những sở tác phải cầu ngoài soi. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu vớt các loại hữu tình khiến lìa thân không ánh sáng như thế. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta các loại hữu tình thân đủ ánh sáng, chẳng cần ngoài soi.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình cõi nước chỗ ở có ngày có đêm, có tháng nửa tháng, thời tiết năm số chuyển biến phi thường. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu vớt các loại hữu tình như thế, khiến nơi chổ ở không ngày đêm thời tiết thảy biến đổi. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta được không danh ngày đêm tháng nửa tháng thời tiết thảy.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình thọ lượng ngắn ngủi. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu vớt các loại hữu tình khiến lìa thọ lượng ngắn ngủi như thế. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta các loại hữu tình thọ lượng lâu xa kiếp số khó biết.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình thân không tướng hảo. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu vớt các loại hữu tình khiến được tướng hảo. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật Ta, các loại hữu tình thân đủ tướng hảo, viên mãn trang nghiêm, hữu tình được thấy, sanh mừng tịnh diệu.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình lìa các canh lành. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu vớt các loại hữu tình như thế khiến đủ căn lành. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta các loại hữu tình tất cả trọn nên căn lành thắng diệu. Do căn lành đây, sắm được đồ cúng thượng dịu cúng dường chư Phật. Nhờ phước lực này tùy sanh chỗ nào, lại năng cúng dường chư Phật Thế Tôn.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình thân tâm đủ bệnh. Thân bệnh có bốn là bệnh gió, nóng, đàm và hỗn tạp. Tâm cũng có bốn bệnh là bệnh tham, sân, si và mạn thảy. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu vớt các loại hữu tình như thế khiến đủ căn lành. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, các loại hữu tình thân tâm thanh tịnh, không các bệnh khổ cho đến không có danh thân tâm bệnh.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình có nhiều ý muốn Tam thừa sai khác. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao phương tiện cứu vớt các loại hữu tình, khiến nó nới bỏ ý muốn Nhị thừa, chỉ khiến muốn tới Vô thượng Đại thừa. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật ta, các loại hữu tình duy cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng muốn quả Thanh văn, Độc giác thừa, cho đến không có danh Nhị thừa.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình khởi tăng thượng mạn, chưa được nói được, chưa chứng nói chứng. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao cứu vớt các loại hữu tình như thế, khiến nó tháo bỏ gút tăng thượng mạn. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trong cõi Phật tađược kẻ không tăng thượng mạn như thế. Tất cả hữu tình lìa tăng thượng mạn.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác quang minh, thọ lượng, đệ tử chúng số đều có phần hạn. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao được quang minh, thọ lượng, đệ tử chúng số đều không phần hạn. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khiến ta bấy giờ quang minh, thọ lượng, đệ tử chúngh số đều không phần hạn.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác sở cư quốc độ chu viên hữu lượng. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ta phải làm sao được được cõi sở cư chu viên vô lượng. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thế giới Tam thiên đại thiên mười phương đều như số cát Căng già hợp làm một cõi, ta ở trong ấy thuyết pháp giáo hóa vô lượng vô số vô biên hữu tình.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Thiện Hiện! Có Bồ tát Ma ha tát tu đủ sáu thứ Ba la mật đa, thấy các hữu tình sanh tử lâu xa, các cõi hữu tình số ấy vô biên. Thấy việc đây rồi, tác suy nghĩ này: Ngằn mé sanh tử in như hư không, các cõi hữu tình cũng như hư không, dù không chơn thật các loại hữu tình trôi lăn sanh tử và được giải thoát mà các hữu tình vọng chấp là có, luân hồi sanh tử chịu khổ vô biên. Ta phải làm sao phương tiện cứu vớt. Đã suy nghĩ rồi, khởi nguyện này rằng: Ta phải tinh siêng không điều luyến tiếc, tu hành sáu thứ Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật khiến chóng viên mãn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì các hữu tình thuyết pháp Vô thượng, đều khiến giải thoát đại khổ sanh tử. Cũng khiến chứng biết sanh tử giải thoát đều vô sở hữu, rốt ráo đều không.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này do sáu thứ Ba la mật đa đây chóng được viên mãn, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Hội Thứ Hai
Phẩm Trời Căng Già
Thứ 58

Bấy giờ, trong chúng có một thiên nữ tên Căng Già Thiên từ tòa đứng dậy, đỉnh lễ chân Phật, lệch che vai tả, gối hữu chấm đất, chấp tay cung kính thưa rằng:

Bạch Thế Tôn! Tôi sẽ tu đủ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Cõi tịnh được nghiêm như nay Thế Tôn vì các đại chúng đã thuyết tướng cõi ở trong kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu , tất cả đầy đủ.

Khi ấy Căng Già Thiên nói lời này rồi, liền lấy các thứ hoa vàng hoa bạc, hoa xanh thủy lục và đồ trang nghiêm tự thân, và cầm một cặp áo kim sắc thiên y, chăm lòng cung kính dâng rải lên Phật. Vì thần lực Phật b���ng không trung xoay quanh bên hữu, ở trên đỉnh Phật hóa thành bốn trụ bốn góc bửu đài, trau dồi đẹp đẽ, rất nên ưa thích. Nơi đây Thiên nữ đem căn lành này cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bấy giờ Thế Tôn biết nữ kia chí nguyện sâu rộng liền bèn mỉm cười. Phép chư Phật vậy, với khi mỉm cười các thứ sắc quanh phóng ra tử diện môn. Phật nay cũng vậy, từ diện môn kia phóng các sắc quanh xanh vàng đỏ trắng hồng tía bích lục, chiếu khắp mười phương vô lượng vô biên thế giới chư Phật; trở lại cõi này hiện đại thần biến quanh Phật ba vòng, vào trong đỉnh Phật.

Khi ấy, A Nan Đà thấy nghe đấy rồi, từ tòa đứng dậy, đỉnh lễ chân Phật, lệch che vai tả, gối hữu chấm đất, chấp tay cung kính thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Nhân nào duyên nào hiện mỉm cười đây? Chư Phật hiện cười chẳng không nhân duyên.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Khánh Hỷ rằng: Thiên nữ đây tức là đã thọ nữ thân sau chót. Xả thân này rồi bèn thọ nam thân, tận đời vị lai chẳng làm nữ nữa. Từ đây chết rồi sanh ở trong cõi Phật Bất Động Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác phương Đông rất nên ưa thích, ở chỗ Phật kia siêng tu phạm hạnh. Nàng này cõi kia mang hiệu Kim Hoa, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát.

Khánh Hỷ! Phải biết Kim Hoa Bồ tát từ thế giới Phật Bất Động chết rồi, lại sanh phương khác, từ một cõi Phật đến một cõi Phật cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Sanh ở đời chỗ nào thường chẳng lìa Phật, như vua Chuyển luân từ một đài quán đến một đài quán, vui khoái hưởng lạc, cho đến mạng chết chân chẳng đạp đất. Kim Hoa Bồ tát cũng lại như thế, từ một nước Phật đến một nước Phật cho đến Vô thương Chánh đẳng Bồ đề, ở trong đời thường thấy chư Phật , hằng nghe Chánh pháp, tu hạnh Bồ tát.

Bấy giờ, Khánh Hỷ thầm khởi nghĩ này: Kim Hoa Bồ tát khi sẽ làm Phật. Cũng sẽ tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu; Chúng Bồ tát Ma ha tát hội kia, số ấy nhiều ít, lẽ như chúng hội Bồ tát Phật nay!

Phật biết kia nghĩ, bảo Khánh Hỷ rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nghĩ. Kim Hoa Bồ tát khi sẽ làm Phật cũng vì chúng hội tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Chúng Bồ tát Ma ha tát hội kia, số ấy nhiều ít cũng như chúng hội Bồ tát Phật nay.

Khánh Hỷ! Phải biết Kim Hoa Bồ tát khi sẽ làm Phật, đệ tử xuất gia số ấy rất nhiều chẳng thể xưng kể. Nghĩa là chẳng thể đếm hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc trăm ngàn thảy. Chỉ có thể nói tổng số chúng vô lượng vô biên trăm ngàn trăm ức muôn ức.

Khánh Hỷ! Phải biết Kim Hoa Bồ tát khi sẽ làm Phật, cõi kia không có nhiều thứ tội lỗi, như trong kinh Bát nhã Ba la mật đa đây đã nói.

Bấy giờ, Khánh Hỷ lại thưa Phật rằng: Thiên nữ nay đây trước Phật nào đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, trồng các căn lành hồi hướng phát nguyện, nay được gặp Phật cúng dường cung kính mà được nhận nơi ký Bất thối chuyển?

Phật bảo Khánh Hỷ: Nay Thiên nữ đây ở Phật Nhiên Đăng đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, trồng các căng lành hồi hướng phát nguyện, nên nay gặp tacúng dường cung kính mà được nhận nơi ký Bất thối chuyển.

Khánh Hỷ! Phải biết Ta ở quá khứ chỗ Phật Nhiên Đăng đem năm cọng hoa đâng rãi Phật kia, hồi hướng phát nguyện. Nhiên Đăng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác biết Ta căn lành đã chín cho Ta nhận ký: "Người đời vị lai sẽ được làm Phật, hiệu là Năng Tịch, cõi danh Kham nhẫn, kiếp hiệu danh Hiền".

Bấy giờ, Thiên nữ nghe Phật trao Ta ký đại Bồ đề, vui mừng nhảy nhót, liền đem hoa vàng dâng rãi lên Phật, bèn phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, trồng các căn lành, hồi hướng phát nguyện: "Khiến tôi đời sau đối Bồ tát này khi sẽ làm Phật, cũng nhu nay Phật hiện tiền trao tôi ký đại Bồ đề". Nên Ta nay đây cho kia nhận ký.

Bấy giờ, Khánh Hỷ nghe Phật đã nói, vui mừng nhảy nhót, lại thưa Phật rằng: Nay Thiên nữ đây lâu vì Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề trồng nhều cội đức, nay được thành thục. Vậy nên Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cho kia nhận ký.

Phật bảo: Khánh Hỷ! Như vậy. Như vậy. Như ngươi đã nói. Thiên nữ căng Già đây lâu vì Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề trồng nhiều cội đức, nay đã thành thục, nên Ta trao kia ký sở cầu Vô thượng Chánh đẳntg Bồ đề Bất thối chuyển.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567