Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển thứ 429. Hội thứ hai phẩm Phước Sanh thứ 31. Hội thứ hai phẩm Công Ðức thứ 32. Hội thứ hai phẩm Ngoại Ðạo thứ 33. Hội thứ hai phẩm Trời Ðến thứ 34-1

18/04/201317:23(Xem: 17272)
Quyển thứ 429. Hội thứ hai phẩm Phước Sanh thứ 31. Hội thứ hai phẩm Công Ðức thứ 32. Hội thứ hai phẩm Ngoại Ðạo thứ 33. Hội thứ hai phẩm Trời Ðến thứ 34-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 18

Quyển thứ 429
Hội thứ hai phẩm Phước Sanh thứ 31
Hội thứ hai phẩm Công Đức thứ 32
Hội thứ hai phẩm Ngoại Đạo thứ 33
Hội thứ hai phẩm Trời Đến thứ 34-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng : Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đay chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố. Hoặc lại thơ tả, các thứ trau dồi, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các phẩm thượng diệu tràng hoa, hương xoa hương bột thảy, y phục anh lạc, bảo tràng phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng mà vì cúng dường, sở sanh nhóm phước vô lượng vô biên, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng thể xưng kể. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca! Vì Bát nhã Ba la mật đa đây năng xong Như Lai Ưùng Chánh Đẳng Giác nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Cũng xong bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa. Cũng xong nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Cũng xong bốn niệm trụ, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng xong năm nhãn, sáu thần thông. Cũng xong tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn. Cũng xong thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Cũng xong tất cả Thanh văn, Độc giác và Vô thượng thừa. Cũng xong Như Lai Ưùng Chánh Đẳng Giác sở chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Vì vậy, nên Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố. Hoặc lại thơ tả, các thứ trang nghiêm cho đến đèn sáng mà vì cúng dường. Dĩ tiền đã gây dựng phước Bảo tháp sánh nhóm phước đây trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một, cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca ! Nếu kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây lưu bố trong người, tức thế gian này Phật bảo, Pháp bảo, Bí sô Tăng bảo quyết chẳng khuất mất. Nếu kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây an trụ trong nhân đạo, thế gian thường có mười thiện nghiệp đạo. Hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Hoặc bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa. Hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Hoặc bốn niệm trụ, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Hoặc tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn. Hoặc nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Hoặc đại tộc Sát đế lợi, đại tộc Bà la môn, đại tộc Trưởng giả, đại tộc Cư sĩ. Hoặc trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Hoặc Thanh văn thừa, Độc giác thừa, Vô thượng thừa. Hoặc Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác. Hoặc Bồ tát Ma ha tát thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Hoặc các Như Lai Ưùng Chánh Đẳng Giác chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng. Những thắng sự như thế quyết chẳng khuất mất.

Hội Thứ Hai
Phẩm Công Đức
Thứ 32

Bấy giờ, thế giới Tam thiên đại thiên có bao trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Sắc cứu cánh đồng thanh cùng thưa Thiên Đế Thích rằng : Thưa Đại Tiên ! Với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu này đáng thọ, đáng trì, đáng đọc, đáng tụng, đáng tinh siêng tu học, đáng suy nghĩ đúng lý, đáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì cớ sao ?

Thưa Đại Tiên ! Nếu trọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa như thế, thời khiến tất cả ác pháp tổn giảm, thiện pháp tăng thêm. Cũng khiến tất cả thiên chúng tăng thêm, các a tố lạc tổn giảm. Cũng khiến Phật nhãn, Pháp nhãn, Tăng nhãn chẳng diệt. Cũng khiến tất cả giống Phật, giống Pháp, giống Tăng chẳng dứt.

Thưa Đại Tiên ! Phải biết do hạt giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên thế gian bèn có bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa. Cũng có nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Cũng có bốn niệm trụ, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng có tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn. Cũng có nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Cũng có quả Dự lưu cho đến quả A la hán. Cũng có Độc giác Bồ đề. Cũng có hạnh Bồ tát Ma ha tát. Cũng có Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Đại Tiên ! Đối Bát nhã Ba la mật đa đây đáng thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng : Kiều Thi Ca! Ngươi nên đối Bát nhã Ba la mật đa đây thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca! Nếu a tố lạc và bè lũ ác khởi nghĩ như vầy : Bọn ta phải cùng quần Thiên Đế Thích giao trận chiến tranh. Bấy giờ các ngươi chư thiên quyến thuộc, nên đều chí thành tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Khi ấy, a tố lạc và các bè lũ đã khởi ác tâm tức đều tiêu diệt.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiên tử hoặc các thiên nữ hiện năm suy tướng, tâm họ kinh hoàng sợ đọa ác thú. Bấy giờ bà con các ngươi chư thiên nên đứng trước kẻ ấy chí thành tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa như thế. Khi đó thiên tử kia hoặc thiên nữ kia nghe Bát nhã Ba la mật đa này, vì sức căn lành nên đối Bát nhã Ba la mật đa đây sanh lòng tịnh tín, nên mất năm suy tướng, thân ý thư thới. Nếu phải mệnh chung, lại sanh lại bản xứ hưởng vui trời giàu gấp bội hơn trước. Vì cớ sao ? Kiều Thi Ca! Nghe tin Bát nhã Ba la mật đa công đức uy lực rất rộng lớn vậy.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, hoặc các thiên tử và các thiên tử, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu một phen lọt vào tai, vì sức căn lành nên quyết định sẽ lần lữa chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca! Chư Phật và các đệ tử quá khứ vị lai hiện tại, tất cả đều học Bát nhã Ba la mật đa như thế, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vào cõi Vô dư y Niết bàn. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba la mật đa như thế nhiếp khắp tất cả Bồ đề phần pháp, hoặc pháp chư Phật, hoặc pháp Bồ tát, hoặc pháp Độc giác, hoặc pháp Thanh văn đều thu nhiếp đủ vậy.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng : Bạch Thế Tôn ! Bát nhã Ba la mật đa như thế là Đại thần chú, là Đại minh chú, là Vô thượng chú, là Vô đẳng đẳng chú, là Vua tất cả chú, rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, năng dẹp tất cả, chẳng bị tất cả đè dẹp. Vì cớ sao ? Bạch Thế Tôn ! Bát nhã Ba la mật đa như thế năng trừ được tất cả pháp ác bất thiện, năng nhiếp được tất cả thiện pháp thù thắng.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng : Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Vì cớ sao ? Kiều Thi Ca! Chư Phật quá khứ vị lai hiện tại đều nhân Đại Thần Chú Vương Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp, độ vô lượng chúng. Sở dĩ vì sao ? Nương nhờ Đại Thần Chú Vương Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thế gian mới có mười thiện nghiệp đạo. Hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Hoặc bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Hoặc bốn niệm trụ, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Hoặc chơn như, pháp giới, pháp tánh, thật tế, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, pháp định, pháp trụ, bất tư nghì giới. Hoặc bốn thánh đế. Hoặc năm nhãn, sáu thần thông. Hoặc quả Dự lưu cho đến quả A la hán. Hoặc Độc giác Bồ đề. Hoặc các hạnh Bồ tát Ma ha tát. Hoặc Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Hoặc nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nương nhờ Bồ tát Ma ha tát, nên thế gian mới có mười thiện nghiệp đạo, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí. Ví như nương nhờ mặt trăng trọn đầy nên các ngôi sao thảy đều được thêm ánh sáng. Như vậy, nương nhờ các Bồ tát nên mười thiện nghiệp đạo, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí đều được hiển rõ. Nếu khi các Đức Như Lai Ưùng Chánh Đẳng Giác chưa ra đời, chỉ có Bồ tát đầy đủ các môn phương tiện khéo léo, vì các hữu tình tuyên nói tất cả pháp thế gian, xuất thế gian không trái. Bồ tát có bao phương tiện khéo léo đều từ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế mà được sanh trưởng.

Các Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo nên năng hành bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa. Năng hành nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Năng hành bốn niệm trụ, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Chẳng chứng Thanh văn và bậc Độc giác. Thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, đầy đủ nhiếp lấy thọ lượng viên mãn, cõi Phật viên mãn, quyến thuộc viên mãn, nhiều đồ viên mãn, sắc lực viên mãn, cho đến chứng được Nhất thiết tướng trí đều do Bát nhã Ba la mật đa mà được thành thục.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố, sẽ được trọn nên công đức thù thắng hiện tại vị lai.

Khi ấy Thiên Đế Thích liền thưa Phật rằng : Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, sao là trọn nên công đức thù thắng hiện tại vị lai ?

Phật nói : Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, hiện tại chẳng bị độc dược làm hại, đao binh làm tổn, lửa làm đốt cháy, nước lăn trôi chìm cho đến chẳng bị bốn trăm lẻ bốn bệnh làm chết yểu, ngoại trừ định nghiệp trước đời hiện phải chịu.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nếu phải gặp quan sự, oán tặc ép ngặt, chí tâm tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa như thế, nếu đến chỗ ấy trọn chẳng bị kia khiển phạt gia hại. Vì cớ sao ? Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba la mật đa như thế uy đức thế lực phép khiến vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tư, thiện nữ nhân này, nếu có muốn đến các chỗ quốc chúa, vương tử, đại thần, chí tâm tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa như thế, quyết được vương thảy vui mừng hỏi han, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì cớ sao ? Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này thường đối hữu tình pháp khởi lòng từ bi hỷ xả vậy. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này thường được trọn nên các loại công đức hiện tại như thế.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, tùy sanh chỗ nào thường chẳng xa lìa mười thiện nghiệp đạo. Hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Hoặc bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa. Hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Hoặc bốn niệm trụ, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Hoặc tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn. Hoặc nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Chẳng đọa địa ngục, bàng sanh, quỷ giới; ngoại trừ nguyện đến kia để thành thục hữu tình. Tùy sanh chỗ nào, các căn thân thể không khuyết. Hẳn chẳng sanh nhà bần cùng hạ tiện thợ thuyền tạp loại, thợ thịt, đánh cá, săn bắn, đạo tặc, quan ngục và hạng khiêng gánh thây chết, hoặc tộc hèn nông phu, buôn bán. Tùy sanh chỗ nào đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, tám mươi tùy hảo viên mãn trang nghiêm, tất cả hữu tình kẻ thấy vui mừng; phần nhiều sanh trong cõi nghiêm tịnh có Phật, hoa sen hóa sanh. Chẳng gây các ác, thường chẳng xa lìa Bồ tát thần thông, tùy tâm sở nguyện dạo các cõi Phật. Từ một nước Phật đến một nước Phật, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, lóng nghe Chánh pháp, như nói tu hành, lần lữa chứng được Nhất thiết trí trí.

Kiều Thi Ca! Thiện nam tử thiện nữ nhân này sẽ được trọn nên các loại công đức vị lai như thế. Vì vậy nên Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn được công đức thù thắng hiện tại vị lai như thế, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề ấy, nên thường chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố. Lại đem các phẩm thượng diệu tràng hoa, hương xoa hương bột thảy, y phục chuỗi anh lạc, bảo tràng phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng mà vì cúng dường.

Hội Thứ Hai
Phẩm Ngoại Đạo
Thứ 33

Khi ấy, có đông nhiều ngoại đạo phạm chí, muốn tìm lỗi Phật, đi đến chỗ Phật. Lúc đó Thiên Đế Thích thấy rồi nghĩ rằng : Nay đây đông nhiều ngoại đạo phạm chí, đi tới pháp hội rình tìm dở Phật, đâu chẳng phải việc lưu nạn Bát nhã ư ? Ta phải tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu theo Phật đã thọ, để khiến bọn tà kia lui về bản xứ. Nghĩ rồi liền tụng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Nơi ấy đông nhiều ngoại đạo phạm chí từ xa tỏ tướng cung kính, đi quanh hữu Thế Tôn, từ cửa đã đến trở lại đường mà đi.

Khi ấy Xá Lợi Tử thấy rồi nghĩ rằng : Kia có duyên nào vừa đến lui đi ?

Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử rằng : Các ngoại đạo kia đến tìm lỗi Ta, do Thiên Đế Thích tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa khiến kia về lại. Xá Lợi Tử ! Ta chẳng thấy ngoại đạo phạm chí kia có chút bạch pháp, chỉ ôm ác tâm vì tìm lỗi Ta đi đến chỗ Ta.

Xá Lợi Tử ! Ta đều chẳng thấy tất cả thế gian có loại hữu tình thiên ma phạm, hoặc các Sa môn, Bà la môn thảy khi thuyết Bát nhã ôm tâm nghịch ác đến tìm được lỗi. Vì cớ sao ?

Xá Lợi Tử ! Do thế gian Tam thiên đại thiên đây, có bao nhiêu trời Bốn đại vương chúng, cho đến trời Sắc cứu cánh; hoặc các Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Phật và tất cả long thần, dược xoa người phi người thảy đủ đại uy lực đều chung thủ hộ Bát nhã Ba la mật đa như thế, chẳng cho chúng ác làm lưu nạn được. Vì cớ sao ? Xá Lợi Tử ! Các chư thiên này đều nương uy lực Bát nhã Ba la mật đa mà sanh vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử ! Mười phương cõi đều như cát Căng già, tất cả Như Lai Ưùng Chánh Đẳng Giác, Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, chư thiên, long thần, dược xoa, người phi người thảy đều chung thủ hộ Bát nhã Ba la mật đa như thế, chẳng cho chúng ác làm lưu nạn được. Vì cớ sao ? Xá Lợi Tử ! Chư Phật thảy kia đều nương uy lực Bát nhã Ba la mật đa mà sanh vậy.

Bấy giờ ác ma lén khởi nghĩ này : Ngày nay Như Lai Ưùng Chánh Đẳng Giác được bốn chúng vây quanh và các trời người thảy cõi Dục, cõi Sắc đều đồng đến nhóm hội, tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa. Trong đây định có Bồ tát Ma ha tát được nhận ký Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta phải đi đến phá hoại đôi mắt kia. Khởi nghĩ đây rồi, hóa làm bốn quân oai hùng mạnh bén đến tới chỗ Phật.

Khi đó, Thiên Đế Thích thấy rồi nghĩ rằng : Đâu chẳng phải ác ma hóa làm việc này, đến muốn não Phật và cùng Bát nhã Ba la mật đa mà làm lưu nạn. Vì cớ sao ? Bốn quân như thế trang bị đẹp lạ; thắng quân của Aûnh Kiên dòng vua Thích Ca, dòng Tiên Lật Niêm Tỳ, dòng Lực sĩ thảy, bao nhiêu bốn quân đều chẳng kịp được. Do đấy định biết ma hóa làm ra. Aùc ma đêm dài rình tìm dở Phật, phá các hữu tình sở tu thắng sự, ta phải tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa đã thọ từ nơi Phật, khiến ác ma kia lui về bản sở. Nghĩ rồi liền tụng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Khi ấy ác ma trở lại đường mà lui, vì bị sức Bát nhã Ba la mật đa làm bức vậy.

Lúc đó, trong chúng hội có bao nhiêu trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Sắc cứu cánh, mỗi mỗi hóa làm nhiều thứ hoa trời và hương, tràng hoa thảy các đồ diêu cúng; thân vọt giữa không mà rải trên Phật, chấp tay cung kính đồng thưa Phật rằng: Nguyện đem Bát nhã Ba la mật đa đây để trụ ở lâu trong người châu Thiệm bộ. Vì cớ sao ?

Bạch Thế Tôn ! Cho đến Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế lưu bố trong người châu Thiệm bộ, phải biết nơi đây Phật bảo, Pháp bảo, Bí sô Tăng bảo trụ lâu chẳng diệt. Với thế giới Tam thiên đại thiên đây cho đến thế giới mười phương vô lượng vô số vô biên cũng lại như vậy. Do đấy chúng Bồ tát Ma ha tát và hạnh thù thắng cũng khá rõ biết.

Bạch Thế Tôn ! Tùy các phương cõi, có các thiện nam tử thiện nữ nhân đem lòng tịnh tín thọ trì Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, phải biết chỗ ấy có diệu quang minh trừ diệt tối tăm, sanh các thắng lợi.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích thảy các thiên chúng rằng : Như vậy, như vậy. Như các ngươi đã nói. Cho đến Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế lưu bố trong người ở châu Thiệm bộ, phải biết nơi đây Phật bảo, Pháp bảo, Bí sô Tăng bảo trụ lâu chẳng diệt. Với thế giới Tam thiên đại thiên đây, cho đến thế giới mười phương vô lượng vô số vô biên cũng lại như vậy. Do đây chúng Bồ tát Ma ha tát và hạnh thù thắng cũng khá rõ biết. Tùy các phương cõi có các thiện nam tử thiện nữ nhân, đem lòng tịnh tín, thọ trì Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, phải biết chỗ ấy có diệu quang minh trừ diệt tối tăm, sanh các thắng lợi.

Khi đó, chúng chư thiên lần nữa đều hóa làm các thứ hoa trời và hương tràng hoa thảy mà rải lên Phật, thưa lại Phật rằng : Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, ma và ma quân chẳng năng làm gì được. Thiên chúng chúng tôi cũng thường theo dõi cần gia ủng hộ khiến không tổn não. Vì cớ sao ? Bạch Thế Tôn ! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này chư thiên chúng tôi kính thờ như Phật, hoặc như tương tự Phật.

Khi ấy, Thiên Đế Thích lại thưa Phật rằng : Các thiện nam tử thiện nữ nhân này chẳng phải ít căn lành năng thành việc đây, tất đời trước ở vô lượng chỗ Phật nhóm nhiều căn lành, phát nhiều chính nguyện, cúng dường nhiều Phật, thờ nhiều bạn lành, mới năng đối được Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, chăm lòng lóng nghe thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói rộng khiến lưu bố.

Bạch Thế Tôn ! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn được chư Phật Nhất thiết tướng trí phải cầu Bát nhã Ba la mật đa. Muốn được Bát nhã Ba la mật đa phải cầu chư Phật Nhất thiết tướng trí. Vì cớ sao ? Chư Phật sở đắc Nhất thiết tướng trí đều từ Bát nhã Ba la mật đa mà đắc sanh vậy. Tất cả Bát nhã Ba la mật đa đều từ chư Phật Nhất thiết tướng trí mà đắc sanh vậy. Sở dĩ vì sao ? Chư Phật sở đắc Nhất thiết tướng trí chẳng khác Bát nhã Ba la mật đa. Tất cả Bát nhã Ba la mật đa chẳng khác chư Phật Nhất thiết tướng trí. Chư Phật sở đắc Nhất thiết tướng trí cùng Bát nhã Ba la mật đa đây, phải biết không hai cũng không hai chỗ.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng : Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Vậy nên Bát nhã Ba la mật đa công đức oai thần rất tôn rất thắng.

Hội Thứ Hai
Phẩm Trời Đến
Thứ 34-1

Bấy giờ, cụ thọ Khánh Hỷ thưa Phật rằng : Bạch Thế Tôn ! Duyên nào Như Lai Ưùng Chánh Đẳng Giác chẳng rộng ngợi khen bố thí thảy năm Ba la mật đa, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, chỉ rộng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa thứ sáu ?

Phật bảo : Khánh Hỷ ! Bát nhã Ba la mật đa thứ sáu năng cùng năm Ba la mật đa trước, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng làm tôn làm dẫn, nên Ta chỉ rộng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Khánh Hỷ ! Nơi ý hiểu sao ? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết tướng trí mà tu bố thí cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, khá gọi chơn tu bố thí Ba la mật đa cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chăng ?

Khánh Hỷ thưa rằng : Bạch Thế Tôn ! Chẳng chơn. Bạch Thiện Thệ ! Chẳng chơn.

Phật nói : Khánh Hỷ ! Cần do hồi hướng Nhất thiết tướng trí mà tu bố thí cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, mới khá gọi là chơn tu bố thí Ba la mật đa cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Vậy nên, Bát nhã Ba la mật đa năng cùng năm Ba la mật đa trước cho đến mười tám pháp Phật bất cộng làm tôn làm dẫn. Vậy nên, Ta rộng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa.

Cụ thọ Khánh Hỷ lại thưa Phật rằng : Sao là hồi hướng Nhất thiết tướng trí mà tu bố thí cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, mới được gọi là chơn tu bố thí Ba la mật đa cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ?

Phật nói : Khánh Hỷ ! Đem vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc mà làm phương tiện, hồi hướng Nhất thiết tướng trí mà tu bố thí cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Hồi hướng Nhất thiết tướng trí mà tu bố thí cho đến mười tám pháp Phật bất cộng như thế mới được gọi là chơn tu bố thí Ba la mật đa cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Cụ thọ Khánh Hỷ lại thưa Phật rằng : Đem vô nhị nào làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc mà làm phương tiện, hồi hướng Nhất thiết tướng trí mà tu bố thí cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, mới được gọi là chơn tu bố thí Ba la mật đa cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ?

Phật nói : Khánh Hỷ ! Đem sắc thọ tưởng hành thức cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, hồi hướng nhất thiết tướng trí, mà tu bố thí cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, mới được gọi là chơn tu bố thí Ba la mật đa cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Cụ thọ Khánh Hỷ thưa rằng : Bạch Thế Tôn ! Vì sao đem sắc thọ tưởng hành thức cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, hồi hướng Nhất thiết tướng trí mà tu bố thí cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, mới được gọi là chơn tu bố thí Ba la mật đa cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ?

Phật nói : Khánh Hỷ ! Sắc thọ tưởng hành thức, tánh sắc thọ tưởng hành thức không; cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, tánh Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề không. Vì cớ sao ? Vì tánh không sắc thọ tưởng hành thức cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cùng bố thí Ba la mật đa cho đến mười tám pháp Phật bất cộng đều không hai, không hai chỗ vậy.

Khánh Hỷ phải biết : Do Bát nhã Ba la mật đa, nên năng hồi hướng Nhất thiết tướng trí. Do hồi hướng Nhất thiết tướng trí, nên năng khiến bố thí Ba la mật đa cho đến mười tám pháp Phật bất cộng được đến rốt ráo. Vậy nên, Bát nhã Ba la mật đa đối năm thứ Ba la mật đa trước cho đến mười tám pháp Phật bất cộng làm tôn làm dẫn, nên Ta chỉ rộng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa.

Khánh Hỷ phải biết : Ví như đại địa đem giống rải trồng, các duyên hòa hợp thời được sanh trưởng, nên biết đại địa cùng giống sanh trưởng làm chỗ nương dựa, làm năng kiến lập. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa và sở hồi hướng Nhất thiết tướng trí cùng năm thứ Ba la mật đa trước cho đến mười tám pháp Phật bất cộng làm chỗ nương dựa, làm năng kiến lập khiến được sanh trưởng. Nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối năm thứ Ba la mật đa trước cho đến mười tám pháp Phật bất cộng làm tôn làm dẫn, nên Ta chỉ rộng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa, chứ chẳng phải bố thí thảy.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng : Bạch Thế Tôn ! Ngày nay Như Lai Ưùng Chánh Đẳng Giác đối tất cả công đức Bát nhã Ba la mật đa đây nói vẫn chưa hết. Sở dĩ vì sao ? Tôi theo Thế Tôn được thọ Bát nhã Ba la mật đa ngần công đức sâu rộng vô lượng vô biên. Các thiện nam tử thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa đây, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố, chỗ được ngằn công đức cũng vô biên. Nếu có thơ tả kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, các thứ trau dồi, lại đem vô lượng thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng mà vì cúng dường, chỗ được ngằn công đức cũng vô biên.

Bạch Thế Tôn ! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố. Do nhân duyên đây thế gian bèn có mười thiện nghiệp đạo. Hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Hoặc bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa. Hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Hoặc bốn niệm trụ nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Hoặc quả Dự lưu cho đến quả A la hán. Hoặc Độc giác Bồ đề. Hoặc các hạnh Bồ tát Ma ha tát. Hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Hoặc có bao nhiêu thắng sự các thế gian không việc nào chẳng xuất hiện.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng : Kiều Thi Ca! Ta chẳng nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, chỉ có công đức đã nói như trước. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca! Vì Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đầy đủ vô biên thắng công đức vậy.

Kiều Thi Ca ! Ta cũng chẳng nói đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố và năng thơ tả các thứ trau dồi. Lại đem vô lượng thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng mà vì cúng dường, các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy chỉ có công đức đã nói như trước đó đâu. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố. Hoặc lại thơ tả các thứ trau dồi, lại đem vô lượng thượng diệu tràng hoa cho đến đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này trọn nên vô lượng thù thắng nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát kiến.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này phải biết chư Phật. Vì cớ sao ? Vì thọ trì vô thượng đạo của tất cả Như Lai Ưùng Chánh Đẳng Giác quá khứ vị lai hiện tại vậy. Vì quyết định tới hướng Phật Bồ đề vậy. Vì lợi ích an vui tất cả hữu tình vô cùng tận vậy. Vì trượt khỏi bậc Thanh văn Độc giác vậy.

Kiều Thi Ca! Thanh văn, Độc giáccó bao nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát kiến, sánh các thiện nam tử, thiện nữ nhân đây có bao nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này vượt khỏi tâm tưởng thấp hèn của tất cả Thanh văn, Độc giác; đối các pháp Thanh văn, Độc giác thừa trọn chẳng ngợi khen; đối tất cả pháp không chỗ chẳng biết, nghĩa là năng chính biết vô sở hữu vậy.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc mà làm phương tiện đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố, hoặc lại thơ tả các thứ trau dồi, lại đem vô lượng thượng diệu tràng hoa cho đến đèn sáng mà vì cúng dường. Ta nói thu được công đức thắng lợi hiện tại vị lai vô lượng vô biên.

Khi ấy, Thiên Đế Thích liền thưa Phật rằng : Chư thiên chúng tôi thường theo vệ hộ các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, chẳng cho tất cả người, phi thảy người các thứ ác duyên làm não hại.

Bấy giờ, Phật bảo thiện hiện rằng : Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây thọ trì đọc tụng, khi có vô lượng trăm ngàn thiên tử vì nghe pháp nên đều đến nhóm hội, vui mừng nhày nhót, kính thọ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, tuyên nói pháp tương ưng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, khi có vô lượng các thiên tử thảy đều đến nhóm hội, dùng thiên uy lực khiến sư thuyết pháp tăng thêm biện tài tuyên diễn vô tận.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, khi có vô lượng các thiên tử thảy vì kính trọng pháp nên đều đến nhóm hội, đem thiên uy lực khiến sư thuyết pháp biện tài không trệ, nếu có chướng nạn chẳng thể ngăn dứt.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố, hoặc lại thơ tả, các báu trau dồi, lại đem nhiều phẩm thượng diệu tràng hoa cho đến đèn sáng mà vì cúng dường, ở đời hiện tại phải được vô biên công đức thắng lợi, ma và ma quân chẳng thể làm rối loạn não hại được.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối trước bốn chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, tâm không khiếp sợ, chẳng bị tất cả luận nạn làm đè. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca! Vì kia nhờ gia lực của Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế vậy. Lại Bát nhã Ba la mật đa đây trong bí mật tạng đủ rộng phân biệt tấ cả pháp vậy. Chỗ gọi thiện pháp phi thiện pháp, hữu ký pháp vô ký pháp, hữu lậu pháp vô lậu pháp, thế gian pháp xuất thế gian pháp, hữu vi pháp vô vi pháp, Thanh văn pháp, Độc giác pháp, Bồ tát pháp, Như Lai pháp. Các pháp môn như thế thảy vô lượng trăm ngàn sai khác đều nhiếp thọ vào đấy.

Lại do các thiện nam tử, thiện nữ nhân thảy, khéo trụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không, nên đều chẳng thấy có kẻ năng luận nạn, cũng chẳng thấy có kẻ sở luận nạn, cũng chẳng thấy có sở thuyết Bát nhã Ba la mật đa. Vì vậy nên Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đây nhờ đại oai thần lực Bát nhã Ba la mật đa này sở hộ trì cho, nên chẳng bị tất cả dị học luận nạn và các kẻ oán địch làm khuất phục.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tâm chẳng kinh chẳng sợ chẳng hãi, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng ưu hối. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này đều chẳng thấy có việc đáng kinh đáng sợ đáng hãi chìm đắm ưu hối vậy.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đây muốn được vô biên công đức thắng lợi hiện tại đây thảy, nên đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chớ được chút nới.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này hằng được cha mẹ, Sư trưởng, bạn thân, quốc vương, đại thần và các Sa môn, Bà la môn thảy ái kính. Cũng được mười phương vô biên thế giới tất cả Như Lai Ưùng Chánh Đẳng Giác, Bồ tát Ma ha tát, Độc giác, A la hán, Bất hoàn, Nhất lai, Dự lưu quả thảy ái niệm. Lại được thế gian các trời, ma, phạm và người, phi người, a tố lạc thảy ái hộ cho.

Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này trọn nên tối vô đoạn biện tài, với tất cả thời tu hành bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa. An trụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Tu hành bốn niệm trụ nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Tu hành tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn. Thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Tu hành nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hằng không biếng bỏ. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng bị tất cả ngoại đạo dị luận và các oán địch làm đè bẹp, mà năng đè bẹp ngoại đạo dị luận và các oán địch.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn được công đức thắng lợi vô đoạn vô tận hiện tại vị lai như thế, nên đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế đem tâm tương ưng nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, các thứ trau dồi, để chỗ thanh tịnh, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Khi thế giới Tam thiên đại thiên đây và mười phương vô biên thế giới khác, có bao trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Quảng quả kẻ đã phát tâm Vô thượng Bồ đề hằng đến chỗ ấy, xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa như thế, rồi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái, chấp tay mà lui.

Có bao trời Tịnh cư là trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh cũng hằng đến đấy xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa như thế, rồi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái, chấp tay mà lui.

Khi thế giới Tam thiên Đại thiên đây và mười phương vô biên thế giới khác, có đại oai đức các rồng, dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, người, phi người thảy, cũng hằng đến đấy xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa như thế, rồi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái, chấp bái mà lui.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này sẽ khởi nghĩ đây : Nay thế giới Tam thiên đại thiên đây và mười phương vô biên thế giới khác, có bao trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Sắc cứu cánh, cùng bao nhiêu vô lượng có đại oai đức các rồng, dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trá, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, người, phi người thảy thường đi đến đây, xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu do ta thơ tả, rồi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái, chấp tay mà lui. Đấy là ta đã vì thiết lập pháp thí. Khởi nghĩ này rồi, vui mừng nhảy nhót, khiến cho được phước bội phần tăng trưởng thêm.

Kiều Thi Ca! Các thsiện nam tử, thiện nữ nhân này do thế giới Tam thiên đại thiên đây và mười phương vô biên thế giới khác, có bao trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Sắc cứu cánh, cùng bao nhiêu vô lượng các đại oai đức các rồng, dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, người, phi người thảy thường đi đến đây, theo dõi ủng hộ, chẳng cho tất cả người, phi người thảy làm não hại, chỉ trừ nhân định ác nghiệp đời trước hiện tại phải chịu, hoặc chuyển trọng nghiệp đời hiện khinh thọ.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, có đại oai thần lực, được các thứ công đức thắng lợi đời hiện như thế thảy, là các chư thiên kẻ đã phát tâm Vô thượng Bồ đề, hoặc kẻ nương Phật pháp đã được việc thù thắng lợi vui, vì kính trọng pháp hằng đi đến đấy, theo dõi ủng hộ tăng thế lực kia. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này đã phát tâm Vô thượng Chánh Đẳng Giác, hằng vì cứu vớt các hữu tình vậy, hằng vì thành thục các hữu tình vậy, hằng vì chẳng bỏ các hữu tình vậy, hằng vì lợi vui các hữu tình vậy. Các chư thiên thảy kia cũng lại như vậy. Do nhân duyên đây thường đến ủng hộ các thiện nam tử, thiện nữ nhân này khiến không não hại.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567