Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 416. Hội thứ hai Phẩm Tu Trị Địa thứ 18-2. Hội thứ hai Phẩm Xuất Trụ thứ 19-1

18/04/201316:36(Xem: 16480)
Quyển Thứ 416. Hội thứ hai Phẩm Tu Trị Địa thứ 18-2. Hội thứ hai Phẩm Xuất Trụ thứ 19-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 17

Quyển Thứ 416
Hội thứ hai Phẩm Tu Trị Địa thứ 18-2
Hội thứ hai Phẩm Xuất Trụ thứ 19-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Sao là Bồ tát Ma ha tát ở chỗ vắng vẻ thường chẳng bỏ lìa? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát siêng cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vượt khỏi các Thanh văn, bậc Độc giác thảy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát ở chỗ vắng vẻ thường chẳng bỏ lìa.

Sao là Bồ tát Ma ha tát thường ưa ít muốn? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát hãy chẳng tự vì cầu Đại bồ đề, huống là muốn thế gian và việc Nhị thừa. Đấy là Bồ tát Ma ha tát thường ưa ít muốn.

Sao là Bồ tát Ma ha tát thường ưa vui đủ? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát chỉ vì chứng được Nhất thiết trí trí, nên đối việc khác không sở chấp trước. Đấy là Bồ tát Ma ha tát thường ưa vui đủ.

Sao là Bồ tát Ma ha tát thường chẳng bỏ lìa công đức đầu đà? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát thường đối thâm pháp khởi nhẫn quán sát kỹ. Đấy là Bồ tát Ma ha tát thường chẳng bỏ lìa công đức đầu đà.

Sao là Bồ tát Ma ha tát đối các chỗ học thường chẳng nới bỏ? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối chỗ sở học bền giữ chẳng dời. Đấy là Bồ tát Ma ha tát đối các chỗ học thường chẳng nới bỏ.

Sao là Bồ tát Ma ha tát đối các dục lạc rất sanh nhàm lìa? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối diệu dục lạc chẳng khởi dục tâm. Đấy là Bồ tát Ma ha tát đối các dục lạc rất sanh nhàm lìa.

Sao là Bồ tát Ma ha tát thường ưa phát khởi vắng lặng cùng tâm? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát biết tất cả pháp từng không khởi tác. Đấy là Bồ tát Ma ha tát thường ưa phát khởi vắng lặng cùng tâm.

Sao là Bồ tát Ma ha tát xả tất cả vật? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối pháp nội ngoại đều chẳng nhiếp thọ. Đấy là Bồ tát Ma ha tát xả tất cả vật.

Sao là Bồ tát Ma ha tát tâm chẳng chìm đắm? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối các thức trụ tâm chẳng từng khởi. Đấy là Bồ tát Ma ha tát tâm chẳng chìm đắm.

Sao là Bồ tát Ma ha tát đối tất cả vật thường không đoái luyến? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối tất cả sự từng chẳng suy nghĩ. Đấy là Bồ tát Ma ha tát đối tất cả vật thường không đoái luyến.

Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát khi trụ đệ tứ địa đối mười pháp như thế nên thọ trì chẳng bỏ lìa.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa ở nhà? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát dạo cõi các Phật, theo chỗ sở sanh thường vui xuất gia, cạo bỏ râu tóc, thọ trì pháp phục, hiện làm Sa môn. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa ở nhà.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa Bí sô ni? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát thường xa lìa các Bí sô ni, chẳng cùng ở chung trong chừng giây lát, cũng lại đối kia chẳng khởi tâm khác. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa Bí sô ni.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa nhà tham? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Ta nên đêm dài lợi ích an vui tất cả hữu tình; nay hữu tình này tự nhờ phước lực cảm được nhà thí chủ hảo tâm như thế, nên ta với trong chẳng nên tham ghét, đã suy nghĩ rồi, xa lìa nhà tham. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa nhà tham.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chúng hội giận cãi? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Nếu chỗ chúng hội trong ấy hoặc có Thanh văn, Độc giác, hoặc nói pháp yếu tương ưng thừa kia, khiến ta lui mất tâm Đại bồ đề. Vậy nên quyết định cần xa lìa chúng hội. Lại khởi nghĩ này: Những kẻ giận cãi hay khiến hữu tình phát khởi sân hại, gây tác nhiều thứ nghiệp ác bất thiện, hãy trái đạo lành, huống Đại bồ đề. Vậy nên quyết định phải xa lìa giận cãi. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chúng hội giận cãi.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa khen mình chê người? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng thấy có các pháp nội ngoại, nên phải xa lìa khen mình chê người. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa khen mình chê người.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa mười bất thiện nghiệp đạo? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi suy nghĩ này: Mười món bất thiện nghiệp đạo như thế hãy năng ngại đường lành người trời, huống đối Thánh đạo và Đại bồ đề mà chẳng làm ngăn ư? Nên ta đối kia quyết định phải xa lìa. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa mười bất thiện nghiệp đạo.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa ngạo mạn tăng thượng? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng thấy có pháp khá hay phát khởi kẻ ngạo mạn đây, nên phải xa lìa. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa ngạo mạn tăng thượng.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa điên đảo? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát quán việc điên đảo đều bất khả đắc, vậy nên quyết định nên xa lìa điên đảo. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa điên đảo.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa do dự? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát quán việc do dự đều bất khả đắc, vậy nên quyết định phải xa lìa do dự. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa do dự.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa tham sân si? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đều chẳng thấy việc tham sân si, nên phải xa lìa ba pháp như thế. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa tham sân si. Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát khi trụ đệ ngũ địa nên thường xa lìa mười pháp như thế.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn sáu Ba la mật đa? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát viên mãn sáu thứ Ba la mật đa vượt khỏi các Thanh văn và bậc Độc giác. Lại trụ sáu Ba la mật đa đây Phật và Nhị thừa năng độ năm chủng đã biết bờ biển. Những gì là năm? Một là quá khứ, hai là vị lai, ba là hiện tại, bốn là bất khả thuyết, năm là vô vi. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn sáu Ba la mật đa.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa tâm Thanh văn? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi nghĩ như vầy: Các tâm Thanh văn chẳng phải đạo chứng Vô thượng Đại bồ đề nên phải xa lìa. Sở dĩ vì sao? Vì chán sanh tử vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa tâm Thanh văn.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa tâm Độc giác? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi nghĩ như vầy: Các tâm Độc giác chẳng phải đạo chứng Vô thượng Đại bồ đề nên phải xa lìa. Sở dĩ vì sao? Vì vui Niết bàn vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa tâm Độc giác.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa tâm nóng nảy? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi nghĩ như vầy: Tâm nóng nảy này chẳng phải đạo chứng Vô thượng đại Bồ đề, nên phải xa lìa. Sở dĩ vì sao? Vì sợ sanh tử vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa tâm nóng nảy.

Sao Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa tâm thấy kẻ xin đến chẳng vui sầu nhăn? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi nghĩ như vầy: Tâm sầu nhăn đây chẳng phải đạo chứng Vô thượng Đại bồ đề nên phải xa lìa. Sở dĩ vì sao? Vì trái từ bi vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa tâm thấy kẻ xin đến chẳng vui sầu nhăn.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa tâm xả vật sở hữu theo duyên buồn hối? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi nghĩ như vầy: Tâm theo hối đây chẳng phải đạo chứng Vô thượng Đại bồ đề, nên phải xa lìa. Sở dĩ vì sao? Vì trái bản nguyện vậy. Nghĩa là ta khi sơ phát tâm Bồ đề, khởi lời nguyện rằng: Các sở hữu ta thí kẻ đến xin tùy lòng muốn bất không, vì sao ngày nay thí rồi nghĩ lại ăn năn. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa tâm xả vật sở hữu theo duyên buồn hối.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa tâm đối kẻ đến xin phương tiện dối gạt? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khởi nghĩ như vầy: Tâm dối gạt đây chẳng phải đạo chứng Vô thượng Đại bồ đề nên phải xa lìa. Sở dĩ vì sao? Vì trái bản thệ vậy. Nghĩa là khi ta sơ phát tâm khởi lời thệ này: Phàm ta sở hữu thí kẻ đến xin tùy muốn bất không, vì sao ngày nay mà dối gạt kia. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa tâm đối kẻ đến xin phương tiện dối gạt.

Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát khi trụ đệ lục địa thường nên viên mãn sáu pháp nói trước, và nên xa lìa sáu pháp nói sau.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa ngã chấp cho đến kiến giả chấp? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát quán ngã cho đến kiến giả rốt ráo chẳng phải có, chẳng khá được vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa ngã chấp cho đến kiến giả chấp.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp đoạn? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát quán tất cả pháp rốt ráo chẳng sanh, không có nghĩa đoạn vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp đoạn.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp thường? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát quán tất cả pháp tánh đã chẳng sanh, không có nghĩa thường vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp thường.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa tưởng tướng? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát quán hoặc tham thảy vô sở hữu vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa tưởng tướng.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa kiến chấp? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha đều chẳng thấy có các kiến tánh vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa kiến chấp.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp danh sắc? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát quán tánh danh sắc đều vô sở hữu chẳng khá được vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp danh sắc.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa uẩn chấp? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát quán tánh các uẩn đều vô sở hữu chẳng khá được vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa uẩn chấp.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa xứ chấp? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát quán tánh các xứ đều vô sở hữu chẳng khá được vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa xứ chấp.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa giới chấp? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát quán tánh các giới đều vô sở hữu chẳng khá được vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa giới chấp.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa đế chấp? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát quán tánh các đế đều vô sở hữu chẳng khá được vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa đế chấp.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp duyên khởi? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát quán tánh duyên khởi đều vô sở hữu chẳng khá được vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp duyên khởi.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp trụ đắm ba cõi? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát quán tánh ba cõi đều vô sở hữu chẳng khá được vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp trụ đắm ba cõi.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp tất cả pháp? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát quán tánh tất cả pháp đều như hư không chẳng khá được vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp tất cả pháp.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp đối tất cả pháp như lý bất như lý? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát quán tánh các pháp đều chẳng khá được, không có như lý bất như lý vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp đối tất cả pháp như lý bất như lý.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp nương Phật kiến? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát biết chấp nương Phật kiến chẳng được thấy Phật vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp nương Phật kiến.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp nương Pháp kiến? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát biết tánh chơn pháp chẳng thể thấy vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp nương Pháp kiến.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp nương Tăng kiến? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát biết chúng hòa hợp vô tướng vô vi chẳng thể thấy vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp nương Tăng kiến.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp nương giới kiến? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát biết tánh tội phước đều chẳng có vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp nương giới kiến.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp nương không kiến? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát quán các không pháp đều vô sở hữu chẳng thể thấy vậy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chấp nương không kiến.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chán sợ không tánh? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát quán tất cả pháp tự tánh đều không, chẳng phải không cùng không có trái hại nhau, nên việc chán sợ đều chẳng thể được, bởi không pháp đây chẳng nên chán sợ. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên xa lìa chán sợ không tánh.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn thông đạt không? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát biết tất cả pháp tự tướng đều không. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn thông đạt không.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn chứng vô tướng? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ tất cả tướng. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn chứng vô tướng.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn biết vô nguyện? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối pháp trí ba cõi đều chẳng khởi. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn biết vô nguyện.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn ba luân thanh tịnh? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đầy đủ mười thiện nghiệp đạo. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn ba luân thanh tịnh.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn thương xót hữu tình và đối hữu tình không sở chấp trước? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đã được đại bi và nghiêm tịnh cõi đều không sở chấp. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn thương xót hữu tình và đối hữu tình không sở chấp trước.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn tất cả pháp bình đẳng kiến và với trong đây không sở chấp trước? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối tất cả pháp chẳng tăng chẳng giảm, đều vô sở chấp. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn tất cả pháp bình đẳng kiến và với trong ấy không sở chấp trước.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn tất cả hữu tình bình đẳng kiến và với trong ấy không sở chấp trước? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối các hữu tình chẳng tăng chẳng giảm, đều không sở chấp. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn tất cả hữu tình bình đẳng kiến và với trong ấy không sở chấp trước.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn thông đạt chơn thật lý thú và với trong ấy không sở chấp trước? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối tất cả pháp lý thú chơn thật tuy như thật thông đạt mà không sở thông đạt, đều không sở chấp. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn thông đạt chơn thật lý thú và với trong ấy không sở chấp trước.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn trí vô sanh nhẫn? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát nhẫn tất cả pháp không sanh không diệt, không sở tạo tác và biết danh sắc rốt ráo chẳng sanh. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn trí vô sanh nhẫn.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn thuyết tất cả pháp nhất tướng lý thú? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối tất cả pháp hành tướng chẳng hai. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn thuyết tất cả pháp nhất tướng lý thú.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn diệt trừ phân biệt? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối tất cả pháp chẳng khởi phân biệt. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn diệt trừ phân biệt.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn xa lìa các tưởng? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát xa lìa tưởng đại tiểu và vô lượng. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn xa lìa các tưởng.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn xa lìa các kiến? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát xa lìa thấy Thanh văn, bậc Độc giác kiến. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn xa lìa các kiến.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn xa lìa phiền não? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát nới bỏ tất cả hữu lậu phiền não tập khí nối nhau. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn xa lìa phiền não.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn bậc chỉ quán? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn bậc chỉ quán.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn điều phục tâm tánh? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng đắm ba cõi. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn điều phục tâm tánh.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn vắng lặng tâm tánh? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khéo nhiếp sáu căn. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn vắng lặng tâm tánh.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn tánh vô ngại trí? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát được Phật nhãn. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn tánh vô ngại trí.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn không sở ái nhiễm? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát lìa bỏ sáu xứ. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn không sở ái nhiễm.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn tùy tâm sở dục trụ cõi chư Phật, ở Phật chúng hội tự hiện thân ra? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu thắng thần thông qua cõi chư Phật, thừa sự cúng dường chư Phật Thế Tôn, thỉnh quay xe pháp, độ loại hữu tình. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn tùy tâm sở dục qua cõi chư Phật, ở Phật chúng hội tự hiện thân ra.

Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát khi trụ đệ thất địa thường nên xa lìa hai mươi pháp trước, và nên viên mãn hai mươi pháp sau.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn vào tâm hành tất cả hữu tình? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng nhất tâm trí như thật biết khắp tâm và tâm sở tất cả hữu tình. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn ngộ vào tâm hành tất cả hữu tình.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn ngộ du hý các thần thông? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát du hý các thứ thần thông tự tại, vì muốn gần kề cúng dường Phật, nên từ một nước Phật đến một nước Phật mà năng chẳng sanh tưởng dạo nước Phật. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn du hý các thần thông.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn thấy cõi chư Phật như đã thấy kia mà tự nghiêm tịnh các thứ cõi Phật? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát trụ một cõi Phật năng thấy mười phương vô biên nước Phật, cũng năng thị hiện mà từng chẳng sanh tưởng cõi nước Phật, lại vì thành thục các hữu tình nên hiện ở ngôi vua Chuyển luân Tam thiên đại thiên thế giới mà tự trang nghiêm, cũng năng lìa bỏ mà không sở chấp. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn thấy các cõi Phật, như đã thấy kia mà tự nghiêm tịnh các thứ cõi Phật.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn cúng dường thừa sự chư Phật Thế Tôn, đối thân Như Lai như thật quán sát? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì muốn nhiêu ích các hữu tình nên đối pháp nghĩa thú như thật phân biệt, như vậy gọi là đem pháp cúng dường vâng thờ chư Phật, lại quan sát kỹ Pháp thân chư Phật. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn cúng dường thừa sự chư Phật Thế Tôn, đối thân Như Lai như thật quán sát.

Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát khi trụ đệ bát địa đối bốn pháp này nên siêng viên mãn.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn trí căn thắng liệt? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát trụ Phật mười lực, như thật biết rõ tất cả hữu tình các căn thắng liệt. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn trí căn thắng liệt.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn nghiêm tịnh cõi Phật? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem vô sở đắc mà làm phương tiện, nghiêm tịnh tâm hành tất cả hữu tình. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn nghiêm tịnh cõi Phật.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn đẳng trì như huyễn hằng vào các định? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát trụ đẳng trì đây, tuy năng thành xong tất cả sự nghiệp, mà đối pháp ấy đều không động chuyển. Lại tu đẳng trì rất thành thục vậy, mà chẳng khởi gia hạnh năng hằng hiện tiền. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn đẳng trì như huyễn hằng vào các định.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn theo căn lành các hữu tình đáng thành thục, nên vào cõi tự hiện hóa sanh? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát vì muốn thành thục các loại hữu tình căn lành thù thắng theo sở nghi kia, nên vào các cõi mà hiện thọ sanh. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn theo căn lành các hữu tình đáng thành thục, nên vào cõi tự hiện hóa sanh.

Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát khi trụ đệ cửu địa đối bốn pháp đây nên siêng viên mãn.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn nhiếp thọ xứ sở đại nguyện vô biên, tùy có sở nguyện đều khiến chứng được? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đã đủ sáu Ba la mật đa rất viên mãn vậy, hoặc vì nghiêm tịnh cõi nước chư Phật, hoặc vì thành thục các loại hữu tình, tùy tâm sở nguyện đều khiến chứng được. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn nhiếp thọ xứ sở đại nguyện vô biên, tùy có sở nguyện đều khiến chứng được.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn trí theo tiếng tăm dị loại các trời rồng và dược xoa thảy? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu tập thù thắng từ vô ngại giải, năng khéo biết rõ lời tiếng sai khác trời, rồng, dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, người, phi người thảy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn trí theo tiếng tăm dị loại các trời, rồng, dược xoa thảy.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn biện thuyết vô ngại? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu tập thù thắng biện vô ngại giải, vì các hữu tình năng thuyết không hết. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn biện thuyết vô ngại.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn vào thai đầy đủ? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tuy tất cả chỗ sanh thật hằng hóa sanh, mà vì lợi ích hữu tình nên hiện vào thai, ở trong thai đầy đủ vô biên thắng sự. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn vào thai đầy đủ.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn sanh ra đầy đủ? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi ra thai thị hiện nhiều thứ thắng sự hiếm có, khiến các hữu tình kẻ thấy vui mừng, được lợi vui lớn. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn sanh ra đầy đủ.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn gia tộc đầy đủ? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát hoặc sanh nhà đại tộc họ Sát đế lợi, hoặc sanh nhà đại tộc họ Bà la môn, cha mẹ chơn tịnh. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn gia tộc đầy đủ.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn chủng tánh đầy đủ? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát thường ở quá khứ sanh trong chủng tánh các Bồ tát Ma ha tát. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn chủng tánh đầy đủ.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn quyến thuộc đầy đủ? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát thường đem chúng Bồ tát Ma ha tát vô lượng vô số mà làm quyến thuộc. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn quyến thuộc đầy đủ.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn sanh thân đầy đủ? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi mới sanh nơi thân đầy đủ tất cả tướng tốt, phóng đại quang minh soi khắp vô biên thế giới chư Phật, cũng khiến cõi kia sáu thứ biến động, hữu tình kẻ gặp không chẳng nhờ ích. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn sanh thân đầy đủ.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn xuất gia đầy đủ? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi xuất gia có vô lượng vô số trăm ngàn, trăm ức, muôn ức chúng vây quanh trước sau tôn trọng ngợi khen; qua tới đạo tràng cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, nhận cầm bình bát, dẫn đem vô lượng, vô biên hữu tình khiến cưỡi Tam thừa mà đến viên tịch. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn xuất gia đầy đủ.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn trang nghiêm cội Bồ đề đầy đủ? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát thiện căn thù thắng, nguyện lực rộng lớn, cảm được cội Đại bồ đề như vầy: Lấy ngọc phệ lưu ly làm cọng, chơn kim làm gốc, nhánh lá hoa quả đều dùng bảy báu thượng diệu làm thành, cội ấy cao rộng che khắp Tam thiên đại thiên cõi Phật, ánh sáng soi rực khắp cả thế giới chư Phật mười phương Căng già sa thảy. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn trang nghiêm cội Bồ đề đầy đủ.

Sao là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn tất cả công đức thành xong đầy đủ? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đầy đủ tư lương phước huệ thù thắng, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Đấy là Bồ tát Ma ha tát nên viên mãn tất cả công đức thành xong đầy đủ.

Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát khi trụ đệ thập địa nên siêng viên mãn mười hai pháp đây.

Sao là Bồ tát Ma ha tát trụ đệ thập địa rồi nên nói cùng các Như Lai không khác? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đã viên mãn sáu Ba la mật đa, cho đến đã viên mãn mười tám pháp Phật bất cộng; đủ nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí, hoặc lại dứt hẳn tất cả phiền não tập khí nối nhau bèn trụ Phật địa. Do đây nên nói: Nếu Bồ tát Ma ha tát trụ đệ thập địa rồi nên nói cùng các Như Lai không khác.

Thiện Hiện! Sao là Bồ tát Ma ha tát trụ đệ thập địa tới Như Lai địa? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này phương tiện khéo léo hành sáu Ba la mật đa, bốn niệm trụ, cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; vượt khỏi Tịnh quán địa, Chủng tánh địa, Đệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Độc giác địa và Bồ tát địa. Lại năng dứt hẳn tất cả phiền não tập khí nối nhau, bèn thành Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trụ Như Lai địa.

Thiện Hiện! Như vậy, Bồ tát Ma ha tát trụ đệ thập địa tới Như Lai địa. Thiện Hiện! Ngần đấy phải biết Bồ tát Ma ha tát phát tới Đại thừa.

Hội Thứ Hai
Phẩm Xuất Trụ
Thứ 19-1

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi hỏi Đại thừa như thế từ chỗ nào xuất, đến trụ chỗ nào ấy?

Thiện Hiện! Đại thừa như thế từ trong tam giới xuất, đến trụ trong Nhất thiết trí trí, nhưng đem vô nhị làm phương tiện nên vô xuất vô trụ. Sở dĩ vì sao?

Thiện Hiện! Hoặc Đại thừa, hoặc Nhất thiết trí trí, hai pháp như thế chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng, vô sắc vô kiến vô đối nhất tướng chỗ gọi vô tướng. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Pháp vô tướng chẳng đã xuất trụ, chẳng sẽ xuất trụ, chẳng đang xuất trụ. Sở dĩ vì sao?

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến pháp giới không cũng có xuất trụ. Nhưng pháp giới không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì pháp giới không, pháp giới không tự tánh không vậy. Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến chơn như không; thật tế, bất tư nghì giới, an ẩn giới, tịch tịnh giới, đoạn giới, ly giới, diệt giới không cũng có xuất trụ. Nhưng chơn như không cho đến diệt giới không, chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì chơn như không, chơn như không tự tánh không cho đến diệt giới không, diệt giới không tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến sắc không cũng có xuất trụ. Nhưng sắc không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì sắc không, sắc không tự tánh không vậy. Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến thọ tưởng hành thức không cũng có xuất trụ. Nhưng thọ tưởng hành thức không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì thọ tưởng hành thức không, thọ tưởng hành thức không tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến nhãn xứ không cũng có xuất trụ. Nhưng nhãn xứ không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nhãn xứ không, nhãn xứ không tự tánh không vậy. Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không cũng có xuất trụ. Nhưng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến sắc xứ không cũng có xuất trụ. Nhưng sắc xứ không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì sắc xứ không, sắc xứ không tự tánh không vậy. Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến thanh hương vị xúc pháp xứ không cũng có xuất trụ. Như thanh hương vị xúc pháp xứ không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ không, thanh hương vị xúc pháp xứ không tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến nhãn giới không cũng có xuất trụ. Nhưng nhãn giới không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nhãn giới không, nhãn giới không tự tánh không vậy. Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không cũng có xuất trụ. Nhưng nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến sắc giới không cũng có xuất trụ. Nhưng sắc giới không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì sắc giới không, sắc giới không tự tánh không vậy. Thiện Hiện! Các có muốn khiến vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến thanh hương vị xúc pháp giới không cũng có xuất trụ. Nhưng thanh hương vị xúc pháp giới không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì thanh hương vị xúc pháp giới không, thanh hương vị xúc pháp giới không tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến nhãn thức giới không cũng có xuất trụ. Nhưng nhãn thức giới không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nhãn thức giới không, nhãn thức giới không tự tánh không vậy. Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không cũng có xuất trụ. Nhưng nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến nhãn xúc không cũng có xuất trụ. Nhưng nhãn xúc không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nhãn xúc không, nhãn xúc không tự tánh không vậy. Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không cũng có xuất trụ. Nhưng nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không cũng có xuất trụ. Nhưng nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không tự tánh không vậy. Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không cũng có xuất trụ. Nhưng nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến mộng cảnh không cũng có xuất trụ. Nhưng mộng cảnh không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì mộng cảnh không, mộng cảnh không tự tánh không vậy. Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến huyễn sự, ánh nắng, vang, tượng, bóng sáng, không hoa, biến hóa không cũng có xuất trụ. Nhưng huyễn sự không cho đến biến hóa không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì huyễn sự không, huyễn sự không tự tánh không; cho đến biến hóa không, biến hóa không tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến bố thí Ba la mật đa không cũng có xuất trụ. Nhưng bố thí Ba la mật đa không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì bố thí Ba la mật đa không, bố thí Ba la mật đa không tự tánh không vậy. Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa không cũng có xuất trụ. Nhưng tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa không tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến nội không không cũng có xuất trụ, nhưng nội không không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì nội không không, nội không không tự tánh không vậy. Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán vô tán không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không không cũng có xuất trụ. Nhưng ngoại không không cho đến vô tánh tự tánh không không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì ngoại không không, ngoại không không tự tánh không; cho đến vô tánh tự tánh không không, vô tánh tự tánh không không tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến bốn niệm trụ không cũng có xuất trụ. Nhưng bốn niệm trụ không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì bốn niệm trụ không, bốn niệm trụ không tự tánh không vậy. Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi không cũng có xuất trụ. Nhưng bốn chánh đoạn không cho đến tám thánh đạo chi không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì bốn chánh đoạn không, bốn chánh đoạn không tự tánh không; cho đến tám thánh đạo chi không, tám thánh đạo chi không, tám thánh đạo chi không tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến cho đến Phật mười lực không cũng có xuất trụ. Nhưng Phật mười lực không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì Phật mười lực không, Phật mười lực không tự tánh không vậy. Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không cũng có xuất trụ. Nhưng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì bốn vô sở úy không, bốn vô sở úy không tự tánh không; cho đến mưới tám pháp Phật bất cộng không tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến các kẻ Dự lưu có ác thú sanh, các kẻ Nhất lai có hằng lai sanh, các kẻ Bất hoàn có dục giới sanh, các Đại bồ tát có tự lợi sanh, các A la hán, Độc giác, Như Lai có hậu hữu sanh; nhưng việc này không có. Vì cớ sao? Vì các Dự lưu thảy, ác thú sanh thảy chẳng thể được vậy.

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến Dự lưu không cũng có xuất trụ. Nhưng Dự lưu không thể chẳng từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì Dự lưu không, Dự lưu không tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến Nhất lai, Bất Hoàn, A la hán, Độc giác, Bồ tát, Như Lai không cũng có xuất trụ. Nhưng Nhất lai không cho đến Như Lai không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì Nhất lai không, Nhất lai không tự tánh không; cho đến Như Lai không, Như Lai không tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến danh tự giả tưởng thi thiết ngôn thuyết không cũng có xuất trụ. Nhưng danh tự giả tưởng thi thiết ngôn thuyết không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì danh tự giả tưởng thi thiết ngôn thuyết không, danh tự giả tưởng thi thiết ngôn thuyết không tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Các có muốn khiến pháp vô tướng có xuất trụ ấy thời là muốn khiến vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tướng vô vi không cũng có xuất trụ. Nhưng vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tướng vô vi không chẳng thể từ trong tam giới xuất, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Vì vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tướng vô vi không; vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tướng vô vi không tự tánh không vậy.

Thiện Hiện! Bởi nhân duyên đây Đại thừa như thế từ trong tam giới xuất, đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Nhưng đem vô nhị làm phương tiện, nên vô xuất vô trụ. Sở dĩ vì sao? Vì pháp vô tướng không động chuyển vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,302,830