Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 405: Hội thứ hai Phẩm Quán Chiếu thứ 3-4. Hội thứ hai Phẩm Vô Đẳng Đẳng thứ 4. Hội thứ hai Phẩm Tướng Lưỡi thứ 5

18/04/201316:04(Xem: 15793)
Quyển Thứ 405: Hội thứ hai Phẩm Quán Chiếu thứ 3-4. Hội thứ hai Phẩm Vô Đẳng Đẳng thứ 4. Hội thứ hai Phẩm Tướng Lưỡi thứ 5

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 17

Quyển Thứ 405: Hội thứ hai Phẩm Quán Chiếu thứ 3-4
Hội thứ hai Phẩm Vô Đẳng Đẳng thứ 4
Hội thứ hai Phẩm Tướng Lưỡi thứ 5

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa dẫn phát được túc trụ tùy niệm trí chứng thông?

Phật nói: Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát túc trụ tùy niệm trí chứng thông, năng như thật nhớ việc các đời trước tất cả hữu tình mười phương cõi đều như Căng già sa. Chỗ gọi tùy nhớ các việc đời trước, hoặc mình hoặc người trong một tâm, mười tâm, trăm tâm, ngàn tâm, nhiều trăm ngàn tâm. Hoặc lại tùy nhớ các việc đời trước một ngày, mười ngày, trăm ngày, ngàn ngày, nhiều trăm ngàn ngày. Hoặc lại tùy nhớ các việc đời trước một tháng, mười tháng, trăm tháng, ngàn tháng, nhiều trăm ngàn tháng. Hoặc lại tùy nhớ các việc đời trước một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm. Hoặc lại tùy nhớ các việc đời trước một kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp, cho đến vô lượng vô số trăm ngàn trăm ức muôn ức kiếp.

Hoặlại tùy nhớ có bao các việc đời trước, thuở trước nghĩa thời như vậy, xứ như vậy, danh như vậy, họ như vậy, loài như vậy, ăn như vậy, ở lâu như vậy, thọ hạn như vậy, sống lâu như vậy, hưởng vui như vậy, chịu khổ như vậy. Từ chỗ kia chết đến sanh trong đây, từ trong đây chết đến sanh nơi kia, trạng mạo như vậy, nói năng như vậy. Hoặc hẹp hoặc rộng, hoặc mình hoặc người, các việc đời trước đều năng tùy nhớ. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này tuy có dụng túc trụ trí như thế mà với trong ấy chẳng tự cao cử, chẳng trước tánh túc trụ tùy niệm trí chứng thông, chẳng trước việc túc trụ tùy niệm trí chứng thông, chẳng trước kẻ năng đắc túc trụ tùy niệm trí chứng thông. Đối trước chẳng trước đều vô sở đắc. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy, tự tánh lìa vậy, tự tánh xưa nay bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này chẳng khởi nghĩ đây: Ta nay dẫn phát túc trụ tùy niệm trí chứng thông vì tự vui sướng; chỉ trừ vì được Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử! Đấy gọi Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa dẫn phát được túc trụ tùy niệm trí chứng thông.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa dẫn phát được thiên nhãn trí chứng thông?

Phật nói: Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát thiên nhãn trí chứng thông rất thanh tịnh thắng hơn nhãn trời người. Năng như thật thấy các thứ sắc tượng loại tình phi tình mười phương cõi đều như Căng già sa thảy. Chỗ gọi thấy khắp các loại hữu tình khi chết khi sanh, diệu sắc thô sắc, thiện thú ác thú, hoặc hơn hoặc kém, các thứ sắc tượng như thế thảy. Nhân đây lại biết các loại hữu tình theo dạng nghiệp lực thọ sanh sai khác: Hữu tình như thế trọn nên thân ác hành, trọn nên ngữ ác hành, trọn nên ý ác hành, phỉ báng Hiền Thánh, tà kiến nhân duyên; thân hoại mạng chung, phải đọa ác thú, hoặc sanh địa ngục, hoặc sanh bàng sanh, hoặc sanh quỷ giới, hoặc sanh biên địa hạ tiện trong loại nghịch thú hữu tình chịu các khổ não. Hữu tình như thế trọn nên thân diệu hành, trọn nên ngữ diệu hành, trọn nên ý diệu hành, khen ngợi Hiền Thánh, chánh kiến nhân duyên; thân hoại mệnh chung sẽ sanh thiện thú, hoặc sanh trên trời, hoặc sanh trong người, hưởng các vui khoái. Hữu tình như thế các thứ nghiệp loại thọ quả sai khác, đều như thật biết. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này tuy có tác dụng thiên nhãn như thế, mà với trong ấy chẳng tự cao cử, chẳng trước tánh thiên nhãn trí chứng thông, chẳng trước việc thiên nhãn trí chứng thông, chẳng trước kẻ năng đắc thiên nhãn trí chứng thông như thế. Đối trước chẳng trước đều vô sở trước. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy, tự tánh lìa vậy, tự tánh xưa nay bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này chẳng khởi nghĩ đây: Ta nay dẫn phát thiên nhãn trí thông vì tự vui xướng; chỉ trừ vì được Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử! Đấy gọi Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa dẫn phát được thiên nhãn trí chứng thông.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Sao là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa dẫn phát được lậu tận trí chứng thông?

Phật nói: Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát lậu tận trí chứng thông năng như thật biết tất cả hữu tình mười phương cõi đều như Căng già sa, hoặc mình hoặc người lậu hết chẳng hết. Thông đây nương dựa định Kim cương dụ dứt các chướng tập mới được viên mãn. Khi được Bất thối chuyển Bồ tát, đối tất cả lậu cũng gọi là hết, vì rốt ráo chẳng khởi hiện tại tiền vậy. Bồ tát tuy được lậu tận thông đây, chẳng đọa bực Thanh văn, Độc giác, duy tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng còn cầu mong nghĩa lợi khác vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này tuy có dụng lậu tận trí như thế mà trong ấy chẳng tự cao cử, chẳng trước tánh lậu tận trí chứng thông, chẳng trước việc lậu tận trí chứng thông, chẳng trước kẻ năng đắc lậu tận trí chứng thông như thế. Đối trước chẳng trước đều vô sở trước. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy, tự tánh lìa vậy, tự tánh xưa nay bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này chẳng khởi nghĩ đây: Ta nay dẫn phát lậu tận trí chứng thông vì tự vui sướng; chỉ trừ vì được Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử! Đấy gọi Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa dẫn phát được lậu tận trí chứng thông.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, năng viên mãn thanh tịnh sáu thần thông Ba la mật đa. Do sáu thần thông Ba la mật đa đây viên mãn thanh tịnh nên bèn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm ơn xả xan lẫn vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm trì giới phạm giới vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ an nhẫn Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm từ bi giận dữ vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tinh tiến Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm siêng mạnh lười biếng vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm vắng lặng tán loạn vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm trí huệ ngu si vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí, tịnh giới Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm ơn xả xan lẫn, trì giới phạm giới vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí, an nhẫn Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm ơn xả xan lẫn, từ bi giận dữ vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí, tinh tiến Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm ơn xả xan lẫn, siêng mạnh lười biếng vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí, tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm ơn xả xan lẫn, vắng lặng tán loạn vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí, bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm ơn xả xan lẫn, trí huệ ngu si vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, từ bi giận dữ vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới, tinh tiến Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, siêng mạnh lười biếng vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới, tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, vắng lặng tán loạn vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới, bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, trí huệ ngu si vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ an nhẫn, tinh tiến Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm từ bi giận dữ, siêng mạnh lười biếng vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ an nhẫn, tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm từ bi giận dữ, vắng lặng tán loạn vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ an nhẫn, bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm từ bi giận dữ, trí huệ ngu si vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tinh tiến, tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm siêng mạnh lười biếng, vắng lặng tán loạn vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tinh tiến, bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm siêng mạnh lười biếng, trí huệ ngu si vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm vắng lặng tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm ơn xả xan lẫn, trì giới phạm giới, từ bi giận dữ vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí, an nhẫn, tinh tiến Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm ơn xả xan lẫn, tù bi giận dữ, siêng mạnh lười biếng vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí, tinh tiến, tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm ơn xả xan lẫn, siêng mạnh lười biếng, vắng lặng tán loạn vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm ơn xả xan lẫn, vắng lặng tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khở tâm trì giới phạm giới, từ bi giận dữ, siêng mạnh lười biếng vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới, tinh tiến, tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, siêng mạnh lười biếng, vắng lặng tán loạn vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, vắng lặng tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm từ bi giận dữ, siêng mạnh lười biếng, vắng lặng tán loạn vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ an nhẫn, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm từ bi giận dữ, vắng lặng tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm siêng mạnh lười biếng, vắng lặng tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, không khởi tâm ơn xả xan lẫn, trì giới phạm giới, từ bi giận dữ, siêng mạnh lười biếng vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm ơn xả xan lẫn, từ bi giận dữ, siêng mạnh lười biếng, vắng lặng tán loạn vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm ơn xả xan lẫn, siêng mạnh lười biếng, vắng lặng tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, từ bi giận dữ, siêng mạnh lười biếng, vắng lặng tán loạn vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, siêng mạnh lười biếng, vắng lặng tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm từ bi giận dữ, siêng mạnh lười biếng, vắng lặng tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm ơn xả xan lẫn, trì giới phạm giới, từ bi giận dữ, siêng mạnh lười biếng, vắng lặng tán loạn vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm ơn xả xan lẫn, từ bi giận dữ, siêng mạnh lười biếng, vắng lặng tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, từ bi giận dữ, siêng mạnh lười biếng, vắng lặng tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Xá Lợi Tử! Lại có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, chẳng khởi tâm ơn xả xan lẫn, trì giới phạm giới, từ bi giận dữ, siêng mạnh lười biếng, vắng lặng tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Như vậy, Xá Lợi Tử ! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ sáu thứ Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, vì rốt ráo không, vô ơn xả xan lẫn vậy, vô trì giới phạm giới vậy, vô từ bi giận dữ vậy, vô siêng mạnh lười biếng vậy, vô vắng lặng tán loạn vậy, vô trí huệ ngu si vậy. Chẳng trước ơn xả, chẳng trước xan lẫn. Chẳng trước trì giới, chẳng trước phạm giới. Chẳng trước từ bi, chẳng trước giận dữ. Chẳng trước siêng mạnh, chẳng trước lười biếng. Chẳng trước vắng lặng, chẳng trước tán loạn. Chẳng trước trí huệ, chẳng trước ngu si.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này chính lúc bấy giờ, chẳng trước kẻ ơn xả xan lẫn, chẳng trước kẻ trì giới phạm giới, chẳng trước kẻ từ bi giận dữ, chẳng trước kẻ siêng mạnh lười biếng, chẳng trước kẻ vắng lặng tán loạn, chẳng trước kẻ trí huệ ngu si. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này chính lúc bấy giờ đối trước chẳng trước đều vô sở trước. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp rốt ráo không vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này chính lúc bấy giờ, chẳng trước hủy mắng, chẳng trước ngợi khen, chẳng trước tổn hại, chẳng trước nhiêu ích, chẳng trước khinh dễ, chẳng trước cung kính. Vì cớ sao? Vì trong rốt ráo không, không có pháp hủy mắng khen ngợi vậy, không có pháp tổn hại nhiêu ích vậy, không có pháp khinh dễ cung kính vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này chính lúc bấy giờ chẳng trước kẻ hủy mắng ngợi khen, chẳng trước kẻ tổn hại nhiêu ích, chẳng trước kẻ khinh dễ cung kính. Vì cớ sao? Vì trong rốt ráo không, không có kẻ hủy mắng ngợi khen vậy, không có kẻ tổn hại nhiêu ích vậy, không có kẻ khinh dễ cung kính vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này chính lúc bấy giờ đối trước chẳng trước đều vô sở trước. Vì cớ sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu dứt hẳn tất cả trước chẳng trước vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chỗ được công đức rất thượng rất diệu, tất cả Thanh văn và các Độc giác đều không có được.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát đây công đức như thế đã viên mãn rồi, lại năng đem bốn nhiếp sự thành thục tất cả hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, mới được nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo, mau năng chứng được Nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đối tất cả hữu tình khởi tâm bình đẳng. Khởi tâm bình đẳng rồi, đối tất cả hữu tình khởi tâm lợi ích an vui. Khởi tâm lợi ích an vui rồi, đối tất cả pháp tánh đều được bình đẳng. Được pháp tánh bình đẳng rồi, an lập tất cả hữu tình nơi trong tất cả pháp tánh bình đẳng.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này với trong hiện pháp được chư Phật mười phương hộ niệm, cũng được tất cả Bồ tát Ma ha tát, Thanh văn, Độc giác kính mến.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát tùy sanh chỗ nào, mắt trọn chẳng thấy sắc bất khả ý, tai trọn chẳng khen tiếng bất khả ý, mũi trọn chẳng ngửi hương bất khả ý, lưỡi trọn chẳng nếm vị bất khả ý, thân trọn chẳng giác xúc bất khả ý, ý trọn chẳng lấy pháp bất khả ý. Xá Lợi Tử ! Bồ tát Ma ha tát này đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hẳn chẳng quay lui.

Chính khi Phật thuyết các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa đây được thắng lợi, trong chúng có ba trăm Bí sô liền từ tòa dậy, cởi áo đang mặc đem dùng phụng lên Phật, đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác.

Bấy giờ, Thế Tôn liền mỉm nụ cười, từ nơi diện môn phóng các thứ sắc quang. Tôn giả A Nan từ tòa đứng dậy, lệch che vai tả, gối hữu chấm đất, chấp tay cung kính mà thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nhân gì duyên chi hiện mỉm cười nầy? Đại Thánh hiện cười tất có nhân duyên, thỉnh dủ thương xót, cúi xin vì thuyết.

Phật bảo: A Nan! Ba trăm Bí sô từ tòa kia dậy, từ nay trở đi sáu mươi mốt kiếp, trong thời kiếp Tind Dụ sẽ được làm Phật, đều đồng một hiệu là Đại Tràng Tướng Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Các Bí sô này xả thân đây rồi, sẽ sanh phương Đông nước Phật Bất Động, ở chỗ Phật kia tu hạnh Bồ tát.

Lại có sáu muôn Thiên tử nghe Phật đã thuyết, đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác. Thế Tôn ký kia sẽ ở trong pháp Di Lặc Như Lai, tịnh tín xuất gia, chuyên tu phạm hạnh. Di Lặc Như Lai vì kia trao ký, sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bấy giờ, tất cả chúng hội trong đây nhờ Phật thần lực được thấy bao nhiêu cõi Phật mười phương và các Thế Tôn cùng chúng hội kia. Các cõi Phật kia thanh tịnh trang nghiêm, vi diệu đẹp lạ. Chính lúc bấy giờ cõi Kham Nhẫn này tướng trang nghiêm chẳng thể nào kịp.

Khi ấy, chúng hội đây một vạn hữu tình đều phát nguyện rằng: Đem đã tu các nghiệp thuần tịnh của chúng tôi, nguyện sẽ vãng sanh các cõi Phật kia.

Bấy giờ, Thế Tôn biết tâm nguyện kia, liền mỉm cười, diện môn phóng các thứ sắc quang lần nữa. Tôn giả A Nan lại từ tòa dậy, cung kính thưa Phật nhân duyên mỉm cười.

Phật bảo: A Nan! Ngươi nay thấy vạn hữu tình đây chăng? A Nan thưa rằng: Dạ, tôi đã thấy.

Phật nói: A Nan! Vạn hữu tình đây, hết thọ mạng này, theo nguyện lực kia đều được vãng sanh ở vạn cõi Phật. Cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, sanh ở chỗ nào thường thẳng lìa Phật, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, tu tập sáu thứ Ba la mật đa được viên mãn rồi, cùng thời thành Phật đều đồng một hiệu là Trang Nghiêm Vương Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.

Hội Thứ Hai
Phẩm Vô Đẳng Đẳng
Thứ 4

Bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phật, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Thiện Hiện, Tôn giả Đại Ẩm Quang, Tôn giả Mãn Từ Tử, như thế thảy chúng trông biết, các Đại Bí sô, Bí sô ni, Bồ tát Ma ha tát, Ô ba sách ca, Ô ba tư ca đều từ tòa dậy, cung kính chắp tay đồng thưa Phật rằng:

Bạch Thế Tôn! Đại Ba la mật đa là Bồ tát Ma hát tát Bát nhã Ba la mật đa. Quảng Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Đệ nhất Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Tôn Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Thắng Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Thượng Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Diệu Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Cao Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Cực Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Vô thượng Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Vô thượng thượng Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Vô đẳng Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Vô đẳng đẳng Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Như hư không Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Vô đối đãi Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Tự tướng không Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Cộng tướng không Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Nhất thiết pháp không Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Bất khả đắc không Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Vô sanh không Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Vô diệt không Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Vô tánh không Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Hữu tánh không Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Vô tánh hữu tánh không Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa.

Xa ma tha Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Đàm ma tha Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Khai phát tất cả công đức Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Thành tựu tất cả công đức Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng thể khuất phục Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa. Năng phá tất cả Ba la mật đa là Bồ tát Ma ha tát Bát nhã Ba la mật đa.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, đủ đại thế lực, năng hành vô đẳng đẳng thí, năng mãn vô đẳng đẳng thí, năng đủ vô đẳng đẳng bố thí Ba la mật đa. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, chỗ gọi vô biên tướng hảo diệu trang nghiêm thân. Năng chứng pháp vô đẳng đẳng, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, đủ đại thế lực, năng trì vô đẳng đẳng giới, năng mãn vô đẳng đẳng giới, năng đủ vô đẳng đẳng tịnh giới Ba la mật đa. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, chỗ gọi vô biên tướng hảo diệu trang nghiêm thân. Năng chứng pháp vô đẳng đẳng, chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, đủ đại thế lực, năng tu vô đẳng đẳng nhẫn, năng mãn vô đẳng đẳng nhẫn, năng đủ vô đẳng đẳng an nhẫn Ba la mật đa. Năng được tự thể vô đẳng đẳng chỗ gọi vô biên tướng hảo diệu trang nghiêm thân. Năng chứng pháp vô đẳng đẳng chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, đủ đại thế lực, năng phát vô đẳng đẳng cần, năng mãn vô đẳng đẳng cần, năng đủ vô đẳng đẳng tinh tiến Ba la mật đa. Năng được tự thể vô đẳng đẳng chỗ gọi vô biên tướng hảo diệu trang nghiêm thân. Năng chứng pháp vô đẳng đẳng chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, đủ đại thế lực, năng khởi vô đẳng đẳng định, năng mãn vô đẳng đẳng định, năng đủ vô đẳng đẳng tĩnh lự Ba la mật đa. Năng được tự thể vô đẳng đẳng chỗ gọi vô biên tướng hảo diệu trang nghiêm thân. Năng chứng pháp vô đẳng đẳng chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, đủ đại thế lực, năng tập vô đẳng đẳng huệ, năng mãn vô đẳng đẳng huệ, năng đủ vô đẳng đẳng bát nhã Ba la mật đa. Năng được tự thể vô đẳng đẳng chỗ gọi vô biên tướng hảo diệu trang nghiêm thân. Năng chứng pháp vô đẳng đẳng chỗ gọi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đối nhiều công đức thù thắng khác, tùy kia sở ưng cũng lại như vậy.

Bạch Thế Tôn! Thế Tôn cũng do tu hành Bát nhã Ba la mật đa, năng tu năng trụ năng mãn năng đủ thắng công đức, nên được sắc vô đẳng đẳng, được thọ tưởng hành thức vô đẳng đẳng. Chứng Bồ đề vô đẳng đẳng, quay xe pháp vô đẳng đẳng. Quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật cũng lại như vậy. Vậy nên, Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát kẻ muốn đến bờ rốt ráo kia tất cả pháp, phải tập Bát nhã Ba la mật đa.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát, tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc thảy đều nên cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen.

Bấy giờ, Phật bảo các đại đệ tử và các Bồ tát Ma ha tát thảy rằng: Như vậy, như vậy. Như lời các ngươi đã nói. Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, các Bồ tát Ma ha tát, tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc thảy đều nên cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Vì cớ sao?

Vì do Bồ tát Ma ha tát đây, nên thế gian mới có người trời xuất hiện. Nghĩa là đại tộc Sát đế lợi, đại tộc Bà la môn, đại tộc Trưởng giả, đại tộc Cư sĩ, Chuyển luân Thánh vương, trời Bốn đại vương chúng cho đến trới Tha hóa tự tại. Trời Phạm chúng cho đến trời Sắc cứu cánh. Trời Không vô biên xứ cho đến trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ xuất hiện thế gian.

Vì do Bồ tát Ma ha tát đây, nên thế gian mới có Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác, Bồ tát, Chư Phật ra đời.

Vì do Bồ tát Ma ha tát đây, nên thế gian mới có các thứ giúp sống, đồ vui xuất hiện. Nghĩa là uống ăn, áo mặc, đồ nằm, phòng nhà, đèn sáng, ngọc ma ni chơn châu, lưu ly, loa bối, ngọc bích, san hô, vàng bạc thảy báu xuất hiện thế gian. Tóm lại mà nói, tất cả thế gian, người vui, trời vui và xuất hiện vui, không thứ nào chẳng đều do Bồ tát Ma ha tát như thế mà có. Sở dĩ vì sao?

Vì Bồ tát Ma ha tát này tự bố thí rồi dạy người bố thí. Tự trì giới rồi dạy người trì giới. Tự an nhẫn rồi dạy người an nhẫn. Tự tinh tiến rồi dạy người tinh tiến. Tự tu định rồi dạy người tu định. Tự tập huệ rồi dạy người tập huệ. Vậy nên, do các Bồ tát Ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa, tất cả hữu tình đều được lợi ích an vui như thế.

Hội Thứ Hai
Phẩm Tướng Lưỡi
Thứ 5

Bấy giờ, Thế Tôn hiện tướng lưỡi lượng ngang thế giới Tam thiên đại thiên. Từ tướng lưỡi đây lại xuất vô số các thứ sắc quang soi khắp thế giới chư Phật mười phương Căng già sa thảy.

Bấy giờ, trong các cõi Phật phương Đông căng già sa thảy, mỗi mỗi đều có vô lượng vô số Bồ tát Ma ha tát thấy đại quang này, ôm lòng do dự, mỗi vị đến tới chỗ Phật cõi mình, khể thủ cung kính thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Uy lực ai đây? Lại bởi duyên nào có đại quang này soi các cõi Phật?

Khi ấy, Phật kia mỗi Ngài đáp rằng: Từ đây phương Tây có thế giới Phật tên Kham Nhẫn, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì chúng Bồ tát Ma ha tát tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa, hiện tướng căn lưỡi lượng ngang thế giới Tam thiên đại thiên. Từ tướng lưỡi kia lại xuất vô số các thứ sắc quang, soi khắp thế giới chư Phật mười phương Căng già sa thảy. Quang nay được thấy tức là tướng lưỡi Phật kia hiện ra.

Khi ấy, vô lượng vô số Bồ tát Ma ha tát ở các cõi kia nghe việc này rồi, vui mừng nhảy nhót, khen chưa từng có. Mỗi thưa Phật rằng: Chúng tôi muốn qua thế giới Kham Nhẫn để xem lễ cúng dường Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các chúng Bồ tát Ma ha tát, cùng nghe Bát nhã Ba la mật đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót hứa cho. Khi ấy, các Đức Phật kia mỗi mỗi đáp rằng: Nay chính phải thời, tùy ý ngươi đi.

Khi ấy, các chúng Bồ tát Ma ha tát đã được hứa cho, đều lễ chân Phật, quanh hữu bảy vòng, nghiêm cầm vô lượng bảo tràng phan lọng, áo mặc, anh lạc, hương hoa, ngọc báu, vàng bạc thảy hoa. Đánh tấu âm nhạc thượng diệu, trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Phật Bồ tát rồi, quanh trăm ngàn vòng, đảnh lễ hai chân, lui ngồi một phía.

Trong các cõi Phật phương Nam, Tây, Bắc bốn phía trên dưới Căng già sa thảy mỗi mỗi đều có vô lượng vô số Bồ tát Ma ha tát cũng lại như vậy.

Bấy giờ, trời Bốn đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Đổ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh đều cầm vô lượng các thứ hương hoa, chỗ gọi hương xoa, hương bột, hương đốt, hương cây, hương lá, các hương hòa tạp. Tràng hoa thích ý, tràng hoa sinh loại, tràng hoa long tiền và vô lượng tràng hoa tạp loại, và cầm vô lượng thiên hoa thượng diệu, hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, hoa sen vàng, hoa vi diệu âm, hoa đại vi diệu âm và vô lượng hương hoa thiên diệu, đi đến chỗ Phật cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Phật Bồ tát rồi, quanh trăm ngàn vòng, đảnh lễ hai chân, lui đứng một phía.

Bấy giờ, chúng các Bồ tát Ma ha tát mười phương đã đến, và vô lượng trời cõi Dục, Sắc đã hiến nhiều thứ bảo tràng phan lọng, y phục anh lạc, ngọc báu, hương hoa, và các âm nhạc; vì Phật thần lực, vọt lên trên không, hợp thành đài lọng, lượng ngang thế giới Tam thiên đại thiên, bốn góc chót đài đều có bảo tràng, lọng đài. Bảo tràng đều thòng anh lạc, thắng phan văn vẻ, ngọc quý tràng hoa, nhiều thứ trang nghiêm, rất nên ưa muốn.

Bấy giờ, trong hội có trăm ngàn trăm ức muôn ức chúng, đều từ tòa dậy, chấp tay cung kính mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Chúng tôi vị lai nguyện sẽ làm Phật, tướng hảo uy đức như Thế Tôn nay; cõi nước trang nghiêm, Thanh văn, Bồ tát, chúng hội người trời, quay xe Chánh pháp đều như Phật nay.

Bấy giờ, Thế Tôn biết tâm nguyện kia, đã đến các pháp ngộ vô sanh nhẫn, thấu rõ tất cả bất sanh bất diệt, vô tác vô vi, tức thì mỉm cười, diện môn lại thấy các thứ sắc quang.

Khi ấy, A Nan Đà liền từ tòa dậy, chấp tay cung kính thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Nhân nào duyên chi hiện mỉm cười đây? Chư Phật hiện cười chẳng không nhân duyên! Phật bảo: A Nan Đà! Chúng từ tòa này dậy số trăm ngàn trăm ức muôn ức, đã đối các pháp ngộ vô sanh nhẫn, thấu rõ tất cả bất sanh bất diệt, vô tác vô vi. Kia ở đời sau trải qua sáu mươi tám trăm ức đại kiếp, siêng tu hạnh Bồ tát, trong kiếp Diệu Pháp Hoa sẽ được làm Phật, đều đồng một hiệu là Giác Phần Hoa Như Lai, Ứng Chánh đẳng giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567