Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 329: Hội thứ nhất Phẩm Xảo Phương Tiện thứ 50-2

18/04/201311:25(Xem: 19527)
Quyển Thứ 329: Hội thứ nhất Phẩm Xảo Phương Tiện thứ 50-2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 14

Quyển Thứ 329: Hội thứ nhất Phẩm Xảo Phương Tiện thứ 50-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát nên đối các chỗ thẳm sâu như thế, nương lý thú tương ưng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu suy nghĩ thẳm kỹ, cân lường xem xét, nên tác nghĩ này: "Ta nay nên như Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đã thuyết mà trụ, ta nay nên như Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đã thuyết mà học".

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát năng đối các chỗ thẳm sâu như thế, nương lý thú tương ưng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu suy nghĩ thẳm kỹ, cân lường xem xét, như Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đã thuyết mà trụ, như Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đã thuyết mà học. Bồ tát Ma ha tát này do năng tinh siêng tu học như thế, nương Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, khởi tâm một niệm hãy năng nhiếp lấy vô số vô lượng vô biên công đức, vượt vô lượng kiếp sanh tử trôi lăn, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, huống là năng thường tu Bát nhã Ba la mật đa không xen hở, hằng trụ tác ý tương ưng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Như người mê dục cùng kẻ nữ xinh đẹp, đôi bên yêu nhiễm đồng lập ước hẹn sẽ gặp nhau. Kẻ nữ trở ngại chẳng đến chỗ hẹn được, người này dục tâm quá mạnh chảy rót. Thiện Hiện! Nơi ý nghĩ sao? Người ấy dục niệm nghĩ chỗ nào mà chuyển động? Bạch Thế Tôn! Người ấy dục niệm nghĩ chỗ người nữ mà chuyển động, nghĩa là tác lên nghĩ này: "Làm sao kia phải đến chung hợp nơi đây, mừng vui giỡn khoái".

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Người ấy dục niệm một ngày đêm sanh mấy lần? Bạch Thế Tôn! Người này trong một ngày đêm dục niệm rất nhiều. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát nương Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, khởi tâm một niệm như Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đã thuyết mà học, được vượt khỏi kiếp số sanh tử trôi lăn, cùng người mê dục trải một ngày đêm đã khởi dục dục niệm số lượng ấy ngang nhau.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này tùy nương Bát nhã Ba la mật đa đã thuyết lý thú, suy nghĩ tu học, tùy năng giải thoát bao nhiêu tội lỗi chướng ngại Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề bấy nhiêu. Vậy nên, Bồ tát Ma ha tát nương Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu tinh siêng tu học tùy chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát này như Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đã thuyết mà trụ, trải một ngày đêm chỗ được công đức, nếu công đức này có hình lượng ấy, thời Tam thiên đại thiên thế giới chư Phật ngang bằng cát Căng già, chẳng thể dung chứa hết được. Giả sử các công đức khác đầy rẫy Tam thiên đại thiên thế giới chư Phật như cát Căng già, đem so sánh công đức này trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một, trăm trăm ức phần chẳng kịp một, ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, trăm muôn ức phần chẳng kịp một, ngàn muôn ức phần chẳng kịp một, trăm ngàn muôn ức phần chẳng kịp một, như vậy nói rộng số phần, toán phần, kế phần, dụ phần cho đến cực số phần chẳng kịp một.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa, giả sử trải qua đại kiếp số cát Căng già bố thí cúng dường ngôi báu Phậ Pháp Tăng. Thiện Hiện! Nơi ý nghĩ sao? Bồ tát Ma ha tát này do nhân duyên đây được phước nhiều chăng? Thiện Hiện đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phước kia vô số vô lượng vô biên. Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát nương Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, trải một ngày đêm như thuyết mà học, chỗ được công đức rất nhiều hơn kia. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Vì Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu là xe, các Bồ tát Ma ha tát cưỡi xe này mau đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa, giả sử trải qua đại kiếp số cát Căng già, cung kính cúng dường Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác, Bồ tát và các Như Lai Ư

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567