Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 293: Hội thứ nhất Phẩm Thuyết Tướng Bát Nhã thứ 37-2

17/04/201318:50(Xem: 16948)
Quyển Thứ 293: Hội thứ nhất Phẩm Thuyết Tướng Bát Nhã thứ 37-2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Quyển Thứ 293: Hội thứ nhất Phẩm Thuyết Tướng Bát Nhã thứ 37-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Chứng pháp bố thí Ba la mật đa rốt ráo tịnh, nói pháp bố thí Ba la mật đa rốt ráo tịnh. Chứng pháp tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa rốt ráo tịnh; nói pháp tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa rốt ráo tịnh.

Chứng pháp nội không rốt ráo tịnh, nói pháp nội không rốt ráo tịnh. Chứng pháp ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không rốt ráo tịnh, nói pháp ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không rốt ráo tịnh.

Chứng pháp chơn như rốt ráo tịnh, nói pháp chơn như rốt ráo tịnh. Chứng pháp pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới rốt ráo tịnh, nói pháp pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới rốt ráo tịnh. Chứng pháp khổ thánh đế rốt ráo tịnh, nói pháp khổ thánh đế rốt ráo tịnh. Chứng pháp tập diệt đạo thánh đế, nói pháp tập diệt đạo thánh đế rốt ráo tịnh.

Chứng pháp bốn tĩnh lự rốt ráo tịnh, nói pháp bốn tĩnh lự rốt ráo tịnh. Chứng pháp bốn vô lượng, bốn vô sắc định rốt ráo tịnh, nói pháp bốn vô lượng, bốn vô sắc định rốt ráo tịnh. Chứng pháp tám giải thoát rốt ráo tịnh, nói pháp tám giải thoát rốt ráo tịnh. Chứng pháp tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ rốt ráo tịnh, nói pháp tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ rốt ráo tịnh. Chứng pháp bốn niệm trụ rốt ráo tịnh, nói pháp bốn niệm trụ rốt ráo tịnh. Chứng pháp bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi rốt ráo tịnh, nói pháp bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi rốt ráo tịnh. Chứng pháp không giải thoát môn rốt ráo tịnh, nói pháp không giải thoát môn rốt ráo tịnh. Chứng pháp vô tướng, vô nguyện giải thoát môn rốt ráo tịnh, nói pháp vô tướng, vô nguyện giải thoát môn rốt ráo tịnh.

Chứng pháp Bồ tát thập địa rốt ráo tịnh, nói pháp Bồ tát thập địa rốt ráo tịnh. Chứng pháp năm nhãn rốt ráo tịnh, nói pháp năm nhãn rốt ráo tịnh. Chứng pháp sáu thần thông rốt ráo tịnh, nói pháp sáu thần thông rốt ráo tịnh. Chứng pháp Phật mười lực rốt ráo tịnh, nói pháp Phật mười lực rốt ráo tịnh. Chứng pháp bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo tịnh, nói pháp bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng rốt ráo tịnh. Chứng pháp pháp vô vong thất rốt ráo tịnh, nói pháp pháp vô vong thất rốt ráo tịnh. Chứng pháp tánh hằng trụ xả rốt ráo tịnh, nói pháp tánh hằng trụ xả rốt ráo tịnh. Chứng pháp nhất thiết trí rốt ráo tịnh, nói pháp nhất thiết trí rốt ráo tịnh. Chứng pháp đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí rốt ráo tịnh, nói pháp đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí rốt ráo tịnh. Chứng pháp tất cả đà la ni môn rốt ráo tịnh, nói pháp tất cả đà la ni môn rốt ráo tịnh. Chứng pháp tất cả tam ma địa môn rốt ráo tịnh, nói pháp tất cả tam ma địa môn rốt ráo tịnh.

Chứng pháp quả Dự lưu rốt ráo tịnh, nói pháp quả Dự lưu rốt ráo tịnh. Chứng pháp quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán rốt ráo tịnh, nói pháp quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán rốt ráo tịnh. Chứng pháp Độc giác Bồ đề rốt ráo tịnh, nói pháp Độc giác Bồ đề rốt ráo tịnh. Chứng pháp tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát rốt ráo tịnh, nói pháp tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát rốt ráo tịnh. Chứng pháp chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề rốt ráo tịnh, nói pháp chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề rốt ráo tịnh.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Như vậy làm sao Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Phật nói: Thiện Hiện! Sắc thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Sắc vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; sắc thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thọ tưởng hành thức vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói:Thiện Hiện! nhãn xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhãn xứ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; nhãn xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Sắc xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Sắc xứ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; sắc xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thanh hương vị xúc pháp xứ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói:Thiện Hiện! Nhãn giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhãn giới vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhĩ giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhĩ giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhĩ giới vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; nhĩ giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tỷ giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tỷ giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Tỷ giới vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; tỷ giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Thiệt giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao thiệt giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Thiệt giới vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; thiệt giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói:Thiện Hiện! Thân giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao thân giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Thân giới vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; thân giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Ý giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao ý giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Ý giới vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; ý giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Địa giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao địa giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Địa giới vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; địa giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thủy hỏa phong không thức giới vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Vô minh thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao vô minh thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Vô minh vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; vô minh thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nội không thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nội không vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; nội không thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Chơn như vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh, chơn như thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Khổ thánh đế thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao khổ thánh đế thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Khổ thánh đế vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; khổ thánh đế thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Tập diệt đạo thánh đế vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao bốn tĩnh lự thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; bốn tĩnh lự thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tám giải thoát thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tám giải thoát thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Tám giải thoát vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; tám giải thoát thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bốn niệm trụ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao bốn niệm trụ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Bốn niệm trụ vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; bốn niệm trụ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Không giải thoát môn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao không giải thoát môn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Không giải thoát môn vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; không giải thoát môn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói:Thiện Hiện! Bồ tát thập địa thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát thập địa thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Bồ tát thập địa vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; Bồ tát tập địa thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Năm nhãn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao năm nhãn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Sáu thần thông thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Năm nhãn vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; năm nhãn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Sáu thần thông vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; sáu thần thông thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Phật mười lực thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao Phật mười lực thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Phật mười lực vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; Phật mười lực thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Pháp vô vong thất thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao pháp vô vong thất thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tánh hằng trụ xả thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Pháp vô vong thất vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; pháp vô vong thất thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Tánh hằng trụ xả vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; tánh hằng trụ xả thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhất thiết trí thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhất thiết trí thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhất thiết trí vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; nhất thiết trí thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Tất cả đà la ni môn vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Tất cả tam ma địa môn vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! quả Dự lưu thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao quả Dự lưu thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Quả Dự lưu vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Độc giác Bồ đề thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao Độc giác Bồ đề thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Độc giác Bồ đề vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; Độc giác Bồ đề thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh; chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Lại nữa, Thiện Hiện! Hư không thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao hư không thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! hư không vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh nên thanh tịnh. Hư không thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thọ tưởng hành thức không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thọ tưởng hành thức không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Sắcchẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, sắc không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thọ tưởng hành thức chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, thọ tưởng hành thức không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhãn xứ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn xứ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhãn xứ chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, nhãn xứ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Sắc xứ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc xứ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thanh hương vị xúc pháp xứ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Sắc xứ chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, sắc xứ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, thanh hương vị xúc pháp xứ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhãn giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhãn giới chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, nhãn giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhĩ giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhĩ giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhĩ giới chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, nhĩ giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tỷ giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tỷ giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Tỷ giới chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, tỷ giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Thiệt giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao thiệt giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Thiệt giới chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, thiệt giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Thân giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao thân giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Thân giới chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, thân giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Ý giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao ý giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Ý giới chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, ý giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Pháp giới cho đến ý xúc chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, pháp giới cho đến ý xúc không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Địa giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao địa giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thủy hỏa phong không thức giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Địa giới chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, địa giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thủy hỏa phong không thức giới chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, thủy hỏa phong không thức giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Vô minh không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao vô minh không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Vô minh chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, vô minh không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao bố thí Ba la mật đa không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, bố thí Ba la mật đa không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nội không không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nội không không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nội không chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, nội không không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, ngoại không cho đến vô tự tánh không không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Chơn như không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Pháp giới cho đến bất tư nghì giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Chơn như chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, chơn như không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, pháp giới cho đến bất tư nghì giới không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Khổ thánh đế không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao khổ thánh đế không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tập diệt đạo thánh đế không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Khổ thánh đế chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, khổ thánh đế không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Tập diệt đạo thánh đế chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, tập diệt đạo thánh đế không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao bốn tĩnh lự không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Bốn vô lượng, bốn vô sắc định không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, bốn tĩnh lự không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng khá lấy nên không nhiễm dơ, bốn vô lượng, bốn vô sắc định không nhiễm dơ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,286,114