Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

16. Kinh Tâm Hoang Vu

18/05/202019:54(Xem: 4431)
16. Kinh Tâm Hoang Vu

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majjhima  Nikàya )


Tập I
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com16.Kinh TÂM HOANG VU

( Cetokhila sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 

          Một thời, Đức Thế Tôn an trụ

          Kỳ Viên Tự  – Chê-Tá-Va-Na 

              Do Cấp-Cô-Độc  tín gia

      (A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka) cúng dường .

          Tại đây, đấng Pháp Vương lên tiếng :

     – “ Các Tỷ Kheo ! ”. Hiện diện Sa-môn

              Vâng đáp lời của Thế Tôn

       Cung kính nghe Phật ôn tồn giảng ngay :

 

     – “ Chư Tỷ Kheo ! Pháp này nên biết :

          Tỷ Kheo nào chưa diệt trừ ngay          

              Năm tâm-hoang-vu lầm sai

       Năm tâm triền phược đến nay chưa trừ

          Mà vịấy an như lớn mạnh

          Và trưởng thành, hưng thạnh lâu dài

              Trong pháp, luật của Ta đây,

       Sự kiện như vậy không rày xảy ra.

 

          Tâm-hoang-vu đó, là chi vậy ?  

          Mà cả năm chưa thấy đoạn trừ ?

           - Là nghi ngờ bậc Đạo Sư.

    - Nghì ngờ Pháp Bảo – Nghi ư Tăng-Già,

       - Các học-pháp nghi là khiếm khuyết.

          Cả bốn điều chi tiết ởđây

              Không có quyết đoán thẳng ngay

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 16 : TÂM HOANG VU   *  MLH  – 242

 

       Nghi ngờ, do dự, lòng rày không tin

          Tỷ Kheo nào chưa tin vào Phật

          Vào Pháp, Tăng, chân thật tín thành          

              Nghi các học-pháp tịnh thanh

       Thì tâm vịấy không sanh chuyên cần

          Không hướng phần kiên trì, nỗ lực

          Không tinh tấn, cố sức đêm ngày

              Bốn tâm-hoang-vu làđây.

       Tỷ Kheo phẫn nộ, lòng đầy cuồng ngông

          Đối với các vị đồng-phạm-hạnh

          Không hoan hỷ, lộ tánh chống kình

              Thì tâm người ấy bất minh

       Không hướng nỗ lực, không tinh tấn gì

          Không chuyên cần, kiên trì mọi việc

          Tâm-hoang-vu được biết thứ năm,

              Chưa được diệt trừ cả năm.

 

       Còn kể năm triền-phược-tâm thế nào ?

          Và tại sao nó chưa được diệt ?

          Này Chúng Tăng ! Cá biệt Tỷ Kheo

              Đối với các dục, duyên theo  

       Vẫn còn tham ái cứđeo bám vào

          Không phải không dục cầu mọi chuyện

          Không phải không ái luyến, khát khao

              Không phải không tham ái nào

       Không phải với dục không nao nhiệt tình,

          Tâm vịấy không sinh nỗ lực

          Không kiên trì, cố sức đêm ngày

              Tâm-triền-phược thứ nhất đây.

       Chưa được đoạn tận do ngay vị này,

          Tâm-triền-phược thứ hai chưa diệt

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 16 : TÂM HOANG VU   *  MLH  – 243

 

          Tỷ Kheo biết với tự thân mình      

              Không phải không tham ái sinh

       Dục cầu, ái luyến, nhiệt tình vẫn đeo.

          Vị Tỷ Kheo với các sắc pháp

          Còn tham ái, khao khát nhiệt tình.    

              Hoặc vì lợi dưỡng cho mình

Ăn uống no nốc mặc tình thỏa thuê

          No đến nỗi phải lê thân xác

          Sống thiên về khoái lạc sàng tòa

              Khoái lạc ngủ nghỉ đẩy đà

       Thụy miên khoái lạc cũng là đắm say,

          Bốn triền-phược-tâm đây chưa diệt.

          Rồi cần biết triền-phược thứ năm     

              Tuy sống phạm hạnh, vẫn thầm

       Mong sanh Thiên giới, trong tâm nghĩ là :

         ‘Với giới và hạnh này ta có

          Khổ hạnh khó, phạm hạnh ta hành

              Nhất định ta sẽ được sanh

       Chư Thiên các cõi trời dành cho ta’.

          Với mong cầu manh nha như vậy

          Triền phược ấy thứ năm, chưa trừ

              Khi nào mà vị Phích-Khu

       Chưa diệt các tâm-hoang-vu sớm chiều,

          Tâm-triền-phược năm điều chưa diệt,

          Mà có thể được biết vịđây

              Lớn mạnh, tăng trưởng hằng ngày

       Hưng thịnh trong pháp, luật này được sao ?

          Sự kiện không thể nào có được !

 

      *  Còn trái ngược, một vị Phích-Khu 

Đã diệt năm tâm-hoang-vu                 

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 16 : TÂM HOANG VU   *  MLH  – 244

 

       Năm tâm-triền-phược diệt trừ được nhanh

          Thì có thể trưởng thành, lớn mạnh

          Và hưng thạnh trong pháp, luật Ta

              Sự kiện này có xảy ra.

       Tâm hoang-vu ấy diệt qua thế nào ?

Chư Tỷ Kheo ! Thanh cao Phích-Khú(1)

          Không nghi ngờĐiều NgựĐạo Sư

              Không hề do dự, khoan thư

       Quyết đoán, tịnh tín do từ đức tin

          Thời vị này thực tình hướng tới

          Sự nỗ lực cùng với chuyên cần

              Kiên trì, tinh tấn chánh chân

       Vị Tỷ Kheo ấy mọi phần huân tu 

          Như vậy, tâm-hoang-vu thứ nhất

          Được diệt trừ nghiêm mật thẳng ngay.

           -  Lại nữa, vị Tỷ Kheo đây

       Không nghi ngờ Pháp, không rày nghi Tăng,

          Không nghi ngờ về phần học-pháp,

          Không do dự, vướng vấp điều chi

              Có tính quyết đoán, kiên trì

       Hướng về nỗ lực, thực thi tinh cần

          Vịấy đạt những phần như thế

          Tâm-hoang-vu ba thể được trừ.                

              Lại nữa, vịấy Phích-Khu  (1)

       Với đồng-phạm-hạnh ôn nhu thuận đồng

          Không phẫn nộ, giữ lòng hoan hỷ

          Không chống đối, vị kỷ, cứng đầu

              Thì tâm vị này hướng sâu

   -----------------------------------

(1) :  Bhikkhu – được âm là Tỷ Kheo hay Tỳ Khưu , nghĩa là Khất

        sĩ (từ Bhik có nghĩa là xin ăn ) là vịđã thọĐại Giới  hay Cụ-

        Túc-Giới .

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 16 : TÂM HOANG VU   *  MLH  – 245

 

       Về sự nỗ lực thanh cao, tinh cần

          Tâm-hoang-vu cả năm được diệt.

 

       *  Còn triền-phược-tâm diệt thế nào ?

Chư Tỷ Kheo ! Ở nơi đâu

       Tỷ Kheo không códục cầu, ái tham

          Không ái luyến, không ham khát ái

          Không khao khát bám mãi dục tình

              Tâm Tỷ Kheo ấy đinh ninh

       Hướng về nỗ lực, luôn tinh tấn liền

          Tâm-triền-phượcđầu tiên đoạn diệt

          Tiếp theo, biết đối với tự thân

              Đối với sắc pháp các phần

       Với sự ăn uống và cần nghỉ ngơi    

          Tức khoái lạc mọi thời ngủ nghỉ

          Khoái sàng tọa, khoái chí thụy miên

              Bốn tâm-triền-phược diệt liền.

 

       Lại nữa, Phích-Khú cần chuyên hướng vào

          Sống phạm-hạnh, không cầu mong được

          Sinh thiên-giới hưởng phước lâu dài

              Với ý : ‘Ta có giới đầy,

       Với phạm-hạnh, khổ hạnh này của ta

          Sẽ được sinh vào tòa Thiên-giới’.

          Vì không cầu đạt tới điều này

              Một lòng nỗ lực đêm ngày

       Chuyên cần, tinh tấn, thẳng ngay, kiên trì

          Tâm-triền-phược mọi thì, năm thứ

          Được tuần tự đoạn tận như vầy.

              Này Tăng Chúng ! Tỷ Kheo này

       Có thể hưng thạnh, từđây trưởng thành

          Trong pháp, luật tịnh thanh sáng tỏ

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 16 : TÂM HOANG VU   *  MLH  – 246

 

          Sự kiện này là có xảy ra.

              Vị này tu tập trải qua

       Tứ như-ý-túc thật là diệu vi

Dục thiền-định tức thì câu hữu

          Rồi câu hữu với tinh tấn thiền

              Thần-túc câu hữu tâm thiền

       Như-ý-túc câu hữu liền tư duy.

          Tinh cần hành, mọi thì gắng sức

          Gắng hành với nỗ lực thứ năm

              Tỷ Kheo đầy đủ mười lăm

       Các pháp, cả nỗ lực ngầm gia tăng

          Thời cóđủ khả năng phá vỡ

Đủ khả năng khai mở trí minh

Đủ thành Chánh Giác uy linh

Đạt thành Vô Thượng quang vinh dễ dàng

          Các ách phược đeo mang, dứt khỏi.

 

          Các Tỷ Kheo ! Ta nói dụ này

              Như có tám, mười, mười hai

       Cái trứng gàấp cả ngày lẫn đêm

          Con gà mái nằm trên đống trứng

          Khéo ấp nóng, giữ vững thế nằm

              Khéo đảo đều, đểý thăm

       Dù gà mái không quan tâm ước là :

         ‘Mong rằng những con gà con ấy

Đâm thủng cái vỏ trứng giữ gìn

              Với móng chân nhọn, mỏ mình

       Các gà con được yên bình thoát ra’.        

          Thì sự việc xảy ra vẫn thế

          Gà con vẫn có thể thoát ra

              Khỏi vỏ cứng của trứng gà

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 16 : TÂM HOANG VU   *  MLH  – 247

 

       Một cách yên ổn, không qua mong cầu.

 

Chư Tỷ Kheo ! Dựa vào sự kiện

          Tỷ Kheo nào thực hiện đủ đầy

              Mười lăm pháp kể trên đây

       Kể cả nỗ lực, thẳng ngay thực hành

          Thời cóđủ khả năng phá vỡ

Đủ khả năng khai mở trí minh

              Vô Thượng Chánh Giác đạt thành

       Khỏi các ác-phược, tịnh thanh siêu trần ”.

 

          Nghe Phật giảng từng phần; để được   

        “Tâm hoang-vu”, “triền-phược” đoạn trừ

              Tín thọ lời Đấng Đại Từ

       Chư Tăng hoan hỷ an như phụng hành./-

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

 

*

*    *

 

 

(  Chấm dứt  Kinh  số 16  :  TÂM HOANG VU   – 

CETOKHILA  Sutta  )

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/08/2022(Xem: 506)
Trái tim Mẹ là kỳ quan của vũ trụ. Nước mắt Mẹ nhiều hơn một đại dương Đạo Phật là Đạo Hiếu… ….Hãy trân quý giá trị tình thương Vô bờ bến….Mẹ Cha chưa hề đặt điều kiện.
05/08/2022(Xem: 268)
Bao lâu rồi thưa Mẹ? Nơi xứ lạ quê người Con lạc loài đơn côi Mỗi năm Vu Lan về Con nghe lòng tái tê! Làm sao con quên được Khi con còn bé nhỏ Mẹ dắt con đến chùa
04/08/2022(Xem: 351)
Vu Lan, con cài hoa trắng Có nghĩa là Mẹ đã vắng trần gian Nỗi nhớ thương bỗng dâng tràn Trong hai khóe mắt đôi hàng lệ rơi Mẹ không còn nữa trên đời Nhưng sao con thấy... Mẹ ơi gần kề!
04/08/2022(Xem: 242)
Hạnh phúc thay được sống Bên Tăng đoàn Thế Tôn Thực hành niệm định tuệ Sống từng ngày dễ thương.
04/08/2022(Xem: 283)
Công Mẹ như núi như non Tình Mẹ như biển suối ngàn Đại Dương Làm sao trả hết công ơn tràn đầy Ân Mẹ quả thật sâu dầy Vì con Mẹ phải muôn sầu đắng cay
03/08/2022(Xem: 536)
Mùa Vu Lan tháng bảy … Nơi đây gió lộng lá vàng bay lả tả Truyền thống lễ hội sâu sắc thiêng liêng Bâng khuâng thổn thức khi nhớ “Giải đảo huyền “(1) Ý nghĩa cứu độ … trở thành sức mạnh văn hoá !
03/08/2022(Xem: 334)
Kính thưa Mẹ, trời Thu đang vẫy gọi. Trăng Vu Lan, ngày Hiếu đến bên rồi. Con chạnh nhớ Mẹ hiền ôi yêu dấu! Cô đơn về tràn ngập trái tim côi. Còn đâu nữa những ngày xưa cổ tích ? Khúc ca dao ru giấc ngủ ban đầu. Trong thai Mẹ, chiếc nôi lòng u tịch. Con ngủ vùi chín tháng chẳng lo âu.
03/08/2022(Xem: 195)
Người Mẹ chúng con thật tuyệt vời! Mẹ là Tâm Thái cuả khắp nơi Kính Lễ Vu Lan hoa Hồng thắm Dâng Mẹ luôn hiện hữu trên đời!... Học Phật con nhớ Mẹ Ma Da Sanh Thái Tử tu thành Phật Thích Ca Phước lành ba con Mẹ thế phát. ( Mẹ Tâm Thái ) Hoằng dương Cháp Pháp độ mọi nhà!
01/08/2022(Xem: 486)
Đã là người …. Học suốt đời, học nhanh để kịp thời đại Phẩm chất nhân cách, năng lực được định hình Không là bản sao của ai, rõ biết chính mình Suy nghĩ tích cực, sáng tạo, quyết định đúng!
01/08/2022(Xem: 219)
Nửa gánh giang san, nửa gánh tình, Đồ Bàn bái biệt tóc đương xanh. Lạnh hồn tháp cổ trơ vơ đứng, Vắng tiếng chuông đưa, gạch với mình.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
96,529,060