Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

06. Kinh Ước Nguyện

18/05/202019:51(Xem: 4394)
06. Kinh Ước Nguyện

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majjhima  Nikàya )


Tập I
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com


 

6. Kinh ƯỚC NGUYỆN

( Akankheyya sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 

          Một thời, Đức Thế Tôn Thiện Thệ

An trú tại Xá-Vệthành này

Sa-Vát-Thí  cũng là đây

Kỳ Viên Tinh Xá hôm mai tịnh, hòa

 Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná

Khu vườn do Trưởng giả tên là

A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka

Tức Cấp-Cô-Độc , thuần hòa tín gia

Mua lại từ Kỳ Đà thái tử

Để cúng dường Điều Ngự Thế Tôn

Cùng với Tăng đoàn Sa-môn

       Có nơi hoằng hóa pháp môn nhiệm huyền.

          Lúc bấy giờ Phật liền cho gọi

          Chúng Tỷ Kheo câu hội đủđều

              Phật gọi : “ Này các Tỷ Kheo ! ”

       Chúng Tăng cung kính vâng theo lời Ngài.

 

    – “ Các Tỷ Kheo ! Hằng ngày chân chánh  

          Sống đầy đủ giới hạnh thanh cao

              Đầy đủ giới bổn thâm sâu

       Luôn sống phòng hộ dựa vào các căn

          Sự phòng hộ nương phần giới bổn

          Đầy chánh hạnh, khiên tốn, uy nghi

              Thấy sự nguy hiểm tức thì

Trung Bộ  (Tập 1) Kinh 06 :  ƯỚC NGUYỆN     *  MLH  –074

 

       Trong các lỗi nhỏ tế vi, ngọn ngành,

          Lãnh thọ, học tịnh thanh học-giới.

 

          Nếu Tỷ Kheo mong với những điều :

        *   ‘Mong rằng ta được thương yêu

       Của đồng phạm hạnh, quý chiều ta đây,

          Các vị ấy hằng ngày cung kính

 Và tôn trọng với chính ta đây’.

              Thì bản thân Tỷ Kheo này

       Phải được thành tựu, tròn đầy Giới luôn,

          Phải kiên trì, tâm thuần tịch tĩnh

          Không gián đoạn chánh định thiền-na

              Thành tựu quán hạnh trải qua

Trú xứ không tịnh sống và an tu.

 

      *  Các Tỷ Khưu ! Có vì Phích-Khú

          Mong đầy đủ tứ-vật-dụng ngay :

              Y phục, vật thực đủ đầy

       Sàng tọa (chỗ ở), đủ đầy thuốc men  

          Để trị bệnh ; nên bèn ước nguyện.

 

      *  Kế đến chuyện, khi đã thọ dùng 

              Về tứ vật dụng nói chung

       Lại ước nguyện : ‘Những vị cùng phát tâm

          Hoan hỷ dâng đến ta tứ sự

          Các Thiện nam, Tín nữ nhiệt thành

              Được quả báo lớn phát sanh

       Được lợi ích lớn (để dành mai sau)’.

 

          Tỷ Kheo nào ước mong như thế

          Phải triệt để Giới luật tịnh thanh

              Thành tựu viên mãn Giới lành

       Nội tâm tịch tĩnh, tâm sanh kiên trì

Trung Bộ  (Tập 1) Kinh 06 :  ƯỚC NGUYỆN     *  MLH  –075

 

          Không gián đoạn hành trì Thiền-định

          Các trú xứ không tịnh thường cư

              Thành tựu quán hạnh an như

      (Là Sa-môn-hạnh của chư Tăng Già)

 

      *  Các Tỷ Kheo ! Nếu mà Phích-Khú

          Có ước nguyện với chủ ý là :

             ‘Bà con huyết thống của ta

       Mệnh chung (hay chết), biệt xa cửa nhà,

          Họ luôn nghĩ đến ta thấu đáo

          Nguyện cho họ quả báo tốt lành

     Và được lợi ích lớn nhanh’.

 

  *  Hoặc Tỷ Kheo ấy tâm thành ước mong :

         ‘Mong ta sẽ vững lòng nhiếp phục

          Lạc, bất lạc mọi lúc trải qua

              Bất lạc không nhiếp phục ta

       Nhiếp phục bất lạc chính ta khởi nguồn’.

 

      *  Hoặc Tỷ Kheo ấy luôn nguyện ước :

         ‘Mong rằng ta đứng trước hãi hùng

              Sợ sệt, khiếp đảm muôn trùng

       Ta đều nhiếp phục vô cùng oai phong

          Sự khiếp đảm và lòng sợ hãi

          Không trở lại nhiếp phục được ta,

              Luôn luôn khởi lên trong ta

       Nhiếp phục khiếp đảm cùng là sợ run’.

 

          Những điều trên muốn luôn đạt được

          Tỷ Kheo phải sau trước thực hành

              Viên mãn Giới luật tịnh thanh

       Nội tâm tịch tĩnh, tâm sanh kiên trì

          Không gián đoạn hành trì Thiền-định

Trung Bộ  (Tập 1) Kinh 06 :  ƯỚC NGUYỆN     *  MLH  –076

 

          Các trú xứ không tịnh thường cư

              Thành tựu quán hạnh an như

      (Là Sa-môn-hạnh của chư Tăng Già)

 

      *  Các Tỷ Kheo ! Nếu mà Phích-Khú

          Có ước nguyện với chủ ý là :

             ‘Mong rằng tùy thuận ý ta

       Không phải gian khó, không qua nhọc nhằn

          Không phí sức, tự thân chứng được

 Bốn bậc Thiền tăng thượng tâm ngay

     Hiện tại lạc trú tràn đầy’.

 

   *  Hoặc Tỷ Kheo ấy như vầy ước mong :

        ‘Có giải thoát lắng trong, tịch tĩnh

          Siêu thoát chính từ Sắc-giới này,

              Hoặc thuộc Vô-sắc-giới đây

       Mong rằng ta đạt được ngay điều rằng :

          Ta có thể với thân, cảm xúc

Cảnh giới ấy thoát tục, trú an’.

 

          *  Hoặc vị Tỷ Kheo ước rằng :

      ‘Cả ba kiết sử ta hằng diệt ngay     

          Quả Dự Lưu – Thất Lai chứng đạt

          Không còn bị đọa lạc, luân hồi

              Hướng đến Chánh Giác chứng ngôi’.

 

   *  Hoặc vị Phích-Khú nói : Tôi ước rằng :

         ‘Mong ta sẽ tinh cần, diệt được

          Ba kiết sử, muội lược mọi bề

              Tham lam, sân hận, si mê

       Tư-Đà-Hàm quả, chứng về Nhất Lai

          Cõi đời này một lần trở lại

   Để đoạn tận dục ái, khổ đau’.  

Trung Bộ  (Tập 1) Kinh 06 :  ƯỚC NGUYỆN     *  MLH  –077

 

          *  Hoặc là vị Tỷ Kheo nào

       Ước nguyện : ‘Ta sẽ làm sao tinh cần

          Trừ diệt năm hạ-phần kiết-sử

          Được hóa sinh, chứng dự Niết Bàn

              Ngay tại cảnh giới hiện đang

       Không trở lui lại thế gian trược này’.

 

          Những ước nguyện như vầy đã kể 

          Tỷ Kheo phải triệt để thực hành

              Viên mãn Giới luật tịnh thanh

       Nội tâm tịch tĩnh, tâm sanh kiên trì

          Không gián đoạn hành trì Thiền-định

          Các trú xứ không tịnh thường cư

              Thành tựu quán hạnh an như

      (Là Sa-môn-hạnh của chư Tăng Già)

 

      *  Hoặc Tỷ Kheo mong là sẽ chứng

          Các thần thông bền vững siêu trần

Một thân hiện ra nhiều thân

Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng

Hiện, biến hình, đi ngang qua vách

Xuyên qua núi như cách hư không

Độn thổ, trồi lên đất giồng

Đi được trên nước cũng không chìm nào

Ngồi kiết già trên cao vòi vọi                     

Bay trên không như loại chim bằng

             Với tay chạm mặt trời, trăng

       Có đại oai lực, oai thần uy linh

Hoặc có thể tự mình bay tới

          Cõi Phạm Thiên vời vợi nơi này.

 

          *  Hoặc vị Tỷ Kheo ở đây

       Tu hành mong sẽ đạt ngay chẳng chầy

Trung Bộ  (Tập 1) Kinh 06 :  ƯỚC NGUYỆN     *  MLH  –078

 

          Điều ước nguyện vị này mong đợi

          Thiên-nhĩ-thông, nghe tới muôn phần      

Với Tai thanh tịnh siêu nhân

Vị ấy có thể nghe gần nghe xa

Hai loại tiếng : người ta và loại

Tiếng chư Thiên các cõi nghe rày.

 

          *  Hoặc là vị Tỷ Kheo đây

       Tu hành mong sẽ đạt ngay chẳng chầy

          Điều ước nguyện vị này mong đợi

   Tha-tâm-thông, dẫn tới biết ngay

Tâm của người khác hằng ngày

Tâm tham cũng biết, không tham biết liền

Tâm nổi Sân, biết liền sân hận

Tâm không sân không hận cũng tường

Tâm Si hay không Si  thường

Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm

Đại hành tâm, biết là như vậy

Hoặc không phải là đại hành tâm

Tâm vô thượng, biết rõ ràng

Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông

Tâm thiền định hay không thiền định

Tâm giải thoát hay dính buộc ràng

Vị ấy đều biết rõ ràng

Tâm của người khác ; cả hàng trí, ngu.

 

      *  Hoặc Tỷ Kheo đang tu thường nhật

          Ước nguyện : Mong nhớ thật nhiều đời

Quá khứ  với một, hai đời

Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua,

Một ngàn đời hay là hơn nữa,

Một trăm ngàn đời thuở lâu xa

Trung Bộ  (Tập 1) Kinh 06 :  ƯỚC NGUYỆN     *  MLH  –079

 

Hoại kiếp, thành kiếp trải qua

Vị ấy nhớ lại như là mới đây.

 

Tại nơi ấy, tên này ta có

Thuộc giai cấp, giòng họ thế này

Uống, ăn, thọ khổ, lạc  rày

Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao

Ta tái sinh, nhằm vào làng đó

Có tên tuổi, giòng họ thế nào

Cứ thế, nhớ lại biết bao

Tiền kiếp, tái kiếp  không sao đếm vào.

 

          Tỷ Kheo nào ước mong như thế

          Phải triệt để tinh tấn thực hành

              Viên mãn Giới luật tịnh thanh

       Nội tâm tịch tĩnh, tâm sanh kiên trì

          Không gián đoạn hành trì Thiền-định

          Các trú xứ không tịnh thường cư

              Thành tựu quán hạnh an như

      (Là Sa-môn-hạnh của chư Tăng Già)

 

      *  Các Tỷ Kheo ! Nếu mà Phích-Khú

          Hằng mong ước có đủ tuệ minh

Xét về sinh tử chúng sinh

Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền

Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả

Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang

Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn

Đều do hạnh nghiệp trắng đen họ làm

 

Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý

Hoặc phỉ báng các vị Thánh Hiền

Người này thân hoại, tận duyên     

Trung Bộ  (Tập 1) Kinh 06 :  ƯỚC NGUYỆN     *  MLH  –080

 

Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh

Các cõi dữ, như sinh địa ngục

Hoặc đọa xứ, thằng thúc nạn tai.

 

             Còn bậc hiền giả, những ai

Làm những thiện hạnh  ý  và lời, thân

Không phỉ báng Hiền nhân, Thánh hiển

Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng

Sau khi thân hoại mạng chung 

Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời

Do thiên nhãn, biết đời sống chết

Người hạ liệt  hay kẻ giàu sang

Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn

Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may

Do hạnh nghiệp kẻ này hành động

Có kết quả chẳng giống nhau vầy.

 

          *  Hoặc là vị Tỷ Kheo đây

       Lại có ước nguyện : ‘Ta đây bền lòng

          Các lậu-hoặc diệt xong tất cả

          Sau khi đã tự chứng tự tri

              Chứng đạt, an trú tức thì

       Ngay trong hiện tại, không trì hoãn lâu.

          Và ta mau đạt tâm-giải-thoát

          Tuệ-giải-thoát, lậu-hoặc không còn’.      

              Vị Tỷ Kheo hay Sa-môn

       Với những ước nguyện sắt son mọi phần

          Điều vô cùng khó khăn như thế

          Phải triệt để tinh tấn thực hành

              Viên mãn Giới luật tịnh thanh 

       Nội tâm tịch tĩnh, tâm sanh kiên trì

          Không gián đoạn hành trì Thiền-định

Trung Bộ  (Tập 1) Kinh 06 :  ƯỚC NGUYỆN     *  MLH  –081

 

          Các trú xứ không tịnh thường cư

              Thành tựu quán hạnh an như.

 

       Này Tỷ Kheo chúng ! Chính từ chuyện đây

          Hãy gắng sống tròn đầy Giới hạnh

          Giữ chân chánh Giới bổn đủ đầy

              Sống luôn phòng hộ thẳng ngay

       Phòng hộ của Giới bổn này thanh cao

          Thấy hiểm nguy lỗi nào dù nhỏ

          Phải luôn có chánh hạnh uy nghi

              Chân chánh lãnh thọ, tu trì

       Tất cả học giới thực thi đồng thì

          Như vậy, phàm những gì đã nói

          Chính duyên đây mà nói rõ ràng ”.  

 

              Thế Tôn thuyết giảng nghiêm trang

       Chư Tăng tín thọ lời vàng, vâng theo.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

 

 

*

*  *

 

 

(  Chấm dứt  Kinh số 6  :  ƯỚC NGUYỆN

AKANKHEYYA  Sutta  )

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/06/2022(Xem: 401)
Kính bạch Thầy đây là tư tưởng lạ của Krishnamurti nhưng nếu suy nghĩ lại rất đúng ạ….Trong tinh thần tu học thời đại mới con kính dâng Thầy chút phần lãnh hội từ nhiều bậc Thầy, kính đa tạ Thầy và kính chúc sức khỏe Thầy, HH Qui trình dịch lý muôn đời vẫn thế!!! Thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, …… bát quái, vạn tượng sum la Hết bỉ cực đến thái lai …chu biến hài hoà Và…chân lý không phải do trí nhớ…
23/06/2022(Xem: 148)
Mơ xa chiều nắng tơ vàng Thuyền đò đôi lứa đường làng dìu nhau Bóng đa hò hẹn trăng sao Tre ru sáo vọng dạt dào những đêm
17/06/2022(Xem: 327)
Thân cát bụi ném vào miền vô ảnh. Nghe rừng chiều thoang thoảng lạnh hồn ma. Bóng chim gầy chở tuổi đời nặng cánh. Về non xưa lưu luyến ánh huy tà.
17/06/2022(Xem: 480)
Tỉnh giấc mơ …còn vang vang tiếng nhắc “Làm Hành giả, đừng làm học giả” …nhé con Thuở ban sơ …chỉ bài kinh cốt lõi …quả tròn (1) Đâu phải đợi Tam tạng Kinh và Vi Diệu Pháp?
17/06/2022(Xem: 279)
Từ xa xôi theo gót chân Thầy Đến Taralga dự lễ Tôn tượng Tam Diện Quán Âm Giữa mây trời trong xanh Ngài đằng mây ẩn hiện Thổi ngọn gió an lành Con cúi đầu sụp lạy "Chánh Pháp Minh Như Lai Bậc thành công đức diệu Dũ lòng đại từ bi.
16/06/2022(Xem: 221)
Bồ đề chùa nao cũng có Vì Phật ngồi cội cây này Phiên âm từ chữ Bụt đà Là Phật là Bụt xứ ta. Bồ đề rễ nhánh vươn xa Mọc lan khắp cõi Ta bà Giáo pháp của Bụt cũng thế Ngàn năm ánh đạo xuyên qua.
08/06/2022(Xem: 211)
Hương thiền ơn Phật ngát mười phương Ruỗi bước chân sen vạn dặm trường Mặc kệ bụi hồng toan níu gót Kiên trinh nẻo biếc đoạn tơ vương Phật ngôn thắng nghĩa chuông đồng vọng Không quán duyên sinh liễu tánh thường Thi tứ chở chuyên ngàn yếu lý Mai hôm nghiên bút : ngũ phần hương
20/05/2022(Xem: 1062)
Chín mươi tuổi thọ nguyện thơm lan Tâm Thái ung dung hướng đạo nhàn Niệm Phật lần tràng xa bến khổ Trì kinh thính pháp dưỡng tâm an Nguồn ân đức tỏa tình tươi thắm Cội nghĩa tình che đức vẹn toàn Phước báu vun trồng sen tịnh ngát Chúc mừng Phật Tử thọ an khang
16/05/2022(Xem: 471)
Phật ở trong ta tìm đâu xa. Mỗi ngày nói thiện Phật đó mà. Oai nghi cử chỉ hành tâm Phật. Là mừng Đức Phật hiện Ta bà.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
91,799,309