Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

56. Kinh Upàli

19/05/202010:25(Xem: 5976)
56. Kinh Upàli

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majhima  Nikàya )


Tập II
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com56. Kinh UPÀLI
( Upàli sutta )
 
Như vậy, tôi nghe :
 
Một thời, đức Thế Tôn Giác Giả
          An trú tại xứ Ná-Lan-Đa  (1)
Rừng Pa-Va-Rí-Kam-Ba. (1)
 
       Ông Ni-Ganh-Thá  Na-Ta-Pút-Tà  (2)
Là Giáo Trưởng, trú qua gần đó
          Xung quanh có các Ni-Ganh-Tha
( Chúng Ni-Kiền-Tử(2) cũng là )
       Một hôm có Ni-Ganh-Tha một vì
          Đi-Ga-Tá-Pát-Si (3) tên gã
          Hay Trường Khổ Hạnh Giả (3), biết qua
              Đi khất thực Na-Lan-Đa
       Ăn xong về lại, ghé qua tức thì
          Khu rừng Pa-Va-Ri-Kam-Bá
Nơi Phật đã an trú, đi vào
              Đến nơi, hỏi thăm xã giao
    _______________________________
 
  (1) : Xứ Nalanda , rừng Pavarikamba .
 
 (2) : Ni-Kiền-Tử  – Một tên khác của đạo Jain, xuất hiện ở Ấn Độ cùng  thời  kỳ với đạo Phật  hoặc  trước đạo Phật đôi chút .  Giáo chủ  phái này là Nataputta , đã được Đức Phật nói đến tên và học thuyết trong Kinh Sa Môn Quả. Đạo Jain chủ trương tu khổ hạnh cực đoan, xem việc hành hạ  thân xác là phương tiện cứu cánh để    được giải thoát . Đạo này hiện nay vẫn còn tại Ấn Độ. Tu sĩ giáo phái  này mặc áo trắng, tay cầm phất trần để xua đuổi ruồi muỗi, mũi miệng bịt vải bông để khỏi  hít vào  các loại vi trùng . Thậm  chí  có những  tu sĩ  đạo  Jain  cực đoan,  sống  trần truồng ( lõa thể ), không mặc quần áo. Có một só khác nhịn ăn cho đến chết .
 
 (3) :  Nigantha  Dighatapassi – Trường-khổ-hạnh-giả .
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   256
 
       Những lời thân hữu để mào đầu ngay,
Rồi vị này một bên đứng kế.
          Đấng Thiện Thệ (1) liền nói uy nghi : 
 
        – “ Hãy ngồi xuống, Ta-Pát-Si !
       Nếu muốn, nhiều ghế sẵn vì ông đây ”.
 
          Nghe Phật nói, ông này liền lấy
Một ghế thấp gần đấy để ngồi.
              Đức Thế Tôn liền mở lời
       Hỏi Ni-Ganh-Thá đang ngồi như sau :
 
    – “ Ta-Pát-Si ! Thế nào Hiền-giả
          Ni-Ganh-Thá  Na-Tá-Pút-Ta
              Chủ trương bao nhiêu nghiệp, mà
       Tác thành ác nghiệp, trải qua dần dà ? ”.
 
    – “ Xin thưa Gô-Ta-Ma Hiền-giả !
          Ni-Ganh-Tha  Na-Tá-Pút-Tà 
              Không có thông lệ đề ra
       Chủ trương ‘nghiệp,nghiệp’ hay là tương đương 
          Có thông lệ chủ trương ‘phạt’, ‘phạt ”.
 
    – “ Ta-Pát-Si ! Xuất phát Na-Ta       
              Bao nhiêu loại ‘phạt’ đề ra
       Tác thành ác nghiệp, dẫn qua nghiệp tà ? ”
 
    – “ Hiền-giả Gô-Ta-Ma ! Ngài ấy
          Chủ trương lấy ba loại ‘phạt’ là :
    _______________________________
 
  (1) : Mười  danh  hiệu  người đời xưng tụng Đức Phật : Araham (Ứng Cúng), Sammàsambuddho (Chánh Biến Tri hay Chánh Đẳng Chánh Giác) , Vijjàcaranasampanno (Minh Hạnh Túc) , Sugato (Thiện Thệ), Lokavidù (Thế Gian Giải), Anuttaro (Vô Thượng Sĩ), Purisadammasàrathi (Điều Ngự Trượng Phu), Satthàdevamanus-sànam (Thiên Nhân Sư), Buddha (Phật-Đà), Bhagavà (Thế Tôn) .
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   257
 
               Thân, khẩu, ý phạt đề ra
       Tác thành ác nghiệp, dẫn qua nghiệp tà ”.
 
     – “ Ta-Pát-Si ! Nhưng mà có phải
          Ý-phạt lại khác khẩu, khác thân ? ”.
 
        – “ Hiền-giả ! Khẩu-phạt khác thân
       Ý-phạt cũng khác – ba phần cần tri ”.
 
     – “ Ta-Pát-Si ! Ba loại phạt cả
          Ni-Ganh-Thá  Ni-Tá-Pút-Ta     
              Chia chẻ, phân biệt rõ ra
       Chủ trương loại phạt nào là trọng hơn
          Để tác thành, làm nhơn nghiệp ác
          Thân & khẩu hay ý-phạt chăng là ? ”.
 
       – “ Thưa Hiền-giả Gô-Ta-Ma !
       Ngài Ni-Ganh-Thá  Na-Ta-Pút-Tà
          Chủ trương là ‘thân-phạt’ tối trọng
          Để tác thành nhanh chóng, cùng là
              Diễn tiến ác nghiệp trải qua
       Khẩu phạt, ý phạt kém xa, không bằng ”.
 
    – “ Ta-Pát-Si ! Phải chăng ông nói
Là ‘thân phạt’. Ta hỏi đúng không ? ”.
 
        – “ Tôi nói ‘thân phạt’ thật lòng ”.
 
       Thế Tôn liền hỏi lại trong ba lần,
          Ta-Pát-Si đáp rằng : “ Đúng vậy,
          Chính ngài ấy ‘thân phạt’ nêu ra ”.
 
              Rồi Ta-Pát-Si hỏi qua :
 
  – “ Thưa Hiền-giả Gô-Ta-Ma ! Còn ngài
          Chủ trương đây bao nhiêu loại ‘phạt’
          Để tác thành nghiệp ác, diễn ra ? ”.
 
         – “ Ta-Pát-Si ! Giáo Pháp ta
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   258
 
       Như Lai không có đề ra lệ thường
          Là thông lệ chủ trương ‘phạt’, ‘phạt’
          Chủ trương khác : ‘nghiệp’, ‘nghiệp’ rõ rành
              Có ba loại nghiệp tác thành,
       Diễn tiến ác nghiệp chẳng lành xảy ra.
          Tuy chia chẻ làm ba loại nghiệp
          Nhưng ‘ý nghiệp’ tối trọng muôn phần
              Thân nghiệp, khẩu nghiệp không bằng ”.
 
 – “ Hiền-giả có phải nói rằng ở đây      
          Ý nghiệp này tối trọng vị trí ? ”. 
 
    – “ Ta-Pát-Sí ! Chính ‘Ý nghiệp’ phần ”.
 
              Ta-Pát-Si hỏi ba lần   
       Thế Tôn đều đáp do phần ‘ý’ đây
          Ý-nghiệp này tối trọng tác hại,
          Nghiệp khẩu & thân do đấy khởi đi.       
 
              Ông Đi-Gá-Ta-Pát-Si 
       Một Ni-Ganh-Thá sau khi hỏi rồi,
          Được Thế Tôn tùy thời đáp lại
Ông đứng dậy, từ giã đi ra.
              Đến chỗ Na-Tá-Pút-Ta
       Là Giáo Trưởng Ni-Ganh-Tha phái nhà.
          Lúc bấy giờ Na-Ta-Pút-Tá  (2)
          Ngồi với cả Gia Chủ nhiều vì
              Cầm đầu bởi U-Pa-Li  (1)
Thuộc Ba-La-Ká(1) làng ni trú thường.
Na-Ta-Phất(2) bỗng dưng thấy gã
          Đi-Ga-Tá-Pát-Sí từ xa
    _______________________________
 
  (1) : Vị Gia Chủ tên Upali , cư dân của làng Balaka .
  (2) : Vị Giáo Trưởng của Ni-Kiền-Tử :  Nataputta – Na-Ta-Phất .
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   259
 
            ( Một Ni-Kiền-Tử phái nhà )
       Liền hỏi khi Ni-Ganh-Tha đến gần :
 
    – “ Ta-Pát-Si ! Nguyên nhân gì thúc 
          Trong giữa trưa nóng bức như vầy
              Ông từ nơi đâu đến đây ? ”.
  – “ Tôn-giả ! Con đến từ Thầy Sa-Môn
Gô-Ta-Ma, và còn đàm thoại
          Với Sa-Môn, rồi hỏi ông ta
              Về một vấn đề trải qua ”.
 
 – “ Cuộc đàm thoại ấy xảy ra thế nào ? ”.
 
          Ta-Pát-Si trước sau kể lại
          Nội dung đã như vậy thoại đàm
              Với Đại-Sa-Môn Kiều-Đàm  (1)
Một cách đầy đủ bao hàm, xảy ra.
 
          Ni-Ganh-Thá  Na-Ta-Pút-Tá
          Nói với Tá-Pát-Sí như vầy :
 
        – “ Tốt lành thay ! Tốt lành thay !
       Ta-Pát-Sí Tôn-giả đây tỏ rằng
          Là đệ tử đa văn hiểu chắc
          Lời dạy bậc Đạo Sư sâu xa
              Trả lời ông Gô-Ta-Ma
       Làm sao một ý-phạt là kém thua
          Có thể đua tối trọng sáng chói
          So sánh với ‘thân phạt’ đại cường ?
             ‘Thân phạt’ tối trọng vô lường
       Tác thành ác nghiệp, ác thường diễn ra.
          Khẩu phạt và ý phạt khó sánh
          Bằng thân phạt cường thạnh cực kỳ ”.
    _______________________________
 
  (1) :  Gotama  thường được phiên âm là Cồ-Đàm hay Kiều-Đàm .
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   260
 
              Vị Gia Chủ U-Pa-Li
       Khi nghe như vậy, tức thì nói ngay :
 
    – “ Lành thay ! Tốt lành thay ! Đáp trả
          Ta-Pát-Si Tôn-giả nói ra
              Với Sa-Môn Gô-Ta-Ma,
       Trả lời như vậy thật là hợp ngôn,
          Chỉ ‘thân phạt’ tối tôn, cần kíp
          Để tác thành ác nghiệp, tiến xa.
              Tôn-giả ! Con sẽ đi qua
       Luận chiến với Gô-Ta-Ma vị này,
          Giữa Sa-Môn danh đầy tuệ trí
          Với con, U-Pa-Lí trải qua
              Thì như lực sĩ tài ba
       Lấy tay nắm chặt, xát chà bộ lông
          Của con cừu có lông dài đó,
          Giật lui nó, kéo tới, vần quanh.
              Cũng vậy, con sẽ thật rành
       Dùng lời nói để vần quanh Kiều-Đàm
          Dùng lời làm giật lui, kéo tới
          Khiến Sa-môn chới với, hồ đồ
 
              Như người nấu rượu cao to
       Nhận chìm thùng rượu xuống hồ nước sâu
          Nắm góc thùng kéo vào, đẩy tới
          Rồi vần quanh chấp chới nổi trôi,
              Cũng vậy, con sẽ dùng lời
       Giật lui kéo tới tơi bời ông ta
          Làm cho Gô-Ta-Ma nghiêng ngửa.
          Như một đứa nghiện rượu, hoang đàng
              Hai tay nắm lấy cái sàng
       Lắc qua lắc lại, lăn càn xoay quanh, 
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   261
 
          Cũng vậy, con vốn rành biện luận
          Dùng lời nói, con muốn ông ta
            ( Là Sa-môn Gô-Ta-Ma )
       Sẽ bị rung lắc cùng là xoay quanh 
          Con kéo tới thật nhanh, mạnh bạo
          Rồi giật lui chao đảo, tròng trành.
              Như con voi lớn trưởng thành   
       Độ sáu mươi tuổi, lặn nhanh xuống hồ
          Đoạn trồi lên, làm trò phun nước
          Con chơi trò phun nước ông này.
              Thưa Tôn-giả ! Con đi ngay
       Luận chiến với Sa-Môn đây, thoại đàm ”.
 
    – “ Này Gia Chủ ! Hãy làm thuận lợi
          Luận chiến với ông Gô-Ta-Ma
              Trong cuộc đàm thoại trải qua,
       Vì này Gia Chủ ! Chỉ ta, hay là
          Kiền Tử Đi-Ga-Ta-Pát-Sí,
Hay là ông, khả dĩ đương qua
              Luận chiến được với ông ta ”.
 
       Nghe nói vậy, Ni-Ganh-Tha tên là
          Đi-Gá-Ta-Pát-Si vội vả
          Nói với Thầy – Na-Tá-Pút-Ta :
 
       – “ Thưa Tôn-giả ! Xin thưa qua
       Con không đồng ý để Gia Chủ là
          U-Pa-Li sẽ qua luận chiến
          Với Sa-Môn hùng biện Kiều-Đàm
              Là một huyễn-sư phi phàm
Biết được huyễn-thuật, sẽ làm cuốn lôi
          Những đệ tử các nơi ngoại đạo
          Làm chao đảo cả U-Pa-Li ”. 
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   262
 
        – “ Ta-Pát-Sí ! Chẳng can chi !
Không có việc U-Pa-Li đầu hàng,
          Không đời nào mà trang Gia Chủ
U-Pa-Li thúc thủ, ngưỡng tôn
              Trở thành đệ tử Sa-Môn
       Gô-Ta-Ma, khiến tâm hồn đổi thay.
          Có thể có điều này : là sự
Sa-Môn thành đệ tử Chủ Gia.
              U-Pa-Li ! Hãy đi qua
       Luận chiến với Gô-Ta-Ma ông này,
          Người mà chỉ có ta khả dĩ,
          Đi-Ga-Tá-Pát-Sí và ông
              Có thể luận chiến thành công ”.
 – “ Tôn-giả ! Con sẽ hết lòng việc đây ”.
 
          U-Pa-Li vị này tuân thủ
          Vị Giáo chủ phái Ni-Ganh-Tha
              Đứng dậy, đảnh lễ ông ta
Thân hữu hướng đến Na-Ta-Pút-Tà.
          Rồi đến rừng Pa-Va-Ri-Ká
          Gặp, đảnh lễ Giác Giả Phật Đà,
              Ngồi xuống một bên an hòa
       Đoạn ông lên tiếng thưa qua như vầy :
 
    – “ Bạch Thế Tôn ! Xin Ngài cho biết
          Ta-Pát-Sí có thiệt đến đây ? ”.
 
        – “ Gia Chủ ! Ni-Ganh-Tha này
       Có đến, cùng với Như Lai thoại đàm ”.
 
    – “ Bạch Thế Tôn ! Cuộc đàm thoại ấy
          Giữa Ngài và vị đấy thế nào ? ”.
              Thế Tôn kể lại trước sau
       Nội dung đàm thoại nông sâu trình bày.
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   263
 
          Nghe lời Ngài, ông U-Pa-Lí
          Đã hoan hỷ thốt lên như vầy :
 
        – “ Tốt lành thay ! Tốt lành thay !
       Tôn-giả Ta-Pát-Si đây quả rằng
          Một đệ tử đa văn, hiểu chắc
          Đúng đắn lời của bậc Đạo Sư !
              Làm sao ‘ý phạt’ hèn hư
       Sánh với ‘thân phạt’ ví như đại cường.
          Vì thân phạt đảm đương cần kíp
          Để tác thành ác nghiệp có ra
              Diễn tiến ác nghiệp càng xa,
       Khẩu nghiệp, ý nghiệp tỏ ra không bằng ”. 
 
    – “ Này Gia Chủ ! Nói bằng sự thật,
          Y cứ trên sự thật luận đàm,
              Có thể có cuộc luận đàm
       Giữa Như Lai với ông, làm rõ hơn ”.
 
    – “ Bạch Thế Tôn ! Y cứ sự thật
          Trên sự thật, đàm thoại thẳng ngay,
              Con sẽ đàm luận với Ngài ”.
 
 – “ Gia Chủ ! Ông nghĩ việc này ra sao ?
           Một người nào thuộc Ni-Ganh-Thá   
           Bệnh hoạn, cả đau khổ vô cùng
               Từ chối nước lạnh thẳng thừng,
       Chỉ với nước nóng mới dùng uống thôi.
          Bệnh tình thời phải cần nước lạnh
Nên người ấy bất hạnh chết đi.
              Này Gia Chủ U-Pa-Li !
       Na-Ta-Pút-Tá điều gì chủ trương
          Nơi tái sinh của trường hợp đó ? ”. 
 
    – “ Bạch Thế Tôn ! Vốn có nơi là
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   264
 
              Chư Thiên Ma-Nô-Sát-Ta( Manosatta  )
       Ý-Trước-Thiên cũng chính là nơi đây.
          Nên người này tái sinh vào đấy
          Vì y mãi chấp-trước ý hoài
              Mạng chung sinh đến nơi này ”.
 
 – “ Gia Chủ ! Hãy nghĩ điều đây kỹ càng
Rồi hãy đáp rõ ràng cho khớp.
          Lời ông không phù hợp trước sau
              Thế mà ông đã nói mau :
      ‘Con sẽ đàm luận dựa vào chánh chân,
Vào sự thật, mong rằng sẽ có
          Đàm thoại đó diễn giữa chúng ta ! ”.
 
        – “ Bạch Thế Tôn Gô-Ta-Ma !
       Dù Ngài nói vậy, nhưng mà con tin
          Chỉ có mình ‘thân phạt’ tối trọng,
          Các ác nghiệp sẽ chóng tác thành,
              Sẽ diễn biến ác nghiệp nhanh
       Khẩu phạt, ý phạt không bằng được đâu ! ”.
 
    – “ Này Gia Chủ ! Thế nào ông nghĩ
          Nếu có Ní-Ganh-Thá một người
              Được sự phòng hộ từ nơi
Bốn loại chế giới, mọi thời trải sang
          Tự chế ngự hoàn toàn với nước,
          Chú tâm kỹ với nước hoàn toàn,
              Loại trừ với nước hoàn toàn,
       Thấm nhuần với nước hoàn toàn trấn ngăn.
          Ni-Ganh-Thá này hằng qua lại  
          Đi tới lui giết hại hằng hà
              Sinh vật nhỏ bé dẫm qua,
       Gia Chủ ! Na-Tá-Pút-Tà bảo sao ?
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   265
 
          Người ấy thọ thế nào quả báo ? ”.
 
    – “ Bạch Thế Tôn ! Y tạo nhân này
              Vì không cố ý điều đây
       Không là đại tội người này phạm qua ”.
 
    – “ Này Gia Chủ ! Nếu mà cố ý ? ”.
 
    – “ Thưa ! Cố ý, phạm đại tội ngay ”.
 
        – “ Gia Chủ ! Vậy ý thức này
       Na-Ta-Pút-Tá định rày loại chi ? ”.
 
    – “ Thưa ! Đó thuộc phạm vi  ý phạt ”.
 
    – “ Gia Chủ ! Hãy nghĩ thật kỹ càng
Rồi hãy trả lời rõ ràng.
       Lời ông mâu thuẩn hoàn toàn trước sau.
          Thế mà ông lúc đầu nói rõ
          Là sẽ có đàm luận thẳng ngay
              Dựa trên sự thật trình bày
       Một cuộc đàm thoại giữa Ngài với con ! ”.
 
     – “ Bạch Thế Tôn ! Dẫu Ngài nói vậy
          Nhưng con thấy ‘thân phạt’ trọng hơn,
              Tác thành ác nghiệp, nguồn cơn
       Diễn tiến ác nghiệp là nhơn dẫn đầu,
          Khẩu & ý phạt không sao bằng nó ! ”.
 
    – “ Này Gia Chủ ! Ông có nghĩ gì ?
              Có phải Na-Lan-Đà ni
       Phú cường, phồn thịnh, dân thì rất đông
          Họ sống trong một vùng trù mật ? ”.
 
    – “ Thưa ! Quả thật là một địa phương
              Phồn thịnh, trù mật, hiền lương
       Dân chúng đông đúc, phú cường biết bao ! ”.
 
    – “ Gia Chủ ! Ông nghĩ sao, nếu có
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   266
 
          Một người nọ đến Na-Lan-Đa
Với một thanh kiếm sáng lòa,
       Y nói : ‘Trong một sát-na tức thời
          Ta sẽ biến mọi người đang sống
          Tại nơi này thành đống thịt cao’.
              Gia Chủ ! Ông nghĩ thế nào ?
       Người ấy có thể chỉ vào một giây,
          Một sát-na mà gây nên việc
          Vung gươm giết tất cả người ta
              Đang sống tại Na-Lan-Đa
Thành một núi thịt, xảy ra không nào ? ”.
 
    – “ Bạch Thế Tôn ! Không sao tin nổi !
          Dầu vài chục cho tới trăm người
              Cũng không có thể tức thời
       Chỉ trong một phút, tại nơi thành này
          Giết dân chúng ở đây hết thảy
          Thành núi thịt chất đấy ngoài trời.   
              Huống là chỉ do một người
       Làm sao có thể nhất thời thực thi ? ”.
 
    – “ Này Gia Chủ ! Vậy thì ông nghĩ
          Như thế nào một vị Sa-môn
              Hay một vị Bà-la-môn
       Có thần-thông-lực kinh hồn siêu nhiên
          Tâm tự tại rất kiên cố định
          Vị này nói dự tính mình ra :
             ‘Ta sẽ khiến Na-Lan-Đa
Trở thành tro bụi, nhân là tâm sân’.
          Này Gia Chủ ! Trong phần việc đó
          Ông nghĩ có thực hiện được không ?
              Với việc dùng đại thần thông
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   267
 
       Cùa Sa-môn hoặc Bàn-môn vị này ? ”.
 
    – “ Bạch Thế Tôn ! Với đầy uy lực
          Tâm tự tại và sức thần thông
              Của Sa-môn hay Bàn-môn,
       Dẫu là vài chục hay dồn cả trăm
Na-Lan-Đa, chẳng nhằm gì cả
          Vị ấy sẽ tàn phá tức thời
              Huống một Na-Lan-Đa thôi !
       Một tâm sân hận đi đời nhiều nơi ”.
 
    – “ Này Gia Chủ ! Những lời ông nói
          Phải theo dõi, suy nghĩ kỹ càng
Rồi hãy trả lời rõ ràng.
       Lời ông mâu thuẩn hoàn toàn trước sau.
          Thế mà ông lúc đầu nói rõ
          Là sẽ có đàm luận thẳng ngay
              Dựa trên sự thật trình bày
       Một cuộc đàm thoại giữa Ngài với con ! ”.
 
     – “ Bạch Thế Tôn ! Dẫu Ngài nói vậy
          Nhưng con thấy ‘thân phạt’ trọng hơn,
              Tác thành ác nghiệp, nguồn cơn
       Diễn tiến ác nghiệp là nhơn dẫn đầu,
          Khẩu & ý phạt không sao bằng nó ! ”.
 
    – “ Này Gia Chủ ! Ông có nghĩ là
              Các khu rừng : Đanh-Đa-Ka,
       Ka-Linh-Ga, Ma-Tân-Ga, Mết-Chà
          Đã trải qua thành rừng như trước ?”
    – “ Bạch Thế Tôn ! Con được nghe qua ”.
 
        – “ Gia Chủ ! Các rừng kể qua
       Vì sao trở lại thành ra rừng vầy ? ”.
 
    – “ Bạch Thế Tôn ! Con đây nghe tả
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   268
 
          Các rừng : Đanh-Đa-Ká, Mết-Cha,
              Ka-Linh-Ga, Ma-Tân-Ga  (1)
       Thành rừng như trước, do là nguyên nhân
          Tâm hận sân các vì ẩn sĩ ”.
 
    – “ Gia Chủ ! Hãy suy nghĩ kỹ càng
              Ông nói mâu thuẩn rõ ràng
       Lời không phù hợp hoàn toàn trước sau
          Thế mà ông lúc đầu nói rõ
          Là sẽ có đàm luận thẳng ngay
              Dựa trên sự thật trình bày
       Một cuộc đàm thoại giữa Ngài với con ! ”.
 
    – “ Bạch Thế Tôn ! Thật ra vốn dĩ
          Với sự kiện Ngài ví đầu tiên
              Con hoan hỷ, thỏa mãn liền
       Nhưng muốn nghe được hiện tiền Thế Tôn
          Giải thích thêm để con được biết
          Các vấn đáp sai biệt, phân minh
              Nên con mới nghĩ rằng mình
       Đóng vai đối lập, tận tình nêu ra
          Cố chấp là chỉ có ‘thân phạt’
Tuy biết chắc quan niệm này sai.
Bạch Thế Tôn ! Vi diệu thay ! 
       Như người dựng vật lăn quay ngã nằm
          Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối
          Đem đèn sáng vào tối như bưng
              Để ai có mắt mở bừng
       Có thể thấy được sáng trưng sắc màu
Cũng như thế, nhiệm mầu Chánh Pháp
          Được Thế Tôn giải đáp, trình bày
    ________________________
 
(1) : Các khu rừng : Dandaka , Mejjha , Kalinga , Matanga .
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   269
 
              Con xin quy ngưỡng từ nay
Quy y Đại Giác, nương ngay Pháp mầu,
Quy y Tăng, thanh cao đức cả
          Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn
              Mong Thế Tôn nhận cho con
Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên
          Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục
          Kể từ nay đến lúc mạng chung ”.
 
        – “ Gia Chủ ! Hãy nghĩ cho cùng
       Suy tư chin chắn, phải dùng trí minh
          Để tự mình nghĩ suy kỹ lưỡng
          Cho đúng hướng, tốt đẹp ngoài trong,
              Với người trứ danh như ông
    ( Đừng vội quy ngưỡng, phục tòng Như Lai ) ”.        
 
    – “ Bạch Thế Tôn ! Lởi Ngài chí lý
          Con càng thêm hoan hỷ bội phần
              Sự quy ngưỡng Ngài càng tăng
       Với sự nhắc nhở về phần quy y
Làm đệ tử một vì Đại Giác.
 
          Nếu ngoại đạo nào khác, bất kỳ
              Nếu được con xin quy y
Trở thành đệ tử, tức thì hân hoan,
          Họ vội vàng trương cờ gióng trống
          Rồi cao giọng tuyên bố cấp kỳ :
             ‘Vị Gia Chủ U-Pa-Li
       Đã thành đệ tử, quy y tôi rồi’
          Nhưng Ngài thời bình thường, điềm tỉnh
          Khuyên bảo con phải chin chắn nhiều
              Suy tư kỹ lưỡng, đăm chiêu
       Trước khi quyết định về điều này ngay ”.
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   270
 
    – “ Này Gia Chủ ! Xưa nay biết tiếng 
          Gia đình ông như giếng nước nguồn
Cho Ni-Ganh-Thá các phương.
       Vậy hãy tiếp tục cúng dường như xưa
          Cho những vị sớm trưa nhờ vả
          Không phân Ni-Ganh-Thá hay ai ”.
 
        – “ Bạch Thế Tôn ! Thật lành thay !
       Con càng hoan hỷ lời Ngài dạy ra
          Con thật là bội phần thỏa mãn
          Lòng Thế Tôn thật quảng đại thay !
              Từ lâu, con nghe như vầy :
 
     “Kiều-Đàm ông ấy thường hay nói là :
        ‘Chỉ bố thí cho ta đầy đủ,
          Hay bố thí đệ tử của ta
              Sẽ được phước lớn hằng sa
       Bố thí người khác thật là uổng công’.
          Nay mới biết tấm lòng thương tưởng,
          Tâm từ bi vô lượng, vị tha,
              Khuyên con cứ bố thí ra
       Cho những vị Ni-Ganh-Tha trước giờ.
          Bạch Phật ! Con sẽ lo mọi việc
          Thời nên làm, giải quyết hài hòa…
 
              Bạch Thế Tôn ! Lần thứ ba   
       Con xin quy ngưỡng Phật và Pháp, Tăng,
          Xin Thiện Thệ lòng hằng cao cả
          Nhận con làm U-Pá-Sá-Ka  (1)
         ( Hàng Nam Cư-Sĩ tại gia )  
       Từ nay đến lúc an hòa mạng chung
________________________
 
(1) : Upàsaka  – Ưu-Bà-Tắc  hay Cận-Sự Nam, tức Nam Cư-Sĩ .
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   271
 
          Trọn đời xin kính cung quy ngưỡng
          Xin Thế Tôn thương tưởng nhận con ”.
              Sau đó, Đại Giác Thế Tôn
       Thuyết giảng về các Pháp môn siêu trần
Thuyết bố thí, thuyết phần trì giới
          Các cõi Trời cho tới Phạm Thiên
             Trình bày nguy hiểm hiện tiền
Nhiễm ô dục lạc, triền miên đọa trầm
Sự xuất ly do tầm lợi ích…
          U-Ba-Li thỏa thích tăng dần.
 
             Thế Tôn biết tâm chủ nhân
       Nay đã nhu thuận, không phần chướng duyên
Đã tín thành, tâm chuyên, phấn tấn
          Ngài liền thuyết Vô Tận diệu ngôn
             Nhờ đó chư vị Thế Tôn
Nương Tứ Diệu Đế, chứng tôn Phật Đà
Là  Khổ, Tập, Diệt và Đạo Đế
          Trên con đường Thánh, kể tám chi.
 
             Giống như tấm vải ố tỳ
Đã tẩy trắng bạch, không tỳ vết đâu
          Khi đem nhuộm, thấm màu trong chậu.
          Pháp  xa trần ly cấu  được nên
          “ Pháp gì được tập khởi lên
       Đều bị tận diệt ”.  Ông liền nghĩ suy.
          Gia Chủ U-Pa-Li  khi ấy
          Chứng, Ngộ, Thấy, thể Nhập pháp mầu
Nghi ngờ, do dự tiêu mau
Và vô sở úy đạt mau tức thì.
          Không quy ngưỡng bất kỳ ai khác
Không y cứ pháp các ngoại môn.
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   272
 
              Rồi Gia Chủ bạch Thế Tôn :
    “ Kính bạch Thiện Thệ ! Nay con cáo từ
          Công việc tư  phải cần giải quyết
          Nhiều phận sự cần thiết sẵn dành ”.
 
        – “ Gia Chủ ! Ông hãy thi hành
       Những gì ông nghĩ chính danh, hợp thời ”.     
 
           U-Pa-Li từ nơi ngồi ấy
           Liền đứng dậy, đảnh lễ Như Lai
Thân bên hữu hướng về Ngải,
       Trở về trú xá, gọi ngay người hầu
          Đã từ lâu phụ trách giữ cửa,
          Nói rằng : “ Nay cánh cửa nhà ta
Sẽ đóng với Ni-Ganh-Tha. 
       Nhưng cửa sẽ mở rộng ra đón chào
          Tỷ Kheo nào Tăng hay Ni chúng
          Cùng đại chúng Tín-nữ, Thiện-nam
Đệ tử của Đức Kiều Đàm.
       Nếu Ni-Ganh-Thá nữ, nam người nào
Đến, đừng cho bước vào cửa ngõ
          Đoạn nói với vị đó như vầy :
             ‘Tôn giả hãy đứng lại đây
       Nếu bước vào cửa, xin quày trở ra.
          Nay Gia Chủ U-Pa-Li đã
          Thành đệ tử Giác Giả Phật Đà
Đại Sa-môn Gô-Ta-Ma.
       Cửa đóng với Ni-Ganh-Tha các vì
          Chỉ mở đón Tăng, Ni, Cư Sĩ
Đệ tử đấng tôn quý xuất trần. 
              Nếu Tôn giả cần đồ ăn
       Hãy chờ đây, sẽ có phần đem ra ”.
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   273
 
          Người giữ cửa nghe qua lời dặn
Vâng lời và cẩn thận nhớ ghi.
 
              Ông Đi-Gá-Ta-Pát-Si
       Nghe Gia Chủ U-Pa-Li trở thành
          Đệ tử đấng Trọn Lành Giác Giả,
          Liền đi đến Na-Tá-Pút-Ta
              Là Giáo Trưởng Ni-Ganh-Tha
       Thưa rằng : “ Tôn giả ! Xảy ra lạ kỳ !
          Con nghe U-Pa-Li Gia Chủ
          Đã trở thành đệ tử tại gia
              Của Sa-môn Gô-Ta-Ma ”.
 
 – “ Này Ta-Pát-Sí ! Thật là viễn vông !
          Sự kiện này thật không thể có !
          Không thể có việc U-Pa-Li
              Trở thành đệ tử, quy y
       Của Kiều Đàm nọ, bất kỳ nguyên nhân ! ”.
 
          Lần thứ hai rồi lần ba tiếp
          Ta-Pát-Sí lại kíp thưa qua :
 
        – “ Tôn giả Na-Tá-Pút-Ta !
       Chính con vừa được nghe qua rõ ràng :
U-Pa-Li là hàng Gia Chủ
          Trước đây là đệ tử phái ta,
              Nhưng nay quy ngưỡng Phật gia
       Trở thành đệ tử Gô-Ta-Ma rồi ! ”.
 
   – “ Ta-Pát-Si ! Không đời nào thế !
          Trường hợp ấy không thể xảy ra !
              Có thể có sự kiện là     
       Chính Sa-môn Gô-Ta-Ma trở thành
          Đệ tử vị trứ danh Gia Chủ,
          U-Pa-Li : sư phụ ông ta ”.
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   274
 
        – “ Tôn giả ! Con sẽ đi qua
       Tìm hiểu sự việc xảy ra thế nào ? ”.
 
    – “ Ta-Pát-Si ! Hãy mau đi gấp
          Để tìm gặp, hỏi U-Pa-Li ”.  
 
              Rồi Đi-Gá-Ta-Pát-Si
       Ni-Kiền-Tử  ấy liền đi đến nhà
U-Pa-Li, vị Gia Chủ đó.
          Người giữ cửa vừa ngó thấy y
              Liền nói với Ta-Pát-Si :
 
 – “ Tôn giả ! Xin chớ có đi vào nhà,
          Vì Chủ gia chúng tôi dặn kỹ :
 
        ‘ Từ nay U-Pa-Lí Chủ Gia
              Quy ngưỡng đức Gô-Ta-Ma
       Trở thành đệ tử Phật Đà từ bi
          Không cho Ni-Ganh-Tha các vị
Vào trong nhà. Duy chỉ Tăng, Ni,
              Ưu-Bà-Tắc, Ưu-Bà-Di  (1)
       Đệ tử của Phật, được đi vào nhà.
          Ni-Ganh-Tha nếu cần vật thực
          Hãy đứng đây chờ thức ăn này,
              Có người sẽ đem ra ngay ”. 
 – “ Hiền giả ! Vật thực ta đây không cần ! ”.
 
          Y nói xong, nhanh chân đi tới
          Để thưa với Na-Tá-Pút-Ta :
 
        – “ Thưa Tôn giả ! Quả thật là
       U-Pa-Li bị Gô-Ta-Ma này
    ________________________
 
    (1) : Tứ  Chúng  đệ  tử  Phật : Bhikkhu (Tỳ-khưu hay Tỷ-kheo ),
 Bhikkhuni (Tỷ-kheo Ni ), Upàsaka (Ưu-Bà-Tắc hay Thiện Nam ) và Upàsikà  ( Ưu-Bà-Di hay Tín Nữ ).
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   275
 
          Khuyến dụ y đổi thay tư tưởng
Thành đệ tử, quy ngưỡng ông ta.
               Tôn giả ! Con đã thưa qua
       Con không đồng ý để Gia Chủ là
          U-Pa-Li sẽ qua luận chiến
          Với Sa-Môn hùng biện Kiều-Đàm
              Là một huyễn-sư phi phàm
Biết được huyễn-thuật, sẽ làm cuốn lôi
          Những đệ tử các nơi ngoại đạo
          Làm chao đảo cả U-Pa-Li,  
               Nay thì vị Gia Chủ ni
       Đã bị huyễn thuật của y lôi rồi ! ”.     
 
    – “ Ta-Pát-Si ! Không đời nào thế !
          Ta sẽ đi đến để thẩm tra
              Việc U-Pa-Li Chủ Gia
       Có quy ngưỡng Gô-Ta-Ma chăng là ? ”.
 
          Rồi Giáo Trưởng Na-Ta-Pút-Tá     
          Cùng đại chúng vội vả ra đi
              Đến trú xá U-Pa-Li
       Người giữ cửa thấy, tức thì cản ngay :
 
     – “ Thưa Tôn giả ! Xin ngài đứng lại
Chớ bước vào. Xin hãy dừng chân,
              Gia Chủ tôi đã dặn rằng :
       Ông quy ngưỡng Phật, Pháp, Tăng chí thành
          Đệ tử vị Trọn Lành Đại Giác
          Từ nay các vị Ní-Ganh-Tha
              Phải chờ ngoài cửa tư gia
       Món ăn sẽ được đem ra, nếu cần ”.
 
    – “ Người giữ cửa ! Hãy thân vào báo
          Và hãy bảo chủ nhân ngươi là :
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   276
 
             ‘Có ngài Na-Tá-Pút-Ta
       Cùng đại chúng Ni-Ganh-Tha đang chờ
          Các vị ấy hiện giờ đang gấp
          Muốn được gặp Gia Chủ tức thì ”.
 
              Nghe báo lại, U-Pa-Li
       Bảo người gác cửa hãy đi soạn liền
          Các chỗ ngồi dành riêng phòng chính
Giữa có cửa, an tịnh bên trong.
              Người giữ cửa khi làm xong,
       Báo lại Gia Chủ để ông tùy lòng.
          Gia Chủ liền đến phòng chính giữa
          Có một cửa, rồi đến ngồi vào
              Chỗ ngồi tối thượng, tối cao
       Bảo người gác cửa hãy trao lời rằng :
 
    – “ Thưa Giáo Trưởng ! Chủ nhân trú xá
          Mời Tôn giả vào, nếu thấy cần ”.      
 
              Na-Ta-Pút-Tá nhanh chân
       Cùng với đại chúng vào căn phòng này.
          U-Pa-Li trước đây được tả
          Mỗi khi thấy Na-Tá-Pút-Ta
              Từ xa đang đi đến nhà  
       Vội ra nghinh tiếp thật là nghiêm trang
          Mời đến chỗ ngồi đang dọn sẵn
          Chỗ tôn quý, thượng đẳng, tối cao,
              Ông lấy thượng y để lau
       Rồi mời Giáo Trưởng ngồi vào nơi đây.
          Nhưng hiện nay chỗ ngổi như thế
Vị Gia Chủ chểm chệ đang ngồi.
              Khi vị Giáo Trưởng đến nơi
       Liền nói : “ Tôn giả ! Xin mời ngồi đi !
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   277
 
          Hiện chỗ ni có nhiều chiếc ghế
          Sẵn sàng để Tôn giả ngồi mà ! ”.
 
              Nghe vậy, vị Ni-Ganh-Tha
       Giáo Trưởng Na-Tá-Pút-Ta nói liền :
 
    – “ U-Pa-Li ! Ông điên cuồng quá !
          Ông hành động thật quá ngu si !
              Ông bảo là ông sẽ đi
       Luận chiến với kẻ đáng nguy hiểm là
          Gô-Ta-Ma, chuyên dùng huyễn thuật.
          Nhưng khi về, bị buộc trói ràng
          Trong lưới luận nghị dễ dàng
       Ví như bị thiến ngọc hoàn cả hai,
          Hay người đi với hai con mắt
Về, hai mắt bị khoét vất đi.
              Này Gia Chủ U-Pa-Li !
       Ông bị huyễn thuật tức thì cuốn lôi ”.
 
    – “ Thưa Tôn giả ! Nếu lời cáo buộc
          Tôi đã bị huyễn thuật cuốn ngay,
              Vi diệu thay ! Tốt lành thay !
       Nếu ai bị huyễn thuật này cuốn lôi
          Cả bà con của tôi cận viễn,
          Các thân quyến, huyết thống của tôi
              Bị huyễn thuật này cuốn lôi
       Thì thật hạnh phúc, một đời lạc an.
          Thưa Tôn giả ! Nếu hàng Phạm-Chí  (1)
          Sát-Đế Lỵ, Phệ Xá, Thủ Đà  (1)
              Bị huyễn thuật này cuốn qua
       Thì thật an lạc, thật là phước duyên.
          Nếu Chư Thiên, Phạm Thiên, Ma giới
    ___________________    (1) : Xem chú thích ở trang kế .
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   278
 
          Bà-La-Môn cùng với Sa-Môn
              Thiên giới, loài Người sinh tồn
       Được huyễn thuật ấy, càng nôn mong cầu,
          Vì sẽ được dài lâu an lạc,
Thật hạnh phúc cho các vị trên.
              Tôn giả ! Ví dụ nêu lên
       Những người có trí hiểu liền ý đây :
          Thuở xưa có người này Phạm-Chí 
          Đã về già, niên kỷ cao rồi
              Có người vợ trẻ đua đòi
       Đang mang thai, sắp đến thời khai hoa
          Một ngày nọ xảy ra câu chuyện
          Người vợ trẻ lên tiếng bảo chồng :
      –- ‘Này ông chồng Bà-la-môn !
       Hãy đi ra chợ, cố công mua về
          Một khỉ con thuộc về giống đực
Để sau con mặc sức cùng chơi’.
 
              Được nghe vợ trẻ nói rồi
       Bà-la-môn ấy trả lời như sau :
     - ‘ Này mình ! Hãy chờ sau sinh nở
          Xem con đó là gái hay trai,
             Tôi sẽ đi đến chợ ngay
       Mua khỉ đực cho con trai chơi đùa,
          Nếu con gái thì mua khỉ cái
    _______________________________
 
(1) : Phạm-Chí  hay  Bàn-Môn  tức là Bà-La-Môn . 
   Theo Bà-La-Môn Giáo, xã hội chia ra 4 giai cấp bất di bất dịch : Bà-la-môn  (Brahmana -giai cấp đứng đầu giữ phần nghi lễ, tế tự), Sát-Đế-Lỵ ( Khattiyà - giai cấp Vua chúa, quan quyền ) ; Giai cấp Phệ-Xá (Vaisa - Thương gia) . Giai cấp cuối cùng bị áp chế, khinh rẻ nhất là Thủ-Đà hay Thủ-Đà-La (Suddà ), hoặc tên khác là Chiên-Đà-La ( Candala ) .
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   279
 
          Khỉ con, loại nhỏ nhắn dễ thương’.
 
              Nhưng người vợ trẻ ngạnh ương
       Hai ba lần nữa vẫn cương quyết là
Bắt chồng già mua khỉ con đực.
          Vì quá sức ái luyến, thương yêu
              Cô vợ trẻ trung mỹ miều
       Lão Bàn-môn đó phải chiều ý đây
          Ra chợ kiếm mua ngay khỉ đực
Về, lập tức khoe với vợ y.
              Nhưng ả lại bảo tức thì :
  - ‘ Này Bàn-môn ! Hãy mang đi đến nhà
          Con thợ nhuộm Rát-Ta-Pa-Ní  (1)
          Bảo nhuộm lông con khỉ màu vàng
              Khéo đập, khéo ủi kỹ càng
       Xung quanh, hai phía đẹp sang, dịu mềm ”.
 
          Lão Bàn-môn liền đem con khỉ
          Đến Rát-Ta-Pa-Ní tư gia
              Con người thợ nhuộm, nói ra
Y như lời dặn vợ nhà sai đi.
          Nhưng Rát-Tá-Pa-Ni bảo gã :
 
    – “ Này Tôn giả ! Có thể nhuộm lông
              Nhưng đập và ủi thì không
       Không thể đập, ủi để mong dịu mềm ”.
 
          Cũng như vậy, nếu đem so sánh 
          Với lý thuyết ương ngạnh, bất tri
              Của Ni-Ganh-Tha ngu si
       Có thể ăn nhuộm tức thì trải qua     
          Với các Ni-Ganh-Tha ngu muội ;
    _______________________________
 
(1) :  Con người thợ nhuộm tên Rattapani .
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   280
 
          Không ăn nhuộm đối với trí nhân.
 
              Thưa Tôn giả ! Lại có lần
       Lão Bàn-môn nọ bước chân đến nhà
          Của Rát-Ta-Pa-Ni thợ nhuộm
          Bảo muốn nhuộm cặp áo mới toanh
              Nhuộm vàng, đập, ủi xung quanh
Và cả hai phía, để thành dịu êm.
          Con người thợ nhuộm niềm nở bảo :
 
 –  ‘Thưa Tôn giả ! Cặp áo mới này
              Có thể làm đúng ý ngài :
       Nhuộm vàng, ủi, đập thành ngay dịu mềm’.
 
          Cũng như vậy, nếu đem hiển thị
          Lý thuyết vị Thiện Thệ, Phật Đà,
              Chánh Đẳng Chánh Giác, hay là
       Đại A-La-Hán từ hòa trí bi,
          Lý thuyết ấy tức thì ăn nhuộm
       ( Như ăn nhuộm của vải hay hàng )
              Với người có trí dễ dàng  
       Không phải đối với người toàn ngu si,
          Có thể đập, ủi thì mềm dịu
          Nó chủ yếu phụ chánh tồi tà ”.
 
        – “ Này Gia Chủ ! Phải hiểu là
       Quần chúng gồm cả Vua và quan, dân
           Chưa biết rằng : Chính ông, Gia Chủ
           U-Pa-Li đệ tử của ta
               Tức là Na-Tá-Pút-Ta
       Giáo Trưởng của Ni-Ganh-Tha phái này.
          Này Gia Chủ ! Trình bày đầy đủ
          Chúng tôi xem Gia Chủ hiện nay
              Chính là đệ tử của ai ? ”.
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   281
 
 
       Được hỏi như thế, từ ngai đang ngồi
          U-Pa-Li tức thời đứng dậy
          Đắp thượng y vai trái nghiêm trang
              Hướng về phía Phật ngự an
       Chắp tay cung kính vái sang chân thành
          Rồi nói với Ni-Ganh-Tha Trưởng
          Là Giáo Trưởng Na-Tá-Pút-Ta :
 
        – “ Thưa Tôn giả ! Hãy nghe qua
       Tôi thành đệ tử, Thầy là ai đây ?
 
   *  Bậc Trí sáng suốt hoàn toàn 
       Đoạn trừ si ám, phá màn hoang vu
       Chiến thắng quân địch oán thù
       Đau khổ đoạn diệt, an nhu tâm bình
       Giới đức, tuệ đức viên minh
       Phiền não nội tịnh, sạch tinh mê tà
       Rời trần ly cấu trải qua
Tôi là đệ tử Phật Đà trí bi.
 
   *  Do dự đoạn trừ tức thì
       Ít muốn, biết đủ, lợi chi chẳng màng   
       Tâm tư hoan hỷ vô vàn
       Làm Sa-môn-hạnh mỹ toàn nhân gian  
       Kiếp cuối cùng, sinh nhân gian
Bậc Thánh cao nhất, trần hoàn lìa xa
       U-Pa-Li tôi chính là
Đệ tử của Đức Phật Đà Toàn Tri.
 
   *  Tâm không còn do dự chi
       Khéo hành thiện xảo, bậc trì giới an
       Điều Ngự Trượng Phu rỡ ràng
       Là Vô Thượng Sĩ hào quang sáng ngời
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   282
 
       Nghi hoặc đoạn trừ cả rồi
       Kiêu mạn đoạn tận, mọi nơi soi đường
       Vô nhân anh hùng, kiên cường
Tôi là đệ tử Pháp Vương Phật Đà.
 
   *  Ngài bậc Ngưu Vương, diệt tà
       Tâm tư vô lượng, sâu xa khôn lường
       Bậc Thánh Mâu Ni an tường
Bậc có trí tuệ, trú nương Pháp lành
       Tự phòng hộ thân, tịnh thanh
Bậc Giải Thoát Trí, ái tham vượt liền
       Tôi thật có được phước duyên
Làm đệ tử của Cha Hiền Thế Tôn.
 
   *  Ngài bậc Long Vương vũ môn
Đoạn trừ kiết sử, xa phồn hoa ngay
Siêu đẳng giải thoát, biện tài
Cờ xí triệt hạ, trong ngoài tịnh thay !
       Tham ái bị đoạn trừ ngay
Điều ngự, nhiếp phục, diệt rày hý ngôn
       Tôi là đệ tử Thế Tôn
     ( Bậc thuyết giảng những Pháp môn siêu trần ).
 
   *  Ngài là đệ nhất Tiên nhân
       Không tin đồn nhảm, tựu thành Tam Minh
       Đạt quả Phạm Thiên uy linh
Văn cú thông đạt, tâm mình lặng trang
       Chánh Trí chứng đắc, khinh an
       Thiên Chủ Đế Thích ; phá tan thành trì
       Ngài là bậc Chánh Biến Tri
Tôi là đệ tử, phụng trì Pháp môn.
 
*  Ngài bậc Thánh Giả, Thế Tôn
       Chứng điều phải chứng, quyết lòng  tự tu
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   283
 
       Thuyết giảng hiện tại, đặc thù
Chánh niệm tỉnh giác, Thiền tu tinh tường
       Không thiên tà dục, vấn vương
Không còn giao động, tuyệt đường hận sân
       Thân tâm tự tại vô ngần
       Tôi, đệ tử của siêu trần Thế Tôn.
 
   *  Sống theo chánh đạo vuông tròn
Trầm tư Thiền tưởng, không còn nhiễm chi
       Thanh tịnh ; chấp trước xả ly
Độc cư độc tọa, không si nguyện cầu
       Chứng Vô Thượng vị tối cao
Đã vượt dòng, giúp người mau vượt dòng
       Tôi đã quy ngưỡng một lòng
Là đệ tử của Thế Tôn Phật Đà.
 
   *  Bậc chứng tịch tịnh thiền-na
       Trí tuệ rộng khắp, thật là vô biên !
Tham ái đoạn tận, dứt phiền
Như Lai, Thiện Thệ. Nhân, thiên, muôn loài
       Cũng không ai sánh bằng Ngài
       Không ai đồng đẳng ; sâu dày tự tin
       Viên mãn thành tựu tự mình
       Tôi, đệ tử của siêu minh Phật Đà.
 
*  Diệt tham, đoạn tận ái hà
Giác ngộ chánh giác, khói tà tiêu tan
Ô uế trừ sạch, nghiêm trang
       Thánh nhân vô thượng, đáng mang cúng dường
       Dạ-Xoa thanh tịnh, phi thường
       Không thể tính toán đo lường được đâu !
Bậc Đại Giác, danh xưng cao
       Tôi là đệ tử tin sâu Phật Đà ”.
Trung Bộ (Tập 2)   Kinh 56 :   UPÀLI                 *  MLH  –   284
 
 
          Ni-Ganh-Thá Na-Ta-Pút-Tá
          Nghe tất cả lời U-Pa-Li
              Bèn nói với giọng sân si :
 
 – “ Này Gia Chủ ! Với những gì nói ra
          Những ưu điểm Gô-Ta-Ma có
          Ông chất chứa điều đó bao giờ ? ”.
 
        – “ Tôn giả ! Xin diễn tả sơ :
       Ví như một đống hoa chờ ra công
          Người thiện xảo làm vòng hoa nọ
          Hay đệ tử người đó kết thành
              Một vòng hoa rất đẹp xinh
       Nhiều loại hoa đẹp, quả tình khác nhau.
          Thưa Tôn giả ! Thanh cao giới hạnh
          Đức Thế Tôn đức tánh có nhiều
              Làm sao tính được bao nhiêu ?
       Những đức tánh ấy diệu siêu vô cùng.
          Tôn giả ! Ai lại không tán thán
          Những bậc đáng tán thán như vầy ? ”.
 
          (  Nghe U-Pa-Li trình bày
       Na-Ta-Pút-Tá lòng đầy hận sân )
          Không thể nghe những phần tán thán  
          Về Thế Tôn viên mãn Trí Bi,
              Nên ông thổ huyết tức thì
     ( Được các đệ tử dìu đi về nhà )./-
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (3L )
 
*   *   *
 
(  Chấm dứt  Kinh số 56  : UPÀLI   –  UPÀLI  Sutta  )
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/09/2023(Xem: 251)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
22/09/2023(Xem: 88)
Hương mây quyện giữa dòng hư huyễn Ai bồi hồi đưa mắt dõi xa xăm Chạnh dâu bể dăm khi hồn nức nở
19/09/2023(Xem: 328)
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ, Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con (chúng tôi) đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Qua lá thư này, chúng con (chúng tôi) xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này. Chúng con (chúng tôi) thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành. Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023. Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email hdhp.bbc@gmail.com. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
16/09/2023(Xem: 174)
Ba cõi hương huân sáng ánh vàng Úc Châu tu viện cảnh nghiêm trang Thiền sư NGUYÊN TẠNG trì Tam Tạng Viện chủ TÂM PHƯƠNG trụ Đạo Tràng QUẢNG ĐỨC TRANG NHÀ hằng chuyển pháp VIỆT NAM VIỆT PHẬT quyết hoằng dương
16/09/2023(Xem: 395)
Kính ngưỡng vọng Đức U Minh Giáo Chủ! Được Phật Thích Ca ngợi khen: “ TỪ BI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN” Bất cứ khổ nạn gì, theo lời đại nguyện (1) đã âm thầm gia bị tội khổ được bình an Kính mượn lời thơ một danh tăng để ghi lại (2)
11/09/2023(Xem: 217)
Quay về thực tại ngắm trời trong Quẳng gánh sầu ưu dạo cửa không Mõ sớm chuông chiều rơi tục bụi Kinh khuya kệ tối chuyển trần hồng
11/09/2023(Xem: 313)
Ngày tôi đi chẳng có gì quan trọng Lẽ thường tình như lá rụng chiều thu Như hoa rơi, gió cuốn bên lưng đồi Sanh lão bịnh tử giữa dòng đời động loạn
10/09/2023(Xem: 405)
Sớm khuya nhặt nhạnh giấc mơ Góp gom ý nguyện nằm chờ nghe chuông Ngày mai lên đỉnh sầu buồn Hát vang tuyệt khúc, thả buông kinh thiền.
10/09/2023(Xem: 366)
Có thể hoàn cảnh hiện mình đang sống do quả ….gặt! Nhưng để đạt mục tiêu hoàn thiện ….đừng biện minh Trong một thế giới hiện đại đôi khi sự thật …KHÓ TIN Vì luôn có chênh lệch lớn trong cách nhìn thế giới!!!
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567