Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

119. Kinh Thân Hành Niệm

19/05/202011:30(Xem: 5120)
119. Kinh Thân Hành Niệm

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majhima  Nikàya )


Tập IV
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com


119. Kinh THÂN HÀNH NIỆM

( Kàyagatàsati sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 

          Một thời, đức Thế Tôn Thiện Thệ 

          An trú tại Xá-Vệ thành này

              Sa-Vát-Thí  cũng là đây

       Kỳ Viên Tinh Xá  hôm mai tịnh, hòa

          Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná              (Jetavana)

          Cấp-Cô-Độc Trưởng giả tín gia

             (A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka)         (Anathapindika)

       Tín thành dâng đến Phật Đà cùng Tăng.

 

          Mỗi buổi sáng, Chư Tăng khất thực

          Trở về chùa, thọ thực thanh lương,

              Rồi cùng tụ hội hội-trường,

       Câu chuyện được khởi ra đương lúc này

          Giữa Chúng Tăng :  – “ Lành thay ! Hy hữu !

          Chư Hiền hữu ! Vi diệu lắm thay ! 

             ‘Thân hành niệm’ pháp tu này

       Làm cho sung mãn, tròn đầy như chân

          Được quả lớn, nhiều phần công đức,

          Đã được Đức Thế Tôn Phật Đà

              Bậc Tri & Kiến-giả tinh hoa

       Bậc Chánh Đẳng Giác, A-La-Hán Ngài

          Đã tuyên bố, trình bày như vậy ”.

 

          Câu chuyện ấy gián đoạn giữa vời

              Vì đấng Thầy cả Trời, Người

       Buổi chiều xuất định, đến nơi hội-trường

          Đấng Pháp Vương ngồi vàp pháp tọa

          Đã soạn sẵn, hỏi cả Chúng Tăng :

 

        – “ Các Tỷ Kheo ! Các ông đang

       Cùng nhau bàn luận dở dang chuyện gì ? ”.

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Hiện thì vừa có

          Sự tụ hội, sau đó luận bàn

              Về ‘Thân hành niệm’ minh quang,

       Nếu được tu tập hoàn toàn mãn sung,

          Có quả lớn, vô cùng công đức

          Đã được Đức Thế Tôn Phật Đà

              Bậc Tri & Kiến-giả tinh hoa

       Bậc Chánh Đẳng Giác, A-La-Hán Ngài

          Đã tuyên bố, trình bày như vậy.

          Câu chuyện ấy gián đoạn giữa vời

          Khi Đức Thế Tôn đến nơi ”.

 

 – “ Này các Phích-Khú ! Vậy thời hiểu sao ?  

          Thân hành niệm thế nào tu tập ?

          Làm sung mãn như thật thế nào ?

              Quả lớn, công đức ra sao ?

 

(Quán niệm hơi thở)

 

       Tỷ Kheo hành giả đi vào rừng sâu,

          Gốc cây nào, ngôi nhà trống vắng,

          Ngồi kiết già lưng thẳng, an như

              Chánh niệm thở vô khoan thư,

       Chánh niệm, vị ấy từ từ thở ra,

          Vị ấy biết thở ra dài, ngắn,

          Hay thở vô dài, ngắn – biết ngay.

              Vị ấy cũng biết như vầy :

      ‘Cảm giác cả toàn thân’ này biết mau,

          Tập thở vào, thở ra sâu, chậm,        

         ‘An tịnh thân hành’ chậm, sâu – và

             ‘An tịnh thân hành’ thở ra,

      ‘Thân hành an tịnh’ rồi ta thở vào.

 

          Hành giả nào sống không phóng dật

          Hành nhiệt tâm và thật tinh cần

              Các niệm, tư duy – các phần

       Thuộc về thế tục, được dần diệt đi.

          Nhờ diệt đi các pháp như vậy

          Tâm vị ấy chuyên nhất, trú an

              Định tĩnh an tọa dễ dàng,

       Như vậy vị Phích-Khú đang tập tành

          Về ‘Thân hành niệm’ ấy chuyên chú.

 

(Bốn oai nghi)

 

          Các Phích-Khú ! Khi vị ấy đi

              Thời biết là tôi đang đi.

       Ngồi, nằm hay đứng, tức thì trong tâm

          Biết tôi đứng, ngồi, nằm như vậy.

          Thân thể ấy được sử dụng sao

              Vị ấy nhận biết rõ, mau

       Sống không phóng dật, dồi dào nhiệt tâm,

          Rất tinh cần, tư duy, các niệm

          Thuộc đốn tiệm thế tục đoạn trừ.

              Nhờ các pháp ấy đoạn trừ  

       Nội tâm chuyên nhất, an từ trú ngay.

 

          Như vậy, này Tỷ Kheo Tăng Chúng !

          Thân hành niệm tu đúng, không lầm. 

 

(Đầy đủ Chánh Niệm)

 

              Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm

       Đều giữ tỉnh giác, trong tâm biết liền      

          Khi tới, lui ; biết mình lui, tới

          Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm

              Hay khi co duỗi tay chân

       Mặc y, đi bát  hay cần uống ăn

          Khi nhai, nuốt, nói năng : tỉnh giác

          Đại, tiểu tiện, nhổ khạc : biết ngay

             Tỷ Kheo chánh niệm như vầy

       Trong mọi hành động hằng ngày dõi theo.

 

          Các Tỷ Kheo ! Vị hành giả đó

          Sống không có phóng dật, tinh cần,

              Nhiệt tâm, các niệm và phần

       Các tư duy… thuộc thế trần dính đeo

          Bị Tỷ Kheo ấy đoạn trừ cả.

          Nhờ diệt cả các ác pháp này

              Nội tâm được an trú ngay

       Chuyên nhất, định tĩnh, tâm đầy tịnh thanh.

 

          Các Tỷ Kheo ! Thân hành như vậy

         ‘Thân hành niệm’ vị ấy dõi theo.

 

(Quán Thân Bất Tịnh)

 

              Lại nữa, này các Tỷ Kheo !

       Tuần tự tu tập, Tỷ Kheo vị này

          Khi hành trì đêm ngày chuyên chú

          Quán sát thân đầy đủ mọi phần

              Từ đỉnh đầu tới bàn chân 

       Lớp da bao bọc vô ngần uế dơ  (1)

          Vật bất tịnh chực chờ bài tiết

          Tóc, lông, móng, răng, thịt, gân, da

              Xương, thận, tủy, phổi, ruột già

    _______________________________

   (1) : Quán tưởng tính cách ô trược của Thân

         ( Patikkulamamasikàra ) .         

 

       Tim, gan, lá lách, máu và mồ hôi

          Hoành cách mô và rồi đàm, mật

          Mở, nước mắt, nước miếng, mủ, phân

              Ruột non, nước tiểu .. vân..vân ..

       Giống như bao lớn là thân thể này

          Hai đầu trống , đựng đầy thứ có :

          Gạo, lúa, mè, đậu đỏ, đậu xanh.

              Một người đôi mắt tinh anh

       Trút bao quan sát, thấy nhanh mọi bề :

          Đây hạt lúa, gạo, mè và đậu.

       

          Cũng như vậy, hiểu thấu thân này

              Tỷ Kheo vị ấy thấy ngay

       Băm hai thể trược chất đầy trong thân.

          Vật uế trược muôn phần đáng chán

          Nên vị ấy không gián đoạn gì

              Nhiệt tâm, tinh tấn hành trì

       Các niệm và các tư duy mọi bề  

          Mà thuộc về thế tục thì diệt,

          Nhờ đoạn diệt như vậy, nội tâm

              Chuyên nhất, định tĩnh, an phần

       Là cách tu tập ‘niệm thân hành’ vầy.

 

(Quán Tứ Đại)

 

          Các Tỷ Kheo ! Vị này chuyên chú

          Quán thân đây về đủ hạn phần :

              Tứ đại (1) chất chứa trong thân

       Địa đại, thủy đại và phần hỏa, phong

          Cả chi tiết ngoài trong tứ đại .

          Như hình thái của thí dụ đây :

              Một đồ tể thiện xảo này

       Giết bò, ngồi cắt chia ngay giữa đường

          Phân biệt xương, thịt, da… các thứ.

          Cũng như vậy, Phích-Khú vị này

              Quán sát về thân mình đây

       Đất, nước, lửa, gió (1), rõ ngay mọi bề

          Về vị trí và về sắp đặt

          Phần tứ đại có mặt trong thân 

              Hỏa đại, phong đại xoay vần 

       Địa đại, thủy đại – quán thân như vầy.

 

          Các Tỷ Kheo ! Trình bày điểm khác

         Vị Phích-Khú quan sát thây ma  (2)

              Quăng bỏ nghĩa địa, rừng xa

       Một ngày, cho đền hai, ba, bốn ngày

          Thi thể này trương phồng xanh xám

          Rồi rả nát, giòi bám, thối tha.

              Tỷ Kheo quán thân ấy ra :

     ‘Thân này tánh chất chính là như đây, 

          Bản tánh là như vầy, chẳng khác

          Không vượt thoát khỏi tánh chất đây’.

 

              Lại quán về tử thi này

       Bị kên kên, quạ… tức thì xé ăn

          Hay diều hâu, giả can, chó đói

          Loài côn trùng các loại rỉa qua

              Tỷ Kheo quán thân ấy ra :

      ‘Thân này tánh chất chúng là như đây

          Bản chất là như vầy, chẳng khác

          Không vượt thoát khỏi tánh chất này’.

              Này các Tỷ Kheo ! Ở đây       

    _______________________________

 

  (1) : Quán tưởng về Tứ Đại ( Catudhàtumanasikàra ) gồm

        Đất, Nước, Lửa, Gió ( Pathavi , Àpo , Tejo , Vàya ).         

  (2) : Quán tưởng chin loại tử thi ( Navasìvathikàpabba ) .

 

 

 

       Một quán tưởng khác trình bày tiếp theo :

          Vị Tỷ Kheo vẫn thường quán sát

          Về diễn tiến của các tử thi

              Quăng bỏ nghĩa địa - nhị tỳ

       Đã bị muôn thú tức thì xé ăn

          Xương còn gân nên còn liên kết

          Còn dính máu nhưng hết thịt rồi

              Hay còn dính thịt ít thôi

       Hoặc không còn máu, thịt nơi thây này.

          Nhiều tử thi lâu ngày đã chết

          Bộ xương không liên kết với nhau

              Rải rác xương chân, xương đầu

       Xương mông, xương sống, sọ đầu, xương tay

          Xương bả vai hay xương bắp vế

          Bàn tay, chân còn để đốt xương.

 

              Tỷ Kheo quan sát, thấy tường :

       Thân này tánh chất chúng thường như đây

          Bản chất là như vầy, chẳng khác

          Không vượt thoát khỏi tánh chất này .

 

               Này các Tỷ Kheo ! Ở đây    

       Một quán tưởng khác trình bày tiếp theo :

          Vị Tỷ Kheo vẫn thường quán sát

          Về diễn tiến của các tử thi

              Quăng bỏ nghĩa địa - nhị tỳ

       Chỉ toàn xương trắng, còn gì nữa đâu !

          Đống xương khô trắng màu vỏ ốc

          Trải nhiều năm xám mốc, mục xương

              Tỷ Kheo quan sát, thấy tường :

       Thân này tánh chất chúng thường như đây

          Bản chất là như vầy, chẳng khác

          Không vượt thoát khỏi tánh chất ni.

              Tỷ Kheo tinh tấn hành trì

       Các niệm và các tư duy mọi bề

          Mà thuộc về thế tục thì diệt.

          Nhờ đoạn diệt như vậy, nội tâm

              Chuyên nhất, định tĩnh, an phần

       Là cách tu tập ‘niệm thân hành’ vầy.

 

(Các bậc Thiền)

 

          Lại nữa, Chúng Tăng này ! Vị ấy

          Tu tập mãi tuần tự như trên

              Nhiệt tâm, tinh tấn vững bền

       Pháp tu tập ấy luôn liền dõi theo.

          Ly ác pháp, Tỷ Kheo ly dục

          Chứng, trú mục Nhất Thiền âm thầm,

              Trạng thái hỷ lạc tự tâm

       Sinh do ly dục, với Tầm, Tứ đây.

 

            Các Tỷ Kheo ! Như vầy lại nữa

          Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền

              Diệt Tầm, diệt Tứ được yên

       Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai

          Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ

          Do Định sinh, nội tỉnh nhất tâm.

 

              Ly hỷ trú xả, nhất tâm

       Chánh niệm tỉnh giác, thì thân cảm liền

          Sự lạc thọ, thánh hiền gọi đủ

          Là ‘xả niệm lạc trú’, là duyên

              Chứng và an trú Tam Thiền

       Vị hành giả ấy tâm tuyền lạc an.

 

            Các Tỷ Kheo ! Tiếp sang lại nữa

          Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền

              Xả lạc, xả khổ ; tâm yên

       Diệt hỷ, ưu ; cảm thọ - liền trước đây

          Chứng và trú vào Thiền Đệ Tứ

          Không khổ, lạc ; không giữ niệm nào

              Thanh tịnh, an lạc tiêu dao

       Với tâm thuần tịnh thâm sâu gội nhuần.

 

          Các Tỷ Kheo ! Rồi tuần tự đó

          Sống không có phóng dật, tinh cần

              Nhiệt tâm – các niệm và phần

       Các tư duy – thuộc thế trần dính đeo

          Bị Tỷ Kheo ấy đoạn diệt cả.

          Nhờ diệt cà các ác pháp này

              Nội tâm được an trú ngay

       Chuyên nhất, định tĩnh, tâm đầy tịnh thanh.

 

          Các Tỷ Kheo ! Thực hành như vậy,

         ‘Thân hành niệm’ vị ấy dõi theo. 

 

(Sự phát triển qua Thân-hành-niệm)

 

              Lại nữa, này các Tỷ Kheo !

       Vị nào tu tập cũng đều khiến nên

          Sung mãn trên ‘thân hành niệm’ đấy,

          Các thiện pháp vị ấy đi qua

              Nội tâm – Ân-Tô-Ga-Tha  (1)

       Thuộc Vích-Chá-Phá-Ghi-Da (Minh phần) (2)

 

          Này Chúng Tăng ! Ví như biển cả

          Của ai đã thấm nhuần bởi tâm

              Thời các con sông hằng trăm

       Của vị ấy đều hướng nhằm biển ngay

          Đều thuộc về biển này vĩ đại

    ____________________________

 

( ) : Nội tâm – Antogadha,     (2) : Minh phần – Vijjabhagiya.              

 

          Các Tỷ Kheo ! Cũng vậy, vị nào

              Tu tập, làm cho dồi dào

       Sung mãn ‘thân hành niệm’ mau như vầy

          Thuộc pháp của vị này, chắc hẳn

          Đi vào thẳng nội tâm, đều là

              Thuộc về minh-phần tinh hoa.

 

       Các Tỷ Kheo ! Với vị mà dể duôi

          Bị giật lùi trong việc tu tập,

          Không tu tập ‘thân hành niệm’ này,

              Không làm sung mãn, tràn đầy

       Thời Ma Vương sẽ có ngay dịp liền

          Có cơ hội, cơ duyên xâm nhập.

          Ta đề cập ví dụ như vầy :

              Một hòn đá nặng to dày

       Được một người nọ ném ngay mạnh vào

          Đống đất sét vừa nhào, ướt nhão

          Các ông bảo kết quả thế nào ?

              Có phải hòn đá lún sâu

       Vào đống đất sét mới nhào nhão không ? ”.

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Sự tình có thế ”.

 

    – “ Cũng vậy, đối với kẻ mọi thì

              Thân hành niệm không hành trì

       Không làm cho sung mãn, thì Ma Vương

          Có cơ hội, căn nguyên xâm nhập

          Phá tu tập của Tỷ Kheo này.

              Hoặc như trong ví dụ đây :

       Cây khô không nhựa ở ngay bên đàng

          Có người đang cầm phần trên của

          Đồ quay lửa và nói như vầy :

             ‘Tôi sẽ khiến lửa sanh ngay,

       Làm cho sức nóng từ đây cháy đều’.

          Các Tỷ Kheo ! Nghĩ sao điều đó ?

          Người ấy có làm lửa sanh không ?

              Có làm sức nóng hiện không ? ”.

 

 – “ Thưa có, bạch Đức Thế Tôn Đại Từ ! ”. 

 

    – “ Lại nữa, Ví dụ như bình nước

          Không có nước, trống rỗng, khô rang

              Đặt trên cái giá vững vàng

       Một người đi đến và mang theo mình

          Rất nhiều nước. Sự tình như vậy

          Các ông nghĩ người ấy thế nào ?

              Nước ấy có thể đổ vào ? ”.

 

 – “ Thưa, nước có thể đổ vào bình đây ”.  

 

    – “ Một ví dụ như vầy : Một kẻ

          Quăng trái banh tròn nhẹ vào ngay

              Cánh cửa làm bằng lõi cây

       Rất cứng chắc. Vậy banh đây thế nào ?

          Có nẩy khi chạm vào cửa đó ?

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Thật có như vầy ”.

 

       – “ Cũng vậy, các Tỷ Kheo này !

       Một vị Phích-Khú đêm ngày cần công

          Thân hành niệm hết lòng tu tập

          Làm cho thật sung mãn, tràn đầy

              Thì đối với Tỷ Kheo này

       Ma Vương không thể có ngay dịp gì,

          Không cơ hội hại vì Phích-Khú.  

 

          Lại nữa, có ví dụ như vầy :

              Có một bình nước thật đầy

       Đặt trên cái giá bằng cây chắc bền

          Đến nỗi quạ đậu bên uống được.

          Có người mang thùng nước rất đầy

              Muốn đổ nước vào bình đây

       Các ông nghĩ làm điều này được không ? ”.

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Điều này không thể ”. 

 

    – “ Cũng như thế, này các Tỷ Kheo !

              Vị nào tu tập, hành theo

       Pháp ‘thân hành niệm’ này đều hành thâm

          Liền hướng tâm đã được chứng ngộ

          Nhờ thắng trí, đến chỗ pháp nào

              Cần phải chứng ngộ nhờ vào

       Thắng trí. Vị ấy đạt mau đủ đầy

          Tinh xảo của pháp này sau trước

          Dẫu là thuộc giới xứ thế nào.

              Như có ví dụ như sau :

       Một bình nước đổ đầy vào nước trong.

          Với thân như mình đồng da sắt

          Một lực sĩ đến lắc bình này

              Lắc qua lắc lại mạnh tay

       Như vậy nước có tràn ngay ra ngoài ? ”.

 

    – “ Thưa có, kính bạch Ngài Đại Giác ! ”.

 

    – “ Ví dụ khác : Hồ nước mọi bề

              Bốn phía đều có đắp đê

       Làm cho vững chắc, tràn trề nước lên

          Đến nỗi quạ đứng bên uống được.

          Một lực sĩ đến trước hồ này

              Phá một khúc đê tại đây

       Như vậy nước có tràn ngay ra ngoài ”.

 

    – “ Thưa có, kính bạch Ngài Đại Giác ! ”.

 

    – “ Cũng như vậy, này các Tỷ Kheo !

              Pháp ‘thân hành niệm’ vâng theo

       Tu tập, làm sung mãn, đều hành thâm

          Rồi hướng tâm đã được chứng ngộ

          Nhờ thắng trí, đến chỗ pháp nào

              Cần phải chứng ngộ, nhờ vào

       Thắng trí. Vị ấy trước sau tự mình

          Đối mặt được sự tinh xảo bởi

          Pháp ấy, dẫu thuộc giới xứ nào.

 

              Chúng Tăng ! Ví dụ như sau :

       Trên đất bằng phẳng, thuộc vào ngã tư

          Một chiếc xe đẹp từ trước đó

          Phía trước có bốn ngựa thắng vào

              Ngựa thuần thục, được dồi trau

       Lại có roi ngựa – trước sau sẵn sàng,

          Mã-thuật-sư lại đang hiện diện   

          Mà người đó lại thiện xảo nghề

              Điều ngự loài ngựa mọi bề,

       Mã-thuật-sư đó chẳng hề ngại e

          Leo lên xe, cầm cương tay trái

          Còn tay phải cầm roi ngựa này,

              Có thể đánh xe ngựa đây

       Đi lui đi tới, rồi quay lại liền

          Thế nào tùy ý riêng người ấy.

 

          Cũng như vậy, này các Tỷ Kheo !

              Pháp ‘thân hành niệm’ vâng theo

       Tu tập, làm sung mãn, đều hành thâm

          Rồi hướng tâm đã được chứng ngộ

          Nhờ thắng trí, đến chỗ pháp nào

              Cần phải chứng ngộ, nhờ vào

       Thắng trí. Vị ấy trước sau tự mình

          Đối mặt được sự tinh xảo bởi

          Pháp ấy, dẫu thuộc giới xứ nào.

 

(Công đức của Thân hành niệm)

 

              Các Tỷ Kheo ! Khi vị nào

       Pháp ‘thân hành niệm’ trước sau thực hành,

          Được tu tập, khiến nhanh sung mãn

          Thành như dạng một cỗ xe to

              Như căn cứ địa, làm cho

       Kiên trì, tích tập, khéo do tinh cần

          Để thực hành, mười phần công đức

          Có thể được mong đợi ở đây.

 

              Sao là mười công đức này ?  

  1)  Nhiếp phục lạc & bất lạc ngay trong lòng.

          Bất lạc không nhiếp phục vị ấy

          Mà vị ấy luôn nhiếp phục liền

              Những bất lạc được khởi lên. 

 

  2)  Nhiếp phục khiếp đảm, dẹp yên hãi hùng.

          Khiếp đảm cùng sợ hãi không thể

          Nhiếp phục được uy thế vị này.

 

  3)        Vị ấy kham nhẫn hàng ngày

       Chịu đựng lạnh, nóng, khát hay đói cào

          Sự xúc chạm ruồi bâu, muỗi cắn,

          Gió, mặt trời, loài rắn, rết, sâu…

              Các cách nói khó xchịu nào,

       Khó chấp nhận khi nghe vào trong tai.

          Và vị này có thể chịu đựng

          Những cảm thọ bất khứng về thân

              Khởi lên đau nhói muôn phần,

       Thô bạo, chết điếng, toàn thân não nề.  

 

   4)     Tùy ý muốn, không hề nhọc mệt

          Không phí sức, dập hết khó khăn

              Vị ấy chứng được bốn phần

       Sơ & Nhị & Tam & Tứ Thiền chân chánh này.

 

  5)      Tỷ Kheo đây hướng tâm đến với

          Các Thần Thông nhiều loại nhiệm mầu

              Một thân hiện ra nhiều thân

       Nhiều thân thu lại một thân dễ dàng

          Hiện, biến hình, đi ngang qua vách

          Xuyên qua núi như cách hư không

              Độn thổ, trồi lên đất giồng

       Đi được trên nước cũng không chìm nào

          Ngồi kiết già trên cao vòi vọi                      

          Bay trên không như loại chim bằng

             Với tay chạm mặt trời, trăng

       Có đại oai lực, oai thần uy linh

          Hoặc có thể tự mình bay tới

          Cõi Phạm Thiên vời vợi ly trần.

 

   6)      THIÊN NHĨ thanh tịnh siêu nhân

       Vị ấy có thể nghe gần nghe xa

          Hai loại tiếng : người ta và loại

          Tiếng chư Thiên các cõi nghe rành.

 

   7)       Vị ấy biết tâm chúng sanh

       Tâm tham cũng biết, không tham biết liền

          Tâm nổi Sân, biết liền sân hận

          Tâm không sân không hận cũng tường

              Tâm Si hay không Si  thường

       Chuyên chú, tán loạn biết dường tự tâm

          Đại hành tâm, biết là như vậy

          Hoặc không phải là đại hành tâm

              Tâm vô thượng, biết rõ ràng

       Tâm chưa vô thượng lại càng biết thông

          Tâm thiền định hay không thiền định

          Tâm giải thoát hay dính buộc ràng

              Vị ấy đều biết rõ ràng

       Tâm của người khác ; cả hàng trí, ngu.

 

  8)     Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

          TÚC MẠNG THÔNG, nhớ tới nhiều đời

              Quá khứ với một, hai đời

       Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua

          Một ngàn đời hay là hơn nữa

          Một trăm ngàn đời thuở lâu xa

              Hoại kiếp, thành kiếp trải qua

       Vị ấy nhớ lại như là mới đây.

          Tại nơi ấy, tên này ta có

          Thuộc giai cấp, giòng họ thế này

              Uống, ăn, thọ khổ, lạc  rày

       Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao

          Ta tái sinh, nhằm vào làng đó

          Có tên tuổi, giòng họ thế nào

              Cứ thế, nhớ lại biết bao

       Tiền kiếp, tái kiếp không sao đếm rày.

 

   9)     Tỷ Khưu này hướng tâm đến với

          THIÊN NHÃN THÔNG, dẫn tới tuệ minh

              Xét về sinh tử chúng sinh

       Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền

          Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả

          Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang

              Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn

       Đều do hạnh nghiệp trắng đen họ làm.

          Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý

          Hoặc phỉ báng các vị Thánh Hiền

              Người này thân hoại, tận duyên     

       Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh

          Hoặc cõi dữ, như sinh địa ngục

          Hay đọa xứ, thằng thúc nạn tai.

 

              Còn bậc hiền giả, những ai

       Làm những thiện hạnh  ý và lời, thân

          Không phỉ báng Hiền nhân, Thánh hiển

          Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng

              Sau khi thân hoại mạng chung 

       Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời

          Do thiên nhãn, biết đời sống chết

          Người hạ liệt hay kẻ giàu sang

              Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn

       Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may

          Do hạnh nghiệp kẻ này hành động

          Có kết quả chẳng giống nhau này.

 

  10)       Đạt LẬU TẬN THÔNG, biết ngay

      Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào

          Đây Khổ Diệt , đường nào diệt khổ

          Biết như thật lậu hoặc loại này

              Nguyên nhân lậu hoặc là đây

       Diệt trừ lậu hoặc, biết ngay con đường

      

          Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức

          Tâm vị ấy rất mực sáng trong

              Dục-lậu, hữu-lậu  thoát xong

       Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn

          Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát

          Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành

              Việc cần làm, đã thực hành

       Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày.

 

          Chúng Tăng này ! Luôn quán tìm kiếm

         ‘Thân hành niệm’ tinh tấn thực hành

              Với tâm chuyên chú, an lành

       Chuyên nhất, định tĩnh, tịnh thanh vững bền,

          Được tu tập, khiến nên sung mãn

          Làm như dạng cỗ xe an toàn,

              Thành căn cứ địa vững vàng,

       Làm cho tích tập, khiến càng kiên tâm.

          Khéo tinh cần thực hành như thế

          Mười công đức có thể đạt thành ”.

 

              Lắng nghe lời đấng Cha Lành

       Chúng Tăng tín thọ lời vàng, hân hoan ./-

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

*   *

 

( Chấm dứt Kinh số 119 :  THÂN HÀNH NIỆM  –

                             –  KÀYAGATÀSATI  Sutta )

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/10/2023(Xem: 119)
Ngày xưa cầu Đạo được mấy khi Tìm kiếm Minh Sư thọ Tam quy Đại phước chí thành cầu giới pháp Nhất tâm phát nguyện thọ hành trì
24/09/2023(Xem: 253)
Thiện Minh cảnh trí thật trang nghiêm Phật điện uy linh toả ánh thiền Mõ sớm kinh mầu xa tục luyến Chuông khuya kệ diệu lắng tâm phiền Quan Âm thánh tượng ngời gương thiện Lộc Uyển vườn hoa rạng pháp Huyền Tánh Thiệt tăng nhân khai đạo chuyển Trời Âu giáo hoá ngát lương duyên..!
22/09/2023(Xem: 772)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
22/09/2023(Xem: 386)
Hương mây quyện giữa dòng hư huyễn Ai bồi hồi đưa mắt dõi xa xăm Chạnh dâu bể dăm khi hồn nức nở
19/09/2023(Xem: 483)
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ, Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con (chúng tôi) đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Qua lá thư này, chúng con (chúng tôi) xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này. Chúng con (chúng tôi) thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành. Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023. Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email hdhp.bbc@gmail.com. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
16/09/2023(Xem: 231)
Ba cõi hương huân sáng ánh vàng Úc Châu tu viện cảnh nghiêm trang Thiền sư NGUYÊN TẠNG trì Tam Tạng Viện chủ TÂM PHƯƠNG trụ Đạo Tràng QUẢNG ĐỨC TRANG NHÀ hằng chuyển pháp VIỆT NAM VIỆT PHẬT quyết hoằng dương
16/09/2023(Xem: 460)
Kính ngưỡng vọng Đức U Minh Giáo Chủ! Được Phật Thích Ca ngợi khen: “ TỪ BI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN” Bất cứ khổ nạn gì, theo lời đại nguyện (1) đã âm thầm gia bị tội khổ được bình an Kính mượn lời thơ một danh tăng để ghi lại (2)
11/09/2023(Xem: 294)
Quay về thực tại ngắm trời trong Quẳng gánh sầu ưu dạo cửa không Mõ sớm chuông chiều rơi tục bụi Kinh khuya kệ tối chuyển trần hồng
11/09/2023(Xem: 381)
Ngày tôi đi chẳng có gì quan trọng Lẽ thường tình như lá rụng chiều thu Như hoa rơi, gió cuốn bên lưng đồi Sanh lão bịnh tử giữa dòng đời động loạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567