Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

47. Kinh Tư Sát

19/05/202010:22(Xem: 4244)
47. Kinh Tư Sát

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majjhima  Nikàya )


Tập II
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com47. Kinh TƯ SÁT
( Vimamsaka sutta)
 
Như vậy, tôi nghe :
 
          Một thời, đức Thế Tôn an trụ
          Kỳ Viên Tự  – Chê-Tá-Va-Na
              Do Cấp-Cô-Độc tín gia
 A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka  cúng dường.
          Lúc bấy giờ, Pháp Vương liền gọi :
    – “ Các Tỷ Kheo ! Ta nói pháp lành,
              Hãy khéo lắng nghe cho rành ”.
 
       Các Tỷ Kheo ấy tâm thành vâng theo.
 
    – “ Các Tỷ Kheo ! Tỷ Kheo tư sát
          Muốn biết các tập tánh người nào
              Cần tìm hiểu Như Lai mau
       Để ý thức được nông sâu vấn đề
          Chánh Đẳng Giác có hề đạt được,
          Bậc Thế Tôn mực thước hay không  ? ”.
 
        – “ Với chúng con, bạch Thế Tôn !
       Các pháp đều hướng Thế Tôn, bao hàm
          Dựa Thế Tôn để làm căn bản
          Bậc lãnh đạo xứng đáng để nương.
              Lành thay ! Bạch đấng Pháp Vương !
       Mong Ngài thuyết giảng tỏ tường nghĩa đây.
          Sau khi Ngài giảng bày rốt ráo
          Chúng con sẽ y giáo phụng hành ”.
 
        – “ Các Tỷ Kheo ! Thật tốt lành  !
       Hãy khéo tác ý, chí thành nghe đây ”.
 
   Các Tỷ Kheo nơi này vâng đáp.
Trung Bộ  (Tập 2)  Kinh 47 :   TƯ SÁT    *MLH  –  138
 
          Thế Tôn liền thuyết pháp như vầy :
 
        – “ Vị Tư sát Tỷ Kheo này
       Muốn rõ tập tánh (1)  ở đây người nào
          Phải tìm hiểu sâu vào Thiện Thệ
          Trên hai loại pháp kể ra đây :
              Các pháp do mắt, do tai,
       Mà được nhận thức, nghĩ ngay như vầy :
 
         ‘Pháp ô nhiễm mắt, tai nhận thức   
          Có hiện khởi ở bậc Như Lai,
              Hay không hiện khởi pháp này ?’
       Sau khi tìm hiểu rõ ngay, vị này       
          Biết như vầy : ‘Những pháp ô nhiễm
          Do mắt, tai là điểm nhận chân
              Những pháp ấy là pháp trần
       Không hiện khởi ờ pháp thân Phật Đà’.
          Muốn thêm qua, vị ấy tìm kiếm :
         ‘Những tạp chất, khi nhiễm khi không,
              Mắt, tai nhận thức tỏ thông
       Có hiện khởi ở Thế Tôn mọi bề ?
          Hay ở Phật không hề hiện khởi ?’.
          Sau khi tìm hiểu với điều đây,
              Vị ấy đã được biết ngay :
      ‘Tạp pháp nhận thức do tai, mắt này
          Những pháp đây không hề hiện khởi
          Ở Như Lai tuyệt đối tịnh thân’.
              Vị ấy tìm hiểu thêm rằng :
      ‘Những pháp thanh tịnh chánh chân hoàn toàn
          Do mắt, tai mọi đàng nhận thức
    _______________________________
 
    (1) : Tập tánh :  Cetapariyayam .
Trung Bộ  (Tập 2)  Kinh 47 :   TƯ SÁT       *MLH  –  139
 
          Pháp ấy thực có hiện khởi ngay
              Hay không hiện khởi ở Ngài ?’
       Sau khi tìm hiểu như vầy, hiểu nhanh :  
         ‘Pháp tịnh thanh hoàn toàn như vậy,
          Mắt, tai ấy nhận thức rõ ngay
              Có hiện khởi ở Như Lai’.
 
       Vị ấy tìm hiểu thêm vầy, nêu ra :
         ‘Vị Tôn-giả này đà thành tựu
          Về hy hữu thiện pháp ra sao ?
              Thời gian ngắn hay dài lâu ?’.
       Sau khi tìm hiểu thì mau hiểu là :
         ‘Vị Tôn-giả này đà thành tựu
          Thiện pháp thật hy hữu, miệt mài
              Trong một thời gian lâu dài’.
 
       Tiếp tục tìm hiểu thêm ngay như vầy :
         ‘Tôn-giả này hữu danh, nhân đó
          Khi có danh, một số hiểm nguy
              Có khởi vị ấy tức thì ?’.
       Này Tỷ Kheo Chúng ! ‘Hiểm nguy như vầy
          Không khởi lên ở ngay vị ấy
          Khi vị ấy chưa được nổi danh
    Chưa có danh tiếng tốt lành.
       Khi Tỷ Kheo ấy có danh tiếng rồi
          Thì đồng thời một số nguy hiểm
          Có thể khởi ở điểm vị này.
             ( Là sự thông thường vẫn bày
       Theo dòng thế sự thày lay hằng ngày )
          Cũng có thể vị này nổi tiếng,
          Về phương diện nguy hiểm ở đây
              Không khởi lên cho vị này’.
 
Trung Bộ  (Tập 2)  Kinh 47 :   TƯ SÁT       *MLH  –  140
 
       Vị ấy tìm hiểu thêm ngay bấy giờ :
         ‘Tôn-giả từ bỏ do không sợ,
          Không từ bỏ vì sợ hãi chăng ?
              Có phải do đoạn diệt phăng,
       Không còn tham ái nên hằng lạc an
          Không thỏa mãn về đàng các dục ?’.
          Tìm hiểu cho đến lúc hiểu ra :
            ‘ Tôn-giả từ bỏ, tránh xa
   Do có vô úy trải qua mọi thì,
    Không phải vì sợ hãi, từ bỏ.
          Diệt tham ái, không có ái tham,
              Do diệt, không có ái tham
       Nên không thỏa mãn dục, ham muốn gì’.
 
          Các Tỷ Kheo ! Nếu vì khả dĩ
          Có những người hỏi vị Tỷ Kheo :
            “ Có dữ kiện gì kèm theo,
       Có những bằng chứng gì nêu rõ ràng
          Mà Tôn-giả lại hằng tuyên bố : 
        ‘Tôn-giả đó không sợ, kiên cường,
              Do diệt tham ái mọi phương
       Vị ấy không có tình trường, ái tham,
          Không thỏa mãn những ham muốn bậy ?”
 
          Được hỏi vậy, vị Tỷ Kheo này  
              Trả lời một cách thẳng ngay :
    “ Vị Tôn-giả ấy sống vầy giữa Tăng,
          Hay là hằng một mình để sống,
          Dầu những vị cùng sống nơi này
              Là thiện hạnh, ác hạnh vầy,
       Giáo giới hội chúng ở đây các vì,
          Hoặc những vị trọng vì tài vật  &
Trung Bộ  (Tập 2)  Kinh 47 :   TƯ SÁT    *MLH  –  141
 
 Không nhiễm ô tài vật các ngài,
              Tôn giả không vì việc đây
  Mà khinh bỉ các vị này, dù ai.
          Trước Như Lai, tôi nghe như vậy,
          Trước Phật, tôi như vậy biết tường :
          ‘Ta do không sợ, kiên cường  
       Không phải từ bỏ vì thường sợ chi.
          Do tham ái tức thì đoạn diệt,
          Không tham ái, ta biết phải làm :
              Không thỏa mãn các dục ham ”.
 
       Này Tỷ Kheo Chúng ! Bao hàm ở đây 
          Cả Như Lai cũng cần được hỏi :
       “ Các pháp, mọi ô nhiễm do từ
              Mắt, tai nhận thức riêng tư
       Pháp có hiện khởi ở Như Lai liền ?
          Hay ở Ta, an nhiên không khởi ? ”.
          Khi được hỏi, Ta sẽ trả lời :
           “ Các pháp ô nhiễm mọi nơi
       Mắt, tai nhận thức tức thời xảy ra,
Không hiện khởi  ở ta tuyệt đối.     
          Hay đối với những tạp pháp nào
              Mắt, tai nhận thức trước sau
       Cũng không hiện khởi nhằm vào Như Lai ”.
 
          Nếu hỏi những pháp rày thanh tịnh
          Được nhận thức từ chính mắt, tai
              Có hiện khởi ở Như Lai ?
       Hay không hiện khởi như vầy ở Ta ?
          Được hỏi vậy, thì Ta sẽ đáp :
       “ Với những pháp thanh tịnh hoàn toàn
              Mắt, tai nhận thức rõ ràng
Trung Bộ  (Tập 2)  Kinh 47 :   TƯ SÁT        *MLH  –  142
 
Pháp ấy hiện khởi sẵn sàng ở Ta.
          Pháp ấy Ta lấy làm đạo lộ
          Làm hành giới, làm chỗ dựa đây,
              Không ai giống Ta như vầy ”.
 
       Này Tỷ Kheo Chúng ! Thẳng ngay, tinh cần
          Một đệ tử phải gần Sư Trưởng
          Bậc Đạo Sư cao thượng cận kề
              Có nói như vậy ; để nghe
       Đạo Sư thuyết giảng mọi bề trải qua
          Vấn đề này rồi ra việc khác,
          Vi diệu này đến các pháp siêu,
              Các pháp hắc bạch sớm chiều,
       Cùng các pháp khác về điều tương đương.
          Các Tỷ Kheo ! Rồi nương theo ý
          Tùy theo vị Đạo Sư thuyết ra
              Cho Tỷ Kheo hiểu sâu xa
       Vị Tỷ Kheo ấy trải qua thuận tùy
          Sau khi đã chứng tri pháp ấy
          Đã đạt lấy sự cứu cánh ngay
              Của từng pháp một ở đây
       Khởi lòng tịnh tín bậc Thầy, Đạo Sư :
        ‘Thế Tôn, bậc Đại Từ Chánh Giác,
          Pháp lợi lạc đã được Phật Đà
              Khế cơ khéo thuyết giảng ra,
       Chúng Tăng thật khéo trải qua hành trì’.
 
          Các Tỷ Kheo ! Do vì người khác
          Hỏi Tỷ Kheo ấy các điều nghi :
          “ Tôn-giả có dữ kiện gì ?
       Có những bằng chứng gì mà nói ra :
        ‘Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác
Trung Bộ  (Tập 2)  Kinh 47 :   TƯ SÁT     *MLH  –  143
 
          Pháp lợi lạc được khéo minh tri
              Chúng Tăng thật khéo hành trì ?’
       Một cách chân chánh thực thi trả lời :
       “ Này Hiền-giả ! Chính tôi đến tận
          Để nghe pháp của Đấng Thế Tôn
              Ngài đã thuyết giảng pháp môn,
       Những pháp cần phải bảo tồn sâu xa.
          Vấn đề này rồi ra việc khác,
          Vi diệu này đến các pháp siêu,
              Các pháp hắc bạch sớm chiều,
       Cùng các pháp khác về điều tương đương.
 
          Này Hiền-giả ! Rồi nương theo đó
          Pháp Thế Tôn giảng rõ cho tôi,
              Khi chứng tri pháp ấy rồi,
       Tôi đã như vậy làm nơi thuận tùy,
 Đạt cứu cánh từng chi pháp một.
          Tôi khởi ra cùng tột niềm tin
              Đối với Đạo Sư của mình :
      ‘Thế Tôn là bậc siêu minh, từ hòa
          Đấng Phật Đà, Chánh Đẳng Chánh Giác,
          Pháp khéo thuyết quảng bác, huyền vi,
  Chúng Tăng thật khéo hành trì ”.
 
       Này Tỷ Kheo Chúng ! Bất kỳ hôm mai
          Đối với ai lòng tin sâu nặng
          Với Như Lai, vốn sẵn trong lòng
              Căn cứ, an trú ở trong
       Văn tự, dữ kiện, văn phong như vầy,
          Lòng tin này gọi là đầy đủ
          Có dữ kiện, căn cứ ở đây
              Trên chánh kiến vững chắc này
Trung Bộ  (Tập 2)  Kinh 47 :   TƯ SÁT       *MLH  –  144
 
       Không thể bị phá hoại hay hại hoài
          Bởi một ai : Sa-môn, Phạm-chí,
          Ma Vương, Quỷ, Phạm Thiên, các Trời,
              Hay bất cứ ai trên đời
       Vậy là tìm hiểu mọi thời Như Lai,
          Và Như Lai mới được tìm hiểu
          Cách đúng pháp, tiêu biểu như vầy ”.
 
              Thế Tôn thuyết giảng nghiêm oai
       Chúng Tăng hoan hỷ, lời Ngài vững tin ./-
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (3L )
 
*
*     *
 
(  Chấm dứt  Kinh số 47  : TƯ SÁT – 
VÌMAMSAKA   Sutta  )
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/08/2022(Xem: 503)
Trái tim Mẹ là kỳ quan của vũ trụ. Nước mắt Mẹ nhiều hơn một đại dương Đạo Phật là Đạo Hiếu… ….Hãy trân quý giá trị tình thương Vô bờ bến….Mẹ Cha chưa hề đặt điều kiện.
05/08/2022(Xem: 268)
Bao lâu rồi thưa Mẹ? Nơi xứ lạ quê người Con lạc loài đơn côi Mỗi năm Vu Lan về Con nghe lòng tái tê! Làm sao con quên được Khi con còn bé nhỏ Mẹ dắt con đến chùa
04/08/2022(Xem: 350)
Vu Lan, con cài hoa trắng Có nghĩa là Mẹ đã vắng trần gian Nỗi nhớ thương bỗng dâng tràn Trong hai khóe mắt đôi hàng lệ rơi Mẹ không còn nữa trên đời Nhưng sao con thấy... Mẹ ơi gần kề!
04/08/2022(Xem: 242)
Hạnh phúc thay được sống Bên Tăng đoàn Thế Tôn Thực hành niệm định tuệ Sống từng ngày dễ thương.
04/08/2022(Xem: 283)
Công Mẹ như núi như non Tình Mẹ như biển suối ngàn Đại Dương Làm sao trả hết công ơn tràn đầy Ân Mẹ quả thật sâu dầy Vì con Mẹ phải muôn sầu đắng cay
03/08/2022(Xem: 536)
Mùa Vu Lan tháng bảy … Nơi đây gió lộng lá vàng bay lả tả Truyền thống lễ hội sâu sắc thiêng liêng Bâng khuâng thổn thức khi nhớ “Giải đảo huyền “(1) Ý nghĩa cứu độ … trở thành sức mạnh văn hoá !
03/08/2022(Xem: 331)
Kính thưa Mẹ, trời Thu đang vẫy gọi. Trăng Vu Lan, ngày Hiếu đến bên rồi. Con chạnh nhớ Mẹ hiền ôi yêu dấu! Cô đơn về tràn ngập trái tim côi. Còn đâu nữa những ngày xưa cổ tích ? Khúc ca dao ru giấc ngủ ban đầu. Trong thai Mẹ, chiếc nôi lòng u tịch. Con ngủ vùi chín tháng chẳng lo âu.
03/08/2022(Xem: 195)
Người Mẹ chúng con thật tuyệt vời! Mẹ là Tâm Thái cuả khắp nơi Kính Lễ Vu Lan hoa Hồng thắm Dâng Mẹ luôn hiện hữu trên đời!... Học Phật con nhớ Mẹ Ma Da Sanh Thái Tử tu thành Phật Thích Ca Phước lành ba con Mẹ thế phát. ( Mẹ Tâm Thái ) Hoằng dương Cháp Pháp độ mọi nhà!
01/08/2022(Xem: 485)
Đã là người …. Học suốt đời, học nhanh để kịp thời đại Phẩm chất nhân cách, năng lực được định hình Không là bản sao của ai, rõ biết chính mình Suy nghĩ tích cực, sáng tạo, quyết định đúng!
01/08/2022(Xem: 219)
Nửa gánh giang san, nửa gánh tình, Đồ Bàn bái biệt tóc đương xanh. Lạnh hồn tháp cổ trơ vơ đứng, Vắng tiếng chuông đưa, gạch với mình.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
96,529,060