Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

57. Kinh Hạnh Con Chó

19/05/202010:25(Xem: 1861)
57. Kinh Hạnh Con Chó

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majhima  Nikàya )


Tập II
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com57. Kinh HẠNH CON CHÓ
( Kukkuravatika sutta )
 
Như vậy, tôi nghe :
 
          Một thời, đức Thế Tôn Giác Giả
          Kô-Li-Da (1) Ngài đã trú qua
              Ha-Lít-Đa-Vá-Sa-Na  (1)
       Tên thị trấn của Kô-Li-Da an hòa.
 
          Pun-Na Kô-Li-Da-Pút-Tá  (2)
          Là một gã ngoại đạo tự do
        Hành trì về hạnh con bò,
       Cùng Sê-Ni-Dá (3), để cho lõa hình
 Đang tự mình hành trì hạnh chó.
 
          Hai người đó đến gặp Phật Đà,
              Sau khi đến thì Pun-Na
       Tức Kô-Li-Dá-Pút-Ta người này
          Hướng về ngay Thế Tôn cúi lạy
  Rồi chọn lấy một chỗ ngồi bên.
              Còn Sê-Ni-Dá nói trên
       Những lời thăm hỏi thốt lên sơ sài
          Rồi người này bèn ngồi chò hỏ
          Giống kiểu như con chó vẫn ngồi
              Sau khi cả hai ngồi rồi
       Pun-Na hướng Phật, mở lời hỏi qua :
    _______________________________
 
(1) :  Địa phương tên Koliya , có thị trấn tên Haliddavasana . 
  (2) :  Punna Koliyaputta , ngoại đạo thực hành hạnh con bò .
  (3) :  Seniya , ngoại đạo thực hành hạnh con chó .
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  286
 
    – “ Bạch Ngài ! Sê-Ni-Da lõa thể   
          Hạnh con chó như thế hành trì
              Làm những hạnh khó hành ni
       Như bò trên đất bốn chi, truồng trần
          Ăn đồ ăn bị quăng dưới đất
          Dùng miệng cạp, hành rất khổ sầu
              Mạng chung ông ấy sanh đâu ?
       Vận mạng ông ấy ra sao, thưa Ngài ? ”.
 
    – “ Này Pun-Na ! Dừng ngay điều ấy
          Chớ hỏi Ta như vậy làm gì ”. 
 
              Nhưng Pun-Na vẫn kiên trì
Hỏi đến ba lượt về chi tiết này.
          Thế Tôn ngài trầm ngâm bảo gã :
 
    – “ Này Pun-Ná ! Câu hỏi của ông
              Ta đã bảo ông là không,
       Nhưng ông quyết hỏi và mong biết liền
          Vậy tùy duyên, Như Lai nói rõ :
          Người nào hành hạnh chó trái ngang
              Một cách viên mãn hoàn toàn
       Hành trì tâm & giới chó càng mãn viên
          Khi hết duyên, mạng chung sinh tới
          Thân hữu với loài chó mà thôi !
              Nếu y tà kiến chẳng dời :
      ‘Do hạnh & giới chó ta thời hành đây   
 Sẽ sanh ngay Chư Thiên các cõi’.
 
          Với thiên nhãn, Ta nói như vầy :
             ‘Đối với kẻ tà kiến này
       Có hai sanh-thú đọa ngay chẳng lành
          Là địa ngục & bàng sanh sẵn có.
          Nếu như hạnh con chó tựu thành
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  287
 
              Thì sinh loài chó - bàng sanh
       Sinh địa ngục, nếu không thành hạnh ni ”.
 
          Nghe Phật nói, Sê-Ni-Da ấy
          Khóc than mãi, nước mắt chan hòa.
              Thế Tôn nói với Pun-Na :
 
 – “ Ta đã từ chối nói ra điều này
          Vì kết cuộc chẳng hay gì cả !
          Chuyện nhân quả sẽ phải như vầy ”.
 
              Sê-Ni-Dá vội thưa ngay :
 – “ Bạch Ngài ! Con khóc như vầy lâm li
          Không phải vì Thế Tôn đã nói
          Chỉ ra mọi đau khổ đời sau
              Mà vì con đã dài lâu
       Hành trì hạnh chó, chấp vào điều mê.
          Bạch Thế Tôn ! Còn về hiền-giả
          Pun-Na Kô-Li-Dá-Pút-Ta
              Hành hạnh con bò lâu xa
       Sanh thú, vận mạng trải qua thế nào ? ”.
 
    – “ Sê-Ni-Dá ! Dừng mau chuyện ấy
          Chớ có hỏi như vậy làm gì ! ”.    
 
              Nhưng Sê-Ni-Dá kiên trì
       Hai ba lần hỏi chuyên vì chuyện đây.
          Bất đắc dĩ Phật ngài bảo gã :
 
    – “ Sê-Ni-Dá ! Thật sự Như Lai
              Không chấp nhận câu hỏi này
       Bảo ông là hãy dừng ngay tức thì.
          Nhưng nay ông kiên trì muốn biết
          Vậy Ta thuyết về sự hành trì
              Hạnh bò, mà kẻ thực thi
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  288
 
       Hành trì viên mãn uy nghi con bò
          Hạnh của bò, giới & tâm bò ấy
          Thật viên mãn như vậy hoàn toàn
              Sau khi mạng chung, sinh sang
       Thân hữu cùng loại bò – bàng-sanh ki .
          Nếu ông ấy không lìa tà kiến
          Bảo : ‘Do giới & hạnh hiện hành trì
              Chấp nhận về hạnh bò ni
       Khổ hạnh, phạm hạnh, uy nghi con bò,
          Là nguyên do ta sẽ sinh tới
          Khắp Thiên giới, các cõi Chư Thiên,
           ( Thọ hưởng phúc lạc vô biên )’.
       Nhưng thật sự sẽ sinh liền hai nơi
          Là bàng sanh (1) hay rơi địa ngục.
          Hạnh con bò nếu thực tựu thành
              Sẽ sinh loài bò – bàng sanh  (1)
       Sanh địa ngục, nếu không thành hạnh ni ”.  
 
          Pun-Na nghe, tức thì than khóc
          Rồi bứt tóc, tự trách thiết tha :
              Thưa rằng : “ Bạch đấng Phật Đà !
       Con khóc không bởi Ngài đà nói ra
          Khổ báo mà sau con gánh phải,
          Nhưng giận mình đã trải lâu dài
       Hành hạnh con bò như vầy.
       Bạch Phật ! Con vốn sâu dày đức tin
          Đối với Ngài, siêu minh Toàn Giác,
          Xin Thế Tôn thuyết pháp cho con 
              Để cho cả hai chúng con
    _______________________________
 
(1) : Bàng sanh là những loài súc sinh có xương sống ngang ,như
        trâu, bò, ngựa, voi, heo, chó, mèo … 
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  289
 
       Có thể từ bỏ, không còn hành theo
          Hạnh con bò hay theo hạnh chó
          Quyết từ bỏ những hạnh tà này ”.
 
        – “ Pun-Na ! Vậy hãy nghe đây
       Và khéo tác ý hiểu rày lời Ta ”.
 
          Pun-Na Kô-Li-Da-Pút-Tá
   Liền vâng dạ rồi chú tâm vào.
              Thế Tôn giảng giải như sau :
 
 – “ Pun-Na ! Bốn loại nghiệp nào trải đi
          Ta đã tự chứng tri, chứng ngộ
          Và tuyên thuyết hóa độ bao phen ?
              Có nghiệp đen, quả báo đen,
       Có nghiệp trắng, quả báo bèn trắng luôn,
          Nghiệp đen trắng, đưa luôn quả báo
          Cũng đen trắng, điên đảo lộn chen,
              Có nghiệp không trắng không đen
       Đưa quả báo không trắng đen rõ ràng,
          Là nghiệp khiến diệt tan các nghiệp.
 
      *  Pun-Ná ! Sao là nghiệp đen này  
              Đưa quả báo đen như vầy ?
       Ở đây có kẻ tạo ngay thân hành
          Có tổn hại, khẩu hành tổn hại
          Tạo ý hành tổn hại chúng sanh
              Tái sinh thế giới chẳng lành
  Đầy sự tổn hại sẵn dành ở đây.
   Cảm xúc ngay tổn hại cảm xúc.
          Do cảm xúc tổn hại như vầy  
              Cảm thọ những cảm thọ ngay
       Thuần nhất khổ thọ, thọ đầy hiểm nguy !
   Như chúng sinh A-tỳ địa ngục.
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  290
 
          Này Pun-Ná ! Sự thực rõ rành
              Sự sanh khởi một chúng sanh
       Tùy thuộc hành động chúng sanh đã làm,
          Khi chúng sinh phải cam sinh tới,
          Kích thích bởi cảm xúc của mình
              Do đó Ta đã thuyết minh :
     ‘Chúng sinh thừa tự nghiệp mình tạo ra’.
 
      *  Thế nào là nghiệp trắng, quả trắng ?
          Người thân hành làm chẳng hại gì,
              Khẩu hành không tổn hại chi
       Ý hành khiến tổn hại gì cũng không,
          Sinh thế giới không không tổn hại,
          Do cảm xúc những loại xúc này
              Vị ấy liền cảm thọ ngay
       Không không có tổn hại hay não phiền
          Thuần nhất lạc thọ liền được tả
          Như Chư Thiên Su-Phá-Kin-Na
           ( Hay Biến Tịnh Thiên cũng là )
       Như vậy sanh khởi xảy ra đuôi đầu
          Tùy thuộc vào chính mình hành động
          Các cảm xúc kích động chúng sinh
              Khi chúng sinh ấy đã sinh
     ‘Chúng sinh thừa tự nghiệp mình tạo ra’,
          Được gọi là nghiệp trắng, quả trắng.
 
      *  Còn thế nào nghiệp hẳn trắng đen
              Đưa đến quả báo trắng đen ?
       Ở đây có kẻ bao phen thực hành
          Các thân hành có điều tổn hại
    _______________________________
 
(1) :  Cõi Trời Sắc Giới thuộc Tam Thiền : Biến Tịnh Thiên
        ( Subhakinnà devà ).
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  291
 
          Và điều không tổn hại, cả hai
              Khẩu hành và ý hành này
       Tổn hại & không tổn hại đây thực hành   
          Sẽ được sanh thế giới thuộc loại
          Có tổn hại & không tổn hại này.
              Vì sanh thế giới có hai
       Tổn hại & không tổn hại hay lạc, phiền
          Nên cảm xúc cũng duyên có cả
          Rồi cảm thọ với cả hai bên
              Lạc thọ, khổ thọ lẫn xen
       Như là một số người hèn lẫn sang,
          Một số hàng Chư Thiên, đọa xứ.
          Như vậy, sự sanh khởi tùy nơi      
              Hành động của mình mọi thời
       Cảm xúc kích thích lúc thời đã sinh
         ‘Ta thừa hưởng nghiệp mình tất cả’,
          Nghiệp trắng đen đưa quả trắng đen.
 
         *  Thế nào nghiệp không trắng đen
       Hưởng quả báo không trắng đen như vầy ?
          Đưa đến sự diệt ngay các nghiệp ? 
          Này Pun-Ná ! Loại tiếp theo là
              Nơi có ý chí trải qua
     ( Tư tâm sở – Chê-Ta-Na ấy, bèn )
 Diệt nghiệp đen đưa quả đen đó.
          Chỗ nào có ý chí diệt ngay
Nghiệp trắng, quả báo trắng này.
       Nơi có ý chí diệt ngay chẳng chừa
          Nghiệp đen trắng, quả đưa đen trắng.
          Chỗ nào ý chỉ sẵn có vầy   
    _______________________________
 
(1) :  Cetana – Tư tâm sở .
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  292
 
 Khiến đoạn tận các nghiệp ngay.
       Pun-Na ! Bốn loại nghiệp này phủ vi
          Ta chứng tri, chứng ngộ, giảng cả ”.
 
          Pun-Na Kô-Li-Dá-Pút-Ta
              Người hành hạnh bò thưa ra :
 
 – “ Thật là hy hữu ! Thật là cao sâu !
          Với Giáo Pháp nhiệm mầu tối thượng,
Đáng cho con quy ngưỡng Như Lai.
              Bạch Thế Tôn ! Vi diệu thay !
       Như người dựng vật lăn quay ngã nằm
          Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối
          Đem đèn sáng vào tối như bưng
              Để ai có mắt mở bừng
       Có thể thấy được sáng trưng sắc màu.
*
          Cũng như vậy, nhiệm mầu Chánh Pháp
          Được Thế Tôn giải đáp, trình bày
              Con xin quy ngưỡng từ nay
       Quy y đức Phật, nương ngay Pháp mầu,
          Quy y Tăng thanh cao đức cả
          Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn
              Mong Thế Tôn nhận cho con
       Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên
          Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục
          Kể từ nay đến lúc mạng chung ”.
 
              Còn người lõa thể đi cùng
       Là Sê-Ni-Dá vô cùng hân hoan
          Liền đảnh lễ, nghiêm trang bạch Phật :
 
    – “ Bạch Thế Tôn ! Quả thật lành thay !
              Hy hữu thay ! Vi diệu thay !
 
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  293
 
       Như người dựng vật lăn quay ngã nằm   
          Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối
          Đem đèn sáng vào tối như bưng
              Để ai có mắt mở bừng
       Có thể thấy được sáng trưng sắc màu.
          Cũng như vậy, nhiệm mầu Chánh Pháp
          Được Thế Tôn phân tách, trình bày
              Con xin quy ngưỡng từ nay
       Quy y đức Phật, nương ngay Pháp mầu,
          Quy y Tăng thanh cao đức cả
          Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn.
              Mong Thế Tôn nhận cho con
       Được phép nhập chúng, vuông tròn lợi tha
          Thọ Đại giới  xuất gia Cụ Túc
          Thành Tỷ Kheo thu thúc lục căn ”.
 
           – “ Này Sê-Ni-Dá ! Hiểu chăng ?
       Như Lai Giới Luật pháp đăng soi đường
          Có qui định : thường thường ngoại đạo
          Muốn quay về Tam Bảo xuất gia
              Bốn tháng biệt trú trải qua
       Sau đó thấy được, Tăng Già chuẩn y
          Được xuất gia nghiêm trì Giới luật
          Thành Tỷ Kheo, pháp Phật bảo tồn ”.
 
           – “ Kính bạch Đại Đức Thế Tôn !
       Nếu trong pháp luật tịnh môn định là
          Kẻ ngoại đạo phải qua bốn tháng
          Sống biệt trú để quán sai lầm
              Trước kia, cả thân lẫn tâm
       Sau đó mới được Chúng Tăng nhận vào.
          Thì nay con với bao tha thiết
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  294
 
          Mong gia nhập siêu việt Tăng-thân
              Tình nguyện biệt trú  Bốn năm
       Sau đó Tăng Chúng âm thầm thẩm tra
          Cho xuất gia Tỷ Kheo Cụ-túc
          Giữ đại giới, thu thúc, cần chuyên ”.
 .
          – “ Này Sê-Ni-Dá !  Tuy nhiên
       Chúng sinh, Ta thấy không tuyền giống nhau
          Cá tính người, trước sau sai biệt
          Có trường hợp cần thiết đổi thay
              Ngoại lệ, được miễn Luật này
       Như ngươi ; tâm ý thẳng ngay, chí thành
          Ta cho phép cử hành nghi thức
          Lễ xuất gia thành bực Tỷ Kheo
              Đại Giới Cụ Túc vâng theo
       Ba y một bát, sống nghèo độc cư ”.
 
          Sê-Ni-Dá kể từ thọ giới
          Không phóng dật, hướng tới nhất tâm
              Độc cư rừng vắng âm thầm
       Không bao lâu đã chứng tầm pháp siêu
          Đạt mục tiêu tối cao bậc thánh
          Người xuất gia chân chánh mong cầu
              Vô thượng phạm hạnh cao sâu
       Tự mình chứng ngộ pháp mầu minh quang
          Với thắng trí, trú an, chứng đạt
          Tâm vị ấy an lạc sáng trong
              Dục lậu, hữu lậu thoát xong
       Thoát vô minh lậu, khỏi vòng trói trăn
          Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát
          Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành
              Việc cần làm đã thực hành
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  295
 
       Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày.
 
          Tự thấu hiểu và ngay lập tức
          Sê-Ni-Da Đại Đức trở thành
              Bậc A-La-Hán tịnh thanh
       Nhiệt tâm hoằng hóa Pháp lành truyền lưu./-
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )
 
 
*
*  *
 
(  Chấm dứt  Kinh  số 57  :  HẠNH CON CHÓ   –
KUKKURAVATIKA   Sutta  )
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 78329)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
30/03/201706:52(Xem: 7026)
Một thời máu lửa đạn bom Quê hương tang tóc, hồn hoang tru gào Từng trang sử đẫm lệ trào Ngày im tiếng súng nghẹn ngào gọi nhau!
05/02/202008:52(Xem: 2773)
Nhị thập song đôi (2020) Canh Tý Niên Mừng Xuân, Quảng Đức ngát thiền "Tâm an" thủ bút Thầy ghi tặng Chúc nguyện nhà nhà hưởng phước thiên.
11/10/201807:17(Xem: 6093)
Mưa da diết, thời gian như dừng chậm Chút vấn vương thương nhớ chị nơi xa Cô đơn héo hon khi tuổi chớm già Nhiều lần điện , chị đáp lời " Bận lắm " .
05/04/201322:25(Xem: 9015)
Lịch sử luôn trao tận tay từng số phận thuận nghịch của duyên trần (biệt nghiệp) để từ đó hòa mình vào vận mạng chung của cộng nghiệp.
20/08/201419:28(Xem: 12974)
“Trang hỡi Trang, em là vì sao sáng Giữa khung trời mây trắng với trăng thanh” Một công trường lưu dấu tích tên em Nay bị di dời, Trang ơi em có biết Năm mươi năm giữa Sài Gòn náo nhiệt Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách lại qua Mỗi một khi nhìn bức tượng kiêu sa
07/07/201107:27(Xem: 21126)
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”
13/06/201421:21(Xem: 12796)
Hãy là “ong”(1) chiêu cảm nhiều nét đẹp Góp nhụy hoa tạo mật ngọt cho đời An nhiên bay thong thả khắp muôn nơi Đem ích lợi ít khi nào tác hại Đừng là “ruồi” thấy phân là bu lại Mang hôi dơ truyền nhiễm đến cho người Chỉ thấy xấu việc dơ bẩn thì bươi Gây thiệt hại hơn là điều lợi ích
02/01/201622:32(Xem: 6499)
Trần Nhân Tông (chữ Hán: 陳仁宗; 7 tháng 12 năm 1258 – 16 tháng 12 năm 1308,) là vị vua thứ 3 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì 15 năm (1278 – 1293) và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Trần Nhân Tông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông có vai trò lãnh đạo quan trọng trong Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 và lần 3. Trần Nhân Tông cũng là người đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Đầu ĐàHoàng Giác Điều Ngự. (Tham khảo từ trang Web. Vikipedia.org VN.)