Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

81. Kinh Ghatìkàra

19/05/202010:52(Xem: 5722)
81. Kinh Ghatìkàra

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majhima  Nikàya )


Tập III
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com


81. Kinh GHATÌKÀRA

( Ghatìkàra sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 

          Một thời, Đức Thế Tôn Ứng Cúng  

          Du hành cùng Đại chúng Tăng-Già

              Đến vương quốc Kô-Sa-La.  (1)

       Đang đi, bỗng Đức Phật-Đà Pháp Vương

          Bước xuống bên lề đường, dừng lại

          Dáng tự tại, bỗng Phật mỉm cười.

              Nhìn thấy Thế Tôn mỉm cười

       A-Nan Tôn-giả thấy hơi lạ kỳ.

          Suy nghĩ : “ Do duyên gì Thiện Thệ

          Lại mỉm cười như thế ? Chắc rằng   

              Phải có lý do, nguyên nhân

       Nên đấng Đại Giác tự thân mỉm cười ”.

 

          Rồi Tôn-giả từ nơi đứng lại

          Đắp y lên vai trái khoan thai

              Chắp tay hướng đến Như Lai :

 

 – “ Bạch Thế Tôn ! Kính xin Ngài từ bi

          Giải thích do nhân gì, duyên cớ ?

          Khiến Thế Tôn đã nở nụ cười ? ”.

 

        – “ Này A-Nan ! Quá khứ thời

       Nơi đây chính thực là nơi thị thành,

          Một thị trấn nổi danh khôn tả

          Có tên là Vê-Phá-Linh-Ga   (2)

    _________________________________

 

(1) : Vương quốc Kosala  ( Kiều-Tất-La ) , thủ đô là Savatthi  ( Xá

       Vệ ), dưới sự trị vì của Vua Pasenadi ( Ba-Tư-Nặc ).

(2) : Vebhalinga .

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 81 :  GHATÌKÀRA          *   MLH  –  084

 

              Thịnh vượng, giàu có, phồn hoa,

       Dân cư đông đúc, cửa nhà cao sang.

          Này A-Nan ! Thế Tôn Ca-Diếp

          Một vị Phật kế tiếp trước Ta

              Đó là Đức Káp-Sa-Pa  (1)

       Chánh Đẳng Chánh Giác, Phật-Đà Toàn Tri

          Cũng là vì Đại A-La-Hán

          Sống, thuyết giảng độ chúng tại đây

              Thành Vê-Pha-Linh-Ga này.

       Lại có Tu-viện của Ngài dựng xây

          Tại nơi đây, Thế Tôn Ca-Diếp

          Ngồi thuyết giảng liên tiếp dạy cho

              Đại Chúng Tỷ Kheo học trò ”.

 

       Nghe Thế Tôn giảng nguyên do rõ là   

          Tôn-giả A-Nan-Đa hoan hỷ

          Gấp tư Săng-Ga-Tí tức thì

            ( Đó là Tăng-Già-Lê  y )

       Rồi bạch đức Chánh Biến Tri như vầy :

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Thỉnh Ngài an tọa

          Vì chính tại đây đã xảy ra

              Hai bậc Chánh Giác, Phật Đà,

       Đại A-La-Hán xưa và hiện nay

          Dùng chỗ này độ sinh, hoằng pháp ”.

 

          Phật ngồi nơi thích hạp sẵn dành 

              Sau đó thì đấng Cha Lành

    ___________________________

 

    (1) :  Đức Phật Ca-Diếp ( Kassapa ) là vị Phật quá khứ kế đức

      Thích Ca Mâu Ni về trước, trong 7 vị Phật của Hiền kiếp này :

      Tỳ-Bà-Thi (Vipassi ), Thi-Khí (Sìkhi ), Tỳ-Xá-Phù (Vesabhù ),

      Câu-Lưu-Tôn (Kakusandha ), Câu-Na-Hàm Mâu-Ni (Konagà-

      Mana ), Ca-Diếp (Kassapa ) và Thích Ca Mâu Ni (Sakya Muni)   

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 81 :  GHATÌKÀRA         *   MLH  –  085

 

       Nói với Tôn-giả A-Nan-Đa là :

    –  “A-Nan-Đa ! Thuở xa xưa đó

          Nơi đây có Vê-Phá-Linh-Ga

              Thị trấn giàu thịnh, phồn hoa

       Dân cư đông đúc, cửa nhà đẹp tươi

          Tại đây, đã có nơi làm gốm,

          Người thợ gốm Ga-Tí-Ka-Ra          ( Ghatikara )

              Đệ tử Phật Káp-Sa-Pa

       Đàn tín đệ nhất của Ca-Diếp Ngài.

 

          Cũng nơi đây, Chô-Ti-Pá-Lá             ( Jotipala )   

          Một thanh niên có cá tính riêng

              Bạn thân thợ gốm nói trên.

       Một hôm thợ gốm đến bên bạn này

          Rồi nói ngay : “ Chô-Ti-Pa-Lá !

          Chính tôi đã dự định mời anh

              Đến gặp một đấng tịnh thanh

       Là Phật Ca-Diếp, giáng sanh hiện đời.

          Chúng ta hãy đến nơi trú xứ

          Đức Điều Ngự Káp-Sá-Pa ngay,

              Thật là điều tốt lành thay

       Nếu được yết kiến bậc Thầy Nhân Thiên ! ”. 

 

          Nghe nói vậy, thanh niên đáp lại :

 

    – “ Thôi vừa rồi, Ga-Tí-Ka-Ra !

              Tại sao ta phải đi qua

       Để mà yết kiến một Sa-môn bần

          Cạo trọc đầu, xin ăn như vậy ? ”.

 

          Thợ gốm ấy kiên nhẫn nói qua

              Lần thứ hai, lần thứ ba

       Thuyết phục Chô-Tí-Pa-La cùng mình

          Đến yết kiến trí minh Đại Giác

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 81 :  GHATÌKÀRA         *   MLH  –  086

 

          Káp-Sá-Pá an lạc nghiêm uy,

              Nhưng thanh niên vẫn mạn-khi

       Bảo : “ Thôi vừa rồi, Ga-Ti-Ka-Rà !

          Gặp ông trọc đầu Sa-môn ấy

          Bạn làm vậy thì để làm gì ? ”.

 

              Người thợ gốm dù kiên trì

       Vẫn không lay chuyển Chô-Ti-Pa-Là,

          Nên Ga-Ti-Ka-Ra đổi ý

          Bảo rằng : “ Này Chô-Tí-Pa-La !

              Hãy cầm đồ gãi lưng, và

       Đem theo bột tắm để mà tắm sông ”.   

 

          Thanh niên nọ vừa lòng đề nghị   

          Tắm sông, nên đồng ý cùng đi.

              Nhưng khi đến bến sông ni

       Ga-Ti-Ka-Rá tức thì nói ra :

 

    – “ Này Chô-Tí-Pa-La bạn thiết !

          Chỗ này cách Tu-viện không xa

              Trú xứ Ngài Káp-Sa-Pa,

       Chúng ta hãy đến thăm qua nơi này

          Yết kiến Ngài Ca-Diếp Tôn Phật.

          Thật tốt lành được gặp Phật Đà

              Chánh Đẳng Giác Káp-Sa-Pa

       Đại A-La-Hán  –  trải qua độ đời ”.  

 

    – “ Thôi vừa rồi, Ga-Ti-Ka-Rá !

          Tại sao bạn giục giã trước sau

              Yết kiến Sa-môn trọc đầu

       Để làm gì chứ ? Tào lao thêm phiền ”.

 

          Này A-Nan ! Thanh niên hơi bực   

          Nhưng thợ gốm một mực rủ đi

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 81 :  GHATÌKÀRA        *   MLH  –  087

 

              Đến gặp đấng Chánh Biến Tri

       Chân thành mời gọi Chô-Ti ba lần.

          Thấy người bạn nhiều lần từ chối

          Thợ gốm liền nắm vội cổ tay

              Của Chô-Ti-Pa-La này

       Lôi đi đến chỗ của Ngài Thế Tôn.

          Thanh niên phát biểu không hoan hỷ :

 

    – “ Thôi vừa rồi, Ga-Tí-Ka-Ra !

              Sao phải yết kiến ông ta

       Sa-môn đầu trọc để mà làm chi ? ”.

 

          Bỗng thợ gốm nắm ghì lấy tóc

          Với mái tóc ướt của thanh niên,

              Khẩn khoản rủ người bạn hiền

       Cùng nhau yết kiến phước duyên Phật Đà.

---------------------------

          A-Nan-Đa ! Chô-Ti-Pa-Lá

          Ngạc nhiên quá trước cử chỉ này

              Nên liền suy nghĩ như vầy :

 

 – “ Thật là hy hữu ! Người này bạn ta

          Thuộc giai cấp chỉ là hạ tiện

          Lại dám làm cái chuyện vừa qua 

              Dám nắm lấy tóc của ta

       Chắc việc này chẳng phải là thường đâu ”.

          Nghĩ vậy, nên hướng vào bạn quý

          Hỏi rằng : “ Này Ga-Tí-Ka-Ra !

              Việc gặp Ngài Káp-Sa-Pa

       Thật sự cần thiết hay là sao đây ? ”. 

 

    – “ Chô-Tí-Pa-La này ! Sự việc

          Thật sự là cần thiết cho ta

              Được yết kiến đấng Phật Đà

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 81 :  GHATÌKÀRA        *   MLH  –  088

 

       Đại A-La-Hán trải qua độ đời ”.

 

    – “ Vậy bạn hãy thả rời tay giữ  

          Chúng ta tự đi tới gặp Ngài ”.  

-------------------------

              Sau đó, A-Nan-Đa này !

       Ga-Ti-Ká-Rá dẫn ngay bạn mình

          Đến gặp bậc trí minh phúc lạc

          Chánh Đẳng Giác Ca-Diếp Phật Đà.

              Thợ gốm Ga-Ti-Ka-Ra

       Chí thành đảnh lễ Phật Ca-Diếp liền

          Rồi một bên, ngồi vào vị trí,

          Còn thanh niên Chô-Tí-Pa-La

              Nói lời chào hỏi qua loa

       Rồi cũng ngồi xuống an hòa một bên.

 

          Chàng thợ gốm thưa lên với Phật : 

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Đây thật bạn con,

              Kính mong Đại Giác Thế Tôn

       Thuyết diệu pháp để bạn con được nhờ ”.   

-------------------------------

          A-Nan-Đa ! Bấy giờ Thiện Thệ

          Káp-Sa-Pá thứ đệ giảng ra

              Pháp thoại vi diệu sâu xa

       Làm cho phấn khởi cùng là hân hoan.

          Hai thanh niên lại càng hoan hỷ

          Với diệu lý pháp thoại do Ngài

              Thế Tôn Ca-Diếp trình bày

       Một niềm tín thọ, lành thay lời vàng !   

 

          Từ chỗ ngồi, hai chàng đứng dậy                  

          Cùng cúi lạy đảnh lễ Như Lai

              Thân bên hữu hướng về Ngài

       Hữu nhiễu từ giã, lòng đầy hân hoan.

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 81 :  GHATÌKÀRA        *   MLH  –  089

 

          Đi trên đàng, Chô-Ti-Pa-Lá

          Nhìn thợ gốm bạn gã, hỏi qua :

 

        – “ Này bạn Ga-Tí-Ka-Ra !

       Sao bạn không tự xuất gia tu hành ? ”.

 

    – “ Này bạn lành Chô-Ti-Pá-Lá !

          Bạn biết quá hoàn cảnh của tôi :

              Cha mẹ mù lòa, già rồi

       Phải phụng dưỡng, không thể rời song thân ”.

 

     – “ Này bạn thân Ga-Ti-Ká-Rá

          Tâm tôi đã quyết chí xuất gia

              Từ bỏ gia quyến, cửa nhà

       Độc cư hành đạo như là Chư Tăng

          Hạnh xuất trần theo Ngài Ca-Diếp ”.

 

          A-Nan-Đa ! Rồi tiếp sau là

              Thợ gốm Ga-Tí-Ka-Ra

       Đi cùng Chô-Tí-Pa-La đến liền

          Nơi hoa viên Thế Tôn an trú

          Gặp Điều Ngự Káp-Sa-Pá ngay.

              Thợ gốm liền bạch với Ngài :

 

 – “ Bạch Thế Tôn ! Thanh niên này bạn con,

          Bạn thân tình của con từ nhỏ

          Nay lại có ý định xuất gia

              Kính mong Thế Tôn hải hà

       Cho phép Chô-Tí-Pa-La trọn nguyền ”.

 

          Káp-Sa-Pá Phật liền đồng ý

          Cho Chô-Tí-Pa-Lá xuất gia

              Thọ đại-giới, nhập Tăng-Già

       Ba y một bát, thiền-na hành trì.

 

*  *  *

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 81 :  GHATÌKÀRA        *   MLH  –  090

 

          Sau đó thì Ca-Diếp Điều Ngự

          Đã tuần tự du-hóa mọi thì

              Rồi đến Ba-Rá-Na-Si                   ( Baranasi )

     (Xứ Ba-La-Nại ), kinh kỳ phồn hoa

          Đấng Phật Đà vào vườn Lộc Uyển

          Trú tại đây, phương tiện độ sinh.

 

              Ki-Ki, vua xứ Ka-Si     

       Trị vì Ba-Rá-Na-Si kinh thành,

          Được nghe về tịnh thanh Đại Giác

          Thế Tôn Káp-Sa-Pá hiện thì

              Đã đến Ba-Rá-Na-Si

       Trú Lộc Uyển cùng chư Tỳ-Kheo Tăng.

          Vua Ki-Ki lòng hằng ngưỡng mộ

          Muốn đến chỗ Thế Tôn trú an,

              Truyền thắng các cỗ xe sang

       Lộng lẫy, thù thắng, sẵn sàng để đi.

          Đức vua thì đường bệ ngự giá

          Trên cỗ xe tứ mã uy nghi,

              Các cỗ xe khác cùng đi

       Ra khỏi Ba-Rá-Na-Si đại thành.

 

          Đại uy vệ chỉ dành vua chúa

          Rợp tinh kỳ vóc lụa tung bay

              Để đến mong yết kiến Ngài

       Ca-Diếp Đại Giác, lòng đầy hân hoan.

          Xe đi đến chỗ còn đi được,

          Rồi vua xuống, cất bước bộ hành

              Hướng đến hương-thất tịnh thanh

       Của Káp-Sa-Pá Trọn Lành Thế Tôn.     

          Vua đảnh lễ Thế Tôn kính cẩn

          Rồi ngồi xuống kế cận Phật Đà

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 81 :  GHATÌKÀRA        *   MLH  –  091

 

              Đức Ca-Diếp – Káp-Sá-Pa

       Với pháp thoại, Ngài thuyết ra rõ ràng

          Pháp khích lệ khiến càng phấn khởi

          Khiến thích thú, mang lợi ích nhiều.

 

              Hoan hỷ thính pháp diệu siêu

       Ka-Si Quốc Chủ đạt điều mình mong,

          Liền bạch Phật với lòng cung kính :

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Xin kính thỉnh Ngài

              Cùng với Chúng Tỷ Kheo đây

       Nơi hoàng cung được quý ngài quang lâm,

          Trưa mai, con thành tâm dâng cúng

          Thỉnh quý ngài thọ dụng ngọ thời ”.

 

              Đức Phật im lặng nhận lời,

       Vua Ki-Kí từ chỗ ngồi đứng lên

          Đoạn đảnh lễ hiện tiền Đức Phật,

          Thân hữu nhiễu hướng Phật, rồi đi.  

 

              Này A-Nan ! Vua Ki-Ki

       Trị vì vương-quốc Ka-Si – trở về

          Nơi hoàng cung mọi bề xúc tiến,

          Khi đêm mãn, bày biện trang hoàng

              Món ăn thượng vị quý sang

       Loại mềm, loại cứng, cơm vàng, ca-ri,  

          Các hột đen tức thì gạn bỏ

          Các gia vị xanh đỏ, thơm ngon.

              Sai người đến báo Thế Tôn :

 

 – “ Bạch Thế Tôn ! Hiện chúng con sẵn sàng ”.

 

          Này A-Nan ! Phật Káp-Sa-Pá

          Cùng Chúng Tăng mang bát đắp y

              Đến hoàng cung vua Ki-Ki

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 81 :  GHATÌKÀRA        *   MLH  –  092

 

       Quốc chủ vương quốc Ka-Si cầm quyền,

          Sau khi đến, Ngài liền an tọa 

          Trên chỗ đã soạn sẵn nghiêm trang.

              Còn Chúng Tỷ Kheo các hàng

       An vị để thọ cúng dàng Trai Tăng.

 

          Vua đích thân dâng lên Đức Phật

          Cùng Chúng Tăng phẩm vật cúng dàng

              Món ăn thượng vị quý sang

       Dâng lên Phật với Tăng đoàn uy nghi.

          Phật thọ thực đến khi vừa đủ

          Tay rời bát. Quốc chủ thấy vầy

              Liền lấy ghế thấp sẵn bày

       Đặt bên cạnh Phật, khoan thai vua ngồi

          Hướng về Ngài, mở lời thưa thỉnh :

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Dự định của con

              Mong muốn được đức Thế Tôn

       Nhận lời cầu thỉnh suốt trong hạ kỳ

          Tại Ba-Ra-Na-Si nhập hạ

          An cư cả ba tháng mùa mưa

              Con xin cung dưỡng sớm trưa

       Suốt hạ, để được trượng thừa Phật ân ”.

 

     – “ Này Đại Vương ! Về phần nhập hạ

          Thì Như Lai trước đã nhận lời

              An cư ba tháng hạ rồi

       Nên Ta không thể nhận lời Đại Vương ”.

 

          Vị Quốc Vương Ki-Ki bền chí

          Hai lần nữa năn nỉ Đại Từ

              Xin Phật kiết hạ an cư

       Để Vua ngoại hộ theo như thỉnh cầu,

          Nhưng Thế Tôn trước sau từ khước 

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 81 :  GHATÌKÀRA        *   MLH  –  093

 

          Vì đã nhận lời trước kia rồi.

              Vua liền suy nghĩ tức thời :

    “ Phật Ca-Diếp chẳng nhận lời của ta

          Đến an cư Ba-Ra-Na-Sí

          Làm tâm trí ta rất ưu phiền,

              Thất vọng không được như nguyền

       Thỉnh Ngài nhập hạ, tạo duyên cúng dường ”.

 

          Rồi Quốc Vương Ki-Ki bạch Phật :  

    – “ Bạch Thế Tôn ! Có bậc phú gia

              Hay là tín thí đàn-na

       Hộ trì, cung dưỡng hơn là con đây ? ”.

 

    – “ Này Đại Vương ! Vê-Pha-Linh-Gá

          Là thị trấn dân dã, hiền hòa

              Thợ gốm Ga-Tí-Ka-Ra

       Sinh sống tại đấy trải qua mọi thì

          Là đàn-tín hộ trì tối thượng.

          Nếu Đại Vương đã tưởng nghĩ là :

             ‘Đức Thế Tôn Káp-Sa-Pa

       Bậc Chánh Đẳng Giác, A-La-Hán này

          Không nhận lời ta đây nhập hạ

          Mùa mưa tại Ba-Rá-Na-Si’,

              Do vậy Đại Vương sầu bi,

       Cảm thấy thất vọng, nhiều khi buồn phiền.

          Nhưng thanh niên Ga-Ti-Ka-Rá   

          Vốn tính gã không có như vầy,

              Luôn luôn không sợ như vầy,

       Vì rằng thợ gốm người này từ lâu

          Đã quy y, nương vào Phật Bảo,

          Nương Pháp Bảo, Tăng Bảo sâu xa.

              Thợ gốm Ga-Tí-Ka-Ra

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 81 :  GHATÌKÀRA        *   MLH  –  094

 

       Sát, đạo, dâm, tửu đều là tránh xa,

          Đều từ bỏ, an hòa giữ giới

          Không nói dối, nói ác, hai lời.

              Thợ gốm chỉ một đường thôi :

       Lòng tin bất thối chuyển nơi Phật Đà,

          Tin tưởng sâu Pháp và Tăng Bảo,

          Thành tựu giới tuyệt hảo thật nhiều

              Được các bậc Thánh mến yêu,

       Tin Tứ Thánh Đế không điều ngại nghi,

          Về Khổ, Tập cũng y Diệt, Đạo

          Không nghi ngờ Pháp Bảo kể trên.

              Lấy điều trong sạch làm nền

       Phận sự Cư sĩ vững bền thân tâm

          Người thợ gốm hành thâm Phạm hạnh,

          Có giới hạnh, ăn một bữa thôi

              Sống theo thiện pháp mọi thời,

       Từ bỏ vàng bạc, xa nơi bạc bài,

          Thợ gốm này không hề đào đất,

          Tự moi đất hay dùng cuốc đào.

              Tạo thành ghè, bát… đất nào

       Do chuột hay chó đã đào xới lên,

          Hay đất trên bờ đê sập xuống.

          Ghè, bát đó, y muốn thực thi

              Ý kiến mình, nên cáo tri :

    “ Nếu ai muốn, hãy tức thì bỏ vô

          Từng nhúm chi : lúa khô còn vỏ,

          Đậu hột nhỏ hay đậu que, cà. 

              Đại Vương ! Ga-Tí-Ka-Ra

       Nuôi dưỡng cha mẹ mù lòa, lão niên

          Và thanh niên sau khi đã tự

          Đoạn trừ năm kiết sử hạ phần

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 81 :  GHATÌKÀRA        *   MLH  –  095

 

              Mệnh chung sẽ được hóa sanh

       Niết bàn tấn nhập, cõi trần lánh xa.

 

          Đại Vương ! Một thời Ta ngụ tại

          Thị trấn ấy : Va-Phá-Linh-Ga.

              Vào một buổi sáng an hòa

       Đắp y mang bát rồi Ta lên đàng

          Đi đến nhà của chàng thợ gốm,

          Gặp cha mẹ thợ gốm lần đầu.

              Ta hỏi thợ gốm đi đâu ?

 

 – “ Bạch Thế Tôn ! Nó mặc dầu đã đi

          Nhưng có dặn nếu khi Ngài đến

          Hãy tùy tiện lấy cháo trong nồi,

              Đồ ăn từ chảo nấu rồi ”.

 

       Rồi Ta lấy cháo và ngồi ăn trưa

          Khi đã vừa, Ta từ giã họ.

          Và sau đó, người thợ gốm về

              Liền hỏi cha mẹ vấn đề

       Ai đã dùng cháo chẳng nề như kia ?

 

    – “ Khi con lìa nhà đi công việc 

          Đức Thế Tôn đặc biệt đến đây

              Ngài lấy cháo nơi nồi này,

       Đồ ăn từ chảo, rồi Ngài ngồi ăn,

          Sau khi ăn Ngài liền từ giã ”.

 

          Này Đại Vương ! Khi đã nghe qua

              Thợ gốm Ga-Tí-Ka-Ra

       Nghĩ rằng : “ Lợi ích cho ta vô cùng !

          Đấng Đại Hùng Thế Tôn Thiện Thệ

          Tin tưởng ta như thế. Lành thay ! ”.

 

              Đại Vương ! Suốt nửa tháng rày 

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 81 :  GHATÌKÀRA        *   MLH  –  096

 

       Hỷ lạc vẫn hiện diện ngay trong nhà

          Của Ga-Tí-Ka-Ra thợ gốm.

          Cha mẹ người thợ gốm cũng vầy

              Hỷ lạc cả tuần trăng dài.

 

       Một thời, Ta ngụ nơi này trải qua

          Là thị trấn Vê-Pha-Linh-Gá

          Lúc ấy các cốc lá đến kỳ

              Mưa dột nhiều chỗ tứ vi

       Ta liền cho gọi các Tỳ Kheo Tăng

          Và nói rằng : “ Hãy đi lấy cỏ

          Xem thợ gốm có cỏ hay không ? ”.

 

              Các Tỷ Kheo đi đến xong 

       Trở về thưa lại cỏ không có rồi !

          Nhưng có cỏ mái ngôi nhà đó.

          Ta liền bảo rút cỏ mái nhà

              Để dặm cốc họ, cốc Ta.

       Cha mẹ Ga-Tí-Ka-Rà hỏi ngay :

 

      – “Ồ ! Các vị là ai ? Rút cỏ       

          Trên mái cỏ nhà của chúng tôi ? ”.

 

        – “ Thưa Đại tỷ ! Chính chúng tôi

       Vâng lệnh Đức Phật đến ngôi nhà này.

          Cốc của Ngài dột mưa tơi tả

          Cần có cỏ dặm vá tức thì ”.

 

        – “ Chư Hiền giả ! Hãy lấy đi !  

       Lo cho đấng Chánh Biến Tri an lòng ”.

 

          Khi việc xong, Ga-Ti-Ka-Rá

          Trở về, thấy mái rạ không còn

              Bị rút, trơ mái trống trơn

       Liền hỏi cha mẹ nguồn cơn việc này.

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 81 :  GHATÌKÀRA        *   MLH  –  097

 

    – “ Này con ! Thế Tôn Ngài cần cỏ

          Vì cốc Ngài khi có mưa, thì

              Dột xuống, nước chảy tứ vi,

       Các Tỷ Kheo đến rút đi mái nhà ”.

 

          Này Đại Vương ! Chàng ta nghe thế

          Lòng hoan hỷ vô kể, nghĩ là :

            “ Thật là lợi ích cho ta !

       Thật là lợi ích cho ta vô cùng !

          Đấng Đại Hùng Thế Tôn Ca-Diếp

          Tin tưởng ta đặc biệt như vầy ”.

              Đại Vương ! Suốt nửa tháng rày

       Hỷ lạc có ở nhà này liên miên,

          Cha mẹ chàng an nhiên, hỷ lạc

          Cả tuần trăng tâm đạt hân hoan.

              Tuy rằng ba tháng trải sang

       Bầu trời là mái nhà chàng Ga-Ti…

          Nước mưa không cách chi rơi tỏm

          Vào nhà chàng thợ gốm phước dày

              Đại Vương ! Chính là người này ”.

 

       Nghe qua, Quốc Chủ lòng đầy hỷ hoan    

          Bạch Phật rằng : “ Ga-Ti-Ka-Rá

          Thợ gốm, quả khéo lợi ích thay !

              Lợi ích thay ! Đã được Ngài

       Thế Tôn Káp-Sa-Pá đây tin chàng,

          Sự tin tưởng vô vàn như vậy ”.

 

          A-Nan-Đa ! Sau đấy Ki-Ki  

              Quốc Vương của xứ Ka-Si

       Cho người chở đến tức thì tư gia

          Của Ga-Tí-Ka-Ra ở đó

          Năm trăm xe gạo vỏ, vàng khô

Trung Bộ ( Tập 2 ) Kinh 81 :  GHATÌKÀRA        *   MLH  –  098

 

              Các món đồ ăn tế, thô,

       Cử cận thần đến, rồi vô gặp chàng

          Và nói rằng : “ Năm trăm xe gạo

          Cùng đồ ăn lương hảo  – Quốc Vương

              Gởi đến, xin Tôn-giả tường

       Mong Tôn-giả nhận số lương thực này ”.  

 

    – “ Vua đêm ngày rất nhiều phận sự

          Cần phải làm, phân xử mọi thời  

              Thật là vừa đủ cho tôi

       Được vua nghĩ đến, hợp thời thưởng ban ”.

 

          Này A-Nan ! Có thể ông nghĩ  

          Chàng Chô-Tí-Pa-Lá thanh niên

              Là một người khác. Tuy nhiên

       Ông chớ nghĩ vậy. Thanh niên chính là

          Một tiền thân của Ta về trước ”.

 

          Khi nghe được Thế Tôn giảng qua 

              Vị Tôn-giả A-Nan-Đa

       Hoan hỷ tín thọ Phật Đà kim ngôn ./-

 

        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

*  *   *

 

(  Chấm dứt  Kinh  số 81  :  GHATÌKÀRA   –

GHATÌKÀRA   Sutta  )

    
***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/10/2023(Xem: 103)
Ngày xưa cầu Đạo được mấy khi Tìm kiếm Minh Sư thọ Tam quy Đại phước chí thành cầu giới pháp Nhất tâm phát nguyện thọ hành trì
24/09/2023(Xem: 241)
Thiện Minh cảnh trí thật trang nghiêm Phật điện uy linh toả ánh thiền Mõ sớm kinh mầu xa tục luyến Chuông khuya kệ diệu lắng tâm phiền Quan Âm thánh tượng ngời gương thiện Lộc Uyển vườn hoa rạng pháp Huyền Tánh Thiệt tăng nhân khai đạo chuyển Trời Âu giáo hoá ngát lương duyên..!
22/09/2023(Xem: 757)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
22/09/2023(Xem: 372)
Hương mây quyện giữa dòng hư huyễn Ai bồi hồi đưa mắt dõi xa xăm Chạnh dâu bể dăm khi hồn nức nở
19/09/2023(Xem: 480)
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ, Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con (chúng tôi) đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Qua lá thư này, chúng con (chúng tôi) xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này. Chúng con (chúng tôi) thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành. Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023. Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email hdhp.bbc@gmail.com. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
16/09/2023(Xem: 227)
Ba cõi hương huân sáng ánh vàng Úc Châu tu viện cảnh nghiêm trang Thiền sư NGUYÊN TẠNG trì Tam Tạng Viện chủ TÂM PHƯƠNG trụ Đạo Tràng QUẢNG ĐỨC TRANG NHÀ hằng chuyển pháp VIỆT NAM VIỆT PHẬT quyết hoằng dương
16/09/2023(Xem: 452)
Kính ngưỡng vọng Đức U Minh Giáo Chủ! Được Phật Thích Ca ngợi khen: “ TỪ BI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN” Bất cứ khổ nạn gì, theo lời đại nguyện (1) đã âm thầm gia bị tội khổ được bình an Kính mượn lời thơ một danh tăng để ghi lại (2)
11/09/2023(Xem: 281)
Quay về thực tại ngắm trời trong Quẳng gánh sầu ưu dạo cửa không Mõ sớm chuông chiều rơi tục bụi Kinh khuya kệ tối chuyển trần hồng
11/09/2023(Xem: 369)
Ngày tôi đi chẳng có gì quan trọng Lẽ thường tình như lá rụng chiều thu Như hoa rơi, gió cuốn bên lưng đồi Sanh lão bịnh tử giữa dòng đời động loạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567