Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

92. Kinh Sela

19/05/202010:54(Xem: 5562)
92. Kinh Sela

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majhima  Nikàya )


Tập III
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com


92. Kinh  SELA 

( Sela sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 

          Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả

          Du hành Ăng-Gút-Tá-Ra-Pa  (1)

              Thị trấn tên A-Pa-Na  (1)

       Cùng với đại chúng tịnh hòa đến nơi 

          Ngàn hai trăm năm mươi Phích-Khú

          Cùng an trú tại đây trải qua.

 

              Người bện tóc Kê-Ni-Da  (2) 

       Ngụ gần chỗ A-Pa-Na, nghe là :

       “ Sa-Môn Gô-Ta-Ma – vị đó

          Xuất gia từ dòng họ Sắc-Da  (3)

              Đến Ăng-Gút-Tá-Ra-Pa

       Cùng với đại chúng Săng-Ga (4) tịnh hòa.

          Những tiếng đồn lan xa từ đó :

       “ Sát-Đế-Lỵ  giòng họ Thích Ca

             Xuất thân vương tộc, xuất gia

       Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu

 

          Mười tôn hiệu cao sâu diệu ngữ :

          Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu,  (5)

____________________________

 

(1): Anguttarapa. &  Apana.  (2): Keniya . (3): Sakya – Thích-Ca.

(4) : Sangha – Tăng-Già.      (5) : Mười danh hiệu người đời xưng tụng Đức Phật : Araham (Ứng Cúng), Sammàsambuddho (Chánh Biến Tri hay Chánh Đẳng Chánh Giác) , Vijjàcaranasampanno (Minh Hạnh Túc) , Sugato (Thiện Thệ), Lokavidù (Thế Gian Giải), Anuttaro (Vô Thượng Sĩ), Purisadammasàrathi (Điều Ngự Trượng Phu), Satthàdevamanus-sànam (Thiên Nhân Sư), Buddha (Phật-Đà), Bhagavà (Thế Tôn) .

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 92 :     SELA                 *    MLH  –  292

 

             Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư,

       Chánh Đẳng Chánh Giác đại từ uy linh

          Vô Thượng Sĩ  hay Minh Hạnh Túc,

          Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai,

 

             Do sự chứng ngộ tự Ngài

       So với Thiên giới, Ma loài, Phạm Thiên

          Với các chúng chư Thiên, Nhân loại

          Bà-la-môn với lại Sa-môn

             Hiển thị mọi loài, tuyên ngôn

       Rồi lại tuyên thuyết Pháp môn nhiệm mầu

          Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện

          Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy

              Trình bày Phạm hạnh từ đây

       Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên.

          Thật đáng quý nếu tìm yết kiến

          Đại La-Hán thị hiện Ta-bà ”.

 

              Người bện tóc Kê-Ni-Da      

       Liền đi đến viếng Phật Đà xem sao !

          Gặp Ngài, nói xã giao chào hỏi

          Sau khi nói, ngồi xuống một bên.    

 

              Thế Tôn tùy thuận nói lên

       Pháp thoại khai thị là nền trừ mê

          Cho bện tóc tên Kê-Ni-Dá

          Khiến phấn khởi khôn tả, hân hoan.

              Sau khi nghe pháp minh quang,

       Ông Kê-Ni-Dá hướng sang Phật Đà

          Xin Phật Đà từ bi hứa khả :

    – “ Mong Tôn Giả Gô-Ta-Ma Ngài

              Nhận lời con, vào ngày mai

       Cùng Tỷ Kheo Chúng thọ trai ngọ thời ”.

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 92 :     SELA                 *    MLH  –  293

 

          Đấng Thế Tôn nghe lời thưa vậy,

          Liền nói lại với Kê-Ni-Da :

        – “ Kê-Ni-Da ! Chúng Tăng-Già

       Rất là đông đảo, sống qua nhiều người

          Ngàn hai trăm năm mươi tất cả.

          Mà ông đã tín thành Bàn-môn ”.

 

              Lần nữa, ông bạch Thế Tôn :

 – “ Kính bạch Tôn Giả ! Dẫu đông thế nào,

          Và con dầu tin tưởng Phạm-Chí,

          Nương các vị thuộc Bà-la-môn,

              Nhưng mong Ngài nhận lời con

       Cùng chư Phích-Khú Sa-môn đi cùng

          Đến nhà dùng bữa cơm thiết đãi

          Vào trưa mai. Xin hãy nhận lời ”.

 

              Thế Tôn đáp lại tức thời  

       Rằng Chư Tăng với số người rất đông.

          Vả lại, ông tín thành các vị

          Thuộc Phạm-chí, các Bà-la-môn.

 

              Lần thứ ba, trước Thế Tôn 

       Vị bện tóc ấy vẫn luôn thưa hoài

          Thỉnh Phật & Tăng ngày mai vào ngọ

          Đến nhà ông để thọ trai diên.

              Trước sự chí thành, tâm chuyên

       Thế Tôn im lặng, mặc nhiên nhận lời.

 

          Biết Thế Tôn nhận lời, nên gã  

          Bện tóc Kê-Ni-Dá đứng lên

              Rời khỏi nơi ấy, đi liền

       Về báo thân quyến hai bên của mình,

          Cùng báo các thân tình bạn hữu :

 

    – “ Các thân hữu, huyết thống bà con !        

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 92 :     SELA                 *    MLH  –  294

 

              Gô-Ta-Ma Đại Sa-môn

       Đã nhận lời đến trong vòng ngày mai

          Đến nhà này dùng cơm thiết đãi

          Cùng với đại chúng Tỷ Kheo Tăng.

              Xin quý vị hãy tự thân

       Giúp tôi hoàn tất các phần trai diên ”.

 

          Các vị ấy nghe, liền đồng ý

          Với bện tóc Kê-Ní-Da này.

              Có người thì đào hố ngay

       Dùng làm lò nấu cho ngày trai tăng.

          Kẻ thì nhận lảnh phần bữa củi,

          Người cắm cúi rửa chén bát nhanh,

              Kẻ đặt ghè nước trong lành,

       Người sửa soạn ghế bàn thành lớp lang.

          Kê-Ni-Dá thì đang mãi mốt

          Dựng lên một hình tròn giàn hoa

           ( Tức Man-Đa-La-Ma-La ).     ( Mandalamala )

 

       Lúc ấy, Phạm-chí Sê-La – là nhà

          Có danh tiếng tại A-Pa-Ná,

          Tinh thông cả ba tập Vệ-Đà

              Thông hiểu nhiều điểm sâu xa :

       Lễ nghi, tự vựng hoặc là ngữ nguyên,

          Văn phạm và tinh chuyên cổ truyện

          Thuận-thế-luận, tướng hiển Đại-nhân

              Đang dạy chú thuật huyền năng

       Cho ba trăm gã thành phần Bàn-môn.

 

          Bà-la-môn Sê-La lúc đó 

          Đang tản bộ với các thanh niên

              Cả ba trăm gã nói trên

       Đi ngang nhà bện tóc, nên thấy là

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 92 :     SELA                 *    MLH  –  295

 

          Nhà của Kê-Ni-Da rộn rịp

          Rất nhiều người đang kíp làm ngay

              Chuẩn bị thức ăn chẳng chầy.

       Thấy vậy, vị Sê-La này hỏi thăm

          Với bện tóc này nhằm lúc rảnh :

 

    – “ Hiền-giả ! Đây là cảnh rước dâu ? 

              Hay là ông sẽ đưa dâu ?

       Hay có đại-tế-đàn vào ngày mai ?

          Hay tại đây, Vua Sê-Ni-Dá

          Tức Bim-Bi-Sa-Rá nghiêm oai

              Được ông mời đến nơi này

       Với cả binh lực đông vầy cùng đi ? ”.

 

          Vì Kê-Ni-Da này vốn dĩ    

          Có tín thành Phạm-chí Sê-La,

              Nên ông kính cẩn thưa qua :

 

 – “ Kính thưa Tôn-giả Sê-Là ! Không đâu !

          Tôi không có đưa dâu hay rước,

          Tế-đàn cũng không được dựng ra,

              Quốc Vương Bim-Bí-Sa-Ra

       Ngài cũng không đến tại nhà của tôi.

          Tôi chuẩn bị thỉnh mời tất cả

          Gô-Ta-Ma Tôn Giả, đồng thời

              Cùng ngàn hai năm chục người

       Là chư Phích-Khú đến nơi nhà mình.

 

          Gô-Ta-Ma siêu minh trí cả  

          Thuộc dòng họ Sắc-Dá – Thích-Ca

              Du hành đến A-Pa-Na

       Thuộc Ăng-Gút-Tá-Ra-Pa nơi này.

          Những tiếng đồn từ đây lan tỏa :

       “ Khách-Ti-Dá, dòng họ Thích ca    

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 92 :     SELA                 *    MLH  –  296

 

             Xuất thân vương tộc, xuất gia

       Thành đạt đạo quả cao xa nhiệm mầu

          Mười tôn hiệu cao sâu diệu ngữ :

          Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu,

             Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư,

       Chánh Đẳng Chánh Giác đại từ uy linh

          Vô Thượng Sĩ  hay Minh Hạnh Túc,

          Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai ”.

 

        – “ Hiền-giả Kê-Ni-Da này !

       Có phải ông nói đến Ngài Thế Tôn ? ”.

 

    – “ Thưa Tôn Ông Sê-La đáng kính !   

          Vị tôi nói là chính Thế Tôn ”.  

              Phạm-chí Sê-La hỏi dồn :

 

 – “ Phải ông nói đến Thế Tôn không nào ? ”.

 

          Một lúc lâu, Sê-La suy nghĩ :

       “ Thật là chỉ một âm thanh thôi

              Tiếng ‘Phật’cũng khó tìm rồi !

       Dựa theo Thánh điển đương thời của ta

          Được truyền lại thật là ấn tượng

          Băm hai tướng của bậc quý nhân 

             Những ai có đủ tướng cần

 

    * Tại gia sẽ được vô ngần phước duyên

          Chuyển Luân Vương uy quyền vô số

          Chinh phục mọi quốc độ thế gian

             Có bảy thứ báu sẵn sàng :

       Xe báu, ngựa báu, ngọc vàng ma-ni,

          Ngọc nữ báu, đồng thì voi báu,

          Tướng quân báu, Cư sĩ báu, cùng

             Một ngàn con trai anh hùng

       Oai phong lẫm liệt thắng từng ngoại quân

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 92 :     SELA                 *    MLH  –  297

 

          Chuyển Luân Vương cõi trần thống lãnh

          Cả địa cầu đến tận đại dương

             Nhưng vua cai trị thường thường

       Chỉ bằng Chánh Pháp, mọi đường thung dung

          Không dao gậy, gông cùm chế ngự 

          Nên dân chúng trong xứ an hòa.

 

         *  Còn nếu vị này xuất gia       

         Ba mươi hai tướng sẽ là điều hay

          Quét mê lầm, ngộ ngay Chánh Pháp

          Đắc La Hán, Chánh Giác Phật-Đà.

 

              Nghĩ vậy rồi ông nói ra :

 

 – “ Này Hiền giả Kê-Ni-Da ! Đó là

          Tôn Giả Gô-Ta-Ma Chánh Giác

          Đang an lạc trú ngụ đâu ta ? ”.

 

              Nghe hỏi vậy, Kê-Ni-Da

       Duỗi cánh tay mặt chỉ qua rừng già,

 

    – “ Thưa Tôn-giả Sê-La ! Điều Ngự

          Ngài đang trú tại khu rừng xanh ”.

 

              Bàn-môn Sê-La nói nhanh

       Với đệ tử ba trăm thanh niên này :

 

    – “ Quý vị đến nơi đây im lặng

          Đặt chân hẳn từng bước nhẹ nhàng.

              Các bậc Thế Tôn tịnh an

       Như sư tử sống nghiêm trang một mình,

          Khó đến gần, thích gìn giữ tịnh.

          Ta dự định thảo luận trải qua

              Cùng Tôn Giả Gô-Ta-Ma,

       Quý vị chớ ngắt lời ta mọi thì

          Cho đến khi ta nói xong đã ! ”.  

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 92 :     SELA                 *    MLH  –  298

 

          Rồi Phạm-chí Sê-Lá liền đi                    

              Đến gặp đức Chánh Biến Tri,

       Nói lời thăm hỏi Ngài, khi đến rồi.

          Sau đó ngồi một bên, mắt hướng

          Tìm xem băm hai tướng Đại-nhân

              Bàn-môn Sê-Lá dần dần

       Thấy ba mươi tướng Đại-nhân rõ ràng

          Nhưng tướng mã-âm-tàng kín đóng

          Và tướng lưỡi dài rộng, chưa nhìn 

             Nghi hoặc, do dự niềm tin

       Nên chưa thỏa mãn, muốn nhìn thấy ngay.

 

          Đoán được ý, Như Lai thầm nghĩ :

        “ Nay Sê-La Phạm-chí  còn nghi

             Chưa được thỏa mãn, bởi vì

       Chưa thấy hai tướng ẩn thì của Ta ”.

 

          Dùng thần thông hiện ra tướng ẩn

          Mã âm tàng thấy tận rõ ràng

             Le lưỡi che mặt hoàn toàn

       Liếm đến tai, mũi, dọc ngang dễ dàng.

          Bà-la-môn hoàn toàn hoan hỷ

          Ông suy nghĩ : “ Quả thật nơi Ngài

             Có đầy đủ ba mươi hai

       Đại nhân tướng quý không ai sánh bằng.

          Nhưng tuy rằng đủ đầy tướng quý

          Không biết là Đại sĩ Thích Ca

              Đã chứng & chưa chứng Phật Đà ?

       Tuy vậy, nghe những vị Bà-la-môn

          Bậc đáng tôn, niên cao lạp trưởng,

          Bậc trưởng thượng, là Đại Tôn Sư

              Đã nói một cách khư khư :

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 92 :     SELA                 *    MLH  –  299

 

      ‘Các Thế Tôn ấy do từ chứng qua

          Chánh Đẳng Giác, Đại A-La-Hán

          Nói những lời tán thán, nghe qua

              Các vị tự hiện hình ra’.

       Vậy ta trước mặt Phật Đà, tự thân

          Tán thán bằng những kệ xứng đáng ”.

 

          Rồi Sê-La tán thán như vầy :

 

“ Thân trọn chói sáng đủ đầy

      Khéo sinh và đẹp đẽ thay Phật Đà !

      Kim thân vàng chói màu da

      Răng nhọn trơn láng, trải qua tinh cần

      Với người khéo sinh, mọi phần

      Tướng tốt trang trọng trên thân của Ngài.

      Đôi mắt sáng, mặt tròn đầy

      Các Đại-nhân-tướng đều bày. Quý thay !

      Cân đối, hoàn mỹ, thẳng ngay,

      Giữa Sa-môn Chúng Tăng đây mọi thời.

      Ngài chói sáng như mặt trời,

      Đẹp mắt vị Tỷ Kheo ngời kim thân.

      Với hạnh Sa-Môn chánh chân

      Thì sắc tối thượng đâu cần luyến thương.

      Xứng bậc Chuyển Luân Thánh Vương,

      Bậc Điều Ngự, chiến thắng trường đua tranh,

      Thắng khắp thiên hạ, nêu danh

      Diêm-phù tối thượng, tịnh thanh vô lường,

      Các thân tộc, hào phú vương

      Là chư hầu của Pháp Vương thượng thừa.

      Là vua giữa các vì vua,

      Giáo chủ nhân loại, hơn thua chẳng màng.

      Hỡi Ngài Tôn Giả Kiều Đàm !

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 92 :     SELA                 *    MLH  –  300

 

      Quốc độ cường thịnh hãy sang trị vì ”.

 

(Thế Tôn) :

– “ Sê-La ! Ta, vua trị vì,

      Pháp Vương vô thượng uy nghi mọi thời.

      Chuyển bánh xe pháp rạng ngời

      Chưa từng được chuyển nơi đời trước nay ”.

 

(Sê-La) :

– “ Tự nhận Giác Giả là Ngài.

      Cho Sê-La hỏi thêm vài câu thôi :

     ‘Ngài tự mình chuyển Pháp luân

      Pháp Vương vô thượng ân nhuần là Ta’.

 

      Thưa Tôn-giả Gô-Ta-Ma !

      Tín thành đệ tử nào là ‘Tướng quân’ (1)

      Xứng đáng Đạo-sư, Thánh nhân ?

      Sau Ngài, ai chuyển pháp luân khi cần ? ”.

 

(Thế Tôn) :     

– “ Sê-La ! Ta chuyển Pháp luân,

      Bánh xe vô thượng thập phần sâu xa

      Đệ tử Sa-Ri-Pút-Ta

      Tức Xá-Lợi-Phất chính là người thay

      Để chuyển bánh xe Pháp này,

      Thừa tự vị trí Như Lai Phật Đà.

 

      Cần biết, Ta đã biết qua,  

      Cần tu, Ta đã tối đa hành trì,

      Cần bỏ, Ta bỏ tức thì,

      Nên Ta là Chánh Biến Tri Phật-Đà.

      Hiểu chăng, Phạm-chí Sê-La ?

    ___________________________

 

(1) : Tôn-giả Sariputta – Xá-Lợi-Phất, bậc Đệ nhất Trí tuệ ; được

       tôn xưng là ‘Tướng quân Chánh Pháp’. 

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 92 :     SELA                 *    MLH  –  301

 

      Còn gì nghi hoặc ở Ta ? Như vầy

      Hãy gác bỏ một bên ngay !

      Thoát ra khỏi chúng. Hỡi này Bàn-môn !

 

      Thấy được bậc Chánh Giác Tôn

      Thật là rất khó, khó còn dịp may.

 

      Ta là bậc Chánh Giác đây !

      Y Vương vô thượng. Hỡi này Bàn-môn !

 

      Cả Phạm Thiên cũng kính tôn,

      Ma quân nhiếp phục, tâm luôn vui hòa

      Hàng phục đối nghịch hằng hà,

      Không hề sợ hãi, tâm Ta vững vầy ”.

 

(Sê-La) :

– “ Chư Hiền-giả ! Hãy nghe này !

      Như bậc có mắt giảng bày ung dung,

      Tối thượng Y Vương, anh hùng,

      Như sư tử rống ở rừng thẳm sâu.

 

      Thấy như Phạm Thiên tối cao,

      Ma quân nhiếp phục, trước sau trọn lành !

      Ai người lại không tín thành

      Kẻ hạ tiện cũng tâm thành thiết tha.

 

      Những ai muốn, hãy theo ta,

      Còn ai không muốn, cứ ra đi liền.

      Ta sẽ xuất gia hiện tiền

      Với bậc Trí Tuệ, cần chuyên tu hành ”.

 

(Các thanh niên Bà-la-môn) :

 

– “ Nếu mà Tôn-giả tín thành

      Giáo pháp của Phật tịnh thanh an hòa

      Chúng con cũng xin xuất gia

      Với bậc Trí Tuệ Phật Đà vô biên ”.

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 92 :     SELA                 *    MLH  –  302

 

(Sela) :                                                                    

– “ Ba trăm Phạm-chí thanh niên

      Chắp tay xin được phép liền xuất gia,

      Chúng con Phạm hạnh hành qua

      Do lãnh đạo của Phật Đà tinh hoa ”.

 

(Thế Tôn) :

 – “ Phạm hạnh ấy, này Sê-La !

      Đã được khéo giảng, thật là lành thay !

     ‘Thiết thực ngay hiện tại này’,

     ‘Vượt thời gian tính’. Như vầy, xuất gia

      Không hoang phí, uổng công ra

      Với ai không phóng dật và cần chuyên ”.

 

          Các thanh niên và vị Sê-Lá

          Sau đó đã thọ phép xuất gia

              Dưới sự lãnh đạo Phật Đà

       Thọ Cụ-túc-giới, Săng-Ga nhập vào.

 

          Kê-Ni-Dá thì sau đêm ấy

          Cho sửa soạn các loại thức ăn

              Loại cứng loại mềm quý trân,

       Rồi báo giờ đến Phật & Tăng Chúng là :

     – “ Tôn Giả Gô-Ta-Ma ! Đã có

          Thức ăn cho bữa ngọ thực thì ”.

 

              Thế Tôn mang bát, đắp y

       Cùng chư Phích-Khú liền đi đến nhà

          Bện tóc Kê-Ni-Da thí chủ

          Thỉnh Điều Ngự an tọa trên tòa,

              Soạn chỗ cho chư Săng-Ga.

       Người bện tóc Kê-Ni-Dà hân hoan

          Dâng thức ăn đến hàng Phật Bảo

          Cùng Tăng Bảo đều được hài lòng.    

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 92 :     SELA                 *    MLH  –  303

 

              Sau khi Thế Tôn ăn xong,

       Tay đã rời bát, thì ông chủ nhà

          Kê-Ni-Da lấy một ghế thấp

          Ngồi cạnh bậc Điều Ngự Phật Đà

              Phật nói với Kê-Ni-Da

       Những lời tùy hỷ thông qua kệ là :

 

   “ Tế-đàn tối thượng thật là

      Trong Đàn-tế lửa. Còn Sa-Vát-Tì

      Tối thượng trong Vê-Đa thi.

 

      Vua là tối thượng trị vì toàn dân.

      Đại dương tối thượng vô ngần

      Giữa sông ngòi lớn. Còn phần mặt trăng

 

      Tối thượng giữa ngàn sao giăng.

      Thật tối thượng là Chúng Tăng giới toàn

      Với ai bố thí cúng dàng,

      Gặt nhiều công đức như đang nguyện cầu ”.

 

          Đức Phật sau khi đọc kệ dứt,

          Lời tùy hỷ công đức nói lên

              Với Kê-Ni-Da ngồi bên,

       Rồi Ngài đứng dậy, an nhiên ra về.

 

          Vị Tôn-giả là Sê-La ấy

          Với hội chúng nơi ấy gắng tu

              Không phóng dật, sống độc cư

       Không bao lâu, chứng chân-như pháp mầu,

          Đạt mục tiêu tối cao bậc Thánh

          Người xuất gia chân chánh mong cầu

              Vô thượng phạm hạnh cao sâu

       Tự mình chứng ngộ pháp mầu minh quang

          Với thắng trí , trú an , chứng đạt

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 92 :     SELA                 *    MLH  –  304

 

          Tâm vị ấy an lạc sáng trong

              Dục lậu, hữu lậu thoát xong

       Thoát vô minh lậu, khỏi vòng trói trăn

          Liền hiểu rõ : ‘Tự thân giải thoát

          Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành

              Việc cần làm đã thực hành

       Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày’.

          Tự thấu hiểu và ngay lập tức

          Các Phích-Khú chính thức trở thành

              Những A-La-Hán tịnh thanh.

 

       Rồi vị Tôn-giả đạt thành : Sê-La 

          Cùng hội chúng đi qua gặp Phật,

          Trang nghiêm đắp y vai trái vào

              Chắp tay hướng Phật, đê đầu

       Đọc lên bài kệ thanh cao như vầy :

 

   “ Bạch đấng Pháp Nhãn Như Lai

      Cách đây chỉ có tám ngày trải qua

      Chúng con đối trước Phật Đà

      Nguyện quy y Phật cùng là Pháp, Tăng.

 

      Thế Tôn trong bảy đêm hằng

      Đã nhiếp phục cuộc đời trần chúng con,

      Ngài đã chế ngự chúng con,

      Chỉ bằng Giáo pháp Thế Tôn giáo truyền.

 

      Ngài – bậc Giác Giả thâm uyên,

      Bậc Đạo Sư, bậc vẹn tuyền Mâu-Ni.

      Chiến thắng quần ma tức thì.

 

      Sau khi Ngài đã uy nghi đoạn trừ,

      Vượt biển sinh tử, huyễn hư 

      Giúp người vượt khổ-hải, như chính Ngài.

Trung Bộ ( Tập 3 )   Kinh 92 :     SELA                 *    MLH  –  305

 

      Sanh y Ngài vượt qua ngay,

      Lậu-hoặc nghiền nát. Ở đây chính Ngài

      Là sư tử chúa mạnh thay !

      Không sợ hãi, không chấp ngay điều gì.

 

      Ba trăm một Tỷ Kheo ni

      Chắp tay tôn kính uy nghi Phật Đà !

      Ôi ! Chiến thắng, bản hùng ca !

      Hãy duỗi chân bước tới và thiết tha

      Hãy để các Đại nhân ta

      Đảnh lễ đến bậc Phật Đà Đạo Sư ”.

 

        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

*

*  *

 

(  Chấm dứt  Kinh  số 92  :  SELA  –  SELA  Sutta  )
***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/09/2023(Xem: 103)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
22/09/2023(Xem: 42)
Hương mây quyện giữa dòng hư huyễn Ai bồi hồi đưa mắt dõi xa xăm Chạnh dâu bể dăm khi hồn nức nở
19/09/2023(Xem: 290)
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ, Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con (chúng tôi) đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Qua lá thư này, chúng con (chúng tôi) xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này. Chúng con (chúng tôi) thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành. Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023. Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email hdhp.bbc@gmail.com. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
16/09/2023(Xem: 164)
Ba cõi hương huân sáng ánh vàng Úc Châu tu viện cảnh nghiêm trang Thiền sư NGUYÊN TẠNG trì Tam Tạng Viện chủ TÂM PHƯƠNG trụ Đạo Tràng QUẢNG ĐỨC TRANG NHÀ hằng chuyển pháp VIỆT NAM VIỆT PHẬT quyết hoằng dương
16/09/2023(Xem: 381)
Kính ngưỡng vọng Đức U Minh Giáo Chủ! Được Phật Thích Ca ngợi khen: “ TỪ BI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN” Bất cứ khổ nạn gì, theo lời đại nguyện (1) đã âm thầm gia bị tội khổ được bình an Kính mượn lời thơ một danh tăng để ghi lại (2)
11/09/2023(Xem: 216)
Quay về thực tại ngắm trời trong Quẳng gánh sầu ưu dạo cửa không Mõ sớm chuông chiều rơi tục bụi Kinh khuya kệ tối chuyển trần hồng
11/09/2023(Xem: 312)
Ngày tôi đi chẳng có gì quan trọng Lẽ thường tình như lá rụng chiều thu Như hoa rơi, gió cuốn bên lưng đồi Sanh lão bịnh tử giữa dòng đời động loạn
10/09/2023(Xem: 396)
Sớm khuya nhặt nhạnh giấc mơ Góp gom ý nguyện nằm chờ nghe chuông Ngày mai lên đỉnh sầu buồn Hát vang tuyệt khúc, thả buông kinh thiền.
10/09/2023(Xem: 362)
Có thể hoàn cảnh hiện mình đang sống do quả ….gặt! Nhưng để đạt mục tiêu hoàn thiện ….đừng biện minh Trong một thế giới hiện đại đôi khi sự thật …KHÓ TIN Vì luôn có chênh lệch lớn trong cách nhìn thế giới!!!
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567