Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

05. Kinh Không Uế Nhiễm

18/05/202019:50(Xem: 6637)
05. Kinh Không Uế Nhiễm

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majjhima  Nikàya )


Tập I
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com5.Kinh  KHÔNG UẾ NHIỄM

( Anangana sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 

Một thời, Đức Thế Tôn an trú

Kỳ-Viên-Tự , Chê-Tá-Va-Na  (1)

              A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka  (1)

       Tức Cấp-Cô-Độc (1) tín-gia cúng dường  

        ( Sa-Vát-Thí – tên thường Xá Vệ )  (1)

          Đấng Thiện Thệ(2) Chánh Pháp hoằng dương

 

              Bấy giờ tại Hội Giảng Đường

  “Tướng Quân Chánh Pháp”(3) tên thường chúng tri 

          Là Tôn-giả Sa-Ri-Pút-Tá  (3)

          Tức ngài Xá-Lợi-Phất (3) trí hùng

              Gọi các Tỷ Kheo tập trung :

 – “ Này các Hiền-giả ! Hãy cùng nghe đây ! ”.

    – “ Thưa Tôn-giả ! Xin Ngài giảng Pháp ”. 

          Chư Tỷ Kheo vâng đáp lời ngài .

              Ngài Xá-Lợi-Phất giảng ngay :

 – “ Này chư Hiền-giả ! Đời này ra sao ?  

Bốn hạng người. Thế nào là bốn ?

      *  Có người vốn cấu uế ám si

    _______________________________

 

(1) : Xem chú thích ở trang đầu Kinh “Tất cả các Lậu-hoặc”.

(2) : Thiện Thệ – Sugato : Một trong 10 danh hiệu được người đời

       xưng tụng Đức Phật .

(3) : Tôn-giả Sariputta – Xá-Lợi-Phất hay Xá-Lợi-Tử là vị Đại đệ

     tử của Đức Phật, bậc Trí Tuệ đệ nhất , thường được xưng tụng 

     là “Tướng Quân Chánh Pháp”.

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 05 : KHÔNG UẾ NHIỄM  * MLH –056

 

              Nhưng không như thật tuệ tri :

      ‘Nội thân ta uế, cực kỳ xấu xa’.

      *  Hoặc có ra hạng người cấu uế

          Nhưng được kể như thật tuệ tri :

             ‘Nội thân ta uế, thật nguy !’

  *  Hạng không cấu uế, nhưng vì quên đi

          Không như thật tuệ tri thực tế :

         ‘Nội thân ta cấu uế dẫy đầy’.

           * Một hạng không cấu uế đây  

       Tuệ tri như thật : ‘Ta đây trong lành’.

 

Chư Hiền-giả ! Ngọn ngành vừa kể       

          Hai hạng người cấu uế nói trên :

          -  Hạng không như thật nói lên

      ‘Nội thân ta cấu uế’ , nên người này

          Là hạng người gọi ngay : hạ liệt.

       -  Hạng người biết mình cấu uế đây        

Gọi là ưu thắng người này.

       Này chư Hiền-giả ! Phải rày biết ngay

Không cấu uế, có hai hạng bậc :

       -  Hạng người không như thật tuệ tri

              ‘Nội thân không cấu uế gì’.

    -  Một hạng như thật tuệ tri thật thà :        

          ‘Nội thân ta không hề cấu uế’. 

 

          Không cấu uế, không biết chính mình

Là người hạ liệt, vô minh.

       Hạng không cấu uế, biết mình tịnh thanh

          Gọi ưu thắng, sẵn dành vị ấy ”.

 

* * *

          Được nghe vậy, Tôn-giả tên là

              Ma Ha Mốc-Gá-La-Na (1)

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 05 : KHÔNG UẾ NHIỄM  * MLH –057

 

       Mục-Kiền-Liên (1) cũng chính là Ngài đây

          Hướng về ngài Sa-Ri-Pút-Tá

          Hỏi Tôn-giả Đại Trí ôn hòa :

        – “ Hiền-giả Sa-Ri-Pút-Ta !   

       Nhân, duyên gì khiến có ra như vầy ?                      

* Có cấu uế, người này hạ liệt ? 

* Là ưu thắng, được biết người kia ?

* Không có cấu uế, phân chia :

       Một hạng hạ liệt, hạng kia ưu tuyền ? ”.

 

    – “ Này Hiền-giả ! Nhân, duyên được kể 

      *  Hạng người có cấu uế ám si      

              Nhưng không như thật tuệ tri :

‘Ta đây cấu uế, nó thì xấu xa’ 

          Với người này thì ta biết tới :

          Người này sẽ không khởi mong cầu :

              Không tinh tấn, không cố vào

Để diệt cấu uế từ lâu có đầy.

          Rồi người này chết đi, sa đọa

Khi còn cả tham ái, sân, si,

              Khi còn cấu uế chẳng ly

       Tâm còn ô nhiễm, chấp trì khư khư.

          Này Hiền-giả ! Giống như cái bát

          Làm bằng đồng, xuất phát nó là

              Được mang từ chợ về nhà

Lò rèn nào đó, mua qua mang về

          Bát mọi bề phủ đầy bụi bặm

Chủ cái bát tuy sắm, không dùng.

              Không lau chùi, vất lung tung

    _______________________________

 

(1) :Tôn giả Đại Mục-Kiền-Liên – Maha Moggallana cũng là

      vị Đại đệ tử của Đức Phật , bậc Thần Thông đệ nhất .

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 05 : KHÔNG UẾ NHIỄM  * MLH –058

 

       Vào chỗ bụi bặm – nói chung bầy hầy.

          Này Hiền-giả ! Dù đây bát tốt

          Càng ô nhiễm sau một thời gian

              Càng đầy bụi bặm phải chăng ? ”.

 

 – “ Thưa Hiền-giả ! Sự thật đang như vầy ”.          

 

    – “ Này Hiền-giả ! Ở đây được kể

          Hạng người có cấu uế phủ vi  

              Nhưng họ như thật tuệ tri :

    “ Nội thân ta có uế tỳ bợn nhơ ”.

          Có thể chờ đợi người như vậy

          Sẽ khởi lên hăng hái ước mong :

Sẽ tinh tấn, sẽ cố công

Diệt trừ cấu uế, sạch trong dần dần.

          Người này sẽ từ trần yên ả

          Khi không tham, không cả sân, si

              Khi không còn cấu uế gì

       Tâm không ô nhiễm do vì cần công.

          Như bát đồng, chọn vừa kích cỡ      

          Từ lò rèn hay chợ mang về

              Phủ đầy bụi bặm mọi bề

       Nhưng chủ cái bát không nề hà chi

          Lau chùi kỹ rồi thì dùng nó

          Không quăng bỏ chỗ bụi bặm đầy

              Sau một thời gian, bát này

       Vẫn được thanh tịnh, càng ngày sạch hơn ”. 

 

    – “ Thưa Hiền-giả ! Chánh chơn điều ấy

          Sự thật là như vậy, không sai ”.

 

        – “ Này Hiền-giả ! Còn hạng này

       Không có cấu uế, nhưng đầy ám si

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 05 : KHÔNG UẾ NHIỄM  * MLH –059

 

          Không như thật tuệ tri thực tế :

         ‘Nội thân ta cấu uế vốn không’

              Với người này, có thể mong :

     ‘Tư niệm tịnh tướng’ ở trong người này

          Do điều đây, tham làm ô nhiễm

Tâm người này, xâm chiếm, hại dần

              Người này rồi sẽ từ trần

       Khi còn tham ái, cả sân, si đầy

          Khi người này vẫn còn cấu uế

Tâm ô nhiễm không dễ dứt trừ.

              Này Hiền-giả ! Cũng giống như

       Bát đồng người chủ mua từ chợ xa

          Hay từ nhà thợ rèn mua lấy

          Và bát ấy thanh tịnh, sạch thay !

              Nhưng người chủ bát không xài

       Quăng nó vào xó, chỗ đầy bụi dơ

Không lau chùi, không sờ gì tới.

          Này Hiền-giả ! Vậy với bát này 

              Một thời gian, bụi phủ đầy

       Nó càng ô nhiễm, càng ngày tệ hơn ? ”.

 

– “ Thưa Hiền-giả ! Chánh chơn điều ấy

          Sự thật là như vậy, không sai ”.

 

        – “ Này Hiền-giả ! Còn hạng này

       Không có cấu uế, không rày ám si

          Đã như thật tuệ tri thực tế :

         ‘Nội thân ta cấu uế vốn không’

              Với người này, có thể mong :

       Không ‘Tư niệm tịnh tướng’ trong người này

          Do điều đây, tham không ô nhiễm

Tâm người này, là điểm chánh chân

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 05 : KHÔNG UẾ NHIỄM  * MLH –060

 

              Người này cũng sẽ từ trần

       Không có tham ái, không sân, si gì

          Người ấy thì không còn cấu uế

Tâm ô nhiễm cụ thể dứt trừ.

              Này Hiền-giả ! Cũng giống như

       Bát đồng người chủ mua từ chợ xa

          Hay từ nhà thợ rèn mua lấy

          Và bát ấy thanh tịnh, sạch thay !

              Người chủ cái bát dùng hoài

       Không quăng vào xó, chỗ đầy bụi dơ

          Thường lau chùi, bao giờ cũng mới.

          Này Hiền-giả ! Vậy với bát này

              Trải qua thời gian tháng ngày

       Càng được thanh tịnh, càng ngày sạch hơn ? ”.

 

    – “ Thưa Hiền-giả ! Chánh chơn điều ấy

          Sự thật là như vậy, không sai ”.

 

        – “ Hiền-giả Mốc-Gá-La-Na !         

       Do nhân này, do duyên này mà thôi.

 

          Trong hai người đồng thời cấu uế

          Người được kể hạ liệt như vầy,

Người được gọi ưu thắng ngay.

 

       Người không cấu uế có hai, là gì ?

          Người hạ liệt , người thì ưu thắng .

          Do nhân, duyên ấy chẳng sai ngoa ”.

 

        – “ Hiền-giả Sa-Ri-Pút-Ta !

       Đồng nghĩa cấu uế gọi là tên chi ? ”.      

 

    – “ Này Hiền-giả ! Phủ vi thường nhật

          Các ‘ác bất thiện pháp’ ; cũng là

             ‘Cảnh giới của dục’, xấu xa

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 05 : KHÔNG UẾ NHIỄM  * MLH –061

 

       Đồng nghĩa cấu uế chính là nó đây !

 

      *  Hiền-giả này ! Sự tình xảy tới

          Một Tỷ Kheo bỗng khời ý ngay :

           “ Nếu ta phạm giới tội này

       Mong rằng Chư Tỷ Kheo đây vô tình

          Không biết mình là người phạm tội ”.      

Nhưng có vị biết tội người này.

              Tỷ Kheo phạm tội ở đây

       Nghĩ rằng các Tỷ Kheo này biết ta

          Đã phạm tội . Thế là vị ấy

          Liền phẫn nộ vì thấy hổ ngươi

              Rồi bất mãn với mọi người,

Hai điều cấu uế ở nơi vị này.

 

      *  Này Hiền-giả ! Ở đây xảy tới

          Sự tình bởi một vị Tỷ Kheo

              Khởi lên ý muốn trớ trêu :

    “ Nếu ta lỡ phạm giới điều phải theo

          Mong được các Tỷ Kheo quở trách

          Chỗ kín đáo, xa cách càng hay  

              Không phải giữa Tăng Chúng đầy

 (Nhân kỳ bố-tát, nêu ngay tội này)”

          Nhưng xảy điều vị đây đang sợ :

          Tăng Chúng đã trách quở vị này

              Giữa Tăng Chúng hội đủ đầy

       Không phải nơi kín vị này thầm mong.

          Vị Tỷ Kheo trong lòng phẫn nộ

Và bất mãn biểu lộ thấy ngay.

 

      *  Này Hiền-giả ! Sự tình này

       Có thể xảy đến : Có thầy Tỷ Kheo

          Khởi ý muốn trớ trêu nông nổi :

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 05 : KHÔNG UẾ NHIỄM  * MLH –062

 

       “ Nếu ta phạm giới tội phải theo

              Mong một đồng đẳng Tỷ Kheo

       Quở ta, chẳng phải Tỷ Kheo khác nào

          Không đồng đẳng xen vào trách phạt ”.

          Nhưng không đạt như ý ước mong

Phẫn nộ, bất mãn tràn lòng

Hai điều cấu uế ở trong vị này.

 

      *  Này Hiền-giả ! Ở đây xảy tới

          Sự tình bởi một vị Tỷ Kheo

              Khởi lên ý muốn trớ trêu :

    “ Đạo Sư hãy hỏi nhiều điều với ta

          Khi Đạo Sư từ hòa thuyết giảng

          Cho Chúng Tăng căn bản pháp lành

              Không hỏi vị khác nhiều lần ”.

       Nhưng sự việc lại có phần ngược đi

          Bậc Đạo Sư hỏi vì Sư khác

          Không hề nhắc và hỏi vị này

              Nên bất mãn, phẫn nộ ngay

Điều cấu uế Tỷ Kheo gây tự mình.

 

      –  Này Hiền-giả ! Sự tình xảy tới  

          Nhiều trường hợp khác, bởi Tỷ Kheo

              Khởi lên ý muốn trớ trêu :

 

   *  Mong được đi trước Tỷ Kheo các hàng

          Khi vào làng thọ trai, khất thực

          Tăng Chúng cũng một mực ý này ”.      

              Nhưng việc xảy đến không hay

       Tỷ Kheo khác được cử ngay vào làng .

 

      *  Hoặc vị này khởi ngang ý nghĩ : 

       “ Mong thọ thực mỹ vị thức ăn 

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 05 : KHÔNG UẾ NHIỄM  * MLH –063

 

              Nước uống tốt nhất được dâng

       Chỗ ngồi tốt nhất trong hàng thọ trai ”.

          Nhưng vị này không sao như ý

Vì có vị khác được điều ni.

 

          *  Hoặc một Tỷ Kheo tức thì

Khởi lên ý muốn : ‘Sau khi ăn rồi

          Thì chính tôi thuyết ‘tùy-hỷ-pháp’

          Không ai khác được thuyết pháp đây’.         

              Sự việc xảy đến chẳng chầy

       Đã có vị khác thuyết ngay pháp này.

 

     *  Hoặc ở đây, xảy ra tình huống

          Tỷ Kheo khởi ý muốn như vầy :

 ‘Mong ta sẽ thuyết pháp hay

       Cho Tỷ Kheo Chúng tại ngay chùa này

          Tỷ Kheo Ni đủ đầy vân tụ

          Các Thiện nam, Tín nữ hằng hà

              Tứ Chúng đều nghe pháp ta

       Không do vị khác thuyết ra pháp này’.

          Nhưng vị đây ước mong chẳng đạt

          Tỷ Kheo khác thuyết pháp đồng thì

              Cho Tỷ Kheo, Tỷ Kheo Ni

       Thiện nam, Tín nữ đều thì hân hoan.

 

      *  Này Hiền-giả ! Việc đang thực tế

          Một Tỷ Kheo có thể khởi ngay

              Ý muốn của mình như vầy :

‘Mong Tỷ Kheo Chúng hằng ngày gặp ta

          Cung kính ta, kính tôn, lễ bái

          Cúng dường ta trọng đại, đủ đầy’.

              Nhưng việc xảy đến không hay

       Tăng Chúng lễ bái, tỏ bày kính tôn

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 05 : KHÔNG UẾ NHIỄM  * MLH –064

 

          Vị thanh tịnh Sa-môn nào khác

Cúng dường các thứ đến vị này.

 

          *  Hoặc là vị Tỷ Kheo đây

       Mong muốn Tứ Chúng hằng ngày thực thi :

 ‘Tỷ Kheo Ni, Thiện nam, Tín nữ 

Đều lễ bái, tứ sự cúng dường

              Đều cung kính ta mọi đường

       Không lễ, cung dưỡng, kính thương vị nào’.   

          Nhưng sự tình không sao thuận ý

          Tứ Chúng chỉ lễ bái, kính tôn

              Cúng dường một vị Sa-môn

       Hay Tỷ Kheo khác tâm hồn tịnh thanh.

 

      *  Này Hiền-giả ! Sự tình khác nữa

          Một Tỷ Kheo chan chứa mong rằng :

        ‘ -  Y phục tối thắng được dâng 

Cho ta, không phải để dâng vị nào.

       -  Các vật thực dồi dào, tối thắng,      

       -  Các sàng tọa tối thắng, ấm êm,   

           -  Dược phẩm trị bệnh ngày đêm

       Đều là tối thắng, dâng lên cho mình,

          Tứ sự này chỉ mình ta nhận

Tỷ Kheo khác sẽ chẳng được gì’.

              Nhưng vị ấy chẳng được chi

Về tất cả việc đã vì ước ao.

          Các ý muốn không sao đạt được

          Vị Tỷ Kheo triền phược đắm sâu

Phẫn nộ, bất mãn dâng cao

       Hai điều cấu uế nhiễm vào vị đây.

 

          Này Hiền-giả ! Như vầy sự thật

          Các ‘ác, bất thiện pháp’ xảy ra

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 05 : KHÔNG UẾ NHIỄM  * MLH –065

 

             ‘Cảnh giới của dục’ trải qua      

Đồng nghĩa ‘cấu uế’, thật là xấu xa.      

 

          Này Hiền-giả Mốc-Ga-La-Ná !

          Với tất cả Phích-Khú vị nào

              Ác, bất thiện pháp nhiễm vào

       Cảnh giới của dục dễ dầu dấu che

          Có người thấy và nghe vị đó

          Chưa từ bỏ, cấu uế chưa trừ

              Nên dù vị ấy độc cư

       Tại các trú xứ vắng, như rừng già

          Hành đầu đà, muốn không phiền phức

          Theo thứ lớp khất thực từng nhà

              Mặc phấn-tảo-y  phô ra

 (Loại y nhặt vải tha ma kết thành).

          Đồng phạm hạnh tịnh thanh các vị 

          Không cung kính, đình chỉ cúng dường

Không tôn trọng, lễ bái thường.

       Vì sao như vậy ? Các phương Tăng-già

          Còn thấy và còn nghe vị đó

Chưa diệt bỏ ‘cảnh giới dục’ kia

              Ác, bất thiện pháp chưa lìa

       Những điều cấu uế đầm đìa, khư khư.

 

          Này Hiền-giả ! Ví như cái bát 

          Làm bằng đồng, xuất phát nó là

              Được mang từ chợ về nhà

Lò rèn nào đó, mua qua mang về

          Bát mọi bề tịnh thanh, sạch sẽ

          Nhưng người chủ là kẻ bất lương

              Đựng đầy trong bát thường thường

       Xác rắn, thịt chó sình trương, thối rình

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 05 : KHÔNG UẾ NHIỄM  * MLH –066

 

          Và thịt người đang sinh giòi bọ …

Người chủ đó đậy với nắp đồng,

              Mang bát vật uế ở trong

       Trở ra lại chợ, nhập giòng người đi.

          Có người thấy, tức thì hỏi tới :

       “ Bạn bưng với cái bát đẹp xinh

              Chắc đang đựng thứ ngon lành ? ”

       Nói rồi dở bát, bỗng sanh kinh hoàng

          Giật nẩy mình, bàng hoàng, ghê tởm

          Những thứ đó thật gớm quá đi !

              Những người quá đói cách chi

       Cũng chưa muốn đụng, huống gì người no .

 

          Này Hiền-giả ! Cũng do vị ấy

          Được nghe, thấy, tinh tấn diệt trừ

              Ác, bất thiện pháp đều trừ

       Cảnh giới của dục từ từ diệt xong

          Tỷ Kheo ấy ở trong làng mạc

          Chấp nhận các biệt thỉnh thọ trai

              Thọ y tín chủ dâng rày

       Thì đồng phạm hạnh cũng hay cúng dường

          Thường lễ bái và thường cung kính.

          Vì sao vậy ? Vì chính vị Tăng 

              Đã được thấy, được nghe rằng :

       Ác, bất thiện pháp đã hằng diệt đi,

          Cảnh giới dục, chung qui diệt cả.

 

          Này Hiền-giả Mốc-Gá-La-Na !

              Như một người mang về nhà

       Cái bát đồng mới sạch và đẹp thay .

          Người chủ ấy đựng đầy trong bát

          Cơm thật ngon và các thức ăn

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 05 : KHÔNG UẾ NHIỄM  * MLH –067

 

              Thơm lừng mỹ vị quý trân

       Đậy bát với cái nắp bằng đồng sang.

          Rồi người chủ lại mang đến chợ

          Nhiều người thấy, niềm nỡ hỏi ngay :

           “ Bạn mang cái bát đẹp thay !

       Bên trong bát ấy đựng đầy cái chi ? ”

          Chủ tức thì mở ngay cái nắp

          Mùi thức ăn tỏa khắp các bên

              Mọi người ưa thích khởi lên

       Thèm thuồng làm họ trở nên đói lòng

          Người đang no còn mong ăn tiếp

Huống là dịp cơn đói hoành hành.

 

              Cũng vậy, một vị tịnh thanh

       Tỷ Kheo được biết thực hành cần chuyên

          Cảnh giới dục đã liền diệt mất

          Các ác, bất thiện pháp diệt trừ

              Những đồng phạm hạnh đồng cư

       Cung kính, lễ bái vị Sư tịnh hòa .

 

          Nghe vậy, ngài Mốc-Ga-La-Ná  (1)

          Thưa Tôn-giả Xá Lợi Phất (2) là :

 

        – “ Hiền-giả Sa-Ri-Pút-Ta (2) !

       Tôi có ví dụ khởi ra đây liền ”.

 

    – “ Này Đại Mục-Kiền-Liên (1) Hiền-giả !

          Hãy nói ví dụ đã khởi ra ”.

 

        – “ Hiền-giả Sa-Ri-Pút-Ta  !

       Một thời Vương Xá tôi đà trú qua

    _______________________________

 

  (1) : Tôn giả Đại Mục-Kiền-Liên – Maha Moggallana .

  (2) : Tôn-giả Xá-Lợi-Phất – Sariputta .

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 05 : KHÔNG UẾ NHIỄM  * MLH –068

 

          Tại Ghi-Ríp-Ba-Cha  (1), an lạc

          Vào buổi sáng mang bát đắp y

              Vào thành khất thực hành trì ,

       Tôi thấy có Sa-Mi-Ti (2) bên hè

          Là con người làm xe khi trước

          Đang cố đẽo cho được trơn tru

              Một vành xe thật công phu

       Lúc ấy, ngoại đạo Banh-Đu-Pút-Tà  (3)

          Trước cũng là con người thợ cả

          Thường làm xe, rất khá tài năng,

              Đi ngang đứng lại, nghĩ rằng :

    “ Mong Sa-Mi-Tí dần dần đẽo xong          .

          Đẽo đường cong, mắt cây, đường xéo

          Sao cho khéo để vành xe tròn

              Cong, méo, mắt gỗ không còn

       Được trơn tru, đặt vào trong trục này ”.

 

          Thật đúng ngay như là dự đoán

          Của tà mạng ngoại đạo đi qua

 (Có tên Banh-Đu-Pút-Ta),

       Sa-Mi-Ti đã tỏ ra lành nghề

          Trong vấn đề làm vành xe khéo

Dùng tài năng gọt đẽo trải qua.

              Thế rồi Banh-Đu-Pút-Ta

       Những lời hoan hỷ nói ra tức thì :

       “ Hình như Sa-Mi-Ti làm đó

          Tâm anh ta biết rõ tâm ta ”. 

 

              Hiền-giả Sa-Ri-Pút-Ta !

    _______________________________

 

(1) : Địa phương tên Giribbaja . (2) : Samiti , người đẽo bánh xe .

(3) : Tên vị tà mạng ngoại đạo Panduputta .

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 05 : KHÔNG UẾ NHIỄM  * MLH –069

 

      Những ai mục đích xuất gia không lành

Vì kiếm sống, tín thành không có

          Những kẻ đó gian ngụy, điêu ngoa

              Xảo trá, kiêu mạn, mê tà

       Dao động, tạp thoại, tỏ ra trây lì

          Không hộ trì các căn năng nổ

          Không tiết độ trong việc uống ăn

              Không hề cảnh giác chú tâm

       Với Sa-môn-hạnh không hằng thiết tha

          Không tôn kính Phật và Pháp Bảo

Không nhiệt tình vì đạo, dễ duôi

              Ưa sống sung túc, biếng lười

       Chối bỏ trọng trách sống đời viễn ly

          Không tinh tấn, trây lì, giải đãi

          Lãng quên mãi, không chú niệm thầm

              Tâm tán loạn, không định tâm

       Liệt tuệ, đần độn, mê lầm cuồng si.

 

          Nay Tôn-giả Sa-Ri-Pút-Tá

          Với pháp môn ngài đã giảng đây

              Như là với tâm của ngài

       Biết tâm những hạng người đây rõ ràng .

 

          Còn những hàng Thiện-nam-tử tốt

          Đã xuất gia , chỉ một lòng tin

              Từ bỏ, sống không gia đình

       Không hề gian ngụy, không sinh dối lòng

          Không khi cuống, cũng không trạo cử

Không kiêu mạn, hạnh giữ viễn ly

              Không tạp thoại, nói ít đi

Tiết độ ăn uống, hộ trì các căn.

          Vị ấy hằng chú tâm cảnh giác

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 05 : KHÔNG UẾ NHIỄM  * MLH –070

 

          Không biếng nhác , giới luật bảo tồn,

              Tha thiết với hạnh Sa-môn

       Tôn trọng Đức Phật, Pháp môn nhiệt thành

          Sống biết đủ, tịnh thanh ngay thẳng

          Bỏ gánh nặng đọa lạc, mê lầm

              Tinh tấn, nỗ lực, định tâm

       Không bị đần độn, trí thâm diệu liền .

 

          Những vị này nhân duyên nghe kỹ

          Pháp môn ngài Sa-Rí-Pút-Ta

              Chính do Tôn-giả thuyết ra

       Giống như họ được uống qua cam lồ

          Hay đang nếm cam lồ pháp vị

Với lời và tâm ý của ngài.

              Thật lành thay ! Pháp môn này

       Khiến cho người trí như vầy hiểu thông

          Vị Tôn-giả vốn đồng phạm hạnh

          Đã khiến họ dũng mãnh vượt qua

              Những điều bất thiện, ác tà

       An trú chánh thiện, trải qua tu trì.

 

          Thưa Hiền-giả Sa-Ri-Pút-Tá !

          Ví như có một gã thanh niên

              Hay một thiếu nữ trong miền

       Còn đang tuổi trẻ, ưa tuyền điểm trang

          Gội đầu xong, chuyển sang trang sức

          Một vòng hoa kết thực đẹp xinh

              Vũ-sanh-hoa hay sen xanh  

       Hay thiện-tư-hoa sẵn dành ở đây

          Dùng hai tay, người nam hay nữ

          Cầm vòng hoa và tự tay mình

Đặt lên đỉnh đầu của mình.

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 05 : KHÔNG UẾ NHIỄM  * MLH –071

 

       Cũng vậy, những vị tâm gìn sáng trong

          Thiện-nam-tử với lòng tin đó

          Đã xuất gia, từ bỏ gia đình

              Vâng giữ phạm hạnh tịnh thanh

       Sống đời trong sạch, nêu danh xuất trần .

 

          Các vị nhân nghe ngài Tôn-giả

          Bậc Trí cả Sa-Rí-Pút-Ta

              Pháp môn Tôn-giả thuyết ra

       Giống như họ được uống qua cam lồ

          Hay đang nếm cam lồ pháp vị

Với lời và tâm ý của ngài.

              Thật lành thay ! Pháp môn này

       Khiến cho người trí như vầy hiểu thông

          Vị Tôn-giả vốn đồng phạm hạnh

          Đã khiến họ dũng mãnh vượt qua

              Những điều bất thiện, ác tà

       An trú chánh thiện, trải qua tu trì ” .

*

*  *

          Và như vậy, hai vì Tôn Giả

          Bậc cao đức : Sa-Rí-Pút-Ta

              Cùng ngài Mốc-Gá-La-Na

       Cùng nhau thiện thuyết, cùng hòa niềm vui .

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

*

*  *

 

(  Chấm dứt  Kinh số 5  :   KHÔNG UẾ NHIỄM  –

ANANGANA  Sutta  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/11/2023(Xem: 531)
Lâm Tế huân tu ba tát tay Hốt nhiên giác ngộ lạ lùng thay Phá tan kiến chấp vô văn tự Trực chỉ chân tâm thấy biết ngay.
02/11/2023(Xem: 564)
Nhân khi nghe pháp thoại HT Từ Thông giải thích Hồng danh Đức Phật A Di Đà, con Huệ Hương xin có bài thơ kính tặng Cụ Bà Tâm Thái là hình tượng cho thế hệ trẻ kế tiếp, một kho tàng kinh nghiệm quý báu khi chỉ ra Tuổi già là một hồng ân, là tuổi đạt đến sự tròn đầy của cuộc đời làm người và được làm đệ tử Phật!, dù ở tuổi đại thọ 91, nhưng cụ bà Tâm Thái vẫn tinh tấn niệm Phật mỗi ngày. Xin đa tạ, luật hấp dẫn Vũ trụ hiển hiện ! Phật A Di Đà tên của Vô lượng Quang Chính là ánh sáng vô biên ( không gian ) Còn biểu trưng tên khác …Vô Lượng Thọ Đấy là thời gian vô tận bao trùm lưu bố !
02/11/2023(Xem: 624)
Kính lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát …. “Từ chân tánh hiện thân Đại Sĩ Giữa Hồng Trần chẳng nhiễm bụi bay” Ngôi chùa nào của Phật giáo đại thừa hiện nay Bồ Tát Quan Âm đều được trang nghiêm tôn trí! Chiêm ngưỡng hình tượng Ngài, thầm đọc Chú Đại Bi Phổ độ lợi lạc chúng sinh bất tư nghì Mỗi lần lễ vía…. nguyện đọc thông điệp về hạnh nguyện ! Sống hoà hợp, tôn trọng, tinh tấn tụng niệm Tính siêu việt nhất là… hạnh kiên nhẫn, khả năng lắng nghe, Mắt thương nhìn đời không gì có thể ngăn che Tầm thinh cứu khổ cứu nạn với trái tim đồng cảm !
31/10/2023(Xem: 404)
Mỗi ngày con niệm Di Đà Giữ lòng thanh tịnh tránh xa não phiền Thành tâm lễ Phật kết duyên Lên thuyền Bát Nhã con nguyền quyết tâm
26/10/2023(Xem: 808)
Xin trân quý … những gì được cuộc sống ban tặng! Những bậc hiền nhân xuất hiện đúng thời Giúp thâm hiểu…. lễ nghi, phong cách, giao tiếp sống ở đời Nguyện không để muộn màng trong nuối tiếc!
21/10/2023(Xem: 591)
Ta cứ nghĩ trần gian là cõi thật Thế cho nên tất bật sống bon chen Ta tưởng xuống trần một thời gian ngắn Nào ngờ đâu sống mãi hơn chín mươi !
20/10/2023(Xem: 1373)
Dòng lịch sử đồng hành cùng thời đại Nhân duyên xưa đã kết trái từng ngày Lật trang sử không nói đúng hay sai Thầy kể tiếp không phục bài bênh chống
01/10/2023(Xem: 534)
Ngày xưa cầu Đạo được mấy khi Tìm kiếm Minh Sư thọ Tam quy Đại phước chí thành cầu giới pháp Nhất tâm phát nguyện thọ hành trì
24/09/2023(Xem: 618)
Thiện Minh cảnh trí thật trang nghiêm Phật điện uy linh toả ánh thiền Mõ sớm kinh mầu xa tục luyến Chuông khuya kệ diệu lắng tâm phiền Quan Âm thánh tượng ngời gương thiện Lộc Uyển vườn hoa rạng pháp Huyền Tánh Thiệt tăng nhân khai đạo chuyển Trời Âu giáo hoá ngát lương duyên..!
22/09/2023(Xem: 1317)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567