Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

120. Kinh Hành Sanh

19/05/202011:30(Xem: 4686)
120. Kinh Hành Sanh

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majhima  Nikàya )


Tập IV
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com


120. Kinh HÀNH SANH

( Sankhàrupapatti sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 

          Một thời, đức Thế Tôn Thiện Thệ 

          An trú tại Xá-Vệ thành này

              Sa-Vát-Thí  cũng là đây

       Kỳ Viên Tinh Xá  hôm mai tịnh, hòa

          Còn có tên Chê-Ta-Va-Ná              (Jetavana)

          Cấp-Cô-Độc Trưởng giả tín gia

             (A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka)         (Anathapindika)

       Tín thành dâng đến Phật Đà trước đây

          Tại đây, Ngài gọi chư Phích-Khú :

 

    – “ Các Phich-Khú ! Hãy khéo nghe đây ! ”.

 

              Chư Tỷ Kheo tại nơi này

       Vâng đáp lời Phật. Rồi Ngài thuyết ngay :

 

    – “ Chúng Tăng này ! Ta sẽ giảng giải

          Cho các ông sự Tái Sanh này

              Do ‘hành’ đưa lại như vầy.

       Hãy nghe, suy nghiệm pháp đây kỹ càng ”.

 

    – “ Chúng con đã sẵn sàng thính Pháp ”.

 

          Chư Tỷ Kheo vâng đáp Phật Đà.

              Đức Thế Tôn liền giảng ra :

 

 – “ Ở đây, này Chúng Tăng-Già ! Tỷ Kheo

          Đầy đủ tín và đều đủ giới

          Đầy đủ văn, thí với tuệ minh,

              Vị ấy suy nghĩ tự mình :

      ‘Mong rằng ta sẽ tái sinh tức thì

          Ngay sau khi mạng chung thân hoại,

          Sẽ sinh lại cộng trú trong nhà

              Dòng Sát-Đế-Lỵ hoàng-gia’.

       Định tâm như vậy, lâu dài trú tâm

          Tu tập tâm, chuyên tâm như vậy,

          Những ‘hành’ ấy của Tỷ Kheo này

              Được an trú, tu tập hoài

       Làm cho sung mãn đủ đầy, sẽ đưa

          Vị ấy thọ sanh vừa với nguyện

          Của vị ấy diễn tiến trước nay.

 

              Này các Tỷ Kheo ! Như vầy

       Đây là đạo, chính là đây lộ trình

          Đưa đến sự tái sinh nơi ấy.

          Cũng như vậy, này các Tỷ Kheo !

              Một vị Phích-Khú hành theo

       Đầy đủ tín, giới, đủ đều thí, văn,

          Đầy đủ phần trí tuệ thông thái,

          Tâm mong ước được tái sinh ra

              Trong đại-gia-tộc thế gia

       Của dòng Phạm-chí (tức Bà-la-môn),

          Hay sinh trong Cư Sĩ gia tộc,

          Không sợ nhọc, vị ấy âm thầm

              Chuyên định tâm, an trú tâm,

       Tu tập tâm ấy. Hành thâm như vầy

          Tỷ Kheo này dần được an trú

          Tu tập, làm đầy đủ tối đa

              Sẽ đưa vị ấy sinh ra

       Tại chỗ vị ấy thiết tha mong vầy.

 

          Các Tỷ Kheo ! Chính đây là đạo 

          Là lộ trình đưa thấu nơi sinh.

              Tỷ Kheo đầy đủ đức tin,

       Đủ giới, văn, thí, tuệ minh tinh tường,

          Nghe Tứ Đại Thiên Vương (1) thọ mạng

          Thật lâu dài, tướng sang đẹp xinh

              Có nhiều lạc thọ – mong mình

       Sau khi thân hoại, tái sinh cõi này.

 

          Hoặc vị đây được nghe, nguyện mãi :

         ‘Chư Thiên tại Ta-Vá-Tim-Sa  (2)

             (Cõi trời Đao-Lợi cũng là) &

       Chư Thiên tại cõi Dạ-Ma (3), hay là

          Chư Thiên Tu-Si-Ta (Đâu Suất) (4) &

          Chư Thiên thuộc Hóa-Lạc cõi ni

             (Tức Niêm-Ma-Ná-Ra-Ti) (5) &

       Tha-Hóa Tự Tại (6) các vì chư Thiên…

 

          Khắp Chư Thiên các cõi trời ấy 

          Đều hết thảy thọ mạng lâu dài

              Lại có lạc thọ tràn đầy

       Và có mỹ tướng hình hài uy nghi.

          Mong rằng ta sau khi thân hoại

          Sẽ sinh lại các cõi Trời này

    ______________________________

 

    *  Các cõi Trời Dục Giới :

 

   (1)  Cõi trời  Tứ Đại Thiên Vương ( Catummahàrajà Deva ).

   (2)  Cõi trời Đao Lợi ( Tàvatimsà ) còn gọi cõi Tam Thập Tam

         Thiên, và vị Vua trời  Sakka  Deva Indra  ( Đê Thích hay

         Thích Đề Hoàn Nhân ).   

   (3)  Cõi trời Yàmà (Dạ Ma) và Vua trời Dạ-Ma: Suyàma.       

   (4)  Cõi trời Đâu Suất ( Tusita ) và vị Vua trời Santusita.

   (5)  Cõi trời Hóa Lạc Thiên ( Nimmànarati ) và vị Vua trời

          Sunimmita của cõi này.

   (6)  Cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên ( Paranimmitavasavatti ).

         Và vị Vua trời Vasavatti  của cõi này.

 

              Cộng trú Chư Thiên nơi đây’.

       Rồi vị ấy chuyên định ngay tâm mình

          Trú, tu tập, giữ gìn tâm ấy,

          Những ‘hành’ đấy của Tỷ Kheo này

              Được an trú, tu tập vầy

       Làm cho sung mãn tràn đầy tối ưu

          Đưa Tỳ-Khưu này sinh cõi ấy.

          Đây là đạo, chính đấy lộ trình

              Đưa đến nơi muốn tái sinh.

 

       Lại nữa, vị có đức tin đủ đầy

          Đầy đủ giới, đủ đầy văn, thí,

          Đầy đủ trí. Vị ấy nghe vầy :

             ‘Ngàn Phạm Thiên (*) thọ mạng dài

       Mỹ tướng, lạc thọ nhiều thay, khôn cùng

          Ngàn Phạm Thiên thấm nhuần sống thế,

          Biến mãn khắp ngàn thế giới ngay,

              Thấm nhuần, biến mãn đủ đầy

       Các chúng sinh được sinh ngay cõi này.

 

          Ví như vầy : Một người có mắt  

          Tay cầm chắc trái A-Man-Đa

             (Trái A-Ma-Lặc cũng là)

       Nhìn chăm trái ấy – Trải qua cũng vầy 

          Ngàn vị Phạm Thiên này vời vợi

          Ngàn thế giới biến mãn, thấm nhuần

              Và sống biến mãn, thấm nhuần

       Các chúng sinh được sanh tuần tự lên

          Thế giới trên. Vị ấy nghĩ ngợi :

    _______________________________

 

    (*) : Cõi trời Phạm Thiên  Brahma Kayikà với vị Phạm Thiên 

         ( Brahma ) được  nhiều  tôn  giáo  coi là đấng Thượng Đế

          sáng tạo muôn loài vạn vật. (Thuộc Sắc Giới )

 

 

         ‘Mong sau khi thân hoại mạng chung

              Ta sẽ được sinh và cùng

       Cộng trú ngàn vị muôn trùng Phạm Thiên’.             

          Vị ấy liền tái sinh cõi ấy…

          Cũng như vậy, vị này nghe rằng :

              Có hai, ba, bốn, năm ngàn

       Mười ngàn… cho đến trăm ngàn Phạm Thiên

          Có thọ mạng triền miên được hưởng

          Có mỹ tướng, lạc thọ thật nhiều.

 

              Ví như, này các Tỷ Kheo !

       Có một viên ngọc, mỹ miều bảo châu

          Đẹp đẽ, màu trong suốt tám mặt,

          Khéo dũa mài, được đặt lên trên

              Tấm vải màu nhạt làm nền

       Bảo châu chiếu sáng mọi bên chói ngời.

          Cũng vậy, Trời Phạm Thiên hàng vạn

          Sống thấm nhuần, biến mãn suốt ngay

              Cả mười ngàn thế giới này.

 

       Vị ấy nghĩ : ‘Mong ta đây đến kỳ

          Thân hoại mạng chung, thì sinh tới

          Cộng trú với mười ngàn Phạm Thiên’.

              Hoặc Tỷ Kheo ấy nghe liền :

      ‘Phạm Thiên mười vạn mạng duyên lâu dài

          Có tướng tốt, tràn đầy lạc thọ…’

          Rồi vị đó cũng thấm nhuần nhanh

              Và biến mãn các chúng sanh

       Sanh lên các thế giới lành nơi đây.

 

          Ví như vầy : Một đồ trang sức

          Bằng vàng ròng, làm thực khéo tay,

              Tôi luyện trong lò đủ đầy

       Thợ vàng thiện xảo đêm ngày ra công

          Đem đặt trong tấm màn màu nhạt

          Sẽ chiếu rực, sang thật chói chan.

              Cũng vậy, này Tỷ Kheo Tăng !

       Trăm ngàn Phạm Chúng trú an, thấm nhuần

          Và biến mãn trăm ngàn thế giới.

          Vị ấy nghĩ : ‘Mong với điều rằng :

              Khi ta thân hoại mạng tàn        

       Được sinh, cộng trú trăm ngàn Phạm Thiên’.

 

          Lại nhân duyên, này các Phích-Khú !

          Vị Tỷ Kheo đầy đủ tín, văn,

              Đầy đủ giới, thí, trí phần,

       Được nghe : ‘Thiên Chúng các tầng trời riêng

          Chư Quang Thiên, Thiểu Quang Thiên  hướng

          Quang Âm Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, (*)

              Biến Tịnh Thiên, Thiểu Tịnh Thiên,     (*)

       Thiện Hiện, Vô Lượng Tịnh Thiên, Vô Phiền,

          Vô Nhiệt Thiên, Thiện Kiến, Quảng Quả, (*)

          Và kể cả A-Ca-Ni-Sa  (1)

              Có thọ mạng thật lâu xa,

       Tướng tốt, lạc thọ thật là nhiều thay !’.

 

          Vị ấy nghĩ : ‘Khi ta thân hoại,

          Mong rằng ta sinh lại các nơi

              Như kể trên các cõi Trời’.

       Rồi vị ấy chuyên định nơi tâm này

          An trú, tu tập ngay tâm ấy

          Những ‘hành’ ấy của Tỷ Kheo này

              Được an trú, tu tập vầy

    _____________________________

 

(*) : Xem chú thích ở cuối Kinh này ( Kinh Hành Sanh 120 ).

(1) : Một trong 18 tầng Trời Sắc-giới : Akanisha.

 

 

       Làm cho sung mãn tràn đầy, tối ưu

          Đưa Tỳ-Khưu này sinh cõi ấy,

          Đây là đạo, chính đấy lộ trình

              Đưa đến nơi muốn tái sinh.

       Lại nữa, vị có đức tin đủ đầy

          Đầy đủ giới, đủ đầy văn, thí,

          Đầy đủ trí. Vị ấy nghe truyền :

             ‘Chư Thiên Xứ Không Vô Biên,

       Hoặc được nghe ‘Thức Vô Biên Xứ này,

          Hoặc đạt ngay Vô Sở Hữu Xứ,

          Đạt Tưởng Xứ Phi Tưởng Phi Phi

              Thọ mạng lâu dài, diên trì

       Có nhiều lạc thọ, mọi thì trú an.

          Vị ấy nghĩ : ‘Khi thân tan hoại

          Mong rằng ta sinh lại các nơi 

              Như các Xứ kể trên’, thời

       Tỷ Kheo ấy chuyên định nơi tâm này

          An trú, tu tập ngay tâm ấy

          Những ‘hành’ ấy của Tỷ Kheo này

              Được an trú, tu tập vầy

       Làm cho sung mãn tràn đầy, tối ưu

          Đưa Tỳ-Khưu này sinh cõi ấy,

          Đây là đạo, chính đấy lộ trình

              Đưa đến nơi muốn tái sinh.

       Lại nữa, vị có đức tin đủ đầy

          Đầy đủ giới, đủ đầy văn, thí,

          Đầy đủ trí. Vị ấy suy tư :

             ‘Mong rằng với sự đoạn trừ

       Các lậu hoặc, thắng trí từ việc đây

          Ta chứng ngộ đủ đầy, chứng lấy

          Trú an lạc hiện tại chẳng lầm

              Vô lậu giải thoát tuệ & tâm’.

       Vị ấy với sự hành thâm như vầy

          Đoạn trừ ngay tất cả lậu hoặc

          Với thắng trí chân thật minh quang,

              Chứng ngộ, chứng đạt, trú an

       Ngay trong hiện tại rỡ ràng chẳng sai,

          Tâm-giải-thoát sâu dày vô lậu

          Tuệ-giải-thoát vô lậu chứng rồi.

              Này các Tỷ Kheo ! Mọi thời

       Tỷ Kheo này chẳng sinh nơi nào, và

          Không sinh ra chỗ nào nữa cả ”.

 

          Nghe Thế Tôn Giác Giả giảng bày

              Các Tỷ Kheo tại nơi này

       Hoan hỷ tín thọ lời Ngài Thế Tôn ./-

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

*  *   *

( Chấm dứt Kinh 120 : HÀNH SANH  ( SANKHÀRUPAPATTI )  

    __________________________________

 

(*) : Chú thích trang 630 : Các cõi Trời Sắc Giới :-  SƠ THIỀN :

 

1) Trời Phạm Phụ  (Brahmapurohita).      2) Trời Phạm Chúng

   (Brahmapàrisajja bhùmi). 4) Trời Đại Phạm ( Mahàbrahma ).

-  NHỊ THIỀN :

  1) Trời Thiểu Quang (Parìttàbha).    2) Trời Vô Lượng Quang

   (Appamàmàbhabhùmi). 3) Trời Quang Âm (Abhassaràbhùmi). 

-  TAM THIỀN :

1) Trời Thiểu Tịnh (Parittasubha).       2) Trời Vô Lượng Tịnh

   (Apramànasubha).       3) Trời Biến Tịnh (Subhakritsna).

- TỨ THIỀN :

1) Trời Quảng Quả (Vehappalàbhùmi).           2) Trời Vô Tưởng

   (Asaññasattabhùmi).       3) Tịnh Cư Thiên (Sud dhàvàsa),Tịnh

   Cư Thiên có 5 cõi chỉ dành cho các vị Bất Lai và A-La-Hán:

   a/ Trời Vô Phiền (Avihàbhumi). b/ Trời Vô Nhiệt (Atapàbhùmi).  

   c/ Trời Thiện Kiến (Sudassàbhumi).           d/ Trời Thiện Hiện              

      (Sudassìbhumi).       e/ Trời Sắc Cứu Kính (Akanitthabhùmi).

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/09/2023(Xem: 125)
Thiện Minh cảnh trí thật trang nghiêm Phật điện uy linh toả ánh thiền Mõ sớm kinh mầu xa tục luyến Chuông khuya kệ diệu lắng tâm phiền Quan Âm thánh tượng ngời gương thiện Lộc Uyển vườn hoa rạng pháp Huyền Tánh Thiệt tăng nhân khai đạo chuyển Trời Âu giáo hoá ngát lương duyên..!
22/09/2023(Xem: 456)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
22/09/2023(Xem: 210)
Hương mây quyện giữa dòng hư huyễn Ai bồi hồi đưa mắt dõi xa xăm Chạnh dâu bể dăm khi hồn nức nở
19/09/2023(Xem: 412)
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ, Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con (chúng tôi) đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Qua lá thư này, chúng con (chúng tôi) xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này. Chúng con (chúng tôi) thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành. Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023. Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email hdhp.bbc@gmail.com. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
16/09/2023(Xem: 194)
Ba cõi hương huân sáng ánh vàng Úc Châu tu viện cảnh nghiêm trang Thiền sư NGUYÊN TẠNG trì Tam Tạng Viện chủ TÂM PHƯƠNG trụ Đạo Tràng QUẢNG ĐỨC TRANG NHÀ hằng chuyển pháp VIỆT NAM VIỆT PHẬT quyết hoằng dương
16/09/2023(Xem: 421)
Kính ngưỡng vọng Đức U Minh Giáo Chủ! Được Phật Thích Ca ngợi khen: “ TỪ BI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN” Bất cứ khổ nạn gì, theo lời đại nguyện (1) đã âm thầm gia bị tội khổ được bình an Kính mượn lời thơ một danh tăng để ghi lại (2)
11/09/2023(Xem: 246)
Quay về thực tại ngắm trời trong Quẳng gánh sầu ưu dạo cửa không Mõ sớm chuông chiều rơi tục bụi Kinh khuya kệ tối chuyển trần hồng
11/09/2023(Xem: 339)
Ngày tôi đi chẳng có gì quan trọng Lẽ thường tình như lá rụng chiều thu Như hoa rơi, gió cuốn bên lưng đồi Sanh lão bịnh tử giữa dòng đời động loạn
10/09/2023(Xem: 442)
Sớm khuya nhặt nhạnh giấc mơ Góp gom ý nguyện nằm chờ nghe chuông Ngày mai lên đỉnh sầu buồn Hát vang tuyệt khúc, thả buông kinh thiền.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567