Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

101. Kinh Devadaha

19/05/202010:57(Xem: 5306)
101. Kinh Devadaha

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majhima  Nikàya )


Tập III
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com


101. Kinh DEVADAHA

( Devadaha sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 

          Một thời, Đức Thế Tôn Giác Giả

          Trú tại vùng Sắc-Ká (1) trải qua

              Thị trấn Đê-Vá-Đa-Ha  (1)

       Thuộc vùng dân chúng Sắc-Ka hiền hòa

          Tại nơi đây, Phật Đà cho gọi

          Chư Tỷ Kheo tụ hội, dạy vầy :

 

        – “ Chư Tỷ Kheo ! Hãy nghe này ! ”.

       Chúng Tăng vâng đáp lời Ngài nói ra.

 

    – “ Các Tỷ Kheo ! Bà-La-Môn nọ

          Và Sa-Môn một số lâu xa

              Có lý thuyết, tri kiến là :

      ‘Phàm là cảm giác gì mà thọ ngay 

          Lạc thọ hay khổ thọ, hoặc có

          Bất-khổ-bất-lạc-thọ… các phần

              Tất cả đều do nơi nhân

       Các nghiệp quá khứ bản thân tạo nhiều.

          Sự đốt cháy, diệt tiêu các nghiệp

          Thời quá khứ, không tiếp tạo ra

              Các nghiệp mới, thì ắt là

       Sẽ không diễn tiến trải qua sau này.

          Do không có tương lai diễn tiến

          Nghiệp đoạn diệt. Do nghiệp diệt vầy

              Khổ được đoạn diệt rày

       Rồi cảm thọ đoạn diệt ngay như vầy,

     _________________________

 

(1) : Thị trấn Devadaha của xứ Sakka .   

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  474

 

          Cảm thọ diệt, khổ này tận diệt ”.

 

          Các Tỷ Kheo ! Lý thuyết nêu ra  

              Ni-Kiền-Tử  – Ni-Ganh-Tha

       Tri kiến như vậy trải qua lâu dài.

          Nghe như vậy, Như Lai liền tới

          Và nói với các Ni-Ganh-Tha :

   

        – “ Này Chư Hiền Ni-Ganh-Tha !

       Sự thật có đúng như là truyền ngôn

          Rằng các ông vốn có lý thuyết

          Có tri kiến cá biệt chẳng dời :

            ‘Phàm cảm giác gì con người

       Lãnh thọ, dù lạc thọ nơi thân này,

          Khổ thọ hay bất khổ bất lạc,

          Tất cả đều do các nghiệp nhân

              Từ quá khứ tích tụ dần.

       Với sự đốt cháy, với phần diệt xong

          Nghiệp quá khứ và không tạo tiếp

          Các nghiệp mới. Do nghiệp diệt trừ

              Tất cả khổ cũng diệt trừ,

       Do khổ diệt, cảm thọ trừ diệt ngay,

          Cảm thọ này khi được đoạn diệt

          Tất cả khổ sẽ diệt tận xong’.

              Sự thật có đúng vậy không ? ”.

 

       Các Ni-Ganh-Thá ấy đồng đáp ra   

          Tự nhận là có nói như vậy.

          Ta hỏi các vị ấy điều là :

 

         – “ Này chư Hiền Ni-Ganh-Tha !    

       Các ông có biết trải qua nhiều đời

         ‘Trong quá khứ chúng tôi hiện hữu &

          Chúng tôi không hiện hữu’ điều này ? ”.

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  475

 

       – “ Thưa Hiền-giả ! Không như vầy ”.  

 

 – “ Các ông có biết ở đây điều này :

         ‘Trong quá khứ tôi gây ác nghiệp

          Hay không tạo ác nghiệp trước đây ? ”.

 

       – “ Thưa Hiền-giả ! Không như vầy ”.      

 

 – “ Chư Hiền-giả ! Có biết ngay điều là   

         ‘Chúng tôi có tạo ra ác nghiệp

          Như thế kia hay dịp thế này ? ”.  

 

       – “ Thưa Hiền-giả ! Không như vầy ”.  

 

 – “ Chư Hiền-giả ! Có biết ngay rõ vầy :

         ‘Khổ mức độ thế này được diệt’,

          Hay có biết : ‘Khổ mức độ này

              Cần phải được diệt tận ngay’,

       Hay sự diệt khổ mức đây đạt vào

          Tất cả khổ được mau tận diệt ? ”.

 

    – “ Thưa Hiền-giả ! Quả thiệt là không ”. 

 

        – “ Này chư Hiền ! Thế các ông

       Có biết : ‘Sự diệt ngay trong hiện thời

          Bất thiện pháp, hay nơi thành tựu

          Các thiện pháp hiện hữu ở đây ? ”.

 

       – “ Thưa Hiền-giả ! Không như vầy ”.  

 

 – “ Chư Hiền-giả ! Các ông đây nói là

          Không biết qua các điều vừa kể

          Sự tình thế có hợp lý chăng ?

              Khi các Hiền-giả nói rằng :

      ‘Phàm cảm giác con người hằng có ra

          Thì dù là lạc thọ, khổ thọ,

          Bất khổ bất lạc thọ…vân…vân       

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  476

 

              Do nghiệp quá khứ là nhân,

       Với sự đốt cháy, tiêu phần nghiệp đây,

          Và người này không tạo nghiệp mới

          Không dẫn tới trong thời tương lai,

              Do không diễn tiến (đến) tương lai

       Nghiệp được đoạn diệt; khổ này diệt ngay

          Do khổ này đã được đoạn diệt

          Cảm thọ sẽ đoạn diệt tức thì,

              Do cảm thọ bị diệt đi

       Tất cả khổ thọ cấp kỳ diệt yên.

 

          Ni-Kiền-Tử chư Hiền ! Giả sử

          Các ông tự biết rõ như vầy :

             ‘Quá khứ, tôi hiện hữu đây,

       Hay không hiện hữu ở ngay thời này’.

          Các ông cũng biết ngay chi tiết :

         ‘Quá khứ, tạo ác nghiệp là tôi &

              Không tạo ác nghiệp là tôi’.  

      ‘Chúng tôi tạo ác nghiệp nơi thế này,

          Như thế kia, tạo ngay ác nghiệp’.

          Các ông biết : ‘Khổ mức độ vầy

              Đã được diệt tận như vầy,

       Hay cần diệt tận thế này khổ đau’.

          Đưa dần đến về sau : cảm thọ

          Được đoạn diệt, khổ đó diệt qua.

 

              Này chư Hiền Ni-Ganh-Tha ! 

       Ví như người nọ thật là chẳng may

          Bị mũi tên bắn ngay phía trước,

          Mũi tên được tẩm thuốc độc dày.

              Người ấy bị bắn tên này,

       Thọ lãnh cảm giác khổ, đầy đớn đau.

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  477

 

          Cũng may sao, bà con huyết thống

          Của người ấy đang sống kế đây

              Liền mời một y sĩ ngay

       Giỏi về giải phẩu, nghề này chuyên sâu.

          Vị y sĩ lấy dao cắt rộng

          Miệng vết thương. Thật thống khổ thay !

              Do nhân bị dao cắt này

       Thọ lãnh cảm giác khổ, đầy đớn đau.

          Vị y sĩ lại mau dùng với

          Vật dò tìm, tìm tới mũi tên,

              Do sự dò tìm mũi tên     

       Y bị đau đớn tăng lên quá đà.

          Khi tìm ra mũi tên độc đó

          Vị y sĩ rút nó ra ngay,

              Do nhân rút mũi tên này

       Thọ lãnh cảm giác khổ, đầy đớn đau.

          Y sĩ lại dùng vào than đỏ

          Đốt miệng vết thương đó sát trùng,

              Đau đớn thống khổ vô cùng.

 

       Thời gian sau đó, thì vùng vết thương

          Lành da lại bình thường như cũ,

          Y thầm nhủ : ‘Diễn tiến khi mà

              Mũi tên độc bắn trúng ta,

       Y sĩ mổ cắt, tìm ra tên này,

          Rồi rút ngay mũi tên có độc…

          Thật thống khổ tàn khốc đớn đau.

              Nhưng nay vết thương lành mau

       Ta không còn phải đớn đau nữa rồi,

          Tự do đi khắp nơi ta muốn’.

 

          Này chư Hiền ! Trạng huống vừa qua

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  478

 

              Vì các ông không biết qua

       Những điều Ta đã hỏi ra trên này.

          Và như vầy chứng tỏ các vị

          Đã nói không hợp lý mọi phần

              Khi các Hiền-giả nói rằng :

      ‘Phàm cảm giác con người hằng có ra

          Thì dù là lạc thọ, khổ thọ,

          Bất khổ bất lạc thọ…vân…vân       

              Do nghiệp quá khứ là nhân,

       Với sự đốt cháy, tiêu phần nghiệp đây,

          Và người này không tạo nghiệp mới

          Không dẫn tới trong thời tương lai,

              Do không diễn tiến (đến) tương lai

       Nghiệp được đoạn diệt; khổ này diệt ngay

          Do khổ này đã được đoạn diệt

          Cảm thọ sẽ đoạn diệt tức thì,

              Do cảm thọ bị diệt đi

       Tất cả khổ thọ cấp kỳ diệt đi ”.  

 

          Chư Tỷ Kheo ! Đến khi nghe vậy       

          Các Ni-Kiền-Tử ấy nói là :

 

        – “ Thưa Hiền-giả Gô-Ta-Ma !

       Ngài Ni-Kiền-Tử ( Na-Ta-Pút-Tà )  (1)

          Vị Giáo tổ của Ni-Ganh-Thá

        ( Là Giáo phái thường lõa thể ra )

              Ngài Ni-Kiền-Tử thật là

       Toàn tri, toàn kiến rất là sâu xa

          Tự xưng là toàn diện tri kiến

          Rồi phương tiện tuyên bố như ri :

     ___________________________

 

(1) : Nigantha Nataputta – Giáo chủ phái lõa thể Ni-Kiền-Tử.

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  479

 

            ‘Dầu có ngủ, thức, đứng, đi

       Tri kiến luôn có tức thì nơi ta.

          Này các Ni-Ganh-Tha đệ tử !

          Nếu xưa ngươi hành xử chẳng lành

              Có làm ác nghiệp tự thân

       Nay hãy làm nghiệp tiêu dần đi ngay

          Bằng khổ hạnh đọa đày khốc liệt

          Sự không làm ác nghiệp tương lai

              Do hộ trì về thân này,     

       Hộ trì khẩu, ý trong ngay hiện thời

          Như vậy, chính nhờ nơi thiêu đốt

          Và cùng tột chấm dứt nghiệp xưa.

 

              Còn các nghiệp mới xin chừa

       Lại có tiếp tục ngăn ngừa tương lai.

          Do không có tương lai tạo tiếp

          Nên các nghiệp sẽ được diệt trừ

              Do nghiệp diệt, khổ được trừ    

       Cảm thọ được diệt do trừ khổ đây,

          Do diệt trừ như vầy cảm thọ

          Tất cả khổ sẽ được tiêu mòn’.

              Chúng tôi tin tưởng sắt son

       Nên cố kham nhẫn, làm tròn điều trên

          Do Giáo Tổ nói lên như thế

          Khổ triệt để nhưng chúng tôi vui ”.  

 

              Khi nghe vậy, Ta tiếp lời :

 – “ Này chư Hiền-giả ! Hiện thời có thông ?

          Năm pháp này có trong hiện tại

          Hai quả báo. Sao lại là năm ?

              Đó là : Tín, Hỷ, Tùy văn,

       Thẩm định duyên cớkham nhẫn điều

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  480

 

          Chấp thọ nhiều tà kiến. Như vậy             

          Năm pháp ấy quả báo có hai.

              Thế nào lòng Tin chẳng lay

       Các Ni-Ganh-Thá với ngài Đạo Sư

          Trong quá khứ ? Hay từ các vị

          Thế nào là Hoan Hỷ, Tùy Văn ?

              Thẩm định lý do ? Hay phần

       Kham nhẫn chấp thọ khăng khăng kiến tà ? ”.

 

          Chư Tỷ Kheo ! Khi Ta hỏi vậy

          Ta không thấy một câu trả lời 

              Một cách hợp pháp, tại nơi

       Các Ni-Kiền-Tử đứng, ngồi nơi ni.

 

          Ta lại bảo các Ni-Ganh-Thá :

    – “ Chư Hiền-giả ! Các ông nghĩ sao ?

              Khi các ông đắm mình vào

       Tha thiết tinh tấn, siết bao tinh cần

          Có phải tự lãnh phần cực khổ,

          Những cảm giác thống khổ đớn đau

              Đột khởi khổ sở biết bao ?

       Còn khi không tha thiết vào quyết tâm 

          Cố tinh tấn, tinh cần khốn khó

          Thời không thọ những cảm giác nào

              Đột khởi, thống khổ, đớn đau,

       Có phải như vậy cơ cầu trải qua ? ”.

 

    – “ Hiền-giả Gô-Ta-Ma ! Đúng thế ! 

          Như Hiền-giả vừa kể ra đây ”.

 

        – “ Chư Hiền Ni-Ganh-Tha này !

       Khi các ông tha thiết, đầy quyết tâm

          Cố tinh tấn, tinh cần, chịu khổ

          Sẽ thống khổ, đột khởi đớn đau.

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  481

 

              Còn khi không tha thiết vào 

       Không cố tinh tấn, không cầu dụng công

          Thời các ông sẽ không lãnh thọ

          Những cảm giác thống khổ, đớn đau.

              Sự tình như vậy bàn vào,

       Thật là hợp lý với câu nói mà

          Các vị Ni-Ganh-Tha đã đáp

          Về tri kiến đề cập mọi thời :    

 

            ‘Phàm cảm giác gì con người

       Lãnh thọ, dù lạc thọ nơi thân này,

          Khổ thọ hay bất khổ bất lạc,

          Tất cả đều do các nghiệp nhân

              Từ quá khứ tích tụ dần.

       Với sự đốt cháy, với phần diệt xong

          Nghiệp quá khứ và không tạo tiếp

          Các nghiệp mới. Do nghiệp diệt trừ

              Tất cả khổ cũng diệt trừ,

       Do khổ diệt, cảm thọ trừ diệt ngay,

          Cảm thọ này khi được đoạn diệt

          Tất cả khổ sẽ diệt tận liền’.

 

              Này Ni-Ganh-Tha chư Hiền ! 

       Trong khi tha thiết, tâm chuyên tinh cần

          Cảm giác dần đau đớn, thống khổ.

          Hay chẳng cố tinh tấn, cần chuyên

              Cảm giác không thống khổ phiền…

       Cũng đều tồn tại. Sự duyên đó là

          Thật hợp lý khi mà các vị

          Nêu nguyên lý diệt khổ như trên.

 

              Này Ni-Ganh-Tha chư Hiền !

       Trong khi tha thiết, tâm chuyên, tinh cần

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  482

 

          Hay không cố chuyên cần, tinh tấn   

          Dầu thọ lãnh thống khổ hay không.

              Như vậy, thật chính các ông

       Lãnh thọ cảm giác trong vòng đớn đau.

          Tự bị lừa dối do vô trí

          Bởi vô minh, bởi bị ngu si.

              Khi các ông nói vân vi

       Cảm giác lãnh thọ bất kỳ khổ, vui,

          Hay không khổ không vui… các thứ

          Đều do nhân quá khứ nghiệp duyên.

              Khi đốt cháy, đoạn diệt liền

       Các nghiệp quá khứ não phiền đã qua

          Không tạo ra các thứ nghiệp mới,

          Sẽ không có tiếp tới tương lai.

              Không diễn tiến tới tương lai

       Nghiệp được đoạn diệt, khổ này cũng tiêu.

          Do khổ tiêu, cảm thọ đoạn diệt,

          Do cảm thọ được diệt như vầy

              Tất cả khổ được diệt ngay ”.

 

       Khi nghe Ta nói điều này đinh ninh   

          Ta không thấy lõa hình các vị

          Trả lời lại hợp lý câu nào.

              Các Tỷ Kheo ! Một lúc sau

       Ta hỏi các vị ấy câu như vầy :

 

    – “ Chư Hiền này ! Thế nào các vị

          Đã suy nghĩ có thể được chăng :

             ‘Mong rằng do sự tinh cần

       Nghiệp được thọ quả trong phần hiện nay

           Có thể khiến tương lai thọ quả ? ”.

 

     – “ Thưa Hiền-giả ! Không có vậy đâu ”.

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  483

 

         – “ Chư Hiền-giả ! Có thể nào

      ‘Mong rằng nghiệp thọ quả vào tương lai

          Do cố gắng nhiều, hay tinh tiến

          Có thể khiến thọ quả hiện nay ? ”.

 

       – “ Thưa Hiền-giả ! Không như vầy ”.      

 

 – “ Chư Hiền Ni-Ganh-Tha này ! Nghĩ sao

          Có thể nào : ‘Mong rằng nghiệp có

          Lãnh lạc thọ do tinh tấn, song

              Có thể lãnh khổ thọ’ không ? ”. 

 

 – “ Kiều-Đàm Hiền-giả ! Thật không có vầy ”.  

 

    – “ Chư Hiền này ! Thể nào sự cố :

        ‘Mong rằng nghiệp lãnh khổ thọ này

              Do tinh tấn mà nghiệp đây

       Có thể lãnh lạc thọ’ này được không ? ”.

 

    – “ Thưa Hiền-giả ! Thật không có vậy ”.  

 

    – “ Chư Hiền ! Các ông thấy thế nào

              Có thể đạt được ước ao :

      ‘Mong nghiệp quả lãnh thọ nao đã thuần

          Do tinh tấn, tinh cần – có thể

          Thành thực tế không thuần thục chi,

              Có thể được chăng việc ni ? ”.

 

 – “ Thưa Hiền-giả ! Việc ấy thì không đâu ! ”.

 

    – “ Hay ngược lại, mong vào được có

          Nghiệp mà quả lãnh thọ ở đây

              Chưa được thuần thục đủ đầy

       Do tinh tấn trở thành ngay đã thuần

          Có thể luôn được chăng việc ấy ? ”.

 

    – “ Thưa Hiền-giả ! Điều đấy thỉ không ”.

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  484

 

        – “ Này chư Hiền ! Thế các ông

       Thế nào suy nghĩ đưọc & không  điều là

         ‘Mong rằng các nghiệp đa-sở-thọ

          Tinh tấn, thiểu-sở-thọ trở thành ? ”. 

 

       – “ Thưa Hiền-giả ! Không thể thành ”.  

 

 – “ Được chăng : Bởi tinh tấn hành trải qua

          Thiểu-sở-thọ thành đa-sở-thọ ? ”.   

 

    – “ Thưa Hiền-giả ! Không có vậy đâu ”.

 

        – “ Chư Hiền-giả ! Có thể nào

       Nghiệp có sở thọ do vào cố công

          Thành nghiệp không có sở thọ vậy ? ”.

 

     – “ Thưa Hiền-giả ! Điều ấy thì không ”.

 

        – “ Này chư Hiền ! Vậy các ông

       Được chăng mong muốn nghiệp trong quá trình

          Không sở thọ, do tinh tấn đó

          Trở thành có sở thọ, được không ? ”.

 

       – “ Thưa Hiền-giả ! Quả thật không ”.    

 

 – “ Chư Hiền Ni-Ganh-Thá ! Trong chuyện này

          Những câu hỏi Ta đây vừa hỏi

          Các ông đều đã nói trước sau :

             ‘Tất cả không thể được đâu’.

       Sự tình như vậy, nghĩ vào chánh chân

          Sự tinh cần của các Hiền-giả 

          Ni-Ganh-Thá không kết quả gì.

              Tinh tấn các ông  mọi thì

       Cũng không có kết quả chi, vô nghì.

 

          Chư Tỷ Kheo ! Các Ni-Ganh-Thá  

          Đã nói cả Mười Tùy Thuyết ra

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  485

 

          ( Tức Va-Đá-Nu-Va-Đa )           ( Vadanuvada )

       Hay Tuỳ thuận thuyết, dẫn qua sự tình :

 

   1)    Nếu như các hữu tình quá khứ

          Tạo nhân lành hay dữ, nên nay

              Lãnh thọ lạc & khổ thọ vầy,

       Thời các Ni-Ganh-Thá đây thực hành

          Nghiệp chẳng lành trong thời quá khứ,

          Nhiều ác hạnh, nên tự đời này

              Họ phải lãnh thọ như vầy

       Những cảm giác khổ và đầy đớn đau.

 

   2)    Các Tỷ Kheo ! Còn vào giả thiết

          Các hữu tình được biết do là

              Một vị Tạo Hóa tạo ra

       Lãnh thọ cảm giác lạc và sầu bi   

          Thời ắt là các Ni-Ganh-Thá

          Tạo bởi vị Tạo Hóa ác tâm,

              Vì rằng nay họ âm thầm

       Lãnh thọ cảm giác đọa trầm đớn đau.

 

   3)    Các Tỷ Kheo ! Nói vào sự kiện 

          Các hữu tình nếu hiện do nhân

              Kết hợp các điều kiện cần   (1)

       Thọ lãnh lạc & khổ – thì phần trải qua

          Ni-Ganh-Tha các vị thực sự

          Bị ác kết hợp dữ vận vào,

              Vì họ lãnh thọ khổ lao

       Cảm giác thống khổ, đớn đau cho minh.

 

   4)    Nếu như các hữu tình do tại

          Nhân Sanh Loại – A-Phí-Cha-Ti  (2)

     ___________________________

 

(1 : Sangatibhava : nhân kết hợp các điều kiện.   (2): Abhijati.

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  486

 

              Cảm giác lạc & khổ mọi thì

       Thì các Ni-Ganh-Thá ni bị rày

          Ác-sanh-loại. Vì nay chính họ

          Đang lãnh thọ thống khổ, đớn đau.

 

   5)      Các Tỷ Kheo ! Còn nói vào

       Một tùy thuyết nữa đã mau định hình :      

          Nếu như những hữu tình các loại

          Do tinh tấn hiện tại, khổ ra

              Thời quả các Ni-Ganh-Tha

       Đã tạo ác-tinh-tấn mà hiện nay

          Họ lãnh thọ đêm ngày cảm giác

          Thật đau đớn, hành xác cực thân.

 

   6)       Nếu các hữu tình do nhân   

       Việc làm quá khứ, lãnh phần khổ & vui.

          Hay thọ lãnh khổ & vui các thứ

          Không do nhân quá khứ thực thi

              Thời các Ni-Ganh-Tha ni

       Đáng bị chỉ trích, chẳng gì phân vân.

 

   7)   Nếu hữu tình do nhân đã được

          Vị Tạo Hóa từ trước tạo ra

              Thọ lãnh lạc & khổ, hay là

       Không do nhân Tạo Hóa mà tạo ra

          Thọ lãnh qua lạc & khổ thuận nghịch,

          Đáng chỉ trích Ni-Ganh-Tha này.

 

   8)        Nếu mà các hữu tình đây

       Kết hợp các điều kiện vầy là nhân

          Thọ lãnh phần lạc & khổ, đủ hết…

          Hay không do nhân kết hợp ni,

              Thọ lãnh lạc & khổ mọi thì

       Đáng bị chỉ trích các Ni-Ganh-Thà.

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  487

 

   9)    Nếu như mà hữu tình do chỗ

          Nhân-sanh-loại, thọ lạc & khổ lo.     

              Hay các hữu tình không do

       Nhân hiện tinh tấn, khiến cho thọ liền   

          Lạc & khổ nên các Ni-Ganh-Thá

          Đáng chỉ trích điều đã bày phân.

 

  10)       Các Tỷ Kheo ! Còn về phần  

       Nếu hữu tình ấy do nhân tinh cần

          Trong hiện tại, lãnh phần lạc & khổ.

          Hay không do nhân cố tinh cần

              Hiện tại, lạc & khổ lãnh phần 

       Các Ni-Ganh-Thá này cần trách ngay.

 

          Mười tùy-thuận-thuyết này ròng rã

          Đáng chỉ trích tất cả điều trên.

 

              Các Ni-Ganh-Thá nói lên

       Mười tùy-thuận-thuyết cho nên phần nhiều

          Đưa đến điều chỉ trích, trách cứ.

          Các Tỷ Kheo ! Nên sự tinh cần

              Của Ni-Ganh-Tha mọi phần

       Không có kết quả, tinh cần lầm sai.  

 

          Chúng Tăng này ! Sao là tinh tấn

          Có kết quả được dẫn giải ra ?

              Ở đây, này Chúng Săng-Ga !

       Vị Tỷ Kheo chẳng trải qua sự tình

          Tự ngã mình chưa bị nhiếp phục

          Bị đau khổ nhiếp phục chẳng từ,

              Lạc thọ hợp pháp không trừ

       Không để lạc thọ ấy như thể là

          Chi phối qua tất cả mọi việc.

          Vị ấy biết : ‘Khi ta tinh cần   

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  488

 

              Chống lại đau khổ nguyên nhân

       Do việc chống lại nguyên nhân khổ này

          Ta không có mảy may tham dục.

          Nhưng khi ta tiếp tục Xả mau

              Đối với nguyên nhân khổ đau

       Khi tu tập Xả, còn đâu dục này ?’.

 

          Do hành trình như vầy, được thấy

          Đau khổ của vị ấy diệt ngay.

              Các Tỷ Kheo ! Ví dụ này :

       Một người luyến ái sâu dày nữ nhi

          Tâm tư thì say đắm, ái mộ,

          Luôn nhiệt tình luyến mộ đêm ngày.

              Khi y thấy nữ nhân này

       Đứng nói chuyện với người trai khác nào

          Đùa giỡn, cười ồn ào phỉ chí.    

 

          Các Tỷ Kheo ! Suy nghĩ thế nào ?

              Chàng trai lúc ấy ra sao ?

       Có sinh khổ não, ưu sầu hay không ? ”.

 

    – “ Bạch Thế Tôn ! Chàng ta có vậy

          Bởi vì lòng luyến ái nữ nhi

              Tâm tư say đắm, mê si

       Thấy nàng như vậy, ưu bi khổ sầu ”.

 

    – “ Các Tỷ Kheo ! Nếu vào chuyện ấy

          Chàng trai rất luyến ái nữ nhi

              Nhưng chàng ta có nghĩ suy :

      ‘Ta đang ái luyến, mê si nàng này

          Tâm đắm say, nhiệt tình ái luyến

          Khi thấy nàng ấy hiện thay lòng

              Đùa giỡn, cười cợt bướm ong

       Với chàng trai khác, thì lòng ta đau          

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  489

 

          Sinh bi ai, ưu sầu, khổ não

          Nhưng hiểu cho thấu đáo về nàng

              Thay lòng đổi dạ dễ dàng

       Vậy ta hãy bỏ lòng tham luyến này’. 

 

          Một thời gian, chàng đây lại thấy

          Cô gái ấy đứng với một người

              Trai trẻ, đang giỡn hớt cười

       Nhưng chàng ấy không bị rơi vào vòng

          Sầu, bi, não, chạnh lòng ưu, não.

 

          Các Tỷ Kheo ! Hiểu thấu thế nào ?

              Chàng ta có khổ, não, sầu

       Khi thấy cô gái dựa đầu kề vai

          Cười giỡn với cháng trai nào khác ? ”.

 

    – “ Bạch Đại Giác ! Không thể như vầy

              Vì sao vậy ? Vì người này

       Không cón tham luyến mê say cô nàng,

          Nên khi thấy cô đang giỡn hớt

          Gặp bất chợt với chàng trai nào

              Nhưng chàng không khổ, ưu, sầu ”.

 

 – “ Cũng vậy, với một người nào sớm trưa

          Không để tự ngã chưa nhiếp phục

          Bị đau khổ nhiếp phục chẳng từ

              Lạc thọ hợp pháp không trừ

       Không để lạc thọ ấy như thể là

          Chi phối qua tất cả mọi việc.

          Vị ấy biết : ‘Khi ta tinh cần   

              Chống lại đau khổ nguyên nhân

       Do việc chống lại nguyên nhân khổ này

          Ta không có mảy may tham dục.

          Nhưng khi ta tiếp tục Xả mau

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  490

 

              Đối với nguyên nhân khổ đau              

       Khi tu tập Xả, còn đâu dục này ?’.

 

          Do hành trình như vầy, được thấy

          Đau khổ của vị ấy diệt ngay.

              Như vậy, sự tinh tấn này  

       Là có kết quả thẳng ngay như vầy.

 

          Lại nữa, này Chúng Tăng Phích-Khú !     

          Vị Tỷ Kheo chuyên chú nghĩ mau :

             ‘Khi ta trong lúc trú vào

       Lạc hay bất thiện pháp nào gia tăng

          Thì thiện pháp lại dần giảm thiểu.

          Nhưng ta hiểu khi ta tinh cần

              Dùng đau khổ để chống ngăn

       Đối với tự ngã, ta năng thấy rằng

          Thiện pháp tăng, bất thiện giảm hẳn,

          Vậy ta gắng dùng đau khổ này

              Chống với tự ngã ta đây’.

 

       Vị Tỷ Kheo ấy hăng say tinh cần   

          Đạt được phần giảm bất thiện pháp

          Các thiện pháp tăng trưởng rõ ràng.

              Vị ấy sau một thời gian

       Không còn tinh tấn dùng toàn khổ đau

          Chống tự ngã như vào trước đấy.

 

          Vì sao vậy ? Vì mục đích cần   

              Vị ấy thành tựu mọi phần

       Do đó vị ấy không cần tiếp theo.

          Các Tỷ Kheo ! Ví như một kẻ

          Người làm tên – tuổi trẻ, có tài

              Hơ nóng thân cây tên này

       Giữa hai ngọn lửa, nắn rày cây tên

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  491

 

          Khiến cây tên thẳng băng, cứng chắc.

          Thời gian sau cứ mặc chuyện trên

              Không cần hơ lửa uốn tên,

       Vì tên đã được hơ trên lửa rồi.

 

          Cũng vậy thôi ! Này chư Phích-Khú ! 

          Vị Tỷ Kheo chuyên chú tinh cần

              Đã dùng đau khổ mọi phần

       Chống với tự ngã, nên năng thấy rằng

          Thiện pháp tăng, bất thiện giảm hẳn

          Đã thành tựu, chắc chắn không cần

              Vị ấy tiếp tục tinh cần

       Chống với tự ngã bằng phần khổ đau.

 

          Các Tỷ Kheo ! Nghĩ sâu thực tiễn 

          Nghe hiểu kỹ sự kiện nói về

              Cõi trần phiền não nặng nề

       Vô minh triền phược mọi bề phủ vây

           Bỗng xuất hiện bậc Thầy quảng đại

          Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu,

              Phật, Thế Tôn, Thiên Nhân Sư,

       Chánh Đẳng Chánh Giác đại từ uy linh

          Vô Thượng Sĩ  hay Minh Hạnh Túc,

          Bậc Thiện Thệ, Ứng Cúng, Như Lai,

              Do sự chứng ngộ tự Ngài

       Rồi lại tuyên thuyết, hoằng khai Pháp mầu

         Thuyết Sơ Thiện, rồi sau Trung Thiện

          Thuyết Hậu Thiện, văn nghĩa đủ đầy

              Truyền dạy Phạm hạnh từ đây

       Pháp thân thanh tịnh, bậc Thầy Nhân Thiên.

 

          Có gia trưởng trong miền thôn ấp

          Hoặc một người giai cấp tiện dân

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  492

 

              Duyên lành nghe pháp thậm thâm

       Sinh lòng ngưỡng mộ, kiếm tầm chân như

          Tự suy nghĩ : ‘Đời như cát bụi

          Sống dẫy đầy trói buộc não phiền

              Luân hồi sinh tử triền miên

       Đời sống xuất thế lụy phiền tránh xa

          Ta nay phải xuất gia viên mãn

          Đời xuất gia phóng khoáng hư không

              Cuộc sống thế gian chất chồng

       Phạm hạnh thanh tịnh thật không dễ gìn’..

          Y trưởng dưỡng đức tin vững chắc

          Cạo râu tóc, thân đắp ca-sa

              Biệt gia quyến, bỏ cửa nhà

       Ba y một bát, xuất gia tu hành.

 

            Sống chế ngự, thực hành phạm hạnh

          Giữ oai nghi, tự tánh sáng lòa

              Giới bổn Pa-Tí-Mốc-Kha  (1)

       Thọ trì nghiêm mật, tránh xa điều tà

          Thân, khẩu, ý  từ hòa thanh tịnh

          Giới cụ túc, thức tĩnh nhiếp tâm

              Biết tri túc, giữ các căn

       Là Sa-môn hạnh, pháp đăng soi đường.

           Các Tỷ Kheo ! Sao tường thuần thục

          Là Tỷ Kheo cụ túc giới điều ?

              Phải thấy nguy hiểm mọi chiều

       Lỗi lầm nhỏ nhặt triệt tiêu dần dần

          Bỏ trượng kiếm, sát sanh tránh hẳn      

          Đại từ tâm, bình đẳng, nhẫn kham

    _______________________________  

 

    (1) : Patimokkhasanvarasìla : Biệt biệt giải thoát thu thúc giới 

         ( trong Tứ Thanh Tịnh Giới của Luật Tỷ Kheo ).

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  493

 

              Có tâm hổ thẹn là Tàm

       Ghê sợ là Quý, không làm nghiệp sai

          Hành phạm hạnh, bản lai thanh tịnh

          Không trộm cướp, chẳng tính so đo

              Quyết không lấy của không cho

       Đó là giới hạnh, thước đo Giới điều.

*

           Vị Tỷ Kheo mong điều giải thoát

          Không tà hạnh. dâm ác thấp hèn

              Không nói dối trá đua chen

       Không nói hai lưỡi chê khen dối lòng

          Không lường gạt cũng không ly gián

          Sống hòa hợp giữa nạn rẽ chia

              Sống đời chân thật sớm khuya

       Tránh lời độc ác nọ kia đổi dời .

              Nói chân thật, không lời phù phiếm

              Mạch lạc điểm hệ thống, lợi đầy.

 

              Cả đến hạt giống, cỏ cây

       Cũng đều thấm nhuận đức dày Sa-Môn

          Chỉ ăn ngọ, sống tồn tri túc

          Không múa hát, trang sức, kịch ca

              Sống thanh đạm, tránh xa hoa

       Không dùng hương liệu, dầu thoa thơm nồng

          Lại cũng không giường nằm cao rộng    

          Cũng không nhận thịt sống, bạc vàng

              Nô tỳ trai, gái – từ nan

       Đàn bà, con gái – không màng lưu tâm

          Cừu, dê, heo, gia cầm, voi, ngựa

          Ruộng, đất, vườn, nhà cửa không cần

              Từ bỏ gian lận bằng cân

       Từ bỏ môi giới, không phần gian tham

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  494

 

          Không áp bức, không làm thương tổn

          Không câu thúc, vây khổn,  thù hằn.

               Các Tỷ Kheo ! Luôn tinh cần

       Tỷ Kheo bảo hộ các căn thế nào ?

          Mắt thấy sắc nhưng nào giữ tướng

          Tướng chung, riêng chẳng nắm giữ gì

              Mắt không chế ngự tại chi

       Khiến bất thiện pháp ưu bi khởi vào

          Nên tham ái dâng trào đủ thứ

          Vị Tỷ Kheo chế ngự nguyên nhân

              Hộ trì tích cực nhãn căn

       Cũng như hộ trợ nhĩ căn cũng cần

          Tai nghe tiếng hay thân cảm xúc

          Mũi ngửi hương, nhận thức : ý căn

              Tỷ Kheo hộ trì các căn

       Nên hưởng lạc thọ, nội tâm sáng ngời. 

 

          Các Tỷ Kheo ! Thời thời tỉnh giác

          Giữ chánh niệm, an lạc tự tâm

              Tỷ Kheo đi, đứng, ngồi, nằm

       Đều giữ tỉnh giác, trong tâm biết liền

          Khi tới, lui ; biết mình lui, tới

          Khi nhìn quanh, biết bởi mình làm

              Hay khi co duỗi tay chân

       Mặc y, đi bát  hay cần uống ăn

          Khi nhai, nuốt, nói năng – tỉnh giác

          Đại, tiểu tiện, nhổ khạc – biết mình

              Như vậy Tỷ Kheo tâm minh

       Chánh niệm tỉnh giác, an bình tịnh thanh. 

 

          Thánh Giới uẩn tựu thành chân chánh

          Thành tựu Thánh hộ trì các căn

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  495

 

              Thánh chánh niệm tỉnh giác cần

       Cũng đều thành tựu, quý trân lạ kỳ !

          Trang bị đủ những gì cao quý

          Vị ấy lựa vị trí lặng yên

              Như rừng tĩnh mịch, lâm viên

       Gốc cây, khe núi hoặc liền tha ma…

*

          Thời ngọ thực đã qua, rửa bát

          Ngồi kiết già, an lạc, thẳng lưng

              An trú chánh niệm, lâng lâng

       Tham ái từ bỏ, thoát dần ái tham

          Bỏ sân hận, từ tâm thương xót

          Chúng hữu tình mỗi một cảnh riêng

              Từ bỏ hôn trầm, thụy miên

       Thoát ly khỏi chướng thụy miên, hôn trầm

          Giữ tịnh tâm, hướng về ánh sáng

          Cùng chánh niệm, tỉnh giác, tâm yên

              Gột rửa chúng, được an nhiên

       Từ bỏ  trạo cử  thì liền tịnh thân

          Hết nghi ngờ, phân vân lưỡng lự

          Gột rửa hết  trạo cử, hôn trầm

              Gột rửa tham ái, hận sân

       Đối với thiện pháp, tinh cần hành theo. 

 

          Vị Tỷ Kheo tinh cần mãi miết

          Năm triền-cái phải diệt đi ngay

              Khiến trí tuệ muội lược rày,

       Đạt được như thế, pháp này nương theo

          Ly ác pháp, Tỷ Kheo ly dục

          Chứng và trú vào mục Nhất Thiền

              Trạng thái hỷ lạc tự tâm

       Sinh do ly dục, với Tầm, Tứ chuyên

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  496

 

          Đệ Nhất Thiền, Tỷ Kheo thấm nhuận

          Như tẩm ướt, sung mãn, tràn nhanh

              Hỷ lạc do ly dục sanh

       Với Tầm, với Tứ thấm quanh tâm mình.

 

          Các Tỷ Kheo !  Hành trình tiếp nữa

          Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền

              Diệt Tầm, diệt Tứ được yên

       Thì chứng và trú vào Thiền thứ Hai

          Một trạng thái ra ngoài Tầm, Tứ

          Do Định sinh, nội tỉnh nhất tâm.

              Như vậy, đó là tinh cần

       Đem lại kết quả muôn phần tốt xinh.

 

          Các Tỷ Kheo ! Hành trình tiếp nữa

          Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền

              Ly hỷ trú xả, nhất tâm

       Chánh niệm tỉnh giác, thì thân cảm liền

          Sự lạc thọ, Thánh hiền gọi đủ

          Là ‘xả niệm lạc trú’ tâm chuyên

              Chứng và an trú Tam Thiền.

       Sự tinh tấn kết quả liền thấy ngay.

 

          Chúng Tăng này ! Hành trình tiếp nữa

          Vị Tỷ Kheo vào cửa định thiền

              Xả lạc, xả khổ ; tâm yên

       Diệt hỷ, ưu, cảm thọ – liền trước đây

          Chứng và trú vào Thiền Đệ Tứ

          Không khổ, lạc ; không giữ niệm nào,

              Thanh tịnh, an lạc tiêu dao

       Tinh tấn có kết quả sâu như vầy.

 

          Vị Tỷ Kheo thẳng ngay, thuần tịnh

          Tâm định tỉnh, không nhiễm não phiền

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  497

 

             Nhu nhuyến, vững chắc – theo thiền

       Bình thản như vậy, chẳng phiền chẳng ưu.

 

          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

          Túc Mạng Trí, nhớ tới nhiều đời

             Quá khứ với một, hai đời

       Năm chục, ba bốn trăm đời đã qua

          Một ngàn đời hay là hơn nữa

          Một trăm ngàn đời thuở lâu xa

             Hoại kiếp, thành kiếp trải qua

       Vị ấy nhớ lại như là mới đây.

          Tại nơi ấy, tên này ta có

          Thuộc giai cấp, giòng họ thế này

             Uống, ăn, thọ khổ, lạc  rày

       Tuổi thọ như thế, chết ngày ra sao

          Ta tái sinh, nhằm vào làng đó

          Có tên tuổi, giòng họ thế nào…

             Cứ thế, nhớ lại biết bao

       Tiền kiếp, tái kiếp  không sao đếm đầy.

          Như vậy, tinh tấn này kết quả

          Sự tinh cần kết quả tốt thay !

 

              Tỷ Kheo thuần tịnh, thẳng ngay

       Tâm không cấu nhiễm, chẳng rày phiền ưu.

 

          Vị Tỷ Khưu hướng tâm đến với

          Sinh Tử Trí, dẫn tới tuệ minh

             Xét về sinh tử chúng sinh

       Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy liền

          Vị ấy biết mối giềng Nghiệp quả

          Người hạ liệt, kẻ cả giàu sang

             Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn

       Đều do hạnh nghiệp trắng đen họ làm

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  498

 

          Gieo ác hạnh về thân, khẩu, ý

          Hoặc phỉ báng các vị Thánh Hiền

             Người này thân hoại, tận duyên     

       Do nghiệp tà kiến, đọa liền súc sinh

          Các cõi dữ, như sinh địa ngục

          Hoặc đọa xứ, thằng thúc nạn tai.

          * Còn bậc hiền giả, những ai

       Làm những thiện hạnh  ý và lời, thân

          Không phỉ báng Hiền nhân, Thánh hiển

          Tạo nghiệp lành, chánh kiến vô cùng

             Sau khi thân hoại mạng chung 

       Được sinh thiện thú, nhân trung, cõi trời.

 

          Do thiên nhãn, biết đời sống chết

          Người hạ liệt  hay kẻ giàu sang

             Người đẹp đẽ, kẻ thô hèn

       Người này bất hạnh, kẻ bèn gặp may

          Do hạnh nghiệp kẻ này hành động

          Có kết quả chẳng giống nhau này.

             Luân hồi tùy nghiệp chuyển xoay

       Không ai tránh khỏi trả vay nghiệp dày.

          Tinh tấn này kết quả trông thấy.

 

          Vị ấy lại định tĩnh, tịnh yên

              Không cấu nhiễm, không não phiền

       Nhu nhuyến, vững chắc, chẳng triền phược chi.

          Rồi tức thì hướng tâm đến với

           Lậu-tận-thông, dẫn tới biết rành

             Lậu Tận Trí biết ngọn ngành

       Đây là sự Khổ, nguyên nhân đưa vào

          Đây Khổ Diệt, đường nào diệt khổ

          Biết như thật lậu-hoặc loại này

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  499

 

             Nguyên nhân lậu-hoặc là đây

       Diệt trừ lậu-hoặc, biết ngay con đường.

*

          Nhờ hiểu biết, tận tường nhận thức

          Tâm vị ấy rất mực sáng trong

             Dục-lậu, hữu-lậu  thoát xong

       Thoát vô-minh-lậu, khỏi vòng trói trăn

          Liền hiểu rõ : ‘Tự thân giải thoát

          Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành

             Việc cần làm, đã thi hành

       Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày.

          Như vậy, tinh tấn này kết quả,

          Sự tinh cần kết quả đến ngay.

 

              Như Lai đã có trình bày

       Này Tỷ Kheo Chúng ! Như Lai nói là

          Mười tùy-thuyết nếu mà hợp pháp

          Và thuận hạp, đưa đến tán dương :

 

  1)        Nếu các hữu tình mọi phương 

       Do nhân quá khứ đã thường làm ra

          Thọ lãnh qua lạc & khổ các thứ

          Thời Như Lai thật sự thực hành

              Trong quá khứ những việc lành

       Nên vô-lậu-lạc-thọ dành cho Ta.

 

   2)    Các hữu tình nếu mà vốn dĩ

          Nhân một vị Tạo-hóa tạo ra   

              Thọ lãnh lạc khổ; thời Ta

       Tạo bởi Tạo-hóa tinh hoa, thiện hiền,

          Nên nay Ta mới liền lãnh thọ

          Sự vô lậu lạc thọ như vầy.

 

   3)       Nếu các hữu tình ở đây        

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  500

 

       Kết hợp các điều kiện rày là nhân

          Thọ lãnh phần lạc & khổ các thứ

          Thời Như Lai thực sự  hữu duyên

              Được thiện-kết-hợp mãn viên

       Vô-lậu-lạc-thọ đạt chuyên như vầy.

 

   4)    Chúng Tăng này ! Nếu hữu tình ấy

          Nhân Sanh-loại do đấy mà thành

              Thọ lãnh lạc & khổ đành rành

       Thời Thiện-sanh-loại sẵn dành cho Ta

          Vô lậu lạc thọ đà lãnh thọ.

 

   5)    Nếu các hữu tình đó do nhân

              Tinh tấn hiện tại, lãnh phần

       Lạc & khổ, thực sự tinh cần của Ta

          Ta tạo ra thiện-tinh-tấn đó

          Nay vô-lậu-lạc-thọ đạt thành. 

 

   6)        Các Tỷ Kheo ! Nếu hữu tình

       Do nhân quá khứ đinh ninh thực hành

          Thọ lãnh nhanh lạc & khổ sau trước

          Thời Như Lai đáng được tán dương.

              Nếu các hữu tình mọi phương

       Không do quá khứ đã thường làm ra

          Thọ lãnh qua lạc & khổ các dạng

          Như Lai đáng tán thán, hoan nghinh.

 

   7)        Các Tỷ Kheo ! Các hữu tình

       Do nhân vị Tạo-hóa mình tạo ra

          Thọ lãnh qua lạc & khổ mọi thứ

          Ta thực sự đáng được tán dương.

              Nếu các hữu tình mọi phương

       Không do Tạo-hóa tinh tường tạo ra

          Thọ lạc & khổ trải qua sau trước

Trung Bộ (Tập 3)  Kinh 101 :   DEVADAHA          *   MLH –  501

 

          Thời Như Lai đáng được khen nhiều.

 

   8)        Nếu các hữu tình bao nhiêu

       Do nhân kết hợp các điều kiện, nên

          Thọ lạc khổ dựa trên điều đó,

          Hoặc hữu tình không có do nhân

              Các điều kiện kết hợp dần

       Thọ lạc khổ. Ta xứng phần tán dương.

 

   9)    Nếu mọi phương hữu tình các loại

          Đã do nhân Sanh-loại hay không

              Thọ lãnh lạc khổ chập chồng,

       Như Lai đáng được hiệp đổng tán dương.

 

  10)   Nếu mọi phương hữu tình vốn có

          Do tinh tấn nhân đó tạo ra

              Thọ lãnh lạc khổ gần xa,

       Thời Như Lai đáng được mà tán dương.

 

          Các Tỷ Kheo ! Ta thường tuyên thuyết

          Mười tùy-thuyết hợp pháp điều này,

              Như Lai đã nói như vầy

       Khiến sự tán thán Như Lai sâu dày ”.

 

          Chúng Tỷ Kheo nơi này thính pháp 

          Do Thế Tôn giải đáp rõ ràng,

              Chư Tăng trong khắp đạo tràng

       Hoan hỷ tín thọ lời vàng Thế Tôn ./-

 

        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

*

*  *

 

(  Chấm dứt  Kinh  số 101 : DEVADAHA  – 

DEVADAHA  Sutta  )

 
***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/10/2023(Xem: 103)
Ngày xưa cầu Đạo được mấy khi Tìm kiếm Minh Sư thọ Tam quy Đại phước chí thành cầu giới pháp Nhất tâm phát nguyện thọ hành trì
24/09/2023(Xem: 241)
Thiện Minh cảnh trí thật trang nghiêm Phật điện uy linh toả ánh thiền Mõ sớm kinh mầu xa tục luyến Chuông khuya kệ diệu lắng tâm phiền Quan Âm thánh tượng ngời gương thiện Lộc Uyển vườn hoa rạng pháp Huyền Tánh Thiệt tăng nhân khai đạo chuyển Trời Âu giáo hoá ngát lương duyên..!
22/09/2023(Xem: 755)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
22/09/2023(Xem: 371)
Hương mây quyện giữa dòng hư huyễn Ai bồi hồi đưa mắt dõi xa xăm Chạnh dâu bể dăm khi hồn nức nở
19/09/2023(Xem: 478)
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ, Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con (chúng tôi) đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Qua lá thư này, chúng con (chúng tôi) xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này. Chúng con (chúng tôi) thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành. Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023. Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email hdhp.bbc@gmail.com. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
16/09/2023(Xem: 226)
Ba cõi hương huân sáng ánh vàng Úc Châu tu viện cảnh nghiêm trang Thiền sư NGUYÊN TẠNG trì Tam Tạng Viện chủ TÂM PHƯƠNG trụ Đạo Tràng QUẢNG ĐỨC TRANG NHÀ hằng chuyển pháp VIỆT NAM VIỆT PHẬT quyết hoằng dương
16/09/2023(Xem: 451)
Kính ngưỡng vọng Đức U Minh Giáo Chủ! Được Phật Thích Ca ngợi khen: “ TỪ BI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN” Bất cứ khổ nạn gì, theo lời đại nguyện (1) đã âm thầm gia bị tội khổ được bình an Kính mượn lời thơ một danh tăng để ghi lại (2)
11/09/2023(Xem: 281)
Quay về thực tại ngắm trời trong Quẳng gánh sầu ưu dạo cửa không Mõ sớm chuông chiều rơi tục bụi Kinh khuya kệ tối chuyển trần hồng
11/09/2023(Xem: 369)
Ngày tôi đi chẳng có gì quan trọng Lẽ thường tình như lá rụng chiều thu Như hoa rơi, gió cuốn bên lưng đồi Sanh lão bịnh tử giữa dòng đời động loạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567