Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

49. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh

19/05/202010:23(Xem: 7962)
49. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majjhima  Nikàya )


Tập II
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com49.  Kinh PHẠM THIÊN CẦU THỈNH
( Brahmanimantanika sutta)
 
Như vậy, tôi nghe :
 
          Một thời, đức Thế Tôn Thiện Thệ
          Sa-Vát-Thí – Xá-Vệ trú qua
              Kỳ Viên – Chê-Tá-Va-Na,
       A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka cúng dường
        ( Cấp Cô Độc, tên thường gọi thế )
 
           Đấng Thiện Thệ gọi các Tỷ Kheo :
        – “ Hãy nghe, này các Tỷ Kheo ! ”
 
       Tất cả Phích-Khú ấy đều vâng theo.
 
    – “ Các Tỷ Kheo ! Một thời, nhớ lại
          Ta ở tại xứ Úc-Kát-Tha  (1)
              Rừng Su-Phá-Gá-Va-Na  (1)
       Dưới gốc đại thọ Sa-La tọa thiền.
          Lúc bấy giờ Phạm Thiên Bá-Ká  (2)
          Khởi ác kiến và đã nói rằng :
             ‘Cái này là thường, thường hằng,
       Cái này thường tại, toàn phần mọi nơi,
          Cái này thời không bị biến hoại
          Nó không sanh và lại không già,
              Không chết, diệt ; không khởi mau
       Ngoài nó, không giải thoát nào khác hơn’.
 
          Các Tỷ Kheo ! Nguồn cơn Ta biết
    ___________________________
 
(1) : Xứ Ukkattha . Rừng Subhagavana . (2) : Phạm Thiên Baka .
Trung Bộ (T. 2) K. 49 : PHẠM THIÊN Cầu Thỉnh *MLH – 158
 
          Với khúc chiết, tự tâm hiểu qua
       Ác kiến Phạm Thiên Ba-Ka.
       Như người lực sỉ tài ba vốn đầy
          Duỗi hay co cánh tay tức khắc,
          Ta biến mất tại Úc-Kát-Tha  
    Cõi Trời Phạm Thiên hiện ra.
 
       Phạm Thiên tên gọi Ba-Ka, thấy là
          Ta từ xa đang đi đến đấy.
          Sau khi thấy, liền nói với Ta :
 
        – “ Hãy đến, Tôn-giả Sắc-Da !  (1)
       Thiện lai, Tôn-giả ! Lâu xa lắm rồi,
          Tôn-giả mới đến nơi này đấy !
          Tôn-giả ! Tôi nói : “ Cái này là
               Toàn diện, thường hằng lâu xa
       Thường tại, không biến hoại qua thời kỳ
          Không sanh, không già đi, không chết,
          Không diệt hết, không khởi , trường tồn
              Không giải thoát nào khác hơn ”.    
 
       Nghe Phạm Thiên ấy nguồn cơn trình bày   
          Ác tà kiến vị này chấp tới
          Ta nói với Phạm Thiên Ba-Ka :
           “ Thật sự Phạm Thiên Ba-Ka
       Đang bị chìm đắm mê hà vô minh
          Khi tự mình chấp vào hư ảo :
          Cái vô thường lại bảo là thường,
              Cái không thường-hằng, bảo thường
       Cái không thường-tại bảo thường-tại ngay,
          Không toàn diện, nói đây toàn diện,
    ___________________________
 
   (1) :  Sakya – Thích Ca .
Trung Bộ (T. 2) K. 49 : PHẠM THIÊN Cầu Thỉnh *MLH – 159
 
Biến hoại nói không biến hoại gì,                 
              Chỗ có sinh, lão, chết đi,
       Có diệt, có khởi. Nhưng vì vô minh
          Với ý mình, nói điều quá bết :
          Không khởi, không diệt chết, không già,
              Có một giải thoát khác, mà
       Nói không có giải thoát đà khác hơn ”.
 
          Thế rồi hồn Ác Ma liền nhập
          Vào Phạm Thiên cấp thấp ở đây
              Là quyến thuộc Ba-Ka này,
       Rồi sân si nói như vầy với Ta :
       “ Này Tỷ Kheo ! Chớ mà can thiệp
          Vào chuyện này. Hãy kíp ngưng liền.
              Vị này là Đại Phạm Thiên 
       Toàn năng, tối thượng, Thượng Tiên Sinh tồn.
          Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Thượng Đế,
          Sáng Tạo Chủ, Chúa Tể tinh hoa,
              Biến Nhãn, Tự Tại, cùng là
Tổ Phụ chúng sinh đã và sẽ sinh.
          Này Tỷ Kheo ! Nếu nhìn thuở trước
          Thì biết được có những Sa-môn
              Hay là những Bà-la-môn
       Luôn luôn phỉ báng, chẳng tôn kính về,
          Chê địa đại, tởm ghê địa đại,
          Phỉ báng thủy, hỏa đại và phong,
  Ghê tởm địa, thủy, hỏa, phong.
 
       Chúng sinh, Thiên chúng cũng đồng chê khinh
          Và ghê tởm chúng sinh, Thiên chúng,
          Phỉ báng, ghê tởm chúng Phạm Thiên,
              Phỉ báng, ghê tởm Thượng Tiên
Trung Bộ (T. 2) K. 49 : PHẠM THIÊN Cầu Thỉnh *MLH – 160
 
       Là đấng Sanh Chủ, Phạm Thiên tột cùng.
          Ngay sau khi mạng chung, thân hoại,
  Đọa trú tại thân ti tiện ngay.
 
              Này Tỷ Kheo ! Còn xưa nay
       Sa-môn, Phạm-chí nào hay hết lòng
          Tán thán địa, thủy, phong, hỏa đại,
          Hoan hỷ với tứ đại sẵn dành.
              Tán thán, hoan hỷ chúng sanh,
       Chư Thiên, Sanh Chủ an lành Phạm Thiên 
          Khi thân hoại, họ liền sinh tới
          Các thân mới vi diệu, vui thay !
 
              Này Tỷ Kheo ! Vì điều này,
       Ta khuyên ông hãy tin rày Phạm Thiên,
          Khi Phạm Thiên bảo ông gì đấy
   Thì ông hãy như vậy làm liền.
              Chớ quá xa lời Phạm Thiên
       Nếu làm như vậy thì phiền lắm đây !
          Giống như ai dùng gập đánh đập
          Vào thần tài (1) đang gấp đến đây.
              Giống người vực thẳm rơi ngay
       Không chỗ bám víu cho tay chân mình.
          Ông hãy nhìn, thấy chăng tất cả
          Chúng Phạm Thiên an tọa nơi đây ? ”.
 
              Rồi Ác Ma nhập vào này 
       Muốn Ta đến chỗ đông vầy Phạm Thiên.
          Nghe nói vậy, Ta liền lên tiếng :
       “ Này Ác Ma ! Ta hiện biết ngươi,
              Đừng nghĩ Ta không biết ngươi,
    ___________________________
 
   (1) : Thần tài : Siri . 
Trung Bộ (T. 2) K. 49 : PHẠM THIÊN Cầu Thỉnh *MLH – 161
 
       Ác Ma xảo quyệt là ngươi đây mà !
          Phàm Phạm Thiên hay là quyến thuộc
          Tất cả bị ràng buộc vào ngươi,
              Nằm trong quyền lực của ngươi.
       Nhưng riêng Ta chẳng đổi dời, lung lay
          Ta không nằm trong tay ngươi thực,
          Không nằm trong quyền lực của ngươi ”. 
 
              Nghe vậy, Ba-Ká tiếp lời :
 – “ Tôn-giả ! Cái thường-còn, thời với ta
   Ta nói là thường-còn như vậy,
          Hay thường hằng, thường tại cũng vầy,
              Toàn diện, không biến hoại này,
       Ta đều nói đúng như vầy phải không ?
          Cái gì không sanh, già, chết, mất,
          Không khởi, không giải thoát khác hơn,
    Ta khẳng định là không trơn.
 
       Tỷ Kheo ! Trước có Sa-môn nhiều vì
          Bà-la-môn các vì tôn túc
          Trong những đời trước lúc ông sinh
              Tu hành khổ hạnh tự mình
       Đến hết tuổi thọ, hành trình dài lâu.
          Những vị này biết mau tự sự :
        ‘Hoặc có sự giải thoát khác hơn,
    Biết có giải thoát khác hơn.
       Không có giải thoát khác hơn, biết vào :
          Không có giải thoát nào khác cả’.
 
          Này Tỷ Kheo ! Ta đã nói ra :
           “ Ông không bao giờ thấy là
       Một sư giải thoát nào mà khác hơn,
          Dầu ông phải nhiều cơn nhọc mệt,
Trung Bộ (T. 2) K. 49 : PHẠM THIÊN Cầu Thỉnh *MLH – 162
 
          Chịu đựng hết khổ cực, nghịch lòng.
              Này Tỷ Kheo ! Nếu mà ông
       Y-trước địa, thủy, hỏa, phong-đại này.
          Ông sẽ gần ta đây, sẽ trú
          Tại lãnh địa phong phú của ta,
              Y-trước chúng sanh, cùng là
       Chư Thiên, Sanh Chủ, thượng tòa Phạm Thiên,
          Sẽ gần ta, trú yên lãnh địa
          Muôn hồng tía đẹp đẽ của ta,
              Làm theo ý muốn của ta,
       Và ông sẽ được đứng ra ngoài lề ”.
 
    – “ Này Phạm Thiên ! Nói về việc ấy
          Ta biết rõ như vậy trải qua :
              Nếu Ta y-trước những là
       Thủy, hỏa, phong-đại cùng là địa đây,
          Y-trước ngay chúng sinh, Sanh Chủ,
          Chư Thiên cùng đầy đủ Phạm Thiên,
              Ta sẽ gần với ông liền
       Trú tại lãnh địa vốn tuyền của ông,
          Theo ý ông, bên lể sẽ đứng.
          Này Phạm Thiên ! Ta cũng hiểu thông
              Sanh thú, quang vinh của ông,
       Phạm Thiên quyền lực, thần thông đặc thù ”.
 
    – “ Này Tỷ Kheo ! Đúnh như ông biết
          Về sanh thú đặc biệt của ta,
              Biết sự quang vinh của ta,
       Quyền lực, uy lực, rất là thần uy ”.
 
  – “ Như nhật nguyệt luôn chuyển di,
        Sáng chói, rực rỡ khắp vì mười phương,
        Như vậy, mười cõi Thiên đường
Trung Bộ (T. 2) K. 49 : PHẠM THIÊN Cầu Thỉnh *MLH – 163
 
        Dưới thần, uy lực cao cường của ông.
        Ông biết chỗ cao thấp không ?
        Ông biết có dục hay không dục này ?
        Có biết hữu kia & hữu này ?
        Chỗ đi đến của chúng đây hữu tình ?
 
          Này Phạm Thiên ! Quả tình Ta biết
          Chỗ sanh thú đặc biệt của ông,
              Biết sự quang vinh của ông,
       Quyền lực, uy lực, thần thông ông liền.
          Phạm Thiên ! Có Chư Thiên ba loại
          Ở ba cõi ông chẳng biết qua :
          –  Chư Thiên A-Phát-Sa-Ra  (1)
     ( Quang Âm Thiên giới ) mà Ta biết tuyền.
          Ông từ Quang Âm Thiên sinh tới
          Nơi Thiên giới Phạm Thiên rộng sâu.
              Vì ông ở đây quá lâu
       Nên không nhớ được cơ mầu xảy ra.
          Ông không biết, nhưng Ta thì biết,
          Ta không thiết ngang hàng với ông
              Huống nữa là thấp hơn ông,
       Thượng trí, thù thắng hơn ông rất nhiều.
          Này Phạm Thiên ! Ta đều biết cả
 
          Biến Tịnh Thiên – Sú-Phá-Kin-Na  (2)
              Lại có Chư Thiên tên là
    ___________________________
 
(1) : Quang Âm Thiên : Abhassara  –  là cõi Nhị Thiền , bao
    gồm cả cõi Thiểu Quang Thiên ( Parittàbhàbhùmi ) và Vô
    Lượng Quang Thiên ( Appamàtàbhàbhùmi ) . 
(2) : Biến Tịnh Thiên : Subhakitha  –  là cõi Tam Thiền, gồm
    3 cõi : – Thiểu Tịnh Thiên ( Parittasubhàbhùmi ) .
               –  Vô Lượng Tịnh Thiên ( Appamànasubhàbhùmi ) .
               –  Biến Tịnh Thiên ( Subhàkithàbhùmi ) .
Trung Bộ (T. 2) K. 49 : PHẠM THIÊN Cầu Thỉnh *MLH – 164
 
       Quảng Quả  – Vê-Háp-Pha-La (1) cõi Trời.
Ta biết rõ, ông thời không biết.
          Ta cũng biết địa, thủy, hỏa, phong,
              Giới vức địa, thủy, hỏa, phong,
       Của cả tứ đại ta đồng hiểu thông.
          Nhưng Ta không lãnh thọ địa-tánh,
          Hay thủy, hỏa, phong-tánh trải qua.
              Không nghĩ : “ Tứ đại là ta,
       Ta trong tứ đại, của ta mọi bề,
   Ta không hề tôn trọng tứ đại.
          Ta cũng lại biết rõ Chư Thiên,
              Sanh Chủ cho đến Phạm Thiên,
       A-Phát-Sa-Rá, hiện tiền Quang Âm.
          Ta từng thăm cõi Trời Quảng Quả
      Tức Vê-Háp-Pha-Lá đặc thù.
              Biết ‘Thắng giải’ – A-Phi-Phu  (2)
       Ta biết tất cả chẳng trừ thứ chi.
          Ta tường tri giới-vức tất cả
     Không lãnh thọ hết cả tánh, mà
              Không nghĩ : “ Tất cả là ta,
       Ta trong tất cả, đều là của ta,
          Từ tất cả, của ta tất cả,
         Không tôn trọng tất cả, mọi đàng.
              Này Phạm Thiên ! Vậy rõ ràng
       Ta còn không chịu ngang hàng với ông,
  Huống nữa thấp hơn ông về trí.
          Ta thượng trí, thù thắng hơn ông ”.   
    ___________________________
 
 (1) : Quảng Quả Thiên : Vehapphalà .
 (2) : Thắng Giả  – Abhibhù : là tên gọi khác của chúng sinh
    cõi Vô Tưởng ( Asannasattabhùmi ) thắng tri Danh Uẩn ,
    do vậy được gọi là Thắng Giả .       
Trung Bộ (T. 2) K. 49 : PHẠM THIÊN Cầu Thỉnh *MLH – 165
 
        – “ Này Tôn-giả ! Vậy theo ông
       Đối với tất cả, nếu ông ví dầu
          Không lãnh thâu về nhất thiết tánh
          Đối với chính Tôn-giả, trở thành
              Trống không, rỗng không, tròng trành
       Thức là phi-sở-kiến, đành y theo,
          Không biên tế, thảy đều chói sáng
          Nếu nhất đán không lãnh thọ qua,
              Địa đại ngang địa tánh mà !
       Thủy, hỏa, phong đại cũng là ngang qua
          Thủy tánh, hỏa tánh và phong tánh.
 
          Không thọ lãnh Sanh Chủ, Chư Thiên…
              Ngang qua Sanh-Chủ-tánh liền,
       Hay ngang qua Thiên-tánh riêng hiện tiền.
          Không lãnh thọ Phạm Thiên ngang suốt
          Phạm-Thiên-tánh đó thuộc thâm trầm
              Cũng không thể lãnh thọ nhằm
       Biến Tịnh, Quảng Quả, Quang Âm Thiên này
          Ngang qua các Trời đây Thiên-tánh.
          Không thọ lãnh về A-Phi-Phu
       Ngang qua tánh A-Phi-Phu.
       Không lãnh thọ nhất thiết dù gần xa
          Mà ngang qua nhất-thiết-tánh ấy.
 
          Ông sẽ thấy ta biến mất ngay ! ”. 
 
        – “ Này Phạm Thiên ! Trước Ta đây
       Ông hãy lập tức biến ngay hiện tiền ”.
 
          Rồi Phạm Thiên Ba-Ka nói chắc :     
    – “ Ta sẽ biến trước mặt Sa-môn
              Trước Gô-Ta-Ma Sa-môn ”.
 
Trung Bộ (T. 2) K. 49 : PHẠM THIÊN Cầu Thỉnh *MLH – 166
 
       Nhưng trước uy lực Thế Tôn chú vào 
   Ba-Ka không thể nào biến mất.
          Ta chân thật nói với Phạm Thiên :
 
         – “ Phạm Thiên ! Ta sẽ biến liền ”.  
 
 – “ Tôn-giả ! Nếu được, hãy liền biến đi ”.
 
          Ta tức thì thần thông thị hiện
          Với thầm nguyện : ‘Hãy để Phạm Thiên,
              Thiên Chúng, quyến thuộc Phạm Thiên,
       Nghe tiếng Ta, nhưng không liền thấy Ta’.
          Ta biến mất, nói ra bài kệ
          Vang khắp để Phạm Thiên Chúng nghe :
 
“ Thấy nguy trong hữu mọi bề
          Từ hữu ; phi hữu tìm về điều đây.
          Ta không tôn trọng hữu này,
          Không hỷ, không chấp trước ngay như vầy ”.
 
          Các Tỷ Kheo ! Ở đây Thiên Chúng
          Cõi Phạm Thiên, Phạm Chúng thân nhân
              Sinh vi diệu hy hữu tâm,
       Thốt lên : “ Vi diệu, cao thâm như vầy !
          Hy hữu thay ! Này chư Tôn-giả !
          Đại thần lực trùm cả gần xa
              Của Sa-Môn Gô-Ta-Ma !
       Chưa từng nghe, thấy một Sa-môn nào,
          Bàn-môn nào thần lực như thế.
          Đại uy lực thực tế tài ba
              Của Sa-môn dòng Thích Ca
       Xuất thân vương tộc, tinh hoa kỳ tài.
          Với những ai thường ái-trước hữu
          Lạc nhiễm hữu, hoan hỷ hữu này,
Trung Bộ (T. 2) K. 49 : PHẠM THIÊN Cầu Thỉnh *MLH – 167
 
              Sa-Môn nhổ hữu (1) lên ngay
       Nhổ tận gốc rễ hữu đây tức thì ”. 
 
          Các Tỷ Kheo ! Sau khi đã nhập
          Một Phạm Thiên cấp thấp thân nhân
              Ác Ma nói với Ta rằng :
 
    “ Tôn-giả ! Nếu biết thực chân như vầy
          Và giác ngộ như vầy tường tận
          Chớ hướng dẫn đệ tử gần xa,
              Chớ hướng dẫn Chúng xuất gia,
       Chớ có thuyết pháp hoặc là yêu thương
          Chúng xuất gia, các phương đệ tử.
          Này Tôn-giả ! Đơn cử trước ông
              Đã có Sa-môn, Bàn-môn
       Tự xưng La-Hán, Thế Tôn hay là
          Chánh Đẳng Giác trải qua bao bận
          Đã hướng dẫn, thuyết pháp, yêu thương
              Xuất gia, đệ tử các phương,
       Sau khi hành động này thường xảy ra
          Khi thân hoại, mạng đà cắt đứt
          Những vị này lập tức sinh ngay
        Vào thân hạ liệt an bài.
       Trái lại, cũng có những Thầy Sa-môn
          Hay Bàn-môn tự xưng Chánh Giác
          A-La-Hán quảng bác, tài ba  
              Nhưng không hướng dẫn, hoặc là
    ___________________________
 
 (1) : Hữu – Bhava , trong Duyên sinh :   … Thủ duyên Hữu , Hữu
   duyên Sinh , Sinh duyên Già, Chết … Bhava xuất phát từ động từ   
   bhavati : trợ giúp, trở thành . Có 3 loại hữu :
   Dục hữu –  Kàmabhava ;  Sắc hữu – Rùpabhava  ; Vô sắc hữu –
                                                                                    Arùpabhava  .
Trung Bộ (T. 2) K. 49 : PHẠM THIÊN Cầu Thỉnh *MLH – 168
 
       Thuyết giảng, ái luyến xuất gia các vì,
Không ái luyến, thuyết vì đệ tử.
          Khi thân hoại, liền tự sinh ngay
      Trong thân vi diệu an bài.
       Tôn-giả ! Ta nói điều này với ông :
       “ Chớ nhọc lòng, phiền lao, lo mãi
          Sống an trú hiện tại là hơn !
              Chớ nêu rõ việc thiện chơn
       Chớ có giảng dạy, gia ơn người nào ! ”.
 
          Các Tỷ Kheo ! Trước sau điềm tỉnh
          Ta nói với bất chính Ác Ma :
 
        – “ Ta biết ngươi, này Ác Ma !   
       Chớ nghĩ Ta chẳng biết qua ngươi là
          Loài Ác Ma xấu xa độc hại,
          Ngươi nói thế, không phải do là
              Vì lòng thương tưởng đến Ta,
       Chính vì ngươi nghĩ gian tà do tham :
          Những ai gặp Kiều-Đàm Tôn-giả
          Nghe thuyết pháp , hể hả vui tươi,
              Sẽ thoát ảnh hưởng của ngươi,
       Thoát ra khỏi tầm tay ngươi ác tà.
          Này Ác Ma ! Như ngươi đã chỉ
          Những Sa-môn, Phạm-chí vừa qua
              Tự xưng Chánh Giác, Phật Đà
       Là A-La-Hán ; chẳng qua dối đời,
          Xưng khơi khơi siêu phàm nhập thánh
 Mục đích chánh vụ lợi, gạt lừa.
           ( Với ngươi, nói cũng bằng thừa,
       Bản chất ngươi vốn từ xưa gian tà ).
 
          Chánh Đẳng Giác chính Ta đã đạt
Trung Bộ (T. 2) K. 49 : PHẠM THIÊN Cầu Thỉnh *MLH – 169
 
          Ta tự xưng Chánh Giác viên thông
              Ta có thuyết pháp hay không
       Cho hàng đệ tử một lòng theo Ta,
          Thì Ta vẫn là Ta. Tuần tự
          Có hướng dẫn đệ tử hay không
       Ta vẫn là Ta, tương đồng,
       Vì sao vậy ? Vì trong vòng Như Lai
          Lậu-hoặc hay tương ưng phiền não
          Gây phiền lụy bất hảo, tái sinh
              Quả khổ dị thục hãi kinh
       Khiến sanh, già, chết cho mình tương lai.
 
          Những điều này bị Ta trừ dứt
          Được cắt đứt tận gốc rễ sâu
              Như cây Sa-La mất đầu
       Không thể sống nữa, úa xàu cáo chung ”.
 
          Vì Ác Ma cuối cùng thất bại
          Không thể cãi, thuyết phục được Ta
              Vì Phạm Thiên đã mời Ta
      ‘Phạm Thiên Cầu Thỉnh’ chính là tên Kinh ”./-
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (3L )
 
 
 
*
*     *
 
 
 
(  Chấm dứt  Kinh số 49  :  PHẠM THIÊN CẦU THỈNH  – 
BRAHMANIMANTANIKA  Sutta  )
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/02/2024(Xem: 156)
Bạn ơi, Do sự tiến bộ vượt bực của y khoa. Ngành phẫu thuật như một bà tiên huyền diệu. Biến người xấu thành người đẹp dễ dàng. Mắt một mí biến thành hai mí. Da ngăm ngăm biến thành da trắng nõn nà. Lông mày chổi xể biến thành lông mày cong vút.
22/02/2024(Xem: 914)
Dân gian thường có câu: " “Cúng cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng" “Lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng". Rằm tháng Giêng của năm nay Xuân Giáp Thìn (hay ngày 15/1 Âm lịch năm Giáp Thìn 2024) rơi vào thứ Bảy ngày 24/2/2024.
22/02/2024(Xem: 147)
Con đứng trên đỉnh đồi Nghe nhạc điệu mười phương Phương nào phương trần thế Phương nào phương thiên đường. Từ tâm vang tiếng niệm A Di Đà lạc bang Từ tâm vang hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm.
20/02/2024(Xem: 223)
Viện Chủ Nguyên Hạnh Bậc Thầy Xây Già Lam độ "gió mây" tan dần Khai thị Giáo Pháp Chánh Chân Ngược xuôi truyền thọ ân cần độ Tha Thâm áo Diệu nghĩa Phật Đà Trọn đời hành hoạt thiết tha Đạo Mầu
20/02/2024(Xem: 631)
Có ai về để ngồi yên, Có ai về để lặng im tâm mình? Về nghe nhịp thở chồng chềnh Chỉnh cho đều nhịp gập gềnh bấy lâu Chỉ cần ngồi thở cùng nhau Bình yên cùng chở che nhau yên bình! Hoá ra ta từng quên mình Chạy theo ngoại cảnh không nhìn tâm ta
16/02/2024(Xem: 271)
Năm mới Giáp Thìn thật là đặc biệt Sân chùa xuất hiện linh vật thiêng liêng Rồng uốn lượn bên ngoài tự Phổ Hiền Biểu dương sức mạnh tân niên Hăm Bốn (2024) Nhìn hình tượng Rồng bay cao nhào lộn Uốn cong mình phủ phục trước thiền môn Khí chất oai nghi nhưng rất ôn tồn Vẻ hiền lành khi bước vào chánh điện
16/02/2024(Xem: 228)
Đón Xuân mới ngàn năm văn hóa Truyền thống này dân Việt, Á đông Chúc Tăng Già khắp chốn bụi hồng Luôn an lạc thong dong tự tại. Chúc Phật tử chướng duyên chẳng ngại Phật dạy ta độ lượng vị tha Thân tâm an tứ đại điều hòa Để cuộc sống thanh nhàn hạnh phúc.
16/02/2024(Xem: 623)
Du Xuân cứ nhớ chùa nhà Hồng chung, trống, mõ mùng ba đây mà… Cúi đầu đảnh lễ từ xa Bạch Thầy, con vẫn đang là tại đây Pháp Phật huyền nhiệm sâu dầy Giúp con chiêm nghiệm độ ngay chính mình Quyết tâm giữ vững niềm tin Độc hành chánh niệm lời kinh an bình
16/02/2024(Xem: 181)
Con ngồi yên như Bụt Bụt yên ngồi bên con Muôn thiên hà tĩnh lặng Vô ưu hoa đoanh tròn. Con ngồi yên như Bụt Bụt ngự giữa lòng con Ca lăng tần già hót Chuổi âm ba nỉ non.
16/02/2024(Xem: 473)
Giáp Thìn năm mới vạn điều an Xứ xứ nơi nơi hướng đạo tràng Phúng tụng kinh văn vơi ách nạn Hành trì Pháp Phật chuyển tai oan Cát tường hội khởi tài tăng tấn Thịnh vượng đồng quy phúc mãn tràn Thế giới thanh bình non nước sáng Thiền môn rạng chiếu ánh thiền quang..!
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567