Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

63. Tiểu Kinh Malunkyà

19/05/202010:28(Xem: 1884)
63. Tiểu Kinh Malunkyà

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majhima  Nikàya )


Tập II
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com63. Tiểu Kinh MÀLUNKYÀ
( Cùla Màlunkyà sutta )
 
Như vậy, tôi nghe :
 
          Một thời, đức Thế Tôn Thiện Thệ 
          An trú tại Xá-Vệ thành này
              Sa-Vát-Thí cũng là đây
       Chê-Ta-Va-Ná  hôm mai tịnh, hòa
          Do A-Na-Thá-Pin-Đí-Ká
       ( Cấp-Cô-Độc ) Trưởng-giả tin sâu
              Dâng Phật ngôi Tinh Xá đầu
       Để Phật hoằng hóa Pháp mầu sâu xa.       
          Tôn-giả Ma-Lun-Da-Pút-Tá( Malunkyaputta )
          Là hành giả độc trú tịnh cư
              Khởi lên một sự suy tư :
    “ Có một số việc Đại Từ Như Lai
          Không trả lời mà Ngài loại bỏ :
        ‘Thế giới đó thường hay vô thường ?’
             ‘Hữu biên’ & ‘vô biên?’ chẳng tường 
      ‘Thân và sinh mạng cũng dường một thôi ?’
          Hay ‘sinh mạng & thân thời khác thật ?’
        ‘Sau chết, Phật tồn tại hay không ?’
             ‘Như Lai tồn tại và không ?’            
       Không không tồn tại trong dòng Như Lai ?’
 
          Thế Tôn Ngài không hề nói tới
          Giải thích về thế giới ta mong
              Nên ta không được hài lòng
       Không được thỏa mãn chính trong việc này.  
Trung Bộ (Tập 2) Tiểu Kinh 63 : MALUNKYA     * MLH –  368
 
          Ta đến Ngài hỏi về việc ấy
          Về thế giới như vậy thế nào ?
              Nếu Ngài giải thích rõ, sâu
       Ta sẽ tiếp tục nương vào Như Lai,
          Sống Phạm hạnh do Ngài chỉ dẫn.
          Nếu Ngài không thuyết giảng điều này 
              Thì ta sẽ hoàn tục ngay,
       Từ bỏ học pháp, từ rày tại gia ”.
 
          Ma-Lun-Dá Pút-Ta vị ấy   
          Từ Thiền tịnh đứng dậy, chiều hôm
              Đi đến hương thất Thế Tôn,
       Đến rồi, đảnh lễ Thế Tôn  hiện tiền
          Tôn-giả liền một bên ngồi xuống
          Bạch với đức Vô Thượng Phật Đà :
 
        – “ Bạch Thế Tôn ! Chuyện xảy ra
       Trong khi con độc trú và tịnh cư    
          Liền khởi lên suy tư muốn rõ
          Thế giới, nó ra sao muôn chiều ?
              Rồi Tôn-giả kể mọi điều
       Xin Phật giảng giải về nhiều điểm đây.
       “ Nếu như Ngài biết rằng : ‘Thế giới
          Là thường còn thì nói thường còn’,
              Còn nếu như Đức Thế Tôn
       Biết rằng ‘thế giới là không thường còn’,
‘Là vô thường’, Thế Tôn hãy đáp.
          Nếu Đại Giác không biết tỏ tường
              Thế giới ‘thường’ hay ‘vô thường’,
       Thì hãy đáp lại : “ Vô phương biết mà ! ”.
          Nếu biết là ‘Hữu biên thế giới’
          Hay ‘Vô biên thế giới’ biết rành 
Trung Bộ (Tập 2) Tiểu Kinh 63 : MALUNKYA     * MLH –  369
 
     Thì Ngài hãy trả lời nhanh.
       Còn nếu không biết, chân thành nói không.
          Nếu Thế Tôn biết rằng : ‘Sinh mạng
          Và thân này căn bản một’ thôi !   
   ‘Thân và sinh mạng khác’ rồi.
       Trả lời thẳng thắn, khúc nôi tỏ bày.
Biết ‘Như Lai vẫn luôn tồn tại’,
        ‘Không tồn tại sau nhập diệt’ này.
              Biết ‘Có tồn tại Như Lai
       Và không tồn tại Như Lai’ sau cùng.
         ‘Không tồn tại, không không tồn tại’…
          Nếu biết, Ngài đáp lại biết rành,
              Không biết, Ngài trả lời nhanh :
       Không biết, không thấy – chân thành nói ra ”.
 
    – “ Này ông Ma-Lun-Da-Pút-Tá !
          Như Lai đã có bảo ông là :       
             ‘Hãy đến nhập chúng Săng-Ga (1)
       Và sống Phạm-hạnh theo Ta không nào ?
          Ta có hứa ông vào nhập chúng
          Ta sẽ nói về những điều mà
              Ông vừa nêu ra hỏi Ta ? ”.
 
 – “ Thưa không, bạch Đức Phật Đà Toàn Tri ! ”.  
 
    – “ Như vậy thì tự chính ông đã   
          Có yêu cầu Ta trả lời ông    
              Về những điều đó hay không ? ”.
 
 – “ Kính bạch Thiện Thệ ! Con không nói gì ”.
 
    – “ Nếu vậy thì sự tình như vậy
    ______________________________
 
  (1) : Sanghà , phiên âm là Tăng-Già là đoàn thể xuất gia đệ tử           
         Phật , thọ Cụ-túc-giới – sống chung hòa hợp, thanh tịnh .
Trung Bộ (Tập 2) Tiểu Kinh 63 : MALUNKYA     * MLH –  370
 
          Kẻ ngu kia ! Ông lại là ai ?
              Ông phủ nhận cái gì đây ?
       Ông phải biết : Nếu có ai nói rằng :
         ‘Ta sẽ sống chánh chân Phạm hạnh
          Theo Thế Tôn, nương Thánh-đế lành
              Khi nào Phật giải thích rành
       Về những nghi vấn phát sanh trong lòng
          Về thế giới ta mong được biết’.
 
          Thì đáng tiếc, y thất vọng thôi !    
              Vì y sẽ chết nhất thời
       Vẫn không được sự trả lời của Ta.
          Này ông Ma-Lun-Da-Pút-Tá !
          Ví như gã bị bắn mũi tên
      Đã được tẩm thuốc độc lên.
       Quyến thuộc, bạn hữu đang bên người này
          Liền mời ngay một người Y sĩ
          Giỏi mổ xẻ, tận tụy – đến đây  
      Để sớm cứu chữa người này.
       Nhưng người bị bắn cản ngay, nói là :
 
        ‘Tôi không rút tên ra để trị
          Khi nào chưa biết kỹ người nào
             Đã bắn mũi tên từ đâu ?
       Y thuộc giòng họ ra sao trong đời ?
          Giòng hoàng tộc hay người binh sĩ ?
          Buôn bán hay Phạm-chí, công nhân ?
              Hay người đó là thợ săn ?
       Y cao hay thấp? Có thân béo, gầy ?
          Da đen hay da vàng, da sẫm ?
          Ở thành phố ? Thị trấn ? Rẫy nương ? 
              Là cung nỏ hay cung thường ?
Trung Bộ (Tập 2) Tiểu Kinh 63 : MALUNKYA     * MLH –  371
 
       Dây cung để bắn được đươn thế nào ?
          Bằng dây leo ? Cây lau khéo lựa ?
          Dây gai ? Cây có nhựa ? Gân chi ?
 
              Tôi không rút mũi tên, khi
       Tôi chưa biết rõ những gì tôi mong
          Mũi tên được kết lông con ó ?
          Lông con két ? Hay có lông công ?
              Cánh cung có được uốn cong ?
       Dây gân bò cái ? Gân trong trâu, lừa ?
          Hoặc gân nai được ưa sử dụng ?
          Và tôi cũng muốn biết mũi tên
              Thuộc loại nào được làm nên ?
       Tên nhọn ? Tên móc ? Loại tên đầu sào ?
          Hay thuộc vào tên răng bò cái ?
          Hoặc thuộc loại tên như kẽm gai ?
 
              Ma-Lun-Dá-Pút-Ta này !
       Người ấy sẽ chết, chưa hay biết gì.
          Đời Phạm-hạnh không tùy thuộc với
          Các quan điểm nói tới trên đây :
              Dù thế giới thường còn hoài
       Hay vô thường  – Đời sống này của ta
          Vẫn sinh, già, chết, sầu, bi, khổ,
 Vẫn ưu, não – nguyên tố bất di,
              Mà Ta dạy chớ diên trì
       Ngay hiện tại, đoạn trừ đi tức thời.
          Các quan điểm khác nơi thế giới
          Ông nói tới, thì cũng tương đồng,
              Chỉ là luận thuyết viễn vông
       Không giúp giải thoát khỏi vòng trầm luân.
          Do như vậy, này Ma-Lun-Dá !
Trung Bộ (Tập 2) Tiểu Kinh 63 : MALUNKYA     * MLH –  372
 
          Ông hãy khá thọ trì : Trả lời
              Những gì Ta có trả lời,
       Không đáp điều chẳng trả lời của Ta.
          Ma-Lun-Dá-Pút-Ta ! Dứt khoát
          Ta không đáp những điều viễn vông
              Về thế giới có thường còn ?
       Hay vô thường ? Hoặc trong vòng hữu biên ?
          Hoặc vô biên ? Thân và sinh mạng
          Là một, hay căn bản khác nhau ? 
              Như Lai tồn tại về sau ?   
       Hay không tồn tại khi sau chết rồi ?
          Có tồn tại, không thời tồn tại ?
          Không tồn tại và cũng không không
              Tồn tại sau khi chết xong ?…
       Những điều như vậy Ta không trả lời.
          Sao Ta không trả lời như vậy ?
          Vì điều ấy chẳng liên hệ gì
      Đến mục đích cần hành trì.
       Không phải Phạm-hạnh những vì xuất gia,
          Không đưa qua yểm ly, đoạn diệt,
          Không ly tham, tịnh khiết lợi an,
              Thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn,
       Những điều ấy Ta không màng đáp ra.
 
          Ma-Lun-Dá Pút-Ta ! Trái lại
          Ta trả lời, giảng giải thêm ra :
             ‘Đây là Khổ-đế’ trải qua,
      ‘Đây là Tập-đế’, điều Ta trả lời,
          Ta trả lời : ‘Đây là Diệt-đế’,
         ‘Con đường để diệt khổ’ là đây !   
 
              Tại sao Ta trả lời ngay ?
Trung Bộ (Tập 2) Tiểu Kinh 63 : MALUNKYA     * MLH –  373
 
       Vì có liên hệ sâu dày mục tiêu
          Đó là điều căn bản Phạm-hạnh,
          Ly tham và xa lánh, tịnh an,
              Thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn,
  Ta trả lời rõ đạo vàng sâu xa.
 
          Ma-Lun-Dá Pút-Ta ! Do thế  
          Hãy thọ trì triệt để, mọi thời :
              Trả lời điều Ta trả lời,
       Không đáp điều chẳng trả lời của Ta ”.
 
          Ma-Lun-Dá Pút-Ta Tôn-giả
          Sau khi đã nghe pháp minh quang
              Được Thế Tôn giảng rõ ràng
       Hoan hỷ tín thọ lời vàng Thế Tôn ./-
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (3L )
 
*  
*     *
 
(  Chấm dứt  Kinh  số  63  :  Tiểu  Kinh  MÀLUNKYÀ
                       –  CÙLA MÀLUNKYÀ   Sutta  
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 77680)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
30/03/201706:52(Xem: 6992)
Một thời máu lửa đạn bom Quê hương tang tóc, hồn hoang tru gào Từng trang sử đẫm lệ trào Ngày im tiếng súng nghẹn ngào gọi nhau!
05/02/202008:52(Xem: 2728)
Nhị thập song đôi (2020) Canh Tý Niên Mừng Xuân, Quảng Đức ngát thiền "Tâm an" thủ bút Thầy ghi tặng Chúc nguyện nhà nhà hưởng phước thiên.
11/10/201807:17(Xem: 6066)
Mưa da diết, thời gian như dừng chậm Chút vấn vương thương nhớ chị nơi xa Cô đơn héo hon khi tuổi chớm già Nhiều lần điện , chị đáp lời " Bận lắm " .
05/04/201322:25(Xem: 8967)
Lịch sử luôn trao tận tay từng số phận thuận nghịch của duyên trần (biệt nghiệp) để từ đó hòa mình vào vận mạng chung của cộng nghiệp.
20/08/201419:28(Xem: 12928)
“Trang hỡi Trang, em là vì sao sáng Giữa khung trời mây trắng với trăng thanh” Một công trường lưu dấu tích tên em Nay bị di dời, Trang ơi em có biết Năm mươi năm giữa Sài Gòn náo nhiệt Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách lại qua Mỗi một khi nhìn bức tượng kiêu sa
07/07/201107:27(Xem: 20930)
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”
13/06/201421:21(Xem: 12748)
Hãy là “ong”(1) chiêu cảm nhiều nét đẹp Góp nhụy hoa tạo mật ngọt cho đời An nhiên bay thong thả khắp muôn nơi Đem ích lợi ít khi nào tác hại Đừng là “ruồi” thấy phân là bu lại Mang hôi dơ truyền nhiễm đến cho người Chỉ thấy xấu việc dơ bẩn thì bươi Gây thiệt hại hơn là điều lợi ích
02/01/201622:32(Xem: 6419)
Trần Nhân Tông (chữ Hán: 陳仁宗; 7 tháng 12 năm 1258 – 16 tháng 12 năm 1308,) là vị vua thứ 3 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì 15 năm (1278 – 1293) và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Trần Nhân Tông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông có vai trò lãnh đạo quan trọng trong Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 và lần 3. Trần Nhân Tông cũng là người đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Đầu ĐàHoàng Giác Điều Ngự. (Tham khảo từ trang Web. Vikipedia.org VN.)