Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

63. Tiểu Kinh Malunkyà

19/05/202010:28(Xem: 3889)
63. Tiểu Kinh Malunkyà

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majhima  Nikàya )


Tập II
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com63. Tiểu Kinh MÀLUNKYÀ
( Cùla Màlunkyà sutta )
 
Như vậy, tôi nghe :
 
          Một thời, đức Thế Tôn Thiện Thệ 
          An trú tại Xá-Vệ thành này
              Sa-Vát-Thí cũng là đây
       Chê-Ta-Va-Ná  hôm mai tịnh, hòa
          Do A-Na-Thá-Pin-Đí-Ká
       ( Cấp-Cô-Độc ) Trưởng-giả tin sâu
              Dâng Phật ngôi Tinh Xá đầu
       Để Phật hoằng hóa Pháp mầu sâu xa.       
          Tôn-giả Ma-Lun-Da-Pút-Tá( Malunkyaputta )
          Là hành giả độc trú tịnh cư
              Khởi lên một sự suy tư :
    “ Có một số việc Đại Từ Như Lai
          Không trả lời mà Ngài loại bỏ :
        ‘Thế giới đó thường hay vô thường ?’
             ‘Hữu biên’ & ‘vô biên?’ chẳng tường 
      ‘Thân và sinh mạng cũng dường một thôi ?’
          Hay ‘sinh mạng & thân thời khác thật ?’
        ‘Sau chết, Phật tồn tại hay không ?’
             ‘Như Lai tồn tại và không ?’            
       Không không tồn tại trong dòng Như Lai ?’
 
          Thế Tôn Ngài không hề nói tới
          Giải thích về thế giới ta mong
              Nên ta không được hài lòng
       Không được thỏa mãn chính trong việc này.  
Trung Bộ (Tập 2) Tiểu Kinh 63 : MALUNKYA     * MLH –  368
 
          Ta đến Ngài hỏi về việc ấy
          Về thế giới như vậy thế nào ?
              Nếu Ngài giải thích rõ, sâu
       Ta sẽ tiếp tục nương vào Như Lai,
          Sống Phạm hạnh do Ngài chỉ dẫn.
          Nếu Ngài không thuyết giảng điều này 
              Thì ta sẽ hoàn tục ngay,
       Từ bỏ học pháp, từ rày tại gia ”.
 
          Ma-Lun-Dá Pút-Ta vị ấy   
          Từ Thiền tịnh đứng dậy, chiều hôm
              Đi đến hương thất Thế Tôn,
       Đến rồi, đảnh lễ Thế Tôn  hiện tiền
          Tôn-giả liền một bên ngồi xuống
          Bạch với đức Vô Thượng Phật Đà :
 
        – “ Bạch Thế Tôn ! Chuyện xảy ra
       Trong khi con độc trú và tịnh cư    
          Liền khởi lên suy tư muốn rõ
          Thế giới, nó ra sao muôn chiều ?
              Rồi Tôn-giả kể mọi điều
       Xin Phật giảng giải về nhiều điểm đây.
       “ Nếu như Ngài biết rằng : ‘Thế giới
          Là thường còn thì nói thường còn’,
              Còn nếu như Đức Thế Tôn
       Biết rằng ‘thế giới là không thường còn’,
‘Là vô thường’, Thế Tôn hãy đáp.
          Nếu Đại Giác không biết tỏ tường
              Thế giới ‘thường’ hay ‘vô thường’,
       Thì hãy đáp lại : “ Vô phương biết mà ! ”.
          Nếu biết là ‘Hữu biên thế giới’
          Hay ‘Vô biên thế giới’ biết rành 
Trung Bộ (Tập 2) Tiểu Kinh 63 : MALUNKYA     * MLH –  369
 
     Thì Ngài hãy trả lời nhanh.
       Còn nếu không biết, chân thành nói không.
          Nếu Thế Tôn biết rằng : ‘Sinh mạng
          Và thân này căn bản một’ thôi !   
   ‘Thân và sinh mạng khác’ rồi.
       Trả lời thẳng thắn, khúc nôi tỏ bày.
Biết ‘Như Lai vẫn luôn tồn tại’,
        ‘Không tồn tại sau nhập diệt’ này.
              Biết ‘Có tồn tại Như Lai
       Và không tồn tại Như Lai’ sau cùng.
         ‘Không tồn tại, không không tồn tại’…
          Nếu biết, Ngài đáp lại biết rành,
              Không biết, Ngài trả lời nhanh :
       Không biết, không thấy – chân thành nói ra ”.
 
    – “ Này ông Ma-Lun-Da-Pút-Tá !
          Như Lai đã có bảo ông là :       
             ‘Hãy đến nhập chúng Săng-Ga (1)
       Và sống Phạm-hạnh theo Ta không nào ?
          Ta có hứa ông vào nhập chúng
          Ta sẽ nói về những điều mà
              Ông vừa nêu ra hỏi Ta ? ”.
 
 – “ Thưa không, bạch Đức Phật Đà Toàn Tri ! ”.  
 
    – “ Như vậy thì tự chính ông đã   
          Có yêu cầu Ta trả lời ông    
              Về những điều đó hay không ? ”.
 
 – “ Kính bạch Thiện Thệ ! Con không nói gì ”.
 
    – “ Nếu vậy thì sự tình như vậy
    ______________________________
 
  (1) : Sanghà , phiên âm là Tăng-Già là đoàn thể xuất gia đệ tử           
         Phật , thọ Cụ-túc-giới – sống chung hòa hợp, thanh tịnh .
Trung Bộ (Tập 2) Tiểu Kinh 63 : MALUNKYA     * MLH –  370
 
          Kẻ ngu kia ! Ông lại là ai ?
              Ông phủ nhận cái gì đây ?
       Ông phải biết : Nếu có ai nói rằng :
         ‘Ta sẽ sống chánh chân Phạm hạnh
          Theo Thế Tôn, nương Thánh-đế lành
              Khi nào Phật giải thích rành
       Về những nghi vấn phát sanh trong lòng
          Về thế giới ta mong được biết’.
 
          Thì đáng tiếc, y thất vọng thôi !    
              Vì y sẽ chết nhất thời
       Vẫn không được sự trả lời của Ta.
          Này ông Ma-Lun-Da-Pút-Tá !
          Ví như gã bị bắn mũi tên
      Đã được tẩm thuốc độc lên.
       Quyến thuộc, bạn hữu đang bên người này
          Liền mời ngay một người Y sĩ
          Giỏi mổ xẻ, tận tụy – đến đây  
      Để sớm cứu chữa người này.
       Nhưng người bị bắn cản ngay, nói là :
 
        ‘Tôi không rút tên ra để trị
          Khi nào chưa biết kỹ người nào
             Đã bắn mũi tên từ đâu ?
       Y thuộc giòng họ ra sao trong đời ?
          Giòng hoàng tộc hay người binh sĩ ?
          Buôn bán hay Phạm-chí, công nhân ?
              Hay người đó là thợ săn ?
       Y cao hay thấp? Có thân béo, gầy ?
          Da đen hay da vàng, da sẫm ?
          Ở thành phố ? Thị trấn ? Rẫy nương ? 
              Là cung nỏ hay cung thường ?
Trung Bộ (Tập 2) Tiểu Kinh 63 : MALUNKYA     * MLH –  371
 
       Dây cung để bắn được đươn thế nào ?
          Bằng dây leo ? Cây lau khéo lựa ?
          Dây gai ? Cây có nhựa ? Gân chi ?
 
              Tôi không rút mũi tên, khi
       Tôi chưa biết rõ những gì tôi mong
          Mũi tên được kết lông con ó ?
          Lông con két ? Hay có lông công ?
              Cánh cung có được uốn cong ?
       Dây gân bò cái ? Gân trong trâu, lừa ?
          Hoặc gân nai được ưa sử dụng ?
          Và tôi cũng muốn biết mũi tên
              Thuộc loại nào được làm nên ?
       Tên nhọn ? Tên móc ? Loại tên đầu sào ?
          Hay thuộc vào tên răng bò cái ?
          Hoặc thuộc loại tên như kẽm gai ?
 
              Ma-Lun-Dá-Pút-Ta này !
       Người ấy sẽ chết, chưa hay biết gì.
          Đời Phạm-hạnh không tùy thuộc với
          Các quan điểm nói tới trên đây :
              Dù thế giới thường còn hoài
       Hay vô thường  – Đời sống này của ta
          Vẫn sinh, già, chết, sầu, bi, khổ,
 Vẫn ưu, não – nguyên tố bất di,
              Mà Ta dạy chớ diên trì
       Ngay hiện tại, đoạn trừ đi tức thời.
          Các quan điểm khác nơi thế giới
          Ông nói tới, thì cũng tương đồng,
              Chỉ là luận thuyết viễn vông
       Không giúp giải thoát khỏi vòng trầm luân.
          Do như vậy, này Ma-Lun-Dá !
Trung Bộ (Tập 2) Tiểu Kinh 63 : MALUNKYA     * MLH –  372
 
          Ông hãy khá thọ trì : Trả lời
              Những gì Ta có trả lời,
       Không đáp điều chẳng trả lời của Ta.
          Ma-Lun-Dá-Pút-Ta ! Dứt khoát
          Ta không đáp những điều viễn vông
              Về thế giới có thường còn ?
       Hay vô thường ? Hoặc trong vòng hữu biên ?
          Hoặc vô biên ? Thân và sinh mạng
          Là một, hay căn bản khác nhau ? 
              Như Lai tồn tại về sau ?   
       Hay không tồn tại khi sau chết rồi ?
          Có tồn tại, không thời tồn tại ?
          Không tồn tại và cũng không không
              Tồn tại sau khi chết xong ?…
       Những điều như vậy Ta không trả lời.
          Sao Ta không trả lời như vậy ?
          Vì điều ấy chẳng liên hệ gì
      Đến mục đích cần hành trì.
       Không phải Phạm-hạnh những vì xuất gia,
          Không đưa qua yểm ly, đoạn diệt,
          Không ly tham, tịnh khiết lợi an,
              Thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn,
       Những điều ấy Ta không màng đáp ra.
 
          Ma-Lun-Dá Pút-Ta ! Trái lại
          Ta trả lời, giảng giải thêm ra :
             ‘Đây là Khổ-đế’ trải qua,
      ‘Đây là Tập-đế’, điều Ta trả lời,
          Ta trả lời : ‘Đây là Diệt-đế’,
         ‘Con đường để diệt khổ’ là đây !   
 
              Tại sao Ta trả lời ngay ?
Trung Bộ (Tập 2) Tiểu Kinh 63 : MALUNKYA     * MLH –  373
 
       Vì có liên hệ sâu dày mục tiêu
          Đó là điều căn bản Phạm-hạnh,
          Ly tham và xa lánh, tịnh an,
              Thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn,
  Ta trả lời rõ đạo vàng sâu xa.
 
          Ma-Lun-Dá Pút-Ta ! Do thế  
          Hãy thọ trì triệt để, mọi thời :
              Trả lời điều Ta trả lời,
       Không đáp điều chẳng trả lời của Ta ”.
 
          Ma-Lun-Dá Pút-Ta Tôn-giả
          Sau khi đã nghe pháp minh quang
              Được Thế Tôn giảng rõ ràng
       Hoan hỷ tín thọ lời vàng Thế Tôn ./-
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (3L )
 
*  
*     *
 
(  Chấm dứt  Kinh  số  63  :  Tiểu  Kinh  MÀLUNKYÀ
                       –  CÙLA MÀLUNKYÀ   Sutta  
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/08/2022(Xem: 506)
Trái tim Mẹ là kỳ quan của vũ trụ. Nước mắt Mẹ nhiều hơn một đại dương Đạo Phật là Đạo Hiếu… ….Hãy trân quý giá trị tình thương Vô bờ bến….Mẹ Cha chưa hề đặt điều kiện.
05/08/2022(Xem: 268)
Bao lâu rồi thưa Mẹ? Nơi xứ lạ quê người Con lạc loài đơn côi Mỗi năm Vu Lan về Con nghe lòng tái tê! Làm sao con quên được Khi con còn bé nhỏ Mẹ dắt con đến chùa
04/08/2022(Xem: 353)
Vu Lan, con cài hoa trắng Có nghĩa là Mẹ đã vắng trần gian Nỗi nhớ thương bỗng dâng tràn Trong hai khóe mắt đôi hàng lệ rơi Mẹ không còn nữa trên đời Nhưng sao con thấy... Mẹ ơi gần kề!
04/08/2022(Xem: 242)
Hạnh phúc thay được sống Bên Tăng đoàn Thế Tôn Thực hành niệm định tuệ Sống từng ngày dễ thương.
04/08/2022(Xem: 283)
Công Mẹ như núi như non Tình Mẹ như biển suối ngàn Đại Dương Làm sao trả hết công ơn tràn đầy Ân Mẹ quả thật sâu dầy Vì con Mẹ phải muôn sầu đắng cay
03/08/2022(Xem: 536)
Mùa Vu Lan tháng bảy … Nơi đây gió lộng lá vàng bay lả tả Truyền thống lễ hội sâu sắc thiêng liêng Bâng khuâng thổn thức khi nhớ “Giải đảo huyền “(1) Ý nghĩa cứu độ … trở thành sức mạnh văn hoá !
03/08/2022(Xem: 334)
Kính thưa Mẹ, trời Thu đang vẫy gọi. Trăng Vu Lan, ngày Hiếu đến bên rồi. Con chạnh nhớ Mẹ hiền ôi yêu dấu! Cô đơn về tràn ngập trái tim côi. Còn đâu nữa những ngày xưa cổ tích ? Khúc ca dao ru giấc ngủ ban đầu. Trong thai Mẹ, chiếc nôi lòng u tịch. Con ngủ vùi chín tháng chẳng lo âu.
03/08/2022(Xem: 195)
Người Mẹ chúng con thật tuyệt vời! Mẹ là Tâm Thái cuả khắp nơi Kính Lễ Vu Lan hoa Hồng thắm Dâng Mẹ luôn hiện hữu trên đời!... Học Phật con nhớ Mẹ Ma Da Sanh Thái Tử tu thành Phật Thích Ca Phước lành ba con Mẹ thế phát. ( Mẹ Tâm Thái ) Hoằng dương Cháp Pháp độ mọi nhà!
01/08/2022(Xem: 486)
Đã là người …. Học suốt đời, học nhanh để kịp thời đại Phẩm chất nhân cách, năng lực được định hình Không là bản sao của ai, rõ biết chính mình Suy nghĩ tích cực, sáng tạo, quyết định đúng!
01/08/2022(Xem: 219)
Nửa gánh giang san, nửa gánh tình, Đồ Bàn bái biệt tóc đương xanh. Lạnh hồn tháp cổ trơ vơ đứng, Vắng tiếng chuông đưa, gạch với mình.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
96,529,060