Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

83. Kinh Makhàdeva

19/05/202010:52(Xem: 1874)
83. Kinh Makhàdeva

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majhima  Nikàya )


Tập III
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com


83. Kinh MAKHÀDEVA

( Makhàdeva sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 

          Một thời, Đức Thế Tôn Toàn Trí

          Du hành đến xứ Mí-Thi-La (1 )

            ( Cũng có tên Di-Tát-La ) 

       Rừng Ma-Kha-Đế-Văm-Bà trú qua (2)

          Tại nơi này xảy ra sự kiện

          Từ câu chuyện của đức Phật Đà

              Phật đã mĩm cười từ hòa

       Khi đến tại Mi-Thi-La nơi này.

 

          Tôn-giả A-Nan-Đa nghĩ ngợi :

        “ Do nhân gì, do bởi duyên gì

              Mà nay đấng Chánh Biến Tri

       Mĩm cười như vậy ? Điều gì khiến cho

          Ngài mĩm cười ? Lý do sao vậy ? ”.

          Tôn giả ấy chỉnh lại ca-sa

              Trịch y, vai phải bày ra

       Chắp tay xá Đức Phật và thưa qua :

 

    – “ Bạch Phật Đà ! Nhân duyên gì thế ?

          Mà Thiện Thệ Ngài đã mĩm cười ?

              Lý do nào Ngài mĩm cười ? ”.

 

 – “ A-Nan ! Tiền kiếp tại nơi xứ này

          Vua tại đây, xứ Mi-Thi-Lá

          Tên Má-Kha-Đê-Vá  Quốc Vương

              Là vị như-pháp Pháp Vương

       Kiên trì trên pháp, nhu cương trị vì.

      __________________________

 

   (1) : Xứ Mithila.             (2) : Rừng Makhdevamba.

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 83 :  MAKHÀDEVA         *  MLH –  128

 

          Quốc Vương ấy thực thi Chánh Pháp

          Giữa Gia Chủ cùng các Bàn-Môn

              Giữa dân thị thành, làng thôn

       U-Pô-Sa-Thá (1)  bảo tồn lễ đây

          Vào các ngày Rằm và mười bốn

          Cùng mùng tám, thường ổn định vầy.

              Thế rồi, A-Nan-Đa này !

       Má-Kha-Đê-Vá vua đây cầm quyền  

          Nhiều trăm năm, nhiều thiên niên thọ,

          Vua gọi thợ hớt tóc, bảo là :

 

        – “ Này thợ hớt tóc ! Khi mà 

       Ngươi thấy tóc bạc đầu ta có rồi

          Hãy tức thời báo cho Trẫm biết ”.

 

    – “ Tâu Đại Vương ! Thần biết việc này ”.

 

              A-Nan ! Người hớt tóc đây

       Nhiều ngàn năm nữa, đêm ngày trôi qua

          Bỗng một hôm thấy là đầu tóc

          Của vua mấy sợi tóc bạc ra,

              Tâu vua Ma-Kha-Đê-Va :      (Makhadeva )

 

 – “ Các Thiên sứ đã hiện ra cho ngài 

          Mấy sợi tóc bạc nay xuất hiện ”.

 

    – “ Thợ hớt tóc ! Đến chuyện rồi đây !

              Hãy khéo nhổ tóc bạc này

       Với cái nhíp, đặt trên tay Trẫm này ! ”.

 

     – “ Tâu Đại Vương ! Xin ngài yên trí

 

          Hạ thần đã nhớ kỹ, làm ngay ”.

    ___________________________

 

(1) : Uposatha : lễ Bố Tát , tụng giới hằng nửa tháng  hay trong

        thời hạn thọ Bát Quan Trai giới .

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 83 :  MAKHÀDEVA         *  MLH –  129

 

              Khi người thợ xong việc này

       Ma-Kha-Đê-Vá vua đây thưởng liền

          Một thái ấp cho riêng thợ ấy

          Là ân tứ, hưởng lấy hoàng ân.

 

              Vua gọi Thái Tử, nói rằng :

 

 – “ Hỡi Hoàng Tử trưởng ! Con thân yêu này !

          Các Thiên sứ hôm nay báo rõ

          Trên đầu Trẫm đã có hiện ra

              Những sợi tóc bạc  – tuổi già.

       Tất cả dục lạc trải qua nhiều rồi,

          Đã đến thời tìm các thiên lạc,

          Ta quyết định sẽ khoác ca-sa

              Cạo bỏ râu tóc, xuất gia

       Mọi thứ từ bỏ, thiền-na tu trì.

 

          Con hãy lên trị vì quốc độ 

          Hãy củng cố vương pháp lạc an.

              Khi nào con thấy rõ ràng

       Trên đầu tóc bạc, hãy ban ân tường

          Thái ấp cho người thường hớt tóc

          Báo cho con rằng tóc bạc rồi

              Giao lại vương quyền, cơ ngơi

       Cho Hoàng tử trưởng lên ngôi trị vì,

          Rồi cạo đi tóc râu sạch sẻ

          Đắp ca-sa của kẻ xuất gia

              Từ bỏ gia đình, cửa nhà.

 

       Truyền thống tốt đẹp do ta lập này

          Con phải hay duy trì tiếp nối

          Chớ trở thành người tối hậu ngay.

              Hoàng Thái Tử thân yêu này !

       Khi còn tồn tại cả hai : Cựu hoàng  &

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 83 :  MAKHÀDEVA         *  MLH –  130

 

          Vua đương quyền ; đứt ngang sự sống

          Thời người nào đã đóng vai trò

              Làm đứt đoạn, tạo nguyên do

       Là người tối hậu, dẫu cho thế nào ”.

 

          Này A-Nan ! Truyền trao tất cả,

          Vua Ma-Kha-Đê-Vá xuất gia

              Chính tại rừng xoài ngày nay

       Ma-Kha-Đê-Vá nơi này ngày xưa.

          Rồi sớm trưa vị này an trú

          Biến mãn tâm câu hữu với Từ

              Bốn phương : nam, bắc, đông, tây

       Hướng trên, hướng dưới cũng tày bề ngang

          Khắp phương xứ hoàn toàn an trú

          Biến mãn tâm câu hữu với Từ

              Quảng đại, vô biên như như

       Không sân, không hận, tâm Từ lạc an.

 

          A-Nan-Đa ! Hoàn toàn cảm thụ

          Vị ấy lại an trú muôn phương 

              Cùng khắp thế giới vô lường

       Biến mãn, câu hữu thường thường với Bi

          Cũng như thế , đồng thì với Hỷ

          Rồi với Xả ; thì vị Tỷ Kheo

              An trú biến mãn duyên theo

       Với tâm câu hữu cũng đều với Bi

          Trú biến mãn khắp vì  Hỷ, Xả

          Không hận, sân, rộng cả, vô biên.

  

              Tứ Vô Lượng Tâm cần chuyên

     ( Từ, Bi, Hỷ, Xả ) mối giềng hành qua. 

 

          A-Nan ! Vua Ma-Kha-Đê-Vá   

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 83 :  MAKHÀDEVA         *  MLH –  131

 

          Qua ròng rã tám bốn ngàn năm

              Trò chơi Hoàng tử, đã làm

       Rồi tám vạn bốn ngàn năm trị vì

          Như một vì Phó Vương tại đấy

          Tiếp cũng trải tám bốn ngàn năm

              Chấp chánh làm Vua thiện tâm

       Và tám vạn bốn ngàn năm sau này

          Tại rừng xoài Ma-Kha-Đê-Vá

          Từ bỏ cả, cạo tóc xuất gia 

              Sống Phạm hạnh, đắp ca-sa

       Vị này tu tập trải qua tinh cần,

          Tu bốn phần Phạm trú như vậy

          Khi vị ấy thân hoại mạng chung

              Hóa sinh lên Phạm Thiên cung.

 

       Tân Vương tuân mệnh, cũng dùng cách đây

          Một hôm vị vua này cho gọi

          Thợ hớt tóc và nói như vầy :

           “ Khi nào đầu trẫm một ngày

       Tóc bạc vài sợi khanh đây thấy rành,

          Phải báo nhanh cho Trẫm được biết ”.

 

    – “ Tâu Đại Vương ! Thần biết việc mà ! ”.

 

              Nhiều trăm, ngàn năm trải qua

       Người thợ thấy tóc bạc ra tỏ tường

          Trên đầu của Đương Vương  – báo gấp

          Vua ban thưởng thái ấp người này

              Như một ân tứ của ngài

       Rồi gọi Thái Tử đến ngay tại triều

          Dạy những điều Thượng Hoàng ngày trước   

          Đã lần lượt căn dặn Đương Vương.

              Ngôi vua Thái Tử được nhường

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 83 :  MAKHÀDEVA         *  MLH –  132

 

       Cai trị theo truyền thống đương duy trì.

 

          A-Nan-Đa ! Trải đi tuần tự

          Các tử tôn vương tử nối ngôi

              Vẫn theo truyền thống bao đời :

      ‘Khi tóc bạc hiện là thời xuất gia’.

          Đắp ca-sa, tóc râu cạo sạch

          Sống thanh bạch, Phạm hạnh hành chuyên

              Mệnh chung, sinh cõi Phạm Thiên

       Tất cả do tự phước duyên tu trì.    

 

          Đến Nê-Mi, vị Quốc Vương cuối  

          Cai trị dưới vương pháp thường thường

              Là vị như pháp Pháp vương

       Kiên trì trên pháp. Đại Vương thực hành

          Chánh Pháp giữ thiện lành cai trị

          Giữa các vị Gia Chủ, Bàn-môn

              Giữa dân thị thành, làng thôn

       U-Pô-Sa-Thá bảo tồn lễ đây

          Vào các ngày rằm và mười bốn

          Cùng mùng tám căn bổn trải qua.

 

              Thuở xưa, này A-Nan-Đa !     

       Chư Thiên Ta-Vá-Tim-Sa thuận hòa

          Hội tại Su-Đam-Ma – Thiện Pháp  (2) 

          Cuộc đàm luận được phát khởi lên :

        – “ Thật là hạnh phúc vững bền !

       Dân Vi-Đê-Há (3) phúc duyên đủ đầy   

          Được vua này, Pháp Vương như-pháp

     __________________________

 

(1) :  Tavatimsa – Cõi Trời Đao Lợi hay Tam Thập Tam Thiên ( cõi

  Trời Ba Mươi Ba ) do Thiên Vương Đế Thích hay Thích Đề Hoàn 

   Nhân ( Sakka ) cai quản.

(2) : Thiện Pháp giảng đường – Sudhamma .  (3) :   Videha .

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 83 :  MAKHÀDEVA         *  MLH –  133

 

          Sống kiên-trì-trên-pháp : Nê-Mi

              Thực hành Chánh Pháp mọi thì

       Hành lễ Bố-tát các kỳ trải qua”.

 

          Rồi này A-Nan-Đa ! Sắc-Ká

          Là Thiên Chúa Ta-Vá-Tim-Sa

              Bảo Chư Thiên cõi Băm Ba :

 

 – “ Chư khanh ! Có muốn cùng ta tức thì

          Đến yết kiến Nê-Mi Quốc Chủ ? ”.

 

    – “ Thưa Thiên Chủ ! Chúng thần muốn đi ”.

 

              Lúc bấy giờ, vua Nê-Mi

       Trong ngày Bố-tát, phạm vi ngày rằm

          Đã thành tâm gội đầu, trai giới,

          Ngồi trên lầu cùng với hoàng gia.

              Vị Thiên Chúa là Sắc-Ka

       Như nhà lực sĩ duỗi ra tay mình

          Đang co – hay tự mình co lại

          Bàn tay phải đang được duỗi ra

              Biến mất khỏi Trời Băm Ba

       Trước vua Nê-Mí hiện ra tức thời

          Rồi Vua Trời Sắc-Ka liền nói

          Với Nê-Mí, vua cõi trần này :

 

         – “Đại Vương ! Thật hạnh phúc thay !

       Thật là tốt đẹp ! Lành thay cho ngài !

          Chư Thiên đang ngồi ngay hội tụ

          Thiện Pháp Đường tức Sú-Đam-Ma

              Cùng nhau tán dương thậm đa

       Về dân chúng Vi-Đê-Ha có ngài,

          Nên cũng muốn đến đây yết kiến

          Vị Nhân Vương hành thiện, tinh tường.

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 83 :  MAKHÀDEVA         *  MLH –  134

 

              Ta sẽ gởi cho Đại Vương

       Cỗ xe ngàn ngựa kiên cường – thiên xa

          Ngài hãy cởi thiên xa này mãi,

          Chớ sợ hãi khi dùng xe trời ”.

 

              Nê-Mi im lặng nhận lời

       Đế Thích biết ý, tức thời biến ngay

          Hiện ra ngay giữa Chư Thiên ấy

          Đang ở tại Tam Thập Tam Thiên.

              Thiên Chúa Sắc-Ká gọi liền

       Ma-Ta-Lí, vốn nghề tuyền đánh xe :

 

    – “ Ma-Ta-Li ! Hãy nghe lệnh ngự

          Thắng cỗ xe ngàn ngựa kéo đi

              Đưa đến gặp vua Nê-Mi

       Thưa rằng : “ Theo lệnh của vì Thiên Vương

          Mang cỗ xe phi thường ngàn ngựa

          Tặng ngài theo lời hứa Chúa Trời

              Hãy cỡi thiên xa dạo chơi ”.

 

 – “ Thưa vâng ! Thần sẽ theo lời truyền ra ”.

 

          Người đánh xe Ma-Ta-Li ấy

          Liền mang lại cho vua Nê-Mi

              Cỗ xe ngàn ngựa thần kỳ

       Rồi thưa Quốc chủ Nê-Mi như vầy :

 

     – “ Thưa Đại Vương ! Xe này là của

          Đức Thiên Chúa Đế Thích tặng ngài

              Ngài hãy cỡi thiên xa này

       Chớ có sợ hãi. Thần đây sẵn sàng

          Ngài muốn đi con đàng nào vậy ?

          Con đường do chiêu lấy nghiệp duyên

              Các nghiệp ác hay nghiệp hiền 

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 83 :  MAKHÀDEVA         *  MLH –  135

 

       Đưa đến sự cảm thọ liền không sai

          Quả báo nghiệp ác hay nghiệp thiện ? ”.

 

    – “ Hãy đưa ta đến viếng cả hai ”.

 

              A-Nan ! Người đánh xe này 

       Đưa vua Nê-Mí đến ngay Giảng đường

          Su-Tham-Ma. Thiên Vương Đao Lợi

          Thấy Nê-Mi đi tới từ xa

              Thiên Chúa Sắc-Ká bước ra

       Đón chào vua khách, nói qua như vầy :

 

     – “ Đại Vương này ! Mừng ngài đã lại

          Chư Thiên tại Tam Thập Tam Thiên

              Tán thán Đại Vương tùy duyên

       Đã dùng Chánh Pháp thiện hiền trị dân,

          Thường tinh cần thực hành an lạc

          Lễ Bố-tát U-Pô-Sa-Tha.

              Chư Thiên cõi Trời Băm Ba

       Muốn được yết kiến ngài và tán dương

          Xin Đại Vương lạc hoan thêm nữa

          Với thiên uy lực giữa Chư Thiên ”.

 

        – “ Vừa rồi ! Thưa Chúa Chư Thiên ! 

       Hãy đưa tôi trở về miền trần gian

          Mi-Thi-La tôi đang vui sống

          Theo Chánh pháp giữa cộng đồng dân

              Phạm Chí, Gia Chủ thành phần

       Giữa dân thành thị với dân thôn làng

          Và dễ dàng thọ trì trai giới ”.

 

          Thiên Chúa liền nói với thân tùy

              Người đánh xe Ma-Ta-Li :

 

 – “ Ngươi hãy cho thắng tức thì thiên xa

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 83 :  MAKHÀDEVA         *  MLH –  136

 

          Có ngàn ngựa kéo, và hoan hỷ

          Đưa Quốc Vương Nê-Mí về nhà ”.

 

         – “ Vâng ! Thưa Thiên Chúa Sắc-Ka ! ”.   

 

       A-Nan ! Sau đó trải qua lâu dài

          Nhiều ngàn năm nước này cai trị

          Vua Nê-Mí liền có lệnh truyền

              Gọi thợ hớt tóc, nói liền :

 

 – “ Khi thấy đầu Trẫm có lên một vài

          Sợi tóc bạc, thì ngay lúc đó

          Báo cho Trẫm, đừng có chờ gì ”.

 

              Nhiều ngàn năm nữa qua đi 

       Thợ hớt tóc thấy trong khi gội đầu

          Cho đức vua, báo mau tự sự :

 

    – “ Tâu Đại Vương ! Thiên sứ hiện rồi !

              Tóc bạc ngài đã có rồi ”.

 

 – “ Này thợ hớt tóc ! Vậy thời hãy mau

          Khéo nhổ những sợi nào tóc trắng

          Với cái nhíp, đặt thẳng tay ta ”.

 

              Người thợ vâng lện làm qua, 

       Vua thưởng thái ấp có nhà cho y.

          Rồi tức thì gọi Hoàng Tử trưởng

          Dạy lại hướng truyền thống nhiều đời :

 

        – “ Hoàng Thái tử thân yêu ơi !

       Nay Thiên sứ đã tức thời nhắc ta

          Tuổi đã già, răng long tóc bạc

          Hưởng dục lạc thế gian biết bao !

              Các thiên lạc phải tìm mau

       Ta sẽ cạo bỏ tóc râu, đồng thời

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 83 :  MAKHÀDEVA         *  MLH –  137

 

          Đắp ca-sa, sống đời tu tịnh

          Xuất gia ngay, chẳng dính gia đình.

              Con hãy lên ngôi, tự mình

       Cai trị đất nước thanh bình, bền lâu.

          Khi trên đầu hiện ra tóc bạc

          Theo truyền thống do các Tiên Vương

              Thiết lập tốt đẹp lưu phương

       Nhường ngôi Thái Tử, lên đường xuất gia. 

 

          Phải tối đa duy trì, tiếp nối

          Chớ trở thành người tối hậu ngay.

              Hoàng Thái tử thân yêu này !

       Khi còn tồn tại cả hai : Cựu hoàng  &

          Vua đương thời  – đứt ngang truyền thống

          Thì người nào đã đóng vai trò

              Làm đứt đoạn, tạo nguyên do

       Là người tối hậu ; dẫu cho thế nào ”.

 

          A-Nan-Đa ! Truyền trao vương vị,

          Vua Nê-Mí đã xuất gia ngay

              Chính tại rừng xoài ngày nay

       Ma-Kha-Đê-Vá nơi này ngày xưa

          Rồi sớm trưa vị này an trú

          Biến mãn tâm câu hữu với Từ

              Bốn phương : nam, bắc, đông, tây

       Hướng trên, hướng dưới cũng tày bề ngang

          Khắp phương xứ hoàn toàn an trú

          Biến mãn tâm câu hữu với Từ

              Quảng đại, vô biên như như

       Không sân, không hận, tâm Từ lạc an.

 

          A-Nan-Đa ! Hoàn toàn cảm thụ

          Vị ấy lại an trú muôn phương 

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 83 :  MAKHÀDEVA         *  MLH –  138

 

              Cùng khắp thế giới vô lường

       Biến mãn, câu hữu thường thường với Bi

          Cũng như thế, đồng thì với Hỷ

          Rồi với Xả ; thì vị Tỷ Kheo

              An trú biến mãn duyên theo

       Với tâm câu hữu cũng đều với Bi

          Trú biến mãn khắp vì Hỷ, Xả

          Không hận, sân, rộng cả, vô biên.

  

              Tứ Vô Lượng Tâm (*) cần chuyên

     ( Từ, Bi, Hỷ, Xả ) thâm uyên hành trì. 

 

          A-Nan ! Vị Nê-Mi Tôn-giả

          Qua ròng rã tám bốn ngàn năm

              Trò chơi Hoàng tử, đã làm

       Rồi tám vạn bốn ngàn năm trị vì

          Như một vì Phó Vương tại đấy

          Tiếp cũng trải tám bốn ngàn năm

              Chấp chánh làm Vua thiện tâm

       Và tám vạn bốn ngàn năm sau này

          Tại rừng xoài Ma-Kha-Đê-Vá

          Từ bỏ cả, cạo tóc xuất gia 

              Sống Phạm hạnh, đắp ca-sa

       Vị này tu tập trải qua tinh cần,

          Tu bốn phần Phạm trú như vậy

          Khi vị ấy thân hoại mạng chung

              Hóa sinh lên Phạm Thiên cung.

 

       Nhưng lại đến lúc cáo chung truyền trì

          Từ con của Nê-Mi Tôn-giả

     _________________________

 

(*) :  Tứ Vô Lượng Tâm :

Từ ( Mettà ) , Bi ( Karunà ) ,  Hỷ ( Mudità )  và  Xã ( Upekkhà ) .

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 83 :  MAKHÀDEVA         *  MLH –  139

 

          Vua Ka-La-Rá-Chá-Ná-Ka        ( Kalarajanaka )

              Không theo truyền thống xuất gia

       Khi những tóc bạc hiện ra trên đầu,   

          Cứ hưởng thụ dài lâu dục lạc

          Đã bội bạc với Tổ tiên xưa

              Cắt đứt về sự kế thừa

       Truyền thống tốt đẹp thích ưa tu hành,

          Vị này thành là người tối hậu

          Chấm dứt sự thạnh mậu Tổ tông ”.

-----------------------

              A-Nan-Đa ! Có thể ông

       Suy nghĩ không biết Vua trong chuyện là

          Vị vua đầu Ma-Kha-Đê-Vá

          Trị vì Mi-Thi-Lá là ai ?

              Nhưng A-Nan chớ hiểu sai

       Ma-Kha-Đê-Vá vua này là Ta,

          Truyền thống đẹp xuất gia tu tập

          Chính ta đã thiết lập bấy giờ,

              Dân chúng vương pháp được nhờ

       Nhưng truyền thống ấy đừng chờ đợi chi !

          Không yểm ly, ly tham, tịnh khiết

          Không đoạn diệt, thượng trí bất toàn

              Không hướng giác ngộ Niết bàn.

 

       A-Nan ! Truyền thống  rỡ ràng do Ta

          Thiết lập ra : yểm ly, tịnh khiết

          Và đoạn diệt, giác ngộ Niết bàn,

              Chính là Thánh Đạo tám ngành

       Tức Chánh Tri Kiến, tịnh lành Tư Duy,

          Rồi trải đi : Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp,

          Chánh Mạng tiếp Chánh Tinh Tấn ngay,

              Chánh Niệm, Chánh Định hằng ngày.

Trung Bộ ( Tập 3 ) Kinh 83 :  MAKHÀDEVA         *  MLH –  140

 

       Y Bát Chánh Đạo thẳng ngay thực hành.

 

          A-Nan-Đa ! Tám ngành Thánh đạo    

          Ta nay bảo : “ Truyền thống tốt lành          

              Do Như Lai thiết lập thành

       Là Tám Đường Thánh sẵn dành những ai

          Thực hành hoài, hướng về giác ngộ

          Đệ tử cố tiếp tục, duy trì

              Chớ có dứt bỏ vì si

       Làm người tối hậu chung quy tại mình.

 

          A-Nan-Đa ! Đinh ninh Ta nói : 

       “ Truyền thống đẹp lập bởi do Ta

              Phải nên duy trì lâu xa

       Chớ thành tối hậu người mà sau Ta ”.

 

          Tôn-giả A-Nan-Đa lúc ấy

          Nghe Thế Tôn chỉ dạy rõ ràng,

              Vô cùng hỷ lạc, hân hoan

       Chí thành tín thọ lời vàng Thế Tôn ./- 

 

        Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

*

*  *

 

(  Chấm dứt  Kinh  số 83  :  MAKHÀDEVA   –

MAKHÀDEVA   Sutta  )

 

 
***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 78331)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
30/03/201706:52(Xem: 7026)
Một thời máu lửa đạn bom Quê hương tang tóc, hồn hoang tru gào Từng trang sử đẫm lệ trào Ngày im tiếng súng nghẹn ngào gọi nhau!
05/02/202008:52(Xem: 2773)
Nhị thập song đôi (2020) Canh Tý Niên Mừng Xuân, Quảng Đức ngát thiền "Tâm an" thủ bút Thầy ghi tặng Chúc nguyện nhà nhà hưởng phước thiên.
11/10/201807:17(Xem: 6093)
Mưa da diết, thời gian như dừng chậm Chút vấn vương thương nhớ chị nơi xa Cô đơn héo hon khi tuổi chớm già Nhiều lần điện , chị đáp lời " Bận lắm " .
05/04/201322:25(Xem: 9016)
Lịch sử luôn trao tận tay từng số phận thuận nghịch của duyên trần (biệt nghiệp) để từ đó hòa mình vào vận mạng chung của cộng nghiệp.
20/08/201419:28(Xem: 12974)
“Trang hỡi Trang, em là vì sao sáng Giữa khung trời mây trắng với trăng thanh” Một công trường lưu dấu tích tên em Nay bị di dời, Trang ơi em có biết Năm mươi năm giữa Sài Gòn náo nhiệt Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách lại qua Mỗi một khi nhìn bức tượng kiêu sa
07/07/201107:27(Xem: 21126)
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”
13/06/201421:21(Xem: 12796)
Hãy là “ong”(1) chiêu cảm nhiều nét đẹp Góp nhụy hoa tạo mật ngọt cho đời An nhiên bay thong thả khắp muôn nơi Đem ích lợi ít khi nào tác hại Đừng là “ruồi” thấy phân là bu lại Mang hôi dơ truyền nhiễm đến cho người Chỉ thấy xấu việc dơ bẩn thì bươi Gây thiệt hại hơn là điều lợi ích
02/01/201622:32(Xem: 6499)
Trần Nhân Tông (chữ Hán: 陳仁宗; 7 tháng 12 năm 1258 – 16 tháng 12 năm 1308,) là vị vua thứ 3 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì 15 năm (1278 – 1293) và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Trần Nhân Tông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông có vai trò lãnh đạo quan trọng trong Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 và lần 3. Trần Nhân Tông cũng là người đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Đầu ĐàHoàng Giác Điều Ngự. (Tham khảo từ trang Web. Vikipedia.org VN.)