Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

63. Tiểu Kinh Malunkyà

19/05/202010:28(Xem: 5796)
63. Tiểu Kinh Malunkyà

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majhima  Nikàya )


Tập II
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com63. Tiểu Kinh MÀLUNKYÀ
( Cùla Màlunkyà sutta )
 
Như vậy, tôi nghe :
 
          Một thời, đức Thế Tôn Thiện Thệ 
          An trú tại Xá-Vệ thành này
              Sa-Vát-Thí cũng là đây
       Chê-Ta-Va-Ná  hôm mai tịnh, hòa
          Do A-Na-Thá-Pin-Đí-Ká
       ( Cấp-Cô-Độc ) Trưởng-giả tin sâu
              Dâng Phật ngôi Tinh Xá đầu
       Để Phật hoằng hóa Pháp mầu sâu xa.       
          Tôn-giả Ma-Lun-Da-Pút-Tá( Malunkyaputta )
          Là hành giả độc trú tịnh cư
              Khởi lên một sự suy tư :
    “ Có một số việc Đại Từ Như Lai
          Không trả lời mà Ngài loại bỏ :
        ‘Thế giới đó thường hay vô thường ?’
             ‘Hữu biên’ & ‘vô biên?’ chẳng tường 
      ‘Thân và sinh mạng cũng dường một thôi ?’
          Hay ‘sinh mạng & thân thời khác thật ?’
        ‘Sau chết, Phật tồn tại hay không ?’
             ‘Như Lai tồn tại và không ?’            
       Không không tồn tại trong dòng Như Lai ?’
 
          Thế Tôn Ngài không hề nói tới
          Giải thích về thế giới ta mong
              Nên ta không được hài lòng
       Không được thỏa mãn chính trong việc này.  
Trung Bộ (Tập 2) Tiểu Kinh 63 : MALUNKYA     * MLH –  368
 
          Ta đến Ngài hỏi về việc ấy
          Về thế giới như vậy thế nào ?
              Nếu Ngài giải thích rõ, sâu
       Ta sẽ tiếp tục nương vào Như Lai,
          Sống Phạm hạnh do Ngài chỉ dẫn.
          Nếu Ngài không thuyết giảng điều này 
              Thì ta sẽ hoàn tục ngay,
       Từ bỏ học pháp, từ rày tại gia ”.
 
          Ma-Lun-Dá Pút-Ta vị ấy   
          Từ Thiền tịnh đứng dậy, chiều hôm
              Đi đến hương thất Thế Tôn,
       Đến rồi, đảnh lễ Thế Tôn  hiện tiền
          Tôn-giả liền một bên ngồi xuống
          Bạch với đức Vô Thượng Phật Đà :
 
        – “ Bạch Thế Tôn ! Chuyện xảy ra
       Trong khi con độc trú và tịnh cư    
          Liền khởi lên suy tư muốn rõ
          Thế giới, nó ra sao muôn chiều ?
              Rồi Tôn-giả kể mọi điều
       Xin Phật giảng giải về nhiều điểm đây.
       “ Nếu như Ngài biết rằng : ‘Thế giới
          Là thường còn thì nói thường còn’,
              Còn nếu như Đức Thế Tôn
       Biết rằng ‘thế giới là không thường còn’,
‘Là vô thường’, Thế Tôn hãy đáp.
          Nếu Đại Giác không biết tỏ tường
              Thế giới ‘thường’ hay ‘vô thường’,
       Thì hãy đáp lại : “ Vô phương biết mà ! ”.
          Nếu biết là ‘Hữu biên thế giới’
          Hay ‘Vô biên thế giới’ biết rành 
Trung Bộ (Tập 2) Tiểu Kinh 63 : MALUNKYA     * MLH –  369
 
     Thì Ngài hãy trả lời nhanh.
       Còn nếu không biết, chân thành nói không.
          Nếu Thế Tôn biết rằng : ‘Sinh mạng
          Và thân này căn bản một’ thôi !   
   ‘Thân và sinh mạng khác’ rồi.
       Trả lời thẳng thắn, khúc nôi tỏ bày.
Biết ‘Như Lai vẫn luôn tồn tại’,
        ‘Không tồn tại sau nhập diệt’ này.
              Biết ‘Có tồn tại Như Lai
       Và không tồn tại Như Lai’ sau cùng.
         ‘Không tồn tại, không không tồn tại’…
          Nếu biết, Ngài đáp lại biết rành,
              Không biết, Ngài trả lời nhanh :
       Không biết, không thấy – chân thành nói ra ”.
 
    – “ Này ông Ma-Lun-Da-Pút-Tá !
          Như Lai đã có bảo ông là :       
             ‘Hãy đến nhập chúng Săng-Ga (1)
       Và sống Phạm-hạnh theo Ta không nào ?
          Ta có hứa ông vào nhập chúng
          Ta sẽ nói về những điều mà
              Ông vừa nêu ra hỏi Ta ? ”.
 
 – “ Thưa không, bạch Đức Phật Đà Toàn Tri ! ”.  
 
    – “ Như vậy thì tự chính ông đã   
          Có yêu cầu Ta trả lời ông    
              Về những điều đó hay không ? ”.
 
 – “ Kính bạch Thiện Thệ ! Con không nói gì ”.
 
    – “ Nếu vậy thì sự tình như vậy
    ______________________________
 
  (1) : Sanghà , phiên âm là Tăng-Già là đoàn thể xuất gia đệ tử           
         Phật , thọ Cụ-túc-giới – sống chung hòa hợp, thanh tịnh .
Trung Bộ (Tập 2) Tiểu Kinh 63 : MALUNKYA     * MLH –  370
 
          Kẻ ngu kia ! Ông lại là ai ?
              Ông phủ nhận cái gì đây ?
       Ông phải biết : Nếu có ai nói rằng :
         ‘Ta sẽ sống chánh chân Phạm hạnh
          Theo Thế Tôn, nương Thánh-đế lành
              Khi nào Phật giải thích rành
       Về những nghi vấn phát sanh trong lòng
          Về thế giới ta mong được biết’.
 
          Thì đáng tiếc, y thất vọng thôi !    
              Vì y sẽ chết nhất thời
       Vẫn không được sự trả lời của Ta.
          Này ông Ma-Lun-Da-Pút-Tá !
          Ví như gã bị bắn mũi tên
      Đã được tẩm thuốc độc lên.
       Quyến thuộc, bạn hữu đang bên người này
          Liền mời ngay một người Y sĩ
          Giỏi mổ xẻ, tận tụy – đến đây  
      Để sớm cứu chữa người này.
       Nhưng người bị bắn cản ngay, nói là :
 
        ‘Tôi không rút tên ra để trị
          Khi nào chưa biết kỹ người nào
             Đã bắn mũi tên từ đâu ?
       Y thuộc giòng họ ra sao trong đời ?
          Giòng hoàng tộc hay người binh sĩ ?
          Buôn bán hay Phạm-chí, công nhân ?
              Hay người đó là thợ săn ?
       Y cao hay thấp? Có thân béo, gầy ?
          Da đen hay da vàng, da sẫm ?
          Ở thành phố ? Thị trấn ? Rẫy nương ? 
              Là cung nỏ hay cung thường ?
Trung Bộ (Tập 2) Tiểu Kinh 63 : MALUNKYA     * MLH –  371
 
       Dây cung để bắn được đươn thế nào ?
          Bằng dây leo ? Cây lau khéo lựa ?
          Dây gai ? Cây có nhựa ? Gân chi ?
 
              Tôi không rút mũi tên, khi
       Tôi chưa biết rõ những gì tôi mong
          Mũi tên được kết lông con ó ?
          Lông con két ? Hay có lông công ?
              Cánh cung có được uốn cong ?
       Dây gân bò cái ? Gân trong trâu, lừa ?
          Hoặc gân nai được ưa sử dụng ?
          Và tôi cũng muốn biết mũi tên
              Thuộc loại nào được làm nên ?
       Tên nhọn ? Tên móc ? Loại tên đầu sào ?
          Hay thuộc vào tên răng bò cái ?
          Hoặc thuộc loại tên như kẽm gai ?
 
              Ma-Lun-Dá-Pút-Ta này !
       Người ấy sẽ chết, chưa hay biết gì.
          Đời Phạm-hạnh không tùy thuộc với
          Các quan điểm nói tới trên đây :
              Dù thế giới thường còn hoài
       Hay vô thường  – Đời sống này của ta
          Vẫn sinh, già, chết, sầu, bi, khổ,
 Vẫn ưu, não – nguyên tố bất di,
              Mà Ta dạy chớ diên trì
       Ngay hiện tại, đoạn trừ đi tức thời.
          Các quan điểm khác nơi thế giới
          Ông nói tới, thì cũng tương đồng,
              Chỉ là luận thuyết viễn vông
       Không giúp giải thoát khỏi vòng trầm luân.
          Do như vậy, này Ma-Lun-Dá !
Trung Bộ (Tập 2) Tiểu Kinh 63 : MALUNKYA     * MLH –  372
 
          Ông hãy khá thọ trì : Trả lời
              Những gì Ta có trả lời,
       Không đáp điều chẳng trả lời của Ta.
          Ma-Lun-Dá-Pút-Ta ! Dứt khoát
          Ta không đáp những điều viễn vông
              Về thế giới có thường còn ?
       Hay vô thường ? Hoặc trong vòng hữu biên ?
          Hoặc vô biên ? Thân và sinh mạng
          Là một, hay căn bản khác nhau ? 
              Như Lai tồn tại về sau ?   
       Hay không tồn tại khi sau chết rồi ?
          Có tồn tại, không thời tồn tại ?
          Không tồn tại và cũng không không
              Tồn tại sau khi chết xong ?…
       Những điều như vậy Ta không trả lời.
          Sao Ta không trả lời như vậy ?
          Vì điều ấy chẳng liên hệ gì
      Đến mục đích cần hành trì.
       Không phải Phạm-hạnh những vì xuất gia,
          Không đưa qua yểm ly, đoạn diệt,
          Không ly tham, tịnh khiết lợi an,
              Thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn,
       Những điều ấy Ta không màng đáp ra.
 
          Ma-Lun-Dá Pút-Ta ! Trái lại
          Ta trả lời, giảng giải thêm ra :
             ‘Đây là Khổ-đế’ trải qua,
      ‘Đây là Tập-đế’, điều Ta trả lời,
          Ta trả lời : ‘Đây là Diệt-đế’,
         ‘Con đường để diệt khổ’ là đây !   
 
              Tại sao Ta trả lời ngay ?
Trung Bộ (Tập 2) Tiểu Kinh 63 : MALUNKYA     * MLH –  373
 
       Vì có liên hệ sâu dày mục tiêu
          Đó là điều căn bản Phạm-hạnh,
          Ly tham và xa lánh, tịnh an,
              Thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn,
  Ta trả lời rõ đạo vàng sâu xa.
 
          Ma-Lun-Dá Pút-Ta ! Do thế  
          Hãy thọ trì triệt để, mọi thời :
              Trả lời điều Ta trả lời,
       Không đáp điều chẳng trả lời của Ta ”.
 
          Ma-Lun-Dá Pút-Ta Tôn-giả
          Sau khi đã nghe pháp minh quang
              Được Thế Tôn giảng rõ ràng
       Hoan hỷ tín thọ lời vàng Thế Tôn ./-
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (3L )
 
*  
*     *
 
(  Chấm dứt  Kinh  số  63  :  Tiểu  Kinh  MÀLUNKYÀ
                       –  CÙLA MÀLUNKYÀ   Sutta  
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/11/2023(Xem: 494)
Lâm Tế huân tu ba tát tay Hốt nhiên giác ngộ lạ lùng thay Phá tan kiến chấp vô văn tự Trực chỉ chân tâm thấy biết ngay.
02/11/2023(Xem: 536)
Nhân khi nghe pháp thoại HT Từ Thông giải thích Hồng danh Đức Phật A Di Đà, con Huệ Hương xin có bài thơ kính tặng Cụ Bà Tâm Thái là hình tượng cho thế hệ trẻ kế tiếp, một kho tàng kinh nghiệm quý báu khi chỉ ra Tuổi già là một hồng ân, là tuổi đạt đến sự tròn đầy của cuộc đời làm người và được làm đệ tử Phật!, dù ở tuổi đại thọ 91, nhưng cụ bà Tâm Thái vẫn tinh tấn niệm Phật mỗi ngày. Xin đa tạ, luật hấp dẫn Vũ trụ hiển hiện ! Phật A Di Đà tên của Vô lượng Quang Chính là ánh sáng vô biên ( không gian ) Còn biểu trưng tên khác …Vô Lượng Thọ Đấy là thời gian vô tận bao trùm lưu bố !
02/11/2023(Xem: 593)
Kính lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát …. “Từ chân tánh hiện thân Đại Sĩ Giữa Hồng Trần chẳng nhiễm bụi bay” Ngôi chùa nào của Phật giáo đại thừa hiện nay Bồ Tát Quan Âm đều được trang nghiêm tôn trí! Chiêm ngưỡng hình tượng Ngài, thầm đọc Chú Đại Bi Phổ độ lợi lạc chúng sinh bất tư nghì Mỗi lần lễ vía…. nguyện đọc thông điệp về hạnh nguyện ! Sống hoà hợp, tôn trọng, tinh tấn tụng niệm Tính siêu việt nhất là… hạnh kiên nhẫn, khả năng lắng nghe, Mắt thương nhìn đời không gì có thể ngăn che Tầm thinh cứu khổ cứu nạn với trái tim đồng cảm !
31/10/2023(Xem: 375)
Mỗi ngày con niệm Di Đà Giữ lòng thanh tịnh tránh xa não phiền Thành tâm lễ Phật kết duyên Lên thuyền Bát Nhã con nguyền quyết tâm
26/10/2023(Xem: 776)
Xin trân quý … những gì được cuộc sống ban tặng! Những bậc hiền nhân xuất hiện đúng thời Giúp thâm hiểu…. lễ nghi, phong cách, giao tiếp sống ở đời Nguyện không để muộn màng trong nuối tiếc!
21/10/2023(Xem: 547)
Ta cứ nghĩ trần gian là cõi thật Thế cho nên tất bật sống bon chen Ta tưởng xuống trần một thời gian ngắn Nào ngờ đâu sống mãi hơn chín mươi !
20/10/2023(Xem: 1337)
Dòng lịch sử đồng hành cùng thời đại Nhân duyên xưa đã kết trái từng ngày Lật trang sử không nói đúng hay sai Thầy kể tiếp không phục bài bênh chống
01/10/2023(Xem: 522)
Ngày xưa cầu Đạo được mấy khi Tìm kiếm Minh Sư thọ Tam quy Đại phước chí thành cầu giới pháp Nhất tâm phát nguyện thọ hành trì
24/09/2023(Xem: 602)
Thiện Minh cảnh trí thật trang nghiêm Phật điện uy linh toả ánh thiền Mõ sớm kinh mầu xa tục luyến Chuông khuya kệ diệu lắng tâm phiền Quan Âm thánh tượng ngời gương thiện Lộc Uyển vườn hoa rạng pháp Huyền Tánh Thiệt tăng nhân khai đạo chuyển Trời Âu giáo hoá ngát lương duyên..!
22/09/2023(Xem: 1295)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567