Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

57. Kinh Hạnh Con Chó

19/05/202010:25(Xem: 5848)
57. Kinh Hạnh Con Chó

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majhima  Nikàya )


Tập II
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com57. Kinh HẠNH CON CHÓ
( Kukkuravatika sutta )
 
Như vậy, tôi nghe :
 
          Một thời, đức Thế Tôn Giác Giả
          Kô-Li-Da (1) Ngài đã trú qua
              Ha-Lít-Đa-Vá-Sa-Na  (1)
       Tên thị trấn của Kô-Li-Da an hòa.
 
          Pun-Na Kô-Li-Da-Pút-Tá  (2)
          Là một gã ngoại đạo tự do
        Hành trì về hạnh con bò,
       Cùng Sê-Ni-Dá (3), để cho lõa hình
 Đang tự mình hành trì hạnh chó.
 
          Hai người đó đến gặp Phật Đà,
              Sau khi đến thì Pun-Na
       Tức Kô-Li-Dá-Pút-Ta người này
          Hướng về ngay Thế Tôn cúi lạy
  Rồi chọn lấy một chỗ ngồi bên.
              Còn Sê-Ni-Dá nói trên
       Những lời thăm hỏi thốt lên sơ sài
          Rồi người này bèn ngồi chò hỏ
          Giống kiểu như con chó vẫn ngồi
              Sau khi cả hai ngồi rồi
       Pun-Na hướng Phật, mở lời hỏi qua :
    _______________________________
 
(1) :  Địa phương tên Koliya , có thị trấn tên Haliddavasana . 
  (2) :  Punna Koliyaputta , ngoại đạo thực hành hạnh con bò .
  (3) :  Seniya , ngoại đạo thực hành hạnh con chó .
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  286
 
    – “ Bạch Ngài ! Sê-Ni-Da lõa thể   
          Hạnh con chó như thế hành trì
              Làm những hạnh khó hành ni
       Như bò trên đất bốn chi, truồng trần
          Ăn đồ ăn bị quăng dưới đất
          Dùng miệng cạp, hành rất khổ sầu
              Mạng chung ông ấy sanh đâu ?
       Vận mạng ông ấy ra sao, thưa Ngài ? ”.
 
    – “ Này Pun-Na ! Dừng ngay điều ấy
          Chớ hỏi Ta như vậy làm gì ”. 
 
              Nhưng Pun-Na vẫn kiên trì
Hỏi đến ba lượt về chi tiết này.
          Thế Tôn ngài trầm ngâm bảo gã :
 
    – “ Này Pun-Ná ! Câu hỏi của ông
              Ta đã bảo ông là không,
       Nhưng ông quyết hỏi và mong biết liền
          Vậy tùy duyên, Như Lai nói rõ :
          Người nào hành hạnh chó trái ngang
              Một cách viên mãn hoàn toàn
       Hành trì tâm & giới chó càng mãn viên
          Khi hết duyên, mạng chung sinh tới
          Thân hữu với loài chó mà thôi !
              Nếu y tà kiến chẳng dời :
      ‘Do hạnh & giới chó ta thời hành đây   
 Sẽ sanh ngay Chư Thiên các cõi’.
 
          Với thiên nhãn, Ta nói như vầy :
             ‘Đối với kẻ tà kiến này
       Có hai sanh-thú đọa ngay chẳng lành
          Là địa ngục & bàng sanh sẵn có.
          Nếu như hạnh con chó tựu thành
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  287
 
              Thì sinh loài chó - bàng sanh
       Sinh địa ngục, nếu không thành hạnh ni ”.
 
          Nghe Phật nói, Sê-Ni-Da ấy
          Khóc than mãi, nước mắt chan hòa.
              Thế Tôn nói với Pun-Na :
 
 – “ Ta đã từ chối nói ra điều này
          Vì kết cuộc chẳng hay gì cả !
          Chuyện nhân quả sẽ phải như vầy ”.
 
              Sê-Ni-Dá vội thưa ngay :
 – “ Bạch Ngài ! Con khóc như vầy lâm li
          Không phải vì Thế Tôn đã nói
          Chỉ ra mọi đau khổ đời sau
              Mà vì con đã dài lâu
       Hành trì hạnh chó, chấp vào điều mê.
          Bạch Thế Tôn ! Còn về hiền-giả
          Pun-Na Kô-Li-Dá-Pút-Ta
              Hành hạnh con bò lâu xa
       Sanh thú, vận mạng trải qua thế nào ? ”.
 
    – “ Sê-Ni-Dá ! Dừng mau chuyện ấy
          Chớ có hỏi như vậy làm gì ! ”.    
 
              Nhưng Sê-Ni-Dá kiên trì
       Hai ba lần hỏi chuyên vì chuyện đây.
          Bất đắc dĩ Phật ngài bảo gã :
 
    – “ Sê-Ni-Dá ! Thật sự Như Lai
              Không chấp nhận câu hỏi này
       Bảo ông là hãy dừng ngay tức thì.
          Nhưng nay ông kiên trì muốn biết
          Vậy Ta thuyết về sự hành trì
              Hạnh bò, mà kẻ thực thi
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  288
 
       Hành trì viên mãn uy nghi con bò
          Hạnh của bò, giới & tâm bò ấy
          Thật viên mãn như vậy hoàn toàn
              Sau khi mạng chung, sinh sang
       Thân hữu cùng loại bò – bàng-sanh ki .
          Nếu ông ấy không lìa tà kiến
          Bảo : ‘Do giới & hạnh hiện hành trì
              Chấp nhận về hạnh bò ni
       Khổ hạnh, phạm hạnh, uy nghi con bò,
          Là nguyên do ta sẽ sinh tới
          Khắp Thiên giới, các cõi Chư Thiên,
           ( Thọ hưởng phúc lạc vô biên )’.
       Nhưng thật sự sẽ sinh liền hai nơi
          Là bàng sanh (1) hay rơi địa ngục.
          Hạnh con bò nếu thực tựu thành
              Sẽ sinh loài bò – bàng sanh  (1)
       Sanh địa ngục, nếu không thành hạnh ni ”.  
 
          Pun-Na nghe, tức thì than khóc
          Rồi bứt tóc, tự trách thiết tha :
              Thưa rằng : “ Bạch đấng Phật Đà !
       Con khóc không bởi Ngài đà nói ra
          Khổ báo mà sau con gánh phải,
          Nhưng giận mình đã trải lâu dài
       Hành hạnh con bò như vầy.
       Bạch Phật ! Con vốn sâu dày đức tin
          Đối với Ngài, siêu minh Toàn Giác,
          Xin Thế Tôn thuyết pháp cho con 
              Để cho cả hai chúng con
    _______________________________
 
(1) : Bàng sanh là những loài súc sinh có xương sống ngang ,như
        trâu, bò, ngựa, voi, heo, chó, mèo … 
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  289
 
       Có thể từ bỏ, không còn hành theo
          Hạnh con bò hay theo hạnh chó
          Quyết từ bỏ những hạnh tà này ”.
 
        – “ Pun-Na ! Vậy hãy nghe đây
       Và khéo tác ý hiểu rày lời Ta ”.
 
          Pun-Na Kô-Li-Da-Pút-Tá
   Liền vâng dạ rồi chú tâm vào.
              Thế Tôn giảng giải như sau :
 
 – “ Pun-Na ! Bốn loại nghiệp nào trải đi
          Ta đã tự chứng tri, chứng ngộ
          Và tuyên thuyết hóa độ bao phen ?
              Có nghiệp đen, quả báo đen,
       Có nghiệp trắng, quả báo bèn trắng luôn,
          Nghiệp đen trắng, đưa luôn quả báo
          Cũng đen trắng, điên đảo lộn chen,
              Có nghiệp không trắng không đen
       Đưa quả báo không trắng đen rõ ràng,
          Là nghiệp khiến diệt tan các nghiệp.
 
      *  Pun-Ná ! Sao là nghiệp đen này  
              Đưa quả báo đen như vầy ?
       Ở đây có kẻ tạo ngay thân hành
          Có tổn hại, khẩu hành tổn hại
          Tạo ý hành tổn hại chúng sanh
              Tái sinh thế giới chẳng lành
  Đầy sự tổn hại sẵn dành ở đây.
   Cảm xúc ngay tổn hại cảm xúc.
          Do cảm xúc tổn hại như vầy  
              Cảm thọ những cảm thọ ngay
       Thuần nhất khổ thọ, thọ đầy hiểm nguy !
   Như chúng sinh A-tỳ địa ngục.
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  290
 
          Này Pun-Ná ! Sự thực rõ rành
              Sự sanh khởi một chúng sanh
       Tùy thuộc hành động chúng sanh đã làm,
          Khi chúng sinh phải cam sinh tới,
          Kích thích bởi cảm xúc của mình
              Do đó Ta đã thuyết minh :
     ‘Chúng sinh thừa tự nghiệp mình tạo ra’.
 
      *  Thế nào là nghiệp trắng, quả trắng ?
          Người thân hành làm chẳng hại gì,
              Khẩu hành không tổn hại chi
       Ý hành khiến tổn hại gì cũng không,
          Sinh thế giới không không tổn hại,
          Do cảm xúc những loại xúc này
              Vị ấy liền cảm thọ ngay
       Không không có tổn hại hay não phiền
          Thuần nhất lạc thọ liền được tả
          Như Chư Thiên Su-Phá-Kin-Na
           ( Hay Biến Tịnh Thiên cũng là )
       Như vậy sanh khởi xảy ra đuôi đầu
          Tùy thuộc vào chính mình hành động
          Các cảm xúc kích động chúng sinh
              Khi chúng sinh ấy đã sinh
     ‘Chúng sinh thừa tự nghiệp mình tạo ra’,
          Được gọi là nghiệp trắng, quả trắng.
 
      *  Còn thế nào nghiệp hẳn trắng đen
              Đưa đến quả báo trắng đen ?
       Ở đây có kẻ bao phen thực hành
          Các thân hành có điều tổn hại
    _______________________________
 
(1) :  Cõi Trời Sắc Giới thuộc Tam Thiền : Biến Tịnh Thiên
        ( Subhakinnà devà ).
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  291
 
          Và điều không tổn hại, cả hai
              Khẩu hành và ý hành này
       Tổn hại & không tổn hại đây thực hành   
          Sẽ được sanh thế giới thuộc loại
          Có tổn hại & không tổn hại này.
              Vì sanh thế giới có hai
       Tổn hại & không tổn hại hay lạc, phiền
          Nên cảm xúc cũng duyên có cả
          Rồi cảm thọ với cả hai bên
              Lạc thọ, khổ thọ lẫn xen
       Như là một số người hèn lẫn sang,
          Một số hàng Chư Thiên, đọa xứ.
          Như vậy, sự sanh khởi tùy nơi      
              Hành động của mình mọi thời
       Cảm xúc kích thích lúc thời đã sinh
         ‘Ta thừa hưởng nghiệp mình tất cả’,
          Nghiệp trắng đen đưa quả trắng đen.
 
         *  Thế nào nghiệp không trắng đen
       Hưởng quả báo không trắng đen như vầy ?
          Đưa đến sự diệt ngay các nghiệp ? 
          Này Pun-Ná ! Loại tiếp theo là
              Nơi có ý chí trải qua
     ( Tư tâm sở – Chê-Ta-Na ấy, bèn )
 Diệt nghiệp đen đưa quả đen đó.
          Chỗ nào có ý chí diệt ngay
Nghiệp trắng, quả báo trắng này.
       Nơi có ý chí diệt ngay chẳng chừa
          Nghiệp đen trắng, quả đưa đen trắng.
          Chỗ nào ý chỉ sẵn có vầy   
    _______________________________
 
(1) :  Cetana – Tư tâm sở .
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  292
 
 Khiến đoạn tận các nghiệp ngay.
       Pun-Na ! Bốn loại nghiệp này phủ vi
          Ta chứng tri, chứng ngộ, giảng cả ”.
 
          Pun-Na Kô-Li-Dá-Pút-Ta
              Người hành hạnh bò thưa ra :
 
 – “ Thật là hy hữu ! Thật là cao sâu !
          Với Giáo Pháp nhiệm mầu tối thượng,
Đáng cho con quy ngưỡng Như Lai.
              Bạch Thế Tôn ! Vi diệu thay !
       Như người dựng vật lăn quay ngã nằm
          Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối
          Đem đèn sáng vào tối như bưng
              Để ai có mắt mở bừng
       Có thể thấy được sáng trưng sắc màu.
*
          Cũng như vậy, nhiệm mầu Chánh Pháp
          Được Thế Tôn giải đáp, trình bày
              Con xin quy ngưỡng từ nay
       Quy y đức Phật, nương ngay Pháp mầu,
          Quy y Tăng thanh cao đức cả
          Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn
              Mong Thế Tôn nhận cho con
       Được làm đệ tử, vun tròn thiện duyên
          Xin phát nguyện vẹn tuyền ngưỡng phục
          Kể từ nay đến lúc mạng chung ”.
 
              Còn người lõa thể đi cùng
       Là Sê-Ni-Dá vô cùng hân hoan
          Liền đảnh lễ, nghiêm trang bạch Phật :
 
    – “ Bạch Thế Tôn ! Quả thật lành thay !
              Hy hữu thay ! Vi diệu thay !
 
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  293
 
       Như người dựng vật lăn quay ngã nằm   
          Chỉ hướng kẻ sai lầm lạc lối
          Đem đèn sáng vào tối như bưng
              Để ai có mắt mở bừng
       Có thể thấy được sáng trưng sắc màu.
          Cũng như vậy, nhiệm mầu Chánh Pháp
          Được Thế Tôn phân tách, trình bày
              Con xin quy ngưỡng từ nay
       Quy y đức Phật, nương ngay Pháp mầu,
          Quy y Tăng thanh cao đức cả
          Nối tiếp nhau hoằng hóa Pháp môn.
              Mong Thế Tôn nhận cho con
       Được phép nhập chúng, vuông tròn lợi tha
          Thọ Đại giới  xuất gia Cụ Túc
          Thành Tỷ Kheo thu thúc lục căn ”.
 
           – “ Này Sê-Ni-Dá ! Hiểu chăng ?
       Như Lai Giới Luật pháp đăng soi đường
          Có qui định : thường thường ngoại đạo
          Muốn quay về Tam Bảo xuất gia
              Bốn tháng biệt trú trải qua
       Sau đó thấy được, Tăng Già chuẩn y
          Được xuất gia nghiêm trì Giới luật
          Thành Tỷ Kheo, pháp Phật bảo tồn ”.
 
           – “ Kính bạch Đại Đức Thế Tôn !
       Nếu trong pháp luật tịnh môn định là
          Kẻ ngoại đạo phải qua bốn tháng
          Sống biệt trú để quán sai lầm
              Trước kia, cả thân lẫn tâm
       Sau đó mới được Chúng Tăng nhận vào.
          Thì nay con với bao tha thiết
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  294
 
          Mong gia nhập siêu việt Tăng-thân
              Tình nguyện biệt trú  Bốn năm
       Sau đó Tăng Chúng âm thầm thẩm tra
          Cho xuất gia Tỷ Kheo Cụ-túc
          Giữ đại giới, thu thúc, cần chuyên ”.
 .
          – “ Này Sê-Ni-Dá !  Tuy nhiên
       Chúng sinh, Ta thấy không tuyền giống nhau
          Cá tính người, trước sau sai biệt
          Có trường hợp cần thiết đổi thay
              Ngoại lệ, được miễn Luật này
       Như ngươi ; tâm ý thẳng ngay, chí thành
          Ta cho phép cử hành nghi thức
          Lễ xuất gia thành bực Tỷ Kheo
              Đại Giới Cụ Túc vâng theo
       Ba y một bát, sống nghèo độc cư ”.
 
          Sê-Ni-Dá kể từ thọ giới
          Không phóng dật, hướng tới nhất tâm
              Độc cư rừng vắng âm thầm
       Không bao lâu đã chứng tầm pháp siêu
          Đạt mục tiêu tối cao bậc thánh
          Người xuất gia chân chánh mong cầu
              Vô thượng phạm hạnh cao sâu
       Tự mình chứng ngộ pháp mầu minh quang
          Với thắng trí, trú an, chứng đạt
          Tâm vị ấy an lạc sáng trong
              Dục lậu, hữu lậu thoát xong
       Thoát vô minh lậu, khỏi vòng trói trăn
          Liền hiểu rõ : Tự thân giải thoát
          Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành
              Việc cần làm đã thực hành
Trung Bộ (Tập 2) Kinh 57 :  HẠNH CON CHÓ     * MLH –  295
 
       Sau đời hiện tại, Vô sanh hiển bày.
 
          Tự thấu hiểu và ngay lập tức
          Sê-Ni-Da Đại Đức trở thành
              Bậc A-La-Hán tịnh thanh
       Nhiệt tâm hoằng hóa Pháp lành truyền lưu./-
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )
 
 
*
*  *
 
(  Chấm dứt  Kinh  số 57  :  HẠNH CON CHÓ   –
KUKKURAVATIKA   Sutta  )
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/09/2023(Xem: 160)
Nhiều lần viết thư em thường mong được giúp! Làm sao thả lỏng tâm trí để ngẩng cao đầu Phản ứng người khác khiến thao thức đêm thâu Ôi ! chỉ biết trả lời ….“ Em cứ khóc, nhưng em đừng gục ngã “
22/09/2023(Xem: 58)
Hương mây quyện giữa dòng hư huyễn Ai bồi hồi đưa mắt dõi xa xăm Chạnh dâu bể dăm khi hồn nức nở
19/09/2023(Xem: 295)
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ, Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con (chúng tôi) đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Qua lá thư này, chúng con (chúng tôi) xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này. Chúng con (chúng tôi) thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành. Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023. Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email hdhp.bbc@gmail.com. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
16/09/2023(Xem: 169)
Ba cõi hương huân sáng ánh vàng Úc Châu tu viện cảnh nghiêm trang Thiền sư NGUYÊN TẠNG trì Tam Tạng Viện chủ TÂM PHƯƠNG trụ Đạo Tràng QUẢNG ĐỨC TRANG NHÀ hằng chuyển pháp VIỆT NAM VIỆT PHẬT quyết hoằng dương
16/09/2023(Xem: 392)
Kính ngưỡng vọng Đức U Minh Giáo Chủ! Được Phật Thích Ca ngợi khen: “ TỪ BI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN” Bất cứ khổ nạn gì, theo lời đại nguyện (1) đã âm thầm gia bị tội khổ được bình an Kính mượn lời thơ một danh tăng để ghi lại (2)
11/09/2023(Xem: 216)
Quay về thực tại ngắm trời trong Quẳng gánh sầu ưu dạo cửa không Mõ sớm chuông chiều rơi tục bụi Kinh khuya kệ tối chuyển trần hồng
11/09/2023(Xem: 313)
Ngày tôi đi chẳng có gì quan trọng Lẽ thường tình như lá rụng chiều thu Như hoa rơi, gió cuốn bên lưng đồi Sanh lão bịnh tử giữa dòng đời động loạn
10/09/2023(Xem: 396)
Sớm khuya nhặt nhạnh giấc mơ Góp gom ý nguyện nằm chờ nghe chuông Ngày mai lên đỉnh sầu buồn Hát vang tuyệt khúc, thả buông kinh thiền.
10/09/2023(Xem: 366)
Có thể hoàn cảnh hiện mình đang sống do quả ….gặt! Nhưng để đạt mục tiêu hoàn thiện ….đừng biện minh Trong một thế giới hiện đại đôi khi sự thật …KHÓ TIN Vì luôn có chênh lệch lớn trong cách nhìn thế giới!!!
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567