Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

16. Kinh Tâm Hoang Vu

18/05/202019:54(Xem: 3710)
16. Kinh Tâm Hoang Vu

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majjhima  Nikàya )


Tập I
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : honglacmai1@yahoo.com16.Kinh TÂM HOANG VU

( Cetokhila sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 

          Một thời, Đức Thế Tôn an trụ

          Kỳ Viên Tự  – Chê-Tá-Va-Na 

              Do Cấp-Cô-Độc  tín gia

      (A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka) cúng dường .

          Tại đây, đấng Pháp Vương lên tiếng :

     – “ Các Tỷ Kheo ! ”. Hiện diện Sa-môn

              Vâng đáp lời của Thế Tôn

       Cung kính nghe Phật ôn tồn giảng ngay :

 

     – “ Chư Tỷ Kheo ! Pháp này nên biết :

          Tỷ Kheo nào chưa diệt trừ ngay          

              Năm tâm-hoang-vu lầm sai

       Năm tâm triền phược đến nay chưa trừ

          Mà vịấy an như lớn mạnh

          Và trưởng thành, hưng thạnh lâu dài

              Trong pháp, luật của Ta đây,

       Sự kiện như vậy không rày xảy ra.

 

          Tâm-hoang-vu đó, là chi vậy ?  

          Mà cả năm chưa thấy đoạn trừ ?

           - Là nghi ngờ bậc Đạo Sư.

    - Nghì ngờ Pháp Bảo – Nghi ư Tăng-Già,

       - Các học-pháp nghi là khiếm khuyết.

          Cả bốn điều chi tiết ởđây

              Không có quyết đoán thẳng ngay

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 16 : TÂM HOANG VU   *  MLH  – 242

 

       Nghi ngờ, do dự, lòng rày không tin

          Tỷ Kheo nào chưa tin vào Phật

          Vào Pháp, Tăng, chân thật tín thành          

              Nghi các học-pháp tịnh thanh

       Thì tâm vịấy không sanh chuyên cần

          Không hướng phần kiên trì, nỗ lực

          Không tinh tấn, cố sức đêm ngày

              Bốn tâm-hoang-vu làđây.

       Tỷ Kheo phẫn nộ, lòng đầy cuồng ngông

          Đối với các vị đồng-phạm-hạnh

          Không hoan hỷ, lộ tánh chống kình

              Thì tâm người ấy bất minh

       Không hướng nỗ lực, không tinh tấn gì

          Không chuyên cần, kiên trì mọi việc

          Tâm-hoang-vu được biết thứ năm,

              Chưa được diệt trừ cả năm.

 

       Còn kể năm triền-phược-tâm thế nào ?

          Và tại sao nó chưa được diệt ?

          Này Chúng Tăng ! Cá biệt Tỷ Kheo

              Đối với các dục, duyên theo  

       Vẫn còn tham ái cứđeo bám vào

          Không phải không dục cầu mọi chuyện

          Không phải không ái luyến, khát khao

              Không phải không tham ái nào

       Không phải với dục không nao nhiệt tình,

          Tâm vịấy không sinh nỗ lực

          Không kiên trì, cố sức đêm ngày

              Tâm-triền-phược thứ nhất đây.

       Chưa được đoạn tận do ngay vị này,

          Tâm-triền-phược thứ hai chưa diệt

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 16 : TÂM HOANG VU   *  MLH  – 243

 

          Tỷ Kheo biết với tự thân mình      

              Không phải không tham ái sinh

       Dục cầu, ái luyến, nhiệt tình vẫn đeo.

          Vị Tỷ Kheo với các sắc pháp

          Còn tham ái, khao khát nhiệt tình.    

              Hoặc vì lợi dưỡng cho mình

Ăn uống no nốc mặc tình thỏa thuê

          No đến nỗi phải lê thân xác

          Sống thiên về khoái lạc sàng tòa

              Khoái lạc ngủ nghỉ đẩy đà

       Thụy miên khoái lạc cũng là đắm say,

          Bốn triền-phược-tâm đây chưa diệt.

          Rồi cần biết triền-phược thứ năm     

              Tuy sống phạm hạnh, vẫn thầm

       Mong sanh Thiên giới, trong tâm nghĩ là :

         ‘Với giới và hạnh này ta có

          Khổ hạnh khó, phạm hạnh ta hành

              Nhất định ta sẽ được sanh

       Chư Thiên các cõi trời dành cho ta’.

          Với mong cầu manh nha như vậy

          Triền phược ấy thứ năm, chưa trừ

              Khi nào mà vị Phích-Khu

       Chưa diệt các tâm-hoang-vu sớm chiều,

          Tâm-triền-phược năm điều chưa diệt,

          Mà có thể được biết vịđây

              Lớn mạnh, tăng trưởng hằng ngày

       Hưng thịnh trong pháp, luật này được sao ?

          Sự kiện không thể nào có được !

 

      *  Còn trái ngược, một vị Phích-Khu 

Đã diệt năm tâm-hoang-vu                 

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 16 : TÂM HOANG VU   *  MLH  – 244

 

       Năm tâm-triền-phược diệt trừ được nhanh

          Thì có thể trưởng thành, lớn mạnh

          Và hưng thạnh trong pháp, luật Ta

              Sự kiện này có xảy ra.

       Tâm hoang-vu ấy diệt qua thế nào ?

Chư Tỷ Kheo ! Thanh cao Phích-Khú(1)

          Không nghi ngờĐiều NgựĐạo Sư

              Không hề do dự, khoan thư

       Quyết đoán, tịnh tín do từ đức tin

          Thời vị này thực tình hướng tới

          Sự nỗ lực cùng với chuyên cần

              Kiên trì, tinh tấn chánh chân

       Vị Tỷ Kheo ấy mọi phần huân tu 

          Như vậy, tâm-hoang-vu thứ nhất

          Được diệt trừ nghiêm mật thẳng ngay.

           -  Lại nữa, vị Tỷ Kheo đây

       Không nghi ngờ Pháp, không rày nghi Tăng,

          Không nghi ngờ về phần học-pháp,

          Không do dự, vướng vấp điều chi

              Có tính quyết đoán, kiên trì

       Hướng về nỗ lực, thực thi tinh cần

          Vịấy đạt những phần như thế

          Tâm-hoang-vu ba thể được trừ.                

              Lại nữa, vịấy Phích-Khu  (1)

       Với đồng-phạm-hạnh ôn nhu thuận đồng

          Không phẫn nộ, giữ lòng hoan hỷ

          Không chống đối, vị kỷ, cứng đầu

              Thì tâm vị này hướng sâu

   -----------------------------------

(1) :  Bhikkhu – được âm là Tỷ Kheo hay Tỳ Khưu , nghĩa là Khất

        sĩ (từ Bhik có nghĩa là xin ăn ) là vịđã thọĐại Giới  hay Cụ-

        Túc-Giới .

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 16 : TÂM HOANG VU   *  MLH  – 245

 

       Về sự nỗ lực thanh cao, tinh cần

          Tâm-hoang-vu cả năm được diệt.

 

       *  Còn triền-phược-tâm diệt thế nào ?

Chư Tỷ Kheo ! Ở nơi đâu

       Tỷ Kheo không códục cầu, ái tham

          Không ái luyến, không ham khát ái

          Không khao khát bám mãi dục tình

              Tâm Tỷ Kheo ấy đinh ninh

       Hướng về nỗ lực, luôn tinh tấn liền

          Tâm-triền-phượcđầu tiên đoạn diệt

          Tiếp theo, biết đối với tự thân

              Đối với sắc pháp các phần

       Với sự ăn uống và cần nghỉ ngơi    

          Tức khoái lạc mọi thời ngủ nghỉ

          Khoái sàng tọa, khoái chí thụy miên

              Bốn tâm-triền-phược diệt liền.

 

       Lại nữa, Phích-Khú cần chuyên hướng vào

          Sống phạm-hạnh, không cầu mong được

          Sinh thiên-giới hưởng phước lâu dài

              Với ý : ‘Ta có giới đầy,

       Với phạm-hạnh, khổ hạnh này của ta

          Sẽ được sinh vào tòa Thiên-giới’.

          Vì không cầu đạt tới điều này

              Một lòng nỗ lực đêm ngày

       Chuyên cần, tinh tấn, thẳng ngay, kiên trì

          Tâm-triền-phược mọi thì, năm thứ

          Được tuần tự đoạn tận như vầy.

              Này Tăng Chúng ! Tỷ Kheo này

       Có thể hưng thạnh, từđây trưởng thành

          Trong pháp, luật tịnh thanh sáng tỏ

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 16 : TÂM HOANG VU   *  MLH  – 246

 

          Sự kiện này là có xảy ra.

              Vị này tu tập trải qua

       Tứ như-ý-túc thật là diệu vi

Dục thiền-định tức thì câu hữu

          Rồi câu hữu với tinh tấn thiền

              Thần-túc câu hữu tâm thiền

       Như-ý-túc câu hữu liền tư duy.

          Tinh cần hành, mọi thì gắng sức

          Gắng hành với nỗ lực thứ năm

              Tỷ Kheo đầy đủ mười lăm

       Các pháp, cả nỗ lực ngầm gia tăng

          Thời cóđủ khả năng phá vỡ

Đủ khả năng khai mở trí minh

Đủ thành Chánh Giác uy linh

Đạt thành Vô Thượng quang vinh dễ dàng

          Các ách phược đeo mang, dứt khỏi.

 

          Các Tỷ Kheo ! Ta nói dụ này

              Như có tám, mười, mười hai

       Cái trứng gàấp cả ngày lẫn đêm

          Con gà mái nằm trên đống trứng

          Khéo ấp nóng, giữ vững thế nằm

              Khéo đảo đều, đểý thăm

       Dù gà mái không quan tâm ước là :

         ‘Mong rằng những con gà con ấy

Đâm thủng cái vỏ trứng giữ gìn

              Với móng chân nhọn, mỏ mình

       Các gà con được yên bình thoát ra’.        

          Thì sự việc xảy ra vẫn thế

          Gà con vẫn có thể thoát ra

              Khỏi vỏ cứng của trứng gà

Trung Bộ (Tập 1) Kinh 16 : TÂM HOANG VU   *  MLH  – 247

 

       Một cách yên ổn, không qua mong cầu.

 

Chư Tỷ Kheo ! Dựa vào sự kiện

          Tỷ Kheo nào thực hiện đủ đầy

              Mười lăm pháp kể trên đây

       Kể cả nỗ lực, thẳng ngay thực hành

          Thời cóđủ khả năng phá vỡ

Đủ khả năng khai mở trí minh

              Vô Thượng Chánh Giác đạt thành

       Khỏi các ác-phược, tịnh thanh siêu trần ”.

 

          Nghe Phật giảng từng phần; để được   

        “Tâm hoang-vu”, “triền-phược” đoạn trừ

              Tín thọ lời Đấng Đại Từ

       Chư Tăng hoan hỷ an như phụng hành./-

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

 

*

*    *

 

 

(  Chấm dứt  Kinh  số 16  :  TÂM HOANG VU   – 

CETOKHILA  Sutta  )

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/05/2022(Xem: 79)
Phật ở trong ta tìm đâu xa. Mỗi ngày nói thiện Phật đó mà. Oai nghi cử chỉ hành tâm Phật. Là mừng Đức Phật hiện Ta bà.
15/05/2022(Xem: 105)
Quê hương tôi, cuối miền Trung nước Việt. Mặt nhìn ra cửa ngõ Thái bình dương. Lưng dựa kề vách đá của trường sơn. Chân duỗi thẳng về miền nam yêu dấu.
14/05/2022(Xem: 88)
Phật đản lại về khắp thế gian. Ban vui cứu khổ, độ nhân hoàng. Quay về nương tưa ba ngôi báu. Cuộc sống đời thường phước vĩnh an. "Tất cả chúng sanh không nghiệp sát,
08/05/2022(Xem: 193)
Mẹ tôi Ai căng ngực sữa nuôi tôi Ru cho tôi nghỉ tay thời ấp ôm Má tôi ai đặt nụ hôn? Chính là Mẹ quý, tôi luôn yêu hoài.
08/05/2022(Xem: 279)
Mừng vui chào đón Phật đản về Từ chốn thị thành đến thôn quê Lâm Tỳ Ni Uyển hoa đua nở Vô Ưu tỏa ngát đón Phật về.
07/05/2022(Xem: 420)
Kính trân trọng chúc mừng “Ngày của Mẹ”. Trước mừng thọ … thế hệ 3X, 4X, 5X khắp muôn nơi Hy sinh, chịu đựng…vật vã một đời Chứng kiến…hai thế kỷ trải dài năm tháng !
06/05/2022(Xem: 239)
Phật đang ở cuối chân trời Nơi đây con thấy cả bầu trời xanh. Vui mừng diện kiến Như Lai, Môi cười tỏa rạng, Như Lai cũng cười (Thơ của Thanh Phi, hình ảnh của Hoàng Lan)
05/05/2022(Xem: 181)
Con là cựu Nữ sinh Trưng Vương Nghe tin Thầy Tá đã lên đường Xã Báo Thân trăm tuổi Đại Thọ Cả Trưng Vương Trường kính tiếc thương!
01/05/2022(Xem: 405)
Mỗi năm mồng bốn tháng tư .. …..ngày lễ vía Đức Văn Thù Sư Lợi! Từ chuyện Ngài A Nan gặp nạn (1) …đến Duy Ma Cật về bản thể Thân, Tâm. Có trí tuệ siêu việt …chuyển hoá mọi sai lầm Và ngôn ngữ vượt ngoài phạm trù …tư biện !
01/05/2022(Xem: 250)
“Kinh Pháp Cú” là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Đây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của đạo Phật.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
78,565,458