Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

06. Phẩm “Kinh Điển”

30/12/202020:19(Xem: 6654)
06. Phẩm “Kinh Điển”

 TỔNG LUẬN
 KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thiện Bửu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2022

***
buddha-511


 

VI. PHẨM “KINH ĐIỂN”

 

Phần giữa quyển 558, Hội thứ V, ĐBN.

 

Biên soạn: Lão Cư sĩ Thiện Bửu
Diễn đọc: Cư sĩ Quảng Tịnh, Cư sĩ Quảng Thiện Duyên
Lồng nhạc: Cư sĩ Quảng Phước, Cư sĩ Quảng Thiện Hùng Jordan Le

 

 

Tóm lược:   

 

Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ v.v... nào giáo hóa các loài hữu tình ở châu Thiệm bộ, làm cho an trụ mười thiện nghiệp đạo, lần lượt cho đến giáo hóa khắp các loài hữu tình ở thế giới mười phương của chư Phật như cát sông Hằng v.v... làm cho an trụ mười thiện nghiệp đạo, thì ý ngươi thế nào? Thiện nam, thiện nữ này do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không?

Trời Đế Thích thưa:

- Rất nhiều! Bạch Thế Tôn. Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ.

Phật bảo:

- Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ nào biên chép, thọ trì Bát nhã Ba la mật, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, đem bố thí cho người khác đọc tụng, thì đạt phước đức lại càng nhiều hơn.

Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ nào giáo hóa các loài hữu tình ở châu Thiệm bộ, làm cho an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm thần thông, lần lượt cho đến khắp các loài hữu tình ở thế giới mười phương chư Phật như cát sông Hằng v.v…, làm cho đều an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm thần thông thì ý ngươi thế nào? Thiện nam, thiện nữ này do nhân duyên như vậy đạt được phước có nhiều không?

Trời Đế Thích thưa:

- Rất nhiều! Bạch Thế Tôn. Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ.

Phật bảo:

- Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ nào biên chép, thọ trì Bát nhã Ba la mật, trang sức xinh đẹp bằng các báu, đem bố thí cho người khác đọc tụng thì đạt được phước càng nhiều hơn trước.

Lại nữa, Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ nào biên chép, thọ trì Bát nhã Ba la mật, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, tự mình thường đọc tụng thì không bằng người biên chép, thọ trì Bát nhã Ba la mật, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu và đem bố thí cho người khác đọc tụng.

Lại nữa, Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ nào biên chép, thọ trì Bát nhã Ba la mật, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu và đem bố thí cho người khác đọc tụng thì không bằng có người hiểu biết đúng nghĩa lý sâu xa của Bát nhã Ba la mật và giảng thuyết cho người.

Trời Đế Thích lại bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Nên giảng thuyết nghĩa thú sâu xa của Bát nhã Ba la mật cho các loài hữu tình nào?

Phật dạy:

- Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ nào không biết nghĩa lý sâu xa của Bát nhã Ba la mật thì nên giảng thuyết cho họ. Vì sao? Kiều thi ca! Vì ở đời đương lai có thiện nam, thiện nữ cầu hướng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, nghe người giảng thuyết tương tợ Bát nhã Ba la mật bèn mê lầm nên giữa đường bị thối thất.

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Những gì gọi là tương tợ Bát nhã Ba la mật?

Phật bảo:

- Kiều thi ca! Đời đương lai có các Bí sô ngu si điên đảo, mặc dù muốn tuyên thuyết chân thật Bát nhã Ba la mật nhưng nói đảo ngược bằng pháp tương tợ Bát nhã Ba la mật. Thế nào là Bí sô nói ngược pháp tương tợ Bát nhã Ba la mật? Nghĩa là: Bí sô kia nói cho người phát tâm Vô thượng Chánh Đẳng Bồ đề: Sắc hoại nên gọi là vô thường chứ chẳng phải thường không, nên gọi là vô thường. Nói thọ, tưởng, hành, thức hoại, nên gọi là vô thường chứ chẳng phải thường không, nên gọi là vô thường. Lại nói: Nếu người cầu như vậy chính là hành Bát nhã Ba la mật.

Kiều thi ca! Như vậy gọi là nói ngược bằng pháp tương tợ Bát nhã Ba la mật.

Này Kiều thi ca! Không nên căn cứ vào sắc hoại để quán sắc là vô thường. Không nên căn cứ vào thọ, tưởng, hành, thức hoại, để quán thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, mà căn cứ vào thường không để quán sắc cho đến thức là vô thường. Do vậy, này Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ biết rõ nghĩa thú của Bát nhã Ba la mật thậm thâm và giảng thuyết cho người thì phước của người đó rất nhiều.

Lại nữa, Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ nào giáo hóa tất cả hữu tình ở châu Thiệm bộ, làm cho đều trụ quả Dự lưu, hoặc Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, hoặc Độc giác; lần lượt cho đến giáo hóa khắp tất cả hữu tình ở thế giới mười phương như cát sông Hằng v.v..., làm cho đều trụ quả Dự lưu cho đến bậc Độc giác, thì ý ngươi thế nào? Thiện nam, thiện nữ này do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không?

Trời Đế Thích thưa:

- Rất nhiều! Bạch Thế Tôn. Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ.

Phật dạy:

- Kiều thi ca! Có thiện nam, thiện nữ biên chép, thọ trì Bát nhã Ba la mật, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, đem bố thí cho người khác đọc tụng, răn bảo, chỉ dạy hữu tình kia: “Ngươi nên siêng năng tu học Bát nhã Ba la mật tương ưng với Phật pháp, nhất định sẽ chứng đắc Nhất thiết tri trí”. Thiện nam, thiện nữ này đạt được phước càng nhiều hơn trước. Vì sao? Kiều thi ca! Vì tất cả quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán và Độc giác đều từ Bát nhã Ba la mật này lưu xuất vậy. Nghĩa là người kia chứng đắc Nhất thiết trí trí, giáo hóa vô lượng, vô biên hữu tình, làm cho thành tựu Dự lưu cho đến Độc giác không giới hạn.

Lại nữa, Kiều thi ca! Nếu các loại hữu tình ở châu Thiệm bộ đều phát tâm quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, lần lượt cho đến tất cả hữu tình ở thế giới mười phương như cát sông Hằng đều phát tâm quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Lại có thiện nam, thiện nữ biên chép, thọ trì Bát nhã Ba la mật, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, đem bố thí cho người khác, bảo đọc tụng. Ý ngươi thế nào? Thiện nam, thiện nữ này do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không?

Trời Đế Thích thưa:

- Rất nhiều! Bạch Thế Tôn. Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ.

Phật dạy:

- Kiều thi ca! Thiện nam, thiện nữ nào biên chép, thọ trì Bát nhã Ba la mật, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, đem bố thí cho một người đã được Bất thối chuyển quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, bảo siêng năng tu học, thì thiện nam, thiện nữ này đạt được phước càng nhiều hơn trước. Vì sao? Kiều thi ca! Vì Bồ Tát tu hành Bát nhã Ba la mật như vậy mau được viên mãn, làm cho Bát nhã Ba la mật thậm thâm được lưu bố rộng rãi khắp nơi.

Lại nữa, Kiều thi ca! Nếu các loài hữu tình ở châu Thiệm bộ đều phát tâm quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, lần lượt cho đến tất cả hữu tình ở thế giới mười phương như cát sông Hằng đều phát tâm quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Lại có thiện nam, thiện nữ biên chép, thọ trì Bát nhã Ba la mật, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, đem bố thí cho người khác, bảo đọc tụng. Lại dùng văn nghĩa hay đẹp để giải thích, thì ý ngươi thế nào? Thiện nam, thiện nữ này do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không?

Trời Đế Thích thưa:

- Rất nhiều! Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!

Phật dạy:

- Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ biên chép, thọ trì Bát nhã Ba la mật, lại đem bố thí cho một người đã được Bất thối chuyển quả vị Vô Thượng Bồ đề, bảo đọc tụng. Lại dùng văn nghĩa hay đẹp để giải thích, thì thiện nam, thiện nữ này đạt được phước càng nhiều hơn trước.

Lại nữa, Kiều thi ca! Nếu các loài hữu tình ở châu Thiệm bộ đều được Bất thối chuyển quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, lần lượt cho đến tất cả hữu tình ở thế giới mười phương như cát sông Hằng đều được Bất thối chuyển quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Có thiện nam, thiện nữ biên chép, thọ trì Bát nhã Ba la mật, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, đem bố thí cho người khác, bảo đọc tụng, thì ý ngươi thế nào? Thiện nam, thiện nữ này do nhân duyên như vậy phước có nhiều không?

Trời Đế Thích thưa:

- Rất nhiều! Bạch Thế Tôn. Rất nhiều! Kính bạch Thiện Thệ!

Phật dạy:

- Kiều thi ca! Trong các Bồ Tát đã được Bất thối chuyển quả vị Vô Thượng Bồ đề, có một Bồ Tát nói thế này: “Con ưa thích mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề để cứu vớt các khổ sanh tử cho hữu tình”. Có thiện nam, thiện nữ nào vì muốn thành tựu việc kia nên biên chép, thọ trì Bát nhã Ba la mật, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, đem bố thí cho người khác, bảo đọc tụng, thì thiện nam, thiện nữ này đạt được phước càng nhiều hơn trước vô lượng vô số.

Lại nữa, Kiều thi ca! Nếu các hữu tình ở châu Thiệm bộ đều được Bất thối chuyển quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, lần lượt cho đến tất cả hữu tình ở thế giới mười phương như cát sông Hằng đều được Bất thối chuyển quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Lại có thiện nam, thiện nữ biên chép, thọ trì Bát nhã Ba la mật, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, đem bố thí cho người khác, bảo tụng đọc tụng, lại dùng văn hay nghĩa đẹp để giải thích, thì ý ngươi thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ này do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không?

Trời Đế Thích thưa:

- Rất nhiều! Bạch Thế Tôn. Rất nhiều! Bạch Thiện Thệ!

Trời Đế Thích bạch Phật:

- Đúng như vậy! Bạch Thế Tôn. Đúng như vậy! Kính bạch Thiện Thệ. Đại Bồ Tát như thế càng gần quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Đúng như vậy! Nên đem Bát nhã Ba la mật ân cần răn bảo, chỉ dạy. Nên đem các thức ăn uống, y phục, đồ nằm, thuốc men thượng diệu và các thứ đồ dùng khác cung kính, cúng dường, làm cho không bị thiếu thốn. Thiện nam, thiện nữ nào có thể dùng pháp thí, tài thí như thế để giúp đỡ cúng dường đại Bồ Tát kia, thì thiện nam tử, thiện nữ này do nhân duyên như vậy đạt được phước vô lượng. Vì sao? Vì đại Bồ Tát kia chính nhờ pháp thí, tài thí cúng dường và được bảo vệ như thế thì mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình.

Khi ấy, Thiện Hiện khen trời Đế Thích:

- Lành thay! Lành thay! Ông có thể bảo vệ, khuyến khích, hỗ trợ tốt các đại Bồ Tát, làm cho mau chứng đắc sở cầu quả vị Vô Thượng Bồ đề.

Kiều thi ca! Ông đã làm việc đáng nên làm của Thánh đệ tử đức Phật. Vì sao? Kiều thi ca! Vì tất cả các Thánh đệ tử của Như Lai muốn làm lợi ích cho các hữu tình, theo pháp thì cần phải giúp đỡ, khuyến khích, hỗ trợ các đại Bồ Tát, làm cho mau chứng đắc sở cầu quả vị Vô Thượng Bồ đề. Vì sao? Vì tất cả thắng sự của Như Lai và Thanh văn, Độc giác ở thế gian đều do chúng đại Bồ Tát mà được hiện bày.

Vì sao? Kiều thi ca! Vì nếu không có đại Bồ Tát phát Bồ đề tâm thì không có đại Bồ Tát có thể tu học sáu pháp Ba la mật. Nếu không có đại Bồ Tát tu học sáu pháp Ba la mật thì không có đại Bồ Tát có thể chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Nếu không có đại Bồ Tát chứng đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề thời không có Như Lai, Thanh văn, Độc giác thắng sự ở thế gian.

Thế nên, các Thánh đệ tử của Như Lai vì muốn làm lợi ích an vui cho các hữu tình, theo pháp thì phải giúp đỡ khuyến khích, hỗ trợ các chúng Bồ Tát, làm cho tu học sáu pháp Ba la mật để có thể mau chứng đắc Nhất thiết trí trí, làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình cùng tận đời vị lai.

 

Sơ giải:

 

Phẩm này này chia làm hai phần để thuyết:

 

1. Phần đầu thuyết về tương tự Bát nhã Ba la mật, và

Thế nào là thuyết tương tự Bát nhã Ba la mật?

 

Kinh bảo:

“Nghĩa là: Bí sô kia nói cho người phát tâm Vô thượng Chánh Đẳng Bồ đề: Sắc hoại nên gọi là vô thường chứ chẳng phải thường không, nên gọi là vô thường. Nói thọ, tưởng, hành, thức hoại, nên gọi là vô thường chứ chẳng phải thường không, nên gọi là vô thường. Lại nói: Nếu người cầu như vậy chính là hành Bát nhã Ba la mật.

Kiều thi ca! Như vậy gọi là nói ngược bằng pháp tương tợ Bát nhã Ba la mật.

Này Kiều thi ca! Không nên căn cứ vào sắc hoại để quán sắc là vô thường. Không nên căn cứ vào thọ, tưởng, hành, thức hoại, để quán thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, mà căn cứ vào thường không để quán sắc cho đến thức là vô thường. Do vậy, này Kiều thi ca! Nếu thiện nam, thiện nữ biết rõ nghĩa thú của Bát nhã Ba la mật thậm thâm và giảng thuyết cho người thì phước của người đó rất nhiều”.

Bí sô chưa học tất cả pháp Phật, không rõ hư thực, suy nghĩ sai lầm chấp chặt, nên dễ thối thất đạo Bồ đề.

 

2. Phần sau tiếp tục so lường công đức của

người thọ trì Bát nhã Ba la mật.

 

Phần sau của phẩm này so sánh công đức tùy theo tu tập các pháp môn Phật học và phạm vi rộng hẹp của sự tu hành để nói lên công đức lớn nhỏ. Thí dụ so sánh một người tu thập thiện đạo hay người dạy người khác tu thập thiện đạo với người thọ trì Bát nhã Ba la mật hay người không những thọ trì mà còn chỉ dạy người khác tu hành Bát nhã Ba la mật thì phước đức của người sau nhiều hơn trước không thể đo lường tính đếm được. Đó là so sánh các pháp tu Phật học với Bát nhã Ba la mật.

Còn phạm vi rộng hẹp thí dụ như dạy  người ở một châu, hay 4 châu thiên hạ được quả Dự lưu, Nhất lai, Bát hoàn cho đến trở thành Vô Thượng Bồ đề cũng không bằng dạy cho một người học Bát nhã Ba la mật ở tiểu thiên, trung thiên, đại thiên thế giới hay ở mười phương như cát sông Hằng. Vì Bát nhã Ba la mật là nơi xuất sanh tất cả Bồ Tát, chư Phật. Tu Bát Nhã thành tựu sẽ giáo hóa chúng sanh khác thành tựu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề thì phước đức vô lượng.

Kinh đã tóm lược quá rõ ràng ngắn gọn dễ hiểu, nên không cần giải thích dong dài nữa./.

 

---o0o---

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567