Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

14. Phẩm "Khuyên Răn"

28/01/202110:08(Xem: 6316)
14. Phẩm "Khuyên Răn"

 TỔNG LUẬN
 KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thiện Bửu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2022

***

buddha-545


XIV. PHẨM KHUYÊN RĂN.

Phần cuối cùng quyển 572 cho đến phần đầu quyển 573, Hội thứ VI, ĐBN.

(Tương đương với phẩm 13: Khuyên Răn, Kinh TTVBN)

 

Biên soạn: Lão Cư sĩ Thiện Bửu
Diễn đọc: Cư sĩ Quảng Tịnh, Cư sĩ Quảng Thiện Duyên
Lồng nhạc: Cư sĩ Quảng Phước, Cư sĩ Quảng Thiện Hùng Jordan Le

 

  

Tóm lược:

 

Bấy giờ, Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, kéo y che vai trái, gối phải quì sát đất, chấp tay cung kính thưa Phật:

- Như Lai đã nói Bát Nhã thâm sâu. Vậy trong đời vị lai khi chánh pháp sắp diệt, và trong giai đoạn chuyển tiếp có hữu tình nào có thể tin nhận được không? Nếu các thiện nam, thiện nữ nghe thuyết Kinh này tin nhận không hủy báng, thì những người như vậy được công đức gì?

Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi:

- Thiện nam tử! Trong đời vị lai khi chánh pháp sắp diệt, trong giai đoạn chuyển tiếp, có những thiện nam, thiện nữ đã từng ở chỗ của vô lượng, vô biên đức Phật tu hành tịnh giới, tịnh lự, Bát Nhã, là Phật tử chơn chánh, có thể tin Kinh này, cho đến công đức đạt được không thể tính kể. Các pháp thắng thiện đều từ Bát Nhã sanh. Nếu có người tin nhận không hủy báng, thì nay Ta sẽ nói ví dụ cho ngươi.

Mạn Thù Thất Lợi! Châu Thiệm bộ này chu vi bảy ngàn do tuần, phía Bắc rộng, Nam hẹp, hình giống như chiếc thùng xe. Giả sử người ở châu Thiệm bộ này toàn là Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác, đông như thóc, lúa, gai, trúc, cỏ, sậy, lau, mía, rừng cây v.v… nhiều không có chỗ trống; trong suốt tuổi thọ dài ngắn của Thánh chúng kia, có những thiện nam, thiện nữ đem các thứ thượng diệu ở thế gian như: Đồ ăn, nước uống, y phục, giường nằm, thuốc thang v.v... dâng lên cúng dường với tâm thanh tịnh; sau khi Thánh chúng kia nhập Niết bàn, họ thâu xá lợi, xây dựng bảo tháp, trang trí cúng dường; hoặc đem bảy báu đầy cả châu Thiệm bộ chứa đến Phạm cung, đem hết bảy báu ấy dâng cúng đến từng Thánh chúng. Suốt cả ngày đêm cúng dường liên tục không gián đoạn, cho đến hết tuổi thọ của mình.

Mạn Thù Thất Lợi! Ý ngươi thế nào? Do nhân duyên này mà các thiện nam, thiện nữ đây được phước nhiều chăng?

Mạn Thù Thất Lợi liền thưa:

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều!

Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi:

- Nếu thiện nam, thiện nữ đối với Kinh này thường tin nhận không hủy báng, thì sẽ được phước nhiều hơn phước bố thí trước gấp trăm lần, ngàn lần, cho đến vô cực lần.

Mạn Thù Thất Lợi! Châu Đông Thắng Thần, chu vi tám ngàn do tuần, hình như bán nguyệt. Giả sử người ở châu Đông Thắng Thần toàn là bậc Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác, đông như thóc, lúa, gai, trúc, cỏ, sậy, lau, mía, rừng cây v.v... nhiều không có chỗ trống; trong suốt tuổi thọ dài ngắn của Thánh chúng kia, có những thiện nam, thiện nữ đem các thứ thượng diệu ở thế gian: Đồ ăn, nước uống, y phục, đồ nằm, thuốc thang v.v... dâng lên cúng dường với tâm thanh tịnh; sau khi Thánh chúng kia nhập Niết bàn, họ thâu lấy xá lợi, xây dựng bảo tháp cúng dường trang nghiêm; hoặc đem bảy báu chứa đầy châu Đông Thắng Thần đến Phạm cung, đem hết bảy báu ấy dâng cúng từng Thánh chúng. Suốt cả ngày đêm cúng dường liên tục không gián đoạn, cho đến hết tuổi thọ của mình.

Mạn Thù Thất Lợi! Ý ngươi thế nào? Do nhân duyên này mà các thiện nam, thiện nữ đây được phước nhiều chăng?

Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi:

- Nếu các thiện nam, thiện nữ đối với kinh này thường tin nhận không hủy báng, thì sẽ được phước hơn phước bố thí ở trước gấp trăm lần, ngàn lần, cho đến vô cực lần.

Mạn Thù Thất Lợi! Châu Tây Ngưu Hóa, chu vi chín ngàn do tuần, hình như trăng tròn. Giả sử người ở châu Tây Ngưu Hóa toàn là bậc Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác, đông như thóc, lúa, gai, trúc, cỏ, sậy, lau, mía, rừng cây v.v... nhiều không có chỗ trống; trong suốt tuổi thọ dài ngắn của Thánh chúng kia, có những thiện nam, thiện nữ đem các thứ thượng diệu của thế gian: Đồ ăn, nước uống, y phục, đồ nằm, thuốc thang v.v... dâng lên cúng dường với tâm thanh tịnh; sau khi Thánh chúng kia nhập Niết bàn, họ thâu lấy xá lợi, xây tháp cúng dường trang nghiêm; hoặc đem bảy báu chứa đầy châu Tây Ngưu Hóa cho đến Phạm cung, đem hết bảy báu ấy cúng dường cho từng Thánh chúng. Suốt cả ngày đêm cúng dường liên tục không gián đoạn, cho đến hết tuổi thọ của mình.

Mạn Thù Thất Lợi! Ý ngươi thế nào? Do nhân duyên này mà các thiện nam, thiện nữ đây được phước nhiều chăng?

Mạn Thù Thất Lợi liền thưa Phật:

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi:

- Nếu đối với kinh này, các thiện nam, thiện nữ thường tin nhận, không hủy báng thì sẽ được phước hơn phước bố thí trước gấp trăm lần, ngàn lần, cho đến vô cực lần. (Q.572, ĐBN)

Mạn Thù Thất Lợi! Châu Bắc Câu lô, chu vi mười ngàn do tuần, hình nó vuông thẳng. Giả sử châu Bắc Câu lô toàn là bậc Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán và Độc giác, đông như thóc, lúa, gai, trúc, cỏ, sậy, lau, mía, rừng cây v.v... nhiều không có chỗ trống; trong suốt tuổi thọ dài ngắn của Thánh chúng kia, có những thiện nam, thiện nữ đem các thứ thượng diệu ở thế gian: Đồ ăn, nước uống, y phục, giường nằm, thuốc thang v.v... dâng lên cúng dường với tâm thanh tịnh; sau khi Thánh chúng kia nhập Niết bàn, họ thâu xá lợi, xây tháp cúng dường trang nghiêm; hoặc đem bảy báu chứa đầy châu Bắc Câu lô cho đến Phạm cung, đem hết bảy báu ấy cúng dường cho từng Thánh chúng. Suốt cả ngày đêm cúng dường liên tục không gián đoạn, cho đến hết tuổi thọ của mình.

Mạn Thù Thất Lợi! Ý ngươi thế nào? Do nhân duyên này mà các thiện nam, thiện nữ đây được phước nhiều chăng?

Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi liền thưa Phật:

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi:

- Đối với kinh này, nếu các thiện nam, thiện nữ thường tin nhận, không hủy báng thì sẽ được phước hơn phước bố thí trước gấp trăm lần, ngàn lần, cho đến vô cực lần.


Quyển thứ 573

 

Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi:

- Giả sử nghiền nát ba ngàn đại thiên thế giới Kham Nhẫn này thành cực vi, mỗi cực vi là một Thánh giả, có những thiện nam, thiện nữ với tâm thanh tịnh đem các thứ thượng diệu ở thế gian: Đồ ăn, nước uống, y phục, giường nằm, thuốc thang v.v... bố thí cúng dường cho suốt cả cuộc đời dài ngắn của Thánh chúng kia; sau khi Thánh chúng nhập Niết bàn, những thiện nam, thiện nữ ấy thâu hết xá lợi, xây dựng bảo tháp, trang trí cúng dường, hoặc đem bảy báu đầy như số cực vi trong ba ngàn đại thiên thế giới đã nói ở trước, chứa đến trời Sắc cứu cánh, rồi đem hết bảy báu đó dâng cúng từng vị Thánh giả kia, suốt cả ngày đêm cúng dường liên tục không gián đoạn, cho đến hết tuổi thọ của mình.

Mạn Thù Thất Lợi! Ý ngươi thế nào? Do nhân duyên này mà các thiện nam, thiện nữ đó được phước nhiều chăng?

Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phước bố thí nói trước còn khó nghĩ bàn, huống gì số phước ở đây đạt được.

Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi:

- Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì kinh này, rồi giảng nói truyền bá sẽ được phước hơn phước bố thí trước gấp trăm lần, ngàn lần, cho đến vô số lần.

Mạn Thù Thất Lợi! Đối với công đức này, nếu không hồi hướng cầu quả Bồ đề của Phật thì phải trải qua nhiều kiếp như vi trần làm vua trời Tha hóa tự tại. Lại trải qua rất nhiều số kiếp như vi trần làm vua trời Lạc biến hóa. Lại trải qua rất nhiều kiếp như vi trần làm vua trời Đổ sử đa. Lại trải qua rất nhiều kiếp như vi trần làm vua trời Dạ ma. Lại trải qua rất nhiều kiếp như vi trần làm vua trời Đế Thích, huống là vua Chuyển luân. Nếu không hồi hướng quả Bồ đề thì chẳng được gì cả, bằng ngược lại nếu đem sự hồi hướng ấy cầu Nhất thiết trí, thì có thể thành tựu phương tiện thiện xảo của Bát nhã Ba la mật, sẽ chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Mạn Thù Thất Lợi! Giả sử người khắp châu Thiệm bộ này toàn là bậc Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác, đông như thóc, lúa, gai, trúc, cỏ, sậy, lau, mía, rừng cây v.v… không còn chỗ trống; có người hung ác nổi lên giận dữ giết hại toàn bộ Thánh giả ấy. Mạn Thù Thất Lợi! Ý ngươi thế nào? Do việc này, người kia mắc tội nhiều không?

Mạn Thù Thất Lợi bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Giết một vị Thánh còn đọa vào đại địa ngục Vô gián, chịu khổ một kiếp, huống chi giết hại chừng ấy Thánh giả. Người ấy mắc tội không thể kể hết.

Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi:

- Người nào hủy báng kinh điển này, tội ấy còn nặng hơn trước gấp trăm lần, ngàn lần, cho đến vô số lần.

Mạn Thù Thất Lợi! Giả sử người khắp châu Đông Thắng Thần toàn là bậc Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác, đông như thóc, lúa, gai, trúc, cỏ, sậy, lau, mía, rừng cây v.v… không còn chỗ trống; có người hung bạo nổi lên giận dữ giết hại toàn bộ Thánh giả ấy. Mạn Thù Thất Lợi! Ý ngươi thế nào? Do việc này, người kia mắc tội nhiều không?

Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Giết một vị Thánh còn đọa vào đại địa ngục Vô gián, chịu khổ suốt một kiếp, huống chi giết hại chừng ấy Thánh giả. Người kia mắc tội không thể kể hết.

Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi:

- Người nào hủy báng Kinh điển này, tội ấy nặng hơn trước gấp trăm lần, ngàn lần, cho đến vô số lần.

Mạn Thù Thất Lợi! Giả sử người khắp châu Tây Ngưu Hóa toàn là bậc Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác, đông như thóc, lúa, gai, trúc, cỏ, sậy, lau, mía, rừng cây v.v… không còn chỗ trống; có người hung bạo nổi lên giận dữ giết hại toàn bộ Thánh giả ấy. Mạn Thù Thất Lợi! Ý ông thế nào? Do việc này, người kia mắc tội nhiều không?

Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi liền thưa Phật:

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Giết một vị Thánh còn đọa vào đại địa ngục Vô gián, chịu khổ suốt một kiếp, huống chi giết hại chừng ấy Thánh giả. Người kia mắc tội không thể kể hết.

Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi:

- Người nào hủy báng kinh điển này, tội ấy còn nặng hơn trước gấp trăm lần, ngàn lần, cho đến vô số lần.

Mạn Thù Thất Lợi! Giả sử người khắp châu Bắc Câu lô toàn là bậc Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác, đông như thóc, lúa, gai, trúc, cỏ, sậy, lau, mía, rừng cây v.v… không còn chỗ trống; có người hung ác nổi lên giận dữ giết hại toàn bộ Thánh giả ấy. Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi! Ý ngươi thế nào? Do việc này, người kia mắc tội nhiều không?

Mạn Thù Thất Lợi liền bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Giết một vị Thánh còn đọa vào đại đại ngục Vô gián, chịu khổ suốt một kiếp, huống chi giết hại chừng ấy Thánh giả. Người kia mắc tội không thể kể hết.

Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi:

- Người nào hủy báng kinh điển này, tội ấy còn nặng hơn trước gấp trăm lần, ngàn lần, cho đến vô số lần.

Mạn Thù Thất Lợi! Giả sử nghiền nát bốn đại châu này thành cực vi, mỗi cực vi là một đức Phật; có một chúng sanh tà kiến độc ác, khởi tâm hung ác muốn giết hết số đức Phật ấy, cướp đoạt tất cả của cải pháp tài, phá diệt vua pháp và thuốc pháp của thế gian. Mạn Thù Thất Lợi! Ý ngươi thế nào? Chúng sanh hung ác kia mắc tội có nhiều không?

Mạn Thù Thất Lợi liền thưa Phật:

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Chúng sanh kia mắc tội vô lượng, vô biên không thể nghĩ bàn, không thể kể hết. Đối với việc đó con còn chẳng muốn nghe huống hồ có thể nói về tội lỗi đó nhiều hay ít. Nếu hại một đức Phật còn đọa vào đại địa ngục Vô gián, chịu khổ nhiều kiếp, huống chi giết nhiều chư Phật Thế Tôn như vậy. Chúng sanh này chắc chắn phải chịu khổ trong đại địa ngục Vô gián không hẹn ngày ra.

Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi:

- Nếu có người hủy báng, cản trở kinh này, không cho truyền bá rộng rãi, không cho cúng dường, tội này nặng hơn tội trước gấp trăm lần, ngàn lần, cho đến vô số lần.

Mạn Thù Thất Lợi! Giả sử tất cả hữu tình trong ba ngàn đại thiên thế giới đều trải qua trăm ngàn vô số đại kiếp, tu đủ tất cả hạnh của các Bồ Tát, đều chứng được quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, thì chúng sanh ác kia vì nghiệp ác nặng nề nên vẫn chưa thoát khỏi khổ trong đại địa ngục.

Mạn Thù Thất Lợi! Đối với địa ngục Vô gián ở khắp mười phương cõi, không có địa ngục nào mà chúng sanh ác kia không trải qua nhiều kiếp chịu khổ, huống hồ các địa ngục, bàng sanh, cõi quỷ. Vì sao? Vì kẻ ngu si hủy hoại mẹ pháp thân của chư Phật trong mười phương ba đời. Nếu kẻ kia chịu khổ nặng nề trải qua nhiều kiếp như vi trần như nói ở trước, sau ra khỏi ba cảnh giới ác, sanh vào trong loài người mắc bệnh ngặt nghèo, không có thuốc thang nào chữa khỏi. Lại phải trải qua nhiều kiếp như vi trần, vừa ra đời thì không có lưỡi hoặc không có tay v.v... trải qua số kiếp như vi trần này.

Mạn Thù Thất Lợi! Ta dùng thần lực trụ đời một kiếp hay hơn một kiếp nói về tội báo của chúng sanh hủy báng, cản trở kinh này cũng không thể hết. Mạn Thù Thất Lợi! Những người có trí muốn được an lạc ngay trong đời hiện tại và vị lai, chớ nên hủy báng và ngăn cản kinh này.

 

Sơ giải:

 

Phẩm này Phật thuyết làm hai phần:

 

1. Phần đầu: Phật so sánh tất cả những người trong bốn châu cả đến Tam thiên đại thiên thế giới, cúng dường cho tất cả Thánh chúng nhiều như thóc, lúa, gai, trúc, cỏ, sậy, lau, mía, rừng... trong suốt tuổi thọ cũng không bằng các thiện nam, thiện nữ đối với Kinh điển Bát nhã Ba la mật tin nhận, lại tự mình thọ trì hay trao truyền cho người khác thọ trì thì sẽ được phước hơn phước bố thí của những người bố thí cúng dường trước gấp trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn lần cho đến vô cực lần.

 

2. Phần sau: Phật so sánh chúng sanh nhiều tà kiến khởi tâm hung ác muốn giết hết tất cả Thánh chúng hay số đức Phật, cướp đoạt tất cả của cải pháp tài, phá diệt vua pháp và thuốc pháp của thế gian thì tội ấy còn nặng hơn tội vô gián, phải chịu khổ nặng nề trải qua nhiều kiếp như vi trần dù có ra khỏi ba cảnh giới ác, sau được sanh vào cõi người cũng mắc bệnh ngặt nghèo, không có thuốc thang nào chữa khỏi hoặc phải trải qua nhiều kiếp như vi trần, vừa ra đời các căn không trọn vẹn như không có lưỡi hoặc không có tay v.v...

Phật bảo:

“Mạn Thù Thất Lợi! Ta dùng thần lực trụ đời một kiếp hay hơn một kiếp nói về tội báo của chúng sanh hủy báng, cản trở kinh này cũng không thể hết. Những người có trí muốn được an lạc ngay trong đời hiện tại hay vị lai thì chớ nên hủy báng và ngăn cản kinh này”.

Phẩm này không ghi đầy đủ phước đức trí tuệ của những ai đọc tụng, thọ trì cũng như truyền bá giáo lý Bát nhã Ba la mật, đồng thời cũng không tả hết quả báo của những ai đã từng hủy báng Kinh điển Bát nhã Ba la mật so với phẩm “Địa Ngục” của các Hội trước. Nhưng thuyết như thế cũng đủ lắm rồi. Biết như thế tự răn đừng để rơi vào cảnh đọa đầy trong muôn kiếp, là tốt./.

 

---o0o---

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000