Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

32. Phẩm "Công Đức" (Biên soạn: Lão Cư Sĩ Thiện Bửu; Diễn đọc: Phật tử Quảng Tịnh; Lồng nhạc: Phật tử Quảng Phước)

15/08/202009:43(Xem: 2787)
32. Phẩm "Công Đức" (Biên soạn: Lão Cư Sĩ Thiện Bửu; Diễn đọc: Phật tử Quảng Tịnh; Lồng nhạc: Phật tử Quảng Phước)

 TỔNG LUẬN
 KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thiện Bửu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2020

***

buddha-418PHẨM "CÔNG ĐỨC"

Phần giữa quyển 429, Hội thứ II, ĐBN.

(Tương đương với Đoạn ba, phẩm "So Lường Công Đức",

phần mở đầu Q. 105, Hội thứ I, ĐBN)Biên soạn: Lão Cư sĩ Thiện Bửu
Diễn đọc: Cư sĩ Quảng Tịnh, Cư sĩ Quảng Thiện Duyên
Lồng nhạc: Cư sĩ Quảng Phước, Cư sĩ Quảng Thiện Hùng Jordan Le

 

 

Tóm lược:

 

Bấy giờ, Tam thiên đại thiên thế giới có các trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Sắc cứu cánh đồng thanh cùng thưa Thiên Đế Thích rằng:

- Thưa Đại Tiên! Bát Nhã Ba-la-mật thậm thâm này đáng thọ, đáng trì, đáng đọc, đáng tụng, đáng tinh siêng tu học, đáng suy nghĩ đúng lý, đáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì sao ?

Thưa Đại Tiên! Nếu thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba-la-mật như thế, thời khiến tất cả ác pháp tổn giảm, thiện pháp tăng thêm. Cũng khiến tất cả thiên chúng tăng thêm, các A tu la tổn giảm. Cũng khiến Phật nhãn, Pháp nhãn, Tăng nhãn chẳng diệt. Cũng khiến tất cả giống Phật, Pháp, Tăng chẳng dứt.

Thưa Đại Tiên! Phải biết do hạt giống Tam bảo chẳng dứt, nên thế gian bèn có bố thí cho đến Bát Nhã Ba-la-mật; cũng có nội không cho đến vô tánh tự tánh không; cũng có bốn niệm trụ, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; cũng có tất cả Tam ma địa, Đà la ni môn; cũng có Nhất thiết trí, Đạo tướng trí, Nhất thiết tướng trí; cũng có quả Dự lưu cho đến quả A la hán; cũng có Độc giác Bồ đề, cũng có Bồ tát hạnh; cũng có Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Vậy nên, Đại Tiên! Đối Bát Nhã Ba-la-mật đây nên đáng thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: 

- Kiều Thi Ca! Ngươi nên đối Bát Nhã Ba-la-mật đây thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì sao ? Vì nếu A tu la và bè lũ của bọn ác khởi nghĩ như vầy: Bọn ta phải cùng bọn Thiên Đế Thích giao chiến. Bấy giờ, chư thiên các ngươi cùng quyến thuộc, chí thành tụng niệm Bát Nhã Ba-la-mật. Khi ấy, A tu la và bè lũ khởi ác tâm liền bị tiêu diệt.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiên tử hoặc các thiên nữ hiện năm suy tướng, tâm họ kinh hoàng sợ đọa ác thú. Bấy giờ bà con chư thiên các ngươi nên đứng trước những người ấy chí thành tụng niệm Bát Nhã Ba-la-mật. Khi đó thiên tử hoặc thiên nữ kia nghe Bát Nhã Ba-la-mật này, vì sức căn lành nên đối Bát Nhã Ba-la-mật đây sanh lòng tịnh tín, nên khôi phục thân tướng, thân ý thư thới. Nếu phải mệnh chung, sẽ tái sanh tr lại bản xứ hưởng vui cảnh trời, giàu có gấp bội. Vì sao? Kiều Thi Ca! Vì tin nghe Bát Nhã Ba-la-mật thì công đức uy lực rất rộng lớn vậy.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam thiện nữ, hoặc các thiên tử thiên nữ, nếu để Bát Nhã Ba-la-mật một phen lọt vào tai rồi, vì sức căn lành nên quyết định sẽ lần lữa chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Vì sao? Kiều Thi Ca! Chư Phật và các đệ tử quá khứ vị lai hiện tại, tất cả đều học Bát Nhã Ba-la-mật như thế, chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, vào cõi Vô dư y Niết bàn. Kiều Thi Ca! Bát Nhã Ba-la-mật như thế nhiếp khắp tất cả Bồ đề phần pháp, hoặc pháp chư Phật, hoặc pháp Bồ tát, hoặc pháp Độc giác, hoặc pháp Thanh văn đều thu nhiếp đủ vậy.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn! Bát Nhã Ba-la-mật như thế là Đại thần chú, là Đại minh chú, là Vô thượng chú, là Vô đẳng đẳng chú, là Vua tất cả chú, rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, năng dẹp tất cả, chẳng bị tất cả đè dẹp. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Bát Nhã Ba-la-mật như thế năng trừ được tất cả pháp ác bất thiện, năng nhiếp tất cả thiện pháp thù thắng.

Phật bảo Thiên Đế Thích rằng:

- Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Vì sao ? Kiều Thi Ca! Chư Phật quá khứ vị lai hiện tại đều do Đại Vương Thần Chú Bát Nhã Ba-la-mật thậm thâm như thế chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp, độ vô lượng chúng sanh. Vì sao? Nương nhờ Đại Vương Thần Chú Bát Nhã Ba-la-mật thậm thâm như thế, thế gian mới có mười thiện nghiệp đạo; hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc bố thí cho đến Bát Nhã Ba-la-mật; hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không; hoặc bốn niệm trụ, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng; hoặc chơn như, pháp giới, pháp tánh, thật tế, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, pháp định, pháp trụ, bất tư nghì giới; hoặc bốn Thánh đế; hoặc năm nhãn, sáu thần thông; hoặc quả Dự lưu cho đến quả A la hán; hoặc Độc giác Bồ đề; hoặc Bồ tát hạnh; hoặc Phật Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề; hoặc Nhất thiết trí, Đạo tướng trí, Nhất thiết tướng trí.

Lại nữa, ví như nương nhờ mặt trăng tròn đầy nên các ngôi sao thảy đều được thêm ánh sáng. Như vậy, nương nhờ các Bồ tát nên mười thiện nghiệp đạo, nói rộng cho đến Nhất thiết tướng trí đều được hiển rõ. Như khi các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chưa ra đời, chỉ có Đại Bồ tát là có đầy đủ các môn phương tiện thiện xảo, vì các hữu tình tuyên nói tất cả pháp thế gian, xuất thế gian không trái. Các phương tiện thiện xảo của Bồ tát đều từ Bát Nhã Ba-la-mật mà được phát sanh.

Các Đại Bồ tát thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên hay hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba-la-mật; hay hành nội không cho đến vô tánh tự tánh không; hay hành bốn niệm trụ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Các Đại Bồ tát này chẳng chứng Thanh văn và Độc giác, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thu nhiếp đầy đủ, thọ lượng viên mãn, cõi Phật viên mãn, quyến thuộc viên mãn, vật chất viên mãn, sắc lực viên mãn, cho đến chứng được Nhất thiết tướng trí là đều do Bát Nhã Ba-la-mật mà được thành tựu.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam, thiện nữ đối Bát Nhã Ba-la-mật đây chăm lòng lóng nghe thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố, sẽ được thành tựu công đức thù thắng trong hiện tại, vị lai.

Khi ấy Thiên Đế Thích liền thưa Phật rằng:

- Các thiện nam thiện nữ này, làm sao thành tựu đầy đủ công đức thù thắng hiện tại, vị lai?

Phật bảo:

- Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam thiện nữ, đối Bát Nhã Ba-la-mật đây chăm lòng lóng nghe thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố. Các thiện nam thiện nữ này, hiện tại chẳng bị độc dược làm hại, chẳng bị đao binh làm tổn, chẳng bị lửa đốt cháy, chẳng bị nước cuốn chìm cho đến chẳng bị bốn trăm lẻ bốn bệnh làm chết yểu, ngoại trừ định nghiệp đời trước, đời này phải chịu.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam thiện nữ này, nếu gặp phải việc quan, oán tặc ép ngặt, chí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba-la-mật, thì khi ấy quyết chẳng bị khiển phạt gia hại. Vì sao ? Kiều Thi Ca! Bát Nhã Ba-la-mật như thế uy đức thế lực khiến được như vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam, thiện nữ này, nếu có việc phải trình các quốc vương, vương tử, đại thần, chí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba-la-mật như thế, quyết được vua quân v.v… vui mừng hỏi han, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Kiều Thi Ca! Các thiện nam thiện nữ này thường đối hữu tình khởi lòng từ bi hỷ xả. Kiều Thi Ca! Các thiện nam thiện nữ này thường được trọn nên các loại công đức hiện tại như thế.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam thiện nữ, đối Bát Nhã Ba-la-mật đây chăm lòng lóng nghe thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học v.v… các thiện nam thiện nữ này, tùy sanh chỗ nào thường chẳng xa lìa mười thiện nghiệp đạo; hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; hoặc bố thí cho đến Bát Nhã Ba-la-mật; nói rộng ra cho đến Nhất thiết trí, Đạo tướng trí, Nhất thiết tướng trí.

Kiều Thi Ca! Các Bồ tát này chẳng đọa địa ngục, bàng sanh, quỷ giới; ngoại trừ nguyện để thành thục hữu tình. Tùy sanh chỗ nào, các căn không khuyết, chẳng sanh nhà bần cùng hạ tiện, thợ thuyền tạp loại, nhà hàng thịt, kẻ đánh cá, săn bắn, đạo tặc, giữ ngục và hạng khiêng thây chết… Tùy sanh chỗ nào cũng đầy đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, tám mươi tùy hảo viên mãn, tất cả hữu tình đều chiêm ngưỡng; phần nhiều sanh trong cõi nghiêm tịnh có Phật, hoa sen hóa sanh. Chẳng gây các ác, thường chẳng xa lìa Bồ tát thần thông, tùy tâm sở nguyện dạo các cõi Phật, từ một nước Phật đến một nước Phật, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, lóng nghe Chánh pháp, như thuyết tu hành, lần lữa chứng được Nhất thiết trí trí.

Kiều Thi Ca! Thiện nam thiện nữ này sẽ được trọn nên các loại công đức vị lai như thế. Vì vậy nên Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam, thiện nữ muốn được công đức thù thắng hiện tại, vị lai như thế, cho đến Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, nên thường chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, đối Kinh điển Bát Nhã thậm thâm đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố. Lại đem các phẩm thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột, tràng phan lọng báu, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ…  mà cúng dường.

 

Sơ giải:

 

Tư tưởng của phẩm này giống như tư tưởng của phẩm “Nhiếp Thọ” và rải rác trong nhiều phẩm khác trong ĐBN, nên không cần giải thích rờm rà thêm!

Xin xem lại Đoạn 3. phẩm "So Lường Công Đức", phần mở đầu quyển 105, Hội thứ I, ĐBN, nếu muốn.

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
80,761,059