Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

04. Phẩm "Xưng Dương Công Đức"

11/11/202012:12(Xem: 7066)
04. Phẩm "Xưng Dương Công Đức"

 TỔNG LUẬN
 KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thiện Bửu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2022

***


buddha-475

 

IV. PHẨM "XƯNG DƯƠNG CÔNG ĐỨC"

Phần giữa quyển thứ 541, Hội thứ IV, TBBN.

 

Biên soạn: Lão Cư sĩ Thiện Bửu
Diễn đọc: Cư sĩ Quảng Tịnh, Cư sĩ Quảng Thiện Duyên
Lồng nhạc: Cư sĩ Quảng Phước, Cư sĩ Quảng Thiện Hùng Jordan Le

 

 

 

Tóm lược:

 

Lại nữa, này Kiều thi ca! Dù cho Xá lợi (linh cốt) của Phật đầy khắp trong châu Thiệm bộ này đem làm một phần, biên chép pháp môn Bát Nhã sâu xa làm một phần. Trong hai phần ấy, ông chọn phần nào?

Trời Đế Thích thưa:

- Bạch Thế Tôn! Theo ý con, nên chọn Bát Nhã sâu xa. Vì sao? Vì con đối với Xá lợi của Phật đều tin thọ, cúng dường, cung kính. Nhưng thân và Xá lợi của chư Phật đều nhân nơi pháp môn Bát Nhã sâu xa mà sanh ra, cũng nhờ công đức oai lực của sự huân tu pháp môn Bát Nhã sâu xa mà có. Vì vậy, mới được tất cả thế gian, trời, người, A tu la v.v... cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen.

Tất cả chúng đại Bồ Tát đều đối với pháp môn Bát Nhã này siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý sẽ chứng đắc quả vị Vô Thượng Bồ đề. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều nhờ Bát Nhã này mà được thông suốt chơn như, pháp giới, pháp tánh và thật tế, thành tựu Pháp thân. Do chứng Pháp thân nên mới gọi là Phật. Vì Xá lợi của Phật nương vào Pháp thân nên mới được thế gian cung kính, cúng dường.

Bạch Thế Tôn! Như con ở trong điện Thiện Pháp, ngồi trên tòa Thiên Đế, trời Ba mươi ba, giảng thuyết Chánh pháp cho các Thiên chúng. Khi ấy, có vô lượng chư Thiên tử đi đến chỗ con lắng nghe chánh pháp, cúng dường, cung kính đi quanh bên hữu rồi lui ra. Nếu khi con không ở pháp tòa ấy, thì các Thiên tử cũng đến chỗ ấy, dù không thấy con, nhưng họ vẫn xem như có con, đều cung kính cúng dường, và nói: “Chỗ này là tòa Đế Thích ngồi để thuyết pháp cho chư thiên, chúng ta nên xem như Thiên chủ đang hiện diện”. Rồi họ cúng dường đi quanh bên hữu, lễ bái rồi lui ra.

Bát Nhã sâu xa cũng lại như vậy, nếu có người biên chép, thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết rộng rãi cho các hữu tình thì nên biết chỗ ấy có vô lượng, vô số trời, rồng, Dược xoa, A tu la v.v... ở cõi này và vô biên thế giới ở mười phương khác đều đến nhóm họp. Nếu không có người thuyết pháp nhưng vì kính trọng pháp thì họ cũng đến chỗ đó cúng dường, cung kính đi quanh bên hữu rồi lui.

Bạch Thế Tôn! Bát Nhã sâu xa cùng với các hạnh của đại Bồ Tát và Nhất thiết trí trí của Phật đã chứng đắc đều làm nhân duyên, làm chỗ nương dựa, có khả năng thấu đạt. Vì vậy, nên con nói: Dù cho Xá lợi của Phật đầy khắp trong châu Thiệm bộ này đem làm một phần, biên chép pháp môn Bát Nhã sâu xa lại làm một phần, trong hai phần ấy, con chọn lấy Bát Nhã.

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Hãy gác việc Xá lợi của Phật đầy khắp trong châu Thiệm bộ này đem làm một phần, giả sử Xá lợi của Phật đầy khắp bốn đại châu đem làm một phần. Hoặc Xá lợi của Phật đầy khắp Tiểu thiên thế giới đem làm một phần. Hoặc Xá lợi của Phật đầy khắp Trung thiên thế giới đem làm một phần. Hoặc Xá lợi của Phật đầy khắp Đại thiên thế giới đem làm một phần. Và có người biên chép pháp môn Bát Nhã sâu xa đem làm một phần, thì trong hai phần này, ý con sẽ chọn lấy phần Bát Nhã. Vì sao? Vì đối với chỗ Xá lợi của chư Phật, con đều tin thọ, cúng dường, cung kính, nhưng pháp thân và xá lợi chư Phật đều do pháp môn Bát Nhã mà sanh ra. Do công đức oai lực của pháp môn Bát Nhã sâu xa đã huân tu, nên mới được tất cả thế gian, trời, người, A tu la v.v... cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen.

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Các thiện nam, thiện nữ v.v... nào đối với Bát Nhã sâu xa chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép, giảng thuyết truyền bá rộng rãi thì những người ấy ở đời sau chẳng đọa vào đường ác, xa lìa địa vị Thanh văn và bậc Độc giác, chẳng sợ tất cả tai họa, tật dịch xâm hại. Như người mắc nợ sợ người chủ nợ, liền thân cận phụng thờ quốc vương, dựa vào thế lực của quốc vương mà khỏi lo sợ. Vua dụ cho Bát nhã Ba la mật, còn người mắc nợ kia dụ cho các thiện nam, thiện nữ nương nhờ Bát nhã Ba la mật xa lìa đường ác và các sự sợ hãi.

Bạch Thế Tôn! Ví như có người nương cậy nơi vua, được vua thu nhận, mới được người đời cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Xá lợi của Phật cũng lại như vậy, do huân tu Bát Nhã sâu xa nên được chư thiên, người, A tu la v.v... đều cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Vua dụ cho Bát nhã Ba la mật. Xá lợi của Phật dụ cho người nương cậy vào vua.

Bạch Thế Tôn! Chư Phật đã chứng được Nhất thiết trí trí cũng nhờ Bát Nhã mà được thành tựu, nên con chọn lấy Bát nhã Ba la mật.

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát Nhã sâu xa đủ đại thần lực, làm lợi ích cho hữu tình ở cõi tam thiên, tùy ở chỗ nào đều có Phật làm các Phật sự. Đó gọi là lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Ví như ngọc đại bảo thần châu vô giá, đầy đủ vô lượng các oai đức thắng diệu, tùy ở chỗ nào có thần châu này, người chẳng phải người đều không bị não hại.

Nếu có thiện nam, thiện nữ nào bị quỷ ám bắt, thân tâm khổ não. Khi ấy có người cầm thần châu này cho xem, nhờ oai lực của thần châu nên quỉ liền bỏ đi.

Hoặc có người bị bệnh sốt, hoặc phong, hoặc đàm, hoặc bị bệnh nóng do phong đàm hòa hợp gây ra bệnh, nếu đem thần châu này buộc đeo nơi thân, thì các bệnh như vậy đều được dứt trừ.

Thần châu này có khả năng soi sáng nơi tối tăm, mùa nóng thì mát mẻ, mưa lạnh thì ấm áp, tùy ở địa phương nào có thần châu này thì nơi ấy khí hậu ôn hòa, không nóng, không lạnh.

Hoặc địa phương nào có thần châu này thì rắn, bò cạp các loại độc không dám đến ở. Nếu có nam tử hoặc nữ nhân bị trúng độc đau đớn, khó chịu thì nên đem thần châu này đưa cho người bệnh xem, nhờ oai lực của thần châu làm cho chất độc bị tiêu trừ.

Nếu thân thể của các hữu tình bị tật hủi, ghẻ dữ, ghẻ chùm, mắt mù lòa, hoặc bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh yết hầu, bệnh thân, bệnh các lóng đốt, khi đeo thần châu này vào thì các bệnh đều được lành.

Hoặc trong các ao, suối, giếng v.v... nước bị đục dơ, hoặc sắp khô cạn, đem thần châu thả vào nước liền ngập đầy, lắng trong thơm sạch, đủ tám thứ công đức.

Nếu đem tấm vải xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, bích, lục dệt thành các thứ màu sắc, gói thần châu này để vào trong nước, thì nước sẽ biến đổi thành các màu của tấm vải đó.

Đại bảo thần châu vô giá như vậy, oai đức vô biên, nói không thể hết được. Nếu để thần châu trong rương hộp cũng làm cho những món đồ trong đó thành tựu đầy đủ vô lượng, vô biên oai đức. Nếu rương tráp để trống, do trước kia đã từng để thần châu, nên đồ đạc trong hộp ấy vẫn được nhiều người ưa chuộng.

Khi ấy, Khánh Hỷ hỏi trời Đế Thích:

- Thần châu như vậy chỉ ở cõi trời mới có, hay là cõi người cũng có?

Trời Đế Thích thưa:

- Cõi người, cõi trời đều có thần châu này. Nếu thần châu ở cõi người thì hình nó nhỏ mà nặng, còn ở cõi trời thì hình nó lớn mà nhẹ.

Lại nữa, hạt châu ở cõi người hình tướng chẳng đầy đủ, hạt châu ở cõi trời tướng nó tròn đầy. Thần châu cõi trời oai đức thù thắng vô lượng gấp bội hơn ở cõi người.

Bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Bát Nhã sâu xa cũng lại như vậy, làm căn bản cho các công đức hay diệt trừ vô lượng pháp ác bất thiện, tùy ở chỗ nào cũng diệt trừ được thân tâm khổ não của các hữu tình, người chẳng phải người đều chẳng làm hại được.

Bạch Thế Tôn! Như Lai đã chứng được Nhất thiết trí trí và vô lượng, vô biên các công đức khác đều do Đại vương thần chú Bát nhã Ba la mật đã diễn bày ra vô lượng, vô biên oai đức sâu rộng. Xá lợi của Phật nhờ đã huân tu các công đức, nên các công đức này làm chỗ để nương tựa. Sau khi Phật Niết bàn, đáng được lãnh thọ sự cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen của tất cả thế gian, trời, người, A tu la v.v...

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Hãy gác việc Xá lợi của Phật ở cõi tam thiên lại, giả sử Xá lợi của Phật đầy hằng hà sa số thế giới khắp mười phương đem làm một phần, hoặc có người biên chép pháp môn Bát Nhã sâu xa làm một phần. Trong hai phần này, con chọn Bát nhã Ba la mật. Vì sao? Vì con đối với Xá lợi của Phật đều tin ưa cúng dường, cung kính, như pháp thân chư Phật và Xá lợi đều do pháp môn Bát Nhã sâu xa sanh ra, đều nhờ công đức oai lực đã huân tu Bát Nhã sâu xa mới được tất cả thế gian, trời, người, A tu la cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen.

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát Nhã sâu xa hay sanh ra Nhất thiết trí trí của Như Lai. Nhất thiết trí trí mà Như Lai đã chứng đắc có thể sanh ra thân Phật và Xá lợi. Vì vậy, cúng dường Bát Nhã, tức là cúng dường Nhất thiết trí trí và Xá lợi của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại.

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Các thiện nam, thiện nữ nào muốn được thấy vô lượng, vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ở mười phương thì phải tu hành Bát nhã Ba la mật.

Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích:

- Đúng vậy! Đúng như lời ông nói!

Này Kiều thi ca! Đời quá khứ, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều nương vào Bát Nhã, đã chứng quả vị Vô Thượng Bồ đề. Đời vị lai, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng nương vào Bát Nhã này sẽ chứng quả vị Vô Thượng Bồ đề. Và đời hiện tại, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác trong 10 phương vô biên thế giới cũng đều nương vào Bát Nhã này hiện chứng quả vị Vô Thượng Bồ đề. Nay Ta Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng nương vào Bát Nhã này cũng chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Trời Đế Thích thưa:

- Bạch Thế Tôn! Bát Nhã sâu xa này là đại Ba la mật, là Vô thượng Ba la mật, là Vô đẳng đẳng Ba la mật. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các chúng đại Bồ Tát đều nương vào Bát Nhã sâu xa này biết được sự sai khác về tâm hành của các hữu tình.

Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích:

- Đúng vậy! Đúng như lời ông nói! Này Kiều thi ca! Các đại Bồ Tát trong suốt thời gian tu hành Bát Nhã sâu xa, có thể như thật biết tất cả sự sai khác về tâm hành của các hữu tình.

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Các đại Bồ Tát chỉ cần hành Bát nhã Ba la mật, hay cũng nên hành năm Ba la mật kia nữa?

Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích:

- Này Kiều thi ca! Các đại Bồ Tát nên hành đủ sáu pháp Ba la mật. Nhưng khi hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, quán các pháp đều lấy Bát nhã Ba la mật làm tôn dẫn.

Này Kiều thi ca! Ví thân, cành, hoa, lá, quả trái của cây cối trong châu Thiệm bộ, dù có nhiều thứ hình loại chẳng đồng, nhưng nó đều có khả năng che bóng mát như nhau, đầy đủ công đức lớn, được mọi người nương tựa.

Cũng vậy, sáu pháp Ba la mật, mỗi pháp tuy đều có khác, nhưng nhờ phương tiện thiện xảo của Bát nhã Ba la mật hộ trì và hồi hướng Nhất thiết trí trí, các tướng sai khác đều bất khả đắc, đầy đủ đại công đức, được mọi người nương theo.

Bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Bát Nhã sâu xa thành tựu tất cả các công đức rộng lớn, thành tựu công đức viên mãn, thành tựu công đức vô lượng, thành tựu công đức vô biên, thành tựu công đức vô số, thành tựu công đức vô đẳng, thành tựu công đức vô tận thù thắng.

Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích:

- Đúng vậy! Đúng như lời ông nói!

 

Lược giải:

 

Ở đây một lần nữa phẩm này so lường công đức của người tụng đọc thọ trì Kinh Bát nhã Ba la mật với công đức của người thờ cúng xá lợi Phật. Tất cả ba Hội trước đã tán tụng quá nhiều công đức Bát Nhã rồi, Hội này cũng tán tụng như vậy, nên ở đây chúng tôi chỉ trích dẫn một đoạn Kinh ngắn làm tiêu biểu về sự tuyên dương công đức này:

Phẩm “So Lường Công Đức”, quyển 126, Hội thứ I, ĐBN:

“Lúc bấy giờ, trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nay đây Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đối với tất cả công đức của Bát Nhã này, nói còn chưa hết. Vì sao? Vì Bát Nhã mà con đã lãnh thọ từ Thế Tôn, với công đức rộng sâu, không bờ bến. Các thiện nam, thiện nữ đối Bát nhã Ba la mật này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi thì công đức có được cũng không bờ bến. Nếu có người sao chép Bát nhã Ba la mật này rồi dùng các thứ trang trí cho đẹp, lại dùng vô lượng tràng hoa, các loại hương xoa, hương bột tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, tất cả vật sở hữu cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì công đức có được cũng không bờ bến”.

 

Cùng một phẩm như trên, Phật bảo trời Đế Thích:

“Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam, thiện nữ chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát nhã Ba la mật này chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, hoặc lại sao chép, trang trí đẹp đẽ, rồi dùng vô lượng tràng hoa, các thứ hương xoa, hương bột tuyệt diệu, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, hết cả vật sở hữu cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen thì thiện nam, thiện nữ ấy, ta nói, có được vô lượng vô biên công đức thù thắng trong hiện tại và vị lai”.

 

Kết luận:

 

Bài pháp của phẩm trước cũng như phẩm này nói lên quá đầy đủ công đức thắng diệu của Bát nhã Ba la mật. Kinh nói tất cả chư Phật ba đời đều do Bát nhã Ba la mật mà xuất sanh. Bát Nhã là mẹ sanh, mẹ dưỡng của chư Phật và Bồ Tát, Bát Nhã xuất sanh tất cả thiện pháp thù thắng thế gian và xuất thế gian. Phẩm “Thế Gian”, quyển 547, TBBN nói: “Bát Nhã sâu xa là mẹ của chư Phật, có thể chỉ bày thật tướng các pháp thế gian. Thế nên Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác nương pháp mà an trụ, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, bảo vệ, hộ trì nương tựa vào pháp này. Pháp đó tức là Bát Nhã sâu xa…”.

Vì vậy, Thiên Đế Thích chủ cõi trời Ba mươi ba tán thán Bát Nhã này “có đủ đại thần lực, làm lợi ích cho hữu tình ở cõi Tam thiên, ví như ngọc đại bảo thần châu vô giá, đầy đủ vô lượng các oai đức thắng diệu, tùy ở chỗ nào có thần châu này, người và chẳng phải người đều không bị não hại”.

Phẩm “So Lường Công Đức”, quyển 129, Hội thứ I, ĐBN, cũng tán tụng: “Bát nhã Ba la mật như thế thành tựu công đức quảng đại thù thắng; Bát nhã Ba la mật như thế thành tựu công đức thù thắng vô lượng; Bát nhã Ba la mật như thế thành tựu công đức thù thắng viên mãn; Bát nhã Ba la mật như thế thành tựu công đức thù thắng vô biên; Bát nhã Ba la mật như thế thành tựu công đức thù thắng vô đối; Bát nhã Ba la mật như thế thành tựu công đức thù thắng vô tận; Bát nhã Ba la mật như thế thành tựu công đức thù thắng vô giới hạn; Bát nhã Ba la mật như thế thành tựu công đức thù thắng không gì bằng; Bát nhã Ba la mật như thế, thành tựu công đức thù thắng khó nghĩ bàn; Bát nhã Ba la mật như thế thành tựu công đức thù thắng chẳng thể nói hết”.

 

 Tất cả những tán tụng trên hợp lại được xem như là xưng dương công đức Bát Nhã Ba la mật. Đó là ý nghĩa của phẩm này./.

 

 

---o0o---

 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567