Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

23. Phẩm “Phó Chúc”

08/01/202108:04(Xem: 6708)
23. Phẩm “Phó Chúc”

 TỔNG LUẬN
 KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT

 Biên soạn: Cư Sĩ Thiện Bửu

Trang Nhà Quảng Đức bắt đầu online tháng 4/2022

***

buddha-529

XXIII. PHẨM “PHÓ CHÚC”

Phần giữa quyển 565, Hội thứ V, ĐBN.

 

Biên soạn: Lão Cư sĩ Thiện Bửu
Diễn đọc: Cư sĩ Quảng Tịnh, Cư sĩ Quảng Thiện Duyên
Lồng nhạc: Cư sĩ Quảng Phước, Cư sĩ Quảng Thiện Hùng Jordan Le

 

 

Tóm lược:

   

 Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện:

- Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các Bồ Tát nghe thuyết nghĩa thú của Bát nhã Ba la mật rất tin hiểu, không nghi, không ngờ, chẳng mê mờ, chẳng hoang mang, chỉ nghĩ: Lý thú như Phật đã dạy tất nhiên quyết định không điên đảo. Các Bồ Tát này quyết định sẽ ở chỗ Phật Bất Động và chỗ các đại Bồ Tát nghe tất cả Bát nhã Ba la mật, đối với nghĩa thú sâu xa có thể tin hiểu; tin hiểu rồi siêng năng tu phạm hạnh, sẽ được an trụ địa vị Bất thối chuyển; an trụ địa vị này rồi, mau chứng Bồ đề.

Thiện Hiện nên biết: Nếu các Bồ Tát chỉ nghe Bát nhã Ba la mật còn được vô biên công đức lợi ích thù thắng, huống là hết lòng tin hiểu, y như lời dạy tu hành, thì các Bồ Tát này gần Nhất thiết trí, an trụ Như Như(Chơn như), mau chứng Bồ đề, tuyên thuyết pháp yếu.

Khi ấy, Thiện Hiện bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Lìa như không thể riêng đắc, thì nói pháp nào gần Nhất thiết trí, an trụ như, người nào chứng Bồ đề, người nào thuyết pháp yếu?

Phật bảo Thiện Hiện:

- Đúng như vậy! Đúng như vậy! Lìa như, hoàn toàn không thể đắc pháp, thì nói những pháp nào gần Nhất thiết trí, có thể an trụ như mau chứng Bồ đề, tuyên thuyết pháp yếu! Tự tánh như còn chẳng thể đắc, huống là có pháp khác có thể tạo tác. Nhưng vì thuận theo thế tục nên nói như thế.

Trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật như thế lý thú sâu xa, rất khó tin hiểu. Nếu các Bồ Tát hành sâu Bát nhã Ba la mật, tuy biết các pháp đều chẳng thể đắc, nhưng cầu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề, muốn tuyên thuyết pháp yếu cho hữu tình là việc làm rất khó. Các chúng Bồ Tát nghe nói lời này tâm chẳng chìm đắm, không nghi, không ngờ, chẳng mê mờ, cũng chẳng hoang mang, thì thật là hy hữu.

Bấy giờ, Thiện Hiện bảo trời Đế Thích:

- Như lời ngươi nói: Các chúng Bồ Tát nghe nói lời này tâm chẳng chìm đắm, chẳng nghi, chẳng ngờ, chẳng mê mờ, cũng chẳng hoang mang, thì thật là hy hữu!

Kiều thi ca! Các chúng Bồ Tát hành sâu Bát nhã Ba la mật, quán các pháp đều Không, hoàn toàn vô sở hữu thì ai chìm, ai đắm, ai nghi, ai ngờ, ai mờ mịt, hoang mang? Thế nên việc này chưa phải là hy hữu, nhưng vì hữu tình ngu si điên đảo, chẳng thể thông đạt các pháp đều Không, nên cầu Bồ đề, muốn tuyên thuyết phương tiện thiện xảo cho họ thì chẳng phải là việc khó.

Trời Đế Thích thưa:

- Tôn giả Thiện Hiện! Những điều Ngài nói ra đều y vào Không, thế nên những điều nói ra thường không ngăn ngại. Như có người bắn tên, ngửa mặt bắn lên hư không, hoặc gần hoặc xa đều không ngăn ngại.

Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Những điều mà con với Tôn giả Thiện Hiện đã nói, đều theo thuận thật ngữ pháp ngữ Như Lai, đối pháp tùy pháp nói như vậy là chánh thuyết ư?

Thế Tôn bảo trời Đế Thích:

- Những sự luận bàn của ngươi và Thiện Hiện đều thuận với thật ngữ, pháp ngữ của Như Lai. Ngay nơi pháp tùy pháp luận bàn là đúng. Vì sao? Kiều thi ca! Vì cụ thọ Thiện Hiện có biện tài mới trình bày được rằng không có gì là chẳng nương Không. Vì sao? Vì cụ thọ Thiện Hiện quán sát thấy tất cả pháp đều hoàn toàn Không. Chẳng đắc Bát Nhã, huống đắc kẻ năng hành Bát Nhã. Chẳng đắc Vô thượng Bồ Đề, huống đắc kẻ năng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ Đề. Nhất thiết trí trí còn chẳng đắc, huống là có người chứng đắc Nhất thiết trí trí. Như tướng còn chẳng đắc, huống là có người chứng đắc tướng như, thành Như Lai. Tánh Vô sanh còn chẳng đắc, huống là có người chứng đắc tánh Vô sanh. Bồ Tát còn chẳng đắc, huống là có người chứng đắc Bồ đề Phật. Mười lực, bốn vô sở úy còn chẳng đắc, huống là có người thành tựu mười lực, bốn vô sở úy. Pháp còn chẳng đắc, huống là có người thuyết pháp!

Kiều thi ca! Cụ thọ Thiện Hiện đối với tất cả pháp trụ, trụ viễn ly, trụ vô sở đắc. So với hạnh trụ vi diệu của các chúng Bồ Tát đã trụ Bát nhã Ba la mật, thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, cho đến vô số phần cũng chẳng bằng một.

Kiều thi ca! Vì sự an trụ hạnh trụ vi diệu Bát nhã Ba la mật của các Bồ Tát so với sự trụ của các Thanh văn, và Độc giác khác là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, chỉ trừ sự an trụ của Như Lai. Vì thế nên, này Kiều thi ca! Muốn được tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng trong tất cả chúng hữu tình thì phải trụ Bát nhã Ba la mật.

Khi ấy, trong chúng có vô lượng vô số chư thiên ở cõi trời Ba mươi ba nghe pháp, hoan hỷ, đều đem hương hoa trời thượng diệu dâng lên Thế Tôn và các Bồ Tát. Sáu trăm Bí sô đều từ chỗ ngồi đứng dậy, gối phải quỳ sát đất, chấp tay hướng về Phật, nhờ thần lực của Phật nên trong lòng bàn tay của mỗi vị tự nhiên đầy dẫy hương hoa vi diệu. Chúng Bí sô này vui mừng hớn hở, đều đem hoa này rải lên cúng Phật. Rải cúng hoa xong, đồng phát nguyện:

- Chúng con nhờ năng lực căn lành thù thắng này, nguyện thường an trụ hạnh vi diệu của Bát nhã Ba la mật, mau thẳng đến quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Thế Tôn mỉm cười, như thường pháp của chư Phật, từ nơi miệng phóng ra các thứ hào quang xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, bích lục, màu kim ngân, pha lê chiếu khắp vô biên quốc độ của chư Phật, trên đến Phạm Thế, dưới thấu Phong luân (thế giới thấp nhất) và dần dần trở lại xoay quanh bên phải Phật ba vòng rồi nhập vào nơi đỉnh đầu.

A Nan đà từ tòa đứng dậy lễ Phật, chấp tay bạch:

- Bạch Thế Tôn! Do nhân nào, duyên nào mà Ngài hiện mỉm cười như thế?

Phật bảo A nan đà:

- Các Bí sô này trong kiếp Tinh Dụ ở đời đương lai đều được thành Phật, đồng danh hiệu là Tán Hoa, đầy đủ mười hiệu. Số Thanh văn Tăng tất cả đều bằng nhau, tuổi thọ của Phật cùng đồng hai mươi ngàn kiếp, tùy theo ở chỗ nào trời đều mưa hoa năm sắc, do nhân duyên này nên Ta mỉm cười. Nếu các Bồ Tát muốn được an trụ Tối thắng trụ, thì phải trụ Bát nhã Ba la mật. Nếu các Bồ Tát muốn được an trụ Như Lai trụ, thì phải trụ Bát nhã Ba la mật.

Khánh Hỷ nên biết! Nếu các Bồ Tát tinh tấn tu hành Bát Nhã được rốt ráo thì các Bồ Tát ấy đời trước, hoặc từ trong loài người sanh trở lại nơi này, hoặc từ trên trời Đổ sử đa sanh lại nhơn gian. Vì sao? Vì hai chỗ này dễ hành Bát nhã Ba la mật, chẳng phải như những chỗ khác vậy.

Khánh Hỷ nên biết! Như Lai hiện thấy: Nếu các Bồ Tát siêng năng tu hành Bát Nhã sâu xa, không đoái hoài đến thân mạng, tài sản thì nhất định được Bất thối chuyển quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Khánh Hỷ! Nếu các Bồ Tát lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, biên chép Bát Nhã sâu xa, chỉ dạy, khuyến khích, dắt dìu, khen ngợi, chúc mừng thiện nam tử trụ Bồ Tát thừa v.v... thì các Bồ Tát ấy quá khứ từng ở chỗ vô lượng chư Phật trồng các căn lành, chứ chẳng phải chỉ ở chỗ Thanh văn, Độc giác v.v...

Lại nữa, Khánh Hỷ! Nếu các Bồ Tát tu học Bát Nhã chẳng kinh, chẳng sợ, thọ trì đọc tụng, buộc niệm tư duy, hoặc pháp, hoặc nghĩa, hoặc văn, hoặc ý… đều thông suốt hoàn toàn, tùy thuận tu hành thì các Bồ Tát ấy chính là đang thấy chúng ta là Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác.

Lại nữa, Khánh Hỷ! Nếu các Bồ Tát nghe thuyết nghĩa thú Bát Nhã như thế mà hết lòng tin hiểu, chẳng hủy báng, chẳng ngăn cản, phá hoại thì các Bồ Tát ấy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, ở chỗ chư Phật đã trồng nhiều căn lành, cũng được vô lượng bạn lành hộ niệm.

Lại nữa, Khánh Hỷ! Nếu các hữu tình có thể trồng các căn lành nơi ruộng phước tối thắng của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, tuy nhất định chứng đắc hoặc quả Thanh văn, hoặc quả Độc giác, hoặc quả Như Lai, nhưng muốn chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề thì cần phải thông suốt hoàn toàn nghĩa thú sâu xa của Bát nhã Ba la mật không ngăn ngại, tinh tấn tu hành Bồ Tát hạnh, cho đến viên mãn.

Thế nên, Khánh Hỷ! Ta đem kinh điển Bát Nhã sâu xa phó chúc cho ngươi, ngươi nên chính mình thọ trì, đọc tụng cho thông suốt, chớ để quên mất.

Khánh Hỷ nên biết: Trừ kinh điển Bát Nhã sâu xa này ra, thọ trì các pháp khác mà Ta đã thuyết. Giả sử có quên mất, tội đó còn nhẹ, nhưng đối với kinh điển Bát Nhã sâu xa không thọ trì đúng, cho đến quên mất chỉ một câu, tội đó rất nặng.

Khánh Hỷ nên biết! Nếu đối với kinh điển Bát Nhã cho đến có thể thọ trì đúng một câu chẳng quên mất thì đạt được phước vô lượng. Còn nếu đối với kinh điển Bát Nhã chẳng thọ trì đúng, cho đến quên mất, dù chỉ một câu, thì mắc tội rất nặng; lượng phước đồng như trước.

Thế nên, Khánh Hỷ! Ta đem Kinh điển Bát Nhã này ân cần phó chúc cho ngươi, ngươi nên chính mình thọ trì, đọc tụng cho thông suốt, như lý tư duy, giảng thuyết, phân biệt chỉ dạy cho khắp tất cả, làm cho người thọ trì hiểu rõ văn nghĩa, ý thú rốt ráo. Vì sao? Vì nếu các Bồ Tát đối với Bát Nhã sâu xa thọ trì, đọc tụng thông suốt rốt ráo, như lý tư duy và giảng thuyết, phân biệt chỉ dạy rộng lưu bố cho người, giúp cho họ dễ hiểu, thì các Bồ Tát này chính là người thọ trì tạng pháp sâu xa của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại và tuyên thuyết chỉ dạy rộng rãi cho các hữu tình.

Khánh Hỷ nên biết! Nếu các loài hữu tình phát tâm ân cần thanh tịnh, đang ở chỗ Ta muốn đem các thứ đồ cúng dường thượng diệu, cung kính cúng dường không mỏi mệt, thì nên đối với Bát nhã Ba la mật chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh tấn tu hành, như lý tư duy, phân biệt giảng thuyết rộng rãi cho hữu tình, hoặc biên chép, trang nghiêm đẹp đẽ bằng các thứ, cung kính cúng dường chẳng nên rời bỏ.

Khánh Hỷ nên biết! Nếu các Bồ Tát cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi Bát Nhã, chính là hiện tiền cung kính cúng dường tôn trọng, khen ngợi Ta và chư Phật mười phương ba đời.

Khánh Hỷ nên biết! Nếu các Bồ Tát nghe Bát Nhã, phát tâm ân cần thanh tịnh, cung kính, yêu mến, thì chính là phát tâm ân cần thanh tịnh, cung kính, yêu mến chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại.

Khánh Hỷ! Nếu ngươi yêu mến Ta, chẳng rời xa Ta, thì cũng nên yêu mến, chẳng rời xa Kinh điển Bát Nhã sâu xa, cho đến một câu cũng đừng để quên mất.

Khánh Hỷ! Ta nói nhân duyên phó chúc kinh điển Bát Nhã như thế, dù trải qua một kiếp cho đến trải qua kiếp số nhiều như cát sông Hằng cũng chẳng thể hết. Nói tóm lại, như Ta đã là Đại sư của các ngươi thì Bát Nhã sâu xa nên biết cũng là Đại sư của các ngươi. Như chư Phật ba đời là Đại sư Vô thượng của chư thiên, nhơn, A tu la v.v...  thì Bát Nhã sâu xa nên biết cũng là Đại sư Vô thượng của trời, người, A tu la v.v... trong thế gian. Các ngươi thiên, nhơn, A tu la v.v... kính trọng Ta thì cũng nên kính trọng Bát Nhã sâu xa.

Thế nên Khánh Hỷ! Ta dùng vô lượng phương tiện thiện xảo phó chúc Kinh điển Bát Nhã sâu xa cho ngươi, ngươi nên thọ trì, đừng để quên mất. Ta nay đem Bát Nhã sâu xa này ở trước vô lượng đại chúng chư thiên, nhơn, A tu la v.v... phó chúc cho ngươi, ngươi nên chính mình thọ trì, đừng để quên mất.

Khánh Hỷ! Nay Ta chân thật bảo ngươi: Có các thiện nam thiện nữ với lòng tin thanh tịnh, nếu muốn không bỏ Phật, Pháp, Tăng bảo, và chư Phật Vô thượng Bồ đề ba đời thì nhất định chẳng nên rời bỏ Bát Nhã sâu xa. Như thế gọi là pháp của chư Phật chúng Ta dạy bảo trao truyền các đệ tử.

Khánh Hỷ nên biết! Nếu có người nào ưa thích lắng nghe Bát nhã Ba la mật, thọ trì, đọc tụng thông suốt hoàn toàn, như lý tư duy, biên chép, giảng thuyết thì mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Vì sao? Vì quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề của chư Phật đều nương vào Bát nhã Ba la mật mà xuất sanh.

Thế nên, này Khánh Hỷ! Nếu các Bồ Tát muốn đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề thì nên siêng năng tinh tấn tu học Bát nhã Ba la mật. Vì sao? Vì Bát Nhã sâu xa là mẹ của các đại Bồ Tát, có thể làm cho các Bồ Tát mau chứng Bồ đề.

Khánh Hỷ nên biết! Nếu khi pháp của các Bồ Tát sắp diệt thì hộ trì Bát nhã Ba la mật tức là hộ trì Nhất thiết trí trí của chư Phật ba đời, cũng là hộ trì tạng pháp vô thượng của chư Phật ba đời.

Khánh Hỷ nên biết! Nếu các Bồ Tát siêng năng tu học sáu pháp Ba la mật thì mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề.

Thế nên, này Khánh Hỷ! Ta đem sáu pháp Ba la mật phó chúc cho ngươi, ngươi nên chính mình thọ trì, đừng để quên mất. Vì sao? Vì sáu pháp Ba la mật như thế là tạng pháp vô tận của chư Phật ba đời.

Khánh Hỷ nên biết! Pháp yếu mà chư Phật Thế Tôn mười phương ba đời đã giảng thuyết đều là lưu xuất từ tạng pháp vô tận của sáu pháp Ba la mật. Phật và đệ tử mười phương ba đời đều nương vào tạng pháp vô tận như thế tinh tấn tu học, đã chứng, đang chứng, sẽ chứng Vô thượng Bồ đề. Đã nhập, đang nhập, sẽ nhập Vô dư y Niết bàn. 

Lại nữa, Khánh Hỷ! Giả sử ngươi vì hạng người Thanh văn thừa nói pháp Thanh văn, do pháp này nên tất cả hữu tình ở thế giới Tam thiên đại thiên đều đắc quả A la hán, thì còn chưa vì Ta làm việc của đệ tử, đối với việc làm của ngươi, Ta chưa thật tùy hỷ. Nếu ngươi có thể vì người Bồ Tát thừa tuyên thuyết một câu pháp tương ưng với Bát Nhã sâu xa, thì gọi là vì Ta làm việc làm của đệ tử. Ta đối với việc làm này rất tùy hỷ.

Lại nữa, Khánh Hỷ! Giả sử tất cả hữu tình ở thế giới Tam thiên đại thiên đồng một lúc chứng đắc quả A la hán, sự thành tựu các việc phước nghiệp như tánh bố thí, trì giới, thì những hữu tình kia theo ý ngươi thế nào? Có được phước đức nhiều không?

Khánh Hỷ thưa:

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều!

Phật bảo Khánh Hỷ:

- Nếu có Thanh văn có thể vì Bồ Tát tuyên thuyết pháp tương ưng với Bát nhã Ba la mật, trải qua một ngày một đêm lần lượt cho đến trải qua khoảng khảy móng tay, thì vị Thanh văn này đạt được lượng phước nhiều hơn trước. Vì sao? Vì vị Thanh văn này đạt được lượng phước vượt hơn tất cả các căn lành của Thanh văn, Độc giác.

Lại nữa, Khánh Hỷ! Nếu có Bồ Tát vì Thanh văn thuyết pháp Thanh văn, giả sử tất cả hữu tình ở ba ngàn đại thiên thế giới do pháp này mà tất cả đều chứng quả A la hán, thì theo ý ngươi thế nào? Bồ Tát như thế đạt được phước có nhiều không?

Khánh Hỷ đáp:

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiều.

Phật bảo Khánh Hỷ:

- Nếu có Bồ Tát vì các hữu tình tuyên thuyết pháp tương ưng với Bát nhã Ba la mật trải qua một ngày đêm, lần lượt cho đến trải qua khoảng khảy móng tay, Bồ Tát như thế đạt được lượng phước càng nhiều hơn trước. Vì sao? Vì pháp thí tương ưng với Bát Nhã sâu xa, vượt hơn tất cả pháp thí tương ưng với Thanh văn, Độc giác và các căn lành của hai thừa kia.

Khánh Hỷ nên biết! Nếu các Bồ Tát thành tựu nhớ nghĩ căn lành như thế, mà lại thối lui quả vị Vô Thượng Bồ đề thì không có lẽ đó.

 

Sơ giải:

 

Cũng như tất cả các pháp hội khác, trước khi chấm dứt pháp hội này, Phật ân cần phó chúc A Nan Đà, người đề tử thân thương của Ngài mà cũng là thị giả có trí nhớ siêu việt luôn luôn hầu cận bên Ngài, nhớ kỹ lời răn dạy:

“Khánh Hỷ nên biết! Nếu các Bồ Tát cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi Bát Nhã sâu xa, chính là hiện tiền cung kính cúng dường tôn trọng, khen ngợi Ta và chư Phật mười phương ba đời.

Khánh Hỷ nên biết! Nếu các Bồ Tát nghe Bát Nhã sâu xa, phát tâm ân cần thanh tịnh, cung kính, yêu mến, thì chính là phát tâm ân cần thanh tịnh, cung kính, yêu mến chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại.

Khánh Hỷ! Nếu ngươi yêu mến Ta, chẳng rời xa Ta, thì cũng nên yêu mến, chẳng rời xa kinh điển Bát Nhã sâu xa, cho đến một câu cũng đừng để quên mất.

Khánh Hỷ! Ta nói nhân duyên phó chúc kinh điển Bát Nhã sâu xa như thế, dù trải qua một kiếp cho đến trải qua kiếp số nhiều như cát sông Hằng cũng chẳng thể hết. Nói tóm lại, như Ta đã là Đại sư của các ngươi thì Bát Nhã sâu xa nên biết cũng là Đại sư của các ngươi. Như chư Phật ba đời là Đại sư Vô thượng của chư thiên, nhơn, A tu la v.v... thì Bát Nhã sâu xa nên biết cũng là Đại sư Vô thượng của trời, người, A tu la v.v... trong thế gian. Các ngươi thiên, nhơn, A tu la v.v... kính trọng Ta thì cũng nên kính trọng Bát Nhã sâu xa.

Thế nên Khánh Hỷ! Ta dùng vô lượng phương tiện thiện xảo phó chúc kinh điển Bát Nhã cho ngươi, ngươi nên thọ trì, đừng để quên mất. Ta nay đem Bát Nhã sâu xa này ở trước vô lượng đại chúng chư thiên, nhơn, A tu  la v.v... phó chúc cho ngươi, ngươi nên chính mình thọ trì, đừng để quên mất”.

 

Tại sao Phật lại ân cần nhắc nhở hộ trì Bát Nhã? Phật bảo:

“Khánh Hỷ nên biết! Nếu có người nào ưa thích lắng nghe Bát nhã Ba la mật, thọ trì, đọc tụng thông suốt hoàn toàn, như lý tư duy, biên chép, giảng thuyết thì mau chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề. Vì sao? Vì quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề của chư Phật đều nương vào Bát nhã Ba la mật mà xuất sanh.

Thế nên, này Khánh Hỷ! Nếu các Bồ Tát muốn đắc quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ đề thì nên siêng năng tinh tấn tu học Bát nhã Ba la mật. Vì sao? Vì Bát Nhã sâu xa là mẹ của các đại Bồ Tát, có thể làm cho các Bồ Tát mau chứng Bồ đề.

Khánh Hỷ nên biết! Nếu khi pháp của các Bồ Tát sắp diệt thì hộ trì Bát nhã Ba la mật tức là hộ trì Nhất thiết trí trí của chư Phật ba đời, cũng là hộ trì tạng pháp vô thượng của chư Phật ba đời”.

Bao nhiêu lời Phật dạy như thế về Bát Nhã là quá đủ đối với A Nan Đà khi xưa hay những người con Phật đang thọ trì kinh này hôm nay. Vậy chúng ta không những đọc tụng thọ trì, truyền bá, gìn giữ thủ hộ Kinh này mà còn phải cung kính cúng dường bằng bông hoa, cây trái, nhan đèn... để tưởng nhớ bậc Thượng Tôn vì chúng ta phải mất 22 xiển dương giáo lý bất hư truyền này không ngại chông gai, gian khổ./.

 

---o0o---

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000